Skip to main content

Full text of "Scholia Graeca in Sophoclem: ex editione Brunckiana"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ 

ι \ '^/. ί 

ι 

\ 8 ΟΗΟΙ^ΙΑ ΟΚ^ΟΑ ΙΝ δΟΡΗΟΟΕΪΜ: / 8^Η0I^IΑ ΟΚ^ΟΑ ι» δΟΡΗΟΟΙ,ΕΜ. τΛ- ΕΧ ΕϋΙΤΙΟΝΕ ΒΚ:ΐ;ΐϊ0ΚϊΑΝλ,; • » . * . • • 
ΟΧΟΝΙΙ: Β ΤΥΡΟΟΚΑΡΗΒΟ ΟΙΛΚΕΝϋΟΝΙΑΝΟ. 1801. •. •• ••• • • • • ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑ 

ΕΙ2 ΤΟΝ ΜΑΠΤΓΟΦΟΡΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• 1. Αεί μεν λ παι. ;ιαρ£9ΐν Ό<ΓϋαΓ€ϋί *βι Άυ^ 
Λ^^ιν^, 5οο^| τ/ τ^ίτΙί* ο ^Ο^σσνυί* ο5^<ϊ^,τ^ Ιϊβιραν 

ΤΙΙί' ΕΧΘΡΩΝ λΕί'ΤΤΒΙ ί ΧΑΤΟ. ' ''^ΙΙίνί•ΐΊ^νθί'ΤΓ'χλ'ΐϊ9'β^ χ. ΑΕΙ ΜΕΚ. ί3 ώΙ 7^ Λα'» λά/ο; ίι;λα;νβ• ΔΕΔΟΡΚΑ. 

ίρτίου, Οί) Οξω «"£ μ^ηόνΙα ψους ίερχω' 6 μέλλων, ίίρζω' 6 ιτα- 

^Χ^Ρ^ί Κ^'^ίψ χα) /3λά?^. Τούτο ρα^ίεΐμ^ενος, $έίύρχα' 6 ι^έοΌς, 

~Λ χαλως ίφη, ίι*ι )9 Ρ'*"* Δ/ο- ^ίίορκΛ' λοψ^ζάνεΐαι 81 ώς ιτλα- 

^ιυτ^ίΒς χατάο'χνίίος ίγίνίτο Μ τυς Ινες'ώς' οίκιιως ίχατιν 61 

ης Ύρωας. Ίγβου Ά, !η Λ* ίίΐν ιτα^ακβι/χενο* άνίϊ 1>Βζ'ώ\ων λ,α^ 

οΛλο ^υ5^£^ν£ΐ ι) Άθΐ}να χατά ζανί^αγ ου |χην ναντ^^ ττα^α* 

τβ Αίαϋ^ς, η ίίίτι άκώ^απί ηζν χ£//χ.£νοι &τα; λα^^αν^νΤΜ' άλλ' 

0νμ.μΛχΙαι/ αυττ^ς, ύς ιχτροΐύν 6 £20^) |Χ£ν οΙ Μ ϋτη^ί^^Ιας ίν§Γώ* 

Β 1» ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

Ουκ οΤίΤα Ήίν σιιν "τν^λζ^ν* ίν <Γ' ^^^ςοψ^. 
Του -«^((Γο^ όνίοί χπί^', €γα ίΐόλλυμ^. 
το ίί ΑΕΙ α^ΧΒ^^ ί}κιφί(ΗσΌυ ά$ (>%&ίνο, οπ χ^ μετχ 

278.) 

Έν -τΓΛνΙβαΓί -τΓονοισι 7ΐαρ/ςασα|, ίϋδ σβ λη3'49• 
^'ί/^^έρΛίνει Λ ί *Α3•>ινΛ 7^5 Αίαιτι, οΤΐ ίττάσαχο τί^υ 
σνμμΛ^^ίΰυ^ €ωΊΥίζ• ϊί,α το ζωτΌ αει ορά» αϊ, 6» Ο- 

φιτουνια /π;£9ϋ^ίΧ/ρ7ταοα|• οϊον, ίττ^ουλίυεί αηί τ*^ ; 
^οροίί 'ϊ^-Χ^ίΛ^ιν^ν;.)» τοι /.αχροί ΰκρία, ^ονβϋΒσι, /σ£9- 

Λ ΆτΙλΖ^ ί^ί'^ΰΜ •Γ6%ν>|, Ο^ν ίβίί 'ΤΤβΙζ^ίΤοή, 0< 3(^^ 

9αλ5^αΓβιι χ,^οίουργ^. αα'ρτιοϊ. χ,τιίΐοαν αντί >α;ρ/0Μ• 
ΘΗΡΛΜΕΝΟΝ. άντι τν άνιχνΟίοντΛ• βτπινετχβ Λ 3(5^ τα 
αΡϋ^ μΒΊΤίφορίχΖζ, 30^ ^^ μετροτμενον, ί^&μΜΝ^ τΌ^ αεί Χαΐί^χνονΤΜ, ως ί ίί- ενίοίε ίΐ ειτ) ΐταξελ-ηΧν^ίτος λαιι^ 

ίοξτίΛ, $ε$οιχχ, νεφξίκα, τί^ ίτε^ ζάνοντοή, ως ό ητετίοίηι/,αίΐρ οΤον 

^ΟΓ εΙΛ ίέ οί 0ί)5£7Γ0Τ5 δτΓ* ί•/€- 7Γίΐτο/ΐ}|χα( Τίνα ^ίλον, ι} ώτΐ 1*5 

Γί^το; λΛμ,ζχνονΤΜ, άλλ' αε) ^Οίί^^αί, η αν?) τβ £7Γ3ίη:Γά|χην. 
ί*) τΤΛξεληλυ^ότος, ως ο ητειτόν- ι, ΠΕΙΡΑΝ, 'ττροα'ίολ^ί', Ιιτι^^ 

θα> ιτ&ιτοίτ^τία^ χ,λ) Ιτεοοί' είσ) ^είρτ^σιν νιείξ^ω^/^ οΌυ χαλον, 

Λ οΐ ενίνη μ>ϊν ειΛ ίη^ύτ^ς^ αη\ το5, ίίά ιτ«ί^α; « κατά• ΕΙΣ ΤΟΝ Α1ΑΝΤΑ. 3 

6. ΚΒΟΧΑΡΑΧΤΑ. ϋΰίτί '*Λ'')ζ^*γφρ^^ η^φυω^* 

μΛ}λοί ετπχχολοιά^στκ οι Τϋυ^η/τ^τουι, τ^α 'κ^ΰ^ ίήμλί 

7. ΕΙΤ ΕΝΔΟΝ ΕΙΤ ΟΤΚ ΕΝΑΟΝ. ΟΤΧ άνα.7Κ5ίΤβν 

^^\λ λ^)^ 2^ τι 'τία^ σηΌοίίυο 'ζυυΐπΐίυ ίΆπ^ ΤνΑ 
7πιρ ίμου 'μΛ%$ ύλ, ίγί<Μμ^ΐΜ, σοι. £τ δε % εκφε•* 
ΡΕί. ίζω ΊΉζ σκ>ίν>ίί του ΑϊαττΌζ ίτίαγ^του^ σι ί )8*-» 
Λτΐί τΒϋ ΑίΛΤΠϊί, ίίχΐω ΧΑ/)ΐοζ ^οσ(ρρίτον, ^ίττο τοΐί 
ιχνΗ^ ζίΤτΟντα, 64 6νίΛ)ν >^γον5ν ο Αία4* /δτς^δλκ,ον^ι 
>ν ^^^^ κ^ΐΛ^»ι>^&< α!| Λυνίί 'έ?π τα* ίτηιγιυ^Λ^ 3ΐαρ* 

Ιταιγμ^ς '\^ΰ^ ηΡ^ ΧΛτ5ν• '^Ομ'Αζ^$" (^ΟΛ τ . 435•) 

Η. ΟΤΔΕΝ ΕΤ ΕΡΓΟΝ ε:5Τιν. ίηί 2^, ιίχ άνίΐ)ϊ^βν 'έ^ίη λα]Μ,?άνω χαλον χα), ιΤΕίρωιιαι γών σχβνη, ^ίβν ^ο^ νρονωταΧα, 

'ής γνώμ,Ύ^ς σ-ζ,ν & [ίη ι^ετα^ε» ύΐ ψζάτα/ι, κα) α] τοιαυτα^ι γο- 

ζληίαι, άνΤί τ5, θίλα; Λα ιτείβα^ λα), κα) ^α>λα' κα) αιτο τούτων 

χα7αλα?£Τν αϋτ^ν ϊζ» *ο?ί«^,<Αα# οτίτ}»'η» ιταβ-α ύττόχρίϋΠί κα) ϋ^Γβ• 

βλάιήϋν «, άνη ^«, εττιχειρώ• λότηζ. 

βφ' ων τ(εϊ^, ^ν Κίωσ-ί ^<ί ην), 4• ΕΝΘΑ ΤΑΗΙΝ ΕΧΧΑ- 

^λΛψ,ζάν&' )ζ ιΙ'ϊΓ^ΟίΓ^ολ^,)^ **''- ΤΗΝ ΕΧΕΙ. ταίτα ίιά /;^(Γ•ι;, 

χεί(ηι^(ης, καβ' ο λβ/δΤα^ ίντανΰα. ΜΕΤΡΟΤΜΕΝΟΝ, Γοχα^ο/Αί- 

3. ΕΠΙ ΣΚΗΝΑΙΣ, «ταρΛ νον. ΝΕΟΧΑΡΑΧΘ', νβατ) 'κί- 

^α7ί σΊα}να7ς' σχι;^, -η ιτρόϋΓχαί- χαραγι^ένα, η. α'ΐ<τηιια<Γρι.ενα, 
ρς κΛ^Οίχία, ι}ν "Ό^τηρϋς κλί- 7• ΕΤ ΔΕ Σ* ΕΚΦΕΡΕΙ. 

^\ψ λίγα, )ζ ι) ^{;χ ^ραΐΜ,ΠΒρ- χΛλως $} εΙς τίχος ίζοίγει «, 

Β» 4 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

14. α ΦΘΕΓμ' ΑβΑΝΑ^• 7(^ ΤοΙ/ΤΌ ίψςΟ, ΤΛΤΠΜίΙ* 

ί?λον >^, άί ΟΓ56 βίΛν Λϋτ>5ν, οΛ τιί; κα/ν απο- 
πτο:& Η.^ ΟΜα:^, τντΒίΐν άο^τοί. και «ϊναρπα^ζλ 
ΦΡΕΝί. ίίτοι οξίΛί οΐΐνΙτΛμΛ χ^ οτπΤ^μζίι/ομΛΐ* Ί7Ι$ Λ 

τοί ^Οα τϋζ σχ^ηϋ^ζ τι Ά3•)ΐνΛ• ΛΤ ;^ τΰϊττϋ ^^ζβοΟί^ 

οίτί» λΤ^ ία ΑΙλΤ70$. ΚΟΔΛΝΟΧ. ί )6α)<ί^«ν 3»λ!Λ<^ 

*ΑτΙίχ2$• )αίίϊί>ν ίίέ χ^ίλείΐΛί 5 'ττλ^τυ τϊ^ σαλ-τπγίοί• 
^ίτΓΟ /ΐαρίί^ Λ ττίν σαλ'ττιτο^ <Ρ>1<^ ΠοΜλ Λ άΛι 

'^ιοι* 6<σϊ Τι>ρο7ΐνΐ)ί5ί** 'Ζίιρατ^ί Λ Άρ;^ν<$^ί συμμα/χβ* 

σαλ'τΤίτο^• Ό Λ υη^' >9 σ» τυ φωγημοί, ααοουω ^^ου^ 

ΤΛ, :$ΑΚΕ:§Φ0Ρίΐ,. (τοοίεσψο^ζ Λ ο ΑΙλ$ ούχ Λ-ττλίί, 
^^\α. 3ί5^τ 6ξο;^ν. 'Όριροί. ('ΐλ. »'. 219.) ^€*α, ώς ης εύόσ-φργ^τος βίας οιτερ ε^ίν ατοιτον' ενταύθα Λ 

ΑακαΙνης χ.υν6ς. ξιφοκτόνους λέγει χείρας, χλ$ 

ΙΟ. ΧΕΡΑΣ ΗΙΦΟΚΤΟ- Λα Ιζ^φας φόνον εργα.(ίΛΐί.ένΛς. 
Ι^ΟΤΣ, οοτονκούάτηνοίναλογίοίγ 1 1. ΠΑΠΤΑΙΝΕΙΝ, άτενί- 

τ5 άν^ρωίτόκΊονος,^άν^ξω^οκΊό-' ξειν, οξοίν• άτίο Τ8 οιήω το βλΑ^ 

νος, (χνίρωττόκτοΎος γάξ, το ιτρο^ Ίίω γίνετουι ητατταίνω ΊΤοι-ητίχως, 

^Λροζύτ^νον, 6 ύττο άνόίού-ττ» φο- κ^ ζτηι/,αΐνει το ετπτηρώ, και γο- 

νευίεΐς' αν^ρωκοΜνος ίβ, ο αν- %α^0|ϋΐα|, τ^ ΊΤεξίσχο^ώ. 
ΰροΰτίον φονενσας,) ζιφόχτονος αί- 1 2. ΕΡΓΟΝ ΕΣΤΙΝ, χρεία 

φειλενείναυιούιτοξί^ΰίφονεν^εΐί' ε^Ιν το ίξγον τρίΛ ίΐίλο&7, το ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 5 

23. ΤΡΑΝΕ2. <ΠΧ^0^, άλ)!^/^• )ΐ5ίλ2$ Λ ΤΟυΤΟ 

Μ ίμφίγΐίοια^ ίγ/ηϋα' Λ' ο εθελοντής τίτυν Λΐ^σ'β- 

26. αεια:^ λπλ2α:[^ τα 'ττο^μνια, τα βοαχί^μΛ^ 
ί6)ΐρβί• (Ίλ. λ'. 676.) 
ΚΑΤΗΝΑΡΙ2Μ£ΝΑ:Ε• όϋΟ/ρΟν. 70 >^ (ΤΚυλ^ΗίΙ^ ίνοί/ρί• 

ζ«ν, ατ< τα €κυγΛ, σκυ?^, «)^ 7ο αρτιρ^νίχ^, χ^^ εηυζ 

κροίί^^ 'ΤΎ^ν χρείαν, ηττ^ψ ^υΰτκο' 22. ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΝΑΣ. -τβ- 

λ/αν, ^Οϋν τΐ}ν Ινοχλτ^σ-ιν. ΕΡ- ραΙνΕίν, ^ο τελαονν, γ^ ^ο συνβ- 

ΙΌΝ, η Ίίροίΐ^ίς, χ^ ι) ίϋίτκολία, αάξειν, *1$-εον ίέ, οη το Ι^ει 

χαι η χρεία» κα^' ο λε^ετΌ/ Ι ν- ^χτε ρίνας ε γ) κατά σ-ιίνηθε; *Ατ- 

ταυθα' χα), Ιργον λΐ|ΐ^ο{; ε/εχο- ηκον λα,α^άνβταί ίέ άντ) τοί 

^τ;ν, ^οϋν άγωνατμ^, άφ* 5 κ^9 εττερανε, ει; το ρί/^α ί<αλ:;ο|xεν^^; 

ιτάρεργον λΐ[ίου εγενόρ^ψ, γ/ουν ΐΎ,ί ρι^εΊοχγ/ς. Ύο όλον «τα;;• ετΊ^ 

νίξεργον άγώ>ισ'ρ(Λ, ως ίόό λί- 7*Ρ ^^^^ νυκτός τησ-ίε είργάίτατο 

ρ^ΰί ίι^λονοτί $ραΓηξΐωτ€ρ8 ον- τ^/ι^ά; τίραγρ^ αα-χοιτον, τουτες-'.ν 

τος,-η χαΙχ την ερι^γ^ν άττώλειαν άιτροατ^όχητον. ΕΙΠΕΡ ΕΙΡ- 

κατά τοίϋτο λεγετΛί κα) το ίτα- ΓΑΣΤΑΙ. τουτεπν, εΐ ττετίΌιηκβ 

ρχνίΧΰαρ^, ηγβν ητάξεξγον ανά" τοωτΛ τα ερία 6 Αία;, ως Ιίοθτ) 

λα•αα. ψ'^ΙΜ' 

ι;. ΛΣ ΤΤΡΣΗΝΙΚΗΣ. «5;, 23. ΤΡΑΝΕΣ, φανερον, ιτα- 

α^ο κοίνβ φωντιρι,α» σάλτηγίος. φις, ΑΛβΜΕΘΛ. άλωρ^, το 

ιρ. ΒΑΣΙΝ ΚΪΚΛΟΤΝ'Γ, πίλανώρ^, άφ β αλη, τ) ττλά/ι^, 

νεριερχόρί^ον. καί άλυακ, το Ιχ τ<ν< χρεία γε- 

Β3 6 ΕΙΣ ΐΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

(*Ιλ. (ρ'. 485.) 

7Ό <Γ'β σκιίλον άν</^1 τίίίλίηΆρη 

27. ΕΠβΤΑΤΑΐχ, τοίί 'ττοίμβσι' χ$ί\ω^ Λ τάϊτο, 
<νΑ /ΧΛ 7ίαςβΐϋγί}^οηΌ τις ίτταγγί^λων ίό σαφί^. εκ£Ι<* 

ΝΛ, ΠΑ2 τα Α1ΤΙΑΝ ΝΕΜΕΙ• -ΤΤ^^ΐν Οί«; αυΤ» ί ίτίΟ* 
31. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΝ ΣΗΜΑΙΝΟΜΑΙ. ίτ)Ρϋν ωΐμΛΤίζο^ 

σαντί^μι 'ύττο τν ίχνίίί• τα <Γέ ^σΛρ^^^ τοί5τον >^ 

7'.^/ν>ι ί ]8χσϊ5 ^^'^νε τν Αίαιτο^* >9 '^'λ»^ Ό<Λ;οσ•6ϋ^ 
Φ'Λ,ο^α το αχ{>ί^1ζ γ/αναυ^^ ίνα ρι Λχο«ι Κί^τ ί'χΡ^ 
ίΖΰζβτητδ^ ΤΙ ^ΐίιζ^τίβίν. ΚΑΙΡΟΝ δ' ΕΦΗΚΕΙ2. ^υψούίς 
α/)χδ7αχ ττ!ί ^1;ζ?(3^σ5α?ί ο τίΌΐνηπζ, ω<ϊ2 τ?αν2^ Το 

γ^ι^ενον τίνα αιτοξεΊν κα) αλυ»- ΦΡΑΖΕΙ, άνΐ) τί ίφρασε. ΚΑΤ^ 

σ-α κο'αι;, ^ άτακΊονο-α χοή ιτλα- ΙΧΝΟΣ ^ΧΣΩ, κα^ά ιτο'ία^ ί- 

νωι^^νη. ί^α. ΣΗΜΑΙΝΟΜΑΙ, Γοχά- 

29- ΟΠΤΗΡ, . κα^α(^)^(/'ΠΌ^ ^οιλο^, <Γψ^ά>λω, ΕΚΠΕ- 

ΝΕϋΡΡΑΝΙ ί>, νεωΓ\ ψ^αντι- ΠΛΗΓΜΛΙ, εξΙ^Λμαυι, θαυ/ϋκί^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. ^ 

38. Η ΚΑΙ ΦΙΛΗ Δ£:&ποΐΝΑ• ο^ τ^ς άμοι£(4οι$ 

70 Λ ω:^ ο# ί;^ ιι:^ £^ιν ανδρο:&> αχη ίόο οηα^ 
4α ΚΑΙ προΐδ τι Δ«ΑθΓΐ:δτοΝ• αω^τΰ ίί^^ΰτοτ, 

19 Λ Δ«ΛΟΓΐΧΤΟΝ 2/ΛΛΙΟν Τζ5 (21•) ΠΡΑΓ02 Α:δΚΟ-. 

ηοΝ. αγνοί ^^ ίττ τίιν μανίατ• 

4]. ΧΟΛΟ. ΒΑΡΤΝβΕΐ:^• Ο /^^ *Οίϊ^σ^ίυ$ ιω^^ί^ 53• ΟΤΟΤ. οί *ΚτΙι^οί αντί το7ς ηίοιψΟΛς. 
τβϋ ιτΒΌτακηκοϋ αρ^ξου τ^ς γε" 34• ΚΑΙΡΟΝ, xα^ά χαι/^ν, 

ΐ'Λΐϊί τωγ ενικών του οί, κα) άκ- ^ορτβΓίν εγκαίρως. 
τ) του ύιτ^αχηχου τη? ^οηκη; 36. ΕΓΝίΙΝ, οιτως άκΎ^καχς 

τ5 ο?, τβ ίτβ λέγΗΟΊ, κ^ το οτψ, ίΐίλονοη, κα) «ζηλθΕ^ ^^ών α 

ηντ^^εντες τα ητξοταχτίκα οζ- ίιτραζεν 6 Αία^. Τ^ Σ^ ΚΤ- 

θ^α το τοϋ χαι το τω μ^τα ^ο^ ΝΗΓϋ)ι, άχτΙ του τ^ί* κι/ιτίγ/α^. 
β• ^«^ο<; οΜλα^^ανΙες οί *ο{- 4°• ΠΡΟΣ ΤΙ, βλειτων, άφο- 

ψοά χα} ετΛ των ΐίλ-η^υντιχων ρων ίι^λο νοτΓ ιτρος ιτοΊον σκοιτον 

τ^ντο Ίί^ίβσΐ' λεγασΊ γάζ οτων, άφορων. ^ΞΕΝ, άνΤί τ« τξϊζβ, χ^ 

αντί ΤΗ ων τίναιν, ο /ϋ^οκον καί ετάντ^σεν οίτ» χεΤρα. ΔΤΣΛΟ- 

ναρα ^ΥβΤ0γα'ί, χ^ ότεοις, άντ) τοί ΓΙΣΤΟΝ• εη $1 άνΐί ετηρρ'ηρίΛ'•^ 

Λς ηαν Μ 81 των αϊτιαηχών τος, άντ\ του ^υσΚογΙς-ως• (3σ•- 

ου^οτε το τοιούτο γίνετοί, οίτε ιτερ ταχύς ϊ^λθεν, άντ\ το! τα- 

^αρά τοΊί ΆτΙίκοΊί, οίτε ιταρα χεως, 

Β4 15 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 44• Η ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΤΛΕΤΜ*• έ'ρΤοΙ, <7Τάί^ μΛΊΟζ ^ 

45. κ Α,Ν ΕΕΕΠΡΑΕΑΤ. ^ψΒ^ ϋ" ΕΚΕΠΡΑβΕΝ. 

48• Η ΚΑΐ ΠΑΡΕ2ΤΗ• Αντί τω ί'ΛλϊΚΠΛσιν ί/ίίν, 

49• ΣΤΡΑΤΗ ΓΙ^ΙΝ ΠΤΑΑΠ&. ΊοΓί 'ϊ^ σΧ^γϊν Τοίί 

50. ΜΑΙΜΑ:δΑΝ• ^ξ(ΧφΒΤθυ{ ^ ΔΙ^'ΑΧΑ^Τ• 4»• ΤΙ ΔΗΤΑ. ΊΤωί ίη κα7ά 
ιτάτν ητοιι^νίων βα^ιΤαν εΊΤΟιησΌ,' 
'Το 'την^ε βάο-ιν ; ΠΟΙΜΝΑΙΣ 
ΕΠΕΜΠΙΠΤΕΙ, άντ) του Μ 
^α7^^ πτοΙμ^νοΛς, τβτέη κατά των 
Ψο^[^^ν^ων^ βάαν ΒΤΟίΤιΟ'αΙο ωφα• 
λεν είνεΐν' 6 ίέ χα) ττ;ν νιτό^εσιν 
αντοΰ θίλων ^ηλαΙοΌ/, Ι/ϋΐιτί- 
ΐΓ7β λ£^ίΓ τοιούτον κα) το^ εχα• 
ρε φάνον, κλ) το^ κυχλβνΤΛ /3ά- 

44• Α^• σγνυίΤΛκούεται το 
ουτωί' 6 ίέ ΚΑΙ αίζΎ^ίΠν εχ& 
ΤΎ^ς ΐΊΤΟ^έσ'εωζ, Ύο ιτάν ουτωί' 
άξΛ χαϋ αυττ^ η βαλη κατά των ΆργεΙων ψ^ $χω μ»εΓάλ•η ίήλον* 
άη οΰσα ; 

46. ΠΟΙΑΙΣΙ ΤΟΛΜΑΙΣ 
ΤΑΙΣΔΕ. ιτοΊμ εΜν σΧ τόλμ^ι 
αίτουΐ, αϊς Ιμ^εΜβ Τ8Τ9 κοι^νειν^ 
οροίον τω. Τίνα; ιτοθ' ί^ρας τάβ•- 
ίε [ΙΟΙ ^οάξετε ; Ι^ωτ^ 6 Όίϋ^- 
σεύζ, Ίτύί ΐΜνΟζ ών 'Κρος ΊΤλη^ος 
ίίύνατο μάχε^ΐαι, ί^ουν τΙνε$ 
ψαν α) τβλ|χα|, α& ε^άρ^ει, τΐ 
^ν το ^^άσ-οζ των φρένων, ίΓ ο» 
ί^ά^ρει ΊίΟίψαΛ τούτο. 

5©. ΕΠΕΣΧΕ. ίκωλνσ-Β του 
φόνΗ την χεΊρα (ΐανιαως ό^]χώ> 
σαν ΙίΓδχω, το χωλύω' χ^ «ττί- ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. ^ 

Λχβίι τΛί ' Ε1λλΐϊνα4 αν*ίρΐϊΰ9«ί• -ΠΜίτιΐί οαΐι/ α4)7ον τί^ 

μααι* 3ΐ5^λ2^ ((\ι β<^;η γμπμα:}* ου ]^ ιίΚβ'^οί;^ φηη ττπβ 
^ν, &χ% μιι όροίν, ^1^Λ.' ^?τ ΦΤΤή γ^ί^μΐω ίίσφίψη 
'βτ2€αιλ5τ, άί οίβΰθ«ί ίΛητ ία μϊΐ οντά* τζίίτϋ <Γ^ « τ 

ϊοίζίρ ΧΤΒ1ΜΙΚΤΑ ΤΕ ^ ία ίξϊΐί• ^ϋ^ψς^ςΰίΖί ία 
Ι&ΟύλΜ.• ΑΔΑ^Α> ίίΜρ^, ίμέμςο/ 'Τίήανον <Γί :(9ΐ| 
/ζ;;ζ7$ 70 ^^11^$* ιλβίοα-οναι ^ 6<νο({ ώα^ τα μίμψ^ 

55. ΕΚΕΙΡΕ. ίτη ΤΟϋ, Χ«/ρύΐν ^6<• ΚΤΚΑΧΙ. ΡΑ• χει η οίκία ^ΟίΌ•^^ον ί^ά^^^ι^ι,Λ, ρως, γ/βν ίυο'ζΛΓΛΧτως* ΙιτΐΌίυ• 
Λνή τον Β^χξαΊεΊ' ^ή «"«χεί τί; θα ίβ ΔΤΣΦΟΡΟΤΣ ΓΝΟ- 
τοίί ίίίασ^λίί τάζιν. ΜΑΣ λε/β, τα; κακά;; ρ€^0|ΜΛ- 
ίΐ.ΕΓίΙΣΦ'ΑΠΕΙΡΓΩ, ^- να;, κα) /ϋΐτ} εύο^ΰ^ίένας, ί^γΰρ 
γβν Ιγώ α«τοκ άιπφξα άιτο τ^; ιταραφάραί. 
άντικίς-β χαρΛ$, «αίαλίίτα το7; 54• ΒΟΤΚΟΛΠΝ ΦΡΟΤΡΗ• 
νδΐ^τοΓ; α^νου οΐί^ιι^σι γνώ^ας, ΜΑΤΑ, /3«κολία,ιΤίρ/ρ^αΓ<κα;;. 
ιίίΓοληνα; οιατφόύβς' είφορον, το Το 3^1 ιτάν τ^; συνίάζεω^' σύμ^ 
Ιλα^ρον ίϋίτκολον ^1, το ίϋσ-κο- ρκτα βακόλΐΛ τ^; λβα;, τα Α- 
λω; φζξό^ενον άττο τβ [Λ^^ν, εΰ' ΔΑΣΤΑ, τ^γπν τά άμ^ρίΓΛ, 
^όρ'Μζ, Λντ) του ευχερώς, ναρ 55• ΕΚΕΙΡΕ. άντ) του, «ί• 
'ΐιητοχράτβ• α«•β τ'άτα ίβ, ίίκο- ρων εττοίψε φόνογ ΐίθ>λίαν χίραοτ• λα; ^ί^βν, ω ΙγΛντΙον το ^υα-φό• φόρων ζώων. ΙΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• 

57• Δΐ55οτί ατρειδα::^. ^Χι^γόίς τνΤΜΤ *» ονί- 

0$ •? α<Γί3ώί4 <θ£?)ί9ί^ρξα/>^«ν• τ» Λ 'ΐν 'ΟΛοα-βΜ^ 
ί^μί^υσΌϋΤο ί^ Αίαιτι, ινΛ ο^ι μέϋ^ον άη το τια^οί, 
αυύ^ φα^^^ζ <9•^?ηι/οντο$* τυα/ΧίΛ^Μ >«7^ιον, /ζϋζ^Λ• 
%ηα τ ΑμττοΕτ λέγ64ν χ^ τπερβνοχλβίν τοΓι; Β'βατηΐι^, βι 
/ζ^ς^^ρ^Μλ τιαντα η Ά3ΐινόι• κτεικειν £ΧίΐΝ• >^ά^έ- 

Ταΐ ΠΛΡΑΝ« 

5Θ• ΕΜΠΙΠΤΑΝ• >$ά^£Τ«| ΕΜΠ£:£ίΙΝ, ^ ΕΜΙΙ- 
ΤΝΔΝ. 

59• ΦΟίτΛΝΤΑ. άνη τοϊ!, ^νορ^ον* ^όίτϋ^ >^, 
μχίοΛαϋί^ λέ}4ΐ >^ ΜΑΝΙΑΚΙ Νοχοιχ. \ άνοΐςρβ^Ο/ίΑι^ον 

Ο^ ΤΜ μΑΥΜ^Ι. £12 ΕΡΚΗ ΚΑΚΑ. ^Ο^έΤΠΜ £:& ΕΡΙΚ- 
ΝϊΝ ΚΑΚΗΝ• 

25βν χ^ 70, ίυλΰψωζ φίμα» τοτ^ ζακτΑ^. 'ΐνί ^^^^ 

59- ΦΟΙΤηΝΤ*, ΙξρΜντα' 63. ΚΟΜΙΖΕΤΑΙ, κορ^α;, 

φβίταν λέγεται το εττι η (Τϋχνα;; το ^ίρα;• χομ,Ιξοιιουι ίδ, το λα^- 

'όα ΣΤΝΔΗΣΑΣ. <η;^ίε7ν,το 64. ΕΤΚΕΡΠΝ ΑΓΡΑΝ. 

αυ^^οΙίξΛζ ΤΛ$ χεψα$ &αΊΜ>. ^γοϋν εύφυως εχικταν Μ το7ς ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑι XI 6β. Δ£ΐβα Δ£ ΚΑΙ ^Ι. «ΤΠ^νν ^ ^Κ£ρ£4<Τ0^^ IV 

7βίίβ4ί 'ϊ^ 55Α''^ ^^ Α^ ΐΟ^^ζί^ο^Λπα» ολίγα <^' 

'Α3ιμ$ ο^€Γ^νιπαι €1$ τον 'ΟΜΙ/ατ^βΐ• 

72• ΑΠΕΤΟΤΝΟΝΤΛ• άνπ 7^ ΊΐμαρΙαΜ άτιαπν^ικ» 
ί 'έτ^ι&ιλρπα. ^ ϋ!ήυ^$. προ^μοαειν. ητπ^ιν «^• 

75. οτ χΐΓ ΑΝΕΗΗ,. *Θη^φ€ί 3} *Α3ιινα, έ»^ ώ- 

76. ΜΗ προ:$ θ£Δκ• τΛζβ^χϊΰ^ 'ΟΛ^ατει»^, ούχ £*κί«ΐϊ^ ψοάίρος, ό χαλά χίξατα 
Ιγων. ΑΙΚΙΖΕΤΑΙ, ρχΓί^α. 
6;. ΘΡΟΗ,Σ. θίοα;, το Χείω 

68. ΣΤΜΦΟΡΑΝ ΔΕΧΟΤ. 
τϊϋΓίΓί, /ίτΐ} ίίών τον Αίαντα, 
ίί^ συμ^οραψ οΐχάαν' τ^γουν 
βλίτων αυτόν τοίώσ$Β ^ιαχεψ^- 
ην, |ϋΜ} λϋτηθΐ^ £^' α^ταΙ. "Άλ- 
>ί» ίέ ί^^ϋ^ εζΥιγΒν1(Χ](' μη (Τϋρ- 
γ5ι?ά» ίίρ^β τον ανίξα, ΤΒΤΈς-ι 
Η β'^/ί^ί ^α^«7ν τί χαχον Ιζ 

69. αποστρόφους, £ΐν 

«Λτ/σΌ; Ις-ξαμίίΛνΗς" ίίάζ-ροφοι 
^γ^Λλίΐύ), οί του μαινόμενα, χα) 
'ί £Τ α>λ3 βΚεττονΊ^ζ, βΙτλ κατ άλλο ^οτίΣνΊες βλειταν ίι^ο^ρ^ 
φ^ι $ϊ, οί ΟΊίί^εν ίς•ρΛμμίνοί. 

ΕΓΛ ΓΑΡ. ^7"^ 7*Ρ ^*^ 
ς-ραμμενας ιτο<τ)(Γα(Γα τά^ αϋΥύί^ 
των ομμάτων αύτου, άΐίεΙρξοΒ 
θίά(Γα&α| τιξν σην ιτροσοψίν, 

72. ΑΠΕΤΘΤΝΟΝΤΑ. ίϋ- 
θϋκα;, το κατ εύ^εΊαν αγω, χα} 
χυζερνώ, χαί το κολάξω' χα| 
αττευ^ύνω ετ) των αυτών ομοίως* 
χα) το ΠΡΟΣΜΟΛΕΙΝ ούκατίο 
ΤΟϋ μολεω, μολώ γΙνεταυ\' α- 
χ^ηΓον )^ά^ τβτο* αΡλ* άιτο τοδ 
ρολά;. 

75- ΟΤ ΣΙΓ ΑΝΕΕ^• «• 
γα, ^^,01^9 άντ^ Τ8 0Ί:4!ΐΓα* χβ^ 
(τΤγα, ειτίρ^ημα αντ\ του ϋπωτη* 
Κω ζ, οπτερ ίγ& βραχααν Ττ^ν 

. λψ/ΗΤΌν. ϋ ΕΓΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

?ν5:€ίί ώΛθ6νι/Τβ&|• εμφζβ^οζ γ^ ?ν το τφ μψψότι 

77* ΤΙ ΜΗ ΓΕΝΗΤΑΓ• /Α^ -Π >^ν)!^ ^β€ϊ; ώχ Ο 

υ&ϋτοί αν 3^ ί^ϊζ^Ής^ν αν3^ρ«7ΐ^; ^^^λ,' 6ί^^^ υμα,ζ είρ- 

78. ΤΛ^ΔΕ Τ ΑΝΔΡΙ. Λα,7ΐκ2ί, ΑΥΤΙ Τν β/>10ί, τώ 

79• ΟΤΚΟΤΝ ΓΕΔΧΐ:δ ΗΔΠ&Τθ:ί. «Χλ>1£ί? />^, 70 
λΓ)^ν ίΤΓΒ^λί^ν ΤοΓί ^χθ'ρΟΙί* ^λ\Α ^Οί ίίΐΥ, ΟΤΧ 6«ί- 

7^0>\ίμ^ι^ ΤΌ γβμΒωττΌ^, Λ?^λα$ τε χ34 ^ια^^ξυνοϋοα ίο» 

βΟ• ΕΜΟΙ ΜΕΝ ΑΡΚΕΙ. μύΤζ^Ον ί^υλ^ί-'χ^^ 70 

£^ ΔθΜθ«. ';ϊο*η7ΐκ2ί &^)λ^ ίνη τν, ώ ίίμοι^, 

81. ΟΚΝΕΙ1&. άνττ τν 9οβ>ι• •ποκ.ν3ί ^ τιΒ^σι το 
βκ,νβϊν, αντί τν ^ο^ΒΪοθοο/• 

82. ΦΡΟΝΟΤΝΤΑ ΓΑΡ ΝΙΝ. €{^71^ 70 ΟϋΟβέΟν ΤΙΛ- 77-ΠΡΟΣΘΕΝΟΤΚΑΝΗΡ. ιτξότερον, χα) ^ανϋκ ίη ραΤλον 

ο; 6Γ* κα)ταν{;ν; . 8 1. ΟΚΝΕΙΣ. βκνίΣί, το φο• 

78. να/, αι)τοί επεΊνός Ιην ζουΐΜΧ^, ^ το ραθυ^. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 13 

/^έ9^, ώ$ θ^νητοί, τον Κ5"ϋν ορα, απ ο^ιώϊ ;^ρηίαι τ^ί 
θΓ% αν οζέγΐι? Ι^' 6υΛ0^€έ4οΐν* το <{^ ηϋν ς>^9Ϊνα{^ ν τ^ 

85. ΒΛΕΦΑΡΑ ΚΑΙ ΔΒΔΟΡΚΟΤΑ. £4 )^ β?\£7ηΐηΛ, 

II 3ϋοκπί >ί 071 χ^ ^δτ^ίΉ^^ ο/χαλδσΈν Λϋτον, οτι ^ 

90. ΤΙ ΒΑΐΟΝ. βπίέν, ολί^, αντί τν, ©^ ολΛί* 

91. α ΧΑΐρ' ΑΘΑΝΑ• €7ίίίγί0 φμ ιΐυυ 'Α9»νΛν• 

ία Λ ί^ίϊί, Τν 7ΠΧ^7ΐα{0ν7Ο5* «τ» ^ άν /©ς^•ψ6?61ί 

ναον* 2Χ\.' 11 μχ/ΐΛ γ^^Β 'Ζ^ το λ^ίκα^ν• β/^μνητο 
μ 'Ρ ω$ βχ3'ρ«$ άνελάν, ττίρΐ το ^οζ^συπζ(ί^ Λ ίσφίλ• 
λετΌ, 071 «ττοιμνια άνέΐλε 3^ <Γ<€λρ>ιζ£Τ0 άν</^ άν>ιρ>ΐ}ΐ€να|• 88. ΤΤΧ£ΙΝ> άκτι τΌν βίκα^ άναλώσ-ας, άνΐί ιί καΐανάλωϋ'ε' 

τΐ ινχεΊν χα^ το η;/χανίίΐ' |ΐ/ΐ67ά εν^Λυ^α ίί, ηθβλον ακ βίκο; Ικ- 

β ««•! το5, Ικ τβο κατά τυχην. 9^. ΒΑΙΟΝ^ το ι^κρόν λείει 

*Ις•Λν^Ι ίτι Μ των τοιάτων $1ς ^1 ενταϋ^α άντ) τ» ού$εν' εγα 

'^ο/ΙψΛ'ηΙς ν^τοχ^ζ άε) οτ;νά- ίΙ το ιτάίν ίτως' τί «ί* όλως εν 

76τα/ ^ λό/ο^• οίον,ίτυχί «Όΐη- τρ«Τ]ϊ, ι^Λν ειίίΓξεφγ βτως,'ίΐΜ! 14 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ^ 

96. ΤΟ ΜΗ• ην μΜ ούχϊ βί'^^ϋΑ Ήϊ 1ζ^φ^ ώ τ* 

97• Η,χΜΑ:δΑ:?, σΐ/ν βή%1"? εκ/νικτα^ 

98. ΑίΑΝθ* οίΔ* ατιμα:5ο«\ Ιλί Λισυνθϊί το οι, 
ίΐς-ιν *ί^ ταίν *Αι?64ί2ν• βάν Λ ψλΡν, -ΐϋ οΤΛι, άντι τν 
ίττηςχμΛί, 

100• ΤΑΜ* ΑΦΑΙΡΕΐ:ββηΝ. Χ5ίλ2^ 1Λ ί/ΧΛ ^, 

102. ποτ 20Ι ΤΤΧΙΠδ; Η ΠΕΦΕΤΓΕ Μ. 01^ ίς 

ι. 

103. Το'τΠΓΓΡΙΠΤΟΝ ΚΙΝΑΔΟΙΕ. •70 ο^λβ^ 3»ρίθν 

ν6< τΒίί 'ΟΛ/σσΕοίί, ίί^ νχρί<του. εηηροτ μ* οποτ. 96. ΚΌΤΚ ΑΠΑΡΝΟΤΜΑΙ τ'Οϋ άφαιρεί^ωοταν το άφοαρεί» 

ΤΟ ΜΗ. ίϋ^ε/λεν β?Γβν, β λέίω ίίων καΙά σνίκοιτην, ϋτως >ή αιτο 

τ• ορχΓ Ιιτβ ίέ αρνηο-ίν ίχ& το τ» λείετωοΆν, το λεγόντων, μΛ 

ίχί, λβγα το άρνουιΐΛΐ{, οίον άρ- οοό, 'ής άκολβ^Ιας ταύτης, 
ψάΐ^ενος λέγω- τβτο 91 «τοη^θί; ΐ02, ΠΟΤ ΣΟΙ ΤΪΧΗΣ, Ικ 

χα) ναρα το7^ Μίνοίς. ΐτ^Ιω ρερβ της τύχ;ης, γ/βν Ιχ 

98. ΑΤΙΜΑΣΟΤΣ', κατα- ιτοία τίχτι ετάχ^ ύ^ο σ-β ; 
^/>βνι|<Γβ<Γί• άτιιιάξοΰ, το κΛΤα- 103. ΤΟ'ΤΠΙΤΡΙΠΤΟΝ 

φρονώ* άτψώ 9ε, το ατιρίΛν ΚΙΝΑΔΟΣ• τΐ Μτριιττον κίνα- 

ΐΤθί«. ίοί ώί ΐ-ττίθδτον Χαμ,ζάνετΰυι, ^- 

100, Ταμ*, τα άκ^κονΤα ί|Λθ1 7*" ^^ ΐία>5ξγο¥ ^ ίιι^ίτρι^ς 

$ΙφΜρύ$ίωοΌΐ,ν ΟΊίλατ ίίοιτερ ανο α^ιον ^ψίογ. 1ΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 1$ 

104. ΒΙ«ΓΑΤΗΝ• ΛΓΠ Τν ίχθ'ρον ^ ίτηΤίΟί^^* 

>Γ7Π χ5ίΤαι τιαηΛ νίΐςΌψ^ία σοι, ί ι<Γίκαί β-ττι τίίί χ/>Γ- 
σϊ»ί μχνον, οίον, τ ανηίιχβν κιιρ<6>ί Λ ο^ςαιπί, ο ο# 
•ηί ο/5 ίγη<ϊΐι(χ.ωζ Ήνί, ιί$ €4 λε^ρι τις τον Οΐ^πτοί'Λ 

105• ΗΔΙΙΕΤΟ:^ Χλ5* ίΛνίν ^601. ΔΈ2ΜαΤΗ2 λ/- 

χ^ή Ό ί^σμωί, ω$ Κ^τϊνο^ ά Πι/τιυμ ίτη ταν Λο?λο• 

108• ΕΡΚΙΟΤ ΧΤΕΤΉΧ. τν ^ΰ^ψξΟίγμΛΤος η^γις 

1 1 α ΜΑ2ΤΙΓΙ. ο^πϊ^δ» ιί 'ί^:^α(ρ)) τα; </^χ//.α- 

ι 

104- ΕΓΠΓ^ ΟΔΤΣΣΕΑ, οΙ »ν θηλυκά;• }ζ τΓο>λα ίτ6/?α α^ 

Άτ?ίκΦΐ Ιν τοΤ^ λάγοις τοΐς ίβο- ίτενίχώς γραφοι;ι.ε>Λ, ^^λυχως 

[ίί^Οίς άττοτοξΙσ-Βοις $ίά του να), ο^^ο» ιτροφζ^βσιν. 
λη^9(τι το ΚΤαΤΕ, ^ ΜΑΛΙ- 109. ΤΙ ΔΗΤΑ ΤΟΝ ΔΤΣ- 

ΣΤΑ, ^ τοί5τόν τι, κ, άρτίοΰνται ΤΗΝΟΝ ΕΡΓΑΣ^ ΚΑΚΟΝ. 

τοίτοις' Ιν ο!ς $ί το ούχ άρι^- ταύτα Λά (χετα* βχχΟίττλ γαρ 

ξα ίν τ^ άιίθΧξΙατ&, λεγβα-ι το τ) Άθτ^νά τον Αΐαντα τη λόγον. 

ΜΑ Μω^/ΛΤίΜν, )9 οίρΜυνταΐ Το ίέ εξ^ίς ζτως' ίως ίν ίίθοί 

τοϋτψ, τΤξότερον κρος τον κίονα του Ιρ- 

ΕΝΣΤΑΤΗΝ, τον εχ^ρον, κί» της ήΡης, ρ^ίηίι φοινιχ^εϊς 

τον άντΜΧον, τον Ι^οίών σοί τα νώτα θανή. Έρ/ά^θ]χα/ « 

ΐΓοψΛνον. χαχον μ.ετά ^6ο αΧτιατιχών, κα) 

ΐς>8. ΠΡΟΣ ΚΙΟΝ', ^^ο^ χω ητοιώ <τε χαχόν* χούι μ,ετά εττιρρη^» 

χίοτ/ τοί ^ώμΛΤΟζ" ο χΙων άρτε" [β,ατος, ηίοιώ σε χαχώς, κα) «ρ• 

ηχωί* ΐί^οί Λ χοίς '^Ιωο'ΐν η κι- γάξο^ « κακα;^^. ι6- ΕΙΣ ΤΟΝ αιαντα; 

• 112. ΧΑΙΡΕΙΝ ΑΘΑΝΑ Τ ΑΛΛΑ• •Π) ?5ε^ ΎΤΙζ ΟΛο]- 

>«λίοί4 άργαίόν' 'ί<τί Λ ιυν 70 'χου{^ άνη τν, ;^ρ- 

Τν ΟΤΙΗ^δν Ο^Λ-α,νΐ/τΟΜ Ό 'ΤΤΟΟΤΠίί, δΤΙΙδί Τΐανϋ /©ζ^ί裫- 

Αία«, ;ΐ^ίι 'χ^ΟΌΤί^'^μείΟί τϊ 5^μοη. Άλλί»^• ίφιεμτυι 
ίπ ά$ ΊΛ οΛλΛ χέλευβιν μ^ι, Χ5^ ^^'^Ρ^^ ^^ %%ί^φρ^ 
μο^ £(^ Τΰτο ^6 μ^νον Οτχ. αχοΐΑΤομοΑ σα• 

115. .Χ1ΝΠΕΡ ΕΝΝΟΕΙΙ^ ^ίψΒΊΛΙ ΕΝΝΕΠΕί:^ 

118• ΟΡΑ^ί ΟΔΤ:$:&£Υ. Τίϋϋί'ώΊΟΟΟζ ο λΡ^^, ?3ίί 

Ί^ Ό<ί^σσίΓ 3^ Τϊ^ ^ϊΑτΐ '\1^6ίίιζΒ τ Αιαντα, <Λίλίν 
άί ο /οΟ^ζ^ φς^ημο$ χ^ ^θζ^ητ//ίζ2 νυν έξέ^ν 2^ 111. ίΙΔΕ Γ' ΑΙΚΙΣ9* ^"- ^ ^5• *ΕΙΔΟΤ ΜΗΔΕΝ. ^λι}. 

^ίί Τξό^ψ ΐΜί,ς-ί^^ις^ ^ενος φά^β άττο ιτάντων ων εν 

112. ΧΑΙΡΕΙΝ ΑΘΑΝΑ. Ι- νοας' -η χ^ ουτως' χξώ τ^ ^ 
γώ οΌί Ι^ίδ/ΑΟ/, ω *Αθάνα, χα)- χ^ί/ί), ι».Ύι^οί.μ£ς φά^β, κα) άχρι• 
^ίν κα^ά τα αΜα, οσα |ϋΕ^ χδ- ζολογβ των €ξίων ωνι^Βξ εννοεΤ^, 
λεύας* κατά Τΰτο $ε μ^όνον ουχ 1 1 6. ΧΛΡρ,ΐτο^ερο|χα;• χω- 
ι5ΐΓακίί<Γ0|χα} σοΓ κατά τά /χίν ^βν, κα) το ί^ν^θΌ/, οΤον, %««/?» 
άλλα ύιτεΐχω σ-Μ, ίϋΓ^ %α)^αν, το άγίεΊον τοσούτον υ$ωξ, 

άντ< τβ Γνα χα}^ί. Έ^/ε/ΑΟ/, το ι χ;. ΙίΑΡΕΧΤΑΝΑΙ• *α- 

Ιττι^νι^ώ' κα) εφίει^οΰΐ, το €•/Τ£λ* ρΐ^-ατα/ι $ουλο$ ίεονότ?ί, κα) ιτα- 

λο^αα|, ΊίαιψίΥΜζ, αφ* ί ίφετι^,τ^, ρΐ^ατή ης ην), αντί τ« σνιψα^' 

η' Ιντολτ}• εφ^ειΜ^^| χαΐ^αν σε, χ£, άφ ου ΐΤΛραΓΛΤης' ιτροίΓα-- 

άνη τ5 εύνοω σ-οί, κ^ ύΐίείκω σοι* τ(ΐι ^Ι ά ψιτρο&ίεν ΐΓάΐ^νος ι^ 

0ν]Μ.?ολον γαρ τ) ιι^ρ^ο'αγίρενοτίς βοηθών το7ί ίκ'ί&ίν, άφ' ον ιίρο* 

τηί ευνοΙας^ $-αη\ς. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 17 

®ίμ;ϋ^$ πίγίζ /ίΛχτχχΛίί, ^ Ν<οζ>ι τ2ν Τϋοναν• προνοτ- 
2ΤΒΡο:§, ί5/»ονο<<<4 /ωΜον ^)ζ^^^^οζ. 

122. ΕΜΠΑ?. "ΐί(ί^ί^ δ^ΤΡΙ^ ^ΑΟΐν. Ά^ΪΡ^ο) <ίί, 
124. Η Το'τΜΟΚ !$ΚθπΐΙΝ• 0«θν, ίψΟύόίν ίϋ «Τφ^ άι^ρύΜΓίνΛ 1Λ ?ια?τ<»ν κοινά• ορα γαρ ημα:(» <σ€?ί 

-70 ΠίνΛίροάν• (π, 1ΐ\ 135•) Ύΐ <Ιΐ8 ΤΙ$ 5 11 ^^' οί 

•π^; αχίβ^^ 5ν<χ/ρ α,}ίΆρΰΤ7πα!' άνττ ανίΛίζτρχτν το άνρ- 
άλ)ί9δ2*ς, ίί^ 10 Π4ν<Γ^ρίκον• ό /ΐ^ ^ Π/νΛΐ£5ί ο# 

λαχ^ν, (Ό<Γ. σ . 129•) 

ΟύΛν ά3αΛατ6£5ν ^α ιι^έρ64 άνθ-ραιτπϊΐο» ηρ. ΠΡΟΝΟΤΣΤΕΡΟΣ. ια2. το ΕΜΠΗΣ ίήτο ΚΑί, 

ΐίτί Τ8 £υ ιχ,ορίΗ χα/ « νί^, 7''- ΠΕΡ <Γίνίί<Γ]κ.ο/ «ίσ'ΐΐ' ενα,νΐίωΐί^η 

>ίΤ(υΐ ^^^^5' ^ «^^ 'ί^ ^ί' ^ πμ), χα) λα^^άν<^ντ<υ{ εντςίυ^α 

Τ3 ίτβί, /ΐ'κβ^ι ί ^/^ν/ρ^ί, η ό ί- ίχ ΐτα()αΜτ}λ»• ί/^^/Λ/; χα) το 

χβη' ΐ'Βν• χοή αΐτο τ3 α χα) τί ΟΤΙ, χα) το ΟΤΝΕΚΑ 7ν»'ί«- 

ί'«ίί αγ9ς, Ι Λνάητ^ί» τ} ί Μ^' ^ ^1"^* ^^'^' ήΐίΤίΟλδ/ιχο), ?ή λα|ΐίΐ. 

ΛΜί ίχαν ΐΌίν• α*» ?£ τ^^ «Γ^ο ζάνονΙοϋΐ ^ν^αΰ^α Ιχ Μ^^Μι^λν• 

«ί ^8 ?'β^, ιτρον»ί αχΫ^ΓΟΥ, άφ* ΕΤΓΚΑΤΕΖΕΪΚΤΑΙ , <π;ν€- 

* ^ρονΒΓΈξος, σι//χρ?*χον, ό ραλ- ^«^ίχθι^• άιτο τάίκ «ν «/ι ^«'^'^ 

Ο ΐ^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

1 27• τπΕΡΚοποΝ•, άνττ του ^>^1^6ρίομ'7ηιν. Φλοι 
ΤΌν Λίχνί^ τξ'ΓΤϋν '^σ«ζ/ΐκ.<ίνΛ^ 'δ^ί τ^ζ %Ηζ* ο/^ίτον .]& 

Ύ^αμμί\1ω ί^ 'οτιΚαύ οώζϋ οξ 6^^ ^τατ^α»* ί^^ 
•τον, οΉ ΟΓΧ ί^€θ>ί ίΦ τίατς) συμΟ^ουΧιυοιηι "τη&Β^ 

130. ΧΕΙΡΙ, ^\ίμΒί• 

131. ΗΜΕΡΑ ΚΛΙΝΕΙ, ίΐμίζ^ ^ ///α βΡ^'ίίοΤ ;ζ?ί 

^λίν αίΐ^βί. τοτ:ε δε ^λφροναχ. τό συνα^^^ν τν- 

μλ) '^ οΜω άΛ5ί<^ον6ϋβ^3θϊ'£ί• - 

134. ΤΕΑΑΜΛΝΙΕ ΠΑΙ. ^Ττί^Λ^ύίς ' ΰΟπφ Ο Χθ£^ί να εν ^ω α^^ί φαντάσΊΐ,αΤΛ ίτίερ ηταντΛ τά άνθ^αιτοα 'Τί^αιΙΐΜίτα, 

ααα τίί; φανψοα άφανίξονταυι, κα) ανάγει, ΤΟΤΣ ΔΕ ΣίΙΦΡΟ- 

α,ΓΛ'ΤΛ οντα >9 α«^έ?Λΐα. ΝΑΣ, ^0ϋ^ η)ν οίρετψ ρε7αχ£ΐ- 

127. ΤΠΕΡΚ0Γ10Ν, ^γουν ρίξο^εγβς {το ϋτωψξονϋν γαρ έίγϊ 

ύττέξκοΐίττον άφείλε $ε το //. ίιά ττάστ}; ΛξΒΤ7}{ ?.^εται) οι θεοί 

το ^Βτοον' ύτΤέρτ.ρυ.ενον, ψιλΒΟΊ, κα) εισ)ν άκλίνα^ δ'τ^λον• 

129- ΜΗΔ* ΟΓΚΟΝ ΑΡΗΣ, ότι, κα) βε^αιοι' λέγεται ουν το 

άντ) τον ρτ;^δ Ιττα^θΐί' όγκος σωφ^ονϋν, ώζ £«Τ0]χεν, εττ) ΚΛ<της 

$τΐλο7 Βνο, τψ ετίαρίΓΐν, γ/ονγ άρετηζ, Ιιία το σωφ^ον&ν Ιναν- 

υττεστίφανίαν, κα) το βάρος, ΐιον ίς-) 'ί'ψ (/^Ινε^Λ^ το μΛίνε• 

130. βρίθεις, το βξΐ^ω ^α^ ο1 λίγεΤαί χ, εττ) των <£/*«- 
χοίνώς το βχζβι^χιυι στ^ρι^α' εν- τρως %^^^/xά^ων ερωντων, }^ Μ 
ταίϊθα ίέ, ύ^ερεχας. των φιλοδοξών κα) ^ίλτ;ίονα;ν• 

131. ΗΜΕΡΑ, ρα ^τ^λονίτι. ΐϋΓε τ'ί οτοί^ρονεΤν & τα; φιλγ^^ο- 
ΚΛΙΝΕΙ, χ,ατάγβ, χάμττ» α- νβκ /χ,βνβν ΙγΙκ {ναν«ον, αΜα ?§ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ, Τ^ 

το μ^ /σς5<7κρ«64ν ί& βασιλΜ* τϋ Λ τίν αιχμάλωτων 
χΠίΓκμονοοον ^<ν> ^ί Αιιχυλβζ οφ Θρ«σσ<ΐί^, » μία» €ϋ- 
'Χζ^σιατηη* οζβϋ '^ οίον το τν^ ^ίι^χ^ΛαΛαίΤτνς 'ί^Τίμβίν 
'ΐίί Μ€νελδ^6ί• Πι3-Λν)ί «Γ^ '^ ί είοΌΛί• ^κοόσα^ ^ 9 

ί2^ τιασιν Άργε^οίσιν εΙσίίΤ^αιν θ'ροϊί^» 

μτ.ί^εχω '^^σο τά^ εύνοιας ττη^ιομ^νοι 6»^ οα;7θ5 ά»ΐ''β 

(>ιο/^οι. Ό Λ ν5$• σοι! ^ 6ϋ ^νί^σσοΥΠ>$ θ9 ^^ 
1(ψ£9^ χ^ ΤΌ άνατιαλιν• τβ Λ όλον, ο^ (τοί ^ν,/^'^• -ζα Λ 
'^ίζ^γμΛτπχ, νυν τω Αίαντοί φα}ϋ7^ άτι, 3(5^ ΟίΤ^ ίνε-• 
χίρ6* οώδί <Γΐ»ι>7ίσαο&Λ/ τα άν</^βι>ο^3«μΛ'&. 

135• ΒΑΘΡΟΥ, Τβ 9ίμ€λίον, 10 β</^ομο(,• αντί τν, 
ί)ί* ον Τςα*^ ί %ίλ3ϋμίς* ΑΓΧΙΑαΟΤ• η ^νττίίί Λ ου{ ά/* 
;(ΐαλοι <54 άμ^/αλρί «ίσίν, οία *^ χ^ ίι Άλ^ζ^ν^ί^χ^ 
«Τ^χλόί μ, ΟΟρ άμ^/αλΟί Λ^* οή <Γί νίσοι 3^ ά^*-^ 
λρι ^ ίμφίΛλΰί άοί. 

136• :2Β ΜΒΝ ΐξτ ηρΑ:^Ντ επιχΑΐΡίΐν άντ) ι^ τβκ τί ^^ ^ίί^οίί ίναντίον, εφ* ι$6. ΕΤ ΠΡΑΧΣΟΝΤ', χ«« 

•*; ^ίοΆ χαχία ισαρΙί-ατΜ, Μ λύς ^ιαχ£ίρ£νον* ητράτΤη γύρ^ 
νίστις ίρίττ^ς οΙκίΜς οίν λί- το ^ίίκείΐλοι, κα< το βνβργώ, 

. ο» ■ αο Εΐί ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

δ' οταν' 'Οι σε <)'£, ί?< τα δξϊί^ παηγη διοΙ• βί'^η) 
κοίνϊ -70 ΕΠίΒΗ,. εΐζ σΐ «Γδ αταν νοσοί 'έ^£>ί. ζαμε- 
νη:6, αντί τν Λθ3α€ν>1^. κακοθροτ:]^ <Γί, οίίν 'βί 3ο^ 

•Τυ βξίίί• ΠΕΑΕΙΑ2• ίΤΓίΙ 'ϋ^ί'άζ 70 ^«Οϊ. ΟΜΜΑ (Γί 

πεαεια:ε> Ό^^ζ^ίτ-ίΧΛί ί 7Λλ64α. 

141. ία ΚΑΙ ΤΜ ΝΤΝ. ωζ χ3λ τ^^ 7ϊαρ8λ9ΰΐ;σ)ΐ5 

5αναί Λ ΟΓΧ ίλέ/χ64 τον βίσίλίζΐ, ως ί\μαί/^/Τί/οώΐΌΐ.* 

ιτητ αυτόν 'λΐ^σο ταν «χθ^ραν σνκοφΑν7«ό3ι«ί• ο^ Λ» 

143. ΤΟΝ ιπποΜΑΝΗ. τινί^ 70 με^αΤ^μΛνη Ι^ί^ 
ξαττο, ά^ )8Η'7Γ64να, ίττοι 7ον μη^ίλα$ς μ^^ομ^^^^" το ^ 
ίτΓ'ττο^ β-τπ μιγα,λΗ 7«^σβτα<|, ά^^ ιτΤ'ττοσιλινον, ί^^^ ίττ- 
'ηΌγνούμο^ζί, 7έν μ^γχλργ^ωμονΛ' ^λ\.' Οτχ. €'7η<^ν^σΒ^ 
ο Χορο$> ΟΤΙ έμ^νβΊΌ Ό ΑίΛζ. Σ^9 τον ΊτΓ'ΤΓΟΙ^ μΟ^νύ/^ΟΥι Ι39• ΓΓΕΦΟΒΗΜΑΙ, ^ο?ο3- η^; νϋκτο^. ΘΟΡΤΒΟΪ, ταρα- 

Ρ^* το ^ί]"-* Λλ?^ύ'κϋσΊς κατά %α(. ΔΤΣΚΑΕΙ^^ κακ^ ^^ρ-^• 

χρορον, ο χα\ άνηχρονίίΤίΕΑΟί κα- ΤΟΝ ΙΠΠΟΜΑΝΗ, τοκ ΐ^νοις 

λοτα;. ΟΜΜΑ ΠΕΛΕΙΑΣ, ^- χαίροντα• ^βν ηηταα'ίαις' λβ- 

/βν αίί ντερις-ερά' τσερΊφραοτις, />Μ«ν, 6 ίίαΛ χατάρρυτοί τΛτο^• 

αιτο τών οφ^αΧρ^ων, ίφ οίς ρΐΛ' λ'^ο Τ8 λάζω, άφ* ί κα) λ<?άίι- 

Λ^Γα ^άκννται ι^* δειλία. ον* λΆρΜνΙα 5^, η ίν τώ λβΚΑο;• 

141. ΤΗΣ ΝΤΝ ΦΘΙΜΕ- ν< χλβι;. 
ΝΗΣ^ «τ} της άρτίοας «'α^ρελ^β- ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΚΤΑ• αϊ 

}ϋαυ{ ιτίΤΧοωΐβ' οΛλ' οι ηισίωτΌΐΛ ούχ ΐ'τττίομΛ^πσΐϊ, @ί^ 
νκίζΟ^τά €1019 ο4 ηίσοΓ τό ιππομανη τϋΐναχ/ ^ζΰζ^ί 

Γ7Π «Ττιν^ μοψο/ί^^ο^* ϊΐ Ιίπ τν λ€4μάίνο^, οίον, τον 
έί/χν^Ν, ίφ <» ο< ΐ'ΤΓ'ττοι ^νον7«4> » τον α^οιν μ^/^ν.:1Ό&, 
1^ αν5ΐή/&, 9^ οςνζρίζοηα τίί χλάι 2^ 'Π) 'Λλϊ^^• 

147. ΑΙβΟΝΙ, Τ^μ'Ο/^ω. τΟΙΟΤΕΔΕ ΑΟΓΟΤ2. ό !»?$• 

βέΑν έν^^ί^ζ^ΐί €ϋ^ ο 'ΟΛ/σσάί '7χλΛ'ί?£* •ν|*νΛίί λογυς, 
ΛΜΛίΜί μόνον ύ; !ο($ αια; νεορραντα» ζίρίΛ• ΚοεΛοι^ ^^ 3^ 

70 Ψΐβϊροτϊ λργ»ί, βίνη τν 2^€ολ»ί, έί$ Δ/3^ ιιαν- 
Ηρ>«ιτ οί<Γβ5^ 8 λέ)ρηϋί, ^Ιλλ,Λ ^σς?$ ίν' «Αςον 6^χ- 

151. ΕΤΠΙ2ΤΑ• 071 ο^ ίίχυ^ χΛ%φίΚ3^ί9 Λλον- 

071 τ>»ί νζΐϊΐ^ ^*^ ^ ^^'^' Α«><«ί 6*1 «;\« τον φτονο» 
συ/λ'Ζί/ίί'ίϊοηα. 

154. ΤίΙΝ ΓΑΡ ΜΕΓΑΑίΙΝ. 'ΤξΟΤΠίίΖζ^ ω$ ΙτΠ ΤΟ• 

Ι^υίηαη χΛΊΟί, μη^λ^ οάμα/τϋς^ οι «χ χμοΐ/ρτανΰσι. 
^<ία οοί/ τοί Ακοϋβσϊ τα χατα τ«ν μεγάλων, 2^^^ τ 
?9ένον. Ιΐ/ν<!^ι^$• (ν. »'. 36.) ο'-ψον ίΤέ λί^ι (ρ5ο- 

ΐΕα, α^4έ*ί, 7ος6ϋά)ν οίτιο κ^ινΗ Λ το τΐ2• χαΐϊΐ /4 148. ΨΙΘΤΡΟΤΣ, κρνφίως, ά^ΛξΤανω ίέ, ^ο άττοτν/χοΕνα^, 

ϊ55• ΑΛ1ΑΡ1ΌΙ. αι/Λρ\ί\ω^ γ£ν<κΐ, 
τί ψχξτίαν ττ^ΐύύ, άίί^ΐχζοίτως' Χ57• ?θίνθί, νοα^αα Ψ^%ίί 

03 ί« ΕΙς τον ΑίΑΝΤΑ. 

Ι^ϊ Λ ΐ6(ί Ή^, « 7πί3•ε( τον (ΐκ^υονΤΛ. εμοτ, ιν Λί- 
/ιιοτίκα! >^ ευτδλβίί^. τον έχοντα. \Β^7^{ το ευ. 

158* ΚΑΙΤΟΙ :3ΕΜΐκροι. • 'ττο,^/υ οϋ^μοΊωζ ο Χορό; 
€ζΒλίγ'χΒΐ τ^ν Λίίΐοααν ταν Έλλίναν, ύ τντο ί^ην^ς 
^ιων, ^^λΚύί -^λΖζ γνωμολίί)^^* βαλετουι γ> ^ίτατιμοίγ^ 
ΟΤΙ \3ίχα>$ τ^ίΗχτΆ^οι ΐ{3^ίζβϋΝΤΐς -τον ΑίανΤΛ, χ^ ίοωτΌίί 

0^νώ Ίϋον μ^λΐΰν' τντο ^^ τίινζΐ γ^ι ζτη τον ΑίΑντα^ 
^τ< Λ)ΐ3«(Π)νταί οαΐζϋ. ^φλλεγον ρϊμα, λυτ* τν οι- 

161. ΚΑΙ ΜΕΓΑ2έ ΟΡΘΟΙθ' ΤΠΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΛΝ. ούχ. 

ί9"ίν ο^αντίοζ ο λ,ογ>ζ, 2Λ^λ 3^^:^ α^ς))σϊν ^Γ βι >^ 
ο /^>αί 'νΐ^ζτο ^ ίΛατΙονο^ Ι^-σωςβτα], τηχτώ ^λ- 

ί^ ^<λ5^ν5ρα)';7ϋ$• >^ 'Όρι^^, ('Ιλ. ν . 237•) 

ΧυμψΒ^ϊί <Γ' Λρείίΐ ?ΐίλ</ Λν(/)οΛ>ν )^ /χΛΛδί λΐ']ραν» 

ι62• τοτ:δ ΛΝ0Η1ΌΤ2. τν^ ' Ελλϊίνα^ βίνοίτν^, ίϋ^ί 

^^ν^ρου^ί 5^ Δ^'θ"ρΗΤν Ή* τοία2»ΤΛ ανβ^(9'ί/^νοί4* κβίν- 

5αΛ Λ τρ ΘΟΡΤΒΗ, συμφωνόν 'έ^ τδ^, Το«σ<ί^β λΡ7»? 

ψ^ί'ρΐίί -Τίλάσοτυν* /ί«χρί ;^ νίϊίί ςΐ' λ^ίί 'ιό^ν ί αΛ• 

4?ν χαίαλά^νι, ωοΊΤΒξ ^ο;^ον ιτ/ίτ^- Το ^εότΒρτ/ $1 ί'9 φ^όν» ^ρίγ" 

ΙΐΤί ^α7ί τώ'ν ετΤίακαίν ενΊΤραγΙχις" Ιε,υροις Ιν €ωτ(Ζ τοψ φίνον γε• 

α>Χ6τξΐον ο£ των σττου^αΐω'ν, ^^ γρα^ι^μ^ενον. 

λνίτεΊ^ουΐ εττ) τα7$ των άίχίώγ ευ* ι^ρ. ΣΦΑΛΕΡΟΝ. ί^ηο-φα- 

ΊίρΛγΙα,ΐί' !ΰΌΥ οι ε^ι ΗΛκον ί λης φνλ'αγ.η ΊπίΚεως ύνάρχϋο-ιν. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. %^ 

168. ΑΤΕ ΠΤΗΝΛΝ ΑΓΕΑΑΙ. ^ίίλυΧΜ τφ ΑΓΕΑΑΙ 

ίΊηϊ}€(γ€ν αρσειτοΛίν ^αττοχίίν, τ>ίν τποΔΕI2Α^^ΤΕΖ> ^τδ^ί 
70 »οΐιτον• δν ^ Τβώ <ίγ6?\3^ι$ Βίσι 9^ αίρσιν-ζ χ^ ΒτίλείΛί• 

α)^λ9« τίουΤίΐΓ^ηις* χ^ τντο βι^ τον χ^νον -φύ^^ον. 

172. Η ΡΑ ^• ο Χορο^ ^αίτ^ ΤΤε^ίίΈίΛΟΟϊί ΟΤΪ 

/©ζ^5 τ^ν φημίίο τον λο^η τατροποαα. λ οτι ο9 
Ύϋυϋζ^ς τϊί %χχβ}νχ/^ '^/^^'^ ί ^*^ Α^ρ»ίϊ τίίν τπ»- 
μ/ιαη ιί /σς^ςατι^' 5ί οτι ι5 οώτίι τ;ί ΟΈλίνΐί *έ^ 3^ έτιο- 
^Τ4< τοΜ;£5*^> 5}ν 3^ ^ρΔίΤΓον ο^ομχϋζϋσιιι. Το 6^3ΐ$' μ 
ρά σι Τα/£9^ολ5ί ύίρ;,63ΐαϊν έ'ΤΤί )8ύυί άτ/^ο^ιαί* τ^ί 
'^?3λλ»ί 3^ ταν /^νβρ<ν^ν ο^ οϊλίίνϊΐί νοσϋν •ν1;δΓε7ϊ-. 
%ηΛΐ, 2^^ Ή) νΐΛο%ριν2ν <Γίαζ7θζ6<ν φΛσμίτούΚ ΆΜα)$• 
Τ)ητ ^ άνΛ/ρ^σιν τ&ν τπΗμ^ίω^ ο Χο^^ί 'ττί'ίϊυεί 'νΐ;^;© 

173. Λ ΜΕΓΑΑΑ ΦΑΤΙ2. Λ^ ^ΟΤϊί/ ίί ΛνοΚρώ^νη- 164. ΤΠΟ ΤΟΙΟΤΤΠΝ. τοί- ^αίτ/ν εν ι^^^ορίψ δίνα^ α£Τβ κα} 
Οϊτοί ίνί^ε^ θορυ^βσ-ί κατά σϋί, γϋττο;, α;^ κα) το ονο^αα (^^.Λξ^\^^ 
>^ο^^ορ5σΊ (Γ£. ρίΤ. 

169. αί7ϋ7ΤΑ0ί, βΐίο^,ώτβ, ον 1 73• Λ ΜΕΓΑΑΑ — ΕΜΑΣ. 

€4 ά4 ΕΙΣ τοίί αΙαντΑ. 

ύυαηΓ/φρ^μ^ Η Ποτ τΐΝο:δ νικα:^, ίι :λ/^ χ^^ρίν αινοί 
νηοπί. ΑΚΑΡΠΛΤΟΝ <ίέ, Μί 3(5ίρ7Γον Οτχ ε^Λτο* οΓον^ 
(>χ τν^ν βώτον Ιμμχη 6<νοΐ|• οι^ οΤα/, ^>!Λ, χΧ'Ρ'ζο- 
/?(ν>ί ^0* '^ νιχίίν, χ^ρ';ΐϋν >^ ά5»αρ^$ ΟΟΐ ί^ζα/το ττίί 

179• Η ΧΑΛΚΟΘίΙΡΑΗ Η ΤΙΝ* ΕίϊΤΑΑίο:^. ί^-'Τ^Λ- 

λ^ τον ΆρβΛ "^^^ΓΟ τν ΈννΛλίοι;, ώί ΓΠ£5^ ^ου^μχΝά. 
'\1;:σ'»ρ)ρν του μείζονος ^2, ;ζ^ ^?!λ5ν ο^ τ^ α«ϋ<^^- 
^^ν• ιίνιλδνίαί ^ ^ ' Αρ»ί οα: τν ^λΜ%)ς^' ί 3(5^ 
έ Άρ>ΐί μζμφό/υ5ρος σοι, ^^ άττίΐρ;:^^^ <ί^ζ5ί « 7να&»ν, 

έτισα,το Λ ο^^^^ο^ζ ^χ>:ναι? έ'^π σου τοαηπζ *τηζ νί/- 

183. ΟΤ ΠΟΤΕ ΓΑΡ ΦΡΕΝΟΘΕΧ* ού ^ δ^Ι ΤΟσυΙΤΓΟϊ « ϊεΓανίι;^^; |^< ββ;* το *αν νοα^να;)» 6λα^>;•ολί»ν) :} ο Χ*λ- 

μΛς τ^•" Διοί", ^'^γάττ,ρ ίτ^λονότι, Βγων κατά σου ενεχΛ κ^ί>Ύ^^ 

ΐταξώρυ^τ,^Β (Γέ Ιζ\ τα; ηίΛν^Ύ^^ας σΊο,ΐίαχΙαζ^ αιτε^ωχ^ σ-οι βλά- 

^ί τάς άγεΛαΙας, η ίίά %ά5ί>' ^Ύ,ν νυχ,τεριναίς [ίηχΛναΊζ' ον 

'Λ'Λς κ'κτ; άζερζγρ '^ οί^άρίΓον, γάρ οίκοθεν ε^Ϋ^ς ετΛ τά οίρι-' 

και ά^ν^ΐΛΓον, -ξ ψε;.3Γατα, ■^- ΓερΛ. 

γτ^ν ΐί-η '^^χβα^Λ εν τ'^Τζ $Μροις 183. ΦΡΕΝΟΘΕΝ, ^7^*' ^*" 

^ κερ^Σσ-ί των Ινίί^χ» νχϊλα-ν, κοθίχ, αΛ οΙγΜΛς γ/'χ^ε'Μζν Α• ΕΪΣ ΤΟΝ ΑΙΑΚΤΑ. 4$ 

ΑΡΙΧΓΕΡΑ Οί' παλδ^ΙΟί ΊΛ μΟζ^ ζ^/ΧΛλΰϋν' ΛξίΛ Λ, 1* 
αίοή'ί. ΗΚΟΙ ΓΑΡ ΑΝ ΘΕΙΑ ΝΟ:^:^• €0066 ^ έΤνο^( ν^ 

ν^ν β£^<χ/, φψΐυυ 'Δρ>^ν (ννομοκτιν• τποβαλαο* 

190• ΤΑ2& Α25ητοτ, 1^$ ο^άλΛ/ί, ί^ αΐύζε<Οτίΐ μ3ί 
ίΰ9(ΐμ^μιας. ^π^γφιδαν. ^ξΛφβΉΧΛ ιητΦίΔΑ. λτ>^^ 

χ»ΐν Όϋ^ Λα/ρτί^χ/ ^ γΛμον^ ^(ρ τίοι/ οΛν ^ισυ^ύ» 

Κο(ί/}ου β^/ηλ^νζ, 7ΐαν5ρ^$ ανϊίρ, 'ζ:^ » φϊ^στ» *0^-. 
^" (*Ιλ. ^• 153.) ο κ^ρΛςοί 7^^'^' αν</)ρ2ν• ο^<ί ίττρ 

τον '^Λ-^ 'ϊο ονο/χΛ βώτν. Αύτολιχο^ Λ Κί^τ** ο^- 
νο )ΐ5υς;ίι^ ('ΟΛ V. 395.) οΑάΑΒ^Τ^ κΛβ^οατίν» 5* ορ)6« 
1ι, :(3&| (Χντχ ΤΒΙ ιΟ\£τΙΆομ^Λ, τταρ' 66()^ τ2α; μ^ρφ^ιν ήλ* Ρ1ΣΤΕΡΑ, ατ<ή^α, χά) άιτρειη^, 1 88. ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ. 

/«ο^ά, ύΊ^'^α^Ί^ε^ραν^Βς. ΚΑΕΠΤΟΤΣΙ^ 

185. Ϊ^Ν ΠΟΙΜΝΑΙΣ ΓΗ- λΛνθάνβστ ί^γβν » ^ολ4«ί χύ) 
ΤΝΠΝ, ί^ηήοον^ ειπη^εμ^νος λβίθ^α ατάρβοΊ λόγ^ς *Α/α|ϋΐ^- 
τα7$ ιΤ6ίρ/αί;• το ίέ -ΒΊΤναίν «ίχ- ]Μ.να;ν κά) Μενέλαος, η 6 τη; ^ε- 
^α&ιρ ίγμ χαταφορΛς. νεχς τών 'Σ,ισ'υφι^Μν ττ^ς άτώτα^ 

1 86. το Λ ΗΚΟΙ, ίντ\ 'Του τ«τ£γ< τ^ί φ^ύλγ^ς, -τ^; Ι^^ίλβ/» 2$, Εϋ ΤΟΪί ΑΙΑΝΤΑ. 

ζοΐλύίν, ομοίω$ ουκ βΛ^^δ τον Χίσυφον* ίτταγνω ^ βώτοί 

τ^ Σίσυ(ρον, οξένίσΈν οεϋτον, ^βΐ^ τίο/ ^^Τίξ^ οώτοίί 

Ό^νσοδύ^• τον <ί^ '0<ίνσ(7ΐΛ 2ισυ(ρ» συ^ϊΐ}^$ ^)κη 
Ω τζΟ,ψηΚφ 'Ζ^ραχτσυϋ, ως ο %ί(Γοφο$ 'τώΚυς 

^ ΕυρίτΤίϊνί^ ο1 Κι>κ-λ«^** (λ 02.) 

ΙϊΛ. Χλ(ρ , λ» ζέν • ο$Ίί <Γ «, φρασον, τιατ^Λ» τί σ>ίτ^ 
ΟΔτ. ' ΐ3•οιχο^ 'ΟΛσσάί, γ!ϊ$ Κ6^αΜ«ι«» Λκοΐξ• 

>91• ΜΗ ΜΗ Μ* ΑΝΑβ. 1© ΤΖλϊφβ^• /«Ι /11*1., ^ΟΟΓ 

^/αί5 ΧΛΧΛίν ^άττν Λρ)ί, <?ί -ο^-ττοίίίοτιι' ίττα ζτταρ^ζ, 

194* ΑΛΛ* ΑΝΑ ££ ΕΔΓΑΝίΐΧ. άναςα ΟΟ: ^^ 194• ΑΝΑ, άνάζ-Ύ,^ι, ΑΓβ- ΦΛΕΓΠΝ, εΐί 8ράνιον ί;ψθί ά** 
Ν Ι Π- ΣΧΟΛΑ, άγωηαν η/^ττοι- άκτων^ τ^ν |3λά^3}ν. 
ιίίτη αν€(Γα..ΑΤΑΝ ΟΪΡΑΝΙΑΝ ΕίΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΪΑ. α*^ 

5ροιΐί», οτξου -^πιλυν ^ο^ον σκ&υτον Ιϊ^ϊίΐ^ιΐζα^^ 'ώ^ -ίώδ 

/^$ '\1^Ζ3ρ Τ« 3ϊα5ΐίί, 5^ ^ Λ)Λ'ν/(χ -ΤίοΜΪί ά. ΟΠΟΥ* 

Μλκραιοκι 2ΤΗΡΙΖΗ,. (ίτΠί 9*ρ*ζ9 Α^^*^** /β^^* * 
ϊ§/ 'τπιλυχρονίί», βς^υ^ τοί ά>5»νΛ ίμ^ττοξαστί σΌΐ* μα^ 
%ζ^ Λ Λϋ^ί Λκ^Γ 2^^^ τ>)ν ώνοίΛΐ. αταν οτρα- 
ΝίΑΝ• τία; οΑ, τν ΐίζ^ιν» 'Τζ^μφ^ΖοϋίΜ, γτ^ μη^α^ 
^ μχτ^οίλΐυυ. φαεγαν Λ, ^ττ^υ^^, ίνη^ρω^, 

197• ' ΕΧΘΡΛΝ δ' ΤΒΡΙ2. ί Λ •ζαν 6χθ•ρ^ν ί5€ρί^^ 

σι 7α$ ΆχΑΙοΤ^. ΑΤΑΡΒΗΤΑ, άντΤ ΤΗ ίτο^ίπ&ί^ 

οιν€4μνΑ»^ £Ν ετΑΝΈΜοα βα:$:&αι:^ ^; -^ρ ο^ 6ΐ}α* 
^^ημΔίς ^@>ία^α^^, οίον ο^ €ο^^4οί, <^4ζ^ ^7^^^ ^^^/>9τ 

ζΐΜΟίΧΤΙ• ΚΑΓΧΑΖΟΝΤαΝ» >«λάν76>ν^ ΑΑΡΤΑΑΓΗΤΑ> 

201. ΝΑία ΑΡΛΓΟΙ. ίξβίσχ Τόο/ΑΛοοα, >9 ^^^^^^^^^ 
τΰγ Χο£^, αττ Αία< *ί^ν β ^^ψίζ^ζ τοί, <770<ρ<Λ\ τπ/ν- 
^αικται €Γέ ^©^ τ2 Χο|5, ατι ΈΜ>ιν*3ϋί', 5» -ζα αφ*- 

197. ΐΕΧΘΡίΙΝ Δ' ΤΒΡΪ5, ΜΧΘΕΙΔΑΝ, ^ίη^ί -των Ά• 

^ καΐά τί ^η/Λη ύττο των εχβρων θΐίναίων. ΈρβχθδΤΛχι Λ ΟϋτΌΐ 

λεγο^νι^. ΚΑΓΧΛΖΟΝΤίΙΝ, άττο ^β Έ^^εχθία^^. ΣΤΟΝΑ- 

ϊΐΤίγελώττα;!^ βΚα^τφψΛύττων. Χ ΑΣ, Γεναγρ*;. ΚΗΔΟΜΕ» 

ΑΧΟΣ, λιίΐίΊί. ΝΟΙ, φραντϊξοντες. ί2Μ0ΚΪ>Α• 

201. ΑΡβΓΟΙ, I*^ί^£λ1ί^ά}. ΤΗΣ, ό εν ^ο7^ ωΐί,^ις κράτοζ /• 

ΧΘΟΝΙίΙΝ, αυτοχθόνων. Ε- %α;χ, ΘΟΛΕΡί^^, ηίολιψ^να;. αΚ ΕΙ£ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

ΐύ^Άί(η^ ευ βχε* ΐ2^ '7ΐΐ)ΐ)»τ•ί• ^νπ) ^ ίτζ^ςι Τεϊκ/Όί, 
]^ ό Ευρααχ^^ ^ ν>τ7Τιο^, Τ^ρκλία Χ€ΐ«7ΐ)λ0^ρρπχ.{* » 
^ ϊης^ν /^^(τ&τ'ττον ν^^^'* '^ Αΐβιντϊ• αϊ Λ τοίοα/ξΐίΐ 

ΒρίΟΤί/ί /©£?ί Ά^(ί>λέΛ. ΓΕΝΕΑ5 ΧΘΟΝΙΛΝ. 2^ 70 

•ζτίϋ *Α$)ί;ν3(^0ί5 Λίτ>ίν 36Τ>ιαακ:θτχ^• /σς?ί ώνοίΑν οαι; τ 
ίχροω/^ΰΰ^ ΊΐΖτο φγισιν* τι ί^εί ϋζ Αίγίνιηζ 6λ5αητ ο 
ΤΒλ3Ι^μθίίν 6οα^α•^λ£υσ6 Χ€ύ^3ΐ^μΙίι^0ζ* ' ί Λ Αΐ>ινχ τϊί 
'Α'τΙίχιϊι^• 

?04. ΤΗΛΟβΕΝ ΟΙΚΟΤ. μχαίξο^Η *^ ΦρίΤ/ίΛ 2α* 

^μΐνο^* γι οι /Ζιίζβ '7Π)Μ« χΛΐ<Γο/^ο<, ^β^ οϋΜ νίΛ' /Αονον* 
ίΤΜΟΚΓΑΤΗη ΑΙΑ2• Ο Λ/ίΟΧίτιαντον ζ^^ οΛτίωνυμαν ί'χων 

208. ΤΙ δ' ενηλαακται. -π οα/7θΓ Ό^ τ^ν ί^- 
ρρτΖοΑ ογλ>»σϋί γίγ^% βΛζβ$ ; οίον, ώ •ηνι >«^6* ό 

αο8. ΤΙ Δ* ΕΝΗΛΑΑΚΤΑΙ. ΡΙΑΛΏΤΟΝ, γυναίκα αΐχ^ά- 

Ηα^Λ -τί βά^ο; £ν^)λλακ^α{ ^ίε λ««Όν. 2:Τ£ΡΗΛΧ^ αίαντ,σ-αζ» 
•βζ τίί τ>55αί 3 ΑΕΧΟΣ ΔΟΤ- ΑΝΕΧΕΙ, τ*^α. βΟΪΡΙΟΣ, ο ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. &9 

ΑΜζ βί/Η, &ΪΈ ^νοΤοί γ^ή<θΛΐ /ζΰζβΰ^ν 71 ΤΜΊΛ Ύ}(9 

ψΐξβϋ^ι Τί <χιη$ βίζ^$ Οίί^αχτΛί αωτη ί νυ|; ΤΗΙ 

ΑΜΒΡΙΑ2. %ά^€Τ<Λ| ΎΗ2 ΑΗΜΕΡΙΑ2, ί^η Τοϊί, 'τί^ 

άιΛίΙί φοζ^ς* 3^ ^ίϊ ο ν«ί• -ττοΓον βίς^$ έν^ί^ετ αίί^ 

211• εΠ£Ι 2Ε Λ£ΧΟΧ• ίΤπ/ 01 Γ^^βΙ Ο Αίο^ι ^^ 

ρΐ2(ΛύΤ7ον ^ϊρξΑοαν το λ£^ σ»• ί αΜα^, «τη/ σβ ά?- 
ιχ6ΐ ο ΑίΑί, 70 «Γορίαλατον οτι; 9^(ζαί λ/^^. ανε- 
ΧΒΐ, άντι 'τά; ϊρ^βι* 'ΤΓΛρ/λκέΐ ;3 ^ λ^*-* βί^νον ίτΕΡ- 
ΕΑ2ΑΝ ^ξίφιοΓ 71 ΑΝΒΧΕί άνπ ΤΟ/ άνΐΛ|θΓ, 71/^ 
214• ΑΟΓΟΝ ΑΡΡΗΤΟΝ, τίοχοφτφυον, μ^ίί λ]η^<Ουυι 

οφώ^ΰΤΤΛ• ΜΑΝΙΑ, ΓΑΡ. ΤΌ Χ^^ολΟΙΟν Τ» ΧΛλ» Όζ^• 

7» ς^τί!^€ΤϋΐΛ, ΟΤΙ ίψι^^ιςΛ ηψ^ςουι, μΛ,Ίίφ ^ΰ^'τη^ 
σων. ΑΠΕΑίίΒΗθΗ, (ίηχ τοΐί Βψί^ρ^ςΛ €ίρ)^ςουι* τι οχπ(»ς, 
<^ν0<α3^9 39 λα^ητΌί '^οίζ. χειροδαικτα, '\^αί τ 
χ64ρ(Λ Λίίδ? «Γοίχ^/ντοΐ. κεινοτ χρη3τηρια. α Λβ* 
χρίσΛτο οΑ^νοζ* τα 7θλμί|ΜΛτα ι^ τ^ς^ζϋζ, ί τα 
$\εφ^^^<ί τηίμίκί^ /©^ το Λΐ9'χρ>1<π3ί<0«/ βώτα' 
ΛλρΓ Λ ί λ/ξ<ί ίϋ^ί το μαντίΤαν^ ©:< το» ;^>ιο?<αιτ, 3^ 
το ιβ{»8]όν• ^ξίΐΥιΠκος' θύριον Λ ϋετίρως, άντ) ^ β νύκτωρ' ίμοιογ τω, ηίΤϋ- 

*ολι;, ^ κα| ΣίΡα/5I^ ΑΙΔΡΙΣ, χο< θά^ίΤΕίΛν, ακτ) τβ5 τ^στίχα^^ 

ίγγο5(τα, |χΐ9 ^ιΙνΓ&' αίΓ αχρι* ΑΠεΑίΙΒΗΘΗ, έ^ι!^£IΓα £τα- 

214. ΑΡΡΗΤΟΝ, το |χη &- γο^. ΧΕΙΡΟΔΑΙΚΤΑ, χιι^Ι 

νατον ργ^^,να^, ι^ τί μ.'ή αζιον χατατντ/ΐΑη^α. ΑΙΜΟΒΑΦΗ« 

ίτί^ναι. ΜΑΝυ)ι ΑΛΟΤΣ, υιτο ύ^* ύμ,ατ^ς βΛοψ,μΛψΛ^ ά Ιχι7« 

/Μ^Ι«; %ξοίΐΊ^ά$. ΝΤΚΤΕΡΟΣ, Υ9$ ίψ^αγίατβ. ^Ο ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ, 

222. ΑϊθΛΝΟ^, 2^/^9^'7Π>έ9'■^, !^6^μΰυ θ9 ταΤι? μοτ' 

225• ΚΑΗΐζοΜΕΝΑΝ-, φϊ^μίζο/υ^Ιω υττΰ ταίν *Ελ- 
λίν^ν, « *58ο^ν. ΤΑΝ Ο ΜΕΓΑ2 ΜΤθο:^. 3)ν ί^λίου^ 
Τίϋίζ λογ>$ οώξβ*• ^Οζ^Ιω /υ^ ^ ^νοί ο< ' Ελ\)ΐνβί έλβ-* 

ί^Τ$ *έγΊ(ύφρη ΦΟΒοτΜΑΐ το προ^ΕΡΠΟΝ. το ο/κ τν- 
τν, ^>ισϊν, '^7Π,^7)σο/ϋ^^ον* ^χζ '^ψ τον ν» ίζβ^ΐΡίΟΊΖί^ 

μύ>(ν\Β^} 'χ^ΰ^ τ2ν βζυσίΚίωΊ. περιφαντο:^. φαα^ζ^ς 
*(β<ν *0Ίΐ ΊζωΉϋ ίουυτυν ίλ^θ^ίοτ/. παραιταηκτο,, τη 
/Μ\ίβύή" <!ί^7τΚ>ίζ ^, Ό μααοωζ. βοτηρα:^ γππονο- 

#701 >^ ονομ^ζοΊ ^ «ττοι^ν^^ αύτον άν>ιρ>ηΐξνο&|• 

233. Α, ΜΟΙ ΚΕΙΘΕΝ. ΰΰζ 0(Χ0υ£5^σα, ΙΟ» έ^ά» 91 

Τδκ./ΑίίΛΓχ ^νοδί* Λ7 οιω τρν Χορον τοι» /χ^(/ ξνΛν αττ 
βώτίίί γνωνουιΐ' ιΐυυ Λ, "^ίτι^ Τ8 Χορού τ«. έξα>. 

235. ΤΗΝ ΜΕΝ, τίο» '7Π)ΐμ)/Υ^Φ ΠΑΕΤΡΟΚΟΠίΙΝ, 

ΐ{3ίΊο^ ταν 'Τ^λεΐ'ρϊν τν^^α^ν; δτο δ' αργιποδα:^, αντι ^ »22. ΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ- νοχ. ΠΕΡΙΦΑΝΤΟΣ, φανερός. 

ΑΝ. ίγγΒλία ηνος λΒγετ(ΐι, ψ ΘΑΝΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΚΤί^ 

ΐ£ν άχ/δίλ^ί ης υκ' ΙκεΙνου -ϊΤε/Χτ- ΧΕΡΙ, ί/»ν ^ίά τ^^ α^^Οϋ *ί1α^ 

^θδίί, >^ ην £?»*]» ης ιίερ) 6κεΙν8, χείρο; τ^; |χαν<χ^;* ψττλγ^χτ^ς, 

β% ώτ' α^ν» άνος-αλάς. ΑΙΘΧΖ- κα) άττόιτλγ^ΐί,τος, καί ΌταρΜλ^ιξ 

ΝΟΣ, ίίατη)^»• ΑΤΛΑΤΟΝ, ^α^^^>V. 

ίίνΐΛΤορ)Ί37ον, αφόζΥ^Ιον. Ο ΜΕ- 235. ^^Ν ΤΑ ΜΕΝ ΕΙΣίΙ• 

ΓΑΣ ΜΪΘΟΣ, η μ,εγάλγ^ κα) |ΐΑη ξενιθρ^, β ιτ/ίΟί το ΙΪΟΙ- 

νλΛΤβΐΛ φγ,μ,η. ΤΟ ΠΡΟΣΕΡ. ΜΝΗΝ, ενικον ον, ΤΑ ΜΕΝ ϊ^ 

ΠΟΝ^ τβ <ίκβλβίθ)'ί το ίΐτί|Ε«» ΤΑ ΔΕ οίτ:ο$αΜ(ηγ* ωόττερ γαρ ΕΙΧ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΛ. ν« Λ άλλον, Νέ?τ}^ >ί ΜβΥέλ^ον. 

239. τοτ ΜΕΝ• 'ίΐύς τίτον ο^όμ^ζ^ Νίςτϊ^, ί^ 
^\ώίψοιγτν(>ϊσΌυΥΓ€ΐ τ^τ ΰώζι!. μεγαν ιπποδετην. 
ίΐτιΚφΤΌυ; 'Τϋν ^Αίνον, -ττα^βι -τον κ/>»ον, ί$ αιΓϊΡΑ, 3^^ 
ϋζυφωνα μΛ<Γ0ί• ιπποδετην <ί^ ρττηρα, ;^λίνον• 
ΜΕΓΑΝ Λ, /σε?ί 'το '7ηχ4>£ττ€ζ$^ ΐ{^^'>^Λ(Οϋίΐ '^ €χ• 
5(«. ΔΕΝΚΑΖαΝ) άντζ τν, βλ3ϋσφ7\μων* 'δ^9«λλ64 Λ 
Κ5ίλ«ί τον λο^ν, φαστίϋονυ ία ρ^μχίτηχ^ μνι «νο6( τν 
Αίοιντοί, ^ίλλα 3"63ν τινοί 'ν1;2?©€ολΖ6(/• Λϋ/α^να. Λ 
^ικτϊ τΖα/ μοινίοΐν* «Γεκνάζαν Λ, ^ίττΰ 'ζν €Γ6*νον* €Γ«νΑ* ίΐ ώ$ συκοφάντη* τίατοί τον αυ- 
τόν τρίι^ον γΙ>6ταυι χα) Ινταΐί^Λ' 
χα) (ΤΈρα (ΜίξΙα τ^αυτα εύ^Υιοτις 
'βα.γΤΛ'χΒ' ΐϋΛξτυ^ύ ίέ κα( ης 
των λογοτίοιων Χεγ^αν οίτω* κα)* 
^ΐ5αΙα^, τηί ρ,ΐν άιτο ^β η^ν χα- 
^α αψγαν, τ^,ς ^Ι άιτο της τη ο- 
φθαλ/^8 ΜίχεζΊας' άλλως τβ κ^ 
ΠΟΙΜΝΗΝ άνεν, ζ εην εΐ!ος 
νψλτ^ίίηϊών, χα) πίίλιν εν ττΙ 
ίΐΛίρετει, το ίΙΝ χσξοα-έταζΈ, 
^ακννς ΟΤΙ ^ *ο*ανη κλτ^^ος ίη- 
λο7, ύσ-ιτερ γένος των ν^ε^ον 
/^/β ίί κα} ό Αί^άνιον ^ο" κα- 
τά το ο'χ^ί^Λ ΤΗΤΟ' ΕΣ «ρίλα; ταί 
^ν χαρίβ^^ι, τον ίΙ 'Τΰΰσ'λτ'ψο- 
/4αί. ΔΙΧ• ΑΝΕΡΡΗΓΝΤ. ίΐχ* αντ) τ« χωρίς, χα) αντ) τ5 εΙς 
ίιίο μ,οίξας. ΑΡΓΙΠΟΔΑΣ, τα* 
χίητοοας, ^ λευχόττο^ας, ΑΝΕ• 
ΛΧΙΝ, άνελά^ενος, βαταϋτας» 
ΓΛΛΣΣΑΝ ΑΚΡΑΝ, το άκρον 
ΤΫί γλώσ-ΟΎ^ς' ψοιον τω, μ^εσος 
κατεχτι, άντ) το κατά ^οΌν. 
ΡΙΠΤΕΙ. //τΓΤκν, το άιτλως ρΐ^ 
κτειν ρΐΊΤΤεΊν ίέ; το μ,ετα τψο• 
^ροτψος, ΡΤΤΗΡΑ, το χΛίνως 
λωροχώιτις'ρον' ^ίντηρες χνρίως 
οΐ λά,ροι τβ χαλίνβ, οΐς τους ητ- 
Ίίους χε^σ) κατεχΒΰπν οι ίτττΤίΐ;- 
οντ^ί". ΑΙΓΤΡΑ, λιγνοον ηνον 
αι:οτελΒ(τη. ΔΕΝΝΑ2ΠΝ, ^ε^ 
,τά ίείνοταθεία^ λέγων,, άιτο τον 
ίεινός' βλασ^Ύ^ιιων, 

245- ί^-ΡΑ ΤΙΝ' ΗΔΗ. κα*• 
ξος ϊί'ίν Ύι^Ύ^ τινά, ταΊίς-ιν εκαΓΟγ 3> ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• 

245• ΟΡΑ τίΝ • ύβς^ Τίνα ίιμΰύ¥, ίηι τν α^αςΰΡ 
ίψΖ^^ /^ς^λxΛ;σΛ^ίVον 'ώ' 6α35'Γ«'> ΤοΤί 7ΰί\ύμμΛσι 

τία/ χ€φΛ?^ιμ χ/ϊυ>|Λ/^ον ορ»ν Λι ό Χοροί οΤί ο^ 

μηίτίΰ τι^ρϋω 'ιβϊν Αΐύ&ς» •^ Λ^ ^'ηυ τ^ν νοαυν, το Λ 
χ^ΊΛ τΐω ίτζίίλΐώ τ βα/7^λ£ω\/^ Σ^^ττΌμιτΛΐ η 'ττρο^ 

οία/, ί '^τ&Μί 'ίταζί^ί^ *ί^ -3^ νεϊν* 9^ Ορς ^ 
^ /ακ/4ν το, ίίσουί^ τ©¥ /σ£??ατία/, ά7ΠΐΛλΛ7''^* 

ώ»5*^ >^ ο'' "ώζ^ρϊντδί <νς Λργ>ίί ταιχϊ^ ^οζ^οφέ- 

250» ΜΕθΕΐΝΑί, (^υί^^^ ψατ/ίοΤ €Κ^^θν ^/£9^ 
^σι, <Γ)ίΓ μ£5έΤνο6|, τντέτι ρ^ψο^ΐ ίουυτΌ^ ο^ ηα \34 Ψ^^ 
γΖν. Τ0ΙΑ2, άντ) τν μεγ€ίλ^$• ερεχχο«ιν, άτονως 
)αν8<πν* "^^το τ ίρεσσοπον, άνττ Τΰ βλ^ινσΐι x^ν2ί<η^ 

253. ΠΕΦΟΒΗΜΑΙ. (ϋΛ^^Η/^β^ "^^ λ^α^νο&|, ^^ 

2Μύίί ^αβτ* βΜ^υι ον Λί ^ΐ40ίς<?ί. τίζ χ^ιχΛΐ Κί^τίχ^* λ^ 
^^ Ίϊϋ μοΜΟΜφ ΑΐβΟΑΕίχροΝ ΑΡΗ, Τ9ν ^νςίτον* :|(^ 
"Ο^ιροί• ('Ιλ. /. 569.) την ταφΛλψ, άρίίται χλοιη^ν 9<ά Ι^ο/^ενοκ ^υ/ον* 9(αθ^θα/ /άρ 

/ίί' "ί ^ζόμ^νον αατ^ 'τον ταχύν ^Μ^μ^να κζυιτηΧαΤΗ^Ί. ΠΟΝ- 

ξυγον τη$ καητηλΛζτΙας, Ιλ4^ε7γα^ Τ0Π0Ρί31 ΝΑΙ ΜΕΘΕΙΝΑΙ, 

ΐΓβντβίΓο^β. ΖΤΓΟΝ ΕΖΟΜΕ-τ άφ^ΊγοΛ εαυτόν. Α1ΘΟΛΕΤ- 

ΚΟΪί. |Λΐ) Κίζτις «^ τρ «ΤΓφΝ ΣΤΟΝ ΑΡΗ, λί^όζλφν φόνον. ΗΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 33 

Ι^δτ' αίρ/ι$ ίΜγΜο^ οίζυζβσι βζ^ττϋνη» 
256. ΔΐΐΛΑΤοχ, άντί τ2 με}α\η. 
257• οτκ ΕΤΙ. ΟΓΧ ?π Κ5^7δχ6ΐ Λϋτεν ^ μα,νίχ, 

^ϊίίτίν Οία/ ^ Τέ6/ΑίΐίΜα -ΤΓΚταυεΟτί^, άνττ τάϊ <π;/«ια9ίΓν 
αντζ^ τίί^ μα/ίΦ;^ ίνα /®ζ^κ^^ -τα ττ^ Λΐ;δΠί9δ<?ϊαί» 

ΚΑΙ ΚΤΝ ΦΡΡΝΙΜθ:5. '^μ^ΡΫ^ΰ^ γίΊοφρο^ ΤΙ^ζΛΤΌ 0Ι//Α7Π1-.. 

ζ^λίϋΒ'βϊν τγ στ;/^ορά 3^ άλ7&«ν, μηδενός αλαοτ 
ΕΑΡΑΠΡΑ5ΑΝΤθ:^ Οίον /κΛίΛνο^ συμ^Όζ^ζαγτΌ$ χο/^ μξ^^ 
νχΜΠΌζ ίΖψ ίμοί/ρΊΐιμΛΊΌΰν' 7ϊ ^ χοινΛνίΛ φϊν ίμΛ^ 

264. ΦΡοτΔΟτ• ί^Τ^οτί ον79^• Μ£ΐακ Α0Γ0:$9 

2^5. ΠΟΤΕΡΑ Δ* ΑΧ. 64 <Γθί>| Τΐζ «ίρδσΐν, -ΤΧϋΤίϋΙΤ 

)5δ, αιΤ£\<ιτο$, χα) κατά ιτοίοίλλίΓ Ιζίτίίΐ^εΐ', άττ) το5 

νι-γίίοτίηγ ώτλαΓΟί, τ) άιτληο-ία* ίζετίλτιρω^ίν ι)*ε^εινεν, άντ* τί 

Γο;,ηίί55"* κακι}, η μη ιταοαχω- κατίϋθεκ 5^^ 5ψβί ίτεινεν ίία- 

^(τα νληΰπάξειν αυτϊ. τ4ν£&α/ ίέ, το Λϊ^^ι/^ί^εθα/. 

257. ΟΤΚ ΕΤΙ Ιχεί δηλονότι 263. εΐ ιτέιταυτΛΐ ο Αίας τ^ί 

αίτοϊ' χαχή ]ϋΐο?ρα• ίλτ^^ε γαρ μανίας, κομι^η νομίξω εύτυχτ," 

ωοτχίρ οξύς Ϋοτος ΙρμΊι^ας χοορϊς (Πίν άφανονς γάξ οντος τί κα* 

Φττ^αΐί^ς, ΠΑΡΛΙΤΡΛΕΑΝ- κβ Ηρεμία φ^οντίς. 
ΤΟΣ, ναξαιτλγ^ρ-ΐί' ψζΐ^ίντος. 205• ΑΙΡΕΣΙΝ, «-/ίοκ^ίΛν• 

ΧΙΪΟΤΕΙΪίΕΙ, αΤρί», Ιγ^'^ί*, ίί- ΑΝΙΠΝ. 4ί'ί4' '*'*»'«, -τέ κΛ^ίί 

Ο 34 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

οΜ άν7ϊ3•ιί(π|ί, ταν /.^ οίο^^αν ώ ευτυχία γτ^μ^€Ηΐυ{, ά 
ο# χείζ^σιν 'ιέ^ τ» τν ΑίΛττοί νίν, ότίϋτι χ^^ ^©^^ίΛΟ- 

Τ^χ/ΑΜΟΐα, οτί χ^ρίο^ 'βί ^ (Λτα»ς ^οςβΐ^ζ<νηι ^ τα 

Το ^ ορ%ι!ουζ τ^άρτν, ο<ίυν5ί. 

αν ««/Λν/ 6* ^τβ^αυταί, (χντπίί^σιν «*»ί• -^τνπζ^ί αν 
βλοιο, ίι σνι ί^ίΐ/ί Ίΐζ οΐιρέσιν, λι/τπ^ τν^ φι7^^ αντο^ 
ς>9 ίΛνξί Λ^γβέν, 5; κοίνα)νβΐν τν τιαικτοί, ;0ΐ^ οκ^το^ τι 
λυτΓΒ^ χ^ ινί φ/λα;^ λυτι^ν; οίον Ό φρ Αίθ14 Ο^ ΤΜ 
^νία ών β'ττρ'ΤΓίτΐ), οΙόμ^ο$ τιμχϊύ^ίο^τΐϋΐ ΐΜς εχ^ρου^, 
^<)ύϋ <Γ)» ελυ^αμΛ^ί ΌρωσΌϋ αυτόν! ηίν <Ι^ τηυυσΛ/υ^ο^ *της 
μχ\ία4ί Κ?ί οκ^'^^ί λυττίΤται ^Οι τιίΓ^ ^τνος^νΑ^^*^* 
λι/;Τ6Ϊ Λ τιαλιν 9^ τνί ^ίλου^• νυν) όαο Λίν7Γλδ"πα<ΓβΕ< 
τϋ χ5ί>'-^ν• τί'το Λ άνΛ'τίΙϋοσ'βί ο Χος^ί 2^^ τΖν έ^ί- 
φψμ^ω^^ το τοι διπαΑ20Χ> ΟΜν το άμ^οτιρΰ^ Λ(/* 

ΤΓίΓ^θτΧ^, ΜΕΙΖΟΝ ΚΑΚΟΝ• ^οΐίϋ αϋΐΌν* χα) άνιω Λ να, ίταν νη λι^ϊΤείδτα^ Ιν ^ίλοι^ κβικη λν* 
θα. Η ΚΟΙΝΟΣ. άη\ ^9> χοι• ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• 35 

266. ΦΐΑΟ« ΑΝΙίΐΝ ΑΪΤΟ^ ΗΔΟΝΑ:ί ΕΧΕΙΝ. ωσ^ 

^ ο Αΐ(£ς ο^ μΛ^ίΛ αι^^ \υΊ^^ >ιμΛ$ αυτϋ^ ήόίττκ 
269. ΗΜΒΐ^ Αρ'. . ϊίμίίζ^ αντί τν ο Αία^ νίο! μ^ 

273• φρονοτντα:!• 7^<Ρ5Τ(Α( βλέποντα:»• 

276. ΗΜΕΠδ β' ομοιλ:8. εμοί, φίΜ, ^^τ 1μφί$ 

ί^. ΔΙ2 ΤΟ^' ΕΗ ΑΠΑΛΝ• Λ'Λλ^ν /4 ^^ 'η)^ ^/λΗ> 
279• ΛΛ^ ΓΑΡ ΕΙ ΠΕΠΑΤΜΕΝθ:β. ^ί ^ ου %09 

μΛΜο» ον ανί* 2^1^)49 πεπατμενο2, ίπί τ5 λη 

261. α% ΟΛ ΕΧΟΝΤΛΝ. ΟΤΙ 3ϋϋαον νοί ώί&ίν^^^ 
282. Τΐ:ί ΓΑΡ ΠΟΤ' ΑΡΧΗ• άνΤΪ Τν, "Π^ ί /^^ζ^• 468. το ΤΟΙ ΔΙΠΛΑΖΟΝ, ελαύνε^^x^| Μ λνιττ,ς. ΗΜΕΙΣ 

'Τϋτεη το λϋΐΤδΓν κα) το λνιτεΊ- Θ* ΟΜΟΙίΙΣ Ιλαυχο/^εθα κακ^ 

&α<, |Μ^7^ο> κακόν, ^ηΧ^νίη η&ν λνΐϊγ, 
Λίτλοί. 278. ΌνψοίΜΚογω <τοι, ιζ φ^" 

269. ΗΜΕΙΣ. τβτο λεγ& η Κ/λο^ /ϋ^ι) τι^ τίλθβν Ικ θε« ιτλι;• 

ΤίτψΤι^σΛ, ώζ αττΐ του 'ίτροα-ζύ' γτ^ ηΐίώί γοίρ, ίΐΓβ 'ΰσε'ίΤΛυμ,ένος 

*8 τβ Αία^ΤΦί. ΑΤΩΜΕΣΘΑ, 6 Αία^ τηζ ^νΐας ^ί/τ^^εν τι ^ιΛΚ^ 

βλαττόι^ε^α. λον $ύφραΙγεΤ(ΐυι, η οτβ τ^ν |ΚΛίχο- 

273. ΦΡΟΝΟΤΝΤΑΣ, ^ω- ^ενο;, ά»^ Ιη ίν ΐΑΛγάλ^ι λνηΐ 

ψΐίϋΗΰνταί. ΑΝΕΠΝΒΤΣΕ, ί- ^ίά/** * 
^<(^^)'^^^^. ΛΤα» £Α1{ΑΑΤΑΙ, 36 ΕΙΣ ΤΟΝ αιαντα; 

285. ΑΚΡΑ2 ΝΤΚΤθ:β. ^ϋ^ ^Όξ^ΊΙ» δίΤναν* «ΛΤίθ-Λ- 

-Πί, 'τοτδ ταί οςοΛυ^ 'ττοιϊντοί), ίί<?δ λΛ^ίΤν τα^ ^Ο^^ 
φνλα,τ^ζ. ΕΧΠΕΡΟί λαμπτηρε:^, ο<' 3(5^τα τ ίασ-βζ^ν* 

•ί' λύχνοι• συνβτπϊί Λ, 9^ ού <ϊ;^ μου;^ομβίβθ)^, ι^ ο«: ιίί 
τί Χ5ί^ζ5ίίί >^ Ο^νΟίΛί 'έ^ι€»λβ5ον7ο^ ί^ί%α^ '&ψ 
ΐτράίτον Ι^ον. ααμπτηρε:^, ο/ ^ν τ ορααν φΜτοντϋί 
λυχνοί. Η^θΟΝ, άνη τν «^οντϋ• 

287. ΕΜΑΙΕΤΟ, βζίτ^. ΕΕΟΔΟΤΧ ΚΕΝΑ:6, ΤΟί «Χ 
290. ΠΕΙΡΑΝ^ ΐΤΟρβίαΥ, όίίέν. ΟΤΤΕ ΤΟΤι ύ^ϋΖ^ρ 

ι^^^ Αϊολ^&xη ΤΌ οηνα )6ο(νον %^ κ^ιτα 7^ο^> ^^^^^^ ^ 

χοιν2^ λ^ΤβΙ|• 

292. ΑΕΙ Δ* ΤΜΝΟΤΜΕΝΑ, 064 ^ρυ?^ΐυ^Λ ^1;3^9 

ζηιντων άν5ρΰ0^π•ν^ ι^ )60ΐνχ* >ι 064 (>7Γ* αχηζ λ£^^(^5^ 
ίζΰζβζ β/^* ο/^ο<ον Λ 70 ϊ9θί ο/χ.υΐίί€ύ* ('Ιλ• ς . 49α) 283. ΗΤΝΑΛΓΟΤΣΙΝ ΤΤ- ίλβννβ^ ^αίί^βν μ.αι'αιας' ίζο^ 

ΧΑΣ» ανναχ^οι^νοις κατά «τά^ ίο;, η Ι^δλδϋσ-ι;• ίκ^ο^α ίδ Ιιτί 

285. ΑΚΡΑΣ ΝΤΚΤΟΣ. ω 288. ΕΠΙΠΑΗΣΣίΙ ΚΑΙ 

τ^ί ατφας νυκτός, τατεη χατα ΑΕΤΩ,, άντ) ^οΰ_ ετίίιτληζα, «Τ- 

τ'ο ακξον τ^ς νυκτός, Ι^ΘΟΚ, βτ/ρησα ^ Ιλ£ζα. 

άντ) τβ 7?θθ)^6, ίφαινον. ΑΜ- 29^• ΒΑΙΑ, ολίχα. ΤΜΝΟΤ* 

ΦΗΚΕΣ. ά|^^Αροτερω^εν ηχονη- ΜΕΝΑ, ΜμΛνα, ΚΟΣ^ΙΟΝ, 

/χτενοκ λαίΓω}^ ^'^ο^^ I^^^& Ι£* xαΜ(ϋ^^0ΊxοV. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. , 37 

294. ΜΑθοτα ΕΑΗΒΑ. φοζϊ\%ίσιχ, ϋΐηϋί ου ^νεχλ- 
?1ϋαα« ΚΑΙ ΤΑ3 ΕΚΕΙ ΜΕΝ. τντο φι» ίτρΜ, ίι Τί- 

ο#βχλείν ού ΛΤ τυν ^^ατίο/ 7αΛΤ7ΰλο')Ρίαίτα• 

297• ΚΤΝΑ15 βοτηρα:5. υφ βν άνΛγν»9«ον• Τϋϋί 
'Μμ^ΌΜζ χυνα;* ού ^ άνοί^ρΠ ίζ^:^ τ σχΆΆυυ αν3•ρά>7Π)ΐτ• 

21λλ.' ^$ 2ξ» άΤνΑί ά>6Ϊλδν. ΗΤΧΕΝΙΖΕ, Τ* Τ^χ>ίλθν ά-Λ*- 

ουοτβεν^ ί\(ΧΛμοΊΌμ.^ ανλ τρεπλν. οττβρ 'Ορι^^ί Λυ 
Η^κιΖΕβ* ηΤΓΕ ΦίΐΤΑ^, Λίλίνοπ κυνΛ$ β<ηνζ^$. 

301. ΤΕΑΟΧ δ' ΤΠΑΙΕΑΧ. ί /^ Τέκ/Α>ίΛϊα ν/νο6ΐ 

λ)ίαασα οοί/τ^Γ το Λ :δκΐΑ, τινι, οίι ον σαυ^αΛθ *τατ 
^1 τ ^οτ, χ^ ΟΤΙ (3^ον τοΤ^ μχϋίνο/υ^οΐζ χ^ Ύθί$ μα/^οι^ 
^\η** ίγκΖσΌί» Λ οττ ί 'Αθ•»νΛ οώτον οΛολεσΈ, Λα 
τ5 ΤΙΙΑΙΕΑ2 τ ^οΛν τί μχνιΐφ άνατι9»9ΐ• 

303. ^ΤΝΤΙΘΕβ ΓΕΑΛΝ ΠΟΑΤΝ. τ^/Τ19Ι ρ/^Τ» 

Κ5ί7α>ίλ^ςα λ<><»ν ί^^ τ^ χ,ριϊν, α^ ά <^;^ άν3•ρ(»'3Γ»ν 
' **• τ /ο »94• ΜΑΘΟΤΣΑ, άκβα-αο-α. «θί^αενο;. 

20. ΣΤΝΔΕΤΟΤΣ, κΓοία; 301. 'ΠΙΑΙΗΑΧ,κ/?ϋ?5ία;; ί/5- 

χα) χίΐρας ίίίείΤίΜ,τ^ρν»;. ΗΤ- μ,-τισας, ΑΝΕΣΠΑ, σ-φο^ρώς, 

ΧΕΝΙΖε, ελαιμ^ΐόνι^, τον ^^ά- (μτλ β'ΐΛζ χ^ ίβνοιταθε/α^ άνε- 

χηλον (ΖΊΤεκ^ΊΈν. ΛΝ11 ΤΡΕ- -τΤδ/χττε. ΕΚΤΙΣΑΙΤ', άττελαζεν. 

ΪΙΠΝ, βίΐ'ατ^είΤίϋν, -ξγβν ίτττ/ίίί 30^• ΕΜΦΡίΙΝ ΚΑΘΙΣΤΑ- 

Τίθεί;. ΚΑ'ΡΡΑΧΙΖΙί, κα) είί- ΤΑΙ, εν κα.τχ5'Λ0'& φρονΎ,<Τ6θΰς 

χαξε, ηΚΙΖΕΘ\ειιΑΓΐξε. ΕΝ Ι^ενετο. ΜΟΛΙΣ ΣΤΝ ΧΡΟ• 

ΠΟΙΜΝΑΙΣ ΠΙΤΝίΙΝ, άντ) Ι^ί}, σνν βΙα, βρα^εωζ. ΠΩΣ, 

^ί είΜίίΙνύσν ταίς ητοΐιι,ναΐζ, ΙτΤί- χλτλ τ'ΐνα τρίττον, 
' Ό3 3^ ίϊϊ ΤΟΝ ΑίΑΝΤΑ. 

307. ΚΑΙ ΠΔΗΡΒ3 ΑΤΗ^. »χ 'ο^ ΤΗΤΌ ίλγ^νον Ο 

#χ5ρ3ν. βΛϊ»ΕΝ> ίβοίίΤΕ. ΕΝ Δ* ΕΡΕΓΠΪΟΙ2. τέ ^^ΐϊ^* 

Ίΰί^ τ ΊΆαμαυτζύΊ τ ^Αντζκπατ β^ιΛοονυί, οίον ί(9[^ ?$ 
ιιαρ' Όμίίρω τιτψ τ3 ΚίίχΛορ9Π)ί• ('ΟΛ ι• 29Θ.) τα-* 
νι«αα/4^οί ί^^ /Α»ιλάίν• ερειΦθε^, αντί τ3 κ^^τα* 
7Π(7ΐι>ν, Ι^μμ^ος' ;πιντα ^ τα '^ τ ^ν -τπ-ίίίονται 
βρδί'τηΛ Χ5^»ν^• 3^ οΐ| ρίτϊΟί οτπυτδν, α»$ τα βρδί'τηαΐφ 
Τιν6$ Λ ΕΡΕΐ:ΐθΕΠ^ γζ9Ε^(ην, οΓον Ι^τημκηφροζ. 

312. ΕΠΕΙΤ' ΕΜΟΙ. ΟΤΧ ίχαν '^βολίΐν -^ Λΐ'τίο&ί 

!ία9δ?, τϋν έμφ^ν/ςαττν ΚΙαυί^ ο^ -^ γα^αχαυος Ίηη* 

314. κτΡΕί. το χϋρω *ζ^αχηΰμ^α$ ^γισιν }; σια/)?- 
9ιια, >9 Ά'ίϊίκοί' α^ Λ ϋΙκ,τιχ,οΤ^ ^8Λρυν«σϊν οώτο *Αί^ι^ 
)ίθί ^^ ο><^τα(7ϊα?ί τ« υ^ χυρο* χίγίΪΒζ^ αντί τ5 χυζ^η* 

ΥΟΟ οΓδ ανΤί Τίί ΧΙ'ρβ* ΟρίΓίΧΛ 5ί6ΐΤθ&(. 

317. ΕΕίΐ,ΜίΐΗΕΝ, ο^ΛΛΒ^^ν ίαμω^Βν• Αδ ΟΤΠΟΤ* 5ο8. ΕΡΠΙΠΪΟϋε, ττΊώιΐΛ^ι. θγύχων ΓερΙ^ως χρΛΤεΐν, κα) ρ4 

ΕΡΕΙΦΘΕΙΣ, τΣΐΈτων. αττολύαν. 

310. ΑΓΙΡΙΕ, ο^λη ^ι;νά|χ«, 31 1- ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΝ. ηλΗ 

ι%νξίϋς^ άϋ-φαλωζ, ιτζοσ-ττεφυκό- /χέν τον ϋτλείΓΟν χρόνον 6κάθΐ}7• 

τω^, Ο ^γ^ οΤον ^£ τσρΙσΌή ίία £^α:'/^ς, 

-€νμφυ<Γίν. 3ΐ3• ΕΙ ΜΗ ΦΑΝΟΙΗΝ, ίΐ 

ΑΠΡΙΞ ΟΝΤΕΓ, το Λα ^ά;ι' /^η ίεΙζΑΐ^ίΐ, Ιζβ/ιτο/αί. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 39 

ο# Τζ^-χι/ΐΛΐς* (1091.) 

ί αα^ ΑίΛ4 -τ3€? 'ΐντν, £« σιιν&τη τι ^χί^ . Λ<νον, ά^ 

9Ρ0Ι οξιΡΛΙ'Λ^ν. ΚΑΚΟΤ, Λΐλάϊ. ΒΑΚΜΟΓΧΟΤ, /Ε/^ίΧζ^ 

325. Χ1ΔΗΡΟΚΜΗΧΙΝ, 71^ (7ΐ^νιρ<^ ^ονέυ^^Ισιν, ^^ αν* 
^)ροχ;αϊί(πν. ΚΑΙ ΔΗΑο:$ Ε5Τι. /ΏΓ£9σ5Χ77χ5ί /©ς^^ '^ν 
α}^^^•ώ(/, ίνΑ Ότζ^^χί αχρ<^^9ϊ£^ν, /©ς?σΛκΛν το 
σν/ι£>ισο^ή|[/ον. τοιαύτα γαρ πίΐ2. εοΓ/Οίτα κ^ί'ϊ^ 'πνβ^ 319. ΒΑΡΤΦΤΧΟΤ. 01 λϊ- οαοιον τα;, (*Ηλ£κ. 5<^.) αα-κευοψ 
γοντΒς ^ο βαξυφύχβ άντ) του «νττίίο; τβ >9 Γρατ». Το ο^^ Ιττΐ 
γίνι^αΐβ, 3^ ίιά τίτο νροίτη^έν- μ^Βν φωνηζ ίγμ ενανίΐον το βαρύ* 
τες το ου, τάλη^ες τ)'/νοτ}καο•Γ ε'η) $β οφ^χ},ΐί^ τί^ ζί^^^ί, το α/^- 
βαρΰ^χρς γάξ, 6 βαρεΊαν κώ ^λϋ* ειΛ $ε γυρτών, τΐ ./λϋκί, 
λίδ»^ )ή ατάνφν έχων φυχψ, — ΒΡΤΧΛΜΕΝρΧ. Μ της 
α>λα ^τ} ντροζ νόλεΐΜν ορμ.ψ^' φωνής των λεόντων χυξίως λ£- 
χ^ν )ζ β-^οθυρον. γετοίΐ. 

320. ΕΗΗΓΕΙΤ' ΕΧΕΙΝ, 32<5. ΔΡΑΣΕΙΠΝ, αντ) του 
-τ,ΡΙίψευεν είναυί' γ/βν τβς τοιβατ- ^έλων ?ή ρ^Χλων ΐΕΓθί^(Γοι/' τα 
ίί γοβ^ χεΙ ΊΤοΙε νιρρ^ΐήνενεν Λα^, ^άρ ^οασείω, τνφείω, ινολερ^η» 
Ι^Ίβς ^ιιλογότι, άν^ροζ χακβ χαί νεϊω, τί^ τλ τοιαύτα, άκο Ινε$•ώ* 
/3α^ΐΛ{η!χβ. των τϊ^ ρι,ε>λόντων τίνων α?λΜν 

321. ΑΨΟΦΗΤΟΣ ΟΗΕΛΝ ρτ,ρ^άτων τσαράγονίαΐ' εκ ρι,Ιν τβ 
ΚΧ2ΚΤΜΑΤΛΝ, τ^γβν υψηλών ζράσω ρ,εΤ^ντοί, το ί/ίαβ-άβ' 

θ4 4Λ »1Σ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

32β» ΑΑΔ* Α ΦΙΛΟΙ. ^ΊΌ ^πί(βζ *ΤΌ μ^γ$ο4 Τ (τυμ^ 

/Μ.»γ Λ^ τον ΑίΛπα ο^ 7οιβα>τ>ί αυμφο^ κΐ^ιαλβλΡί* 

^νΛ|• Ε2ΤΑΑΗΝ. Λϋρία^ 'έ^/ 5«λΛαΓ>1$' ΟίΟν, {<?»Λ^'7ϋ 
^ί Τ •Λλ5ν. «ΙΛΟΝ ΓΑΡ ΟΙ ΤΟΙΟΙΔΕ. οί 'Π?4θίΛ ^/λρΐ, 

ρ^οι 6ίι νμ^Άί9 νικαντο&ι ^ίλίίίν, ίτχΐίν νίώντα<• νίϊίτο6| 
%ζ^Ί^ ^ ο ίρωμ^ο$. 'ΔΜύϋ^. ΦίΛίΐΝ γαρ οι τοι«» 

Λ<χ//^λα7Όί, »χ οίοι *π αοτον <φ^^5Ηΰ9«/* ^ϋΜ,Λ 
ιέν Χοζ>ν /σς^τξ'κτβτβ&ι άσίδνουι* έττβιΐύ Λ Λτοτχΰν τ» 
Χοζ^ν ^(^λιττώ τ «Ζο/ίτν, Λνα.€ο9ΐ βνΛ^ιν ο Αίας» «ν* 

332. ΔΙΑΠ£ΦΟΙΒΑΧθΑΐ> 04ίμ6μΜήν€μι' ίΟ^ Ι'-φοΤ* 
«τον* ^ ^αν τ φοι^μ^αα 9^ ο^^ο^^σι^νίαιν* 9^ ^ ό^έϊνολ 
μανι^ τινι ο|μ4ΐον τίΛ^^ίΤΐ ττ. 

334• ΤΑχ ύ2 εοιΚΕ. 'τ»;^» ^ζ φΰΐ4ν8Τα/ΐ9 μβΐΛλω^ 

υΙοΛ τίο^Α ^οοΓβΐ βοίηι ίμψΛ^τηχΖζ Λ το θΐιτχ:ζ£Κ 
^ ^ ΛΤ τον '\1;ζ5»ορίνο/^ον τΰ ΐν ΑΓαιτο^ /ος^σωττο» *τ5 νολειχγ^α-ω, τί τ4Γ0λε|Μ.ΐ}(Γ{}α)' 3*8• ΕΣΤΑΛΗΝ, Ιιτβ/ΐ€ΐ?4ι;>. 

«χ ίέ τοϊ χ^α; ΙνβΓωτ®*, το 334• ΜΑΛΛΟΝ,. άλγ^Ί ίτ^• 
;^0ία;• 99 ^^ ''« κ^χί*»» 'ϊ'ο κ*%6<ω• λονοτί. ΘΧ2ΤΧΣ£Ι> /3ώ^. ΧΙΪ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ; 4^ 

<8αϋ^€»• 2^ ιντο «^» ^οΑο^α. 

337• ΑΝ&Ρ ΒΟΙΚΕΝ» 11 €11 νοσ»ν Ο,νοΙ^ΟβΙ, 11 μ«ΊΖ3^ 

7»ί *0η *ΐας "κ^πνς^ίφρί^^ς ντιυ ιν τίολουμ νοσ^^το^. 

339- ΠΙ ΠΑΙ ΠΑΙ. ^6λχ4 ^^ ΠΑΙ• ^ ^^ ΤβΧ,μτίΟΛ 

340. η, Μοι τααΑιν • ^τπζ^άηΐί το ?5οί* •το αΑ) 

2οι> -ϊΤβρι σ»• ΜΕΝΟΐΝΑ,, άντι τί /ζ^ς^νμ!}* /ΖΒζβ^ ^ 
ΑίϋηΛ λίγ^ τντο. ποτ ποτ' ει ^ /©ς^ί τ^ Ευρϋσ»-. 

342. ΤΕΤΚΡΟΝ ΚΑΔΟ. μέ^^Ο^!|V^ Ο Α'ιΙλ^ 'έ^ ΤΤΟΜΑ^ 

ιΙ^ΟΛί^ Γ)^οτ7Ρί, το μΛ) ίφ α τ λν7Γ«π»ν '7π»€Ϊ5«^ Τίίβ 
ίηψύζ^Ϋ ^Ο^ζττΓΗ ^ ΤδίΛζίν, Ίνα Κΰ%1^του{ ύίη^ 
"ηη τζοϋϊ^^ % αφίηη τ^ Χοροί, μΛ\ €Ορ<»ν τον Τ^ιόις^ν^ 
70 <{^ άττέΐνοκ) Ταοίζ^ν, 'χι^ήσιμΛν τι οίω^ίομιφ* ταψη 
γ> οΜΛ\υ& αν ΰΐυτεν «^^ιζ^^α^ α 6^ΰλ^70* νια! Λ μ^ 

34». ΤΕΤΚΡΟΝ ΚΑΛίΙ. «ί- λέγεται Ιιτ) ΙνίΓωτ^ξ, 39 ^«ί* 

νών ΠΑΙ ΠΑΙ, ^£7ΐ&ιτίιτ7ει £1^ ελγ^λυ^ίτος, ^ μέλλοντος* ^ 

^ιρ^Λΐ' τβ Τβιίκ^β, ιίν άΐΑτιχΛ' ίΐ εΐϋταά, Μ μ^>^ν1ος άά. ΛΒ- 

νΐας, ώαΐίερ έιτ<λα6ορνο^ Ιτίείχβ. ΗΑΑΤΗΣΕΙ, λάαν ελάο-Έί, λο^ 

Η ΤΟΝ £ΙΣΑ£Ι. γγβν χατά ^υραγωγγ^σν, Χ^^εν^Ά, ι»ο^θι{• 

♦'ίϊ' έ^ί χρονών τσάντα• το «« <Γβ, άξΐίά^α. 4* ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

944, ΑΝΗΡ ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΟΙΚΕΝ. Ο/Χ Τν Χ$ίλΖψ 199 

346• ΛΐοίΓα, α\ιθί')ύ>• οτπυ/^ οοζχυιϋ^ι^μία^ τι. γι^ 
γν5Τα(, ινΛ (ραν.ι ο^ μ^έσ^)ιζ ο Αίας 'τπΗ^ν/οί^' « α^ 
^^Ίίξιν ^ ^ίρ64 >^ '(9^^^^ '^^ θ^ατάχ/, τζχ» ο^ τϊ ο^φβΐ 

^:^ 7^ τηιμνιω)/ ΐ{3^μ^οζ. τΑ τοτδε πραγη^ ιαί 
<ί?£5^ξ6<ί, αί ο5τοί βΐρ^άσατπρ. αχ Ε3ίίΐΝ κτρει> τ^ 

^50^ 0ΡβΛ( κοΜίΐι» ορ^ον νομ^ν, τον τ φιλίας φησίψ» 
1ΔΕ2ΘΕ μ' ΟΙΟΝ. τϋί^^ίςΛ 10 ^ν Λ'τίήγίίζλΒ Ί^ τςρ- 

^^νο$ λ1;ζ70 τίΛ^ήσΐό»^ άνέ/^ν χ)ί/μα τχ '\1;27θλβ4(ρ^ν '^ίτι» 

«46β^ 70 Χ.υμΛ 'έ^ '^έ'ον ^ΐν^ν* λ£4'7Γ64 Λ 70 ^^, *«* 

9, ^^ α/^φ/</^>ομον, •]ον 70 τιαντα^^^ν "Ο^τ^^ν, ^ ο2ί^ 
Τ \1;22^€ολ«ν τν Ύ^ί^ αψΛΐν^, 071 χ^τ ®ίΛν ββ6»ςΓ 
^ έυ^ ?ν τηί. ^Όι^γμα/του. αμφιδρομοκ, ίο έλι^ 

55θ• 0ΡΘί5^' ΝΟΜί^, ορθί- ίΐ!^7οι^ κυρίΛ νΈο^ρψϋψ όίτο μ.α* 

ΨψΊ^ ωαίεξ ε^ί ης είιτοί, εν εϋ- νία^ (^ονίκ^ί ΚΤΚΑΕΙΤΑ1, ^βι» 

4^εί9^ Γοθρι;, ί,γ^ν εύ':ίτΎβι' νά- ίδο^ν^ίξα εμ,ε αρτ^* ηιακΧεω κα- 

^ος ΐΓΐν εγΐύΛί^'ας ίΓνη}θεια• σ•ϋν- κλά;, το Γρεψω' χυχλόω $& ίω- 

•ι^θοα $€, 6 ίγ^ΛΖ'^ς νόμ,ος, κλ»« το τΒΒριλΛ^Ζά»»^ 

35 ί. ΙΔΕΧΘΕ• σχαιπίσ-α-τβ ΙΒΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 45 

354. ΟΙ 1Λ &Ζ Έ^ΟΙΚΑΖ, Ο Χβζ^ €ζ:ιν ο λέ>6)ν* ού 

Τοψ,τηΜου9 ο λίγ$^ κομίζω σ6 αλ>ι5)ί μοι μεμΛ^Ίνρι^ 

356. ΝΑΐΑ^, ^$ νζωτΏίΜς' ^7^€ι ΜυηΦωΙ Λχακτιν 
ΤΑΝ, ΧΛ-τηΛ^ίταν• 6έρ>ιται <ίέ ^©^ το ίμψίελίαιοίζ^ 

ϋΟΙΜΕΝΟΝ^ Τ^ 3ϋίΛ/Λ^ν«ν, -2^ )8θ)»^ν' ί»ί :(^ ':70ί* 
μΛίΐΛα, το ^£5^Τ2^β<ν. ΠΟΙΜΕΝΛΝ «V, Τ^ ί/^6 '770<)1«Λί- 

γ^ηοητ )9 ^αλ'Τίον'ττίν• τ οώτά^ «ν μ^ί /σς^αιρ^^ν λ^^^ 
>^ 6ΐ/^Λ< μβ ^ίτΓδ^ανβϊν, ί σφάζογ με σου τοΓί 5ρ</μ/-£Λ- 
στΛ Ού 2^ τ ΗτΙβΜ' Λ τ οτϊλοίν 'τπκ^ αν )8οϋλ6ΤΛ( 
άνΛίρβϊβθΐί/, ^λ\ά το ονβ<Λ^ υφορωμ5ρο$ τ^ 'ττΌίμνίων* 
ο3τ τντάί Λ τϋ ϊ%^, 3(5^ ί με/χ>^ζ$σαΜ\ ί^ΙτϋΨ/ταυ^ 
τ? Αίβιττο^. ΕΠΑΡΚΕ20ΝΤΑ, '\1;©'>ίρβτ>ισον7ο^ ΧΤΝ- 354• ΜΑΡΤΤΡΕΙΝ. κατ*^- Λίτλώ^ λ*/© ν λα/^ίάνβτα/, Α- 
γβ/?5ί Ιγι |&ιάρ7ϋ; χΑκαίϊ'• |α,άβ7ι;ί ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΕΧΕΙ, άλο/α;^, 

-ταίθα Ω το ΐί^ρτ^σίζγ ^\ τοϋ 44 Εϊί ΤΟΚ ΑίΑΝΤΑ. 

3β2. ΜΗ ΚΑΚΟΝ ΚΑΚΛ^. ΤΟ έ^^* μΜ^ Ύ^/Ο^Ο^ Ιί^φ 

ίΛυί αχοζ, μ£ίζθ¥ 'τπίίίΐ ήτις αητίζ το πη\μα^ ίιΐχν Λ, 
τ /ΧΛνΓοίν• 'ΤίΤΛμΛ /^, τυα ^νοίτϋν, ο ϊ^ %?<£?» "^ Α<λ* 

360. ΑΦΟΒΟΙ^ βΗΡ:5ΐ, τϋί$ μΜ ψζ^οψ ίμττΌίβσι /οζ^ 

^ΛΊΌΙζ. ΔΕΙΝΟΝ ΧΕΡΑ2, ^θ€β^ )(^' τίο/ «'^^υη ΟΙΟΧ 
Τ5ΡΙ2&βΗΝ• 071 6^6ν (ώ/^ ΛΜο 0,7^6% ωζ 10 ^ *%>^ 

μΛΟΐϋ/Άζ^ ΟΤΙ <^:^ τ μη^ος αζίων ^ν^/^υ/σατ^. 

368. ΜΗ ΔΕ^δΠΟΤ • τντο ΤΘΟρ'οσ•)»^ 'έ^, Χ^ ^Ο^^Ι 

χϋνοί ^^ άττα^λετπϊον ^^^*ί τία) ΐο^/^ι^Αν, ο» Λ ο# 
|«ρα •ηΓ/;:^ν«(ην άνοΐ;ιαυλ>ί^ 

36δ• οτκ Εκτο:8. /σς^ί τ Τίκμ^χκ^ιχίβ φτίσι^^ β* 
χζίνοίζ μ ^ Λ^,9^λί54ΤΛΐ Αία$ ^μ^ο$ αιηΖν' έν^ϊίίβΕ. 

557• ΑΑΓΑΝ ΟΓ ΕΠΕΒΑΧ. ^βζ. ΜΗ ΚΑΚΟΝ, ρ^ ιτο/^ 
ίγβ» ίί ΙΐΓ«?ηί, ^ών ϊ'βοϊν ίι^λα- το ϋ^άθο^ τ^^ βλάζ^ξ 1ι^λ^ον, 

ττμ« αλίαν δ/χβ'ίέ Ιλίβ-σχϋν ττλα- 369. νδαω το βόατίω^ τ^ το 

«ι^ν άλίαν^ αντί Τ9 )υ«;ιη}λατάίκ* 91ί(ϋ[/ι.ι, ^ το $ίθΐχώ ιΐίοιγηχως' 

ψ&τα ^£ άιττϊ τβ καπΛ^λάτι^ί• Γ/ ψέ^οιίαι ίέ, β6(ηίθ(ΐαι, κ^, νε* 

^ το 9Λν, οί ίίίΛηττιΧίτγ^ς ΒΊτεζης ρ^α^ τψ^ίΧψ το ιχτύρ' άητο Τίί- 

ίώτ «ώκ. Τ8 ?9 ν£|(Αθρϊ|, το τίο^ζύομ^ι, «όι- 

361. ΣΤΝΔΑΙ50Ν, β^ά^ί- ι^ηκα;;. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 45 

371. ίΐ ΠΡθ:| ΘΕΛΝ. τν'Τϋ Ο Χοζ^^, ^^ ΤίΧρίο^Γϋί 

χρητΓΛΙ ο Αία4> ^^* ουνοιμοΰζϋ Λαλίν' ίςΐΓ.]ί) :(5:ί τίτ^ 
375. ΚΔΤΤΟΠ. κΛϋΤΛ λε>^ ία ϋίΛΤίΌλΐΛ^ 2^ 

377• ΒΠ Ε2ίΐ£ΙΡΓΑ2ΜΕΝΟΐΧ, ^ζτΟΤΓί'ηλ&σφρ^Λζ^ χ^ 

«Λ» ΟΓΧ. ^«π, :(τ;^ τρ 2<^νίΛΐί• Το ]κ> >4>«νίϊ/.^ο» 
ΟΠί ^^' όίρΘ^τον ^γοη• τλτθ* οπα:^ οφ»$ ταύτα μ^ 

370• ΑΠΑΝΤίΙΝ ΚΑΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ• ίγϊΧ Τν 7ΐα^ρ>| 

;0&Τ θΓ£^>^ κακοπινε:Π:άχον• τ^ν ς!Τ<νον «ττ^τβ μΐν/ 
'βί ατίδ »ίίέβ&$, '^ητη Λ '^ τν ίι^οι^^' ίνταυ^α 3ν το» 
Χ5αο>ΐ3»• άνη τν γχίλδ^αυίυμα.^ ΊξίμμΛ, Κ^ϋ^ορυτταρον* 
9ηιοΛ$ ^, Λ^τυψΑΊ τι γ»ωμΜ9 ^ ον Κ5^θοί^ν* α?Αντι 
οΜλ νο^ν. ΠΟΑΤΝ ΓΕΑΛΤΑ. τντο μίχιςοϋ αχζ λτΆβ^, 

383. 2ΤΝ ΤΑ. •£Α.• 9αν(ίΐίν£ΐ;£( 64^ ίνΟΜΎΙΟ^ Ζ^όΰ^ Τ9 

Ι^ναγιμα> δαν νομιζω/υ^^/ φίσκαν τον Χοζ^^ν, οττ ^οΤί 

37 τ. ΧΠΕΙΚΈ^ νVο^ά0'0Όυ, λιχ, τ^ Βνώτια λείΒο-ί' κ^ ελικύ* 

373• ΧΕΡΣΙ^ Ιν χΒγν)ν ον« τιζν ^^νσ-ιν, η ^ιανγές' εΚιχώίΤίς 
ΤΟί. • ο^^ έλίκοίψ, δϋοΊρθαλμο;. 

374• ΕΛΙΚΕΧΣΙ ΒΟΤΣί. 381. τσίγα, 6 ρύ^ος, ίί' ί>Η 4.6 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ, 

άρέίκ^ >*λ2ίΐί (>ίεβϊνον χ^ ί^ίΛβθ^ί <^«* '^'» ^ ^σς^ 
Τζ^τπίΫ ^ΐίΛΜον 9^ρ64 64ί τϋν ^ο-^ατον ΑμμίΤ άχί?9«β? 
»ν «Τ05 «χ ΟΤΙ ^7«» αρδ^τχβι τ^λαν οί^βινον ^ΙΜ. ^, 

βί3ν ^ ί/^Τν, ^)κην, |8ο>ι95ί(7α| ^ ^ιΓον. Ή ίίτα^* ^βοί ^ 
-ΙΟ >«λοΙν ?ζ5^ 'ίο κλοίΐιβιν Λί^ΛΠ* ^τ5ί »ν σου ε^^ Χ5ί^&^ 

384. ΙΑΟΙΜΙ ΝΙΝ• τν Χοζ^ίί ΤΟν 'ΒΤίρί 9»» '>\ΰγΐ'9 

ίυ^ίμαας ίτταίρΒΊτχΛ* ψησιν όν* ΓΛ*^ αυτοί, 'χ^ίΛτηρ βδ- 

386. ΜΗΔΕΝ ΜΕΓ ΕΙ^Η,:^ ότΤοΤοΥ ^ -Π) ί'ν *Η- 

λέ^τρΛ• (832.) Μ>ιΛ» /ί€7* ϋί^ί* "ϊντο ^^ /σς)^ τέ, 
397. α ΖΕΤ, α!| τοίοώται /τ^ς^σ^αν^ίττί^ ού Λαλνκτί 384. ΑΤΧ1ΜΕΝ0Σ, αττίτη; «τ^ά/ονβί, ^ οί ά-ϊΤο ιτροτίρβ γα- 

ί-ττ/ζ* '^^ς βλάζγ,ς, γίνεται άτη^ |χβ /ί/ίηΊίαίί'Λί, ώψ 6 ντα^ρ τ} 

ροί* ?9 «να^ττ/,^Οί, ό βλΛίήικός' η (^ητηρ εΙς ίεύτεξον ^λθβ γά-• 

γίνετοϋΐ $6 ρτι[ί.α άτίω, άτώ, το ρ^ν' λ€γ&ν^α/ ί^ βΓ/;ογονοί ιαρος 

βλάττΊω, 59 '^'Ο τταθτ^ηκρκ, ά^ί^- τίί^ άττο τί Βευίίρβ γάίΜ} γεννω^ 

|ΜΕ^, οί ι{ υ^^9χή άτώΐί,ενος, |χ^>β^* Μ/ονοι Λ Κίτ/ο^ηο^ οΐ 

386. ΜΗΔΕΝ ΜΕΓ' ΕΙ- άτο Τ8 ίευΊεξβ γάμΑί- — οίρχιιγος 
Π^Σ, |^^^| %θ[»Λάστις. τη γίψ9$ τ5 Αίαντοί ο Ζάς, ου- 

387. ττρόγονοι, κατηρ^ 'ττάιτ• τως* ο ΑΙακο; ίΧεγετο υϋ; τοί 
«Τ9^, }^ οΙ ανωτέρω* άττάγονοι, ^Οζ, εζ β Πι^λδυ^ ^^ Τ5Λ«/χς^ν| ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 47 

ά:««τΓή^. ΑΛΗΜΑ, '^ίνγι χ3^^| /©^.λρ>ΐ9ϊκ6ν τιανου^ 

393. ΟΤΑΝ ΚΑΤΕΤΧΗ*. «τΤέί 121^ 'ττίί ^α^^μ^^^ί^ 

μ6ΊΌ[!)%ί>Μ( Τίάμαι αν ευχ» ^7ΐ^9^νε<ν. 

395. αχ ΕΜΟί• τντϊίϊν, ύ)^ Βμοι ^αείνοτες^ν το!# 
ίλ«' ω^ Βμοι ^>!ο&«/ χριτ/ λ ίτΡδλχ.^/ τό λ^• λ^ 
^^ -^ΚΌΤΟΧ ΕΜΟΝ ΦΑ03, 4>ί ά 71^ Τ ^νατον σδ)Τ7ΐρ<α# 
ι/ομίσ{&^. ΒΑΕΧβΕ, άντϊ 2^ ϋυτίΚϋζ λά^ετί. οττΕ γαρ 
βεαΝ ΓΕΝο:5. οίίτι ανθ-ρατττκν τ^νοί οράν 'ίτη αζιοψ μοί 
Ηί ωφίκ^ΰϋί* όίρ^ν τάιαυ ^ίέν<Λΐ\ βία. Ή ΟΊϋΰζ* £Ι3 

ΟΝΗΧΙΝ ΑΙΤΘΡΧΙΠΠΝ. ^ψίλΜ. ΟΤλ β<<71 μθ( οί (3ίν5ρύ9« 

-τ™, «τί Οί τεοΓ •π «ν ςο) ; 

401. ΑΑΑΑ μ' α ΔΙ0:&. Χ3^ ΤαίίΐΛ ^>Κ71^ίΛί 3(Τ;^ 

-τον Χο^ν, ίνα 'έτ^ί'&'ντα^ >^ ο^^ν }| κ^^τηρχίι *^ μχνιία^* 
2Λ* «ν ού ίΟ^^ο άλλΗ μχ%ίν, ί τιαρ' (ώ»:&(ν» τν ττίττϋν- 

^ ΎΘψ;ηο^α^ το ολ^ άγνο&ϊ. οαεθριοχ, /"^%ρ* 9^- νχτν* 403. ΦΤΓΗ,. γζβαφ^Τουι τραπη,. 39*• «ίχ^^ί^ "^«^ ^-<ί^' ^9 ^'γ 39^• ^^^» *''''^'* '^'^ ΊΤροτΙιχ,η» 

χρ(Λαΐ τψ άν^ρώττω,'ύττίρ ον την 'ΰταΐ' τ^ εϊλΒΤο νικψ ης, άντ) ^« 

Βυχψ ΌτοίΒίΑ^' κατεόχ^οικαι $ε, ελα,^εν εν-ταυ^Λ οε ΕΑΕ2ΘΕ 

το χΛΤα^ώμ^υι, άκΧως άντι τη λάβετε, 

395• ^^ ΕΜΟΙ, ίοχδΤίτίλον- 4^2. ΑΙΚΙΖΕΙ, άντ) τκαΐκί- 48 ΕΙΪ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• 

4(Μ. ποχ ΜΟΛακ• «τίΜ ίλ^ΰίί Κί^/υ^ } ιηνηοΛ^ 
χ2 ^ 07<ΐίΤα(( ίι %ος Μ^ζο/υ^η» ει τλ μεν φθίνει• 
2^ τία» χ/άτιν 7^ ο-^ζλ^ν. ΜαρΑΐ:^ δ' ΑΓΡΛΙ2• 0^ 
τία^ άνοίρβσιν α^ ]β<π5ν. διπλατο^^ι αμφ(ηϊς^$ ^ς 
χ^ρσχν» οίον Ό^^^ξιο^ μ.β ^ον^ι* τκαντι «Οπνει» ί^ ΔΓ- 
<}^/.ιο$* )) ο Τζ^τΌζ με ^ον&/οι» λ9^€^ν τα ΑτίοΛτΟβ Λ^ 
1£^χ, άί Π/οί φ>ισί• ΧΕ1ΡΙ ΦΟΝΕΤΟχ• ιία/ ^τιά ^^ 

410• τοχαδ' αναρλ χρηχιμοκ. ΤΌίΛυτΛ φαηίν, α» 
^αζβ^ηζ3Ι9 ΟΓΧ. Λν έτλ>ι >*νν€ϋοτ»7©ί άρν• 

412. ΠΟΡΟΙ ΑΛΙΡΡΟΘΟΙ, τπηοψΛί ά$ ^Λ^ΕΔίχν ρ/•« 
οΐΓΠ$* ου τν^ (1^ Σο(Λ^μΤν4 <Αι ψησρί, ^ίλλ,οΐ ιν^ ο# 
Τς^ία• ΠΑΡΑΑΑ, ^αλ^-ο^ΐζί^ νεμο;& επακτιον* τβ 

ςί\(Γθς Τν Ο^^ί ^ "ΐΛίί ΤΟ ΤΤΟζ^ΐλίον. ΑΜΠΝΟΑΪ Ε- 
ΧΟΝΤΑ, ίίγ>ιιυ ζωπΌϋ. ιχτα• οίϊ ΟΓΧ ίτχ« ?π (^ίν• 

419• ΙΑ ;ΙΚΑΜΑΝΔΡΙ0Ι• ΗΚ '^^ Μ 2^>9^9νλ^ ^ζΙίζ^$ 

405. ΤΑ ΜΕΝ ΦΘΙΝΕΙ, ίρ α π^ίχοι^ε 5^ος ντροτερρν ύιτίι^α* 

407. ΜΠΡΑΙΣ Δ* ΑΓΡΑΙΣ. 4^3• ΠΑΡΑΛΑ, ^γβ^ιιταρά- 

ί'«%ι^<^α^ο. ΝΕΜΟΣ ΕΠΑΚΤΙΟΝ, χ^/ί/οκ 

4θ8. ΔΙΤΤΑΛΤΟΣ, άιτβ του νταρα^αΚάο-ίτιον, νοίΜίν ΐγρν εΙ$ 

ΐ;τά>λω, άφ ου «ν α>Μις ίτος βόαχγ,σΊΥ. Άκτη, 6 γ,^ι^ώ^χ^ξ 

9Ταλτον λε/Θ τΛξ, τον Χίραΐ'κον, τοΊ(ος εν θαλάσ<π)• αΣΛαλο^ ίέ, 

ύ( άνωθεν ΐτα,>λόΐΜνον. ο ενί'^ε^ος κ^ Οίί^οίλος, 

4ΓΟ. ΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΝ. 415• ΚΑΤΕΙΧΕΤΕ, είχετ^' 

χρη<^^|^^ν, το έιτιτη^είον εις χ^εί- ^^οίΐίχειν γάρ λέγεται^ το κραίεΐν^ 

αν, τ^/ονν το ννντελουν ε'ίς τγ χα) εχ& εναντίον το άιτολύειγ, 

9ελΒΐ ίν ενταύθα $ε7ζα^|, οτι ά- ΑΛΛ' ΟΤΚ ΕΤΙ Μ'. εξξΤξ ίι;- 

ψνντελί^ φουνξίν τοιϋε αν^ρφ^ λονίη, ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• 49 

ρίψίμ^Η* ^λλ.' οίον, ^μχ)) ί'χ^^ ροοο|> ώ^^^^^^ ^ ^ηίΓ^ 

α»<ικ^ο^Η τ ^ανΑτοιτ. ετφρονε:$ αργ£ιοι:2• Λ/^^ τβ 

ν4 ^«^ς^ν'πχύ^• οτκΕΤ ΑΝΔΡΑ, ου ν6μρ.(ηττ^ Ί^ Αΐ• 
ύτη μβ}αλιοα/)^ί€θζίΐ' αταν ]α >ν τϊ^ ώ μΒτςίφ 2^- 

χ/ΏΐμαυτΛ" ίσηιυί^ΐϊκοιτϋ ίϊ οιν</^ »6 αν τχ^ μίμ^ιτη 

να%υί9 ό'ττρταν το τΒί^το 2ί}^φ%ίί^Τϋυ[' έτι Λ αίζετου^ 
ιυ τω^ζ «χ ^1;σ^ αλλ» ?^μ^ο^^ ^λ\.' '\1;ζ?5 βα^ 

ΒΑΒΡ£α> ΤϋΟμτπίη. ΠΡΟΚΕΙΜΑΙ, ^ΐ^ΰίΚΗμ^ίβ ΐίμΛ, ύ$ 

428. ΟΤ ΤΡΙ :5' ΑΠΕΙΡΓΕΙΝ. Ο Χθ£^ Ίβίν ο Χ^^ 
ο#1ϋ^ *^ 7^ Αίατπ χ^νοντι^ α^βρ 'ιέ^ν 6ΐί<Γ^^ /ο^^ 
Α^^^' ^ Τέχ^ιιατα Ίντο ουχ. ^νο/ει. εχα• άνη τη 
/\/ΐτα/(5ν• 

430. ΑΓ ΑΙ. οτνίί^ μχχχξ^Η ρίϊσιν μιιοώι^ ο Αία;• 490. £Τ#0Ν£Σ, η$ι»^» ιν- 4-^8. άιπίρίω πνά βπΧψη^ΐβ 

ψρο^γγ 90190^04 $ΐΛ ΤΟ Ίτοτίν, ΙνβργίΤν Π' ανεΐ^γω $^ τον α^- 

4^3• Ο^ ΤΙΝΑ. έϋνα, Αλ» ξαμ^νογ .99 οσονουψ τ5 έργα άκν• 

Ε 5^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

^ ίμβμντττΰ τ? Ο^^οίιμουτοζ^ οφ ϋυμφο^ ^^ Ά/φ επ« 

ΧίίΓ^• ίτϊλφ Λ δ ο»ο^ /ΐ2τ£?ί 70 06) β2| 70 Β^ρπρΆιχίν. 

433. ΕΚΤΪΓΧΑΝΛ, 'Β^'ΤΠ'^ ΟΤΟΤ ΠΑΤΗΡ. 4^^^* 

ίλίίίΧΓονΑ >ν '^ :»ατ25^ 7ΐο<)»α«, ατ<μο^ έΛ*ώ^/<2ίί* 
^7Π»ν <Γ| 701 <«Γΐαΐ χ5^7ορ^μα.7α, 5)^λ% ι^Η ^ ϋΐ/γ* 

>^ΙΧ^| ββ^ΤΰΤ }| ΌΤΰΙ^ 70 χαΐρίον άν</)0Ο&><Χ^βΙ• ΙΔΛΙΛ3• 
'ΐΛΐίΛ 70 Τϊΐίλδεί ί Τροία ΟΛΑλβϊτο, ^710 τίΐί *ΊΛΐί 700 
ίρ«^. ΤΑ ΠΡΛΤΑ ΚΑΑΑβΤΕΐΑ. ΟΤί αλ)!^^ ίί^ ΉαΑΐΐΑΑ 

439. ΟΤδ' ΕΡΓΑ ΜΕΙΛ. •;π9αν3ί, τί /ΑΛ άτΐΛ ^ζ^ίί- 

ον* 70ϋ ηατξοζ γ^ιχοτζο^τ^^ ^λ\.Λ ^ίΐλ ^7^ΰί^^ί^^ο^» αρ• 

ί» Λ' ίμϊίί 'χ^Λζ^• ΑΤΙΜΟΥ ΑΡΓΕΪΟΙ2ΙΝ• άνΠ ΤΟϋ ί^ 
441. Τθ:δΟΤΤΟΝ Γ. άνΤϊ τ2, ΤΟίίτΟ. ΕΙ ΖαΚ ΑΧΙΑ* 451. ΒΤΝΟΙΣΕΙΝ, συ^ίΧψ ^μ,ενον γίύος κο^χ νρ^ψηοΊΐτ 

»£Γα/• άξ^Ηον, το Ινεχα άριπίΛς γι- 

435- ΤΑ ΠΡΧ1ΤΑ ΚΑΛΛΙ- ρΛς' καΜχΓίΤον, το Ικλβ/^ν Πι^Ι 

ΣΤΕΙΑ, τα ηι^ιώτΛΤα, των γζ• γίρΛς' πτρουηΤα, τά της ττρίίτης 

ρων* Βίλγ,φε γάρ Ήσ-ιοη^ν ιΤΛρά τάξεως γερΛ' ίευτΐρΜ, τί τ^ς 

τ3 ΉραχλεΒς. ΑΡΙΣΤΕΤΣΑΣ, δευτέρας, 

ίηχα άξίς-βίων βίλ'ηφως. 44^. ΕβεΐϋΓΓΑΣΘΛΙ ΔΟ* 

Ώξδϋ'ζεΧύν^ η Αά Τ^^οίί ^• Ϊ^Λ, γίγνώ^χΜψψοίΑίξαι. 
νΐ^ψ^ζί χα) τί Α' αντο Α^ο• ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 51 

^ϊω^' Ί^ΊΌ γκρ '(ί5ί 70 ^ζ^ς^τϋν αώτΰν λβλντηικο^• ΚΡΧ- 

ϊϊΕΙΝ ΕΜΒΔΔΕ ΚΡΑΤΟΣ. Α/Τΐ τ? μίΤΤΧ, Χ^ίσΈΟί^ <^ίδν«( 

™ χ^^τδί άρΐ9»Λ$> >ί^ δ'ιΐίΛλβ κρίνον Ήί ο χ^η^ΐβ ^ 
Λ* τΛί αίτν άν(ί|)(χ/α5^^. παντοτργλ,, ττάν!* 'ΤΤροί'ίοτΛ 
^ ^>ΐΛν Λΐδδ^τ^Λλο^^α, ττανίίργ^ % άνΑίΛΤ. ΑΝΔΡ03 
ΤΟΤΔΕ. Λιχ'πχ^^, <ΐ)τπ ιν» ^μ^• ΚΡΑΤΗ> νΓχ;»)ν• 

447• ΔΙΑΧΧΨΟΦΟΙί ΪΤ)ΡΙΤ9 <2>^<Ρθ2ί<* ΓΝβΜΗΙΙ ΑΠΗ-^ 

2ΐ^νοιβ4 μ^^ ΟΓ36 αν 'ττνη ό^» έτβ»; οϋίκύ)^ ΐ($(.αν^ 
^ίοΒ&τή)* ^^ 3^ ΤΤαρ' 'θ/ϋ6Ηρά»* ('ΙΛ. α• 232.) 

ΑΠΗ8ΑΚ, άττπ τν ά7Γί>α')ρν. ^ΒΥΗ^:9ΑΝ) ατπ τν ί\|^Λ 444- <^Κ ΑΝ ΤΙΣ, αυΗς ^χωλυσαν, 

α>9^ κΛτίχεν αν τ'αΰτα ιΤ(ίθ 449• ^νψ^ζ^>''''^ λογαριάξω' 

€08 ίν τοίϊς βίρίΓδ/Λί^.— κα| τοι ψτ5^ί^0|χα| ίέ, το τύς ψχ)^βί τί- 

Λ ό 'Αχί?λίύ$ 6η? ^»ν, ')9 «ί^ίλ- 45 ί • Χ Ε Ι?' Ε Π Ε ΝΤΤ. 

λί ιψηιψ, τγ/βψ κρίοΊψ^χαΙι άγύ" ΝΟΝΤ*, εύτρεττίξοντα, ΕΣΦΗ*• 

ι« *ίΐί«Μ *ϊρϊ ^ί5x Ιίίβτν ίϊΤλίϋίτ, ΑΕΝ, ΊΤαρίτρεφ^ν, σ-φαλψαι 

χα| ^ι^οναι ην) χρατοί Χ4^ |Βρα• ^ιτοίηα-ετ, ΒΛΑΠΤΟΙ, Ιριτο^/^οι• 

^ν ^βχ£( άριτ&αξ, αυτά ΤΛ Ό δειλός φόίοι άν τον ^ΐΓίκραϋΠ" 

«ίτλα, βκ »ν ης α>λος άντ ίμ^ ρον φεύγει ης ίιυοτίο^ος Μ 

ΙμΛμ^ αυτά, τά σιτλβ ^λον- η7θς' φεύγει ο φευγαίίνόμΛνος 

όη, χαί εζορίξόμΛψος' χα) φεόγα ί 

448• ΑΠΗΒΑΚ^ ώιήγαγον' κατ^ορυ^νος- Ιζεφνγε ^^, ανίΐ 

γραφτοί και αΊΤβ7ξξαχί^ ο εην τβ Ι^λνσ-βετο εαυτίν' ^ιαψ»(γΗ 

«3 5^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

455. ΟΤΧ ΕΚΟΝΤθ:$. ^ίφ^^ΠΧΛ ΟΤΚ ΕΧΟΝΤΟ:^, <ίΐΗ 

λρνίπ 'ΖΌ 'ίίγιιΚημΑ τ^$ φυγίί$ οώτϊν' τιανι; Λ τ^ννβώ^ί 
ίμμ^^^&^ ιώ λϊΐμχα'π* το ^ ίφ Ιαυυτΐφ άνΜρηΛ6νοΐ| ψν^ 

ί^ Ήΐν 671>ΐρ€<αν Ίτϊ^ 9*». ΘΕΟΙ^ ΕΧΘΑΙΡΟΜΑΙ. £^ 

4βο. ΝΑΤΑθχοτ:$ ΕΔΡΑ2, τον ^€ωςΌί^μ(ί^^^ ίν^α ο4 
νϊβ^ Τςαντα* χ^τα λρ^ν, τντβ^ζ '/^ίτα ια^ίν. μοκοτχ 
τ ΑΤΡΕίΔΑΐδ. μεγοίλ^υωζ ίί οίέττκ ίαι/τον το τιαν ει- 

νοψ ΠΕΡΛ, άνΤί ταϋ 'ΤΓβράσά). ΚΑΙ ποιον ΟΜΜΑ. 
ΓΤΜΝΟΝ, άνΤΖ τν βίί>1^ν. 

46;• προ::5 ερϊμα> ηίτςβί τό ι^^χοζ. ητμπε^ωνφ 
συμττ&τΐί)^, το συνδλ^Τν ά^ Α^%>'ν' /τ^ζ^οεσίσίΓν, το δξ- 
βιίριοι^ ^)ί άίοτο^ τ:ν(3ΐ "^ϊτΓ^κ,τ&ινΛΐ. ααα' λδε γ ατρβι- 
ΔΑ5. ^λ\.' 0(ρ>ΐο53;(7θντοΜ οι Άτ^ίίί^ί, βάν τ: τ^ννοαον 
(Γράσα^ί /Ζ4ϊςί? τουί Τρ5οΐ4 "^^ττ^^να, ίγ^ό^ηΐζ οττ έί«- {Ί Τί, ίταν τίΛΡΛ^ράμ.'ή ίία«ίο^αί- λοχον, 'ΤϋΤίζ'ί κα^ά ^ά^ίν• και 

νον, ^ όταν ΚΛ^ορΰώτι λαθον, ι} άνο Τύίτ<^υ νοΜλϋγρι 6ΐραυ{9 ύ 

όταν γ,ρατΥι^Ιν ^ιολι^ηα^, ναυηχαίι, 

458. ΕΧΘΑΙΡΟΜΑΙ. άιτο 4^4- '^ο ΓΤΜΝΟΝ κα) τβ 

•Τβϋ 1%θω το ρίσ-οί;, εχ^οζ, το ΑΤΕΡ Ικ ^ΛρΛ^ηλβ, άνύ Ψβ, 

(ΜίΤος, χα) εχ^αίρω, το ι^ίσ-Μ, ^ ]Λί«Λνω]Χ£»ύν κα) κεχωρατμ^ψογ 

ίχθα^^οαα^, το ρσ-οίρα^. των άοίΓείων, ^/βκ τΛ Ινεχα 

460. νοίύλοχοί λιι^ε'/εζ, ένθα ίρις-ύας γέρων, 
%λονοτ* α] ν^ε^ ί^τΛντοϋΐ κατά ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 53 -άληΐ^ ιΐοζοίν, Βζύ$ α,ν ιί^στ} α-ττερ άΐτϋζ ΛίΛί^νοβί. 

472. ΜΗ τοι ΦτίδΐΝ Γ . '7νπ9ΐν άίθρνϊί ίβΐ^ ^!>Λοι^ 
4;»,τα^ τ^ν •?? τηιτςοζ. αϊπααγχχοχ Λ, ίτϋΧμος^ 

'ΛΌλϋ ο/κη^ηομ^ς ζύΛΐί• κακοι^ιν ο:δτι^ ο9ίί Λαλ- 

475. ΤΙ ΓΑΡ ΠΑΡ' ΗΜΑΡ. Ή '^'Λ^ ίμέρΛ μίΛ ίη^βΙ, 
-ΛϊίΤ τον Αΐθρ6«Τθν; ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ, χλίΛ|ν5ΤΛ|, ^αλ- 

^λΰγίφ α/^γοντα. καλλϊ ζη,ν η κααλ:^ τεθνηκε- 
ΝΑΐ« φθ\ΰστ>φωζ τό %9^ν ο^ αμφ^ττίζ^ις• 467. ίρνμ,Λ, 7ίή φρούρίον, χα} 

470. ΟΤΚ ΕΣΤΙ ΤΑΤΤΑ. 
ΰυ^εν βΙπ ^αν^α, ψ/ονν οίνε το 
τάς Μ^ρας ναολίχου^ λιΐίε7ν χλ\ 
Λπέψοι κρος ^ον ι^αίερα, 5τε μ^ην 
το ε] ς μ^χτ^ν σννελ^ίΤν, είτχ 
ηλ£υτα7ον άΐτο^Λψεΐγ, 

47^• ^λάγχνον, η χα^^ία, 
άφ ου χα/ ευοΊΤλαγχνος, 6 βϋ- 
ΧΛρίίος χα^ άνίρείός' ατίτλαγ- 
χνος Λ, 6 άχάρΒι^ κ^ $&λός. 

473- Λί%ρ^ ίε δίίι; τετίαρα, 
ίίηυ^ψ^ ^£ΐλίν, οΜσμΛν, οψ,ορ^ 

475- ΤΙΓΑΡΠΑΡ' ΗΜΑΡ. 
η γαρ ίχα ^ψίρα τερκίείν, ΊΤροσ-' 
^«να, εαυτόν ^λονίη, εητί η- μ^αη, χ^ άνίθεΤιτα τοϊ κατθα- 
νίΓν, ί^ουν «νολϋθδΤο-α )ζ ελει;- 
θερίϋθδΤίτα τον ^ανάτβ; ΠΑΡ* 
ΗΜΑΡ, ί-ίτ* ψΛΤΐ, ΤΕΡΠΕΙΝ, 
εύφροίΐνειν. ΕΧΕΙ, δύναται. 
ΠΡΟΣΘΕΙΣΑ, ναρατε^εΊσ-α, 
'^ρο^ϊψαιν νοιηο-αΰΌ, εαυτην ίτ^- 
λονότί, ΚΑ'ΝΑΘΕΙΣΑ, άναζο- 
λψ ττοιησ^ασ-α, ο^εν χούι άναθί- 
σ-ις, η ύιτερ^εσ-ις, 

478. ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ, ί,γβν 

τταρ* 'Ου.'ηρω το ^άροΌζ, κλτ 
εναντιοτΎιΤΛ τβ ^εονς, ο ψνρΛ&ον 
αύτος λί/ίί' Ψΐ'χ^ον ίεοί^ «Γλίν. 
480^ ΤΟΝ ΕΤΓΕΝΗ, τον 
μΛίαλοιτρε'ττη,γεγναΤον. ΕνίενεΤς, 
ίψ η 'ηΛΤ^\ς ίΤΒοιφχγΎ,ς χα} το 
3 54 Ζ1Σ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

4β1• Υ1Ι09ΑΗΤΟΝ ΛΟΓΟΝ. γίησίϋ^ Γτίϊί £^νοΐ<β$ ΧΑ 

^<ψ^^ ^ μη^ τίϋΖ(Τοα^ ΊΌ παν άνο&9^ι$ η/Μί* 

^ τ^ν Χορ^ μ.ιρ6(^€4ν τον λί^ν* μχιατοζ $ί ο λ$^^ 
«σ^ ^ ^ οφτν γ^ννοΐιον 3^ β'λέζ^^ριον :;^ τι^ν ^ία^^1¥η^ν^ 

/Ε^ον 7^5? Υ5^'£<Η^> ^^ολ^ <Γι τ^ν ^ιλΡ<{ορ>ί<ιν έμ,ι^^Γνον* 
Χ9;{ όταν ^α 606(;7Ϊ$ ^ς^^τα^λΜ, ^ηχνιχ^ 'έΐίϊχ«ρ£^ 
μριλ^χ^ίτκζ^ν 7Γζ»ί Κ3ί5*^<^ί^ ''^ Α2ινι«.• ΛΓ ««/ βώ- 
τϊί β«νο&| 'του^ λρ^ί, οΉ ::^ 17)ν ηλΛί^ψΑΨ «"αρ^ίΛΑ-Ρ 

ζβτοΜ• ΤΗ^ ανδγκαια:^ τγχη:^. τϊί Λ<ϊνχ«ί$• τ». 
χν<κ6$ ό λί?^ί ίχ /©ς^οί/ζ^β, 9^ ώ ελββν β^ίγοί ΐ^αζ»• 
ανίο^' 5ί7ΐί\ωζ Λ ^)Κ7ΐ το άνΛτχΑΓον' -τινι» ^ν βτη 
ταίν χ^τα ^υαιν άχολρυ^οιν τινς^ έ^ντ»ν^ ιν; ^ν ^^7^^ιμ£φ 
άνατ^οΐ/αί 70 -ττυρ ^ίρ^αΐν, ί^Η '^ >^^ λάούαν* 'τιβη Λ 
ώ^ Ιτπ τϋυ οζ ίνίγχΛ\$ γγιομ^ου^ ω$ Χ3Α ^ άνΛγ* 
Χ5ί«3ί« '^^'ί^ 'ϊ^ ^-^^ ^>ί^• ΕΙΠΕΡ ΤΙΝΟ^Ι ΦΡΤΓωί. άντι 
τ», Λί ΟΤκ (ΧΜ» ττνίί τ5ν Φρί/>ά?ν• ΚΑΙ 2Η< ΜΑΑΙ2ΤΑ 

ΧΕίρι, τϊ <ιϊ'χ^^Λ?\^^ύ7ισ^^σ1) /α. 

491. Ετ ΦΡΟΝΛ ΤΑ :εΑ. ώνβι^ σοι Χ5ί5^?«Ί^3 ^• 76>«ί' κα) άττο τύτα καίά ι^,^Ίλ" λ/αα7ον, νοθον. 
(ρο/ίάχ κοή £ϋ7^'''ί^» ^ {/^είαλοτίξε- ^Β^. ΤίϊΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ 

^ί κοή γδνναΓο^, κα) εύγε-Λς η- ΤΪΧΗΣ, τ^ί ^ο;;λ*Ηίί» τίί Ιί'. 

^ος, το ίζ'ε'ϊον ^^^ ^Χίετταί^ενμ^νον ανάγκης γενου^ντ,ς. « 

χα( ο/ί^ον ίχ'ί'/, κα) εύ/εν^^ ψϋ- 4^9* ®ΒΟί?. €^ύν^ξ^^σι^? * χο 

γ^}, κά)[ ευγενής ?^γος, ίέ ΠΟΤ Ίίεριοτο-άν. 

48 1. ΪΙίΟβΑΗΤΟΝ, «νοίο- 49^ ' ΗΤίίΗΛθΟΝ. ώ •ψ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• 55: 

νΟύ» 'ΤΟΜτ <ΠΜί;• ΚΑΙ % ΛΝΤΙΑΖίΙ, ί^^\ Τ8 4^^3(5^* 

τταηβ, "ο^ ΐν3(5^Μ»μα'ζ«Μτ τον /ο^^ «Ιίη/^ ^ >(/να<ί(5& 
Άΐ^λίΒτρφρίία^ βώτϋ τίτο ομηχπ* ('Ιλ. ο'. 39•) 
^ σ ^ια ιαφΰΐΛ>ι, ι^ ν^^πι^ν λέχο^ οΜπον• 

χ&τΜ^ ίτη ί^ του Όί\βοτίω^ ^ οίΜο «π οοβί^η^ν 
ονο^ ^&υ^* (Ό(Γ. 4^ 306.) 

Ά<ζζ;χ(ηοχ λέχ.'τ^οιο "Χύύ^κΖ %σμοψ ΊχοντΌ• 
τ €υιοΐβΐ,ν «ί^ιλΐν τον 870)^ (ΡπιάηωΗ ίτη μονή τίοαί^οίίΛ• 
ΕΦΕ3ΤΙΟΤ Δίοτ. ίτη του, <η;νοίχ8' οι ^^ συνοίχίίντίί 
τον 'Ερ^ον Δία /ος^τκνΒσχν• ο/ Λ ^ίλοι, τον Φ/λ<ον• 

493. ΤΛΝ 2ΛΧ ΤΠ ΕΧβΡΛΝ ΧΕΙΡΙΑΝ. -ή 1/7ίΌ ^Ζΰζβς χχτχ το σοΫ λεχος ξυνηλ^ον, ττ^ν οννοΐκηο-ιν Ύ^^ων, Έ^£Γ40^ 

σο) ίΐίλονάτί. ΕΤ ΦΡΟΝΠ ΤΑ Δία ΊΤροτεΙνουσ-ιν οί (Τϋνοίχουί^ΊΒς' 

ΣΑ, αη^ι του βυνοά^ τ«Γ|^ 0ό7;> ^- οί $ί φί\όΐ, Φίλιον* ο« ^1 ί> ^μλ 

γ9» ιόνοά; σοι, «ννου; σοι £ΐ/λ/• τά^£ΐ χα7αλ£/ο/Μνοι τζ 1^'?^ ^^Ι'^" 

Το φ^νύ οΛπαπιΛ αν^τάοτσ-είαυι, (^'^ρΙλ, ^Εταιρεί^ν οί ^^ ζενοι» 

χαΐ το ευ φρονόο^ ειτεϊ &αλ£λι;ρ>£- Η^χιον* οι ^£ £κ ορχοι^ σνι^φω» 

•/3ν ίΓί• το ^^ εόφγογώ, οοηκη ηχς ιτοΐδνντδί, "Ορκιον οί ίέ 

£>ίοτι χα) αίτιατιχΐ. θ£θ/χενοι» Ίχ£<ηον' οί ^έ ά^£λ«^οι, 

49). ΑΝΤΙΑΖΠ, ώτιΐίολά;. Ό/χ,ο/νιον. 

ΒΦΕΣΤΙΟΤ ΔΙΟΣ, το3 τΐ|χ«- 494- ΒΑ51Ν ΑΛΓΕΙΝΗΝ, 

Ιι^νΟΌ Ιν τϊ οικία, χα) ΙφορΑπ^ί κ^,^σιν, ί^ί^ν Κυττ^ρίν^ 
' Ε4 56 ΕΙ2 ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

ΛΙΓλ λ άγρίαΐηιοντΛ τον Αίοΐντα ι^ίτζ^ί ια^ '^τι/ΐϋίστ/^, 

ζρφ^^^ Λ τν ?(5ί'€5ί^ί βξ«9δν <ϊ^6ρ^το&|, τλ ^^οχ^λΗ* 
9ϋϋντα λβ^ρι/οΛ) ΟΤΙ '^^ζη^^ίχν μΛ τοΓί ίτχ^ζ^^ οω^ 

497• ΤΑΤΓΗ, ΝΟΜΙΖΒ• άνΤΙ τν, «7θ^, ΧΑΙ» τίτΤβϊΤ 
τον Τϋ'ΤΙΟν^ ΚΑΙ ΤΙ2 ΠΪΚΡΟΝ. ού •ψ«λΛ> ^^ ^^ Λί;λ«Λ5 
«ΤΤΕν ^\\.0Ε, ^ 0(ΠΧ* €ν£9ΐν έΙ'ΤΤέιν Τ(νβι ι^ντΑ οΜ/ττίν οι> 

ζ'. 432.) 

ΑθΓθΐ:δ ΐΑπτΛΝ. γς^ίφΒ^\ ατιζλν, ι^^ζω^ ό^ το 

*0/ίΛρΐ360ν• ('ΐλ. ^\ 46ο.) 'Έ36ΤΟ£5^ ?Λ >α6/ί. ΤΡΕΦΕΙ, 
Λίίξβ*, ζ!(ί*• ΔΑίΜίΙΝ ΕΛΑ,. ^μΛΊ ηίν, }} Λι;λε(Λ, ^ 

Λ^^ϊλ:^• 6λ^ Λ, αντί τ? 6λ^σ^• «^ ^«ϋτα <Λίλονστι. 
505. :^ι Δ* ΑαχρΑ. 3θίΐ :λ^ τ ϋ^νΕ^β&τ ^ 5^ 495- *^Ι^' ΕΧΘΡίϊΝ ΧΕΙ- κβ7•αΓρ*^», χα) Λί το ρίΛΤβλ- 

ΡΙΑΝ, η^βν ΐΛΤΟ^είβτίαν ά^ε/ί λάτΙου, τα χύτά' ί^^λοΐ γάρ Τ9 

τίνι τίϋν σων εγ^^ων, άιτΌθν^ίΠίίΐν. 

49^5. ΊΕΛΕΤΤΗΣΑΣ, τον 5®ΐ• ΙΑΠΤίΙΝ, βάλΧωΨ^ 

/3^'>ν ΰτ,λονόη, άΐτο^Λνών Τί- λοι$ορων, β^Μτων, 
λ£υτώ ^ο εογον, κα} τελεντω, 5^3• ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ^οολ««5* 

αντ) Τΰϋ άττοθνι^α-κα;, Ι<^' φ (τυκ- χυξίως λατρεία, ίβλεΐα Μ μι- 

υίτακ8εται τον βίον, ΐν τ?, τΈλβϋ- &ά;. ΖΗΛΟΤ, ι»Λχαρϊ^^^ «ί- 

|Γίί τοκ /31ρν• 70 τε\ευτω, )ή το ίθίΐ,αον<β•|*β. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. $γ 

Ίζδ ϋ/φ, ^7Π τοίίΤΓοι^ αυτόν χΛ^Λ^τηΰν. Καιλαίί β-^η V 

?•»Τ£9ί, ΕΝ ΜΑΚΡίΙ, ΓΗΡΑ,* β^ΤΠ Λ Τπής μΛΤΓζ^ζ, ΠΟΑ- 
ΔΛΝ £ΤΙ1ΝΓ ΚΑΗΡΟΤΧΟΝ. Ο '^ ίτΤί ίμφΟΓΓ^ρωίβ €Υί ^^^Ή 

σνυμ^ς ονομΛΤΐ, ^Οτημνο/υ^ροζ *έ^ί τον λο^ν" δ «Γ^ 
ϊγχβί^ίζ^ ^Τί ^^ιτ>9ΐσΈ(πν, αν«/9ΤΧΔηΐϋν• ^^ί^^^^ί Λ 
^ίΤί ^ .ίαυυττ^^ ϋ^μου τυίζ τΌΐατΌΐζ ονομεαη ;^ίίταΐ> 

νΤϋϋίίζη ΚΔΗΡΟΤΧΟΝ, /ΐατο^ν, χίχΛϋρΛ/ί^Ζα/, χλϊίζίΐτ 
^^^ιιιΟΜΤ• Η :&£ ποΑΑΑΚί:^ τάίτο οηΐέΜυ^ (>^ ^ φυσιω% 

5ΐα ΕΙ ΝΕΑ:δ, εΙ τ»ίί ν/ίϊ4 Τζ^$ σοΐί ;^ρ4? Λί^^ 
^ Ι&ύκτΈΤΟί• ΎΠ οΡΦΑΝί^τίΐΝ. οριρανί^ο) ώπν ο/ τώ^ 
1^(ΧΜ$ τς^ογτίζ. 'ΕΜία/Λζ ί?α(/ <ρ>ίσιν ου φιλ»ί ορ- 

'ί^Τ£^7Π»ν. Όρ^Λνο^ <Λγ, ο ο^ν έ^ν 70 θύ φοψΕζΟροίΐ, ο 5θ8. ΠΟΑΛΠΝ ΕΤΠΝ λίγει 81 άνα'Τροφψ , υ^ψ άνατρε^ 

ΚΑΗΡΟΤΧΟΝ, ΊΓΟλϋβτ-^• κλη- φου<ην αύτον άλλοι. 

ψ^χΒς, κα) 'Τβζ γεωργπζ φψ\ν Δ10ΙΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟΣ, γ/πν 

'Ηρο^οτοζ• ιιλψονχοι, κα) ουζ χοΐΜ§ίητεταί ΧΈγωρισ^ος' Ι 

'Κ^ψΛ^Λ εΐί^μ^ύν ενί τάζ ττό^ νους οίτοζ' σου τον Αίαντος 3•α- 

λχΐί, ας ελάμΧΛΥΟν, χ,ληρβς Ι- νόντος, οΐ ορφανίΓα] ούκ εάσουη 

κχς-ω ^ιανί^οντες, τον Ενρνσ-άκγ,ν είναι ανν |^«/• 

511- ΤΡΟΦΗΣ, άνατξοφηζ' αλλά ^ιοίσο ο ί•/ αυτόν [ΑΛνοψη . 5$ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

«14. ΒΜΟΙ ΓΑΡ ΟΥΚ ΕΤΙ• ^ "π^η ΌμΜ^ουη" 
(Ίλ. ξ, 4ί3.) 

δ9α α4λ' α:ΐ8 ΚΛι'μθτ• Κ^λ»^ 2! Χ/;^»^• οίον, 
[ϋ^ ^ 9Β9τά^ ΐΰίι τΰ» υ!^ χ4ί^ ^'ί' ''»* /^ί>ς^ Χβ.Ί9ΐ^"' 

'^^^/υαμν{\σχ{ ταυ ^ ευνη^' Ιί^ τ^το ^ /ιοιΛ(;α Λί^Λ^ 

γα τ^ 'Ρχ^ίζίίκ λ£Τ)^υσΌυΓ ('Εχ. 828.) 

5Τ2. ορ^αν*Γα], οί Ιιτιν^οττοι να^ θάναΤο^, ι} τ'ίχι;. ΚΑΘΕΙΛ', 

των ο^φοΑκ/ί^' χτιρωΓοΛ, οΐ τύν κατηγαγε, χατεζί^ΟΛ'Β, χα'τέ• 

χήρων. ίαλβ. 

515- ΗΙΣΤΠΣΑΣ, τί^άνί- 5^9• ΕΓΠΓΕ ΣΧΙΖΟΜΑΙ. 

^α^. ΆνίΓο;, το ττειττα;»©; εγεί- ω^ιτερ εάν 1(τωξορι.ψ εν χλοΊρ 

ρνο' αί?Γ0(ϋ ^έ άϊΓ», τβ άφανίξα/, σώ^ο^α* εΐ' σ-οΙ' σώξετοΛ Μ η^ 

αιτο τ» ΓερηηχΒ α κα) τοί ίίτη^ ?ν πκί, οίταΐ' έΐ' ούτω ^ ανη^ρ'ΐΛ 

ΐΤΜ^Τίκως τΐ γινώαίο;, ίίς-(^, αίτπ %, ώξ α-ωξοιχίν» ίχείνα αο- . 

Λφανι^ί γείανύς, ^ εΜίειτΙοοχώς 'ην (τώξε^ία^ άχ<ίλωλότος Ά, 

ώ-ώ ρ^^%. ΑΑΛ' Η ΜΟΙΡΑ, 4^ ^%ι^ ΤΕΡΠΝΟΝ, ^ο τίξ^ίψ. 
Μψοφμ^Ενγ το ΑΛΛΑ άνΤι τα οέ, ητοιουν χαξύΐτοΑν ί^, -το χα^άτ 
5ΐ6. ϋ ΜΟΙΡΑ, ίιγαν ο κ&*- ίχον, οΐ^ν χαρ^^Λν ψ^/χΛ• *^^Α ΚΙ2 ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. $^ 

*^η η φ(»<^ου τ ^ζψ*• ατατ δ' απορρει μηη:$γι3. η 

525. ΟΙΚΤ0Ν> ϊλ£01\β* ί^ΜΟΤΟ/ΤΊΧΐβ^ΐ:. Λ 7% η^ϋζϋ^ΊΟ^ 

ύ γ^ α |έ«^ <^'7«ρβ> 77ΐίτ6» μάλλον ^ ΑμΙ4 ; 

527• ΕΠΑΙΝΟΥ ΤΕΥβΒΤΑΐ. ου;^ %3^ ^*^^* ^ί^* 

τρν ^αοσφι^ία}Μ^> ιέοέλτπ) ιος^ τν 5αι«ιν τον τιηΐ^ 
4<}|ιι υου&ΐο^ ουυι^ ιουτο τιαλιν λτ/^^» ^^ οίρ^9ον 69ί τ 
}αΜϋ(5ΐ '&νΆα^^Η ά$ &7ΐα.ν& ι^ άν^^ίΓ* ϊοίΐϋί ^ υ^ 

531• ΚΑΙ Μϋκ «οΒοαι. τ5 φί^β ^ζψ*> /ίκηκ^ο^ 

534. ΠΡΕΠΟΝ ΓΕ Τ ΗΝ. Ιω 3^ ΤϊίίτΟ Τ» ίμοΖ <ί^Γ- 

/ΛΛνοί, (5 -λΙ;»** ίμΰϋ ι©ν ^αϊ3^ άνΑ4ρ65ϊήα|^ ά,ντί τώ, 

535. ΤΟΎΤΟ Γ ΑΡΚΕ^Αΐ. ά$ τίτο άρχ>8αα|, ΤΙ^ -ΤΓΛ^Α τί», «ί 'ϊ'ί'ϊ'β ίτ^ονονί, ϊνα σν 535• *ΤΛΑ25Α, 1ιιΐιη}^0'«,; 6ο ΕΙ2 ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

53β• ΕΠΗ,ΝΕΙΑ, ίντι ΤΗ ί'τναΛνΰί• 

537. ΤΙ ΔΗΤ ΑΝ. τί 01, ^ΐίοιν, Ο/Κ .τζ) 'Κίίζ$ηθ^ 

ωφΒληοΐΰ, ^ τι ββλ£ί σοι >«νέ3^ ; 

542. ετΘΤΝαΝ κτρει:$3 ίτ^ρ^α/ ίύ>ϋχηο{ζ, ηζΟΛί^ΛΛ/ζ^ 
643. ΕΡποΝτι «ίΝΕΓδ• $γγυ$ οίττι, η '^τηλιμχα^ 
545. ΑίΡΕ ΔΕΤΡΟ. ανττ τ5ί ίζΰς^σψψ^ ίς το, ('ΙΧ 

^ • 264.) Μ^ Α^Ι οΤνον ΟΜρβ• ΕΙΠΕΡ ΔΙΚΑΙί»• «ί^£ρ 

β9ν ^{Μ, ΟΓλ €υλ9^ν3η^^σΓΓο&| τ ^ονον τ 'ττο^^νΜΰν• ααα 

ΑΓΓΙΚ ΛΜΟΧ2. ΛΛ ΤΟ ΑΜΟΐ:( ίί ^ί^;^ Τ^ 3(5^^» ^''> 

2τδ δίσιν ώ/^ί, αχληζβΤ6ζ^ άσι' χ^ ντοιψΜς* μ$}οΟ\^ 

>«ν)7|χθΤΟ^« ΠαΛΟΔΑΜΝΕΙΚ, έ^$ ΤΠίλΡΤ >(//^1ΐα^6ΙΙί• 

5.37• ΤΙ ΔΗΤ αν. ^οαΐ' -ξ Μ^Μξβ, αυτόν, οης α«•β ^αV 

ΐΜίτά τ/, ^ η' ίη^α ίχ ίτα;^ Ικ νροιητόΧων ιω^Βρψας αατύν ταΐς 

Τ09 ^£^0ν τον νταΊ^α νρος σε γεροίψ, 

οίφίλοίρ «5 ^»^^Γί η'να ώ^β- 543• ΕΡΠΟΝΤΙ, ίρχομΑψψ. 

λείΛν ίζεις Ιχ τ5 φερειν τον ναΓ- ΑΕΑείΜΜΕΝί]^ ΛΟΓΟΤ, ίν• 

ία 'Κξος ϋ•έ\ ΕΚ ΤίΙΝΔΕ^ τωίΪΛ ίβαν Ι^^οι^ι Τβ ον λά)^βι ^>^υ^ 

τ§ί ίίΛτά ταύτα. Ω,ΦΕΑΟΙΜΪ, ούπ αχβοκτι. 
ώφεΚοΙην ίίει δΐΐΤίΓν ιτοιτ^^κί ίέ 545• ΑΙΡΕ, ικΛ^ιξ^, ιτξόσ'* 

Λοεία ο5τος 5τω 'χ]ΐ'^ιΤΌ\ τόΐζ ευ- ψΒρΒ, ΦΟΝΟΝ, τά ηρΙω(ΐα3α τώψ 

κ«κο7ί. άξτΐίυς ιιτεφονενμ^νων ^ο^|^ι>ν^ων» 

538. ΠΡΟΣΕΙΠΕΙΝ, ττξοσ-- 547• ΕΙΠΕΡ ΔΙΚΑΙΛΣ. «Γ- 

ψ^^γ^^x;8^α^|, άσιτάξε^Ται λάγοις. ητερ ες•)ν ομ,οιος έ|χο», ΉΟ^ά βρτ- 

540. ΜΕΛΛΕΙ, βρζ$ύν&. αιτεί το $ιχαιον. ΤΑ ΠΑΤΡΟ- 

ΠΑΡΟΤΣΙΑΝ ΕΧΕΙΝ, ό/Αου ΘΕΝ, χα7ά τά «α7ρο( ι^ιαίρζία» 

«ΓβρίΓνα/. λ67"' ^ί αν^ΩΒίαν ηαΙ{ ψρίντ^σ'ίψ, 

54*. ΑΓ' ΑΤΤΟΝ, ^ενρο οίε, κ^ το γενναΊον εν ονμ^φοροΰίς' {• ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• 6ϊ 

550• α ΠΑΐ ΓΒΚΟιο. μΑΊξίος ο λΰγ>ς* ίι ^^ ομΜ 
^^ Κ^ -λΤοΐ/ρ* Όμίιρω' ('ΐλ. ζ• 47β.) 

Ζβϋ, οΛλοι 116 9δο1, £ίτη Λί 3^ τόνΛ Τδΐ^έίυζ 

Λ52. ΖΗΔΟΤΝ, μΛχοί^ζϋν' ί'τηι^ χΛτευ^οιΙ ομ^ 

αν ΟίΧ ο4οθάν>τ τ^ν 0μύίν χατ^ εκ τω, φκ)Ν£γν 
ΓΑΡ ΜΗΔΕΝ• ο^. ιφ μτι αΓΓίλ^βανβαθο/ «ϊ^ χορ&ί/ 

το ΜΗ ΦΡΟΝΕ1Ν ΓΑΡ. ΛΤ λβΙ^οΜί τϊτο, α$ ίτη ©ΌΙΙ- 

««• ου ^ χΛ%λίυ τ ίφζ^σϊΐυΐίϋ ίΤΰζ^^^* ο Λ γ^ί 

αΐίάΛτον* ιοίι Εύρ49Π<ί'>»ί• (ΜιΤίΤ. 47.) Ν/λ ^ ^ς^^τΐί 
οίχ άλ>*Τν φιλΑί* 'ηχ;;ρςα <ίέ Δ/.9^ 'ϊ^ ^ξϊ^ ίσίιμΛΥΒ 
10 (7ζα;βχ,τοα;γ, ^^ άαζτΗρβ* σύμζολ^ν ^ φζ^ίήττιω^* 5 ^ 

557• ΔΕΙ :6* οηω. αντί τ«, Λ7 σβ ς><<Λ)αίία} τον 
σ'ατίζ^ κοτφοι:^ ονετμα::»• τϋοίφη }(^ λττοΐλ» ^«/ ^βϋν ^Γ*»/» ον ^&οτο« xα^ά ^ι)ν /ο^, τζ τίαι^οτρίζηζ, 6 λεγόμενος 

βητοραν έμ^$ Ιην \}ίος, άΜα χα) βάίβλος, 

αατάτάφυσΊχά ιτλίονίκη^μΛία 554• ?^ 'Γ^ ΦΡΟΝΕΙΝ 

ίμΛς ίαχεν αληθώς. ΜΗΔΕΝ, βψ τω μ^η^ενοί ^Μ• 

54^• ΑΤΤΙΚΑ, ίκ βξΒψους, θάνβθα/ /^ηη λντηρβ, /^1^^€ η• 

Χ2ΜΟΙΣ, Γ§|$^ο7^^ άφΧοίζ. ΝΟ- $<ο^. 

ΜΟΙΣ, 4^βσι. 55^• ΜΑΘ^Σ. »; η^ν ατ^<- 

549* '^^ ΠΑΑΟΔΛΜΝΕΙΝ ίΤ»σ'αν ηλ<χιαχ Ιλθϋιίν. ΠΡΟΣ 

Μ άλάγοον λεγΈΤα^ χνρίως' Μ ΤΟΤΤΟ. όταν ^ άφίχτι βίς τηψ 

Α άν^ξύ^οοψ τί ^Μ^ΛγωγεΤγ, αί&τΐϋτΐΫ τηί χαράς χα) ττίί λν* 6% ΕίΓ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

5β2. ΟΪΔΕ ΧαΡΙ^ ΟΝΤ ΧΜΟΤφ ϋ^ 'Π» ^ύΙΟΐν, ίΥ•• 

ταΖθ-α Ύζ^ϋψίί^ ο/χφηπ 1- έβαττν γνωμία/ ο Αμ^, οτί 
1^ €Λυταξ οςοΐ)^ν τ» ^3» ; ρ)τηον σαν οτι <ν ικ7«(, οιον> 

Λ64. κ ει ΤΑ.ΝΤΝ• ^ΙβΕ^ « ^6^^^ Μ 'ΐ^• ΤΚΛΑ* 
1ΙΟ«. 75^^*1 Χ5". ΤΗΑ0ΤΡΓ02.- — ιΑΤ^ΕΝίλΝ ΘΗΙ^ΑΝ 

ίϋΐφψαί^ζσν τβΤ^ ΤρασΙν οί Θρςίλβ^ γιίηίζ Λ τνιβ οΓ 557• ΟΠΠΣ Δ£Ι££ΙΣ. «^ ξαψ βρΈφιαιως 9ΐύύζί^ξω1^ χοά 

Ζίίως ειΛ ΊΤΛραγίελίΛζ χεΖ/χ^νοι^ 'Τρίψων' άτά>λαν γαρ ^ύ νηΐίΐΛ' 

Β^ΒΊΤΟΤΈ χΛτά τβς *ΑτίιχΒς ι5ΐτο- ξ&ν 3ζ ο-κιρταν. ΟΤ ΤΟΙ Σ' Α- 

τβΜΓβΌ* άντ) γοψ Τ8 Ίτώς χεΊτο^. ΧΑΙίΙΝ. 1^/9¥ οΚύί νη ον ρ^ 

ΟΙΟΣ ΕΗ ΟΙΟΤ 'ΤΡΑΦΗΣ. οι! ί^ρίβ-β γ6 η^ ηίν Άχ^δίτ. 

^ς ^^ Ιζ 0*8 λ^^ε^β^ τβ ίη^ά- 5^*• 2ΤΤΓΝΑΙΧΙ ΑΠΒΑΙΣ, 

ψής^ ά}λα ν^ίί 'ΤΒ ο7β^' τό Α λνΊΤηροΐίς ί^(ϋίη. 

ίί β&, α*τ^ «Ι, Ιξ οΓβ κατρ^ 5^3• ΠΐΛαΡΟΝ, &τ• |*Λα- 

ύ¥6Τ^άψ7\ς ^ (Χα 1ΤΛ>τρ^ς &», Χας' λεγα νυν τον Λ^ο^ο^ει^«» 

559• ΚΟΤΜΙΣ ΠΝ£ΧΜΑ» 9ΐ^ ρ^^ ίώι^& «^οσ-ΡαλιΓν Μβκον 

ΧΙΝ, ^λ9φρο^ς* ^Βτήπν ί?ίΛΜ η. ΤΡΟΦΗΣ ΑΟΚΜΟΗ £Μ- 

ψρω$ ιί^ Ιλχυθβ/ΜΒΰί' άνάιη^ τίψ ΠΑΚΑ^ Λνατροφηψ ν/ή!3^•9 

α«£α, ΫΪΧΗΝ ΑΤΑΛΛίΜί, ψ^^Μ^.. 5ΙΪ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. «!| 

'^ί^ίνζώ^γης »χ έ;ηιο%ν• Τα «Ι^ «ήραν γξ^ετΛ^ <^ 

«ΜΤΡΑΚ« 

567• '^ΜίΝ ΤΕ &ΟΙΝΗΝ. /^ίζ^^φΜτΙζίΐυί αΙτζυί>ς 

ό7ΐ• ίΐ:ι& 2ΦΙΚ ΓεκΑΤΛί. τηίνυ *6^ηα^§ η 'έ^ 
^ρ«β3'ίη3&| τον 9•αΓ<ί^ ^1^90 τ%Γ 'εΜΖαΑτν, τ ^^εφ^ τιιΰ 

<7Εΰ&0<< ^Ι^^Ο^' Ο^:£<Μ0ν> τ τά! 7»!^^ Ο^Άα^^ Ον ^^ 1(^ 
Μ£ΧΡΙ^ ΟΤ ΜΤΧΟΤ:^ ΚίΧωΐ. ^δ^(Ρ^9ΪΧ^ί• ίτ^Ρε^ β4?ί 

ττλΰυτησβΜη. 565. ΤΗΑΠΠΟΣ ΟΙΧΝΕΙ, . $^ι. ΓΗΡΟΒΟΣΚΟΣ, γτί/»». 

{ίΛκράν &ατγίββ> Κύ^ιεογ^ταυ^* τρόφος' το $^ γηρο^ϋοίώ γρά-^ 

το όνομα άτΏ Β^ιψΡΎ^ΰύος. ΔΤΣ- ^£^α^ ι^ μ^ηι^ον, αττο τα γΊ^ξο^• 

ΜΕΝαΚ ΘΗΡΑΝ ΕΧΧ2Ν, 3^ ^/^ία, άΐίο της γδχίχίί, τβ τ^- 

ίι^σ^ψίίς Βτ^ρίογ. ξως' £$ί γοψ -η £ΐ;θβΤ(Χ το γ^ρας, 

567. ΕΠΙΣΚΗΠΤΧ1 ΧΑΡΙΝ. — ΕΙΣΛΕΙ, Λλ βίβ. ΜΕΧΡΙΣ 

ίηαχη^Ίω τψ^ε ττιν Ιν^Χψ ω- ΟΤ. ία ς οτβ *τοίς κα?αίϋ<Γ3^ κα*. 

^ΐΓλ£7 £{ΐΤ£7κ* 6 Λ λβγβ Τίίνίι ΤΛλάζωϋπ τί κατ» θββ, ί^οι;ι» 

71^^ χοφιν, 1^€^ ίττ^ Ιντ^Μβτβί^ τ» ΪΙκίτωης, 
ύ^ Χ^** 7^^ *^'''^ ^^* αυτ^ΐ^» 64 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙ^ΝΤΑ, 

573. ΚΑΙ τα'μα τετχη. ^τί)α^Ίω^ 'τον ΑΛου/ϋ^α ίτΑ 
τον 'Ο^. Ί&ν ο7ί)\ασν λί^ν ΐ5νο£{ σιω&^$* ί'τΆε^ ^ οίιφ 
μα,\ιςιχ* αν^-ραΰτηνον Λ, 3ο^ ^λ5ί (ρΐΛπκ^, δ οζα;•^ 
9δ65ν μίμνί^ *Ό^ί «ν ο^ ναι 'ί^/υ^. ααδ' αττο μοι 
^ πΑΐ. '^τζϊΐςοϋΐ 0)$ ®«Λν ^ίπ^λ6<\|Λ^<^ ? τιαιΛί •? 

580• ΚΑΙ ΔΛμ' ΑΠΑΚΤΟΪ•" Χ^"^ Τ σχΙυυΟΙϋ α'7ΓΛ>«# 

πτκΑΖΕ, ίσφάλίζου• οτ προ:& ιατροτ 20φοτ• Ογ>6 

€ν<χΛίν, β7Τ{|ϋίί^Τί ^^<=θ^• τοΜαΐίΤΐ, -το/^ί Λο/.<^^ 

ΠΗΜΑΤΙ. 7€?^«3) '^^^'^ΜΑΤΙ• 

573• ΤΕΤΧΗ. Λΐϊχοί /*£κ ^ο 580• ΑΠΑΚΤΟΤ. αγω, β^», 

αγίεΓον, τ'βΐίχτί ίβ τίΚτι^ννητιως '^;^α, ^^ί/ΧΛ/, ι^κτα^• άκίον ονο^ίΛ^ 

ι:οί ίϊΤλα. )ζ άτΓο ^8^8 άίΤΛκτόω, άτταχτω, 

575• ΑΛΛ' ΑΪΤΟ ΜΟΙ. αλ- ^τ;|α,α. ΕΠΙΣΚΗΝΟΤΧ λέ/β^ 

λα «γΟ Ει]/3ΐ;σ•ακ6ί ιτα7 Ιρο) λα- Ιιτ^) ρζ ειηγάφιοί είσι, ^ εζ6$ιοΐ' 

ζών αυτό ^ο <τάκος το εττίά^οιον, εΐτ1<ηιψοι $ε θρήνοι, οΐ Ι*< ττ^ζ 

ίηλονάπ, εχε Γρέφοΰν Λα του 58*• ΘΑΣΣΟΝ, ταχύτερον* 

■ ιτολυρράφα Ίτάρκουκ^. *Έγ* ^^ λαι^Χάνετιμ ίέ Ιη•αυθα άντ> ^β 

ιτορτταζ ό λαίρο; Λ* οϋ χαΤίχββΊ ταχέως. ΟΤ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΤ 

τι^ν ασ-ττί^α, ο; λέγεται τή ί;^*- ΣΟΦΟΤ, άκτ) τ», βκ Τίιοχ )ατ/^ 

ΐΌν• σ-άχο; ίέ β^ετέρως, ίϊΓλον, β-ορί, εκω^αΐίς χρτ,^ίουΐ, τ5 τραύ'^ 

αΰ^Ις' ο-άκοζ $1 αξτενιχόΰζ, κα) ιχ,ατος η^η το[Μ)ς ^εομΜνη. ΤΟ- 

Λ^^ί ίί' ένοί κ, ο θύλακο^• κα/- ΜΩΝΤΙ, ώς τΐ ^ΛναΊωντι, /3α- 

^χιοί' Λ, 7ίλ8γ(Μί ^εκτιχον αρ" «λαωνη* τά γαρ τοίουτα ίδϋ- 

ταικ, τίραί ονξυγΊαξ ύ$ ίτΓΐΐτακ Ιγ/ιτ• ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 65 > / Ι»Θ7• ΜΗ ΚΡΙΝΒ, ιΐήμυυ αναχ/>ινε• :£ΑΦΡθΝ£ΐΝ. ιμ 

591. ΘΕΟΠΕ α:δ οτδεν αρκειν• «κ ^, ^σ<ν> ο5^ 

ΦΑΝΕΙ• 

593. Τ0Π5 ΑΚΟΤΟΚΙΧ, 1^7$ ίΤ64%ρ^0Ι^• 

697• οτ ΗΤΝΕΡΕΕβ', ού συτχΛείΟΓΠ; χ.6λ€(;ϋ Λ 

δ9β• ΜΑΛΑ:ς:(οτ, μ^^Οα^λα• μαρα μο(• €;^>ί3ι^$ 

601. Α ΚΑΕΙΝΑ ^ΑΑΑΜΙ2• ίΤϋΙ^^ Ον/χίχΛβ^^ Ο 

-ζ&ίττα^ Λ^ίίσχ• /ος^^ /^ >^ «ντο» λβ^^ν Οτκ ?^ι> ίΐ α&γ^9Ί9 είχε. Μ 'ίίροίοο-Ιοίς, άφ* ου ^ροίότης• 

585. ΟΤ ΓΑΡ Μ' ΑΡΕΣΚΕΙ, κα) ΐτ^οΛία;/ϋΜ, το κΛίΛλιμ^ίννί, 

•^κ άρέσχΒοτίν ε^\ οι λόχοι σ-ον «ίί Ικτανθα. — ^^τ} νξθ$ως, ^ι} 

^ραα-εΊς οντες* -το όργανον γίρ χαταΚξΙψτ$. 

λκγ& ΤΗ λόγα, άντΙ των λόγων, 6οι. ίΐ ΚΛΕΙΝΑ ?ΑΛΑ- 

^^ΣΕΙΕΙΣ, ίΐΤίθγβΤί ί/:ά- ΜΙΣ. ενταυ^Λ ε^Μΐ/^ησατο τρ 

«'βν* ίθο; των άφεζΌϋΤων τη^ οίκ^ία^' 

589. ΚΑΙ ΘΕΧ1Ν, σ-ϋν/^- ΟΊτότα,ν γαρ η ^ν%εξ^ί άτταντοί^ 

Ρ'ί^. ΙΚΝΟΤΜΑΙ> ΤΟ ιίαξΟΜί- (^ι.Λxαρ^ξ6^ν εΙω^α<Γΐν οί αν^ρωττοί 

ΐ 66 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

605. ΠΑΑΑΙΟΧ Αφ' ΟΤ ΧΡΟΝΟ:^. ΟΧ «ΤΠϊΛλϊ χ£^. 

ΙΔΑΙΑ,, τη- Τζ^'ίκϊί, οίον οί' τοΤ^ 'τΐί *υ^ί ^Ρ''^'ί '^^ 
χλαςρΓ^ ^ Χ^μούΊζυ; (ί'^ζυσι Σ^γ^ν, ανηριθμο^, 
άναρ5/^ίθί, 0^ <^^νί ίριΒμω ΊϋίΜόφροζ^ ^λ\.* ίυτζ^ψ^ 
/υ^ο$• £ΤΝθΜΑ,• >Γ79< 72§ ^χί^μβμ^ω 3(94 <^^3(9^ν ^ ^^ 
3ανήτα>• ί ώνο/ΐΛ λ^ιμωνι^ ^φ χχί?^,ς κμίς '^χτη• Το 
Λ ές>ΐί 'ττα^^^^ιος αφ ου χζ^ο^ αΐβν Βυ^ομφ ^^^^ 

*^άς 'ίΤατρΙ^αζ' κα) Ι^^ίν η οτίνΤα- άά ττί οικ*α• ίςί /χοι, ίίά μ^σΌυ* 

ξις ΟΌπυς' ω κλαντ) κα) εν8οζε ζύνοικος τ^ ά'ϊΤο θδ» γενομ^ττι 

ΣαλαΐΔί 7) ττατρίζ /«*, σ-ίΊ^Ιν μ.(ΐη(χ: ονηνα εζειτείλ^^/ας σν, ω 

Ίίτως ζΛτωκιοΊ/ι^νη ίκί^γ&ς κ«ί- Σαλα/Χτί^ ίί5λονότι, ν^ό^ερ^ ίη" 

Ηλω ΊΤε^ιχλυξομ.ένη τν ^αλάίτ- '7^ο^£ άρίΓ^ύοντα εν ΐΤϋλειιψ ^» 

^> *ν'^%ί^» ιτάίΓίν άνθρώτο*ί ορι/ι^γ,ηκω' νυν ίε μόνος ανονλα- 

νεριφΛίτης Μλ8' εγω ^Ι 6 α- ντ^θβ^ τ^^ οίκ^/α^ γνύο'Βίυζ χ<ή 

^Κιος, ι^ακξος κοή τϊΌλιίί' ΐΓίν 6 Λανο/α^, εύρίσ-κεταυΐ ι/^γάλη λιί- 

χ^οΥο;, ά^* ο? ΊΒ^οσμενω •τί 77 ^ '^'^'^ί ^/λοι^ (χ^νβ* ^ά ίδ *ρο- 

ι-αυηί τ? Τ^οίϊκΐ, λΒΐ^ωνχς Ιχβ- ^«ρν αϋΤ8 Ί)3/α, ^ά ίιά τΛ 

<Γη «ί^ βο^ηίΎιΐ/Λ'Των νο^ιΑ^ν ΙτΤίΤ))- ^αρ'2ν -αΰΐ*» /ενο'ΐΛενα, ονΤΛ Ίκ^- 

ίίίοΐ'ί, "οίίενοί λ07« άξι^ι/^ενοί, γίΓΧ της αρετής, άχάρίΓα ανψ• 

^ίόλβ τψί^ενος κοή ίααα^οαε- τ^λθον >ζ στ;νί?ι;β•αν ιτα^' αΰτοΊς 

νος τωχοόνψ τωείν,ινψψ, ε•χων άγΛ^ΙςΌΐς κα) ίγνώ\»,οή χα) «- 

ΥΛΟίψ ελττΙ^Λ ^ φό^ον, τελέσ-Άν Ολιοί ί ι-ΊοΤ^ τον ^Ατρέώζ. 

νύτΐ ττ,ν οίον, κα) ίίελθβν ε^αέ 6θ2. ΝΑΙΕΙΣ, ίνδ^/ι^Λχον^ 

'^Γί" τον ^ί^^ην τον ι^^ιο'^ιτον κο) άντ) ττχ^ΤΜβ να/ι?• τβ ΛΛΑΝ 

^κοτεινόν >ζ 5 Αία^ σϋνϋττάρχα ΓΓΛΑΓΚΤΟΣ, η/βν Ιν ^αλάο^β^ 

]χο<, ^να-Ιατοζ^ ί^γϋν ^υα^ΛΟΑΜς οΊσ-χ άτίχκτέο^ Ίηρ\ νε. ΚΙ2 ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 67 

Βμοί, τυνν/^ Ιλ^η^ έ^, η^ /α ΛΤ 'ί' 'Ά,^ία^ άνί^ 
άιτη -ταί, β^ήΤί^τ ά>α9ον ^Ζ3ί^σΛ33?/, ίίλ\.βι χΛίκΖς •πλ€ΐ;-. 
ατίίτ^» 6» •7ζ5 ΊΤϋλίμω ίλ'τήζζΰ^. ΑκηΕίκ^ άντχ ΐν ολ• 

6ΐ4« ΚΑΙ Μοι Δτ3^ΕΡΑπεττο2« «ίογ /ζιζ^ ιϋς 
*ΐ3ς5^'Π)<^ χ<ΛΜίί$ ωαπ^ Λυτ^ραν '^ /μ( χαχον τα τώ 
Αμυτό^ ζίωίφίκο^^ τηη^ γ> <Γΐίλρ7 το εφεδγο:[|• «Ιφ^» 

Φρεκο:Ε οιο££2τλ:ι• αυ^Λΐ^Βτν^* ω$ άν έτττοι τι^, οί^το^ 
έακ/ϊν Λανοιαν βόσΥΜ^, ^ /^ΛίΛν) 'Τβί%/^ο^• $ μο^ού%\$ όρ 
τ φ^Βψοζ, η μονότξο^οζ, μ^ιχο^ο^/υ^οζ ί& 7\ΰτμαμΖ* τι 'Χο^* &οη, ΛΕΙΜΠΝΪΑ ΠΟΙΑ. 5- Λνυίτ^κ ψ£ έΠ 1Τ6Τ€ τον ^Α^ψ» 

μ^Αοψ τω ΎελαΐΜϋνιε ιταΐ' λβ- ΠίΤΐΓί λι;ψί&α/ (τηίεύίογτα εΙς 

^ντίΛ γά^ ^ Ιν λΐιραΐνι χλώ;. τοϋτο. 'Αχόαι τιξί' όΙοί», α^Τί το5 

^ΙΗΛΩ,Ν. γηικΌΥ ίνϋμ,Λ τΟτο ηλ,αύ' χα) άνύω το βραζεΤον, 

ί'αρ* 'Οριτ;^»• βίιτών ^άρ ουτο^ ^βΐ' οΊΤου^αοΌίς ΧΛ^^άνω, καβ* 

(Όί. /. 184.) ρίλα, ίΐιΐΰίγ« Οίίί ο λάίΈΤαι ενίαν^α, ΤΟΝ ΑΠΟ- 

Γρ ^ αϊ/ϊΓ. ΤΡΟΠΟΝ, τον άίΓοτρόιις-ζιον, τ^- 

•6ο8. ΕΤΝΟΜΑ, βίκίντ^-ρα;, ι^ γπν τον αΊΤος-ροψτ^ς κα) άττοτ^ο* 

«τ» χαλίσ; μ,£ριξ9{ίενω χξόνψ εΙς ητιαο-ρ^^υ £ζιον, ΑΙΔΗΛΟΝ £1 

ΤΈτσ-Λρα, ίχζ, ^ρος, ΐβ^εΙόνωρον, ΑΔΗΝ λίγει τον ΤΜίεινάν' ωτ- 

κα| ρ^βρ^νκα. η(Βρ αν Τίζ είιτοι άλνκον αΧατ 

6ο^ Τβ^ΏίΟΜΕΝΟΣ, Λτο αιτο γαρ τ5 αί9ης γίνεΐαι το άί- 

ΤΒ εύχιψψ^ χρόνβ αεί Βαμαξί- ^^Χον αατα Ίίαρζργζβτ/Ύιν, χα^ψ 

μ^νος, 7(ακοητα^ψ> ΚΑΚΑΝ ον τρΟΊί9τ άλνχον αττο τϋ άλότ. 
ΕΛΠΙΔΑ, ^/ουγ φόζον ίχων, 

¥2 68 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

€91 'ϊζΧ, (Ιλ. ^. 202.) 

^ ΦΡΕΝο:* οιθΒητΑ2, ου ονν ί^ρ6σ<ν, οΜ' ο/κτος φ^αν 
2^-}<^' λ ^ί!7Π)^λοΐν>!^ίί, "^ίτΓΒ μ/ίΤ^φο^ ιαν -ΤΤλΑ- 
ηι^ιντ&ν ίχζζ^ίτηϋΐ ϊ^^ μονα^ν βοσχομένων, ετρηται. 

^ίφΒΤΌϋ ΓΕΓΕΝΗΤΑΙ. 

622. ΤΑ ΠΡΙΝ Δ* ΕΡΓΑ. λβΐ'ΤΓβΐ γτ/νομ^ο.* τα Λ 

ολι>α)ρία Ιβι /ο^^ί. τοίί Ά7?6*<Λ<4ί. αφιαα. ά;^ρίςα 
/Ο^^ε. τοΓί -'ί;>ς5Ρία; οώτν ^ίλοί^, νίν Λ ;πιντ»ν '^- 
λελ-ήσμ^νοΐζ* ^ αφιαα παρ' αφιαοπ, ^%•9"ρ* 7»Λρ* 

628. ΕΝΤΡΟΦο::^ ήμερα,• ^ ο^πθ^ροιμμ/νιι ^αλ9^ι2 61^. ΕΦΕΑΡΟΣ, κν^ί:^; 6 να;, ^βν /Αακ^αϊ χα) «'άλα( ίί^α- 

ιζ'αο£<Γκ£ΐ;αβ-/χ.£νο^, ίταν ίϋο τίνέ; |Μ,£ναί• ^8χ οκτί«;ί ι) /^Ί}Τΐ3ρ η 

οΆντι. λευκώ $έ γηρα, Ο'Ταν άκονιπ} 04;- 

022. ΤΑ ΠΡΙΝ Δ* ΕΡΓΑ. τον φ^ενομ^όρνοξ νοσ5ντα, οιλΛνοψ 

τά $£ ΐΤρότερΛ αυτού άν^ρχγα- η ίυσ'μ,ορος ηκ άφηοπι, βίέ άφτ^- 

^γ,μΜΤΛ, ψρυΖ^Λ τίΛοά τοΊί Ά- σ5< γόον οίτύρχς ορνί^ος άηίονος, , 

'ΤρεΙ^Λΐί. αλλ* όζυτόνΐίί μ,ει^ ψ^άς, κα] το 

627. ΐταΧαιον, τΐ 7τά?:θϋΐ άξ* εξτ^ς. ΑΕΤΚί^Ι ΓΗΡΑ. βίτάΒ-^το 

ζί^ε^ον^ ψ Λ>ΊΐκαΊ(υΐ το νέον νέον γτ}ρΛί λέυκοί^β τάς Τξίχας, 8ια 

γαρ το νεωΓί άξ^άν^ενον ενταυ- τουτο εΐιτε ΛΕΤΚ1]1, ανο Τ9 ϊΤΟα- 

θα ουν ΕΝΤΡΟΦΟΣ ΠΑΑΛΙ^ βα^νβ το ΊΤθΐον[/,ενον, 
ΗΜΕΡΑ, αντ) του τΤΛλΛκνχξό' ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΑΝΤΑ.' 6^ 

'ίΤΒ ί ττϊ 7πχλ5^ ϊί/^ρα> τνίβτζ Τ!}^ τίοΤ^ιΖ χροί, βν^ο- 
φο^• 7© <ί^ ΔΕϊκα, ΓΗΡΑ., <τ;^ χοιν» «τ^ 'ίττξοφο^" ^ ί^ήττιρ 
αοτν. ΦΡ£ΝθΜθρη:ξ• άνττ δ^ «ί τ μοι^ΟΜ ίΖψ ψμ^ων νο- 
«π^ίι^τα» ο '6ζΐ φ^€^?κα£Ζ$, μόαιχΖζ• αιλινον. ϋ^$ 

3'ρ>η«. ΟΤδ' ΟΙΚΤΡΑ2 ΓΟΟϊί. ΟίΟν Ον μέτριο/ ΛνοίΤρδ- 

χ^;^ Μίΐνληνοΐ/ον^. ΚΑΙ ποαια:^• -ΐϊ^τα^^ ί /σς^σ- 

641. ΚΡΕΙ22ΩΝ ΓΑΡ. γ^σσο^ 7«ρ 'ι^ν ΤΕ^ηΐΧύ»^^ 

νο(7«ν^ το αί)ις^'η;ύτως μαί^ιβοΟτίΐ* ου λίγα Λ οτ< οτλιτ 

φ^(ΐ$ 1)ΐΒφ)α^μ^οζ^ χ^σ^Ού^ Άι^Γα, χυυ^ω^* ο<ον α/^βΐ- 

τον 5α^νΑ70ν τϊίί Τν ΑίΛνΤΟί μΛΜϋ^ζ. 0% ΕΚ ΠΑΤΡΛ,ΑΪ. 

033. ΟΙΚΤΡΑΣ ΑΗΔΟΤΣ, ο λεγετα^ Αύ$ιος τον^ς χα) Φ{ϋ- 

νοί, ίίά ^ο άε) ^ρν}νεΊν τον υΙοΫ 637• ΧΕΡΟΠΑΗΚΤΟΙ, Λτο 

'Ιηη'• ηΤΛ^α£άλλΒ $£ τον άη^ό- ντλψ/ηζ %αρ»ν. ΑΜΤΓΜΑΤΑ, 

9σς ^(ίψθ¥ και τον *Ε^ιζοΐΛς, ι^ στίΛοάγμ,ΛΤΛ, ΚΕΤΘΛΝ, κεϋ- 

είχάξει (ίΜξω εχανον εσε^ζμ ττ,ς θοαενοί, κΰνΊτΊόμ^ενος. ΚΡΕΙΣ- 

άτι$όνθζ,—^ άηΒνον, ΤΎ^ς άτ;ίονο^, ΣΠΝ, ο άι/,είνίΛη' ^ ίιΤίχρατε^ε• 

χα) ιί αι^^ώ, της άη$όος, ίη^ίς, ροζ, ΜΑΤΗΝ ^1 άντ) τοιί ψβι;- 

6^6. ΟΕΤΤΟΝΟΤΣ, οξυφύ- ίατ;, κα| άντ) Μ μΛταϊχς, ως 

ηί;' τόνος, ό χοινως ^^γ^ς, χαθ* Ιντα?θα. 

Ϊ3 70 ΕΙΪ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

7^ το Αριςβ^• ω9ϊ ^Ό^ββ^^ ίυττίντων τ2ν 'ΕΛλίΐίαν 
9(^70^ >«νο^9 ννν ΟΤΧ ^Τ4 >3'£σ(ν ίμμίη^.- οργλι2> ό^ 
μο(4(?» τραττοίί. λαα' Βκτο:δ. ί< /©^^σί!κ^ν70ί Λλρνοτι. 
α ΤΛΑΜΟΧ ΠΑΤΕΡ. ίτίττςΒ'^^ η^ ?^ν /ζ^^ο^ •7»ν 
ΤίλΡ^^να. ΑΝ οτπΛ τπ- τοιοα/ττιν όίτην, οΙΆν ούΛΐί 

ΑΤΒΡ^Β ΤΟΤΔΕ. χΔ)ρΐ^ '^'^ '^^ Λί^ΐντοί, 

6ό5. ΑΠΑΝθ' Ο ΜΑΚΡ0:$• ^%^Τ)(^^ ^ ^^» ®^ *^ 

/Είζβφ<ίσ^ τν ΛΓν εΐί €ρτ/\μΐζΐν ελ^ει^ κ^ κρνψϊϋ το ξίρο^' 

2 λ0^^> ΟΤΙ )^ οί ψ/ρς^ς 3^ /^^^^^χολκ/^ά^ντι^ Τ^ Φ^ 
τ5ν 'τί^γμχη:(α^ ομα^ \^σΌ ταίν το«τ»¥ ^α^^'^ν ί'η 

ξ^ 'Ο^ τν ίρωτοί ΟίΙ^Λβγ/^'Α )^ τν ανι/^, Ότι βώ- 

άνίτΤ6<σ?ν ί ^ιιλρτντΓίο. ' Ητοί Λ %>!/-ίΛ Ίβίν* ατίαηΐϋ ο 
^ονος φύβι, ^σ<ν, €4τα «ξαίΛλΛτί'ί ^ ^ίΛ•τΛ ^ιαντα» 
κρι^ετα*• 5ί το ΚΡΥΠΤΕΤΑΙ ί^π τν ^ον», άντι τν 651. ΔΤΣΦΟΡΟΝ, ίϋίτςά- ΘΕ ΤΟΤΔΕ, ^ου οάύνΗ ^^^^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. ^ι 

657. ΑΑΙ2&ΚΚΤΑΙ> ο^δλ^/^Τα*, ^«ρί^. Χ'α, ΔΕΙ- 

1ϊθ2 ορκο^ 071 χ^ ΙμΜσΌϋΠίς τιηζ θ9 μηα,^οΜ γί^ 
νοντ«1 τ$ %Ρ^ περΠΚΕΑΕΠ ΦΡ£ΝΕ2• οί^ α>αν 

«λ)ίρο&| -ψί^Οί• ΕΚΑΡΤΕΡΟΤΝ ΤΟΤΕ. γζ^ΒΤουΐ ΕΠΗ- 
ΠΕΙΛΗ:( ΕΠΗ. 3} λέ^'ΤΤΒ το έ^Χ, IV ί), 091$ ΊΟ^ όίΐ)/Α 

ίττη ς>Λαρτδρίν λ^^ν ίϊτϊ, ίσΛν64 /ΐ3ς^ τν. 

6θ0• ΒΑΦΗ. :&ΙΔΗΡθΧ ίΐ^ Ο^ τΐ βαίφίΛ ΟΓΛ. άνΐ€Τθ(| 

ό σίΛί£5^, ^Ι^λα μοίΡ^ον σκ<ραίνβΤο&)• οίτο^ οία/ Λΐί^- 
ίαλτιον' χοίγά ^, ^σίν, *οί νττδίλΐίν >9 ^'^^ον ^ ^οαν, 
0$ ίν )3λ^ <π<Γ)ΐροί, ωζ 'Ό/χΜρο^• (Ό<Γ. /. 392.) 
Είν ίίΛιτϊ ψ^Ρί^ ^δά'πίεί μίγύ^ Ιλ-^υτλ. 
ϋη ί37ΐλυν9»ν '\1;ζ5δ ταν λίχ^ν τϊ^ >ονΑίκ^ί• « οτι 
$ΐο^ βί^ετρί^ Ό σ/ιΓγιρο^' £ΐ β^^ ]$ μαλ^χαν )3ον- 
λ^ντο^ι οίύτζ)^ &Ινοΐ(, έλοϋά) βίιΆΗσιΐβ* ύ Λ αχι^^ν, ιί^^τι• 
663. ΑΑα' ΕΙΜΙ ΠΡΟ:^ Τ£ ΑΟΤΓΡΑ• 'τηΒ'οαϊΐ ζοηφ 657. ΑΑΙΣΚΕΤΑΙ, θ^;α£^α/• ανένδοτος ψ, κΛ^ίΐτερ βεζα(ί• 
άτο [ΑεΊαφοραί ηϋν άλισ-κοιιενων μ,ενος ΰΊ^τ,ξος" η ι^ροί το ΤΟΤΕ, 
^γ,ρίύΰψ ύιίο ^,ρατώψ, αντϊ τοΰ' ε^λόν^ν το Γορι,Λ 

658. δεινός, φο^ίξόζ. Ε- ϋΐτο ττ^σ-ίβ τ^^ γυνΛίχ,Οί, ωσιτερ 
ΘΗΑΤΝΘΗΝ ΣΤΟΜΑ. ψΛ- ίν βαφτί (τϋτ^ξος, ^τοι βεζοψ,^ 
λΛχ6τ^ν ττ^ν 9'φοΒρΛν Ιρ^ψ* ΛΙΤΟ ^νος Μ ΙλοΛΗ, θτ^λιΐνβτο^ ίη 
Ι^εταφοραί τ5 ^όρι,ΛΤος τ^ζ ι^α- Οβ κρεΤτίον το κ^ωτον^ είχίτως 
^αίρα^. Το «"ίν β οιίτα;^* κβί/ω ίί «<'»'« το ΓΟ^Μ^α, βΊΤει^η χα) τα 
7*^* 2ί £$είνο^Λ^8> -τότε, ««-α- σ^/ολίί^ά «κδίνα $ιλ γλώτίτ^ς ίρ*• 
Λ^χθηκ τα ΓΟ/^α «"α^ά τ^σ-ίε ^«ν. 

'ίϊ^ς γυνααώς^ ώς Μ βα^Υίζ σΐ' 66^. ΕΙΜΙ, Ίσομίσ-ορι^, 

^οο^. *Α>λΜς* τ) 'ίρος το ίίΖ ΠΑΡΑΚΤΙΟΤΣ, 'Λαρα.^Λλαο'α-Ι' 

Γ^ϋτεΟΥβ Γν' 1» οίηαί' 0$ ^κχρτε- ύν$. ΑΓΝΙΣΑΣ, χα^Λρα$• Ιθοί 

^8^ τα .ίΐΑ^'ά, ^^β* οαλγ^ρ^ί κα) γά^ ^χ το& ιτοίλΟΛοΊ^, 5τΛν -ξ 

Ρ4 7* ίΐί ΤΟΝ Α1ΑΝΤΛ. ^^ριν -πίί ωΐΛ,ιμσίωζ. δτματα, μολι^σμον• Β8α䣫λ- 
ΜΑΐ, φυλΑζωμοΛ^ ο/κχλί)ί€ΰ. χλρον εκθ' αν α3&τιββ. 

βίρ)ίσ«, ^>ϊσι, 'τοττΰν, ου 0ϋ<Γ6<^ 'έ^#ζ>1σβΤΛΐ' 'ΐντ» Λ 
-τπ^αναν, ίνα μ>ί Τί$ Αυτ;^ άκ,ολκθ'ίίίπι' ^ι5οΐνον Λ <3ίί 
το λΑ^ίν 7ϋ ξίροί, ϊνΛ 6ϋ7Τορ^σ>ί ίοΜ;ταν ^^-χρίπ 
στ^ο^• ΤΟΔ* ΕΓΧ02. άντι τν, το ξίροί. 

674• ΕΧΘΡΏΝ ΑΔΠΡΑ ΔΛΡΑ. Ο ϊ2ί, ΟΤΙ /ί,ΙίίΤί ΉΧ. 

μχγιτ^ τ5ν ίχθ^ρ^ν ίφ^εαν* τα>ν Λ φιλχοΫ, χ^ τχ 

ΒλΑ-χίΤΛ. ΑΔαΡΑ Λ, ΧΛΚοί^ρΛ. Τ01ΓΑΡ ΤΟ ΑΟΙΠΟΝ• 

ω$ τ5ν Άτρβ<<Γ«ν όαε/ ϋ^» τΰ^ 5δο/χΑχουντ»ν, ατρει- 

ΔΑΧ ΧΕΒΕΙΝ• /ϋ/^ΤτΛ» ^// Τϋϊ σωφ^Τ/Λ* ΚΒΧΛϊηΤΛΙ Λ ΒττοΙονν, υ$αη άτίοηκτΒΐν τάζ 
χεΊξας εΙς χά^αροΊν του [/ίλ^ 

66η. ΕΧΘΙΣΤΟΝ ΒΠΑΩΝ. 
^0 ί%θ/Γθν των βέλων «αβ* ακ- 
τ) το5 άμ,υντηξίωψ' βελ'ή γάξ τά 
ιίεΐΜ(ψενΛ. ΓΑΙΑΣ ΟΡΓΗ ΑΣ. 
Ιχεί ττ)ς γης κατορύζοι,ς, πίτέη 
τί^ίψαί, Μα ού^ε)ί οψετα^• ρη 
λά^τί είί το -^αία^ ίζω^εν το 
εττΐ* ά?λ' οοτοι; λεγε' τίρίφω το 
ί;χον Ι/%ο; Οξύξαζ Μλ της γαί- 
ας ι^η τις ο^ίται» 

όόρ. το ΝΤΕ κα) το ^)ιΔΗΣ 
ίΙ-ΛΤε κατά ι^εν το φαινόΐλενον, 
άντ) του άφαγεία και φ^αρά' το ίβ αλήτες. Λα Ττ^ν μΛλΚΒσ-Λΐβ 
αντον χαταλη^Ι/ε&αΐ νύκτα χα^ 
θάνατον, ών αίτιον το ζίφος• 
ΔΤΣΜΕΝΕΣΤΑΤΟΤ. ίυ^ρ*- 
ντ);, ό κακά νοών ηη, ψ εψΛ9^ 
τίον ο ενι/,ενης, 

677. ΤΙ ΜΗ ι ίίά τι βίίχΐ 
Ι^<ον εΓκ£ίν$ ΝΙΦΟΣΤΙΒΕΙΣ, 
τ»τί ΓΙ ν ο2 χίονα^ σνντίθίντί^• 
ηζάξίΐν γαρ κα) το οΌντίθίνα^. 
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ, λεγετοί τίτβ 39 
ρίτά τη; ^ιτο, και τάσσίτα^ αεί 
£ιγ) Ι^β' το ^^ ΰιτανίΓα^αι Ιιτί 
χα'^ε^ρας' οίον ύΊΤεξΙ$'αμ^ νοί 
της ύ^ου' ϋΐΓανίΓα|ΐΑα/ Βε βΌΐ τί}^ 
χα^ε^ρας, Αευκόιτωλον $^ λίγ» 
την ηι^έραν, «τά τβι» ^ΗλΜν, ί$ ΚΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 73 

^β• ΚΑΙ ΓΑΡ ΤΑ ΔΕΙΝΑ. « ^ ία %Λ 'χΐ^ίαα 

^Οζ^Ί^Μ^ 70 4Η ΤίΜΛΐ::^ ΥΠΕΙΚΕΙ, ΎΜ οΜ^λύΐν 
χ^Ι^ 'ίφΠϋ^ ' ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΡΤΕΡαΤΑΤΑ• ίτ/ΟΟν 

6βκ αιανη:]^ κυκαο:^ 7ν7ΐί9ΐν ο σχοτβαο^ι ^ <άνί^ 
Λ£ΐ^ο^, ΔΕίΝίΐΝ Τ ΑΗΜΑ• λώτ64 'χ!;»•», «V ϊ' ^1;^^^ 
^€ΐιαίν ^ΚΗ^μαυτοκί τένοντα '^ν^ιον, λκ/ια. <9ι^ον ο^οιμι* 
9|τ αυτόν• 

687• ΕΠΠΤΑΜΑΙ ΓΑΡ. βΤΓ^ιΛί ΤΟ 9ΐ5ν /Οζ^ί ΤΟϋ- 

νοίΤΓίον >ΐ7ντΓαι, ναυο^ <9&| τν^ 'ΑτρβΛι^ φίλΗ^ άντ 

λίυχίζ, ων τον /ϋΐ^κ Ααμ,ττοντα, χα) αϋραυι, ά-ηρ ΥΛντ^άς' Ιιαψί» 

τον ί£ Φαέθοντα ονουΑξασΊν. ρατι ίί αλλήλων, τψ μΧν τψ 

68ο. ΕΤΚΑΡΠί21 ΘΕΡΕΙ, ούρΛν ΙιΛ των Ιζ ύγροΰ Ικκνοων 

Ύψ χα^Ίίοφίρατ ου^ιον τψ Έυχ6^ τάτΐΈίίαΐ' τον $ί ανεμών, έν) των 

ρων αγραν. εν άέΰΐ ^νΒV|λΛτων^ τά ιτνεύμΛ• 

όβ2. φέγγος ΦΛΕΓΕΙΝ, τα $ε κα) τοίί άηταί, ειτ) ττανΤοζ 

ψεγίαν, τη/γΗψ λάμ/ιταν φέγγος' άερος χινη^εντοί. 

ίαβ άντ) τ5 Χίμ/Λ&ν. 686. ΣΧ2ΦΡ0ΝΕΙΝ« «Ιρι;* 

' 683. ΔΕΙΝΛΝ ^ ΑΗΜΑ. νευ^ν, 

κβ^ ννοΎ^ μΛτ/ίκ»β άνψων κα- .687. ΕΓΛ Δ* ΕΠΙΧΤΑΜΑΙ. 

τετξάόνεν 'ηγβνΤΛ νίττον, ηταν- εγώ ίέ κα) ε\ζ τον φίλον χατά 76 ΕίΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

-?η)λΐ5 Κρντπί• οϊ' τϊ Κρίτ>ί Λ ιττιό 7»ν Κορ?^ά^'Τα1^ 
ίτςίφνι ο Ζβϋί. ΑττοΔΑΗ, βώτθ/^.^ί, Λ ο^ φνοΈω^ 
€τχΗ$9 ου ΛΛικ,τϊί• 'ϊ»ν Λ ορχη^τΗΛίν λ ^ Β^ρεχΛ^ί/ίβϋά 
λε)^ιαί, ί Α ΚρϊΐΤίϊοίι, τι χ^ ^Ρ*^• Νιί(ΤίΛ| ίκα/, α^ 

Β5ρδ)Μ>ν7ΪΛ^• 'ΤΤ^ ^^^ Νί/σίΛ^ ί ΒδρέοΑΤΤ^• Κν6ΚΓ(« 

ί^ ί Κρ>ΐΤίκ.ϊλ 

711. ΝΤΝ ΓΑΡ ΒΜΟΙ. ί^ΛΤ/Ι^ίωξ^ >5 '^'^ ^ ΛίΤΛ 

ϊΚΑΡίακ δ' τπβρ πβααπελν. (ίττ ο^' 7ϊ^ ^ϊγ^ρίω τλ- 
€η£<>8<)ν μ,ο( έί^ρέ^ν. £ΤΓΝΩ:§τοιί. ^ανβρ^ ό^ν ^ ^^^ 704. άλίιτλα)θί7ον λίγ3 τον 

λα(τσ•Λ, Κυλλήνη, ο^ο; Ιϊ' τ^ 
'Α^καΛα, βνθα ιτολίί ^ν, Κϋλ- 

^ά^, ΰίχροΰτγ,ριον, άττο τ^; ίδί,-^^/ί 
τοί; τραχΐ5λβ. Φάντ^θΊ άιτο τ^ί 

χιονοκτύιτοα;, α! αναζ ζίβων γο- 
ροΓοίτα, 

7θ8. ΝΤΧΙΑΚΝΛΣΙΑ,ανο αίη^ 7^^ Κ^ηη^^, α* Κβ/βν^ακτι- 
κα), εττικραΙησΆσ-αυι άιτο τα;ν Κ•- 
ρν'ζάνπϋν Τ8 Αιός: 

711. ρέλβ /Λοι τΛίε ^5 *ρ«»• 
/^α, καΐ τ5$ε τη 'ίίράγ\ΐΛΧί^ζ' χ^ 
μΑλα μ.91 ^α;νίί των ιτραγμ,Χ' 
Των, κα) }ίΒλασ\ μ.Η τάίε τλ 
'Κράγμ.χχα. 

712. ΙΚΑΡΙΛΝ. ίν τί Ίχα- 
ρία/ θαλατσ"»! «ΓΪν η Δ^λο^, Ιν 

Ίκάριο; ^^ ωνο/ν^άΰι; άιτο' ^» *1* 
χα^8, τα νιου του Δαι^άλΜ. Δ««& 
των 'Ιιιαρίΰΰν ίΐ «Γ£λ«γ«£ατ ό ΕΙΧ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 77 

7ΐ6• ΑΡΗ2• ο Αίί4 ο άρηϊο;* η ^ Αγΐ^ς^ ο ^ιτίλ^μ^ί 
Ο ^-ο&ί -τον Αιο^ιτπχ., δλιχην τμωΐί το σχοτοζ χ^ τηΐβ Χ5^- 
<7η9€Μΐν> ^ :ώΛ ταν ΙμμίχχΔ^ τ? ΑΐΆν^ΰί* έ 'Αριΐί Λ, 
« ΛΜ^α, )^ /2«ιν/<χ. ΚΤΝ ΠΑΡΑ• νιίν τηκρ^ν >!/>(€^ Ι^μ^ 
^ξ3Η ίί"*ί ^*5Β Ιγγ[σαϋ{ των *6»/ /σ£?''*^* >^ '^^'^ 

Π£ΛΑ2ΑΙ« ύ99« 'Τί^αυΰΰϋΙ ^ίτη Τ^¥ ν^^ν. ΑΑβΐα0Κ0:( ΙΙΑ«> 

ΑΐΝ• 071Β ^ν ο Α!α$ 9αρ£97ν €Κ μ£Ίτνιοί(ί^ '^ το σί^ 

*Ατςά^• ΙΙΑΝ9ΧΤΑ, ΐίαίνσψΆΛ. βκημτ^βν, ί]!^^^• 

715. πΑκβ" ο μεγα:^ χροχοχ. νΧ' ^\ί^ 'ϊν Αΐ^ 

ΑΝΑΤΔΗΤΟΝ, ^ι^Γίρριττϋν, άνίλ'Λ'ίςον, ίλίκττρι. ΕΤΤΕ.Γ 

£Ε ΑΕΑΠΧίΙΝ• 07Ζ»Τ€ οξ άνβλ'ΤΓ^τΤΜ ΧΟι) μ€>«Λ^^ 1Ι&<- 

α>Λ^ Άβ'ο^λαιν ό Δι;λιο^ «λθών άιτο^ησειεν αν η^ Ιντα?θα, ττως 

ίνγνοαΓος αννείτ^ς $ίΐζ Ίίαντος «- 'ίΤ^ωτον ϊις ^ο /χ-ίΤανίγνάδΊ^ αι- 

^οί |ϋΐίτά '^^κ^^ ηαϊίχγιν ίνψίίΐίΒ, τον ΘΤΜΟΝ, 

720. ΘΟίΙΝ ΩΚΧΑΛΑΝ, ίαίαΐΛγενίκψ,τών ΜΕΓΑΑαΝ 

ικ ιταρα>λ39λιι, άΛ τ3 ταχοων, ΝΕΙΚΕΠΝ• κα) ιραρέν, ίτ* ι^ν 

ΤΗΤί$Ί τώγ ίϋξχρμ^νων ταχίως μ^ν αΐηαηκψ ου χα^ώς άτίτά 

ΐιτι ^αλΜίππις. ΛΑΘΙΠΟΝΟΣ, ^^ [Λ,ίίΛΥίίνώ&γ,, ά>λα κλΒ" Σλογ 

ΙιπληατρΜχ,ν της λϋί^(, βγίνίτο ^ μ^ρο^ σΊ/νίτοίξε, 9^ μΛίαπίνω- 

ίτ^λύνόη, &η λείων κλΙλ 76ν θνροχ, ίΐς ϋ γ9ί ΕΙ2 ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• 

Λ ^Μ^ βιΝίΙν αργρν «ο-^^ιΛ^^ηι») ^«^ΗΜίΛ/ί^ 
3^φο^$ Τϊ\ς θ9 τϊ σχ>ινϊί /σς^σαττοττοκοΐί• 

7Μ. ΚΡΗΜΚΑΝ, 0^ 5ί^ν^ ί&τη?Α•ΠίηΟΝ Α ^^ 

^τό*;»!)^, Ά'τΙαίβ^• ΚΤΑΑ2ΕΤΑ.Ι, λΜ^^ρβΙτοΜ, ^^^ 
ΐϋϋ^ζί μ^ τον *θ;^«€ντΐ£5» άΛλ^ίάτ ^ Αι'σ^λΐίί ο# 

736. ΗΡΑ2:2οκ> έ^)π]0ν, 4ζλίΡσ(^μβϋν ΐΜ}τη9 ό/4θ« 
φιννοιλΊΤέ^. αποκλλοτντβ:^ 'Α'ίϊιχο» «^, •π» Μϊφέ* 
ρ6<ν ίνίκοΤί '7ΐ^ϊϊ%νη:ϊυΐ^9 >^ άνάτιαλιν, «»$ ϊ^ νϋν. Ουτις 

-70 μΜ \ί)Όλχυφ>ς Τ^έΟ^* <^? ^ κ^λίσίι αύτοιτ Χ5ί^*- 73*• ΧΤ^ΑΤΗΠΟΝ Κ9ρίίνς ^ξουγρνταν β8)αυΈ^. 
-4 τΛγ•^ 5ί «ΙΓ ΤγΛτηγοϊζ άφιε- 738. ΟΤΚ ΑΡΚΕ1>Εϊ. τ^/βχ 1ΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. ^ 

^ μΜ '^ &$ ^Τζ^ €λχν<&ί, ΟΤλ ίζί(Γ)^ΙΌίΑ. ΛΗΓΕΙ >Λ 

οζα/οΐΛλ^>ΐ^ λ^(; τΐν . γ^ς^ΨΛ^9 ομυ ςν^ ιτί^ ο/χιλϋχ«• 
ΕΝ ΗΤΚΑΛΑΛΓΗ^ ΔΟΓοτ. τϊ αμο^γ τί λί^ρι; 1^ ^1^ 74©; οτκ £ΝΔθΚ« οβ ϋνηίμω* ϋίκ ίνϋυγ%^ ^ 

748. ΙΟΤ. €4^ ^ίτίΦ IV μανΤΚΜ, ΟΤΙ χ5^χον βΜοΓ 

7^1• ΤΙ ▲ ε:£τι χρβια:;» οίον, τι σοι Λ€«^6ΐ ο^ 
άμ^αη 6ΐνο6| /οηζ^ οΛ^'^ρυ αχ;τον ;πζ^>4^ν6νο4 χοΐ| ο# χαταξΛΎξίάς ^ίτρΐας, ίγβν ίία- 74*• ΛΗΓΕΙ Δ'ΕΡΙΣ. !λφ 

λνθ^ί Λτί τόον ^ΒΤ(ων' νίίτρα ^ί ^ <ρίλονιικία Ιιτ)ιιΐολι} ιτ^οχ»- 

χοίΜϊ', τίτρο; *Αν?ίκον• ^«ταβΆ τβ ιτρόνχυ. 

741. ΔΙΕΠ&ΡΑΙΑΘΗ, €2γι 75'• ΧΡ£ΙΑ£ ΤΗΣΔΕ. ^- 

>ίθ^ ξί^ Λβί τΛ χΛ^ωγ ίΡ«€^' γ^ν ττ,ς ατής ^Λ^^η^ Χ,^*^*^ '''' 

ίί^ ί^ΓΛ, γ/Ην &«λ» ^ρλ' έη το (λλ(ΐηί^ ; ί6 ΕΙΣ ^ΟΝ ΑΙΑΝΤΑ: 

752. ΤΟΝ ΑΝΔρ' ΛΠΗΤΔΑ• ίκυγχΜως ίΐιτ^'τηΛ, 

755. Λ5 ΚΑΤΑΑΛΑΧΘΗ, ΧΟΑΟΪ• -ΤΠ^αν^ί, ζ^ ΤΤΟλΤ- 

736. ΤΑΤτ' ΕΧτι τα'πη. *6^9α^ι ^ άχ406θένΜ| ίιϊ; 
4θΡ^ τν Κάλ;^ν7ϋί. ειπΕΡ τι κααχαι• ο« τια^ι• 

76ι• ΑΤΡΕίΔίΐΝ διχα. τπεη/ αι^ΐ9^ί<ΐαζ^ οτι ουχ 
Ινηΐχ^ς ταίν βα^ιλίωι^ ο μαυτης ίίελί/^ΊΌρ ^ν^' ο# 
ά'7ΤΒ^>ΐταί χΛΤ βυνοιαν τν ΑίΛΤΓοί* 752. ΤΟΝ ΑΝΔΡ' ΑΠΗΤ- ^βο. ΗΤΝΕΔΡΟΤ, αννείρ!». 

ΔΑ. ά•Β^7β>£υ<Γ5ΐ' 6 Τ£ϋκ/?ο; /χ^ ΤΤΡΑΝΝΙΚΟΪ ΚΤΚΔΟΤ, βχ^ 

ιΤζίοίίνα^ τον Λ?Λν^α Ικ τ^; στοτ^- οΊλίκί χορβ. 

νίί «ζοί• Τ8 β ΜΗ χα) ΊΤΛρονΊος ηβι, ΜΕΤΑ2ΤΑΣ, ρδ7αχα>- 

κα) ΛΊίοντος -η δννοια σ-ώξεταυι, ρ^ο'Λς* ρίθ/Γοθα^, το άρεί^βι^ 

754• ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΡΔΙ• Γζίαην ίκ ^άο-εως- κοι) /^^α^α•- 

ΣΤΟΝ. ηγκν ιτ^ο; την εττιχεροτί νβν, το άυ^είζαψ τοιτον εκ τόττα, ■ 

χα) εττωφεΚ-η γνώ^ί^ψ, τΤρος τψ 7^3• ΠΑΝΤΟΙ^ ΤΕΧΝΗ, 

άι^Μν^»να^ βπΚψ' τούτο γαρ ίι^- Αά χα,ντοΐΛς μ'^^χΛ^ης* βφξβ* 

λοΓτο χερ^ι^ον ιΐ^ζ γνω|^^ης' λε- ιίαντοΐα τεχνγ τον ΚίανΤΛ ιί*© 

γ& $ετψ ίτί) κα^ίρύτει ίξοίογ, τλ7{ (τκψούίς ΚΛΤοίττϊν 'ίτοψουο'οι,ν 

756• ΠΑΡΑ, ψ/βν *κ^λ•ηύΛ^ ταύτην Ύ^ραν, 

αενα, ΙΙλεον, τβ ττερισ-σ'ότβρον, 7^5• ΑΦΕΝΤ ΕΑΝ, αιτολν- 

μΑχρον, κα) κλίνίτα/ βτλδονο^• «Άντα οφ^ΤΐΌ^• ί/^ο^οκ ίδ τώ Ι^τ; 

«•/^α;!^ ίί, το άνζίίτλΒοΐίν, μ^έγα,, λέγων. ΚΙΣ ΤΟΝ ΑΓΑΝΤΑ• 767. ΕΑΑ, ΓΑΡ ΑΤΤΟΝ. 'ΤΓΐ^αΐναίί, ύ>$ μΛΨΤίζ^ τΣίο ^βνι»ν /σς^βϋΤΛ 7^. ΤΑ ΓΑΡ ΠΕΡΙΖ^Α. Τοί 7ία^€λΧ0ΤΤΛ, Χ^ ^'Χί^ 

ί«ΓΒν οχη%, αττνΑ <ί€ον άττεΤν, 6* χοή μΐι 'ΤίΚ'^τηαύίύ^ 


773. ΑΠ ΟΙΚΩΝ, ^ίτϊΐδ τϊν Οΰίωψ τΖϋ 7ΓΛΤ?αΛΓ. 
777. ο δ' ΤΨΙΚΟΜΠίΠ. ΤίΟ^τίίρΗ ΧΛν^αΛ τ>ι? 

'3ζ3α3νχΛΐν 70ί> ττοηπν, ατι ί^ϋ^^^^^ '^ Αίαιτι γλωοτ-- 

τ» σνμφο^ τκ/ ΑΙλ^το^• /οςβσχΰίυίίωμ^<α γ> ^Iύ^ί τη 
<ψνΑ οϋτ», β^ϊ >9 '^ 'ΤΓοβηγ οργι^^οντα^ ομοτ• •π> 7/0. ΒΑΡΕΙΑΙΣ. α-ϊτο ρετ'α- β-]^ ΙγΙ 7^^ "^"^ αγαΟ^,αΓίΤν βο• 

^ορά; των βαρέων ιτύΰξΑάτων ?ή τάναζ, χα/ (^ιίσ**^ τ«τ ττν,ίϊΟί τα 

^νο'ζας'άκτων' ναρά θίωκ 5:;Γϋ* θε^ααίνε**• άίρ' ο^ ίυ^ι^τ^;, β ευ 

χίαις» Β-χων ττ^ς φάσεως, χα) ευφνίχ 

771. ΟΣΤΙΣ. ατίνα ί$ει ει- Ιιτί τούτ^' ίΐκοτα;^ &ιΙν «;(ρ:;ία >^ 

Τί7ν• 0Γ<ί ίβ είττεν, άιτο^ονς αιί- «ιτί άν^ξώιτων λεγε^α^| χα) ^υΐων 

το 'ίξος το η^ρΜΐιιόρι.ενον τους χα) γΐ^ς χα/ Τίϋ» τ6ί»Γί<?ν. Αί^Η- 

αν^ξωιίους, εΙ χα) ρ^ *λΐ}θι;νη- τα/ ^ύσ-ί^ χα) ι} «ΌΐίήΊξί* ^^^*'' VI 

χλ;>' ίΐιτδί'• οΜίλούς-εροψ γαρ οΐ" $β ιτ^ο/χιζκτί ιτεριζέζλτβαι ψύ^εοίς 

ηνϋς ίητεΐγ ί$€ί. Ύο ίΐ όλον 0(Γ- οι; ι^ίιας, γ/8ν κοίΟΎψος' φύ(ης 

πί αν^ρωττος ηίεφυχΜς εττείτα χα) ευφυΐα, ^γ«ν το κάλλος, ως 

μη χατ αν^ρωχον φρονεί. ΦΤ- λόγο$ το είλογοψ* φύοΊς χα) τα 

ΣΙΝ, οίσία φύ(Τ8ως ίιαφερεί' β- γένος, ακο τβ φύαν ου /χ^θ<αι» 

β-ίΛ |ϋ«> Ιην η υΐίαρξις' φύσ-ις ος εί φύοην. (ν• χ 276.) 

β 9λ ιϊϊ τον αιαντα: 

Ιμ5 ίγ^ ΤΛί συν* ΤΒί «Γ4 ίξ>ίί, 5«οΤ^ ό/χ». ΔΙΧΑ ΙίΕΐ- 
Ιϊίΐκ. ^%ων. 

μ^χη• α^τεργη, ίμΛλ&χΜ^ί άΛα^ιτον. ααα' ειπερ 

>^ τϊί^ σίμ6ζ$¥ ίΟ^τώπί ηΐυυ ο^ τϊίί 9«3 δλί>€ν. 

791• ^ Δ* ΕΥβΤΧ £3 ΕΔΡΑ2• αμα Α^ Γ^ '??> 
Λ^ίίζηςϋν ιν /σς^άττ&ί;, λ^λ Λ ά^ μίι Λχο»! <Γ/ 

ΧζβίΤ^ τον άνθρύκτ/νώΐν ί ίψχνρ/υ^, ^ Τ^ίΐίΛΙ Α^ ιλ 
795• α ΔΑίΑ. ίί^/ον, κοιν3ί το ττολ/μιο/. *Α•τϊοι3ί 78ο. ΕΠΙΣΠΑΣΕ1Ν, ίτ/Ην ΝΕΙ, ά1^ίκώ^VΛ^ό. ΑΡΡΗΤΟΝ, 

1/.ΐΤΛλΛΐ»Χάνω, κα) ο-υντάτσ-ίτα/ ΕΚΡΗΕΕΙ, (τχίϋΊ^α ττοιτ^νΉ, 

γενιχ^, οίον ε^πίΛ^τ: του ί$α^ος' 7^9• ^^ΤΙ, ΊΤΒρΙδην,τζίαν ^ί. 

ΈτίΐοΊίώΐΜϋΐ $€, ΤΟ |ΧδΤαλα]Λ?άνί<;, 79°• ^"^^ ΘΕί^, ρ,ίτά ττ}^ 

)9 (ΓϋκτάίΤσ'ίταί αΐτίαπκΐ. βοτ^θόα; τί θ€θί?, ΣΩΤΗΡΙΟΙ, 

78 1. ΕΙΤΑ ΔΕΤΤΕΡΟΝ ^ωττιριω^ϋί, χ^^^^μ^ι ί]ς τψ 

βτροί το ΑΝΟΤΣ ΚΑΛΩΣ ΑΕ- αντοϋ ίΓα^ηίίΐαν. 

ΓΟΝΤΟΣ άττοίίίοταΓ ^γβν τί 793• ΦΤΛΑΣΣΕΙΝ, («Γί ^ν- 

^ατξος καλώ; λίγοντο; ανου; λάοΌΌν, οϋτά; ίΐ}λοχόη. ΕΙ 

ί^ωράθη* ίΐτα δεύτερον ττ^ς ^Ιας Δ* ΑΠΕΣΤΕΡΗΜΕΘΑ, των 

Άθάνα;, λε-^ίίοτί; ίηλονοτΊ, α- Ικτολα;^ ίηλονάτί, {|/βν τ^ί ^ϋ- 

Υ8ί ευρε^τ). ΟΤΡΤΝΟΤΣΑ ΝΙΝ, λακη; τβ Αίαντος, ούχ εψ τοΤς 

ΐία^ρμΜο-Λ οϋΰτον. ΑΚΓΙΦίΧ• ονην ^ τάτΐ^ται. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΑΝΤΑ• $3 

9^ ΟϋΙ^Γ^τοΛ» ύψΛ η^ Χοροί τα^ τβρ ></ΐ«ϋχ^? /σς^^^Ι^ 
^ν8ΐ2^ ίνα μ« Χ^οα~ολρ>^σιν ο/ ίγίέλρί ; ριηιοτ Μα/> 9ττ ο 

ΜΟν ΚΑΙ ΔΔμ' ΑΠΑΚΤΟΤ. 0^ ^^Υ οίχβΧΛλΛΠΜ ^^ 

μΑ ν^ζασαυ$ έ<Γ6ΐ 'ΟΐνϋΓ)^^ ^ζι^> μίλιςο* ο# ιοιοϋΤΦ 
)[5Ε'ρο ιτ7ί<'9<»ιχ^ΐ' 3^ ?πιριτχύλ9»3ΐΡ644αγ τ$ τν Α&ντο^ 

Διο /σς^^ 'τον Χο^ 6^ Ός^τνν «^ν^ οι β^ *έ^ μ^ 

9ον, ^Αλα ΎΟί Α!ίνηϋΐ ου χβ/ηίλβϋζύίΐΐί ιν^^ν> /^Ο^ 'τον 
Χο2?ΐί ^σιν* ά$ ίνίγκΜ^ Λ >*^ρη»ί ο'-ττοοττιτί τν Λ• 

ΐ;^ βζ^ϋ'^ψ οζ)ννβ73αν• 'Άμα^ ζϋΐΐΑ. /ηια 'τητιν^• 

Ο^Α/λ Χ^χρίΊΒΜ Τξί λέ^ βΤΡΕΙ ΓΑΡ ΕΝ ΧΡΛ,• ίτ8$^ 

"τοίΛ τον άνοΐ7Χ5^^^ ^^ /ΰ^?^^ ^ ^^ "Χζί^ίμϋΐΛ. ντη 
τ5ν *έ^:2)ϋν<ί^ν«ν -^3ς5^7Α'*''®^ί 2ΐ/ρβ4 ο# χρ5* ο^ίοη 

μίτχβΐ βί%υ^ ίφιχηί^^ &η μΜ ^^ "^ <Α^ τίνα 
:ηχρέλχ£ΐ• 

79^. ΟΡΑ ΜΟΛΟΤΣΑ άρα ην ^$η χραΧΛ χΛλύΐψΛίη 
ΤΟΝΔ'* σκάιία Ιλθβσ-α τον^ί ιφι;ψά/Μνον. 
τον αγίίλϋγ* !μΜ0¥ 'ίψ (245•) 797' 8ΤΡ£Ι £Ν ΧΡΙ^ί. «α|« 

02 β4 ϊίΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• 

79•• ΤΙ μ' ατ ταδαιναν. ^©ς^^ το Είρΐ'τπΛιβ* 

Τ/ μ* αρττ τΐΥίμΛτΰΰ^ Μλ^ηχ^^Μ 

Χ3 ΕΔΡΑΧ ΑΝΙ^ΤΑΤΕ• ΟΤλουν Ι^^ Ο %^μ;κχ^νο({ 30Μ 

801. ΗΝ ΗΑΓΗ2Α• 0ΐλ>«ίν2ί ίΐκΟϋΟΒΙ• 

803. ΟΙΜΟΙ ΤΙ ΦΗ,:5. Ό^^ΤΠΙ^ί άγΛ^ΟοΙ ^70*%^^ 

^©ν ^ιλων 'το τα %«ίρύί α&ί 'Οζϊπνοβ^ν. μλν ολλδα- 
ΜΕΝ. ΤΌΐϋωτχ ^ 6λ6>^ν ΟΤΙ σΐίΟΛ'ΤΓοΤ^μ^^ σοι, ία¥ (ΐυ 

803. ΤΗΝ 2ΗΝ ΠΡΑΕΙΝ. άντϊ IV τίο» 'τυ'χία/, υχ 
Τ^μ^ί ί^τηιγχγα ο ί'/ελΰς ^ϋ^ τν "Αίαιηοί ^ηί* « 
ος^τα^βίν* Κ5^λ2ί ίΤέ 'το θλρ2λ. €ί^Β -β αΐηυ^ οΤΛτ, 

β05. ίΐ:δΤΕ μ' λδινειν. άνπ τν οίίΙΐίΛΰυζί άλγίϊν• γ^άτων, εν^ ζν^ψ ίΓα^α^ το ΘΤΡΑΙΟΧ, άντ) τοο ^κ^^^, χα| 

η(ρχγΐ»φΛ. ^-ηλοί' ζτά<ην' ^ραξε $ε, αντί τ» 

799• ΑΤΡΤΤίΙΝ, ιίολυτρύ- εζω, κα) ί);λο7 κίνι^σ-ίν Μ^εν 

•Λϋν, ττανι; κακβνΤίϋν, εΙ^ τα εζω' θιΐ^αθίν, αντί τω 

8θ3. ΤΗΝ ΣΗΝ ΠΡΑΗΙΝ, έξωθεν, κα) ^-ήλοΊ κίντ}σΊ¥ αιτ» 

το σ"θν ΐτάθο;' ιτε/ί) τοί; ΑΓανΤΟ^ τά;χ εγ,τοζ εΙς τα /σα;. 
β^ οϊ^Λ ίηΚονόη^ οτί, €?7Τ6^ Ιγ) 805. ΟΔ1ΝΕΙΝ, ίίυνα&α^. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. %$ 

807. τπΑΤΔΟΝ. ο^ίίμχ/^9 '>1;ζη τία; «^λΖίΐ^ ιίίί 

812. ΚΑθ' ΗΜΕΡΑΚ ΤΗΝ ΝΤΝ. ομφ^ολΛζ* ίτΤΟΙ 
•ΛΪνίξηαΐ. ΘΑΝΑΤΟΝ Η ΒΙΟΝ ΦΐΡΒΙ• « ^ ίνΛιτ 

411.) 

Διχ^'ο^^ χϊ^ί φψ/υ^ %}ίΛ'ΤΌΐο ΉλοσΛ• 

814. ΠΡ02ΤΗΤ αναγκαία:^ ΤΤΧΗΧ. *έ^)αί£5Ι >ινί- 
*<θ8 ΐϊί^ 3ϋ^'Λ^6*)Ρυ(Τ«ί ί^^ςΐ;;:^. ΟΙ Μ£Ν ΤΕΤΚΡΟΝ. 

λρν 'τάμ.τηα^ οτ οττί*)^ ιφ οΐύμα/η. £ΧΠ£Ρθτ:ί, Λ- 
-ηκοόί. ΑΓΚίΐΝΑ^ ταί ακ/«4 "^ν ορ«ν τα^ ^ζ30^ 

ίίβΟίΚ ΕΓΝίΙΚΑ ΓΑΡ. ΟΙΟΥ, ^' 69ν €()νθ'()ςύ>^ ϊ'Τίζ^Λ ά$ 
^ \ ^ ι > ι ι 

82α οΐΜΟί ΤΙ δρα:^• <ο^47ΐα5ο^ ι^χ^ψ^ο^ «^ ίλχβν αιτο ^ϋίϊ' βϊίίναν το5 τΌ• ανάγκην )ζ ΐΒ/αν 1%»βΊ^< 'τνχΊί• 

ιιετΒ, ΕΝ ΤΑΧΕΙ, κα} (π)ν τάχα, χοή 

8ο6. ΕΕΕΦΙΕΤΑΙ, αντί του κατά τοίχος, χα\ Οίτον τάχος, ι^ 

Ι^ίετα/, ^7**^ €νΤβ>λ£Τΰυι, ^ίά τάχας, κα) {^ά τα%ία;ν, Ι»4 

Βίο. ΟΛΕΘΡΙΑΝ, άντ) ^ο5 του αίτου, η/ίττ ταχβα/ί. ΑΝ• 

ίλε^ζίως. ΕΛΠΙΖΕΙ ΦΕΡΕΙΝ, ΤΗΛΙΟΤΧ, τους άντιχρί ^5^ 

Γδρ^ο, |Λίλλ3 ^εχεΒίαι. ανατολής του ηλίβ' Ιοίοί/ί, άγ* 

8ΐ4. ΠΡΟΣΤΗΤ. /δοηθο), κωναί ίηλονότ^. ΟΤΧ ΙΔΡΤ* 

ΐτροτάται γ6Υί&§9 . «κιχα τη; Τ^ΟΝ, «νχ «ί^ιοι^ καθ<^«β'ύ|* 

©5 86 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤλ. 

ΤΙ ΛΡ^3ΐΐ; οίον, τιΖξ μοναν οι χ^Λλί^^^ οποί πε? 

ΑΚ ΧβΒΝΟ. οίον, ^ ^00%/^ ^^ ί)^λά^, ^ Η 

824. χίίΡΕΧΝ έτοιμο:^• μ^&Χ4νϋ^ ίι οχην^ι τα! 

826• ο ΜΕΝ :{ΦΑΓΕΤ:$• μ)ίΊΐΙχί/ζ(Λ ίΐ ϋΧΛ^ ^Ο^ 

ίριμου Ύΐ¥θί ^βψ^» ^^ ^ ^^^ ^ντζεττίαυ^ς το ^/(βο^, 
^νητ Ίπά /©ζί τν 5*νΑτν /ος9^/ρ6Το£<, ί9Τ« >ΛρΤον ϊν 
Χ£ΐ^ον ώτβΛ^οι^ "οΐΒ^^ισέΙν τ;^ ^/^βΐ. 'Έςι Λ τλ ΤΌΐαυ^ 
τα. <&^ τϋΤ^ ;ιζ(Λ^<οΤ; ίεσάνίο.* 64^^σι ^ ιη* ^«^ς^ . 
γ/ί/^Λ α αγγίλβη ΛΤίογγίλλΒίΐί^ τι ο?ν ίο ο6|7ΐον; 

ίγγίλΰυ ά^ατ^^λ^^* κτ»; ο</ν τ^^^ο^μία ββλί/Α^ο^, ι^ 
ρι ν^ικολκ^ϊΐί τοΓί ίτίροΐί, 'χ^' 3ψν ίίΒηιι το ι/^- 822. ΕΓΚΟΝΑΜΕΝ. ^ο «Ε|Ρ άνΌ^/^Ο'ζ'α/ ^ο α;^ νρο^ το 

^γκΟΫΒ7Ϋ λ^γπηίβ αντί του 0ΐΤ£ΐ;- οιττ»^, οντβρ Μ3^ το ^ Μρ^^ 

ίβχ, 1ιτ£ί οί |*€7ά ατβ^^^ Ίτορίνό- ^ρος το ταίτϊί. ΕΙ Ύί^ ΚΑΙ 

/Μ^νο<» χονικ ίγάρΒΟΊ. ΟΤΧ Ε- ΑΟΓΙΖΕΣΘΑΙ. ^<οι^ τώ, ϊν» 

ΔΡΑΣ ΑΚΜΗ. }ία^ε$ρΛί, άνα^ η ι^ ψα(*α^§ωρη^(α, ^, <1 ία 

Ψού^τΒως ούκ 1$ί χοίρός, τούτο ίΜί^^ χα) τοΤιτ τοιοντοι^» 

825. ΤΑΧΟΣ ΓΑΡ ΕΡΓΟΤ. α λέγεται, βτβ βίνακόψβ τι χα) 

γ/9ν α^Λ γαρ Ιφεται, άντϊ του ιτροαξίίάίηι τΛτο 2 νους' βυθν^ 

σνί'ίρα/ϋ^Γτα/, τάχο^ ί^^χου χύ^ γαρ ΐΛαγετα^ ταύτα, ίνα ί^ιΚω» 

*οία;ν, γ/8¥ ττοζ&ας' Τϋτέπ χα) ^, οτι χα) Ιτί^'ν τι άνίχυ^εν^ 

Ταχέως α)1^0(Μΐι τβ «/ργβ, )ή τα- οιτ«ρ οίχ ι^ν βυ τγ γνύρι^-ρ το» 

χκϋ; ίξγάοΌμΛΐ αύτό, ιτροχειρ^ν» σχοιτοο* ίρι^αΐΥΒί η 

820• 9 ΤΟΜΑΤΑΊτΟΣ. (δο-• ταντα ίύ'ίτορίαν του Κίγοντ^ς^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• *7 

γ/Μ ^^^^^ τωλ^£ ούχ ασιον• Πηζα4 ^* '^ ζίρ^ 
^μΐΊΛ φησι* σφ^γΜί Λ Λτ^ η τον Κ5^ι^ τν ^η^α* 
ν2ι> ί 70 ύ^ (ηρ«ι>^ ^(ίρο^• Η, τοΒΐατΑτθ3• ίψπ τ£ 

07Π^* ^ίτΤϋΨ ^ ^ν έ!ΐ) 1^ ίτΤφί^ΦΟΟΤί άλρ>ΐ9Β^ (!ή«| 
^Ολ 70 ^Οζ^μ^99" β^^ ^ 76$ λΟγβΙ» ΟΤΙ ΤΜΐ; ΧΑρ» 

829» ΜΑΛΟΤΑ ΜαΗθΚΝτο:^. μ€>αλ^ρ6ΐν ο Αμ^» 

ΔίΐΡΟΝ ^('^β, 8ΕΝΑΝ ί^νβ7%β* ζ^'^Υ ^ λίγμ^ 79 

ΜΑΑΙΖΓΛ Μΐ:ΐΗβ£Ν'π:>:^ 

83α ΕΝ ΓΗ, ΠΟΛΕΜΙΑ.. ^Όζ^ί^ΐΟ^ /Ι^^ί %μα9 2^ 

70 όΙ&χ^οι^^, 071 09 ττολ^μια 7? 'νΐί®© ί^^σμερί^ 
"άζύΟ^μΛΛ• ΘΗΓΑΝΗ., άχ^νΐί» ^ν χ^ 5η)^^ 70 άχοναίη 
ΠΒρατΕΐΑΑΧ^ €ΐ)7ςετίσοί4> 2/^;)^{Μ<ηχ./(^ο^» '^&^<^^^)^• β*^ ρτα^ν Αίναθα^ ^χηίιίξηψ *ί^ον τρόΐίον της αίί^ΰ ηλΛϋτ^ζ, 

ναξ€(γως ι^ ΐτίρΛς ^ιηζολάς. ^/ ίψίί λόγπ, τοο £1 Τ^ ΚΑΙ 

ΎοΊς εταίο^οις ^ροί ^άναΐόψ Α0Γ1ΖΕΣΘΑΙ ΣΧΟΛΗ, βίχβ* 

«"*!' ϊϊι^ΐ' βίτο^;9θ'χ€4ν §¥ σιωτηΙ' ^οι/λΊ λίσαι το ατο*ον, ^ν^ β{ 

ΤΛ^ τοίί Χνγ^νμΜς χψ ιτάθβι τ^ί^ αλλοί ην), λογίξί&αι λ^ί^^ς 

?^'Τηί• 6μΛΐως χα) τοΤ^ νο)ΐ;τα7^ ^ν ι^ ^ξψ' '^^ ^Λΐ^άτα, οτί ίοτον 

μί^Βί τίψ τ^ον τ5 ^ανάη των 829. ΕΧΘΙΣΤΟΤ θ* ΟΡ^Ν. 

άτο^ύτκΰγτωγ' ίιηι$η τοίνυν 1^1 ίηλονίη» βίς το &ργίγ' ίμΛίοψ 

χοΛψίγ η ^οιων ί Σοφοκλής, (ίο*- τω, -^ίύς ί νοταρίΛς ηη§7γ, ι^γονν 

ψίρ$8ψ το¥ ΛίαγΤΛ $ξαγο^§ύογΤΛ ης το κιΑν τ$ψΑ 1ξ αντνν. 

94 88* ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

ζα; θ9 τ« 7?• τα,Δ* ανδρι• ίτη τν, Ιμ/ι• δια 
τλχσπδ ΘΑΝΕΙΝ. λ«7Πί 70 ίί^Β' άτΒ 2^ "ητ^^ζ 9*- 
νίιτ. Ε«ΚΕΤθΤΜΕΝ. Κδ^λ^ί 'ΤΤΛρβίτκοΛχσ^Λ, >^ Γ;^μ€ν 
ταν^ «ν Λί /σζ?ί 9^νΑ7ϋτ. ΕΚ δε τλνδε. οίον, το 
Λ ^ &!%ί« ΝΕΟΡΡΑΝΤίΐ,, /σς^(;τρΛτα>. 

840. ΚΑΙ ΜΗ ΠΡ02 ΕΧβΡίΙΝ ΤΟΤ• %^^Υ>^ν7ί^% 

φ^σιν, ο ΑίΛ$> ίΐ>ι ταν χϋναν )τ τ3ν οί£ΰν2ν την Λοααν 
Λΐ;25»9Ηλλο^^ί, ^Μ,Λ τ}ΐν 9εαν τ3ν Έλλίναν* ρ>ιτ«οιτ 
•υ», οη ΙίιωμΛ ταψ ίν^ραΰτταΐΐ^ τό μΜ βοολ£(0[ζΐι^ τους 
#χ5ρώί €η£^ύν€ο^ ΛΐηοΤί,' ^ τοϋτν /ίΐίνοι; άνττ;™- 

• 842. Τθ:?ΑϊΤΑ. ^Λφ^Ι ΤΟΙΑΤΤΑ. ΠΡΟΧΤΡΕΠίΙ 

Λ, 7(βη:^υχ/ηχΖζ \ηύ)' /σς^ςρίτΓαίοι ^, ο/ όζ^^- πομ- 
ΠΑΐΟΝ, τον •ψιτ)^θ7Π)/ί.'77ον. ΕΤ ΜΕ κοΐΜΐ:&Αΐ• 3-αϋϋμΛ* 831. ΣΙΛΗΡΟΒΡηΤΙ, (πίτ^- ΡΟΝΤΑ, οΊοΌνΥα, κο,αίσΌνΤα. 

ροζρΜ'Π^ι, ^0Ϋ ζτΐ^τ,ξον ε^ηυ(τη. ΠΕΠΤΠΤΑ, άν^} του 'ίΤεριητε- 

835• Κ-^ϊ ΓΑΡΕΙΚΟΣ, ΑΡ- ιίΐυϋηοτσ,' γίνεται $1 κατά σνγ^ 

ΚΕΣΟΝ. άντ) του ειτάρχεσ-ον, κοττ^ν τΤέΐτΊώτα. ΝΕΟΡΡΑΝΤίΙ, 

τ,γαν βοτ^θτ^σον κα) γάρ άχοζ, τω $ι ολίίΰ ^αγ^ΐο!ίτ,σ•οΐΜνω ύ^ο 

ίιταρκεσ-οϋΐ δηλονότι τίρωτον Τα-^ αίυ.ΛΤος. ΟΙίΙΝΟΙΣ. ο<α?νθϊ χϋ- 

το ί^ λε^ει, ΙτΤ£< τίρόιίαΊΤΐίος αύ- ρίως οΐ γύκες. ΡΙΦΘΧ1, ^ιφώ' 

τω ψ, κ^ ην δίκαιον υττο ιτξώτου ως ρϊγ< το ιίλ«7Γθν {τε βιοΊν οι 

αυτού τυγγάνειν βοηθείας, ΟΤ £<; ψ ιταθι^ηκο) ^«««^ άόρι$•θί 

ΜΑΚΡΟΝ ΓΕΡΑΣ ΑΛΧΕΙΝ, εν χ^να, οί τταθητίχο) ττρωτοι 

ου ρ^εγάλου $ώρον τυχ^εΊν λα- άόρίζ-οι οίχρτ/ΓΟί εΙα•)ν, ε] ι^η ιτα- 

χβν κυρίως, το άιτο κλήρου τυ- ρί τοίς Όδονψαίς" οίον ^ηίτω, 

χ^7ν ίνταυ^α ίΙ ά'ττλως άνΤ) τβ ρίφω, ερΙ^ι*^α, ερ^Ιφψ, Ιρ^Ι^Λψ' 

τνχίίν' ανντάσσ'ετρίΐ ίΙ το [ύν φαίνω, φανώ, ίφανα, ίφάγτί^ν, 

λοίχεΊν αΐτιαηχτι, το ίέ τυχεΤν εφάν^ν, 
γΒΥίκγ, ΨΑΤΙΝ, άγίξΚίαν. ΦΕ- Εΐϊ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. Ιφ 

^ί Χ5ίΙ >^ννΛ«Ιίί ΚΟΙΜΠΑΙ ί^Κϋ, «ί *έ^ &?!>», Λ 

844. 2ΤΝ Α2ίΦΑΔΑ;:Ετα,, ί(ΤΚ<1^<^ω^ 39 '^οτ^'^ψ^ Ρ^ 
ί^^, άντί τν σια/ημω* οΊΐτίς Χ3ψ^ '^^ ητΚιτγ^α^ 

ατς<ιττΌ^ ϊίν ο Αΐίί4, 3(;^^ Λ 'ώο' μου^λίιο τ^λττο^, Χΐΐα 
70 7ϊ» 'Ηζ^ίχλβΑ 7>ί λβοντϊ οώτον ^επασαντο^, 3ϋί''«' 
ιντο 70 ^κ^ί ασκβτΤΑςον ίασα,ί, 3^ τον ><^•ριηον, ο:ί 
*5&<έθ6Γ7θ• ^σ1 Λ 'ΤΓβ^Ι αύτοίί Αι^ύλΰς, οτι ^ το ^ί- 
^ί ο/ΧΛμ'τττβΐΌ, ούΛιμϊί ο^ΛΛντοί τν ^«τοί ^ 

«ίσα <$ν/^ν δΛίξβ» οά/ταΤ <ϊ;^ τιοΤον μίζ^ ΛΓ χρί^α- 
οθ»/ τϊ ίτφΛτί' 5 Λ 2ο(ροχΛΪΐί, ί'ρι^δΐίσα^ ιυ^ τι (ί^ 

ΧΛμίζοί^, 4^λ3^ φίΚΠ, ΠΔΕΤΡΑΝ ΑΝΑΡΡΗβΑΝΤΑ Τα<ΔΚ 
♦Α5ΓΑΝΛ,, ΧΛΤΟΟ ΤΖ ΤΤίν ^Τ^Κάίξ^Ί μλ\ βΙτΓΏΐν. 

846. ΤΑ:δ ΑΕΙ ΤΕ πΑΡΘΕΝΟΤ:^. /^^Οαν 'ΐβί ΤιΟ 

λέ^^ τα^ ΈρίννυοΕ4 αβ) τταρ^δνΗ^* νυν Λ τοι^ ^(ίϊιίς^Λ- 

οΛχ^ντ&ν. ΤΑΝτποΔΑ^, 700^ άκ^τια^ί '6^»αοί.^• ουν- 
α'^ΗβΟν Λ ΤΖΪ ΜΑΘΕΙΝ 70 'ΤΑΝϊΠΟΔΑ:^, οίον, τοιρ^ί 90 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΗΤΑ. 

Ιμ2ν ^νον* ΙΌ 'Ρ ΊίΓναι τν^ 'τήί^ί *^ το βΰύίτΛ^ ^ 

8ό2• Τία ΑΤΤΟΜΑΓΒΙΧ. τντο ά,τη^)! Ί$ *Α>«« 

νο^κ^/βΰθ^ φβκην, 'νίχτοζλϋ^κνπι /χ^ς^^ ΰχζφήηΛΜ τον 
?^Ιϋ5ρόη. ΓΕΥΕΜΕ• 70 «ξ)ί$* >«>6^ τίΟΰ^μοϋ ςροΐ- 

^ ^δί&Ι τ Λ*ν»ν λΤ^ν, ΟΤΙ *έ^73ς5ίλΐΛΝ|Λ/&^Οί ό "ΗλίΟί 

7Λ τοίβαίτΛ ^^^0^* ^ ^ Όζ^^ '^βν "Ηλίοιτ ^ιισι* 

ΤΗ« τ£ ΔΤΧΤΗκα, ΤΡΟΦΩ,• ^ ^οί^ '0^;τα5)ΐ 39 ^^* 
θ-ρά^ινα• οζ^ι ^ 071 ί(9^ 'Η^ίίκλϊίί (Τ^^χ. ιι65•) 

αηιΤ^μ^^μ^ψοί δϊ Μ(πν έ';ιαρ^* 

«47- ΟΡίΙΣΑΣ, ίφορωιταί, 8^3• ΠΡΟΧ ΤίΙΝ ΦΙΛΝ 

Ικίικούίταί τα άνθ^ώτίνα ιτάθι^. ΣΤΠΝ. γράφεται ΠΡΟ ^^^;x ^(• 

848- ΤΑΝΤΠΟΔΑΣ, ^άί λίΓ»^ ι}/»^ ίι^τρο^ίΒΥ. ΟΑΟΙ- 

ίΜίκξάς 6Βού$ ίϊ^ρχο^γο,ς• ΑΤΟ, ολοιχ7ο, α^ακιθβιίΕν. ΠΟΙ- 

850. ΠΑΝίΙΑΕΘΡΟΤΣ. αν- Ν1Μ0Ι, π^μλ^^ι, άί ίχ^ιχβαταα 

Ά 'Του <ΐΓανα;λ£θρ«ου;, ^ου^£Γ< τίς ά^ιχβ|Χ€νοι;(. £ΠΙΧΧΩΝ. 

«Τ^ντβλίΤ χα2 χαθολιχα; ολί^ρω. χωλύΰτας 'Ττ,ς ιτορίκις. ΗΝΙΑΝ« 

ΕΤΝΑΡΠΑΣΕΙΑΝ. άντ) του άντ) του άοαα. ΗΙΙΟΤ, οχτα;;. 

άψοψιτάΓους ομού ίΤθ{•ητ&αν' αν« ΗΣΕΙ, άφησ'ει' 6 ^Ι χοιηίυτος κ^ 

άρίταίΌς ί^, ί αΙφνΜως άνο^α- 6 γόος ΐΌ^α) φοογοΛ. 

ψών. ΑΎΤΟ^ΦΑΠ^,αύτοχΒίΐίΐΛ 86ο. ΤΡΟΦί^, τί ανάθρεφα• 

^φαγγ* ίη Λ άι^# ένιρρι^μΛίος, ^^ίνη /«.ί, τ««η ^5 \ΐ'ψίρ{. 
ηίΠΤΟΝΤΑ, «ιΤοθηίβτχο^ΐΑ• ί ΒΪΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• 9* 

Βδ4• ΑΡΚΤ£ΟΝ. ίτΤΌί οζίΟί ίρ^Ψ λ^€4ν 79 ^Χίξβ^^ 

77}ν 0η^<ιι«#* τα ^^ ΰ^όμΛΊΛ, ττα^ϊτπχ,ιιν. 

^• Κ2ΤΙΑ3 ΒΑβΡΟΚ. ^^νοί^ 3^ '^ Χ^'7^ ^§£0^^ 

VI ό τντο^ ]^ ^ )8α<π$ ^ ί^ια^• καειναι τ αθηναχ. 
^ Ά5ιΐγαΜ»ν μίμ^η^ 0^ Ήτν σνγ^Μίαν* ][34 «97 €^ 
Α^ιινζϋ^ ό 7Τ0ΐ)τηί$ η>ύηΜΐ^β7θ9 ζ»ηα> φικτιν, 'έ^οΒβφ^ο^ 
€Ενιν^ ά^ ^ΙίΨΜϋΐ. 2ΤΝΤΡΟΦΟΝ ΓΕΚο:^ ο/ Όμυίλουίζ* 

νΗΝΑΙ ΤΒ ΠΟΤΑΜΟΙ θ\ 3^ Ο^ ^%? ^^^ ^^ ^ Β<^ 
ΛΒΜΙΑ, ΤΗ, ΤΡίΙΑΔΙ. 'έ^ /^ 7^ τίλβΙ 1^ "^ ^ψ^Μ^ ^ 

875. τοτθ' ΤΜΐΜ αια:$• ^ι^ηα^ω^ ^(^^ το όνομα, 
«ανλίΐ^. θροει, λτ)^• ΛΤ Λ Λΐ;&Φνον)σο£| ατι <ο&« 
ιη^ 7^ ^^> 3(5^ ΛΓ Χύ(/ρ7¥^ 7ΐνα €<νΜ( τον ^Ι^ΐ^ν^ 
χ/^)ΐνι ^^ αζοΗ ^^^ ^τα^ €1^ τ^ν τν Αίαττο^ ^αν^ 

866. ΚΑΙ ΤΟΙ. ΙψΛΨΠωγΛίί' 871. ΠΑΤΡί^ΟΝ. αντί ^βδ 

869. ΠΑΝΤΓΓΑΤΟΝ. 3γλ. Τ(>ωας οΐχίας, 
Τ9ν' τύψ 'ηιψΜΨ Ιγ) το ιτροΓΐ- 874• Λ ΤΡΟΦΕΣ, ώ άν«• 

θί>«ί τοΓ|^ ι;ΐτ<^ηχο7ι; Μρας θ^ά|ϋΐικβί |Χζ, τ^υτίπγ ^Ι /»- 9* ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

«ϋτον χΛΐ)3?ίνοί4• 

877. ποΝοχ ηοΝα, πονον φβρει• λΜ'ΠΛ η Όςκ» 
α η* ο τϊΡνοί /©ζ^? 'ϊφ 'ΤΤϋνα, -τιονον ^ίρ€4• ](54 ^ι το 
3ί& Π0Ν02 ποΝη αρχΛ06ον, έ»; ιρ^ρν ί-ττ ίρ/β' 'ϊο Λ 
Λυτις^ν ΠΟΝΟΚ χο^νάΐ^, οίον, χαματον• 'ΑΜί»^* οι "^ίτη 

«Μ{α/ ^ οΜία/ 6ΐσο<Γον, ^γττνκπ^ τον Α!αηατ> :(5^ « 

^(έμαυτί• Ό ιί^ ν»;* ο ττονο^ 'έ^ ττον^ «ττονον ^Ρ^' ^$ 
'Ό/ΐϋϋί* (Ίλ. ττ'. 111.) Πΐιτη} 4 3ϋϋ6ςιτ χ5εΛ» ^^ 
^οςτο^• 3^ ο# Τς^;)(ίνΐΛΐ^ (29.) 

879• κ ΟΤΔΕΙΧ ΕΠΙΙΠ^ΑΤΑΙ ΜΕ. 6^^)^ οΐίί μ£ τί- 

•ΤΛ «τοττοί* ^λ\οΙ μΑ'ώυ 'Π^ίλ^ον. ιϊμμαθειν. άνΤι 
τν ΛΛιξΛΐ, άί /ΛΛ9»σιν α)Λ>^ν τν ζη^/υ^^ί. ιδοτ, 
ΐΔητ. -ττί^ανχ ^5^, >^ 5^βΛν τίί^ άλ^^ν^^ ίγγ^^* ''^ 

881. ΚΟΙΝΟΠΑΟΤΚ ΟΜΙΑΙΑΝ. ^ (7ΤαΛΡα2ί7«.Ι 'έτ^) 'πί; 

877• ΦΕΡΕΙ, άη) τ5 ίιηφί' 88ι. ΟΜΙΑΙΑΝ. χλνβ; ^ 
((ΤΟΜ. λΡΐ'^ι^ ι;μ«7τ ι^$ ΜΜν^νλβ >^ο;^ Β1Σ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 91 ΒΜ. τα ΑΝ ΔΗ Μθΐ• ο\ο$ Ο Χοζβί Η$ α οιωέΚ^ 
^ ζίΛίτά φΐ¥η. Ύΐζ αν φιλοποναν αλιαδαν• ιί^ 

«.χβ7^2λ9Μ αν, 6( 7Τ«/ λένοα-ει τον ωμ^^μυοα. ρττακ» 
ταίν ρβσηον* 42τ^ Τ)ΐν ρυσχ/« Β(κβποριαΝ• ίσι^; 'Ταίν 

ημΖί' ίί^ ίί ύσι ΒαζΕτοζ^• ^ φρ }ζς> τη^ Πζ^τϊϋν* 
τϋ^' ο Α Θρ0ΐ9αχο^, 6»^ ^σι Φίλιου;• ΑΠτοι, έίττρι• 

:ίΧΕΤΑΙΑ ΓΑΡ ΕΜΒ ΓΒ• ^^Χ ^ ^^ξ^γμΟΛΛ^ $μΐ^ ΊϋΨ 

*βίΐΐίο9€$$ ^λανη^^ν^» /ιοί ^^ί)υ^^μ^I^σοίΛ &ς το τ)ΐι$ (^ικ 
τιιιπΛίζ μΛζ$^9 Χ5^' Ό ο Αία; €ΊΤθΐησΛτπ) τίω 'ίφο^ 

ίνΤΌ ^ αν «4 ^ρ»ν• ΑΜΕΝΗΝΟΝ. ίφ ΗΟΠ^, ΟΓΧ. 'έ^ 

τν ΑΪαττΌζ* ^'^^^^ *^ ^ /^^ ΐ'τπτηνχ^ιχΙνο&Ι βά^ ί^» ^λίίίΤΛντοί. ΠΑΝ ΕΣΤΙ- 
ΒΗΤΑΙ. γ/βψ Ολον το έ<ητ6£ΐον 
ρ^ί Πϋν >5α/ν ίιαίίίϋτα^. Ε- 
ΧΕΙΣ ΟΤΝ; αίΓΟ (Αεταφορας 
'τΐον ίχίνταΑ' Π Ιν ταΐς γ^^\ 
χβθ* ο λέχίΤΟΜ, Οϋ κ5να7|^ χβρ- 

885. Κ'ΟΤΔΕΝ ίχ» ίι?λον- 

0Τ(. 

880. ΤΗΝ ΑΦ' ΗΛΙΟΤ ΒΟ- 
ΑΩΝ. κΛττά την ο$ον η}ν μο 
^^ν βολών τβ ηλίβ• ίη $ϊ κβ^ 
•ίηα' άλλ' αΐ μΛν ί-η ΐΜλών, γ/»ν Ιλθών, 2 άντ}^ η^ν ί^ον, 
η^κ άιτβ του ΐ)λί» αγβϋ'αν, ^ι^λβ• 
ται ρανδ)^ θϋία|«.οί/, τβτί^ιν Ιν 
Β^εγ) τοΊΤω φαΙνΒΤΜ. ΔΗΛΟΙ. 
«)^) ΐΤαθτίΠκοϋ ^ηλίτα*. 

889. ΑΑΙΑΔΑΝ. αλια;^ α» 
λιά^ο;^ το άλίευηκον 'ίτλοΤοψ' α« 
λιά^ύ» ^£, οί τταΤ^β^ τα;ν άχάων, 
^γοϋν Οί άλιίίς^ (^ί Άστιλ^ΐΤίΛ- 
^αι^ οί Ιατροί, 

Βρι. Η ΤΙΣ. 1^ τ/ί «ιτ& τ{Σ?ΐί 
θδαιν(«;ν τόογ ^Ολυμ/ιτίων, τΛβ 

Βοσ^οξον ρεόνΤίον. 

895. ΠΛΑ20Μ£Ν0Ν> Η ΕΓΓ ΤΟΝ ΑΓΑΝΤΑ: 902. ηΑΡΑΤΑθ2> ^ο^τηα/βΑΜ», ίγγυ^ <^^ ^ 

903• ΙΑ ΤΑΗΜΧΙΝ• 7^79 09 Ί^ ίμψφίΐί >«!0/4υ01^ 

909• ΚΡΤΦ5ΑΛΛ,• Ί^ ^^Άς^μως τ3τ φίλύίί ΥΤ)Ρ^Αίι, 
βΒΐ»ιηττχΗΧ χλψω^ΊΛ ί&μ α^ομαυ^ ίμίν Λ ίίισμ;^ 

91^ ΙΑ ΜΟΙ ΕΜίΙΝ Ν02ΤΑΝ• 09 Όζ;ρΊΌΙ$ ^1 

^ Χας>, αα^^»^ τλίοι*, χαλ«τίΐί. ΟΤΡΙί;ΐ, ίία;- 

ΑΒίΕΝΗΝΟΝ, Ιζτ;£^^ι;χονα ^^ 
κ^α;. ΑΝΔΡΑ. ^[Λ ^τ^λ^γόη. 
ΠΑΡΑΤΑΟΣ, ΊΤλ-ηα-Ιογ. 

9Ρ4. ΤΗΝ ΔΟΤΡΙΛΗΠτΟΝ. 
γ/8ν τ^ϊ* Ύέγ^ησΌΤΛΥ ο^ώ την 

9^5^ ΟΙΚΤί^» τον 96*τλια• 
0^^. ΣΤΓΚ£ΚΡΑΜ£ΝΗΝ, 

«1Ι^Α^ρ/]Μνην. ΟΙΧίΙΚ', £. 

φι^μΜ. ΔΙΑΠ£ΠΟΡΘΗΜΑΙ. 

^ύν έαλιοχοταη^ φρονρίούν. ΚΡΤ- 
)Αϋ}« λοΑραΙψ, τ^γαν λά&(« ίξγοϋ'Λμ^ω τοψ φονόν, ΙΙΒΡΙ- 
ΠΤΤΧΗΣ, ιτερίΚ£}ίλιμ^νος, ιτερί- 

ρ ΙΟ. ΕΜίΙΝ ΝαΧΤίΙΝ. ί- 

ύιτοΓρ^ψίϋ' χο'ρϊ; ^ου. ΚΑΤΕ- 
ΠΕΦΝΕΣ, Ι0ον€υ(τα^. ΤΟΝΔ£. 
ΧΤΝΝΑΤΓΑΝ, ίμ «τ βνρ,• 

9 ιΛ βΙ Άτ7<κβ) το ΑΡΑ, !τλρ 

γράφουϋτιγ' δτΛν $^ ώς σϋκ^^β-• 

φόρω^^ *οτί [ύν τ/>βχα7χά;ί,«•β7^ 

ΕΠΡΑΗΕ. τον φίνον 9ηλ^ί^ 
Π' ί αντί του Ηα^Έ. Ηΐί ΤΟΝ αιαντα; 95 

9ΐ7« £Ν ΓΑΡ ΟΙ χβΟΝί• €ω7Ό 10 ^^ψΛ^ φησί% 
^ ^ ^^Τ)β^ Χ5^λΜ7ΐν θ/ νε^^τ^ι. ΠΗΚΤΟΝ» ιι^.ι:ν«- 

^ν)Ρ$ β£Μ9^ ΠΒΡΙΠΕΤΒ^> οΙ "οί&^έπΜΕφ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ» 
νψΛΛΛί^ λ£)^• τν «ί^ 9ί4ΐν άίέτΟί τον ΊΙ^ΟΤΙΟΤ τϊί 

930• οιο:( ΑΡ* ΑΐΜΑΧβΗ2» μονο^ ^μΛτάΟη^• ΑΦΡλ<* 

ο ΠΑΝΤΑ καΦΟΧ• τα τιάν^ βί$ τη^ ίχΛτΙυυ>* ίγω /ι» 
ψηση, ο ίικύα3)ττος ίϋί'^Α^λιισα. πα, πα. ί^τό χ^τ 
λΜλ^ άρχτίί• ββλί/υίροι -το (7»/^ 9δάσαί5«/ί "^ντ» 
λεγοσνί^ ο ίίΛΧΛλχΜ )ΐ Τ06μ.«)α5α• δτ^τραπκαο^, Λσ*• 

χώ!ί τ ίμέ7Λ)άηττΌν θ9 ορττϊ, ί Λα^δίτ^, ΐί ^Λ9ίρ>^ρ<ν ^ 
αυτόν <(ί ^ άτ^ατηλον. ο δυ^ντμοχ. ^^ ^ ο&υτο; 9ΐ8. ΠΗΚΤΟΝ ΤΟΔ'. η(τ^ ^%ο. ΑΙΜΑΧΘΗΣ> Ι^ονβυ- 

χί» γά^ί βχ Ιν 17 χθονι ^β% τί θι?ί. ΑΦΡΑίΤΟΣ ΦΙΑίΙΝ, 

η^ντϊς Βγχος α»τ5, ναρις-^ !£«; 'ής φυλακής των φϊλχον• 

γο(ω (ΓΟΟ αγ^ζθα ί ^αϊλα, άιτβ ΔΤΣΤΡΑΠΕΛΟΣ, ί βχλι^ρβί» 

Τ^'ίχίί *'*ί ΛίΤίατΊΗην• και^ο- φ ενανΤιον & ίύτράιίβλος, ΔΤΣ« 

ίί» », το Ί^α^ΐξ-αψ ίή &«»'"«<''» ΛΝΪΜΟΣ, 2 ίίί«•^ΐ3|χοκ Λο/α« ^ 1ΓΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

929. ΦΑΡΕί ΚΑΛΤ^α. ?%^ >οναα^ι τό μΜ ί^χτ^ 
βϋο^ω^ ίίίχνύΗί/^ 70 οΰίμΛ. παμπηδην» τιαντελο^* ολΰψ 
Φ σΖμα^ οτδειχ αν οχτι:5 και φιαο2^ \1ί25ΐ^ολι^ 
χ^^9 ί'τι» 8χ άκα θ9 τοΤιί Α(νοΤι; τν^ φίλους μαΛ^^χ^ 
ζβίΟτΧ/. ΑΚΜΑΙ03&, )ϋίφ*05> ^"^ Χ5ί<ϋ^ '^^^ τΙ«1 ά- 

>^νϊ|Τ«.* ^ίτϊ^ 2Γ σντ^ν»^• :$ΤΓΚΑβΑΡΜθ2ΑΙ> ^1&Λ<ϊΰλ&>ϊ^ 

9Χ ΚΑΙ ΠΑΡ* £ΧθΡθΐ:ι» ϋωζήσΐί ^ττ^ρΐ Τ9 τα^^^ ^$ χ^^ι 

9^7• ΕΜΕΛΑ£2 ΤΑΑΑ1• ΊοΧ^^*" ί^Χ^'^ βΐ^ Χ^^ 
^7λΟ$. >ίί• 2ΤΕΡΕ0ΦΡ&Ν• ΟίΟν., 6φ οΤ$ 6νο)»σΛ4 ίί54 >ίλ2^^ 

1(5:^ τα^ ^ρδνΛ4 τ μ^οίξ^ν. πανντχα και φαεθοντα» 
ίφ) νύκτα, χ^ ίιμψα. αρχλν χρόνοι ^ΡΧ'ψ^ί• -α^^^ 
2ΧθΧΕΐΡι ο '^ΠΛίος Τζ^ί 'τα άρί^^ΐοΐ^ ^26. λίΤετου^ ΔΤΣίΙΝΤΜΟΣ βΕΙί ΑΙΜΑ. χη9ίν ωφειλεν εΐ^ 

5^ ί ^ί ίνομ,Λ ετΓΛχ^^ως οί αν- ιΤίΓν, η γεγονός άιτο τ^ί οίκβία^ 

θ^»ιτ« ίίχοντα^ ίίά το /«σΌ^, σ^α/^;* 6 ίβ, ί<ά το μ^εΧχν «Γ- 

Λ'ερ ίχβοΊ 'Τϊ'^Οί οϋνίν, καθ* 3 ναι. το αΓ|Εχ.α, |ο«λανθ€ν α7|α.Λ 

λΕγετα\ ^υσώνυμ^ς 5 Ίίίίαί. λί/"• ΤΙΣ ΣΕ ΒΑΣΤΑΣ^ ΦΙ- 

9;ΐ7• ΠΕΡΙΠΤΤΧΕΙ ΦΑΡΕΙ, ΑβΝ ? ίΕτανΤα τά άιτόξγ,^αίιχχ^ 

ψ^ρίλοψΧίνονη. εν^ύμ,ΛΠ' άνα χα| |ΐΐΛλ<Γα Ιιτι τών ιχτρωτων 

του 7(ΛΨ^ ΐίάρι.ΐΓαν' κα( άττί τ&^ε «•^σ'ώιτ»ν των ενίχων, ίιτοταχίι^- 

ΤΙΑΜΈΙΆΔΕΝ, άγτ). τωί τσαν» %ω$ γρσφεταί. 

χεΚως. 934• ΠΕΠΤίΙΤΑ, «ΜΐΥοίχό- 

. 9*9• ΤΑΑΙΗ. τλα;, το Λτα• τα, άνοθανοντα. ΣΤΓΚΑΘΑΡ* 

Ιχί^Δ; κα) τολμ,ω, ου ο {ί^^Μπ^' ΜΟΣΑΙ, κατατάξαυι. 

ιίληο'ω' ΒεύτεξοςάόρίΓος, ετλϊΐν' 938. ΧΡΟΝί^, ίιά χρόνου^ 

Ί^ Ι^^ετοχη, 6 τΚάς, τβ τλάντος• ΕΕΑΝΪΣΕΙΝ^ λτ^ψβ&α}, τελοτ^ 

χο, ε,ιίχχοώ^β τλΛίχ^ν, ΜΕΛΛΝ• «οε^ίχ^ 
ΚΙ2 ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 97 

^• ΓΕΝΝΑΙΑ ^ΐ}, ίΐ 1^^ 

953• οτΔ£Ν Χ ΑΩχηά. Ηω^η Μ <Μ^ ^ηί^Μ 1^ 
9$5. :(0Χ Μ«Ν ϊ&Ο&λΖΝ* θυ« ^^ ^ζχ^ Μ ^)ί|^ 

VI 7$ Χορ$ οκμισιΐί; /ος;^ Αμ/^ ^^>λ' ουχ &νν 

43ζ^ Τ>ΐν ΤΘψηΟΜΙί. Α0Κ£ΙΚ« ^^ά^6ΐν« ΑΓΑΝ «ΡΟ* 

958• . 3Κ0Π0Ι• 01 ^Ατς&^ί^ 

959• Α, ι^^οι. >$«^β3) ^^ ^^^' 'ι^^^ια^άί^ ^4 ο 
Χορό; άι«.^#^ 'έ^ 1^ Τ06μι(ΰα^ λίγ(Λ αναλγηιΑΝ• 
αονμ:π1^ν^ ^ τντο 'Τ^ζ^ζίΜα* ^ τ2ν μιι^^' ολ»; άλ- 94^. ΠΑΝΝΤΧΑ και γοκ Ύα7$ χίρ<Γΐγ. 

ΦΑ£ΘΟΝΤΑ. .ίΐτιρΙτηίΛΜηκωί, 948* ΑΡΙΣΤΟΧ^ΙΡ, ^9¥ λ 

£π).^οοxα^ά1^αύ^αν νύχτα κα2 ηρίνων ης Ιπν < €^ΐΓ6ί χλι^ 

ι;λιο^ χα! ό νιο; τον ηλίϋ. Ω• 954• ΑΠΟΒΛΑΦΘΕΙΣΑΝ# 

ΜΟΦΡΧίΝ 'μ^γα^^ Άτ7«χα!^* ίτοι β'^&λβ7βΊΧΐ'« άιητνχΤί&αηΐ9^. 

γίρ τάς αυτάί. {χονο-ιν ο^άς 955* ^^^ Ι'^^ ί^ά^ον Ιγ\ 

χβή χλ^ιχόί;* ουτώ Μν'^Χί ϋ^» ^α3^α' Ι/μ» ίβ ^ν φρον^ιψ, Ιρ 

))ΐ4ρ* Αια;» άιτ) του λίαν» ταντα $ΐ}λονάπ, ι}/•^ άχ/Λόίς 

γονν {νίΓάτΐ}; « ι}κ η)^τ»ν> < 957• ΔΟΤΑ£ΙΑΣ 2ΤΓΑ. 

9βότοι ίκέΐψοί, ψΰς ιτι^) τώτ τοι» {β^ιμψ λίγιι τ^ς ί^υΧΜ^» 

{ίτλ(Μτ ηΜΤ9 άγων ιψτίχΗρ, «ιτί μ>§ταψ9ρ£ς των ^ν/ΜΤ ^«ή^ 

Η ΐΒβ ίίΣ ΤΟΝ ΑΤΑΝΤΑ• 964. οτκ ΑΝ ταδ' ϊίΓΗ. ΟίΧ α* 'δ^ ^ν^χΒίΐ 

Χοε5«/ί αδα' απειργοι Θ£02^ φΆσιν^ ΟΓΧ βύύο^ σιΛΜ- 
Η^δΟτί/ ίτμίψ τ^ζ %5ζ, 67ΓΕ< ού/^' ^ ΐν^^χδ» ^3^^ 

965. ΑΓΑΝ τπερβριθε:^. μ&^ Χ5Η ^δχρυ ίί«/σ•4ν Μ 

©63. ΚΕΑΑΙΝίΙΠΑΝ. ΟίΟν ΟΠΟ Ο^ «Κ^ <ΡΑν£ρ5^ ^?Λ* 

<>β σκΛΤ(ΰ ίϊ<Λί β\Β7Τορ^θ¥, 501) μέΛ^νβΐ* ί5^ οίο» κ€- 

1ζαί}& Λ ί κ^Ίΐί• τέ Λ ί/^ί λεί^ί, V η, 3(τ;\ τον 
'^^μο» ίρ^^^Η νμαί$• τοιχ μαινόμενοι^• 'τμ^ Λ^ 
μαυιΙαΜ αυμζ£ηίθίατ^ 961. ΑΝΑΤΔΟΝ ^ΕΡΓΟΝ. 

Μο^^βον, ώς αϊτοί ρόιτ&ιον' ε^ίον 

Ιχ 7^ γνώμ,ν ^ίάτΙειν, ίίρηχΛς 

αιτίων "Μμί^^ν, "^Α^Ιφν ίΙ, -το 
ρ:^ $•ονάι/ι>ε^ϋν /ΐίθ^να^, )ζ το ρτ} 

λέγε&α^^ ^ ίύ^ αΐ^ον, ^ ως /^υ- 
'^§ίω9ίζ' ί^^^ν χα) ύττερζολί' 

967' ΠΑΛΛΑΣ ΦϊΤΒΤΕΙ. 

^ιαύτης βλϋ-ης άψ<^ρ^ψ β^ω" 

^ '-^^τ/Λ-ηιΡ του Δίος, 'Βίςχκρ^ν 
τον 'Οίϋσ-^ί* • *'• '^' ' \'•^ Το φύΙευΒίν Μ φυτόΰΥ λβ/εΤα^ 
κυρίως, ηγβν ττ^ν ρίζ^ν αυτωψ 
ΐίΛΤαζά>λ£ΐν' αΊΤο Τβτβ ^ε ιίαξχ 
'Τ^ϊς τσΟί-ηταΊζ κα) β'/ άν^ρζύττων, 
ως τσαρ ΚυρίΊίΙ^γ (ΟΓβίΙ. 1 1.) 
ίτος (ρντεύ& Π£λοΐΓα* τ^ '^'κ'^^ί' 
ειτ) ^8 καταίάτλειν άρχγ^ν ίν 
Ύΐνί ντράγρ^χη, ώς ίνταυ^α, 

968. ^Οντως { «ΓολιίτλΛί 

χώς Ό$ΐία''(Γεύς, κατά την βα^υ^ 
ίνώρ.θ¥Λ ψϋ%τ]ν, εφυζρίξ& -^ρ^ς, 
x^ γελαί ^ολύν γελωία Μ ταΊς 
-ηρ.ΈτερΰΒ^ λύτΤΛΐ^ ταΧς ιπίρ^ζ^• 
^^ψιυΐχίς $Μ τψΑΐανΊος ρΜνΙαίί. 
• •ρ7^• ΓΕΑΟϊίΤΟΪί', άγτ) 9^ 
γ^ά<ω(Μίν; (Λ^ΪΙΙ^ΚΜΡΟ]». ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ, 1^ 

977• ΒΛΕΠΟΝΤΑ )& 1Μ &^6¥ ώττί IV ζ5^> Αβ β 

9Ε /0£^<7Χ£•«υΜ• 2ΜΟΙ ΠΙΚΡΟΙ»• μοΛλογ ιμ^) ^(χ^ 

Τηζ Λ7^ΐ»λβΛα(4 (Χ47Ι0Ι >«^^^ύ^1^• βΕΟΐΧ ΤΕβΝΗΚΕΚ. %ΰ$ί 

^λθ^κ^ν* ου ^ βί ' Ε^γινβ^ τίττ ΤϋίΛϋΐία; βήτΐΛ» «ί- * 
999• ΙΑ Μοι ΜΟΙ. ί^ ^μνίΟαι βο}0, ^ αχουσο^ς 

991• £πι:$κοηοΝ μεδο2• ίτημΑττι^ία, ί^ο^» «ν 
99»• Λ ΦίΔΤΑΤ αια:!• ^^ Ύ^νχ^ μέ(3^^Βμφ%^ 

ντΠ) Τ0(/*ΐίαΓ)ίί• ΗΜΠ0ΑΗΚΑ3, λβίΤολίΐσΛί, ΟΛίρΛί- 97β. ΟΙΜΧ1ΕΕΙΑΝ. οίμωξω ^Βων Τίθ>^Χ£ν βτ'Φί, ^χ ί5ιτ |. 

^^9 ηέ^χίτΛ' χαί οί}Μύξω λ- κείνων. ΕΝ ΚΕΝΟΙΣ^ μ^αη^αΐία^' 

μετΛζά'τωζ. κα) γαρ Ι Μχς ονχ ίη ί^ϊν αί* 

9;ρ. ΟΙ ΓΑΡ. Οι ηλμ) χαΙά ΨοΤς, V ί^αίη $^^λΌν^η ς'ύν υ* 

τάί γνώ^β^ς^ 'ί^γαν «Ι ^νΛ^^βί. ^ρεων, χα) ίχη λύητην ύλκά ιίί- 

ΧΕΡΟΙΝ, «κ τΛ7ί χβρο-ίν. ΟΤΚ ο/χεΤΛ*, ^γβ" ^ί^φ^αρΙοί, λΐΊτών 

ΙΣΑΣΙ, «5 γιγνοίίτκαΰη, ίτρ)ν Αν ί//^5 ΑνίΛί χα^ τ^ί. 
-Τίί ΛϋΤ^ Γε^ν^θί. 993• ΗΜΠΟΛΗΚΑΣ, α«η;|Κτ- 

9^4. -ΠΟΣ ΔΗΤΑ. ίάν ουν κίΧψ.Λς, ^ειτ^Λπαί, 'ζγΒν ντζο• 

Ιτί%γ ίιΤ6θί/*ίτ, «ΤΟ ΜλΒσ^ ^. ξε^ωαας -ηι/^α;. Η ΦΑΤΙ2 ΚΡΑ- 

λοι^ίτ*, Ί^ΰος οίν ίίίίγίελψεν Λ;- ΤΕΙ, η ^/χι^ ^νκ^άτ^Ι. 
τγ Μ ^χθ^) α:^8« (4ί^^ε^ •<ίκ ^^ 99^. ^Σ ΠΔ* ΕΧΟΐ^ΤΩΚ. 

Η2 Ι0Ο ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΪΑΝΤΑ• Ι«01« ΤΙ ΓΑΡ ΤΕΚΝΥΙΝ* Χ^ /0|ΤΙΚ ΟχΛμΙ Τ«ήτ €^ 0φ «βΜτν Ρέ^ν^ιιαν• ιοι^ι ^ΊΤζ^υσι ίόψ Μ,ίζββ^ ο'Χαηι 6ρ)ΐ/^ι τ«ν μ>)τημ»9 >4• 
ΐϋΐ3• ΟΔ0Ι2 β^ ού λιη^ τψ ^Οί τ^ Μ(/^* (VI- 

φ^ρα ^ Η1Τ ΔΗ ΝΤΝ ΕΒΗΝ* ^λλ,Α '^^τΖο/, 5}ν «λ^Ι» 
1017* θ8£ΙΛ ΓΑΡ 30Τ ΒΑβα. 0(ί Χ0<ν& ^ 0|^ 

^βΑ 1^ φ«/Μ4)^9 ^ί^' 0))μΖα^ ί^ει 'έ^ 'ηκί^ ά^ΐίβμαΐ'Π 
../ΰί£^ο£νοοΛ αζ 0ΕΟΤ• ^ #$/^!π9 ^ΐ) )| ακατερ ί-α ί^^ί* ώί ς??£ εχόντων, ί^γονν ΚΕΙΜΕΝΟΙΣ. το κίϊ&α^ Μ τ2 

9»αχΒψ£ν(ΐίν ^^Β^^^ 'νράγμίηαν, ΤΒ^τ^κίτος ΙΚβν; «Μν^ΑβΊ τ«^- 

«ν^/ Γ»Λξ£ΐν. ΠΕΡΙΣΠΕΡ- Ίειγ. 

ΧΕΣ,^τ^ίσνβ^ατβν» ά]ΐΜ}χαχ]ακ ιοι ι* ω ΛλγΒΐνότύον, λνιη}- 

ΜμΐίίΗΒγψ ν^μν^ύ^ %%χηί^/^% ^τατον Ι/χ•)» ^ίαμΛ ί^Κ^νόη, 

μ\ του ίίΒρ^ονερχ^Λΐ, το ΐίερι• άιτάντΰΰν των ^Βα[ΜΐΌίη^, ων ύ- 

ς-ρίψΦ^ν^ <Α γαφ $¥ ίπνψ τ»¥ί ί$ψ ίγώ τ^Τς ίφ^ΛΧμΛΪς' χα} ω 

%αχατάνΤΒί -ζ ΧΡ^^ψ^ ^ Μ ^* ^^^ί άνιά^αι^Λ το Ι^ν ^πίλΑγ- 

(ΙιΤΛ^γΠί λίην Τ9Τ0ΰν^ ανΜ χαί ^»ν |ΜΤλΐΓΑ «Λ^ωγ τύν ο^ΰν, 

κάτω φίροτται ΦλΑν»^ιν« νβτ' ψ ννν ίζψ, ύ φίλταχ Αίοί, 

άιίορίχς, Ιφ' ύν λτ^τβτβ» χα) το φ^ίναΐΛ ξγτων» ηαΐ ηλτ ίχνος 

άλυπν^ $ γίνίτοί Μ του αλη, άκολΆ^ων, ως Ηηι^ί^ι,ψ, άντ) 

ιοο;. ΙΘ\ ΒΓΚΟΚΕΙ, αγι- τον ο^ν θάνατον. 

»ί, σνιν^ί. ΦΙΑ07ΣΙ# Αώ^Λ^η. ιοιό. ΔίΑΚίλΝ^ ^•άον( ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΚΤΑτ ΙΟΙ 

βλίαφψΛ^ 0^ ιοί ί^• τηΒ:ΕτχκΑζσΝ«. μ«^ ήνυ* 

•π» -ι5ι 9ΐ£?ι•»β«βΐί• η ν^ Τα/Α•»» ^Οα τον ηΰ^ 
α'τηιβι. α ΔηβΒΑΤΟΝ• #^ άναχ5^λικ|«6^ τν^η φιιη» 
ΚΑΤΛ^ΠΕίΡΑ^ ί^»ΛμΒΐή»ς %9^ ^^ αζηίζ^ς, μ^ ^%^* 

10(27• Η ηοτ τκλαμον• «^ ^ 4ΐζ?^ '>^ ^ 

^Ι;:^^»^. ιιαχ ΧΑΡ οτχ• 'Χ»; >^ (Ζηος μ$ ^^^ 

οτα^ ΠΑΡΑ• ύρ τνι ούιΓ' (υτυ^^ύΐτη ;Ηΐρβ?ζ ΐ9 >%Λ2ή^ 
ετΓτχοτΝτι Λ 647πν, ΟΓΧ 'έ^ Ί^ υΙΖ ίσφαγμ^ω, 
^ί^^.' 'έτΐτ ταΤ^ άν^^>α^«ΐ($ IV Μου ^ ί^ ίΚο^σ^ τϋ^ 

ΤρΟΜίς. ΠΟΙΟΝ ΟΤΚ ΕΡΕΙ ΚΑΚΟΝ• ΟΙΟΥ, ΉΥΟ^ ΑΙ ^&η• 

^α^. Κ^)ι•ΕΙΧΝ02Κ0Π0Τ. νον Μ φνχης' λίγΈΤαί χα} ΐΛ• 

ΜΕΝΟΣ, χβεΤ Γχκοί άχολβ^ών. κρόν η, ώς ίτρΰξίψον ιίνκρΪΛς, 9^ 

ιοιρ. ΕΚΠΟΔΩΝ, μ,Λκράν, ώς νη%ζύΐ^ αυτί ον, ώς 'Λ ζί^ο; 

να(^. ΤΙΙΕΣΤΕΝΑ20Ν, χαΤ ένταυθ» λίγ^ταί νιχρόν. ΚΑ* 

Ι,αα»;τοκ ίί-ίναξ^ν ^συχ^. ΕΚ- ΤΑΣΠΕΙΡΑΣ. οίτουν λυίΤίίν α{Κ 

ΚΑΑΤϋΟΝ, ^ο^^ ΧΑλύ^ψατΌς 9ξμ.ψ $βς. 
γ^ιί1^ωην,Λυ^^9 ^λοψΛί, ΔΤ£- 1027. ΗΠΟΤ, οττω^' §\ρω* 

ΘΕΑΤΟΝ^ &ο<τκ6Χϋος θβαθη- ηχον. ΕΤΠΡΟΣΑΠΟΣ, χ«/9^ 

ν» ίυψΛμ^ψΟΫ, πίκρας, άλ- «^, *λαρύ? τά; ^ρο^ώκψ* ίύΐίρί^ 

γαν^ς' ^^ ατιχ^ον Μ γίόα^ως απτός» 6 ^ύα^ς, χα| άιτ» τμτ» 

λίγ{τΏ|, χα/ α«'ο 7ΐ»τ» Μ τΐΐ ηττρό^ωιτ^ς Μια, ΐ| ιτιθαιπ^ χα) 

ίλγ»ο^ ττ^ς ψνχίΐΓ ο γαρ «ι- ιΛτρίΐη};• Λί^άγί* ίβ τ> Ιΐ'βΐ'ΐίβι^ 

%ρ9ψ Μ γβύ^9ωί, τΌϋτο άλτ^ι- 1 λ•}^* ^ν βνκ •ήΜΐ'»^ ρ* 

Η3 ΐραι ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΚΤΑ• 

. 1094. αχ τλ 3Λ• €7η»ς τζ^ οχχ,. 

Ι03β. 70 ^ή^ι; ΔΤ^ορπχδ ο/χ. φίπηούίτ λτ/ει ^ βα• 
9«τ άιι σχυ^^ύί^ο^* το Λ εν χήρα, ε^ 'έιτζιασιν• προ:» 

ΟΤΔ£Ν• /ΏΓ^$ @)ίΐ(ΐΒν αΛ>ΐ5^^, Ι^ οάτκίΐ^ μΛΙ. Δ0ΤΛ02 

▲0Γ0ΐ:ξΐΝ• τοώ ^ιαιςο^ λοιί^ΐΛίς. 

1041• ΠΟΛΛΟΙ Μ£Ν ΒΧ•Ραΐ• 'ΤίΟίΛ,ΟΙ ίτχ^^ ' £λ-• 

1043. παχ :ε' Απο:ίΠΛΧίΐ• ^^, <ρ)ΐ(Πι το βΐμΑ 
5α'ΛΪ€ΐν βώτον• ΐ($ί\0ζ Λ ΤΜ ^ν Τα/λίατ» 'Π^^ιΚΙλ δ 
μίίΚφω^ 7Λ Λοντα -^Βίβΐν 'Π^ τρ α^/ΐΛ• τοτδ' αιο^ 

ΛΟΤ ΚΝίΙΔΟΝΤΟ^ τϊί Οκ^^ϊί^ IV ξ/ΐρίίί, τϊίί «ξί*Λ$ «δ ίί^ΛίΓ αν, ττρο; ο ΙιτάΛ7α< ΠΠΕ λο;• Ιτί |&{τέν ιοβ| α^' Ιαϋτον 

ΓΑΡ ΟΤΧ, ΟΤί^ ΠΑΡΑ, γγαν ούα-οργος- ^ ^^ «Ιι^αι οέ 6κ τογ)^» 

οτα; ρηίέκ, τουτέη μ,•η^Λΐί.ως, βαρύν αύτον οτοίεΤ. ΠΡΟΣ ΟΤ- 

κίρεζτ^ν Οϋί* εύγυχβνη /δλαν ΔΕΝ, ιϊγ^ο^ ο^^ί€^α,ιαν αιηαν. 

τ^^έως. 1037- ΕΙΣ ΕΡΙΝ, ίΐ^ Ι^ίχην• 

ιό3ΐ. ΤΙ ΚΡΤΨΚΙ ; « ίΤί/ίί- "Έ^/ί, ό ^^λο^, ι^ ^ (Μμ.Ύ}<ηί' >^ 

ο-α] Ηα}ών, άττο χο^χ^. ΤΟΝ* ^<^> η Ι^^ΧΊ* "^ΕΛΟΣ. χατ«ς 

ί^ίΤ, ^γ,Κονότί. ΕΚ ΔΟΡΟΣ. /€-» ^ο τίλος, εττιρρημ^Ληκως, Α- 

^οκβνα 6£ αάχ^λώη^οί γυναι• ΠΟΡΡΙΦβΗΣΟΜΑΪ. ^Ίί£^5(/υο^ 

Γίν Ικ γυναικός μ,Λγιη »ολ£/*ί}6 1041. ΠΑΤΡΑ Δ* ΑΦΕΛΗ* 

^ΛΤη^Βίσνίς, ΧΙΜΟΙ. χατα τλ όλΙγα «ΛΠ}• 

.1033. ΔΕΙΛΙ^ ^^» ^ολί«ν» ^βιοι βΐ^ ύφέλχιαΫ^ γ/9ν ώφίλ$^ 

^ Μ $6ΐλίΛί. ΩΣ ΤΑ ΣΑ. ΐνΛ» ροι. 

^ανόντ^ί <Γ9 $7}λ^νόη, ττ^ν σψ 1043. «^•σν5ν, τί /3ιαΜ^ 

ΚΡΑΤΗ, τήν άνι}κίί(Γαν σ-β/ «/?- ιξτ^ν νοίω τρόιίψ, αVοστΛ^« ¥ΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. »<β οτα, Δ£ ΜΗ ταδ'• 70 Ο/Κ %ωΦ μ^^'ΐίζΟϋή '^Γτζ*• 
ΒΚΒίΝΑ ^^ΤΕΡΓΚτα• τκ '^ουιτΛ ί^μΛΊο: >4^ακ ^ 
τνηο 3^ 7ίαίζ^μίΛΧχ>ϊφ 

ιοβο. χ'λ, τι ΜΤβΗ^^• 3^ ο,τι μ^Οπση /σς?ί ήϊ» 

ΜβΥέΛαον. Α ΔΗ ΚΑΚ0ΤΡΓ02• 'κήαυιω^, απ ού αυρϋΐα- 

5ΐαζ9ίαχ6ϋαζ(ί»ν 70¥ Τευκρον. τασταίί, τα βιαίως άνίΚ}ίειν ι(α!ί 
χαθ£λχ£ΐν. 

1044• ΑΙΟΑΟΤ, ^ου α-υνεχτ^ 

ηί^Λ. ΚΝίΙΔΟΝΤΟΣ, ^βν ^ί- 
^βί. ΕΚΤΧΙΡ ΜΕΝ. ^α έ^ίΓ. 
Έκτίορ |^€ν ΠΡΙΣΘΕΙΣ, γ/ονν 
^ίίίίΐξ, τψ ξωζ"ζρ^, ω ΊΒΛοά τοο- 
ίε ΙβωρΙθ^. ΙΠΠΙΚΧΖΝ ΕΞ 
ΑΝΤΤΓίΙΝ, τίγβν τί α^(ΜΤος 
Τβ« «νικί. 

1050. ΕΓΝΑΠΤΕ^, Ιξαί^ 
»ίτ«. ΑΠΕΨΪΗΕΝ ΒΙΟΝ, ι^- 

Γρεψβ* χαι κατ£Γ££ψ£ Τϋκ /^ίον* 
χβ^ άνί^υξΒ τον ^ίον» )^ μ^7ι;λ- 
λαξι, ;^ Τ£θνΐ}χ«ν, €τ2 τ» οίύτζ. 
ΤΗΝΑ£ ΑΟΡΕΛΝ. ^βν τ(»^β 

Η το ζίφοζ, ίτεί ίλα?£ Β'^ίρον «'α^' 
αυτοί. ΠΡΟΣ ΤΟΤΔ*, τΰΛροί 
τύυ$ε, του ζίφονς ίηλο^^*• »^05^ 
τα σ-15/χαίνίίαίνον αιτ&ίίίστα(. 

1052. ΠΕΣΗΜΑΤΙ, »7£ή*α• 
Λ. Κ^'ΚΕΙΝΟΝ. το» ^«Γί^Λ 
έ *Αίι?ί ϊκλεζε, χατεσκξάχα., 
ίτ}λαίι{. 

1059. ΜΗ ΤΕΙΝΕ, ώ'τΐ τί 
μ.^ άκότεινε, λόγον ^Ύ|λ^^¥6^^• τα 
άΐίοηΐνειν γά^ ίτί) λόγΒ λ^^βΤα/, 
οίον, Λττ έτεινε λίγον ^χκρορ. 
ΑΛΛΑ ΦΡΑΖΟΤ. σκάτίει ίιί(σς 
χ,ρύφας τον ανΒρα εν τά<ργ. Ο- 
ΠίΙΣ αντί τ» Βταίί, ?^ αντί ταί 
Γνα, χα) αντί τβ χαθά* «νταυθα 
άντΙ τ5 οτάΙί. Α ΔΗ ΚΑΚΟΪΡ- 
ΓΟΣ. γ/9ν ε^ίκοίτο αν ά α^τ}/» 
χΛκοοξγος εζίχοιτο αν (γ^λα^τ^^ 
ΕΞΙΚΟΙΤΟ, (^€Λβ0ί> €7ιτ<Η. 
4 104 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΪΑΝΤΑ• ιο66• ΟΤΤ01Ι :ΐ£ ΦΟΝΟ. {/ο^^ηχχα το ^^ Μινιλ0»<* 
Μ»$ ο« 'ττί^ σαυωμΛσνΛΑ '€>ίϊ;στίως. οηαζ έχει• -οΐιτπ 

1050• ΔΟΚΟΤΝΊ^ ΕΜΟΙ. 2^ Τ^ ο^ΗΟΐαΤ^ Λ 3^ 
1071. Οβ" ΟΤΝΕΚ ΑΠΌΝ. *Οζ^709 ΥΛψίλαΜΙ^, ΟΤΖ 1065. ΤΙΣ Δ' ΕΣΤΙΝ. ψ/8ν 
'τΐί Ά άνηρ ^γ)> ΛΙΤΟ τ5 ξ-ρατου, 
Ζν νροσ'λΒύσσ'Βς, τ^γαν βΧεττεις. 
ΕΣΤΕΙΛΑΜΕΝ, άντ) τβ επί- 
λά|χβθα. Σ^£λλ^^;, το χοσ^ι^ω- 
ΓΒ?λθρια^ Λ, Μ τηί Ιν θαλάο•- 
«7 νΰξείας, ο7βν, IΓ£ιλα^ί ^ί; 
τάτίβ ^οκ βτλοον. ΜΑΘΕΙΝ 
ΓΑΡ ΕΓΓΤΣ. γ/βν ίγγύς γαρ 
ύν ου ίυΰΊίετης εην εΙς το θία- 
θ^να/, ΔϋστΓί7ηί, 6 ^υσ'Μλως ύττ^ 
ίΐκων, τ^βν 6 ^ν%ερΎΐς, ω Ιναν^ 
τΐον ο ΈυίΤΒΤης, 6 εύχόλως νιτεΐ' 
Πίοιτ νροττετγς, 6 ίμ,ΊΤρο^Τεν κδί- 
μεψος* ν^οιτετγ^ς ίΐ ΊΤαρ'ίξυΙόνοσς, 
ο νροαριίάξων τι, χα\ ηταρχ τον 
χαίξον ναρρησΊαξόυ.ενος' άιτο 
τΛ Γρου^Ιων των χσρβ τ5 ΚΛίρ5 
ξητάντων τσετε&οϋΐ» 
ιοό;. ΜΗ ΣΤΓΚΟΜΙΖΕΙΝ. 

* μ,Ύ^ θίλί ^άτήειν. Συγχορι,ίξειν, 
(Β*β των σνναγορ^ενων χαρνών 

'#<ί τάς «νοθηκα;• Ιιτ' Ιχβίνα^ν 
3^ά/? Κίγετΰυ^ κυρίοιχί το τυγχ^ΐΜ» ξειν χα} ι} σνίχοΐΜίι^, 

107 1. 0®' ΟΤΝΕΚΑ. Ι« 
ναρα>Χ•ηλ3, ΟΙΚΟΘΕΝ, άντΙ 
τ5, αττο τ8 ο?χ«' χα} μο ^^ί^ον 
οιχο^εν άντ) τον, άφ* έβαττο». 
ΕΕΕΤΡΟΜΕΝ, άντί τη »/»- 
|χ«ν. ΕύρΙτχα ης το δτ, ι^ '^<^* 
^ίοΊίβ το 1».^ όν- ^ρΒΌξΙσκα ΒΙ, 
8 το'μ>^| ον, χρ ^(ϊ^υ^ί^βοττα^ 

^5Τ0 Λνί^' ΟϋΛ ΙΙψ το Ον' Λ}9ί 

ηφευρΙστίΛί τις, Τ8Τ$^ίν ίιηνο§1 
νρόζ η χαί ϊτερόν η, •Ιτα ταοτ 
ίχείνω 'Βτρο$'ί^ΰΊ' χα| Ιτι μεν 
αυ^ΐζ, χα) ρ^τ αύτϋ τη μ^ογμ* 
Μέντας ^χεΙνψ9 Ο χα) νρίτερ^Φ ^ 
αΛλ' 8ν η χείνβ ίφευρι^σ-Λ Τ8 χα) 
ΐΓ/9θθι;χη χ^ξΤ/σΊραύτεξον ώκοΊτί• 
φανταΐ' οϊον λ#/ιταί τις ^(ψζ 
/^ονύοηος εξευρε7ν τινά Ψ Υί^ψ^ 
μ,άτων άΐίο της των Φοιναιβνκ 
γλώτίν,ς, ψ χρροηψενΜ τις ηπί 
των ίίνλοΛ', ^αλϋα Μϋτάν τψβ 
οΐίΛλΊ$Λ, άντι^ρόφοας ΤΛ^ή τά ΚΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ« »5 «η9»ν Λ τητ κιζ^ψΛΛτα της αηιλ0>Μΐς λ»Γν|4^ ο Τ^ 
χ/ο$^ 91% αχχ ώην ΰϋΐα^ )3οΐαιλ£4$ οι Άις£^ 

10^5• 02 ΕΛΟί ΑΡΡΐ• ^ξίφ^ηΛ αχ ΚΑΟΐΔοηι^ 

1083• ΧΑΔΡΑΝ ΨΑΜΑΒΟΝ• ^ 1» 0«Μ1 φυΊΟ^ 
1065• ΜΗΔΒΝ ΔΕΙΝΟΝ• ς^χχζπίΧΛ ^^ 971 Τ£ρ 

χ^ ου 1^;^ ορ7^$ ^^^€71X4 τν^ λρ}ΐ^« ^τλώ^ «Γλιί^^ χρηί^άχων. ΖΗ- 
ΤΟΤΝΤΕΣ, ίζετίξοιη'Βς. Ζψώ, 
το ίρίΌνω' χα) ^τ}τω, τβ Ιζδτά- 

1076. ΠΕΙΡΑΝ ΕΣΒΕΣΕΝ, 
ί^ρ,γ ίτα»«ν. ΤΗΝΔ' ΗΝ 
ΟΔ*. ιίμ^7Γ /Η^ΐ' αν χα'Τί» ταύττ^ν 
η{ν ττ53^5', ην «ίληχίν 6 Αία;, 

ιτ^ί»ί|Μθα θακβντδί λίαν αΐ- 
^χίψίΛΥί θανά^α;, τβτίΓ< ί<' αί- 
9^4Γ» θανάηι. ΈνΗΑΛΑΕΕΝ, 
«ΛΓρίφί, (3γ£ την αημ^^ν *^ά- 
{ιν ^6ϋί€ νρίς /3θίηίΐ{αατα κα) 
«ρο'^ατα ατίο-βν. ΜΗΑΑχοινα;; 
ΗΙ Τΰόν βοα^ιχ'άτζ/ΰν λ^γείαυι, 

ιο82. ίαΜΑΤΤΜΒΕΤΣΑΙ 
ΤΑΦ^. κατά τβ «'ώ/^α Μο^φιά- 
ΨΰϋΙ Λντίν. ΑΤΤΟΝ «ΜΤ&ϋν, ύτα 
ίΐτάγΒ τΌ ΣΧ1ΜΑ- χα) ίην ζ- 
μΑΐ5ν Τψ' (*Ιλ. δ'. 35®•) «^®*<>»' 
«"δ ίτβ^• φνγεν ίξχος οδόντων; 
Ι^' οΤί ίλοκ τι ^ίίχνντα^ χα} ^ί- 
ρο;• νρ^αρττάξ^ί ίί το όλον ττ)ν 
ϋνααιν τί ρτ;ρα?0Γ βίτα, ώστίρ 
Ιχ (χβτα^λίΐαί, ίι'ί»<Γΐν αυτήν 
ΤΜ /^Ε^03* ο^νυιταχ<ί<ται βν Ιν 
^$ίζ Μ τοϋ /4^/»ί η ^ΛΤΛ ί^υγβ σν ; λιγ» χατά το ίξκο^ 
τ»ν ο4οντ«'ί'* χα) θϋί«ί ^Γ^ν «- 
ντ^ί Βίνοον τββ^τον^ «Γβ τυμζεν^ 
α-Μ τώ τά^α; αιίτο'ν* λ^/^^' Χ^ΐά 
τί σιί^α. 

ιο85. ΔΕΙΝΟΝ ΕΕΑΡ^Ζ 

ΜΕΝΟΣ. |Μ.ΐ) αντάρι?ί χαλριπί^ 

ίνΓαβΊν. Το Λνίαΐ^αν χυρΊως Μ 

τών άντιΙαο'ϋΌίβΛνων λΐίείαυι χ»ρ- 

«"«ν αΐ(θ|Μ^ναΐ(, ι} ^ά^Βοις, -ή τοι- 

8Τ0<; τισ/• χα) Ιιτι τβτβ χα}Μ 

γνώ[ί•ης χα) Ιιτί τοίίτων ηνάίιτ 

οΓον άνταίρβ γνωμγ^ν^ χ^ άνίαψΜ 

ΐΟνοί. ΠΑΡΕΤΘΤΝΟΝΤΕΙ. 

Ιχτ^ΛΤονΤί^• αιτο των ρη ίων- 

των ΤΜς βΛίιξαν ττξν Ιαυτίατ 

4ίον, ά>λα ΊΤοιΡδκκλίνάντίϋν αν• 

τβς. Οϊ ΓΑΡ ΕΣΘ* ΟΠΟΤ. λ 

ΪΓίν ίιτβ, αντί Τ8 ϋύίαυιί, τ»τλ. 

ΓΙ ν, οϋκ «ΓΙ τόΊΤΟζ οττβ• «χ ίτ» 

οτί, άντι τβ «ίδ^οτι, ^γβν οΛι 

ί$-ι χρόνος οπ' Οϋχ ίτίν ίτίως, 

άντί τβ, βκ «ΓΙ τροΊΓΟί Σιτως. 

1 089• ΑΚΟΤΣΑΙ, <)ΐτακ80ΐαΒμ 
ΚΑΚΟΤ ΠΡΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. »*• ΕΙΧ ΤΟΚ ΑΙΑΝΤ£. 1098» ΛΕ02 ΓΑΡ• <?< 'Όρ«ίί' ('ΐλ.^ ο'. 563•) 

1103^ ΔΕ03 ΤΙ ΚΑΐΡίΟΝ* πάνυ α/τφ^Λ^^ το ι^"! 
ραν• < ΚΑΙ Μ9 ^οκαΜΕΝΓ. έ<χ.ν 'ττοιονιτή; τι ^Ο^ ^(ΧΤΧΤ 

ΑΝ ΛΤΠαΜΕΘΑ. άνττ τν, Λ' ων λ,υ7ΐ^μ;ήα* τντο Λ 
^^Όν* !^Ν\Α >ΐ7ν«3 ί^ί^^'^'^*^ ^^ ίΛνϊί 6ίν ΚυτΛυ^ψ Ι09Ι. ΜΗΔΕΝ ΔΙΚΑΓ* 
ΟΤΝ. (ίΥι^αι^ώί ίΙχΛίον κρίναν 
χών ίΊΤίΓΛΤων, των αρχόντων, 
άιίαχ»&ν. Φ£ΡΟIΝ^ ΑΝ, ίιοι- 
κοΊντο, 

1094• ΣΛΦΡΟΝΛΣ, ίύ'τά^ 
ηι'ωζ. ΜΗΔΕΝ ΦΟΒΟΤ. ηγβν 
μ,η νροτάνων φόζον ρ^η^6 αΙ$ώ^ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ, φυΧΛκην. ΓΕΝ• 
ΙίΗΣ]^, ηγαν φΰαττι, ίξτι. ΔΟ- 
ΚΕΙΝ ΠΕΣΕΙΝ,'νίρ^^ν κα- 
χα^ραφψαυΐ, Α ΒΟΤΑΕΤΑΙ ης 
Ιι^λονοτκ ΠΑΡΑ, ντάρεη. ΕΕ 
ΟΤΡΙΛΝ ντνευιχ,άτων ίι^λονάτΓ 
«ιτί ΐί^ΐΛφ^ροίζ ττ^ς νεάς ττ^ς λίγο 
^ρ 'ττρύρι,νης ^χ^οΎίζ '^ψ φοράν. 

Ι Τ04. νρολΛ^ων το ΔΡίΙΝ- 
Τ£Σ, λα/χ?άνίί την αΐτιαηκψ 
ϋΐκείως, είτα εττάγει το ΗΔΩ- 
ΜΒβΑ άττο^ε^οΐΛενον τσροί ττ,ν 
^^ρογ(γτια'Λΐί*ενγ^ν νττώσ-ίν^ κβ) εΐί) να, ζά εφ ετεροη νλ€ίΓ<0^^ 
ΠΑΡΑΛΛΑΗ, κατά ΒιοΛογτ^ψ^ 
Ά}λίτ1οιιαιΙ τουίε τοίί, ^βψ ^ιά 
Τά$ε, ως το (οναρι^ ΤΗ^ε το^β• 
ενα>λΛτΊεΐψ, το ρ^εταπ^έναι τ^ 
τάξίν άνης-ρόφως- Ι^ΜάΓ?ΰι•> 
το ά[ΐΛΐζείψ χα| ά>Μιαν, οϊον εζ^ 
αλλχτίει *^^$ το γ^ρωμ^, γ/αν α• 
μΛίΟει' ^ννα^λίπείν, ειτ\ ανμ,* 
φωνίας γάρί4ί, άφ^ ου ο-ννάλΚα- 
/αα- καταλλίτίαν χα) $ΐΛ?λάΤ' 
ΐ€ίΡ, εΙς ^ίλίαν αννάγειη Πνάς' 
ηοο7α}λάτ'ΐΈ^ουΐ ζε 9^ &0^λάτ7£<• 
&α^, το εκ ^<λ/αν συνά/β^* 
ΙΜΤα?λάτ1ειν, το [ΐτεταζαΐνειτ 
αϊτό τίνος εΙς τι, καθ* ο λβγετοΜ^ 
το, |Χ€Τϊ)Μαςε τον /3ίον, α>τΙ -3^ 
ετελεύτΊ^ϋ-ε' τιταρα^λάτίεα^,^ τί 
τη χναρα^εσει ά>λο'ϊ(Λ όείκν^^ζί^^ 
άφ' Ζ Ίΰαρα}^^ ετίρρτ^ι/,οι,, οτα^ 
^φεξτ^ς έτερον ετεξω ά?λΛΪον ^τ^• 
Τβ/> χα} ααλίϋί 70 εφεζ^ς ετε^ Ε12 ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ, 107: 

1106. ΒΡΠΒΙ ΠΑΡΛΛΛΑ3 ΤΛΤΤΑ. ουχ 'ΙρίΊΜ ^θ\ 

ι5, ιί!ν %ζβΓν^ίυ^^ 3^ ^ία>β6 φζ^^^ρ^. 

11 ία ΓΝακΑ^ τπο2'ηι:&Α:& 2οφα:2• έ'τζίΜιΓ)^ ^ 
'οέ^ τγΐζ €ν^6ΐ9δία4 Λριςα ^τρωμολίγΐίκη' Σ^^χέΐ^αα μ. 

1112. ΟΤΚ ΑΝ ΠΟΤ• ^ τίϊί ίτήλ^γίΟϋζ βΰλ€7ΐα 

αμαρταν6ΐν• 

ιπ6. Η ^τ ΦΗ> 3ϋ^τ ίρωηκην, ποτ :δτ :δτρΑΤΗ- 
ΓΕΠ5 τη,ΔΕ. τϊίί 'τζ^ ΑΓαντι ^ΖΒζβςοίστεΐζ, Ό μγι τΖψ 
'νίΛο Αίατη ί^ν ^ϋσίαΐΜ , 2παρτη:& ΑΝΑ^δϋΐΝ ηα- 

ΡΤΔ* Ε2β' οποτ :ίόι. ούίΤ' ί9ζν αττοϋ ανι '^τλέον /Ζ3£^ 

ίθ«/• Η ΚΑΙ Τα^ΑΕ 2Ε. ^ίψΒ^ Η ΚΑΙ ΤΟΤΔΒ :10Ι. 

ετε^ο;^ κδϊ&α^' ά'7Τα>ΧίχτΊειν, το το οτίου άρι*^ξ& μΈΤ» ΊΌυ χα^, 

Ιλίϋθίροϋν χα) ίιαγ&•/• ύτταλ^ οΊον οίΤ8 και οί ίοκ3ν^£;.— 
λάτίβ}», ^ο ρ^ κΰ/?<ον ίιττι ϋΐάα 1 1 [8. ΑΤΤΟΣ, τ^/βκ αοτ9• 

λίγαγ. θίλίϋ^. στρατηγείς, άντ)ί•Ι 

Ιΐιο. ΤϋαΜΑΣ,γνω(Μλθ' έΓ^ΛΤτ^γ&ς. 
γΐοξ. 1122. ΟΤΔ' ΕΣΘ' ΟΠΟΤ• 

1113. ΜΗΔΕΝ ΏΝ ΓΟ- ουί' β$ί τόΊτο^, οττν— ΚΟΣΜ». 
ΝΛΙΣΙΝ, ούοαμΑνος ων χατάτο ΣΑΙ, γ/Βΐ^ τά^Λΐ, άφ' η χοσγ&ι^ 
7^ί• ?/*"' ^'^^/^Αί* 0& ΟΙ, τα/ρ Ίτοιγ,ηκωζ ό βΛ<ηλβν$, ο^ 3^ Π)& ΕΙΓ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

11^241 ΤΠΑΡΧΟ^ ΑΑΛΧΙΚ• ίντί Τ?, ^ ϋΙΑΟΌ^ ^Π^^ 

1Γ3βΙ ΤΑ ΧΕΚΚ' ΒΟΗ• Δ/^ Το!» σΐ^ν^ β'ΤΜν Χύ- 

ί^ε^ του^: 'νΐ;©© βι. Τλ» β^βρι ιτ}^ 'έ^ϊ&λίϊ^ λΰγ^ 

ιΐ3α οτ ΓΑΡ ΤΙ ΤΗ2 :ίΐπ. ά/ϋΉ^ί ^^ ιν, ατί 
2^ την ΈλένΖα/ ή <ιροιΤ646ΐ ι>«νει&* ο^ οΣα^ ίί^'Λι&ν 
«θτει^ ά»€(7Χ€υοΐσ»• οι ΠΟΝΟΤ ποααου πλεα,• οί φί^^^ 
χάΛΛΟί, 01 'ΛΛίρβί Τ ^ά«ι>• λέ/ει <ί4 τνί μ4ρ3οφομ^* ύ^ 
•αζτ^ρ μ(ρ3Όφο(θ$ ης ^β^ μί<&ω ί<φΑΊ%ύσζύύ. ααα' οτ- 
ΚΕχ' ΟΡΚΛΝ. τ ^ άρΐ9«Ληί σαυξ\%ηαν *έ^ τ -? Έλίηι^ 
μΗηϊώυ,, ο Τια/ί^Ϋ^ω^ τι»)/^ ορ)αϋ$ άτιττηο^ οια/α^- 
«σδβδΌί^ α^ '^μΜίΤΓ^ οώτί»ν, Χ3«^ ςρΑΉίίσ^ίν^ έι τ*^ ά^»- 
ίΐα>^ Τ^νόιτο 'ίΤίρΙ τ>,ν ΈΧνΙίυυ^ αςΧ γ/\μΛνη, ΐ6θϊ δ* 

Λ *Α>α/ι^μνοΐΡΐ, ό€ρ<ξ64 Μβν5λΛο?• σΐίϋύίΛί ^ τϊδ•• 

113-7. οτδ' ατ τοιατγην ΓΑα«ΛΝ^ ^Ι^σϊ-ήδϋο* 
τζ^ Τ&^κ^ 7ίαυσΌί€θται τίίς χ5&χ^ρ<οΐ^) <9(4 μίλΛςϋυ Οβ Μ^€ *Γ< τοιτο^ι 07Τ8 λϋ^ο σαι ν^ς λόίας, Κολά^£»κ, το «ναι^β:!- 

ΜΟογΛΙ^ 9$. ΤΠΑΡΧΟΣ, 6 ύ1^^ ΛτταΙ^ίυτα. 

ά^ψα^λων' ίναρχος !^, άζί' 1128. ΑΤ£ΡΟΣ, 6 ίηρ^%. 

ν{ΐα. ΤΟ ΣΟΝ ΧΤΟΜΛ, τβς ^ 

112}• Κ0ΔΑ2£» ϋ^αοΊίβ τβ; λο78^ ΕΙΧ ΤΟΝ ΑΙΑΤίΤΑ• ΙΟ) τοιτη» ΧΑΐ^ω^ ώ χί Ό^&ίλ^Ι/Ίίς '^ν* ΐι το χν ΚΛΚοα 
Ίνη /^λόΤ* Ουχ ζ^ηςί'>\Λΐ ί συμφορά οΜο η «ί 

ΐίίΐΑ οςοίγίΰίίΛ;* μηυυ τ^ ^^^ άνοΐίρβτιν ί9Τ€Χ'ηινβ(| τ» 

1146. ΚΤΕΙΝΑΝΤΑ; Δ£ΙΝΟΝ. Ό ρ6ρ »4'7Γ€ΐΤ, 9(Π»Τ 1^ 

<α<^* ^^ τ>!^ φά^ηί; άΐΓηλαμ€αν£τα<* το Λ τοι»τ» 
ΧύγΜβί^ /(Λλλον, ί Τ?α7Λ>ίίβί4. 

1154. ΨΗΦΟίιοιο:^• μ^βΐ ψιφα; φοΜτι χα'Μχ^«]^ϊο4 ΙΙ3Β. ΚΑ> ΥΠ£ΡΔ1Κ' Η. 
οηΐίφίΊί λ4γοι χα) <(μ) Ιλα^ο) 

1159• ΧΜΙΚΡΑ ΦΡΟΝΕΙΝ, 

τίογ το ιίψι^λά ψρ^βΊψ, χα} /μ- 
/βίλα ψξΟΥίΊν, -η ν^η^οφ^^Η]^, 
]ϋ£ΓΑ ΚΟΜΠΑΣΕΙΑΣ^ |;α€/«. 
λορ^μΛτ^^ειας. ΑΣΠΙΔ* £1 
ΑΑΒ01Σ, ^1 σνς'Λ^ψ νολεμ^- 

Αχρ•(ολί^αχτα^ ^β οί /^αχ^οθ/χ 

μ^ς, ΚΤΕΙΝΑΝΤΑ Μ£. ο<Γον 
Ι« αύτψ $ιιιλ^άη. Δ£ΙΝΟΝ« 1147- Τί^Δ£Δ*0ΙΧΟΜΑ]• 

οΐτον το Μ τούτω αιτόλΜλΜ^ 
ΑΤΙΜΑ, άτΙμΛίς ντοΐα, *Ατίΐ»»ί^ 
ξω^ το κατα^ροΜϋΤ άτιμ^ £2« 
το ατψ^ν ναω, και τ^τιγΜ^ΐΛΥ^ 
Μ τ8 αυτΒ χαΐα τον νΛ^τιαο» 
9αρακ€ΐΐί»€ν9ν ιν τγ τρίττι ατνξν* 

1149• ^εΠΑΙΜΙ, άτψΛυς 

ιι^ι. ΤΟΤΧ Γ' ΑϊΤΟΣ. 1)^ 

^Ην τβ; νολεΐί,ίβς αυτός αύτον, 
άττ) Τ8 ^(ΐ^αυτυ, «κ Ιώ θάιτ7Εκν• 
πολέμιος προ ΤΣΤΗ ΠΟ- 
ΤΕ, γ/8ν νροΓατ^ς νολβρι I- 
^€ν€Τθ χατά σ«. ΤίολΒμ,ίύς, ^ 
ώτ άί^οτρίοί χωράς Ιχθ^• 
ίχ^ρίς Λ, ί άττο της αοτ^ς. 

κλέπτης ψηφοποιοχ, ^- 

Ιίίρ ίόλίρς κξΛηί α»τ9 ^φ^^φ^. *ϊ• ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• 1158. ΟΥ ΜΑΑΑΟΝ Η ΑΤΠίΤΕΟΜΕΝ• ΟΜίκΛί^^ίϋω^ 

λ£Λ7(£ί 70 λυ7^^Ά^ανμ^ί)α^^ V »• ου /ΐίΑλλον λντηιΟΐΐσΌ^ 
6ίΐ.«/οντ«, ί/α», η λι/^ηιΒίσί/ίβΛ 'χ!;»© σου• η ίπΛ^' « 

1109• ΕΓΛ ΔΕ Γ ΑΝΔΡΑ. 1^ οδτΟί αίνπϊΡίΛΙ, 
ίρ' ΓίΕζ^υ τον λρ^ν 97α»^^05. 49^ 1155. ΤΟΔ' ΕΧΦΑΛΗ, το 
ιτ^ί κρίτεως» 

1 156. ΠΟΑΛ' ΑΝ ΚΑΚΛΣ, 
^;8ν ΌΣ^}^ άν κακά καϋω; κλε- 

^άοτα<ο λάθ^α. 

1 159- ΤΟΝΔ* ΕΣΤΙΝ ΟΤΧΙ 
ΘΑΓΠΈΟΝ, ψ/8ν Οϋκ αξιόν ίη 
^ώαίαν τονίί. Θαιττεον, κοινώς ' 
θαττίίον «Γίν, *Α^7ίκ:5^• οι γχρ 
ΆτΙιχώ άτη 'Τη σϋντ^θου^ άε\ ίζ 
^^αμΛλβ τον λόγον βίταίξοντες, 
Ιττεϊ Βυξον εν τγ (τυνη^εΐα ^ο θ«- 
ψϋον, το νοιψεον, κα^ "^ά τηί 
άκολοϋθ/αί τοίύτΎ,ς χ<»ίρίζ βτ^οβ•- 

^εα&ιν αυτοίς το ε ην, .ΰ συννιτ- 
ι^κούετο Ιζίο^εν νταξά τοΊς κ6ί- 
νοίς. Ίνα, κΛίνωτεξΟν τον λόγον 
έργάσωντουΐ. 

1102. ΕΦΟΡΜΗΣΑΝΤΑΤΟ 
1ΪΛΕΙΝ, -^{τν ειτι το Ότλεϊν ίρ- 
ρ.ι;^αντα• -το ^1 δραηταντα, άν- 
Τί τΐϊ τσαξοριίηταντα Μ χοαρω 
χειμ^Σνος. ΠΑΡΕΙΧΕ ίαυτον ^/λονοτι. Τω θίλονη ν&ντΙΧψ, 
Λς-ε χαΤΛΊΤατϋν» ΛΑΒΡΟΝ, 
ΰ-φο^ρον^ ^ρααν. ΧΕΙΜΛΝ, /κ^- 
γάλγ^ ξάλη άνερίΒ. ΚΑΤΑΣΒΕ- 
ΣΕΙΕ, κατατταιίσ-οβ• το ισαν' 
ζτΜ ^ί "ίϋ-ως αν ΧΛτα^αόϋΤΆδ χα) 
σί, κα} το σ'οΐ' θοαοπ) ΓορίΛ κα7ώ 

άνεαου Ικ μ,ικρου νίψου ς ννεύ^ 
σασ-α. 

1 170, ΕΝ ΚΑΚΟΙΣ. τ) εν 
βίντ) Ί^ί Ιιτί• ο; ίφύζριξε τα^ς 
^νΓυχΙαις των ηΧτ^^ϊον, ΕΙΧΙ- 
ΔΩΝ, \^ών. ΜΗ ΔΡΑ ΚΑ- 
ΚΩΣ. ίρω σε καχως, μ,ετα αί- 
τίΛΤίκης, 19 ^^ί** ^^ κακόν, όαοί- 
ως. ΑΝΟΑΒΟΝ, άνίψοψ* ολ• 
?ο; γαρ κυρίως τ) φξόνψτις. Κ- 
ΝΟΤΘΕΤΕΙ, έίίίαίτκε. ^ΝΙΚ- 
ΑΜΗΝ, ενς-όγως ιιταρεΙκασ•α. 

1 1 78. ΠΤΘΟΓΓΟ, Αιώνιε. 
ΑΟΓΟΙΣ ΚΟΛΑΖΕΙΝ, ^ λ«- 
-^ομν σ'ωφρόνίξείν, εκείνον ίΐίλο^ί"• 
η, ϋ? ηνι νάρεην αναγκάξητΛ 
ΑΦΕΡΠΒ, άιύρχβ. ΜΑΤΑIΟ^^ ΙΙΧ Τ»Κ ΑΙΑΝΤΑ, .<ϋ(ΐ 

^ηί^ν. ΤΟΚ Α£ΙΜΝΗ2Τ0Χ• 'ΖΧΐν €σΧ>φρθ\ Ίηί^ ί"^^ 

^χ^ ΤΛψΟββ οΰ^μτίΐςα. ΕΤΡΛΕΝΤΑ, <ηοτμμί)ΐογ, 4^αλ»ι- 

ΪΙΒ7• ΟΙΔδ ΠΔΗ2Ι0Κ• ;«/ρ£9"<ν ί Τ&Χ/ΟΗΛία |^(^ τ? 

;ΐ8ϋ<$©ί• ούχ οτι <ί6 ί^)/λ του ^^οσνί^ίΛ φυ?^ζοϋ^ ίό χχίί- 

1192. ΠΡΟ2ΤΡ0ΟΑΙ02, ^αΓ£^9δ7?οΙΑΙ/ΐανθ5 οεί^τοζ 11 

ιχττίϋύητ. 1ΚΤΗΡΙ0Ν ΘΗXήιΤΡΟ^% τα^ τινλλαίς «ασια^ί.^ 
1197• £5ΗΜΗΜ£Ν029 ^/'^'Τ^^^σ^^υ^'ίο$, αφ),ρ'Αμίϊθί• ί^^ψ», ΦΑ ΑΤΡ* £ΠΗ, Φλύα^. *^,^1ας, χα) ίχπ^ριο^ ^σναψο^ ^^ 

Εριδος, φί^ονειχία^, μΑί^υς^ 

ιιβ3. ΣΠΕΤΣΟ» ΤΑΧΤ- ι»97. ΒΗΗΜΗΜΕΝΟΣ,Ιΐί• 

ΝΑΣ. καΤ ειτίτΛΟΌ^ λβγίταή ττίς ^^^ιν^ίι^ο^, άφτ,ρτ,γ^νος, 

«ν8%. £ΝβΑ ΚΑΘΕεεί, έ- ιιρΒ. ΑΤΤχΙς, ύναύτωτ 

^ος ^9ψόη^ τον εύρύξψψΛ τβί- ίίίητερ ά-τβ ^Β οϋτ»; γίνίίαυι ίτ^ς 

^ν, Λτ ήτο Μν βξοηίΰγ, ί^ον ' ήτίρρΤ/,οΛ βτα^ά 'το7ς κοινοΊί, κα} 

1189. ΠΕΡΙΠΈΑΟΐΝΤΕ, άι^ι τ« ηατά τίίτον τον τρ<ΜΤ•τ, 

%ΜΓ^νονη$, ΠΡΟΣΤΡΟΠΛΙ- 3ΐ€() 1;^ αΐ'ΐίβητοί&τιχον το αί^, 

ΟΣ^ ν^; αότον ητραΐψ£νο^' οΐοψ, ατως ντ^^ΰφ ύς ίιώλ^υοΌί,^* 

νροΓ^^χΐ) ^9 *4 ΙΜΛ9ΤΙΜ. x^ ίνΤί τί «!ί ίτϋχίν. Οίτ»^ άττα 

«94• ΙΚΤΗΡΙΟΝ. ίΐΛ^^ίο* « μτ^, τβ αίτ*»; ίσ«ία ίϊοί^- II» ΒΙ£ ΤΟΝ ΑΙΑΙΓΓΑ» 

1201• ΥΜΒΠΙ ΤΒ• ΜβλΣ^ Ο^ '^ φυπίί^ 

Χ5^' ηλΛΜΜ• Κα/ν ηΚΔΕα ΕΑ|• ^Σ^ΜβΥΟΙ^ΐΙ^» φΑ0Ι» 

^^^|»α^^ βίζΐζο/Δί^ω^ ριττίον όΐα; οτι Όσο ^ιλ09«;>ΜΚ 

1104. τα ΑΡΑ ΝΕΑΊΟ:)• Ο Χοζ^^ 9τί^ί9 Χ^* 

Τίρ Λξ^ ^μ!» ο ί^τοί τϊιτ ίτ5ν άρι.^μί^ τ5ι^ -πολί/- 
*7ξΚίγΰ<ίΒΐι ; (^ «^η λί^£4 ο ύψΒ-μος τ£ν €τΐν «μ») 

ρ^αητ. ΠΟΑΤΠΑΑΓΚΤΟΚ• χλ9^ «τιοΜα "Τί^ΛψωμΒΛ θ9 
1211. ΟΦΕΑΕ προτΕΡΟΝ. όφβλβ ^&ί^σπς5^ άφ&νΐι^ νήχτέΐ^* λ«γ»ηχ{ γαρ το ίοίτφς χ^ρΚι τηί μΛαΊίί^ί» ΕΣ ΠΟΤΕ 

χύ) άντ) τβ χατΛ ΤΒΤΟΥ τοκ τρ«Η ΑΗ8ΕΙ. μ^χρ^ «οτι οτβίυαίρτχΐ) 

«θκ> Ι^' ώ ^^7|ι^Μ^γομΛνψ τί ώτ- Ι Λ^ι^μ^ς τΰν «τολνΓρ^α^ Ι- 

ούτως λέγΈΤΜ ναψί τοις κοι- τ£ψ^ Μγοβψ ^μ,Λ η;ν άηλ«!ιτζ• 

νοΐΓ |χ<ιτ& ^1 «!^> χύι) «Η*) ιί ύς ^ο^ |3λά?ι;ν ήνι» ϋτολΜμΛίιΑ χα-- 

ίίνχΜψ. (βΛΤ9ΐ^, κατά την Τη^^ΛΨ ιψ,Λς 

ΤΕΜΝα ΠΑΟΚΟΝ. σύψ ψω Ί(οΙλψ τφ χρίνψί τψ ΤρΜον 

Χίγω ^xxΜ^β 6 Τ^Λρος χα) τον λκγω, η^ν ά^λίαν μίμ.^ την 

νλάπαΐΜψ τηί λοτβ ιαφΛλαίς. •Ε>Χι5κι>ι', Λβ ι^ν ίί^ αϋτίΓ ίι^λον- 

ΕΧΟΤ/ α«νΐ9 ΤΒ νατρός, £Σ ^ι χ|0«νίβν ^Μτρίζην. 

Τ ΕΓΩ ΜΟΛΑ» &; άν «λθ»; ι » 1 1 . ΩΦΕΑΕί ά« τη ίφέΐ- 

1&04. ΝΕΑΤΌΣ^'1 ^«'ΤΟ^ λω» ύφαλον, χαΙ <χ?9λ)ΐ ιπί ι, 

χα) κιάπ}, η ^^'Ί' άφ' ου η)- ι5^λοχ, 2 εξ άνάγτίης γράφ^τα^ 

τη, ψΰτί Η^Λπν, η τ(λινταί« {$Λ τί ο»* ΤΜητα{. ϋ ϋί {Μϋ^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• Ι13 

άΐΙ^ρΜΰν '^ 70 ά^Τν« ΠΟΝΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΠΟΝΩΝ• ^ 

ηΛ^ιοι> 4 ^ρ%^( Ί^ν ιτονύτν, οίον ο^τταη €<σα.>^^ τ 
β'Λλβν Ι>4?β7θ• » <ΓΐίΓ ^« α7Γ»ς5Χ5^^^ ζ>η5Γν, ιί^ τραΙ- 

1218• ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΤΓΕ ^ΤΕΦΑΝίΙΚ. Ο^νο^* ώγΟΙΛ 
4»^ Ο'^βΟ, οΟΌν βφ' έβ«Λ72^, ΰ ^<ρα[4Μ0ν) ού ^λίΟϋΟζ^ ΟΤΧ 

χ^ν}4ίν• ''Ηΐ^$ ^^ ^ ό ^ξοφοκΛΐί^^ τηίλιν *έ^ ΤΌ ι3ϊον 

ΟττοΒΟΝ, ομοί<Ι^ν, ^<^^• ΕΝΝΤΧίΑΝ, ιίο/ 0^ τπιννί;- 
^^9 ί 'ώ^ ο« χ^Γτ». ΕΡΛΤΛΝ, ^Ρ^ Ι^ωΊϋζ^* χ^λ 
ώϋ^^ν μ^ ^β&ί 0ρατ©ν μεμιη^Ο-ουι ορ τϋ^ τηΐζ^^σνΓ 
ομα^ ίΐ άχολβϋ^ίατ €^Η /ζΰζ^έ ΤΛ /ζ^ζ^ίμ^Λ• ΑΜΕ* 
ΡίΜΚο:^ ητΌΐ 'ττολι/μ^ριμ.νο^, οίον μ«ι αχ(/7Τω^ "Ζ^ ^- 

μβι μηψϋοσυίΛ άί τιη ίΐΜ χς^νον» ΐ^ ο^^ΐ!^ Χ5ΕΧ0^<ί'- 
^* 11 ο# <$^μιςΙ /^ρν^νΜ ^ν, )| μβνον "Ο^ 'Τ^ ^ο« «Vα;(|x^ά^^^* λ£7Ε^α( χα) |;Μτά « Αφελές ειΛ ίευ-ΤΈρβ, χα) ύί^β- 

'ίί Βχ, ο7ον, 8Χ £φελον, χα\ μ,ετά λεν Μ ΤξΙτβ' λαι^^,ζάνε^α^ Βε 

τίάς* Κ/ τν (ί,η, -ί^ τ5 «χ, «τ^ο- άντϊ 7*5 ίιτρειην' οφελον $1 ειτίρ^ 

ΤΛ^ζτομΛνβ ΤΗ ως* ιοΓοί'* ως μ,ί^ ρη^ίΛ άντϊ τ5 εΐ^ε, !ίΛ τ5 ο, ι^ 

ύφελογ, ^ 8χ ωφελον^ βΓον, ίτά ^άσ'β•ε^α/ άε) ι^ί^^Λ ενκηχβ, η 

Ι/μΙο τ6ί§, ως βχ ώφελίν, γε- μ,εΐά Ότα^ελτιλυ^ότος χρόνπ' λβ- 

νΆα^^ηλονότΐ' ^υνυττοοίβεΊουΐγάρ γετοι^ τ5το ενίοτε ρετά τ5 ύς, 

Ιξ ίνάγκι^ς τί άηταρέμ^αΐον τ^, οίον, ως ορλον γε >^ σε κακο- 

Ι*ε\ ναρρ/§νίΐΑψ, ως |λ^ ιί^β- ίοξία. νενεκρωυ^νον. 

Ι 114 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ, 

1229• ΕΝΝΤχιοτ. τγ\$ νυχτβριγ^ί ίφό^ν 'Ρζ) 'ΤηλΒ'-, 
^ααν, 1^ 'Τ^ β^λ^Ί άλβξ>ΓΓ^ριο? ?ν Ό ΑΓ(Χ4. ιν τδαεχ. 

ώι» Τ^^Λζ '^ 2Λ?^Α"ν(Χ• ΤΑΧ ΐΕΡΑ:δ. φΟ^ΰτΐ'χνας 

1240. ΚΑΙ ΜΗΝ ΙΔΑΝ. Ο ΤαΟ(/Κ)^ άχ)ρα)ά)^ ^Χ^ΐν Τ 

1245. τΗ:δ ΑίχΜΑΑΛΤίΔο:^• *? Ήαιονϊΐ^. 
1247. κΑπ' ΑΚΡΛΝ. ί'ττ Λ)ψ«ν Λίχτϋλαν έδαίνε^ 
>β:υ/>ιίν. ΟΤΔΕΝ λκ• βέΛν μ ων Λ}^ τΐ^ Λσ>«ν6ΐ«• 

ΤΟΤ ΜΗΔΕΝ Λ, Τν ΑίαΤΤϋί ΐΟ\.ώτϊ\σϋΙ,ΫΤΌζ• 
1250. ΔΙΛΜΟ^η. ^ίφετοΛ ΛΙίΐνίΧίί• 1222- ίτε ενννχίαν, γ^γουν νϋ- ττ^ς γτ^ζ ^« Σ«ν/ίί• «π ^ε το Σ«- 

κ7£βΐνΐ5ν τέρψιν ε^χ-κεν 1/χθ/ ί%είκ νίον ονο]ϋία άΐίρωτ\ρ\β, 

εν τψ ΐαναν, Τ8Τ£Γ<ν £ν ^^ν χοι- 1242. ΣΚΑΙΟΝ £ΚΛΤΣΠΝ 

ΙΜ&αϋ{' αΡΛΛ άτ'ο ^£^ν ερώτων ΣΤΟΜΑ, αντϊ τα ζτκοΛΒζ λο/β^, 

εττοΑχτεν,ε^ε Ιτ/ΑΟνοτι. ΙΑΤΕ1Ν, γ^γνν χαχίς, αφ-ησ-ωγ, Σχα/όν, τα 

£ΐίΓ£ άνίαν, ΙίΛτελεΙν, χαχον, χα) το άιία1$ευτύγ, χα) Τ9 

1229. ΚΑΙ ΙΤΡΙΝ ΜΕΝ. ίή άρίΓερόν. ΤΛΗΝΑΙ, τολ/Λησα/. 

χρρότεξον ι^^ιν ψ ψο) β ^^ξΐοί ΛΝΟΙΜβΚΤΕΙ, χωρ)ς οϊ|Λω- 

Αίας φυλχκτηρίον τβ νυκΤεξίνΒ γτ^ς, άτίΐΛ,ωρ-ητως. ΧΑΝΕΙΝ, 

ίζίρι,χτος ^ τ5 ταο>Λ^. ΑΝΕΙ- οίΤδΤν. — οΊ ίι} Λγγε»^(ην 1^\ 

ΤΛΙ, ίείοται, (Τνγκεχ^Μξ-ήται. Τύλι^^γ^σ'^ι| είττείν 5τως άνοιμΜκΙύ 

1234- ΓΕΝΟΙΜΑΝ. «Γθι τα, χΛλεττοί Ιυ^ι^,^τλ, 

γενοΐι^,γ^ν, οτβ Ι^ιν Ιγ) τ3 ττοντβ 1234• ΣΤΑΝΤΟΣ, ^νς-Λ^γ•ν 

το ϋ'Μεν^ρογ αίχρωτηριογ. Το ααχέίτααιίνίί. 

%λνξ6ι/.€νον ύιτο τγ^ς άλος, λέγω 12^6. ΤΤΙΚΡΟΤΣ, τσικρ- 

ύιίοτην ακρανκλάκα, γ/αν^γγ,)^, ΐτοΐΒί, ύζ τσίκρίχν γ^ι^ων νπΛΖΗί 

τ! ^γΜφ άνΛ τ5 Μ το άκρον αγώνας ίοΐκαΐί,ξγ κη^ιΐζα/ τ&7,- ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. "5 (Αροίζ. ποΔΑΟίχι• 'ττή^'ί^ς• κακοιχ βαα£ιτ£• άνη 

τί ]9Λ5«^Μ«ΚΓΒΤΒ. οι ΑΕΑΕΙΜΜΕΝΟΙ. οΐ ί'ίίΙ^δ/Πί (ά 

οτκ ΑΝ ΠΟΤΕ κατα2ταχι:ε• γίηΐίΛΟζ β 7^ΰγ$* βι α 

ΟΟί «ξ« -τόΓ^ χεκ^/υδροΐζ, ουίίττνη χ$ί7κίςασΐί ^ί. 
τοη οπιίΕβΕΝ, τν^ τΑωφρΗζ• 

1267• ΑΑΑ* ΕΙΡΚΤΕΟΝ. ΛΤ, ^ησίν, ίμ/ϋ^Βϋ τ^ς 
«αζ ι^εκ^ίμ^οις* 1'Χ^\ί)/{ ί^ φ^ την χ^^^^πχ. (ττ^μχ άρβ• 
τ>?ν ^[34 ^^ χ^^&ιΜίιν ου Λ/ναται, βί^ ά^£5(7ΐ«Λίν 

12/2• ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚ. 70 τί^ μΙ<ΐΐγ$. Άργβοις τίτε ενεχα των Άχιλ• 
>Λ»ν ί^λων, ει να,ντΛγβ φα- 
«ίρεθα κακό) Ικ Τειίκρβ• ίν /χΙν 
τίϋ ΕΟΙΓΜΕΝ Τξί^εΊαι το κ ίΐ; 
γ ά«•5 τβ εοΐκαμ,ίν' Ιν 91 τω 
Γυζω, το γ ε]; κ, άττο τη ^υγη- 

Ι26ι. ΚΑΚΟΙΣ λογοις ^- 
λον{η. ΒΑΛΕΙΤΕ, λοι9ορη<Γε1ε. 

η63. ΗΤΝ ΔΟΛ!} ΚΕΝ- 
ΤΗΣΕΘ', λά^ρΛ ϋ-φάξετΒ. ΟΙ 
ΛΕΑΕΙΜΜΕΝΟΙ, ο2 νιτιη^εν. 
τ^ί, αΐιτολείφ^ενης' εχ μ,εταφο- 
ΡΛς ΛΙΤΟ τω> ^ρο^άων, 

1264. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΟ- 
ΜΟΤ, ευταξία, ην 6 ψοΐΜς ττοια. 

1266. ΤΟΤΣ ΟΠΙΣΘΕΝ, 
τ»; άίΓολβίτοΐϋΐίΐΊίί, τίί νικα>/**- I ΐΉ^• βίιτο μ,εΊ αφοράς των ^ρομίωψ 
ταύτα λέγεται. ΑΛΛ* ΟΙ ΦΡΟ- 
ΝΟΤΝΤΕΣ ΕΤ, τ^γβν οι φρόνι^ 
ΐιοί κρατβΰτιν, κα) ίϊτροί ^«1*0 «ιτ- 
ά/εται το ΜΕΓΑΣ ΔΕ ββς ύρ 
την ντλευράν, κα) το ^ζζζ. ΟΡ- 
ΘΟΣ, Ιίγβν κατ ευθείαν ίί^ τ^ΐ' 
6ίον ττοξεύβίαι, β ιυαξαχλίνοΰγ. 

1274• ΑΛΛ* ΗΔΗ ΣΚΙΑΣ. 
ύιάς άν^ρος βκ ίτι ζώντος, ά>λά 
ίντο^ σ-ϊαάς, τουτες-ίν άνυιτοί'ά- 
τον. 

1275- ΤΒΡΙΖΕΙΣ, νζριηχά 
λέγεις. ΕΕΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΟ*. 
ΜΕΙΣ, ^ραα-υλογεΊς, λα^ξαγο- 
ρε7ς. ΟΣ ΕΙ ΦΪΣΙΝ, χατά φύ- 
ο-ιν, η/βν κα7ά το γένος. ΕΛΕΤ- 
ΘΕΡΟΝ. νόρί,ος ψ Ά$ηντΐύΊ^ τί$ 
% ιι6 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 1280. ΤΗΝ ΒΛΡΒΑΡΟΝ ΓΑΡ ΓΑΟΧΧΑΝο ηωτ&α ζώ^ Τϋν ώ τίιν μητίζ^ 1281• Βίβ' ΤΜΙΝ• έ'τηΐ V σνμ£κλέυα 2ι^ 'το 'Α/ύί* 

1283. ΦΒΤ ΤΟΤ 0ΑΝ0ΚΤ02• «2&<7ΐα9η^ ο λ0^^ εΙ^ 

5ανον7Β^• 

1266• οτ :ζτ ΠΟΑΑΑΚΙ2• ΟΟο ϋίζ^τνα •ηίί <^^ 
σου μΛμ'ηζί ου ττοΜβιχ^^, (ν Α<ο(#, /οτς^€Χ4ν<Γ^^:7Χ$ ο^ 
-Λϋλβ/ιοΐί* ^Ο^ 'το 'ΟμίίίμχΙν* ('Ιλ. /. 322.) >'•ι)(Γα<^κ ΟΤΚ £ΠΑΙί2« ου νοω. 

1283. ΤΟΤ θανόντος 

ΧΑΡΙΣ, ^^γΗν -η ο^δίλο/Λίη} Τοϊ 
η^ίτη^όΐΊ. ΤΑΧΕΙΑ ΤΙΣ, βίντϊ 
^ τάχ*Γα. Τέ ^ύν ΤΙ ^ΐ5«7 β- 
«']«)' 'ΌΤράγΐίΛΤΟς, οΓ(»ν, τί Τ6^β 

τί Λ ΤΙΣ, «νοΓαο-ίν χα) τιρόνω• 
ττον, οίον, τ<ν οϊί £γ), Χωκράτ^ς. 
^νχο¥. Τ) ΠλάτοΛ' ; κα), τίί, Ή'ά- 
θί ν «Ι^ Λγ$ί>ων ; εν ΤΗΤψ γαρ ό 
ίρίατων οΙ$€ ^Ιν, ίη Λντ^ρ, τίΤξος 
Ζν την ίροίτηΰΊν τηαΊτουι, ζΎιΤεΙ Ω 
■ τίνορκ, ψ αν Ητος των οί^λχν 
άν^ρύν χωρίξοίτο' ΕΐΓί) ίέ τιτρος 
τό ης Λί ονο/χΛ ΐϋ^ονοί' ακαντψ 
νιίριον, ύίλλα χα) σέν βιτιθέτ'Φ ονομ^η ΐΜνοψ χυζίψ τΌ Τί$ ι/ιτ^ 
ΤΛο-ΰ-εταυι, ά>λ* Ιην ίτε κα) Ιιτ<- 
θίΤα;, οϊ^ν, Αΰϋΐανόί ης ίιίοίηα 
τ6$ε, χή, 3 Λβχιανο^ ηΚ; η^- 
ί$Ίν. Έν/α?δαβνιί ΧΑΡΙΣ Ι«- 
θίτον εχπ τέ ΤΑΧΕΙΑ ονορίΛ, 
£1 χα] άλλα;; τατ9 ΒίτιρριιΐίΛηκην 
ίχα ^τ,ι/,ΛσίΛΥ, Λο ρία ^δ ΤΙΣ 
αντο Ιττά/βηο^, χα) ταχέΙά τ<; 
ανΠ} λίίεΊουΐ $ΐΛ^ρεΊν• χαϋ ^αΰ• 
Τΐΐ^ λίγετΜ, κού ^ο ^<;, χα| το 
ίιτύΊός Πί' χα| τρ /Α^ν !ης ι^οα• 
τα^ £11^ χνρίν όνοιχανο;* το ^^ ο- 

ΑβΜΛνψ' Το ^^ Ολον οΐ ^μΛΐ βκ 
εξετάξονΤΒς τίς ίην ί τοΊς κρί- 
ίμ,ασιν εφίΓτ^χως' είτε κάλο; ίη- 
λονβη, ίϊτί το ίναντίον, αχερ 
ίιΐίί^ετίκόύς λείείοϋ. ΠΡΟΔΟΤΣ' 
ΑΑΙΣΚΒΤΑΙ. χαταΚοψ^ζάνετα^ 
ττ^οίίίβ^αίνι^, -ξ ιτ^οϋσαΜ 'Τον η- ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 117 Ι29α ΟΤ ΜΝΗΜΟΝΕΤΕΠί• Τ(βλΖς "19/^$ Ίϋ, (ΐ254.) 1291• ΕΡΚΒΧΙΧ• λββ^Τϋ ο^το;• 

1298. ΟΤΔΕ 3ΤΜΒΗΝΑΙ ΠΟΔΙ• /ζ^ί 7Γ^ Π2 )8(ίν• 

1301. ΚΑ*ΚΕΛΕ'ηηχ):^ αύ7θχ;ΐλΐυ9ο? ^νκπν α;υ7ον 

ΟΤ ΔΡΑΠΕΤΗΝ ΤΟΝ ΚΑΗΡΟΝ. οοίίν ;ΐανΰρ>^93ΐς <2&« ^ 

λλϊζίΐτ, 2ι^\* ίνζί/υ^οζ λδερ^ν βεϋτον. Τδτο Λ Γςορβττοιι 
>ατί ο Κρβστροητίί /8ίλ^ υ^αΐν «ί τ^ν ά/^Γατ του ν!^ 
ΤΌΨ Ταίκ/>ον λοιΛρβΤν *Α)^μΛμνοη, ίτττο τν -ττά^οί/^ /σζ^- β>Ί?χ.άτα ίτ^λαίιί. ΕΙ ΣΟΥ Γ ΟΔ* 
ίΙ'ΝΗΡ. ΒΪ <τ5 γ€, ω Α7α^, οΗ 

1287. ΠΡΟίΚΑΜΕΣ, ΒΓ/^ο- 

1^9^• ΕΡΚΕΠΝ. Ιντο; τΛ 
ίζχί^βν, γ/ουν τείχους. ΕΓΚΕ- 
ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΤΣ. ι} Ιν αντί τ-β 
ί3^ον. ΕΝ ΤΡΟΠΗ ΔΟΡΟΣ,Ι^ 

ντ7|ί Τ8 ΐϊΓ0λ£/Λ8. Ύρίτίαιον, ι{ νί- 
κτ}• τ'ρο'Β*^ ίΙ, ι} ητ7Λ" τρόιταιον, 
ίτϋ Τωγ ίιαηίόγτοον' ι'ροιτη, ετΛ 
τ"Λ¥ ΖίΟΰκομίνων, ΑΚΡΟΙΣΙΝ 
ΗΔΗ, «τι μ,ϊψ τοις αχροις νΛϋτΊ- 
ΜΛΪς ί^ωλίοΐί, ί/βν ύτοΓξώιίΛσ-ι, 
€ταηίωμ,&α•ί «τών >εων, ^β τίυρος Ι3 ρ,δν». ΑΡΔΗΝ. αΤο», τί βΣ^α* 
νί^α^, κα) •τ3 ίψω* άφ' η £ρ5ψ» 
άντ) τ5 ^Β^^ώζως 9^ τζύφως, ως 

ίνταυ^Λ' ^ άνΐ] τ5 άφαηηχαί 

1298. ΣΤΜΒΗΝΑΙ, συηΧ" 
^είν βαίνω, το ΐΒ^ξεύοιιαυι, άφ* 
8 ΤΟ ΰτνρ^^γ,ναυι ^νΤαν^Λ' κ^ Ιγλ- 
/ΑΟ^, ά(ρ' ί /3άσ<; ανίριάντο^, 
ΛΑΧΠΝ, χΧηρω^άζ' αφ" ο» 

Κ^5^•ΚΕΛΕΤΣΤΟΣ,)9 αύ^όξ- 
|^ι,^ι^Οζ, Το *άν• κά) 8 |χνη]Μ,ονει;*• 
έί^*» ο^£ αυθ(; 6 Αΐχ; κλι;£α;9αΓ> 
αύ^όρίΜίτος, ου ιχτερι^ι^νων τον 
«Γ^οΓά^ονΤα, £/χονθ|ατάχτ^ο•6 |ΐΑδ7ί 
τί "Έκτοπο;, 2ΐ8 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. Λ^^^Λί^ον• 9^ ^ *Α^^&ϋ$ ουκ, ατπο^ λοιΛρίις, χ^ 
βέκ, άν ο^ ΊΌίΗΤω -ττά^δί• ααδ* ο:* ετδοφοτ. α$•ΐί }ΐλϊ- 

1308. ΟϊΚ ΟΙΧΘΑ :ίΟΤ ΠΑΤΡΟ:». άίΟύΤ&ς Χί^ ΟΛΠΌζ 

οιν. ΜΗΤΡΟΧ ΒΕΕΦή κρη:]^^η^ »χ, «ί ^ρβΑρβντων 

«]θν, οξ ^λ^Ο^ϋλίΡν >*<)ρν6 <7Όί το ^νθί• £ΑΑΟΐΧ ΙΧΘΤ- 

?τ< Ο,^^^χ^^αχνι 06ϋΤ)ΐν Τ^ς^ 'ν^δΠ) 9δ^';^ν7©ί, ο 
^Τ))ρ Ναι/τιλίύ; ;ιαρέ^^αν, ίτηΛλ^/υ5ρο$ βίττοτι^ντω^α^* 1302. ΔΡΑΠΕΤΗΝ, ΙΐΤίτή- 
$£τον βΐ^ το ίιβς^εύτ'^ν. Κληροζ, 
ί/ βν ίχΚτ,ρβντο' 7^ κλη^Οί, αα- 
το το χΚτ,ρου^αι. ΑΡΟΤΡΑΣ. 
χΐρσ-οί, •η ξγ,ρα γη' οίξπρα, η 
•ηροτρίΛσΊΐίνψ λψον, το Ιχον 
άί-άχνας χωξά^ον, ΑΛΛΙΑ 
ΚΟΤΦΙΕΙΝ, «Γτ)θί;/Λα τ^φον ίτοι- 
-ήσαν (χλ/!*α, βτβίλρα, κού τιη}- 
ίΐί/Αί*, ταυτον, ΠΟΙ ΒΛΕΠΠΝ. 
γ/πν ίΐς νοίχν ε^γενειαγ ιτύ^υ 
άφορων ταύτα λίγα ζ } 

Ι3Ρ8. ΟΪΚ ΟΙΣΘΑ. ού γι- 
γνώσεις ΓΙελοίτα τον σον τίρό^ 
^αιητογ ονία αρχαΊον, βά'ξζαρον 
Φξύγα, 0$ τ» σί τιτα,τρος τσροί}- 
ιτγ,ρζ€ τσατ-ηρ' Άτξία ^β, οντά 
ίΐ) λο> ΟΤΙ, ίνσ'Τξ ζέΓΛτον, πτρο - ^ενΤΛ τω άίελφώ ίδΤιΤνον α^α 
των σΌφχων Τίϋν ]$1ων Τέκνων^ 
Οί εστίειρε ^ε ; 

13 13. ΕΠΑΚΤΟΝ, εττεΐσ-α^ 
χίον μΛίχόν. Ο ΦΙΤΤΣΑΣ, ο 
γενγτ^τας, ^τείειν, το τη γ^ 
φυτον εν^εΤναΐ' ψιλον το φυ κα) 
βραχύ' ^♦^ϋδιν, το οΊΤεΙρείν, 
ψοιτ^ηκώ^, β τσαξάγετίίϋΐ άττο τ5 
φΊτνί, ο νατηρ' * χαί ρακ^ον, ο 
κα) εντρίυ^α ^ψ τίοιτιττ, Τξταχίαυ^' 
το7; ίί υΓερον γ^ι^αρτγ|^, ΕΦΗ- 
ΚΕΝ, εΊΤεταζε ^ο^^να^| εΙς ^ια* 
φ^οξάν. ΤΑ ΠΡΧ1Γ ΑΡΙΧΤΕΤ- 
ΣΛΣ, τάζ της νροίττις ρυοίρας 
άν^ραγα^Ιαξ αν^ραγα^'ί^τας» 

13 1 8. ΦΪΣΕΙ, γενα^ Ιιτί γι- 
να$ ?^γξτα| γ.νρΙ'Μ$ το ^ι5<Γβ• Ιτ) ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. Ι19 

1319. Η ΦΤ2ΕΙ ΜΕΝ ΗΝ ΒΑΧΙΑΕΧΑ. ί'ίΛσΧίυίζΗ 

7Λ ύρη/υ^Λ •7Γ€ρ< 5^^^^/^^^α4 αιττόυ. το« προ2 αίμα- 
τος, τα$ συΙ^ηίζ' 'ίσιο^ ^'εουττκΖζ βΐ^ τον Αΐίιν^, Ί»* 
» -ίτ^ΐΛΐώΒί ί λ^ξί^ ηθΕί^ ΑβΑίιτο«. τπ^Λνίδ -ττά- 
λιν ίισ£<ίλ£ί Βίζ ΊΌ9 7\ΰγ^ του (Ι^μαυτΌζ. 

1326• ΤΡΕΙΧ ΟΜΟΤ :δΤΓΚΕΙΜΕΝΟΥ5. 6/λ6, 3^ <"3^^- 

χ?ί του ^ΛίΗς* ίλββίνοί ^^ ο λο^ί, ΟΡί άτ64λ)ΐτι- 
1323. ΘΑΝΕΙΝ ΠΡΟΔΗΑΑΧ• ίηΐ ΤΟυ λ^/^'ΤΤρί^, άν- 

άτια^ίΐ^χαίν ^ι^ν^ο' συν ί;<Τν ί'ΤζΰΚ&^μ^. 

1331. ΒΟΤΑΗ:δΗ^ ΠΟΤΕ. ^ο^^ληΒ^οτί, ά^ /τίζ^ττε- 

^> ίζ?| /^^ λΙ;©** 6/Λοΐ! άνΛίρβΒϊίνοίΐ. 

ίΙ ^ί7ν ϋΐοθετουαδνα;*/, το θίίτα• Ια^ι/τον ^ίγει, κα) τ^ν Τίκ^ατσ•- 

κα) αίΓΟ τ'άτϋΐρν [ίΒ^άγετουι '^α.^^τχ σαν, >ζ τον Ένρνα•άκψ. 

και ί^' ετεξα, ^3^7 ' *^^* καλόν |χοί ττ^ΰδΊ}- 

13 τρ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ, βχ(ηλ\ς, λως ύκερ ^ου$ε τΒΰνΒ^ι.ενω |κ,αλ- 

ΚαουΑΰοντος ^υγάττ^ρ' εκλελε- λον αιτοθ'ανέΤν, ^ ίττέρ τ^ί σ^ί 

γυ^νον ύε αίη^ν ίωίον Τίλααωνί γι;να<κοί, τ} κα) ιίττέ^ 7*^; γϋ^αί- 

ε^ωχεν ΉρΛχΧ^ς, ΒΑΑΣΤίΙΝ, χος λέγω τ5 σβ αδελφού, 

βλΛς-Ύΐσ-αζ, εΙς φωζ Κρααγ^^εΙς. ^33^* δειλός 39 ^ξο^^^ί ^ναν^ 

ΤΟΤ? ΠΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, τΌί; πα κακά υτΤδ^^ολην Ιχοντα κα) 

ΛΓβ 76νθϋ>'. ΤΟΙΟΙΣΔ' ΕΝ ί?λ£ΐψ<ν• /χεσ-ον Λ τούτων η άν- 

ΠΟΝΟΙΣΙ, τοίαίτα]^ εν σ-ϋίχ^ο- ίξεία. Η'Ν ΕΜΟΙ, ήγουν ι} εν 

Ρ-ίξ. Ι/χοί. 

132<5. ΒΑΛΕΙΤΕ Χ'ΗΜΑΣ. 

Ι4 ϊίΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

1333• ΑΝΑΕ ΟΑηΧΕΤ• ΐνφ μ9\ Ι^ ^!^^ ^^ Λ^^ 

τικοϊίτον ^ ό Χ5Ρϋ^ «ξίΓΓδί• ιια}όοΤοΐ| Λ ΌΛ/(Μ^^> Φ$ 

1336• ΒΟΗΝ ΑΧΡΒΙΔαΝ. »& οζ (79^ ^)19)Τ σΠ 

τοι^(7» οί βζκηλΜί^* τ^ Λ ίοα/τν 7*4ί*>ίν ίΛλΛΰπ 3^, 
τον ΑΛΚίΜΟ» ΝΒΚΡα,, ΟΤΙ τ^ννοίϋχι βώτοϋ ίΛλφαι τυκ 
7ΐ\<ίί/τ>ιν• ίϋ^ακβι <$^ ό λί^^, ατι ου ΛΓ χ^ί'*» 'πθ'νβ- 

1339• ΒΓα ΓΑΡ ΑΝΔΡΙ. ΟΙΐυβΊΟ^ Ο ΌΛ/αΓβϋί, ουίο 

^(»ν• ό Λ ΤβΛ£5ί ίττΐ θ-βζ^ΐ'ΤΤβόβ* *0<ίναΓβ<* Δ/^ τον 
άΛλ^ον, ίτπ άντζλ^δΐ 3^ τον Χ5α£5ν. 

1345• ΕΒΕ2ΤΙΝ οτχ. ίίίΐμόηο$ 5 *έ^τίρ>ισΐί• ντ/- 
ςατο 5^ 071 ;ιαιτπί ανθ-ρο'τϊο» /ΖΐΟ.^ ''® ΛλΛ^δί α>«ί-. 

1333. ΚΑΙΡΟΝ, εΐ^ καιρόν, 5ΕΝ. ^/ ί£ <Τδ εττοιψείί τοιίτον, 

εγκαίρωξ. ΗΤΝΑ9ΠΝ, αύτβς ως-Β κα) Ιττεχβν σ•θί βλάίηκ } 
^ηλο^οη ε'ις (/.άχψ,ά^λοί^ίΛλύ' 1543 • ^^ ΦΗΣ' £ΑΣ£ΙΝ, 

ίτων, χα;£ί(Γα>ν, ταργίνου. ίιαηΙνίΤΟΑ βκ ίίσ&ν, ΑΜΟΙ- 

1337- Ο"^ ΓΑΡ ΚΛΤΟΝ- ΡΟΝ, ά^ιίτοχ^ν' αΜΛ ί4α^ίι^ 

ΤΕΣ. ύ^α ^ά^ οι; ντίνυ αϊ- ν£^α^ θάψβν ακίτον ΐΤ/?ο^ βίαΐ' Ι• 

%^5θϋ,' Χόγαυς άχούοι/^εν, ω ανχζ μ^υ. ΒΙΑΝ λίγο, ψ βίάξίΤΟ/^ 

Όίΐ)?Γ<Γ65, ύιίο ^οΰίε ^5 άνίξος αυτόν. 
άρτΙ^ς ; 1345• ί^^Γ^ν ουν φίλφ είκύΐ/ΐ^ 

134^• λ^α; ^κοϋ«ν αΙ%ρα, τΊαλι^βη» «^^'' ίλατ7ον ^ ν^ξοτερον 

Κ} γαρ ούτος ίργψ ΙττοΙτ/^ην Ι/ϋΐέ ΰτυνηρ^ΐΜίν σ•θί, τουτέ^ιν, ώσΐίΐζ 

αΙ%ξχ. ΊΤξάτερον σνι/^φωνεΊν οΌΐ, ^/λαι^ 

1342. ΤΙ ΓΑΡ Χ' ΕΔΡΑ- €!ηχ|. 8ΤΝΗΡΕΤΜΕΙΝ, άιτο ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. Ι2| 

^αχΎΜΐ, χ^ Φτηλ£γΜ£ το Ά ^ρίς!" ίζ/αίν ίμοί ι$ 
φιλώ σου άτηητι '2αΛ«9ιί> ^ η ξ^^ Χτνηρκτμβιιτ^ 
ουμφάηκέΐν, σΐίίηςέγΗϋ ύί$ /Οϋ^Πξ^Κ» » μ^^υρρξ^^ <ια» 
ΧΛο£ς €ρ€σσΌηο09φ 

135Κ ΜΗΔ* Η ΒΖΑ :ίε« μ^ι 9 ^ΟίΑύυ βΐΜΰΙ^ 

τ«ί £νΛίξ4β&«^ τοντίί τίιβ νίξβαΐβ^ν, υτοι^^ί^ί τα ΐί• 
Υ5^ν• ΚΑΗΜΟΙ Γ^Ρ ΗΝ ποβ • ΟίΜος Ο λρ^( ύς τηι^ 

136ΐ• ΛΚΔΡΑ Α^ ΟΤ ΔΙΚΑΙΟΚ• ^ΑΤβ&| ^ Ι^Π Τ? 

μΜΠΜΠ^ζ Ι^' τον £(δλ^ ον ί^ /^νησιχτχχύΤν* /ώί4Τ«| 
υίΐ *β] ΤΒ μισ^ιυ^ ^ τπίτπλ«ηιικο7θί• τον ίβδλρν ύ μετοϋ^οξΛί *«'' ^ί' αίττ^ν εΐ^β- |χτ} β,α&λβΛ7ν, χβ^ το ίβ?;. ΑΤΙ- 

'οΊαχ ίρε^α-όντοον χαι μ.)) Ιναντί' ΜΑΖΟΙΤΟ ΣΟΙ, ύζξΙξαίΌ νιτα 

Οϋ/ι^)^»»^. £ΙΗΝ ΟΤΚ ΑΝ £Χ (τοί;. 

ΦΡΟΝΏΝ, «; /χη ρίλοϋ άχ8<τΛΐ' 1361. ΑΝΔΡΑ Δ'. β ίίκβΜΟΐτ 

/Μ, σ-οΰ ^ι^λονον^• Ν£ΜΠ« αντί ίΐ βλί^Ι&ν ητζ τον ίγ^ρα, τον 

τβ ίχω, άν^ρεΤον βΐ θάνοι, βί* ίάν ρι,ΐΰ^ς» 

Ι33Ι. Η ΒΙΑ, -η $υνα^εΐΛ. ΤΟΪΔ' ΤΠΕΡΜΑΧΕΙΣ ΕΜΟΙ* 

ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ ΠΑΤΕΙΝ, αντί ήγουν ύττίξ τύτου μάχγ β/Λο/. 

τίϋ χαταφρονεΊν του Λκαίου^ Χ3^5• ^"^ -"^ΑΡ ΘΑΝΟΝΤΙ, 

ΕΧΘΙΣΤΟΣ, Ίίίνυ εχ^ξος, τ^γαν θανοΛ Λ β χ^ « ιτ^αβ•- 

ιίά>Λ^Λ ΐΜΐίί(η^[/ι,ενοζ, ΕΚΡΑ- ειτερ^ζψΛί; τβΤεη,ιίρΟί Τφ μΛ- 

Τ Η Σ Α) ίγχρατης Ιγενο^ην. βτεΤν ίΊ^εμ/ιη^^ταΐ' ίτΛ των λάξ 

ΑΛΑ* ΑΤΤΟΝ ΕΜΠΑΣ. άλλ' ^ν<x,?λύυΛγω¥ λΛγΛίΛΐ το Ιτημ,ζ^^ 

ίμνς ίγώ οντα ούτθ¥ εμ^ί εχ^" νχί, ΜΗ ΧΑΙΡΕ» ι^ουν |χ^ 12^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

1367• ΤΟΝ τοι ττΡΑΝΤίΟϊτ. Ο λργ>$ ατί ον ^ατίηΐί 

^νονο^ ο^ιολ5>^Ιό&«/, οτί τϊζΐί τύραννος άΛ)664 -χΙ;!»» τίί^ 
^ύυσίϋϋς, *ο^ τα^ τοίοωτΌϋ τίν ίρ>αητ ταί;7?ΐν /©ς^βοίλλί- 

1368. ΑΑΑ* ΕΤ ΑΕΓΟΤΠδΓ. Κ5ί'Τα κΟίΥβυ το ΡΑ,ΔΙΟΝ^. 

Β9ΐν Οία/ ο νοϋ^ τβίϊίτϋί• '31^λ.Λ ροίΛον '^ 71«1? Χ5^λ^ 
ϋυμ&Ηλίευουσι φί?^ι$ *ημ/χ$ πμνχ, άπΊ τ?, β/ιοι χ^ΛΪ^ 
(Γοι αυμ^ουλ^υοίΠ ηψ^^ ^&ζ«Λί, -τα/π^ίν αχβσυν μΜ• 

1369• ΚΑΤΕΙΝ ΤΟΝ Ε^θΔΟΝ. ϋϋψα^ οή άντί9βσ«ί* 
ο φμ Ό<!\/ατΛ^^ *^ τι^ϊ τ ^ίλαν ύ^είνοΕ^ τον )8οΐσιλβα 
Ττίί οζ<Λληοε4 ΤίΛζ^ΚΛλΗ* ο Λ αιττί^-ρένΙ/Λ^ ^ϊΐΛΐ'» ϊτ< 
τον ά>α9ον ΛΥί^Λ χρΜ 7ϊη4%ο^ ΊΌΐζ β^ωχΧ^οσι. 

1373. ΤΙ ΠΟΤΕ Π0ΙΗ^ΕΙ5. Ο^ ΒρΰΟτίίσί* Ο λΟ^Ο^* 

'7Π)<ϊ^7Γ0ί τίί 6σ>ί ίϊΤ£5ί Β'χΒ'ζ^ζ, χ^ τι εωτουζ ί^-θ^-^ 
3»ισδ<£ Λίν^ν, ο'^τιτϊΐ «τοίδ '\1;27ο νοί/ίί )Γί1)ΐαα(^ 

1369. ΚΛΤΕΙΝ. χρ^^^ον ά- ΠΑΗΚΤΟΙ ΒΡΟΤΟΙΣ, νταρχ. 
γα^ον αν^ρΛ υΊΤχκΒαν τό!;•/ /3α- τσλτ-γε^ τπαοοί τοΊς βξοτοΊς* οΣ 
ϋ-ίλέζνν* ^8^εΓ^, Ό^ρετ^^ σ*ε εΤκ«ν ταιοΙ^Β φώ-τες, οϊος ί,ν ο ΑΤα^ βτ;- 
Ιαοί. Έ&λδ;, δε^ίλοντ^ίραχο- λονοτί ε\ς ιχ^άχτ^ν ρα^Ιως ί/,ίτα- 
ρ,ενος, γ^γουν 6 οίν^ξεΊοξ )^ άττο ζα^λόΐίενοζ, εΐίίτλγ^κΊοΊ είΛ ΐΓα^ά 
τΌντόυ 6 αγαθός. τόΤ; β^οτρΓ,'• ττ^ο; ο ίτίσ.ντΒ. ο 

1370. κρατείς, νίκα^ ^ο/, Όίϋ(Γσ-6ΐί>'• "Οντοί^ ττλείΓΟί, κ5ΐ} 
ϋΤΓΟ ^α;ν ρ/λΐί/ν νικώυι.ενος. α>λοί ί^ίλονοτ/, νίΤν είτι ^ίλοι, χ^ 

137 1• ΜΕΜΝΗΣ', άναλα- κατά το ετΤίΟ•/ αλγ^ι;; τ^οξενοί. 

^ί|Όϋ. ''|!^'Β'λτ5κτοί, άττοττλι^κτοΓ, 3^ -π'α- 

1374• Ν 'ΡΕΤΗ. η αξε-τη ρΛΊΤληξ, ταυτο' λεγετΛΐ ίέ ταυ- 

αυτοΰ ^γ^Χονότι, τγαν τ} ανδρεία, τα εν) των εκτετοΛί/^ι^ίγων ττ^* 

ΠΟΛΤ, άντ) του ίσλεον. ΕΜ- ψΐ/χι^ΐ'. • ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 1^3 

1376• εΜΠΑΗΚΤΟί ΒΡΟΤΟΝ. 01 μ^ ίμ/^ατη^ τη 

'ΆΜ^ν^ ΕΜΠΛΗΚτοι^ χαί^οι^ ίυμίτΐϋίζολβί* ο^εύίζΗ 

132.) 

137^. Η ΚΑΡΤΑ. ί3•^5 '^τα 'ΟΛτΟνΓβίίί βοντίλ/- 

7«, οτί ιίχ ώ τϊί ^τοττίΤί /^β« Το 9^ ά^θράτταιτ 

13Θ0. ΕΝΔΙΚΟΤ^• Ο ^^ ΤΟ 'τΐ^ άν^/^/βί^^ Ο «Τίί ΤΟ 

1382. ΚΑΙ ΓΑΡ ΑΤΤ02. χ^ >^ ΟϋΤΟί '^Ι^ΙνΜΙΑΒ^ 

•Πί ομ^ιο[, 'ϊ^χν» ΤΗ οΜξύττπίη ϊι χ^μ^ οαηοζ <ςο/^ 

τ^'ϋί ΤΟ ^Λ-^ ΛΡΤον. 

1383. Η ΠΑΝΘ* ΟΜΟΙΑ, οντΰ^ τίο/^ ΊΐΧ, ανθρο^τπνΑ 
ομοκι' ΐΤΛί 7^ αν3•])ατ7Π)ί τ?ιν οο6βΐαν ^θι£5ΐ.7/'^Τ6ΐ;6^ 

1378. ΕΠΑΙΝΕΙΝ ΟΤ ΦΙ- γ/βν Βίί του θά^ατΌν, άφΙξοίΜψ 

γουν οΰχ βία/θα σκλΎ^ροζ «Ινα/, θ^λω τον θανοι^α θαιτίβν. 
φάνεις, ίείζβί. 13 83. Η ΠΑΝΘ* ΟΜΟΙΑ. 

13^' Ι^όίλλΰν ΐί,ίν αυν ύμ^ς όντως ταας άνγ,ρ συΐί^((,ε^ογχα, έ- 

ίείζω τσάοΊ τοΙς ^£Μΐ)σΊν άνδρας αυτω ιτοίνΤΛ ιτονεΊ' το γαρ Ο- 

ίίχΰάους. ΑΝιΩΓΑΣ« 0ί;/^?οι;« ΜΟΙΑ, άντ\ τ5 σνμφέρονΊΛ, αρ* 

λίίίβί. ρο'Λα. ΠΟΝΕΙ, Ι^7ά^ε7αι. Τί^ 

1382. ΕΓΠΓΕ ανωία. ίηλβκ* ΓΑΡ ΜΕ ΜΑΛΛΟΝ, τίνι γάρ 

όη• χα| γαρ αντοζ ΕΝΘΑΔ^ α>^ω $γ^\ύνόη, τ^γβν τΙνο$ α^λ» ίΖ4 Εΐ£ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

ίγαΧψΛ ^ζτϋ 7»ί Ανθ'ρά'^οι^, τα 6?) «Λφον φ&^3ί^υΊΌ1Γ 
%ί7ο αία/ ίγκΛλ5 τϊ^ *ΟΛ;λγ« ο ^Αγαμ/ίρν^ωΫ βτι βιί- 

1399» ΑΠΟ τοτΔΒ. 'ώτί 'ζι/ίττΐ^ ^πί^ ίιμεγα4 ϋγΐΛ-^ 

λ^ΑΒ'ί 53^ <Πί/^ίν« βίί^ ^Ιλ/οΐν. ΙΤΝβΑίΓΓΕΙΜ* βΕΛίΙ• 
|ΐ4ΛαΙ$ -Τ» βΒΛίΙ) 64 '^7??7Γ9ί >^ 

ζ^ν ο Τδίόοζίί 9«Ρ*^β< τον *ΟΛ«50Γέ*, ΧΑΊΒί-ΤΙ^δ^οέ^Ο^ 

ίζ56( Τίΐν ^ζ5^ βώτΛτ έ'χίρΑν• ΚΑΙ μ' ε^ετ^α::;• -ψ«;- 

^αίριν Βΐκός Ιη νΌι«7ν £|χί^ /[Α^λ* Γ£ΛΛΟΜΑΧ» αντί ί^ϋ Β^αγ• 

λον 'η χάριν Ιμ^υτου ; ΣΟΝ γίΜβ/χα^, ύ^ιγνν^, 
ΑΡΑ. ^ο α^α ίίντ) ^ο« ίι|. ΛΣ 1395• ΣΪΝΘΑΠΤΕΙΝ ΘΕ- 

ΑΝ ΠΟΙΗΣΗΣ, καθά, ^|[χβ»^ν ΑΠ, ΰτνν νμ^ν ζηλονυτί θέλ» 

ίίβθ'* άττοΓον ίι} Τίνα ^^βιτοϊ' βίι^ ^άιτηιΐβ• σνν σο) θάιτΤ» ιΆίί, 

τίοιγ^ϋ-'ης. ΤΤΑΝΤΑΧΗ, «ν Ίτάσί. ΑιτΊω^ ίιίΐ'αία^ νοβΐί&Ό/ βτΌ^ ό λο- 

1387. σι»7)ΐατάθίσ•*ί ο-υνοιτ- /ο;* η οτ* τ^ ^^ θάιττα; /^ετα 

ΑΛΛ' ΕΤ Γ' ΕΠΙΣΤΑΣΟ. -τβ- ^άττΙψΒν. 

^ο (Λ,Ιν χσοι•ή€τω' ά>λ' «Ι 7§ ^ί^β Ι399• ^' Ε^ΕΤΣΑΓ ΕΛ- 

«ΤίΓΛίΤΟ, και ^^ ί £ί^ ΠΙΔΟΧ, ψ€ΐ;θ»ξκα| ^οίησας^ 

1385. ΚΑ'ΚΙί;! ΚΑ'ΝΘΑΔ' '^ροτ^όκίας,τ^ς ιΤρίς σΊ ίι^λα^τ;, 
ίϊΝ, Ικ ^ώ ^Α(5ΐί χ; εν τγ ναρ^ 1401. ΙΓΑΡΕΣΤΗΣ ΧΕΡ- 

ίίβττ ^ατί, τοιη'^Γΐ κ*} ξΜ¥ κ^ ά- 3?ΙΝ, (Γυν£|ΜΛχΐ59•αί ^^ΥΨ» ^^ 

*βθΛ>ών όμΛίχ^ς, λόγψ' ^ΰ^ο $8 λίγετουι ίττ) τϋοψ 

1393- ΤΑ'ΠΟ ΤΟΤΔ', καΤά ρβτά σ•ΐΓβ^? εξγαξψ^ννν τ*, 
ιί άτΓο 'Τβίε, κατά τβ. Ιξί^ί» ΔΓ- ΕΙΧ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ• Ι25 ^ΙΙΤΒΥ» . 2411. ΤΑΦΟΤ Μ£Κ οκίοΐ• ^7ΐ^ν2^ ^ ίΐσ^μάίως 
ΐ4έθ* βιμ' £ΠΑΧΐ»χ;^ το :ίο)¥. Ότί^Ληι ί 'ί^ί^ 

1421• ΤΑΧΤΝ£ΤΕ• ^ϋ^ 0^1ίΙ^$ ορύζμτΐ^ £η»ΑΧ• 1403. ο'*τιπβΛ)ιτγητοχ, 

ψξΈνων βίτο. ηχβ βρ^νής, ΛίΙ- 
ΒΗΠ»^^ Ι^ε/»<Γ•ν• ΤΟΙΓΑΡ 
ΧΦ' ΟΛΤΜΠΟΪ. ί<• ο αύτβζ 

βίΤα ^Χ<^ 2<»^ϊ ^νί^γΜν η, ^^?ν 

χαίΐ ηλΒίΤίαργος Δίχί}, χα) τί 

^ ϋ^οροι ^α;ν χΛτοίρίιν θεαί. 

Χ4ΙΟ. ΣΕ Δ' 12. σ\ ^\, ω 
βττίίίχα ν^α^ξος ^β γερΛίζ Λα- 
^^ηι, Ιν£χα μ^ίν τάφου, ϊ^γαν 
ΙχτΛ^ιασ-ρί, ^ί^οιταα «αν ΙτΤί- 

1413. Κ' ΕΙ ΤΙΝΑ α>λον 
ίτ^λονίτι αιτο τ? ΓΤΡΑΤΟΤ. 

Χ415• ΠΟΡΧΤΝίΙ^ τσαρέξω, 
ΛΔΛ* ΗΘΕΑΟΝ Μ£Ν, «πιχ» £ΙΜΙ, άιίίρχ^ομΛΐ^ ΒΐΤοανίβ•Λί^ 
ΤΟ ΣΟΝ, ίιγβν δ <γΟ λίγβί• 
14x9• ΑΛΙ^, αντ) τί ζίρχΰψ^ 

ΛΗΝ ΚΑΠΕΤΟΝ, •Γα?{Η>ν. 
ΧΕΡΣΙ ΤΑΧΤΝΕΤΕ, ί*ά τώ> 
χ&ρωι^ ταχίως ττοιείτε^. ΤΟΙ 
Δ*, οΐ Λ θίσθί, Ιττι τί «σι^^/ορ 
ίτ^λαίι), ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ, αντ) τί 
ΙηχοΛρως, Ύ^γπν εγκΛίρως, ΤΗ- 
ΠΟΔ* ΑΜΦΙΠΤΡΟΝ, ^χο:;/ 
χντρΟΊίο$Λ άμ,φοτίρω^ιν το ττ^ρ 
ίίχ^όΐίενον, ίνεκΛ ειτιταφίων λβ- 
^ρ«;ν. ΤϋΙΒΑΤΟΝ ίΙ, ϋψτ^λ^ίν 
|3αβ•ίκ ίχχί'/τα. Xϋ^^οVονί, ί 
κοινώς ιτυροζ-άττ^ς, ο χοή λάιτα- 
νον λΐγ^ταΐ* αττβ ^ τ^υ ^ίσ-ίΜς 
ητζ γυτρ6ττο$θί νοείται ο λίζτ^ζ. 126 ΕΙΣ ΤΟΝ αιαντα: 

1423. ΕΚ ΚΛαΐΛ3> τίίί Οκΐ/Τίίίζ. ΙΑΗ, (τίφίμο.* 3ΜΑ• 
1426. 'ΠΑΙ 35Τ ΔΕ. Τζ^γΟΰ^» Χ^ "^ΊΛ, Χ34 ^«^ 

ν)^μ^<»^ ΧΤΡίΓΓΕ^, ί^αΛσ^» μεααν μενοϊ. βίντι 
ιν τίίΛ' ΛνΛ/αν • τοϊί Αίαντβί• πα:* φιαο:;. ο9ϊί τ5ιτ 
τξοζ^ηϋύ^ φιΤ^ξ *ι6§ι, (ττΓβΑίβτα 64^ 4^ τ«4>>ιν• τα, παντ 

ΑΓΑΘΑ,. 0(^ ΤΟΜΤΤΟΙ €7ΐαΐνθ< ΤΠρί «Γ^ ΰΐ69ν Λβ^^^ΟΙ ^Ρ^ 
1435. Η ΠΟΑΑΑ ΒϊΌΤΟΠί•. ΟΟϋίΛΟΰς νχΠ Τ^^ άλΟλ^ 

1426. ΠΑΙ ΣΤ ΔΕ. οτ) ίΙ, φίλοζ τω άν$ρί η'ωίε, πΣ χατά 

ω Ευρύσαχεί, συν φιΚοφ^ούτόι^ ιτάντα άγα^ψ, όρι/ιΑ&οΐ} ΐίονόαι^ 

^ίγούγ, ψ/8ν ^α^ία-Λς συν ^μ,ο) ύτίίξ ^8ίε, χα) υΊίΙρ μ.η^ενος αλ- 

ρτ^ς Ίίλενράς τησ•$ε Τ8 τΤαΤρος, λβ άττο των ^ψων γ^είτΐ^νος 

Ο(τον Ισχύεις εττιτυίφιξε, άντ) τ5 τ5ίε ^ί Ρ^ΛνΤος^ οτβ ψ, -^βον 

ανακύφίξθ, ανΑζαΓαζε. ^τ^ρχ^» ^μ•£ ψωνω, τατί^-ι λ^- 

1429. ΣΤΡΙΓΓΕΣ, (ή ίιία\ γω. ΣΟΤΣΘΠ, '^ΛξΟΜνεΛω. 

τγ^ς «τλτίγίί άναφυσώσιν, ανϊχ- ΒΑΤΠ, ττοξευετω. 
νψιηυσι ^λαν λΪ^λ /χ£τά Ι- 1437• ^ "^^ ΠΡΑ5ΕΙ, ίϊτα;/ 

%ύΰς. ίίαχείσεταΐ' η ενιτραγησει λίγιο, 

143 ο. ΑΛΛ* ΑΓΕ ΓΙΑΣ• ^ ίυσΊΤραγησα' ά^ότεξα γαρ 

Αλλ* £7^ ιτα^» 0Γ<; φησϊν είναι Ί^ >άζίς ^ι^λοΓ. 

ΤΕΑ03& ;&ΧΟΑΐαΝ ΤΑΝ £ΐ:$ ΑΙΑΝΤΛ ΤΟΚ 
ΜΑ^ΤΙΓΟΦΟΡΟΝ. 2ΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑ 

ΕΕΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. ΑπΕΙΡΟΚΛΑΟΝ 70 λΓ/6<ν, ϊπ % ΊξίτΛ^ ΉΧ. Λοίΐα ίΐ/- 

€<Γ« χ€μι τον 'δΓοΐ4Λι>ΐΡ^ν τζδ Όρ69Τί ίΤεϋξα^• ι<5^ /^ ^ 
αγνοίντι /ειχ,νίΛπν ί -ζίΓΛίΛι>ά)^$• ι<^ Λ ίτητ^^ ί 
Ά3ϊΐνΛ. ' Ατιαντα Λ ίμΤν φΟ\ΰτνχΊαζ ίν ]8ρΛχβϊ ίί'^ί'ί- 

5τρ^ιον €ζο)τηΓ τον 3ί5^<£5ν ο^ α; τιαρ^σιν εΐ^ 'ΐα^ Μι;- 
-παιν• Πί;λ9ί<ί^>!, Ή χρ>ί </^ν ο^ ια^γβ* )β»λ^Ζ/7^ον. 

1• Λ ΤΟτ ^ΤΡΑΤΗΓΗ36ΑΝΤΟ^• ΤΤύ^ίχλζ ίφ^Ή}• 

ζβρ^, ΟΤΙ οί 7πί?^ίο) ΊΌϋ σΐίοεκ.Ίη[^ τ^ 'χΙδ^Β^έσΈαιν ο^ 
*Ρ%*ί^ ν^Ι^ «ΛίλοϋίΠ' ^ νια! (ίΊιλρΓ /Ζ3£?ί ΉνΛ ο λβ^ί, 
Ο^ρ «ν άναΤΧΛΓον /Τ3ζ^(7ΤΡ9ϊθν. ΝΤΝ ΕΚΕ^ν' ΕΈΕ%ΎΙ 

2θΓ /σς9<Γο;^ν ο λί^ί ίτηργχζ^ταυι^ σκο^ονντΛν ί^\% 128 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡ 4. ΤΟ Γ^» ΠΑΑΑΙΟΝ ΑΡΪΌ%* 'Ο; 

/.^ον> ^^ ά'ΤΓ ουζ^ ^γΙη99 ο/^ίίσι 5. ΛΝ ΠΡΟΘΤΜΟΣ ΙΠ:Θ\ 

4. τβ ΠΑΛΑΙΟΝ «ν/οτε ^ν 

ναΧολΛ *Ρα5ρί λ£76^ά| «τ^ί^ ι^ν 

»«αν• Ι^ίοτδ ί^ 00 των τσρον '^^ 
1$'\ψ9 Λ>^ ίηλοΤ |Λθνον το τσά" 
λαΐ( γιγονίς, οίον ναλααά ιτρα^ 
ξις, η νάλουι γείονυΊα, κ^ άητΧως 
το ^α^α^χτ/χο^, η το «ίτάλα^ |Μτέν 
-τήν αρχηκ βλτ^ίροί", ο» ]Ε^ην Λ 
τσΛυνοίμ,εψον, χαθ' ο λείεται τυα,• 
λαιον'Άξγος. ΑΡΤΟΣ, ^Λ ττερ) 
Ί'άς Μνκψας χωρία, χα) Λ\;τα\ 
(α{ Μυχηνα^. Μυχ^να^ ^έ, >} «τζ^ο- 
χαθέ^ο^χΕνη τβ "Α,^γΗς τιόΧις, 
ωοΊΤερ Σιτάρτη, •η τι^ξοκα^εξο- 
μ^νη τήΧϊς της Ααχ?$αΐ|χοχία;' 
ΑακΒίουμΛνίΛ ^2« τα νερί αυτψ 
χωρίχ' άσ) Λ το ^ Αργός ^ η 
ΛΛχείάίρ^ονΙα Ιντίς τ^£ ΤΙ^λο- 
ο* τα* κ&<, ^9 «ί ^ί^Ρ^* '^^»' τόκων θ^α}• 

ί7«ν Τ^αν/α ^αληγεΤσ-α. ύττο 'ής 
^ίΙρΛζ. Ταύτης γάρ 6 Ζευς ερα.- 
^άζ, ι/,ίίαζεζλτικεν αύτψ £]ς 
β^υν, λαθδΤν «Γ«^α•^€νο^ την ΕΙΐ; ΤΗΝ ΗΛΚΚΤΡΑΝ. 129^ 

β• ΤΟΤ ΔΤΚσΚΤΟΝΟΪ ΘΒΟΤ ΑΓΟΡΑ ΑΤΚΒΙ03^ ΟΤΧ 

α.-3Γ β&Λ8 τζνο^ <^ι£τ6(| ίι^μ ^ϋζα, τι '^ίτη του ιβρΐ 

Ι1ιχρ(3ΐ>€να/ΐ^< οία/ «^ * Αργ>$, ο ^αφ^υί ί'^α,^υσν» €α/τ^ 
•ζα <ά "Αργεί* (λ^ ίτιν οίκ αΐτ»9β» τ^ ΜυχΜΥύίτ, 

αμ^βρόί^ οντά ΜυχίΜ/6»ν 'πίΜ; ^:;{9 Κψ^ου άαι^σι. Λ(α» 
χοχίονον ^§ τον ΆττοΜιννοί, οί /^ ί;^^ 70 νΰ/αον βινο^ 
την 5βο?, χ^ τ^ς 'βΗ€ουλ«ί «ι^ τατοιμ/ίω^ ψοηυΜ, Λ^ 

ο*τΕ ΑΡΠΤΕΡΑί. έν* >^ <^ άρί9-€ρΛ5 7^ Μ^^χΙο/οΙν 
'τκ^; ^^;^ Κορ/ν5ου 6«ποι!(7τν 'Ήζ^$ ναο^* ο^^ Φ(»χ,^ίΌ$ <Γ0 τον *Αργον τον ^Λνίιήψ Μ" άνες^'κώς τόνος, κ^ Μ Των άνέ• 

ΠΎ^ΤΒ φυλάτΊειν αΰτην, ίν Έρ- ^ων κοίΐΛΚνεό^ΕΥΟζ* νάκοζ Ά 

^ιξ ώτο τοί Διο; Όίψφ^ξίζ άΐίί' ^οιηηκώς, ο ψάτπ} λεγετοϋΐιίΛροί 

κΐανεν ι} "Η^α ίέ |χη χούεχην το7ς χανοΊς, -η Μΐλάτη$ τ5 σξπς. 
^^αιιειηιΐ ττ> ξηλοτυνίΛν, ας η. ΑΓΟΡΑ ΛΤΚΕΙΟΣ, τβ- 

ί^ιΊαν α^^η> ίτρεφεν' η Ά ύιτο νος, Ινθα ανντί^ροίξοντο, ίτως 

'ής ΐΜψίΛς βλαϋνο/Α^)^, το Ίο- ονοικ,α,ξίιιενος' ψ ^ε αφιερωμ,ενος 

ηον ίιειτέξασ'Β τσελαγος, άφ* -ξς τψ *Αΐτ6>λΜΥΐ, κ^ β *Α.Ίίά>Χων 

3ζ Ίόκιον ώνομ.άύ'Ί. Λίΐχβδ;• Λ-^κεί^ν ίε οί^ετερχς, 

Κ ϊ3^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΜ. 9. ΤΑ5 ΐιοΑΤΧ?τ:δθ«. '^Ομψα* ('Ιλ• η. ΐβα) 
14• Τ02&ΟΝΔ* ΕΙ ΗΒΗ5. 70 ]8€^χυ τίί ^Λ<3αα4 

19. ΜΕΛΑΙΝΑ Τ* Α^^ΤΡαΚ. €%ί>ϊν »ΤΙ»ί ώτέϊν• /1££• 
^ηίζ^^ '^ ΕΚΑΕΑΟΙΠΕΝ. ΙΚΑΝΟΜΕΝ, ΜΐΌί xα^ελά?ο- 
|Μν. ΦΑΣΚΕΙΝ, θ£λ£ ^ά0Χ£ΐν, 
^-^οϋν φά^ΚΜ, λέγε* εντοω^α ίέ 
αντί 7ό5, βεζαΛω$ Μ$ό^ο. 
• ». εκ ΦΟΝΩΝ, ^ουι^ άφ 
•ί χρονοιι ίγενοντο οί ^ονο* ^οί; 
ιτατ^Οί β-οι;. ΟΜΑΙΜΟΤ ΚΑΙ 
ΚΑΣΙΓΝΗΤΗΣ ίκιταξα^ληλον, 
ϋελφτ^ί. 

14. ΤΟΣΟΝΔ' ΕΣ ΗΒΗΣ, 
ίί ^οα•ί^ον μ^τρον τΐ^λικίαζ, ηγονν 
Ι^εχρί ΊΌοταύτης ηλαχίας. 

Τ1ΜΛΡ0Ν, ί^ί^ίκηΐΎ^ν, Ιβ-β- 

15• ζ^νοζ λέγεται κνρίοας ί 
ψΙλΟί, ον αν ηίοι-ηα^ τις εν 'ή 
ΊίΛτρί^ι άιτοξενιι^ζ Ιλθοντα. 

ι;. βΣ ΗΜΙΝ; οη το «- 
λοζ του "ηλίου το \Λ\ί.κρον κινεί 
^μ,Ίν ^^$^| $^λα τα ΒΜ^ινά φ^εγ» 
ματΛΤων οξνΆων• 

Χ9- ΜΕΛΑΙΝΑ ^ ΑΣΤΡΛΝ. τα ατρα ττ^ς μελαιντ^ς νοκτο< 
'ηφάνίΓοί' νυκτός γενοΐί^εντ^ς ^α)• 
νετα^ τα ίτρα' ου /^ην ίίά τβ 
ΛΤρΛ βίνα^ γινετα^ι νύζ' $ιο τα 
ας-ρα >^γετ(μ της νυκτός, £ /*ήν 
ι} νύξ των αίς'ρων* ύ ^\ ειίοιει τά 
αζ'ρα τί^ν νύκτα, τ^ μ,η κατά 
σνμ^^ε'ζηκος εγίνετο ττ άιτουσΊα 
^8 ι^λίβ, Ιλίγδΐο Λν -η νύζ των 
αί'ρων, ως Ύ^ιχ^ρα -ηλίον νυν\ $ε 
-ξλίΟί (ύν ηρ^ερας λέγεται, Βιίτι 
αίτιος εη της ημέρας, x^ -ί^μ^ρα 
τ^λίβ -/ίκετία/' ατρα ίβ νυκτός ρΛν 
^^γεται, ^ότι νυκίος ουσ-ης φαΙ• 
νεταΐ' νύζ αςτρων ου λέγεται, 
$ιότι 0ϋ% ιίιτο των ας'ξων η 
νύξ γίνεται. ΕδΟΔΟίΠΟΡΕΙΝ 
ΣΤΕΓΗΣ, εξερχε&αι τβί οίκον. 
αι. ΕΤΝΑΠΤΕΤΟΝ ΑΟ- 
ΓΟΙΣΙΝ, ύτυνβξχιεδίε $ιά λοΓων» 
ΕΜΕΝ, ίοΊΛίν άναλογωτε^ον 
α το £Μ£Ν' φιίο τούτο» γαζ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 13Ι 

22• ΑΚΜΗ, ΰωουΙ^Α' ^ι^ανύί^ Λ ίγίψΛ "ζ^ν ούψφ^ 

23« η ΦΙΑ'ΐμΤ ΑΝΔΡΔΝ. <Ι^^ί^(Π6€4 9^/^ μ£^* οΊ(υν 
2(5• ΕΝ ΤρίΧΙ Δ£ΙΝ0Π, ο# '^^ί^ ^^Τ^μΛίς. «ίί * 
31• ΕΙ ϋΗ ΤΙ ΚΑΪΡΟΤ• ^ Τ^ 0%< ^ί^ μ«1 Κ5^λ|(ί 

<ΐ}^σΌί<Οαι τον νεοινίοχον^ απ μ)7 ;ηινυ βε^^^Κϊ^^ Φ^ 

9^ ΕΓΧΙ ΓΑΡ «^Ι&* >ΐΚρΛΙΗΝ; ^Ι^ ΤΗ^ Ι^^ίτ»»^ 7<>'ετα{ το ίσ-^Ιν, ΐίΚί^ναο'μ,ύ άγα^•^ 7«νβί, β μ^ην 6 ευ ίχων 

25. ΕΤΓΕΝΗΣ, ώκο άγα^ί ΐττιτοι ΚύντρΙ^ας^ άνο 'τίτω}/ η;- 

Υενπζ' εύγενεΤς, ων •η ττ&τρϊς ητε^ γενηζ φυχη, εύγενγ^ζ λόγος, χα) 

ριφΛΥΤ}ς }^ ^ο γέψοζ' γεν^ς γαρ ευγενές ηθο^. 
η ΊίΜρίς ^9 ί γ&^^' ενΐ(ΛΤρ18ουι ι6. ΘΤΜΟΝ, ^ο ^ι/^ο&ίες 

^ ΐΜίάτίτΐ) ίΓδ^ί^ανδΐί, οί ίϋ θϋ^/ακ. ΕΝ ΠΡΛΤΟΙΣ, εν 'ΤοΓί 

έχοντες ίηχΛ ι^ς ιΤΛΤξΙίος, ύς Βυ/Κξθ§:εν* 
αηΐί Ί^ς ίύγενεΤς ΒΤί) 7Τί\εον ταίν $ι. ΕΙ ΜΗ ΤΙ ΚΑΙΡΟΤ 

ίάταφιίαϋτ• «Γ€ £* τ«ί εντίατρί•- ΤΓΓΧΑΝΠ, ίχο«ν α ρη 1/- 

«*ν^>^ί*^& ίυτΤΛτίϋτις' ε^η γάρ σικτ^ς λ^άα^ χυξίως τί /^εθαρ- 

αν χα?» Λ Ιτί^ον ,α€^ο^ ευγενές, μ^ξ&ν, Ύ^ψ το μεΊαίί^ενα/ι τψ 

•ιί χα7ά τήν ΐτα'Τρί^α, ως εν- άομ^νίαν• 
ΓΛΪθΛ $ύγενης ίνιτος, ί α^ο 132 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ. 

ΤοοβΉΐί Ή) λειττον ΤΛ^ ΐ9ορίοί4 /©ς9ίαν6^λ)!ρΛσπ )ίμι^# 
ΛΧΚΕΤΟΝ ΑΠΌΝ. ί βώτον 7Ό^ Α^ό^ο^^>^ ίτηΐξ^βοχείύίςΐίί 
2ηΛ, ί τϋν *Ορδ9>ίν• οϊον μ,η μέτα ΌΤολΙμΛυ έττ^μ,&τνοΐι• 
40. ι:$βι ΠΑΝ• ΌΓβριί^σϋϋ ιη» ^^τΐο^α^ οτ 
ΓΑΡ Μ ΜΗ ΓΗΡΑ, ΤΕ. τν ΌτήίΐΜ ^ϋ οιττας Ητη. 
ΗΝβαΜΕΝΟΝ. τινβ^ 'βϊι ιίίί «^βιληί >ρ6Λ(;σα.ν, 0/ον ταΤ^ 
νολιβϋί ηνθΊσ^ίιίόν• τϊίτο Λ ατπθ^ανον• ϊγ^άο^ί^ >^ 

<ίν| ύ ^ ΤΜπίΐΙτΌν ^ΰΙ^€ Τ}Τν Χβ^ΟΐλϋΥ• ΔοχβΙ 0(0/ μθ< 

ηίοΖτοί, 'Τ&^οΑομίρο'ί ά Λ -το ί|ν^σ^^ον *0ί )7λ0Ε/(Χ4 

45• ΠΑρ' ΑΧΔΡο:^ ΦΑΝΟΤΕίΐ:^. τον Φύηο&χ /σζ3ί5β<^, 
ζοί^ναν, ομοίω$ τϊ* (ΌίΤ. θ" • 362•) 34. ΑΡΟΙΜΗΝ, λά?ο/αι. ΗΚ0Τ2ΑΜΕΝ, ^^ον<ταμ.ζν. 

*Α^αί/ΛΤίν, μ,ΰίχρον το α, Ιιτβ άΐτο 4^• ΙΣΘΙ, ι^άνθανε. ΟΤ ΓΑΡ 

«ί άο^ΐΓ»• άροΐμ^ψ Λ, βρ^Χ^» ΣΕ ΜΗ. 8 /χη /ά^ί» ο•£ ώτο 715. 

ίττβ άττο τ5 μ,ίλλονίος. ΧΡΗ, ^α;^, τζ ύίΤο [/.Λκξβ χρόνπ βτοΰ^ 

£χρ^ο•εν, άναλεν, τίε^ξωπατι^ενύγ, ιγγ8Υ τσειτολιω- 

ςα,ίΤΧΒΐηΙς, ΑΤΤΟΝ, ηγ»ν Ι/χί. νοι5(Γ8α•ί• β γά^ άναγγωρΙΰΊϋ9Ίν 

ΑΣΠΙΔίΙΝ, σιτλων. ΔΟΑΟΙΣΙ ουίέ άτονοησ^σ•ιν ίτκ;^ χεχρω^ 

ΧείΡΟΣ^ τ^τοι ^ολίόττ^η βτ^ά- «ηι^ίνον, ξτοί ΛΐΓθλία;|*ίνον Λτα 

^ίί»;^. ΚΑΕΨΑΙ, τ^γβν λά^ξχ νί γί/^α^^ ιζ ύίΤΟ τί χρόνΒ ρα• 

ΒργΛΟΌ^α/Ι. (ΧΓ ΟΤΝ, €ΐί•β• >ς/?ί. 
^ίρ^τ^^Λ αψτί ηνϋνμ^, £ΙΣ• ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ, ΐ^ 

Κρ/αζχΓοι, Φΰΐνοΐβΐ^* 'ΤίΌλ^αί <Γι ονο/4(β(. φβΐ4η ^ Φ&ΜΤπαι$» 
ΔΟρτβΚΝΧΐκ• ίτη IV, φιλάητ* χυρΜ»^ <Γέ « ο^ ττολίμφ 

Α7• ΑΓίΈΛΛΚ δ' ορκα,* μΛΐ ϋμοϋζί1^^ί^}ω$ 'πς ^Θη- 

ΊΜΤΟΝ €υσΐ€€4 ΐΤ649θ/>^0$ Ί^ 9<^• '^%^ ^ α^ιθ'7ΐ9ίαι ο 

11ΰ)ίΛ* ίίηκίοϋ^ Λ ΊΌίς χρόνοι^• '^ Τρί-ϋοΛ^μ» >^ 
φααι >«ν^3^ Πϋ^ιχ^ν ά>6?νοΐ> ίζ(υοοσια^ Γπαχν ιίςιρον• 
£Ε ΛΝΑΓίίΑ^ΐΛ:^ ττχη:2> βΜ4ω$, οίον άνα70(5&9'α) μορβ^, 
χη ΟίΧ ο/κ ΊΌωτΌμουη^ ο/κ βίας^ ο/κ ϋυίΙυ^Λΰΐ4^ ΟΓΧ 
*ιΆω ΒΛϊίτα. ΑθΑΟίχι πτβικοιζι• 'ΠηιΡ %ζ^οί$ αα^ 

^ το ο§ Φΰηύ^ άνοιΙρ€^ο/^ον τκ Πυ^βι ίγύ^ιί^ίϋ^. 
οδ' ο μτθο:^ 11 ίκΟζωι^ IV λ^γ»» 9 'τό χ^φαλαΜον^ 

51• α:( £Φΐετθ9 ^^ ο/κίχάβοτ^^ ο ^Α'ττϋ^^λοη ιΐ^ν* 

^ ΚΑΡΑΤΟΜΟΙ^ί ΧΑΙΔΑΙ^) 'ΤΐίΓ^ ^919 Χ^Τϋ^ 7«//αΐ- 47• ΑΓΓ£ΛΑ£ Δ' ΟΡΚί> ίρχοι^ ιγ άγγίλία. ΟΘ' 0Τ« 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΙΣ. -τδτο ά^τίΓρό- ΝΕΚΑ, Ικ 7Τα/«Μτ;λ». 

Κ3 *36 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ, 

78. ΚΑΙ ΜΗΝ* βτροΝ. ΙΌ ίξϋς* €»Αν 5ι;ρ3ν. Θοα;. 

^9ΐ9^α{ ββλ^/ί/5ρ(^ 7ΐν 'Ορέρίν, προ^ποαλν τινοχ 

βα ΑΡ* £:η*ικ Η Δ«ΤΗΝ035. ^1»© νβαηπΓί 'Ο- 

62. ΜΗΔΕΝ ΠΡθ:&βΕΝ'• ίμΛ |Ε^ ά$ 'ΤΟ ^Υ^ΙψΛΙ 

86. α ΦΑθ2δ ΑΓΝΟΝ. ολίψυ^σίς ί9Χ 'τϊί Ήλέίζ^ι^ 77- ΙΛ ΜΟΙ ΜΟΙ. θ^ι;ν€7 τά^ ^ον ταχτείς χαίς ιΊλίκ* 

<ο |Λ5Τρον ίπτον^βακον. 85. ΓΗΣ ΙΣΟΜΟΙΡΟΣΑΗΡ. 

78. ΠΡΟΣΠΟΑΛΝ, θ^ρα- χα7ά τ^ΐ' Γσημ ΙνΛνηίτψΛ ίΓΚ' 

οταίν/ί»^• » ]ϋΐ,ονον άςτΒνΐκώζ ο 6 (ύν άτ\ρ \σ'6ΐίθψ9ς •ί^ί γ^ζί ^ 

^ρ6σ"]Τολος, άλλα ϊζ θτ}λι;κα;ί•, ίέ υίωρ ^β Λί^ροζ* εη γοφό 

ύς ίν7αϋθα 59 «'ε/^ίθί.— ;^ ]Λ^ν, ^ύν άηρ ^ερμ,ος κ, ύγρος, ^ί»** 

ώ ^^κ^ον, ί^ο^α ^Ιθ^Λτα^, αντί ρττον ίχων το ύγρόψ' ι} Λ 7^ 

^β άκβσια/, τίνέ^ άίΓο τ'ίίν θ^ρα- ψυχρά ϊ^ ^^^^ Ιζα/^βτον ίχοϋ- 

*αΐν/ίαίν ύΊΤΟΓενύσΎ/ζ Μοϋ τ^ϋ 9λ το ^ρον κ^ ό αίθτ/ρ θίρι*•; 

θν/κον. ίζ ζ^Ρ^^9 εξαίρΒΤον ίχι^ν το θίί- 

84. ΠΑΤΡΟΣ ΧΕΟΝΤΕΣ μ^ν^τϋΐ ίίωρ ^υχι^ν τι, ίίΐ^> 

^ΟΤΓΡΑ, ΟΊτύνίονΤίζ τω ναύρί• ίξαίρριτον ίχον το ψυχρον. ΒΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ• Ι37 

Ίυρΰΐ4 Τ 5ρηνάΝτ χ^^Λ^τοΜ.^ ^σζ^ί ιη* ^ΰΐτχΐίΛ τη^Τΰϋΐ τον 

αυμΙοίτη χλΙχ τον ότατϊ^ Ίσομοι^ ^§ φησα ΜΟίξ 
1719 7χν 1^ ά^ιρί) ^α^' οαυν 'θ^;&264ν£ΐιτ ^^Ι^λ^Λοι^ τ» 

ανοΛυοίν ό ϋρ τϊί τΐ* ^«^^-5ΐ!ο6| >^ ^ >ΐ* £ΐ <Γ^ι 

/β*»• (Θβογ. 126.) 

ΙημΜζ^ ^ γίί αΐζ^^ τον* Μαπν ^σιν, ινΑ το ΦΑ01 
ΛΓΝΟΝ οιν7χ^9^Μ)ΐΤος|• ΚΑΙ γη:κ ^σ)ν ι2ομοιρο^ 
ΑΗΡ, ία>ίν μοι^ν βχά»ν τϊ •/?* «Όΐι^χβ ^ί^^ί β^Π 
οΛρ• ίΐ ΟΤΙ γ^ χί^^ €θΐρ ςοι^Λ ισΌτιμβυ γα^ τα τ«σ- 
οα^^ί ΤοιτχβίΛ ^Λ^ίλοΐί* τη«ί Λ, οτ* /Οβου ά^£$$ 
ί5» )9 >«, 3^/,9^ τα ^>σϊν Χ6ΐη?« 2^1^(^μΛ^ ισρμύΐζ}9 
^9 0^ το ίσον ά'ττίχείν ττωί^'^Ί τ>ίί τϊί* ^ 
ιαυτα Λ Φ^ρ^ί^ττί^ ιτοί/ραΛί)ΐ6ν• Το Λ αηρ το α 
οιωίςίΛλΒ 2^ ρυ^μο^ >ι μ^τι^ον* ω ^οιο$ ατ^αν, οαο& 
/ΙΟΙ σίώοιί^$ 3^γίίΜίσιι ^ γ^ο^Άοφμϊιί το <ί\ι }(5&ταλ• 
λ>ιλΛί ο2τ»ί* άί ΌΤολλαίζ ι^^ ύύίία^ Υϊ^Οζίλ, ττοΑλΛί ^4 

89• ΠΑΗΓΑ:^ ΑΝΤΗΡΕΙ^• Τ?Λ>0(ΛΤΙϋν <Γέ 7!Γ«ί ά*7Τ• ^5^ ίΐΣ ΤΗΝ ηλεκτραν; 

«αν ί^ΟΟΓΟνΤΐνν, ΟΤΟ&ν )(5ϋ ΙΟΌΥ 6^001001, 1(91 μ*ι ^^ /^* 

νκ^ 3'ρηνοίί• 5ρ)ΐϊ£ίβ«. ^ ίτνΑ «ϊο 9^ί /©ζ^ί 'ίχβ/^ο^ 
ί ^ΟίΊοσις• οηοτΛΝ δκοφευα. ύΟΌϋ ^, φ)/Α> $ΙΛ 

94. Ο^^Α •Κ)Ν ΔΤ3ΤΗΝΟΚ• χ$βόί ί^*)^ «ΑλΛΧΤΙ 

^α τϊίί ^^^ζιπ>%σ^$* ΙίίΖ >^ '^^ύ^φρ^ απ ίί^λφη τν 

1θ|ρέ?ν, 3^ Αν^ Τί ^ρ!α/£ί• ΟΝ ΚΑΤΑ Μ£Η βαρβαροκ* 

«^^ 10 Όοώ Ά>«ί/^^νβνοί ο^ ιίί ΝβκΛ/ίΛ• (407•) 
^ΐίίνΐίΐοϋ^ 3(5^ τΌστχΖνχ, 2^'7Τξ^(ί.φμΗ ά-τ^ν, οικα 

^ΡΤΝ ΤΑΟΤΟΜΟΙ• 

96. οτκ ΕΕΕΚΤ5ΕΝ. άνττ 'ϊν ΟΓλ ά?ΐϊΡ^«νβ• ξίνίΑ 
γβΐρ 'Άρ?οί, -τ^βίΖ/ίΛτα, φόνοι, 3(31^ Αρ;:(Λλορ^^• ΕδίνΐΛ 
ίίίψ£Η6σσι λυγζ^ ^ιζο/^ι/οι. απ αααη2& η 'μοτ. ύ 

90. ΑΙΜΑΣΣΟΜΕΝΠΝ. ΜΑΓΧΟΜΕΝίΙΝ, ΐ)γουψ αϊ- 

ίε α| ο•φο$ρα\ Όίλγ,γοί^ αίαώΓ- ί5Γλι}τ7ε&α/. 
«ϋβ-ίν, ΣΤΕΡΝΠΝ λί/ε* ΑΙ- ίΐϊ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑ». ^^ 

)62• ΛΔΐιαι:^ οικτΡίΐ^ ΤΕ• ^ ^κην Κ^ϋ^Μη^ ίΛ. 
9ς €ΐησ9υτϋ. λλα' οτ μεν δη ΛΗβα. ο ν^' ^^\* «υ 

112• 2£ΜΝΑΐ• €0<ρ>ίμι»^, 1^^ )^ ΤΟ Έυ/ονιΑ^• "^ 

119• ΑΝΤΪΡΡΟΠΟΝ ΑΧβΟί^ § ΤΟ χ^^^^οΐ^ί^ί^ ΚΛ 

νΐύ^υφβς^^οψ^ % φί^ η ίίικαμ^' δ 'ί^ τν 'Ορίτοϋ 
άίβοώιν ΛΤ βνπ»^ τ;^ ΑΝτχρροποΝ, οταρ άν έιχβν 1- 
χΣίΛζ φψξ9 ^βιραιν, ύΡ9« χοι^Μΐ ίμΖ$ αντΌ φί^* μοΐΑ γ 


97• ΜΗΤΗΡ Δ' Η 'ΜΗ. ^ας ίζ-ξων ηλζγ,^όνα,ς' ^τιλοί ^^ 

Ϋ'ψΤϊΡ ίέ Ύ^ Ιμ,-η, )ζ Ο οΊ^γκαθ^ύ* τΌίΙτο η)ν νύκτα 'ωξοιφρας'ΐγ.ωζ, 

^ων αυτή Αί/ί&Οί Ιχ"^αν αοτον ΜΗ ΟΤ ΤΕΚΝΟΛΕΤΕΙΡ'. ϋϋΓβ 

χατά ^ο χά/τα ί<ά φονικ5 οτελί- ρτ) οι?% :?ί η^ αηίχ•ν ^ά ^^κϊ^α 

%ίζ8α^ν ίηλονόη. ^ο|^ι^ν ΚΑΡΑ ί^γβν ^ξψω^Υ) '>5%ώ, χυχα•ι βγ^ο- 

ίχα ^ο τετζό'Τερον βραχύ, χούι το φωνείν ίρι.ττρο^εν των^ε τών ατα- 

ίεύηρον μ^χρίν (Δ]. 3^^•) Τρωών ^υζων. ΗΧί2. αντί ^χοιτ 

•ΛΜΟίς χαίρα ^ώϋζε' το ίέ κρα- οί τΣΓΟ^^^^α) τ;%τ]ν λεγΗ<ην' Ύ^γώ 

Τα, το ντρότερον ι^^ακξΟΫ τ^ το γαρ, τί τηζ ΦωνΎ^ς (ΜτΙφ^ΒγιΐΛ, 

Ιευτερον βραχν, ΣίΙΚίΙ^ *ί%^(^, ίίνα^χα^. ΑΝ- 

104. ΕΣ ^ ΑΝ. Ιως οτον, ΤΙΡΡΟΠΟΝ; 'ίτερορίεΐίΐζ βί- 

^οογ ϊως αν, βλτκω ^«βνοτ^- ρος. «4« ΒΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑ» 

120. ία ΠΑΐ ΠΛί. τιας^^ 691 Χος^υ γιωΛίΧΛψ^ 

$ζ<»λΜςα.ΊΪΙζ* » >ν ^'^ ^"^^ ^'^^' ^ λΟ^ί. ΤΙΝ ΑΒΙ 

ΤΑκειίβ. οϋτη ιν^ ^^ΐ(^ τι τήχιι τ^ άχ^ρέτ-άΐ οΐμαγ^^ 
Λ•£ατΛΤΑ;(> «ατι&ςά'πι^• ο ταδβ πορακ• Λμ# αί 

^^ν ό Χος^ έτι τον Αί>ΐα3ον τιρέ^ει ^Ιυυ «^τμ/ ^ 

4ΙΙΛ01 ν^(αλΙργ&α αΜ.>ι$ γκα/^ιχΰ^' ι^ 'το ει μοι β£Μΐ:ί 
ταδ' ατδα,ν λιαι ^^ν ^ ί^μοζο^ γιΐΜ^ϊ'ί'^ νΚΗ 

« ΐίχχιιον Ε92ν, οιπ'ύ»^ ^^^ΰ4• 

Χ28• α ΓΕΝΕΘΑΑ» Αΐί ΐ7οςΓ<Γ$^ Ίον β^ναίν ΐν&Λΐ;- 
ΐοών• οίΔΑ ΤΕ• οΏ^> ^1ν« οΐ ^ζ^τίω, ι^ ά 7ν^Ν 
^αηι μ&, ατι '^Ι^&ί^ το «Ιβον ότοκ»* α οΛι, ο^ μοι &η 
4ο£τπΐι ιν& σιινίτΆ) ^ /3&χβ4^^^> ηκβτ εμοκ κα• 

ΜΑΤΟΝ ΠΑΡΑΜΤβΙΟΝ. ί(/Χ6ΐνον «Πΐ 70 1Τρ2<99ν» ΒΑΤΚ 

^' ΑΔ*• τΌ^τϋί >^ ΊίΤοΜαχι^ Μ ο^ 7θΓ$ τα^βοχ 'νοι^-' 
ΠΓ/ο^/^^οί, ο^Κ5ίλ»ν7ΐί ου]χά>ρίίοθζ 5ρην£ν. αατειν 
Ιν αΛ\οίί ίϊχτφο^έΐ^ ^μ^^νκ,* ο^ίοτΒ Λ το >β>)ΐ9ίνο(|> ^ 
-? άλίο^ >^ :^^γυσϊωζ* *^0^\ζ^ζ* (Ό<Γ. σ'. 332.) 12 1. ΤΙΝ* ΑΕΙ ΤΑΚΕΙΣ. 59 ^ονικΐ. ΑΚΟΡΕΤΟΝ, αντί 

τ*ν «Γ<ν η οΐ/χω/ή, ^ν ΟI;^α;^ ά- ^ο\^ άκο^ίΓο;;. ΛΣ Ο ΤΑΔΕ. 

μωξίΐς τοκ ατάλα( άλίνΤΛ άττά- λ^νίπ, Οϋ^αι; «ίθβ αιτβλο/τΌ ο 

ταις Άγαρ.ία.νονα, «^ ΙνεργεΙα^ 'τάΖε τσαξρίίχων. ΘΕΜΙΣ, ^ο Λ- 

Ττ5ν ^ολεξΛζ, τίις άσε^εί-άτηί νοι/,ον' οσιαν ίέ, 'Λ ί/κοίβν όρ/^ 

•ν*, ^ζο^Ι κακή, ^»ν κακοιτο/άί ίτή άν^ξώτίοον. ΚΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΛ 14Ϊ 

137. ΑΑδ' ΟΤ τι τον γ £8 ΑΙΔΑ• 'Ό(Μ^$* ('ΐλ. 
• . 534.) 

Ου ^^ ΤΗ νρηζι^ ^ι«λβ7ύ6| χρυ^ρόΤο ^οι#• 

ηλΓΚΟΙΝΟΤ ΑΙΜΝΛΧ. £4$ ΐ)ν ΛϋΛ^Λζ ίφίχίο^ ^ ΟΥΤΙ 

Γοαα οττε αιτλι:&ι»γ• αυη ο^\^ζί^ϋ^, οντΒ 4^^ίχ5&• 
λ5» •η)ί 5^«ί• ^ ΑίσγυλΡζ' (Νίίβΐ!•) 

Μονοί θ•«3» >^ θίνΛΤΌί ου ί^»ρ«ν «ροΐ' 
μ^νοί ου ^^^α| ν^'^^'^^^ Α^(9^ ίλ,'τηί^ί• εφιη,) έτη* 

χολβ»^ φ/ρ€<ν ^ 5ρ)ίΜί$ 3^ 'τπνθτΐ ; 

147• ααα' εμβ γ α χτοΝ€»:ί:»* αραρβ* Άτΐιχαι 131. ΦΥΤΤΑΝΕΙ, ηγοϋν Λ- 
α^ίύγβ, λανθάνβ. 'Αΐτο ^« ^ευ- 
7» γίνε/α^ φ^υγάνω' κα| Ιχ^ολη 
τί €, )^ «Γλ60νασ•|χά; ^β ν, «Ιτα, 
Αά το ίταγόι^ενον γ, 'Τροτη! τν» 
τβ 61$ γ, φνγγίνω' βτω γ\νε^α^^ 
χ^ το τι/γχάν», άκο τα τεύχω 
αχί^ΓΟϋ• )9 '^'^ οίν^άνω, άτο τοί; 
ί^«ν* )^ το ητυνθάνοαα/ άτο τί 
νεϋθο/ΑΟ^' 7^ το Ι^υγγάνςν άιτο 

ΠΡΟΛΙΠΕΙΝ, καταλίττ^ίν. 

132. ΧΤΟΝΑΧΕΙΝ. τ^νά- 
χ» ϊή ςΌ¥αχω, το αοτβ'• ίΐο•* ίέ 
39 Λΐι^άτΒρα 'αοίΥ^τικά, ΦΙΛΟ• 
ΤΗΤΟΣ, ψίΧοφξοο'ύιτης,^ΑΜΕΙ• 
ΒΟΜΕΝΑΙ^ ΜοδιΚ(τα4. ΩΔ* 
ΑΑΤΕΙΝ, ίτίας υιτ αΐλΎ^χανία$ 
Λ7«»αχτι7κ. 136. ΙΚΝΟΤΜΑΙ, ί£χτ) το3 

ΊίΤΛρΛΚΛλΜ' άφίΧΥΟΪίΐΜμ $^, βί^τΐ 

Τ» ττΛρΛγΙνομα^ }ζ φ^άνω. 

13 7 • Άμ* οϋχ αι^αΓησ-β^ '^ο^ 
σ-ον Όίχτερχ εκ της λ/^αη;; το5 
*Α^« τ« τσΛγΜίνον, ^γβν τ£ 
ιιταοΊ κοΙνα, ίτε ίιά γόων^ ίτ€ 
Λα '&ΛξΛκληατεων, ΑΜΗΧΑ- 
^^ΟΝ, τ^ΒΥ άνΐ^αητον, ά^ροί^ 
ττεντον, ϋτρος ο βκ ε^ι ί^τ^χακί}- 
β-αθα^. ΑΝΑΛΤΣΙΣ> Βΐί&νόρ-» 
^ω^ις' τί βκαλϋβΊΐ Ιναντία ΐ| 

145- ΝΗΠΙΟΣ, ; ίν βρεφί• 
χ^ ων η>^ίκΐΛ, 9ϋ άτο τούτβ ί 
ανόητος, [Μ/ρος, 

ΟΙΚΤΡίΙΣ ΟΙΧΟΜΕΝΠΝ, 

ίλξ&νως Ιφ^Λρι/Αγων. «4ΐ ΕΙΣ ΤΜΝ «ΑΕΚΤΡΑΝ; 

ΤΟ Λ^Λμ μ«, αιτη τν, ϊΐρβσι μϋ 7«ί4^ ^ρβσιν* :{)Ει| ΑρηχΟ- 
φάν)!^• (Βατ^. 10».) σϊ <Γέ ΤΌΐΖτ άρίτΛβι; •Λ ^^ αραρε 
αντί ιν> συμφω^ΐΛ "Ζΰ/^ο^τομψ ν/^ %^ κ ουκκύν 0αί$. τη 
Β-ρη^γ. 'ΑΜ^^* οίον σκοϊΐΫρυνη^ μχο ΤΜζ ^#ι» τν- 
«βν οίΛβίΛί/ ^ίΐλα •ώ« ά€4 7» Ίτνν 9ΐ*α^Μ0&ν• ΑΤΤ- 
«ΟΜΕΝΑ, ο^'τΓΛιτίΙο/ΐ^ τοΓίρ αχφΙο&/»Μ ^ οί\ψφμΐϋ* 

(Ό<Γ. τ. 518.) 

'ί2ί <Ι^* οΛ Πα#Λιρ« >οουρι^••χλί»ρη^^ί οΐ^ί^ 
Κβι^νΟν ά£«/νκην (οίς;; νέον Ιςα/^οιο. 
' ^ ΟΤΙ ιία/ ί^ζ^ιν στμΛίη^ ίι ίη «ηΐ ββ1ι;ττκ ά7>•Μ« 

^ ατ^λον βΐ7ΤΒν> ο]ον τίζβϋ.ζ, 70 ΐ!Τοί/ρ' αυτϋ; γγνο/ϋίμο^ 

ίμίζ^ωνο$ άη^ν• 3ε δ' επιγβ Ν£Μα θβοχ. ατη 
τν, οί' τι]μΪ? τϋν %ύίν μερίζω σι. εν ταφλ» πετραιπ». 
7ν7ϊ9ϊν ^3»λι^55αα' >^'Ό/ΑΙ1£ί5• ('Ιλ. ». 6ΐ5.) 

'£ν !§Γ7η;λ«;, 0^ φΛσί %ίϋ^}9 ϊμμ^αα ειίνα^. 

Ι5β• ΠΕΡΐ«Α. ίΐ3θ^ '^ ^Ύ?^ ^Β&^ατη, αντί IV 
ίΙ^μαξοί θ9 ιφ θ-ριιν^ν* «^^ατ^ι^, ^ΐ)οιν> ^ο/^ 4^^ 

148. Α ΙΤΤΝ. ο?τα>; ι^ν /5ά- Τοαύιχψ αρ^ξψ, κ^ λβχβ, *Η Τίί 

Λον λίγε^α^, 'Αλλ' Ιρέ ^ί^α-ε ο^νΐζ Διός αγ/βλοί ατν^ο/*»! 

κα7ά ^άζ φζ>ΒΥ$,ς η ίσε^Ι ^ο τε- οίε) οΚοφύρεταιι "Ιπί' ^Ιπλ'. ΝΒ• 

χά^«ν ά%ολουι^^,εν1ί| η ^ο5 Δίο; ΜίΙΘΕΟΝ. θδοτ « Ιχ«;,χΛ&- 

δγίελος ίρνις, τ} τί^ τα,ρα,τΙοιιΛηι οη ίαχρύας Ιν ^ά^ νετρ^ 

άεϊ ολοφύρετζίι '^Ι^υν "Ιτυν* νυΑ το ίί ΑΙ ΑΙ καθ* Ιανη^τ Λΐ/β. 
ίϊ ϋτυνυτίάγ& τον λίγον τω «βΌ- ΒΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. «45 

ϋΠζίϋβ ηνη σνμψοζ^ φί^^^ασαϋμ οια χρτιοβ£Μπ&• $ 
Όρυή(» οΕΧρλι^9» «ίρηχ^ ('ΐλ. /• 144») ^π^ ^ 9>^ 

«ι -70 Α^ΒΟΝ, «ΠΙ τν Λκτφοραίν '^ Ί& ΧβΧ/ϊϋ^^• $ 
ο 09 ^^ χ/«τ^ λ!ΐ7>ςκ^^υο^• βηματχ• αντί τν ο<Γάί^ 

165• ΑΚΑΜΑΤΑ• 0X5^^0.11»$ ^ οΙ^ΑιαΛ^':^^* λ^ 

467• οιχΝίι, ^αϋ^έρ;;^}/;^• μχαααεα, Ο^^^ί^ 
ης &ιί9ψχινι. ανηνυτοκ, ΑΉλβιντριτ^ ακ τ βιια•*» 

>ν. βουτον* αν ^« ιύ)κ»ΐ9> «κ σανη^ βΤίψ^τρα 47>^Αμ τίίγα τον λά^ον Ιν-Ταΐίθ•: ^ϋ; ^βγ^νίν οίττο ^β ^ΐχο/χο^ ναρίν• 

ναί«ν, ό ίδ λίγε*, "Ολζιος ον- (ΐενον αιτο ^8 Γκο^οΛ/ τι^αρεν^έα-Μ 

Πνχ 'Ο^ίΓην η χλανη γ^ των Τ8 ν άιτο $ί τβ οΐ^νω ^ Τχν»^ 

τ/^ί^ν^, άντ) τΐί «Γί|ί^ανί ,αο- 1 70. ΠΝ Τ' £ΠΑΘ', ΠΙΤ 

λόνΤΛ εΙς ττ^νίε την γην ευφρ&νι Τ ΕΔΑΗ. >ζ ων ίκΛ^ε, ^ιΐ}λον• 

βηΐ^Λ'η, αγτ) τί ύτ<ψ/Γτγ η^(α, όη ύν ψ5, καλών, ?^ ι5ν ίχβ- 

79 Δίό^. ' θβ• « 7«^ βΐίοί ίγίελίοίζ οοκ 

165. ΑΚΑΜΑΤΑ, άχα,^ά- ίρχ^ετα^ι ψο) αιτίττ^γ Ιχον, τβΤ" 

ΨΜζρ βνενίάτ»^. ΑΝΤΜΦΕΤ- «Γί ^ευ^ες; ΠΟΘΕΙ, ο Όρί* 

ΤΟΣ, ίγΛΐ/.ος. 0ΙΧΝ12, άνα- Γι;^, ^αν^να/ άιτβ χοοί," *44 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

177• α, ΤΟΧ ΤΠΕΡΑΛΓΗ Χ040Ν• ψ ΊΐίΙ^ 7^ Δΐί^ 

ην •\1;ατβρβίλ^Λπα, τον ά>α» οίί^ηζ^ ^^ λϋ^^ϊΐ^^ν ^ 

λα^Π!^^ ^ ί^νας^ μίτΛ Βτηλαΐίου ΰυίηϋιΓ οΜαί μ^μ^ηκη 
^ ο/^τΰίν* 7^^βυ«$ <ί^ φψ* ίί μΜΊ% '>1^^ «το ίίον 
^^)^Λί^^ μ»η% ντίΟ^^ή^ΛΜ τ>ί$ ίχ^^ χρονοχ γαρ 
£ΤΜΑ|«2• ο ^ χβ^νο^ ^μΑ^$ ταΐ(€^τ)^' βψίοτη <Γ* 
(5^ μίΤ ολί^ν ίνυομ^ου τν χϋνα/, ίίξει *Ορ09ΐΙΤ$* ί 
€ί^^$ β9ζν ό χ^ο^» ύίφι μτηλ^Μ 7>Τ$ ά{()(Η$• ΚΡΙ- 
3ΛΝ• ΦαιΧ4χΐινΦ ΚρΓαοΕ» 7^ «ϊίοΛι^ Φοηί^• βοτνο• 
Μθκ> ]8οΐν θ^ρβ^οαιη λπβριτροπο^ι, ίηττνίροφοί, αη- 

«3^• *Α7Τ9 χ^^ιν» <Ι^ Λϊτ^τηον το άτηρητς^'τιο^* νη 'Ορέ* 
9Μ ίτζψτζ^ττης, % α τη ΦωκΙίί ^ίφ^αυ^ ότ» έ τι^ιοί 
%ο$' '^ίλλΛ χ^ '\ΙζΒ^ 'Ορβ^Μΐ ΊίμύψΟησηίίύϋί^ χ^ ^ 
τον χ%ν«!»ν 9^ν €θΐο5^ τ^ν ττμάίρΜχι τν αΐίχ^^ άν>ι• 
ρκΑ^ «θ£^<ΐέκ5^ Τιη$ ^ το Λ7η^ζ}7ηί$ί '^ α^ 
'ΟρβίΌΐ;, ίνετζίλ^τοζ!" *ί^ Λ Πλονιονο^, άνβ'7Γϊ9ροφβί 
τν τ^^ί ί'χΡζ^^ μ£ηλ%ν* 'τιύ^λίχΛζ >^ το χ^εια 

(Ίλ. λ'. 328.) 

το Ιλττία/ ντοί κοίνοϋ 69ζν• (χΜ* ετπ /ΐ^ τν ^{^ς^ 
άκπ τν ^^ον* ^η /^ τ£ν άν^^ο^ν^ άνη του ίφανΛβσΌυν^ 

ΟΤθ' ο ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ, οίίτ» ^Α,Λκ άΐ«7«- 

176. ΚΡΑΤΤΝΕΙ, )φα«'67, νάροχ^ς^ ^/βν ενχολία^• 
ΐΕρχ£ΐ. £ΤΜΑΡΗΣ» 8νι/^Λρύα$ 1ΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 145 

ηροφο^ ("^ίτΛ κείνου >^ το ίτζί^ιΤζ^τη^^ τν τηυ^ 

185. ΑΑα' ΕΜΒ μεν Ο ΙΙΟΔΤ:ξ. οίον, 70 '^τλ&ίτχΐτ 
'πχ) ]β/ικι ^{ωσΛ οτ Χ5^3ακ!^, )^ ο 'τζλβια^ν μ^, ^)κπ> βίος 

7ΤΜ'ρουο7βϋ. α:κ φιαο^ οττιχ ανηρ• >Τ791 ϋς φίλΰς ου* 

ΕΠΟΙΚΟ:^• ανατ ΐν /1(£'70{960^• ΛΝΑΗΙΑ. άζίΟΤ 876 6^)^ 

«α, ^1\\(Χ ΛπμΛζ. ΟΙΚΟΝΟΜΑ• αντί 'ΐν Σ^^^^^^^Η 
ιν^ τηβ^αους οάωυς. αδε μεν αεικει. ΛοοΙίΧύΐ^ το 
ΟΔΕ. βλ66ΐναν <Γ)ι 70 τοΜτοι^, λο^^| λβ\η%Ίΰ»ζ έμ^οίΤνον το 

195. ΟΙΚΤΡΑ μεν Ν02Τ0Ι5 ΑΤΔΑ. ί ί'/ίλίΑ ί 

-δ&ί τβϋ νοίΌϋ του ^β.Τ£5$ οα,Τζ^ Ι)^ν6το, ευ^ίβίί άνβυ- 

ρήΛίΓΓΟ^ ΑΤΤΟ κΟίνΟϋ όί 70 ΑΤΔΑ. 0067?Λ σοί οοο γί•- 

γι^ ^^ ^ωτη^ ί άττ^Μο'^αοετ Ό^ί του νί^-ου τοί τταΐ^^^' ΐ8ι. ΚξΙ<τρτΛ, νόλίς της Φα?- ^εσ-εως, 
κί^ο;• τ^ν άκ^^;V η^κ Κρΐ(Τ<ΓΛΥ/ ιρι. ΕΠΟΙΚΟΣ, εν ά^λοΊρΙ» 

Λγτ) χίτγτίχα^ Τβγίη 'της Κο/σ•- οΐχίβ^ ο^<Γα, ^ίνΐ}. ΑΝΑΗΙΑ, 

β^ί:. ΐ£η^€(β,ΐΛς φροντίίος άζία, 

184. ΠΑΡΑ ΤΟΝ, κα7ά τον 193. ΑΕΙΚ,ΕΙ, αιχ^^α, άκ(α- 

α;η; 15 ήνταξίζ της νιαρ» βτ^ο- λοΤτ'ο καθτ^χδΐϊ'• 146 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

ιούίση. 071 ί^^τ^ύίβλ^ίΟησΰα^* οα]^ ^^> οΤ£ χβ^ 'ί ^^^ 
ζί$ >4^> :(9:!| άνίφίΒ»• ΑΝΤΛΙΑ Γ£Ντακ• οτβ άνίοί^ 

>^ €^^ τηλέΐέα»^• δοαο:^ ηκ ο φρα:^α:ε• ίνη 'π» 

ϊ^ωτΆ >^ ^α^υηί^ άνέΐλρν 'Δ>α/αμ.νονοΐ* «ί^λρ^ ά φροΐ- 
σα,μ^ς χη§ ^9Μ/7ΐν, ο# )ί άηιρ^. προ«ττβτ::&αντβ2» 

^4^9 ην &(Ι)Α,σΌυΊΌ Τν φονΟϋ• ΕΙΤ ΟΤΝ β£02|• νίζυ/ο Λ^ 

203. ίΐ αΛ:$ΑΝ ΚΕΙΝΑ• ω ίιμίζ^β' 6α^ ίλ^οΙίαΛ 

/^ ΠΛΕΟΝ '0^^σ<7Ι)ν. α ΔΕΙΠΝΟΝ ΑΡΡΗΤΟΝ. 1»ν υ^ 

.ο\ε^ρίύ, <ί ^ίύί όνομΑΟΟ} 3^5^λ^• εκπαγλα ΠΑβΗ. /α* 
}α7ν^• ΔίΔΤΜΑΐΝ ΧΕΡΟΙΝ• ΤΆ^ ^ίλ^^Μψ:^1^σϊ(Λς χ^ τά 
Αίγιρ3ϋυ. ΑΙ τον εμον ειλον βιον. χανυ ^ό^λάλ- 
5α»ί• βιίπνβί ^(6$, α} άνβλοίχπχ} τον ^ΑγαμίμνονΛ, τϋ» ΐ99• ΕΡΟΣ, |χικ^θ)» ^<α ^^ ^ο;• {Ίλ. α . 4^.) «? ί^ον 1>7β. 

^Λ^^^5•ν• ίτ< ίΙ >9 (^^(^ ΎΡΛ- ΕΙΤΕ ΒΡ0Τ1ΪΝ, ίπ-ε ης άττί 

φετΌ^ ίηλον εκ της αΙτίΛΠκης' παν βροΤύον, 
ι'ο* ίρογ γαρ λΐγοι^ερ• ρζ ^Ομ,ψ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΓ Ι47 

ΝίΜΑ, ττοίνίί^ οζίΑ* 'τηωι Λ \ίγΰουι έτη μάίΥ^ς χοΙλ- 

ΧΟ) φρ Ίί§ Χ£ χ,Λστ/νιττΌίο φ&ίΟΙΟ 
ΠοινΖα;, ^ ου τίΤοαί^ ί^αη 'πθ'νβιΐτο^' 
Καί ρ ο Α^ ο# Λι/ΜΛ ^^βΐ α^τν, τπ^Μ* ^!Λ^η«$, 
Ίΰ ^€ τ ίρβύδΤουι τζ^Λίινι κ^ %μος ά>9)ν<»ρ 
Πηνία/ ί^Λ/υ^, 

213. ΑΓΛΑΙΑ::^, 19^^^V)!^> <(^;• 

215. ΦΡΑΖΟΤ ΜΗ ΠΟΡ^ ΦΩΝΈΙΝ. Ο ϋο^^ ίΤΠ- 

τ^ιβΐ ΤΜ Ήλέ6Τρβί /1Ι1 ίτπκ^ς τΌυίζ βΐί\3ΐ^σφημί<χΛ$ 
χα^α Κλ2>&ιμν»ςρα4 ^ Αιν^ίν^η; ^Ρ^"'• οτ γνλμαν• 
αχ£ΐ2• ού νοβ4^> οό >τ/να)αχ6ΐ;, ^σιν, ίζ οΜίν ά><(^ν 
«$ τί Φηαζ^γ €?όιλχ/)Λ$; οικεί ΑΖξ. ίίτοι τα^ σν/Λνι- 

θΤΜα, τίκτοτ^' ΑΕΙ. σα<τπί >«νν^αα ταυτα^» £^ αητ 
ΐΒΤο?{ΒμΖηΓαυι σον ιν Ψ^' ^^ ^ ά^μ^οα^ αυτΐ^ ου0}?^ 

ΤΑ ΔΕ ΤΟΙ3& ΔΤΝΑΤΟΙ2 ΟΤΚ ΕΡΙΧΤΑ• ΤοΓίί Χ^^τώσΐν » 

Λ' βριΛ^ ΛΓ €4^ τανια /σς^οΕΚλδ^β^ν, αντί τν, ούχ αο;. ΤΟΤΣ ΕΜΟΣ. ί3^δί- ως εν) το «τλβΤΓβν. 

λίν ΜΕΐ^ «τροί -το ΕΚΠΑΓΑ' 21 1. ΟΙΣ ΘΕΟΣ. Μο των 

ΑΧΘΗ, α ο Ι]Λθί εΚί «ταη^ώ' 6 χΒψΜν μ,είΛζαινα ειτ) τβζ έργα• 

^ νξος το σΎιΐΜΐινό^ενον άιίΟ' ϋΤΛί^ενας ταΊς χ^-σΊ. 

ίβίί, λίγα. Ης ^ανάτβς Μρε- 213. ΜΗΔΕ ΠΟΤ*. |Μ.ηίβ 

«•δΤτ βΐ&ν 6 €]χοί Ίτατηξ άιτο Λ- άιτολαία•αίν7ο ττοίε λαίλίτρόττ/Ιοζ. . 

βύρΰν χβί^ων. ΑΝΤΣΑΝΤΕΣ, τσλΎιρώσ'Λντεζ, 

2θ8. ΑΙΚείΣ, άττξειτεΊς, αΐ- Ι/5γασ•ά,αβνοί. ΦΡΑΖΟΤ, βτίΛτα. 

%58ί. ΔΙΔΤΜΑ1Ν ΧΕΙΡΟΙΝ. ΠΟΡΣΠ, «το/ί^α;, νσλίΐοο ^ον 

ί{ «τλτί^ γαρ του Ίίελίκεως ίΓ «τρειτοντΌ^. 

1.2 ^4* ΕΙΣ ΤΗΚ ΗΑΕΚΤΡΑΝ. 

«Βΐ^τΙει;» 0(Χ 'ίριςΛ ^ζϋΐς ιαζβ,τάσίι €91* τνη^ι» την τ^ψ 

224. ε8οΐΔ\ οτ ΑΑθΕί Μ&• "τουτο «το ^790^» φιισιι, 

*0Μί)^ΰ^ Τν/Λ φ^'^ίΪΒοΟ^• ΤΙΝΙ ΓΑΡ ΠΟΤΕ• <»^ 

€ΐα;οη66ητ; ύ!?Β /ιοί συ]^ίΐρ|0α( ιν ^νοΤ$ οίίσΜ, ^«(/ριμ 
^^ν ην* ΐΜίΐί οχ "Ρ^ οίΐ^μοίγ 7(^ 3•ρ»ν«ν• ου >^ 

/θ£9( ξ^$ €^9 ^^0^ <Ζ3ζ?$ ^/^^ €υνθ»0α^• Α ΦΙΛΙΑ 
Γ£ΝΕβΑΑ• ϋΟ /ϊ3ςβΟψλ>ΐς ^/^Ι γί9€Λ. ΤΙΝΙ ΦΡΟΝΟΤΝΠ 

ΚΑΙΡΙΑ. 4^^ τχνο^ φς^ουντν; τ^$α^Λ, τψμυν συμφί^ 
^^βτοίβ• ΑΝΕΤΕ, ίασιχ7β* ομυ 'ΟΤβί^ύαατΟί μ« /ο^^/ϋ^ 

έ9ζν> Ιπηϊμτζ&β ^ρβο^τκ/» 3^ μ.^ βκ^ξετ» μ» 0^ 'πΙ^ 2 1 8. ΠΟΛΤ ΓΑΡ ΤΙ. «τολ» ΙρίΓον Λ, ^ο ά^ίαν Ιχοί' ϊ^» 

ίια τη^ «% {νθήϋ^β ψυχη^ ^<- τί α^ιον '^αίξεξϊα^, τζ «γ0»χ1ι; 

ΔΤΣΘΤΜί]^• ϋΊίλΐί}ξα, βαρύ* 223. £Ν ΔΕΙΝΟΙΣ έβν ^ι$- 

θό/Αο;- ^^ &υίΤΌμψ έναντί^ρ 6 λονάη. ΗΝΑΓΚΑΣΘΗΝ, ιτα- 

ίί^ΙΛΟς. ρβκινγι^^ν, ΟΡΓΑ, η 1^ Οξγ'φι;^^ 

222- ΟΪΚ ΕΡΙΣΤΑ. «χ βί- ίηλονόη. ΠΡΟΣΦΟΡΟΝ, άρ- 

^ίαν ίριν Iχβν^α. 'Ε^ίΓ^ ί, 5 ί*- /υιβίίον, ΐΤ/ί«Γον. ΑΝΕΤΕ, ίψΐτε, 

λύνατίος' ΜριΠΜί $β, 6 ίιητη^α^ ^άσ'Λτ'Β. ΑΑΪΤΑ, άΐΜΤουχΙτγτΛ, 

ίταΤΛίχων ΈΪς ύο ίξΐξ&ν^ ωστ^Βρ ΑΝΑΡΙβΜΟΣ, αμέτοχος, άιίί £ΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 149 

1^^μ^^^ τνι οί^^γμάί. ταδκ γαρ ααττα• ^ 5ρΗ' 

σομ^^ ^ίιλλ.' οΜ ίψ 'ίφ ^ρίΜίν ίσ^μ3^|• αναριομο^ ίΐΔΒ 
βΡΗΚΟΝ• η τικη χ^ηΓο{| ανάναμο^) οίον άβι ημΛ(Λΐη{ 99 

ΚΐΙτοίΙ <(4 3^ ΑΚΗΡΙΜΙΟΙ, 9^ €9» Ο λΡ<}Ρ$* ΟΓλ &υ^ 
ά»ίρι^μοί 5ρ>ί«ίΐ», ^^' α Άψνκ^ άρ<5μικπ)/ΐ{5^* ^ «ι»<• 
ίαί^μοζ^ ο2ον ΟΤΧ άρ(^μ«ίσα τν^ θ'ριν»^» ^1^\οΙ Αι• 

23β• ΚΑΙ ΤΙ ΜΚΤΡΟΝ Γ)^ ΤΟιί^ 70 Κ5ΕΧ^> ^ /^* 

^τοί{ .^ριιιια»η κΑκσΓΗΤο:^» της σιων^ζ^χη^ μβ• βιεητ 
κΐΗΝ ΕΝΤΙΜΟΙ τοττοι^ί• τϊί^ ίίμύ^Μη ^ γη»Γ 
^ Μ μοι ταντη^ τϊίί ^αμ^Λζ^ το τώ^ ^«ίχ^ μιι μβχρι 
τν ιΤΑ^Ιοί ϋί/^Βο^* τντΐ9χ μ)ϊ 9<λ0^ι ςι^ν τν^η» ντιο 
ΐνίβν• ΜΗΤ ΕΙ Έα, προ:»κεΐΜΑΐ ΧΡΗΚΤα,• /αμτβ & 238. ΤΙ ΜΕΤΡΟΝ, *ο{α τανΤΛ $ιά τψΊίς, *{γ9ν ^ο α/«- 

τψ^^ΐΛ χΛκυίσΒωζ τ^ χακο- λω^ ί<ακ£*3•α| ί^λονον* Ιιτί ^ο7ί 

Κξογία^ ύτίτ,ξξΒ } ΦΕΡΕ, ίΒοο^ν άιτοθανΒοτ [π^τβ, ε! ηη χρ^Γ» 

^ι^λοψοτί, χαΤΛ ^^νΛ ^ρ6^01/ βγ) η^ρ6<Γ7ίαι^ι*ΰυ|, ζυγναΙθίΐ*.ι,τ^ίουν συν^ 

χαλ^ το άΐβ,ΒλΛίν, γ/^ ΰψελως ΟίκοΙψ^ ^^^ω ίηλοκοη, τ^^τυχος, 

ΕΒΑΑΣΤΕ, εφάντ}. ΜΙΤΓ ΕΙ- αντί τϋ γόβς ύ^τ^λοφώνας, ίκΐΐ' 

ΗΝ. ίνη^ ροφούς υ5το λεγίται» ρβρ χων γονέων, ^^ο* άφίΓο^ 

Τιγαν ι»^ ίΐη ^ο( 'ΤαΣτΛ $<ά τ*- /χίνβί τ'ίί τ^ί^ηί τ'ίίί' 7^'''*'''• 
«λ^Γ το ει καν* μ,ψε «Γτ^ /λοι 

1.2 150 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

Α^ην^ μιιτ€, 61 ο ζυνοαϋοί^ μοί τομτο^ μ> ^))Λοιην τα έχ^> 

^ϋίΉχίίαα τν^ ^Θη ίι^ τίοτϊξί γόος. γονβον βκτι- 
Μοτ:^ ταιτ *έ^ τιίν ^ν«χην ο^^ττόναητ ^λμι τα^ "ΐΑψία^ 
ί^Ηοτχ. ο^1μου$, λυπ ί^ 6/χΙος τιμη^* ^1^λ.' ο# τ^ ττ- 
μ^ν τν^ τίΛΐίζβαί βίΐω ΰια τον ^ρνέαιν• πτερτγλ:^ ^^ 
οΕϊτοΝίΐΝ ΓΟΛΝ . βΓρηχί, 2^ ΤΟ 1»;^• Λ/ΛΛ ίυ3ρ 7^ 

νοϋί Λ, :;^^ 70 (τφοι/^ν, >^ το ίΐί αξυ τώββθ*/* τντ- 

ί<?ΐν άζ άκ^ν . βλ^δίν• ΕΙ ΓΑΡ— -ΕΡΡΟΙ Τ ΑΝ• 9 *« 

άν>ιργ)^^<0ν μ>» τ^μ^ρίϋ ^}• 

255• Το :ι&τ ΝΙΚΑ τηνυ ίναυγκ^ζ, V ίψο^μΜ 
νίν)ΐταί μχΛχρ^Ί &ί}Ζίίόυ{ ρίκπν τϊ Ήλόοτ?βΐ, ίν ? ίΐα\/&' 

256» Λΐ:ΐδΧΤΝΟΜΑΙ ΜΕΝ• αΰ^/^, €1 ΛχΛ ήο*» 

βχ^ίωζ «Γβν^7ν ϊ^ ίχοξ^μλβ^ηΊΟύζ Γ)^ν. ααα' η βια 
ΓΛΡ. βΤβίΤΛρ β'ν τοΤί ^^σοίσιν βττνπ/^ισΛ^ οώτϊί 2^^ ^^^ 
ΑϊδνΛτΰί^ 5ρ>ιν&ίν, 12^ τ^ττν 'Ο/'ατιον ^αΐίλρ^άΟζ )3«λ6/Λ}• 249- ΠΑΛΙΝ ΔίΙΣΟΤΣΙΝ. η-/»" ^* ί/χα:-^^^ «< ίί ,α^ χαλο'ί 

άνΤι ^8 ΰίνταΊΤ0$ΰϋΰ•8σιν, ίντι- $οκ,Μ λέγ&ν, ηκάτω το σ-ον ^ί- 

253. ΤΟ ΣΟΝ, (τνΐΑφεξον 6,αβ, ^/«ν σϋνίρα/Λβ/Λεθα ί•»/ ^ί^' 

ίΐίλονοπ. ΤΟ'ΤΜΟΝ ΑΤΓΗΣ, θίλι}|ϋ(,ατ<. ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. Ι^Ι 

αδι. Ατα ΚΑΤ ημαρ. ίταγιΐϋμω^ ιυε^ιΧίΛΐ ί$ 
ηιιμ^Ί^ ΌΑ (Αμ γα,ρ γ^ίο/υίρω ^^γμοίτι χ^ ταψλ^ 
9οΐΓΠ, ώα>$ 99 '^^οΐΜΤΛζΟΌίΐ τον ίίίιμΛίΗηνϋ* οτητη ίί μ^ 
τΐυι/ ού μοίίον -τλ τν ιαβζ^ λυτζπ^ ^ί1^λ.α χ^ τ» τίίί 
/^Ρ^> ΰ4 '^^ Αίμο3νυ σωιμί^ γγ^ο/υί^/Λ» ^οκ^οτΰ^^ 

Τβδ. ΆνίΟίς^ λΐ(1Τ 70 ΕΝ ΤΟΙΧ ΕΜΑΤΓΗΙ^ ΟΠ οΐ^» 

>^Μ5Μ <'<''<^ 0^ 'πχίρ ίμοωίτίζ• κα/κ τίΐΝΔ* άρχομαι• 

2^ ΟΤΑΝ ΘΡΟΝΟΐ:& ΑΙΠΧΘΟΝ. Χ^ ^^ μβΤΟ^ ΤΟ 

^ν(£!σβκ| Ά>«Γμ€μνονχ Αί>ΐ0θο$ έζοαιΛεασιη Ό/.μι^$* 
(ΌΛ ν'• 303.) 

Αί>ΐ€θοί ίμιισΛΊΌ ώω^ι λογ^, 

ΚΤ6ίνΛ4 Άτ^δίΛΐν• ίί^(ΛΛΤΤΌ Λ λ^ίΟί ^Ι^ίτ' βΜ^ 

*ΈηΆίη%^ <Γ' ηνοΐατβ ίΤοΛυνρύσοΜ Μ(/ΧΛ}νη^ 
^ΡοτΝΤ ΕΚΕΐΝϋ, ΤΑΤΤΑ• 8^ αμοΜ. )3ααιΡϋχ5&) ^ίλλ.α 257- ΔΤΣΦΟΡΕΙΝ, αν*»'«- 2^^• ΚΑΤΑΦΘΙΝΟΝΤΑ, 

χ^βΤχ. Το Βυσ'φορΒΪγ κυρίως Μ φθίνοντα, ^αραινο^^να,, χΛΐά 

«σβ λίγεταΐ, ω Ινα,ι/ΙΙον το ευ- μ,Β'Ταφοράν, αντί τ» ^βθϋ/*ε?'α. 

?ο/)6Γχ, ώί ιταρ' ΊϊΊΤοκρανβ, £ϋ- Το θαΜί/ι» «τ) τΛ ^ϋτίίίν λί- 

^Οβω^ φορΒ8<η, Το ^€ ιτάν αί- ^6τα^ κυρίως , 3^ ίχει εναντίον το 

Κ/χΛ/ ρτ£ν, ει 7ορ^θ|χα^ ίί/κ-Γχ Λά (ίχραΐνε^αι, ^ το φ^Ινβν φ^Ι- 

ιη>λων ^ρψων αγΛνακτεΙν' Λλ- νοϊ' γαρ ϊ^ Ι^^ρΛίνε^αι ταυτόν' 

λά σνγίνωτε, η /3ία /^Ρ ^'^Τ* ^9 ^"""^ τβταη/ >9 Ι*' α>λων, ως 

κάξα ί|Λδ ^^ρ ταϋΤα. ενταυ^Λ ΘΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΑ- 

26ο. ΟΤ ΔΡί>Η, 8 *οιοίΐί ΛΟΝ Η ΚΑΤΑΦΘΙΝΟΝΤΑ. 

αν τάίε, αιτερ Ι/ώ Λίλονοη άντ) τί αυξάνοντα [Λαλλον κα) 

ΐϊ^'^ίί^. , τρεφόμενα, τ} /Λείί?αε•/α• 

1.4 152 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

ία οΛ«ν(«/• τηΐίϋ >^ τούτο 'ύεχτίούί^ς, χ^ §ί 'ν^ο- 
/Μ,νίΐσ» Λ^ τη» μ^ίς^τί^ί τ? ^α\ζ$^. ςπενδοντα δοχ- 

9&οΤ^, 67701; 01^^^ ^ονο^ βίρ^α^• ΐΔίΐ 4Β τοττακ• 

δ' ΑΤΓΟΕΝΤΗΝ ΕΝ ΚΟΙΤΗ, ΠΑΤΡθ:?. 

274* ΑΤΤΟΦΟΝΤΗΝ. ^Λ^ιΙλ| ΑΤΓΟΕΝΤΗΝ• « Λ 

ΗΜΙΝ 7ΐαρίλκ£4 Ά-τϊ^κα^ 

277• ΤΑΗΜΛΝ, ΤΟΧμλ^, άνΛίΛί. ΕΤΡΟΤ5* ΕΚΕΙ-• 
ΝΗΝ ΗΜΕΡΑΝ. ΤΌ ΕΤΡΟϊ:δΑ ΤΌ^ Τί^ Χ^ Τ»? *0:{^^ 

μίοα^ Ί^$ γυνχιγχς ωγμαίνει^ οίον .^«^ <νυτη» %»^^7^ 
οι ^Αργλαωι σχτ^^φ&ίς τςίαχ€αΛχ^τΙυυ βίνοί) ψκυη 

:}85. κακτίΐ^ ^χ.(υω. επχινομα^κμενην. έ^' ? 27©• ΕΣΘΗΜΑΤΑ >^ Ι&ι}- ^ιά τον ιυαρ* εχντω ΐί,ΐΛ^μ,οΎ 

€2ΐς εν ΊΤεξω λόγω ίγοττ^ς-α,* 3^ ^άί αΜβ^ μ,ίαίνϋον, ΏΣΤΕ 

Ι^ης η Ιν χ/ίΐ;νβ. ΠΑΡΕΣΤΙ- Ύ£ρ ΜΙΑΣΤΟΡΙ ΕΤΝΕΧΤΙ. 

ΟΤΣ, ΒφΒς-'ΐϋζ' εφεηοι Κοιζα), σ^;νι;7^ακοι'ε^α^ δ >ζ ατν^εσίΑος' το 

αί εν τ^ οίκ/α ηλ8ΐ/.εναι. Ύ,Ίίεν^ω γαρ ΛΣΤΕ \ι,6νον μ,ετά άτίχρ- 

λοίίά;, ώ^ λέγω λόγον κα} εμ^ίτΒ ξτ^τεΊ τάτΊε^αυι, 

ϋττεν^ειν ειΑ Των ύγρων λέγετα^. 278. ΕΤΝΕΣΤΙ, σ-υγκΛ^εύ- 

273. ΤΕΛΕΤΓΑΙΑΝ, /α£- ίβ. ΕΓΓΕΛΏΣΑ, ΙΐΤΕγ/ελωσ-α, 

7*Γ^»'. ε-ϊπρ^^αίββσ-α. ΕΤΡΟΤΣΑ, κα^α- 

2 75- ΕΙ ΧΡΕίΙΝ. χξεών, λαζονσ-Λ, 

άντ) τον χρέος, ρζ ^^^^ ''*ί'^« «βι. ΤΟΝ ΑΜΟΝ, ^ον τ}]ΐ«- 

Ίΰρέ'αον, ως το ω^ελεν, άντ) του τερον, ηγβν τον Ι^Λον τ^μ^ετερον 

εγοεώς-εχ, ^ άτίο τβτβ, άντ) τί ρέν, ο βγοΜο) εγομ^ν' ερίΛΥ ίέ, 

εχρειτεν, Ό ρι,όνος εγώ εγω, 

277- Τί;ΐ ΜΙΑΣΤΟΡΙ, τω 285. ΤΕΤΗΚΑ, ξιαρρέοζί^, 

λυυ,εώνι, τω φονεΐ' ^ιά$-ωρ, ό ί^θδίίο^αα^. Κ,^ΙΚΛΚΤΛ, αντί ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ. ^53 α^μχΛ^. ο:^Ν ΜΟί βτΜ02• ί'ΤΓΟνβφίζβτΜ >^ τοΤ^ 

299• Γ£ΝΚΛΙΛ» €υ>«ν^^ λΡ7^<^ ^ ^^ ^Οζ^ζ/ίΟΪ!• 
ΛΧΛ θ1 Γΐ!ρϋ7α<1\|• ΛΑ:\950ν Λ, ίσ£ίζ. ΠΑΤΗΡ ΤΕ- 

301• ΤΑΑΚτει. ίμμχγζί$ 3^ άνβϋ^^ )3ούί> ^^ %υύΐν• 
ο ΚΑείΝο:^• )(5^7α* βιρανΘΟ^• ::ηΓΝ γτναικκ οζολ^τ^ 

/Α»ΐϋ^• (ΌΛ « . 97.) Τ63 κωκϋύϋ, ^ρηνω, 8ακρνω' ία- 
κ^ύίϋ τον «θνΐ3κ«'α• ειη$ακρύω 
ίδ τα; 7'εθντ5κάη. 
286. ΕΠηΝΟΜΑΣΜΕΝΗΝ, 

290. £ΞΟΝΕΙΔΙΖ£Ι^ ονο- 

^ί'^β• ^βν τοίΟϋΤαί άημίας άτ**- 
ί^ά^β. ΔΪΣΘΕΟΝ ΜΙΣΗΜΑ, 
ί«σ-«?£ί βΒεΚυγι^α, ΑΓΙΑΛ- 
ΛΛΗΕΙΑΝ,Ιλίϋίίρώσ-αΐίν. ΕΕ- 
ΤΒΡΙΖΕΙ, ΛΠ^άξα. ΤΠΕΗ- 
ΕΘΟΤ, λάθ^α Ιζιίγα/δί. Τ- 
ΛΑΚΤΕΙ. κατά /χετα^οράν άττο 
τιίν κννΛ;•/, ά•/τ< τοί; άττβλΰσα 
|3οά. 30Τ. ΗΤΝ Δ' ΕΠΟΤΡΤ- 
ΝΕΙ. ονιιηταζϋτρΌν& $1 βτΛ ταύ- 
τα 6 νυμ/ρίος αυ-ής 6 ίν^οζος 
ισαρών ττίλαζ, η/βν οννω^εΤ' 
λίγ6^α/ ίέ το α•υ>ω^ίΊν ειτ) των 
άμ^φοΤΒζΟΛί ταΐζ χεροΊΥ ωθβν- 
'Των' ο/Αθ*ον τω' (Α]. 1 162.) 

Ναιίτα^ εφορρ^ισαντα χεί- 
μΜνοζ το νιΧείν, 
άντ) Τ8, Μ το «ΓλεΓν ναρορ* 
ρι^ηαταντα. 

303. ΑΝΑΛΚΙΣ, άθενηί. Η 
ΠΑΣΑ ΒΛΑΒΗ, ο κατά σάντα 
βεζλαρ^μ^ι^Οζ' 6 σανταχοθεν 
βλαβερός, 6 λυρ^εών, η οϋτο- 154 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΒΚΤΡΑΙΤ. 

305. ΤίΙΝΔΕ ηΡθ:$Μ£ΝΟΤχ' Α ΕΚ ^Λφβύί^^ 

307• τα:5 οηχχ, τΛζ τη^Όνσΰυ^ βν οϊν τοιοτ- 
θ9 ίίν^^ζ κοίή *^ω λίτ^ισιυ£ τίνα ^Τί^ο^ουσί, χ^ βις 

3! 2. ΦΕΡ' ΕΙΠΕ. ί'ΤΤϋ ^ζβ^ΟΙ/ηρΟ) Τ^ω ΪΙ Ήλά- 
ί^Όε/, ορατοί βί 7!α^€7ΐγ ^γ/ο^Ός. 

314• Η ΚΑΡΤΑ. 09 Ϊ&Η* ΟίΟν, ^ΤΙΟΜ» >« ΛΤ. ΜΗ 

ΔΟΚΕ Ι. ίψπ τν >ίγΰ• Αα,ιμονίαζ Μ^ονομΜου^ ί^/ζό ^ζΰζβ^ 
ττίν ;^ραί<ην Κλί;7αί/^ν)ΐ<;ροί4• το Λ βίρ^ίσ&τχ/ ίζοί^ί τη- 

τ>ίν Λΐ;ζ?ο5δ(πν. 

319. ΤΟΪ ΚΑ3ΙΓΝΗΤΟΤ. λ6Γ7Τ6* ί -ϊΤ^ρί. ΜΕΛΛΟΝ- 
ΤΟΣ, /δ^^νοηο^ 307. ΤΑΣ ΟΤΣΑΣΤΕ. ^ά; κλϋτβ^ ακτ< τβ χλϋΓ^, ^^^ οα-χ 

ττΛράσ-ας κ^ τάς άιτβσ-ας, -ήγουν $1ς οξ άξσ•€νιχά άντ) γλυκών 

>ζ. ά; ίίχρν, 39 οί ίρβΜον άνακϊ!- λέγεται εΙς η ΑΥ^γόντων, «Οίΐ}• 

ψδίΐ'• λ^7β^α/ ίέ ύιτερζύΧυίως, πχλ. 

31$. ΘΪΡΛΙΟΝ ΟΙΧΝΕΙΝ, 316. Η ΚΑ'Ν ΕΓΛ. όνΤ^ί 

^υξοίχν ίίΛΤύΙΖειν' ?^ΒγΒΤουι $1 εΐ ταυΤΛ οίτίϋζ ίχβ, )ή εγώ α» 

αντί ΙητιρΡ'ηΐί.ΛΤος , άντ\ τβ ΙκΤον* θαρ^οί;ο•α ;χα>λοΐ' άρικοίατ^ν «ί^ 

θν^αΤο^ άντί τ« θϋραία, ?^ ραί- τβ; σ•»^ χΑγνς, 
ίχιος βίντ/ τβ ^αγΒΛίΛ, ^ βΐ' 3^8• ΙΣΤΟΡΕΙ, «ίοίτα. Ίγ*- 

αιο; αντί τβ /3ια4α, ί^ ο*τλ εΊς ος ^7ν, το ίίί^χδθα^ «τοχΉν «-«/?« 

ύίρ^τενικΛ άντ) ^γ^λυαιϋίν λέγεται «!? κοοοΓ^• οταρά ίέ τοΓιί χσοίΐ^- 
δί; α λτ,γόντχν, *Ατ7<χα £ΓΓ • ταΓ;, το εροΰταν. 
χ^ξία-εοί ^ε άντ) τβ γ^^^'^^Υι, κίχ) 3'2ΐ. ΦΗΣ1Ν, εχαγγέ>λ6Τα4, Β1Χ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ• 1^5 

322• Δάνα2ο&| 70 οκΝΕίΝ ^Ομ$ψο(Ζ$ είρϋο^, ίτη 

Τν ^Ο^Β^&ίΙ/• (*Ιλ. Β. 255.) 

ηΡΛΧίαΝ, <9Γ(χβ4ρ2ν ^ιρβισσιιν• 

325. ΧΠΕΙ Τ ΑΝ, Μΐί «701 αΚ• 

326. ΜΗ ΝΤΝ £Τ ΕΙΠΗ.:^ »χ ώ$ ΤΙΥ^ ΧρΜΤΟ^^- 

33α ΊΊΝ ΑΤ %Χ ΤΗΝΔΕ. 10 ί^$* ΉνβΚ. φάτΐΥ φ<0« 

ί5)Ρ«Λ, ν^^α^Ρ νιίν τϊ Ήλούροί Χ^υαχήιμΑΐι οιινίζώζ/ί^ 
^ τϊ Άκπ^ρν» την Ίο]ΐ£.)1ηίν, ϊνοι^ί τ5 Λ/>3^•7Π«χ4Μ«ι 

337. ΤΦΕΐΜΕΝΗ,• μ)} ολ^ν ΤΟ ί9ζον άνχτπί&οασΗ* ΦΓΛΕΙ ΟΚΝΕΙΝ, ίίαθεχ άνα- ι} ρων^ αυτ^^ ην φωνίΤ^, γ3 κα- 

ίά/λίθα^. ΟΪΚ ΟΚΝί^Ι^ ουκ σ-ί^νι^η^, νρος -ταΓ; ί^ο'^οί; ^ο5 

άναζολχ. νυλώνος ίλ^ο<ται 

324. ΠΕΦΤΚΕΝ ΕΣΘΑΟΣ. 334• ΚΑΙ ΤΟΙ. «;; « ελείεν, 

7/βϋν αγαθοί ύττάρχο, ως-ε ε^ιτ- οΐία ίτί ϊζ **''"? Λλγώ «τ) τοΓί 

α^ΐίΤν, ^ου^£Γ< βογ^^είν ηϋς φι- ναρ^αη. ΕΙ ΣΘΕΝΟΣ ΛΑΒΟΙ- 

λοίς, ΜΙ. ^^ια γαρ ναρΛκολου^βσιγ 

3»5• Ο'ϊ* ΜΑΚΡΑΝ, ουκ εν) εΙς το γε>6&αι ^^• ββ^ψ^ς, Μ- 

327• *ΤΣΙΝ, κΛ^ά φν<ηψ, 337• ΝΤΝ Δ* ΕΝ ΚΑΚΟΙΣ. 

^«1 ^ιίβ•β κα) Οϋ θίσ•ει. Τβ /νη- νυν ^Ι εν τοΐίς $υΓυχίαι$ ίοκίΤ, 

νιου Ιναντίον 6 φυσΊκΟζ, 6 λεγό- ί^τΌί άξεσ-κεί Ι|Χθ), νλεΊν ΤΦΕΙ- 

Ι^ίνος κάτ£λβ;• Τ3 ίέ ^ϋοτο υίοί;, ΜΕΝΗ, ^βτεΓίν ύφειμ,ένον Ιχβ- 

ό θδσΌ, ^οϋ•/ ό υ^ο^ε7'ΰ|^^^νος, <τη το ΙζΊον. ΜεΊαφορικόοί λέγεία^ 

330. ΤΙΝ' ΑΤ ΣΤ. τίζ εην άνο των ιτλεάντων, άντ) Τύϊ, ίο- 156 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΕΧΤΡΑΝ• 

ΐΐζΰν, οίον αυ9ίΛλ€4ΐτ *π> φς^ϊημΛ, χ^ μη αυττοψ^ Α^^\^> 

«Όνβ* τ» ^απ£9Α*ρ:<Γ61 ^0^μ3^• το ΜΕΝ ΔΙΚΑΧΟΗ• * 
9^• ΜΕΛ£ΙΚ, ^λς^νΤΎ^• Τα'μΛ ΝΟΤββΤΗΜΑΤΑ•^ 

'Τ^ 'Δ^Π!^ν>ι, α'70(/ τι ^Ισμι^ λ£ΐΙ^ρέΐ> Χύ&| φιισιν αότ> 
«& Κρ^ονίο^ φς^ν£ΐ;τ• εηΕΐ β' χλοτ γε• ομ.ολέ>»ηπ)ΐΓ 
«ΒΕ-ετηιν ^ φς^^'ί ΚβχΖζ^ /τΰζ^^/υ^Ιίο τοις ^^ζ^* ν 

ΏΧ»ν64ί, 36ο6| τταροροίί. Το Λ ΟΑΤΕΡΑ οντι τί 5«''ηζίί^ 

350. ΤΟ τοττίΐΝ Μΐ5ο:5. λ£λ7^Η ί 5(5:τα. την τε 

ΔΡβ^ΑΝ. άντί τ? 6^ϋ6• ΕΚΤΡΕΠΕΙΣ. Η βχ, ίηι ^ ^ίιη* ώρι^κοατ;. 35ο• ΤΟ ΤΟΤΤΏΝ ΜΙΣ05> 

339• Ά>λά κα) σ•6 5β ^οίαί;^α ο ^8^8ί ΐί,κτεΊς. 

-βαύλομΛ] τναιεΊν, 35^• *Εκ^ρ«^βν, «τα βτα^- 

342. ΑΚΟΤΣΤΕΑ. *ΑτΙίχάΰζ χλίνείγ τ^ς ίίί- κα) εκίροττη, ίτ- 

Λντί τ« άχ8Γ£ζτν, ^8^€Γίν α^ιον αν η^ ^κ βιχ,^Ιξα οίον Λ^£5ί, 

«Γ* ν ίιταχβειν κα^ά «5•άν^α τα;ν ετέραν βαί'ίβ'η. 

-αρχόντων. 353• ΠΡΟΣ ΚΑΚΟΙΣΙ. ^βν 

345• ΤΑ*ΜΑ. ^βν α Ι]Λ6 βτ/^ο; το ει να/ σΊ κακήν, ϋιτά^- 

Ιί^άσ-κο;. %θ; κα) ίβλτ}• κακι) |ϋ«ν, ίτι ου 

347• ΕΠΕΙ θ* ΕΑΟΤ ΓΕτ. Τί/Αα^ τον τιτατερΛ' ίβλη ίΙ, ίτ» ΕΙΧ ΤΗΝ ΗΔΚΚΤΡΑΝ• 157 

3^• ΚΑ]Ιϋ12 Μ£ν ΟίΛΑ. χ^ίχϋ^ )Ε^ ζύί' ^* 

3β5• ΕΜΟΙ ΓΑΡ ΕίΠ'ίΙ^ ΙμΟΙ, ^(ΤΧΥ, βΤ^Ε^ "Τΐ^^^» ^ 
»»$• 11ΛΤΙ5 /ΑΛΚ» ΐμβ β^αΐάτ», το μΐΐ λΐΤ7Γ«ν ί^ (Τϋ- 

*ζρ5ί ί¥ ϊζτί^ς Αμ^λιμοΛΛ τώ ^ΛΤρο^. κλαοτ. αι^ 

372. ΕΙ 2Τ ΜΕΝ ΜΑΘΟΠ. β ίΤνίίϋΒζ/^σίΙβ Ί^ζ Τξί- 

374• ηθα:5 ΕΙΜΙ. άντϊ τν ο!» σίΐνιιΙ)ίίφ ειμί. τοΜ 
ΊΕΤΛΕ ΜΤΘΛΝ. 9^ φ^ τοϋττί^ Χργ^μ^ων μΐ^αν. 

''¥«. 37θ' ΠΡΟΔΟΤΣΑ, χΛ7α;^;- 

36ΐ• ΤΑ ΧΑ ΔΏΡΑ. τη^οοτ ηίβα'α. 

α (τύ ίωρβγτα^. ΧΑΙΔΑΣ, τρυ• ^γι. ΠΡΟΣ ΟΡΓΗΝ, «Μ 

Ρ*ί• ^« οργίλως- κ^ ιυρος βίαν, αντί 

363. ΤΠείΚΑΘΟΙΜΙ,ύΐτ». τ-» βιαιω^• ίή ^.^^^ί «ιίσ-β^βαν, 

χοίί«, ίτϊ>τα<Γ<Γ<«^ι;ν. ΠΕΡΙΡ. άντ) ^β εόσ^εζωζ' κ^ ντρίς Λλι^- 

ΡΕΪΤα, βΓαι^7αρζοθίκ ««νο^ίαν θβαν, αντ) τβ άλτ,^ώς' κ^ σολ- 

'Χ""*• λά ^^ίρα λίγετουι ουτωζ άντΧ 

36^. ΕΕΟΝ, αίίία; ουσ-ης. ίηιτιρ^-ημ^τος. 

Τβ ί£βν, το ναρογ, το Ι^ν, κα} 374• 'Έ-δΌ;, ι) ο•:;ιο5θβΛ• ι^θο^ 

β»ί«•βΤ€ οΐ *ΑτΙίΜ\ ίυλΛγιάξον- ^ίφειλεγ είνα^* ί<α το ι^^τ^οτ 
«κ, ίτί ισλΛγίαοΊίΟρ η σύνΤΛ^ις Ιτέ,^η ^ί ΗΘΛΣ, άιτο του 7>5γ 158 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. κχ0λυσ6Λ. ΓοαΝ. ^ξίφεία^ ΐΰΗ ΑΟΓακ• 

3Β3* ΚΛΤΗΡ£Φ£ΐ, χαβ^η^ετίοομίίβΐ/, σκΰμϋί• εκ 
ΚΑΛΑ,• ίγιυι^ ν5ν, φησα^ ^υκΛίζ^ ί9χ χΛλϋ^ φς^ 

389• ααα' Ε8ΙΚΟΙΤΟ• ί^μοζϋ μχΚιςΛ το /ος^« 

303. αφ' τμαν. ;ιαη; Άυμουοίζ x^^μ τ^ν ά^^λφιτν 

Ζ05• ΚΑΑΟ:^ ΓΑΡ• β4ραίνα«2β(| λ )^£{. 

403. τΑττ Εχτι ΤΑ*αΗ• χβΐχ^ν 09ζν Ιτζζ/χήσοϋ^ ηαΙΖ^ 99 νλι^β'ίά^βο'ί τ'ο £&ο; χα) το 

582. ΕΝΤΑΥΘΑ» Ιχβ7σ«. Το 
Ιχταίίθα νο<ιτα( Ιι^ ντροίτω ντξοοτ^ 
ίϋίΤψ, γ/γόυν ενΤαυ^Λ εψ^α εΙ^Δ 
εγατ το αίτβ, Ιν ^ΒυΤΒξγ, οΤθ¥ 
ούτΒ ενθ« βΐ ο-ϋ* το Μί, Ιν τρί' 
τω, οΙογ 'ΙχεΊ ίνθα Ιγιι' βκδΤΐΌί• 
επΌίυ^Λ $ε άντ) τβ έκ^ιιΤΕ λβ/ί- 
^α|, το Μ^ριΐΜ αντί ίνι^^ψ 

384. ΤΜΝΗΣΕΙΣ, θ/5ΐίν^- 
β•8ί. ^ΤίΜΟζ, κυρίως η ««ί ^εοκ 
ω^η' νταρά 8ε ντοΐΥ/ΤΛΊς ώκΧώς η 
ω^9 είτε Ιιτ) τνοί-ηηκης ψμ,ε• 
λεΐχζ, άφ* ου Χεγ&ταυ\ υι^νοιίοΚος 
«τα^' αϋΤοΤ; ταοτοχ ταί βίοίίο- 
•ιτολο;, £7τ£ Ιιτι [Μλ^υς ^ρηνύ- 
^ουζ, καθ* ο }^γε^ςιι^| ενταυ^Λ τί 
νυι»ντ,<Γ&ς, 387. ΗΤΑΤΤΑ ΔΗ ΜΕ. αρΛ 
ίη [β,οί 7^ βεζούλευνται; γ/ουν 
ουχ ηνείλοϋκ μ^νον ταυτα, ά>λ* 
^^ν ^ βουλγ ιωρίνιψ, 

395• ί^ΣΤΕ ΘΑΤΜΑΣΑΙ. 
^αυριΑξβ ης αρετγ,ν, ά^^^ του, 
άγαΐΤΛ ^ργΛξε&α^ αρετην' και 
^αυρ,άξα λίγους, άντι τοο, α- 
γαιτα χταθία^ λόί^ς' χατά τοντο 
λέγεται χάντού^α το θαϋ^β-α^* 
^ουκ χαλο; γά^ 6 Ιΐϋ&ο;* /3<ο^^ 
α;Γβ θαι;|ϋΐΛβ•α(, α^νέν ίΐίλβνότί, 
^ουν αγαν^ίσαι βιουν αντόν. 

398. ΑΛΛ* ΟΤ ΔΙΔΑΣΚΛ 
χαχ^ν είγοι τοΙς φίλοις, ^ιίάνχω 
ΒΙ εΊκειν τοΊς αρ^βοΊν» 

400. £Η ΑΒΟΤΛΙΑΣ, Ιξ αΐ-^ 
τ'ιας ττ^ς χαχοζουλίας, γ/ουν ίια 
χ&χοζουλίαν. ΕΙ ΧΡΗ» » άιτο- 
χβτα^. ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΟΙ, ώ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. '59 405. ΝΟΤ Κ£ΝΗ• άττί IV σιω&οη^ χούφτή, 
413. 2ΤΓΓ£ΝΒ:ζΘΒΐ ουμμΛ'χίιανί.^η, σια^^σΰυη^ 
Φ)μιίς^<νη ί»μίν χψι ινκ. Άχουσαχπχ <ί^, ατι θ9 τοΓ^ 

ί 
4\6. ΠΛΗΝ ΕΠΙ ΧΜΙΚΡΟΝ. ίπΐ 7^ 'ΤίλΖο/' οΛ^^• τι 7ί ^ίΐοΐΛγ^ντ'ίί. ΠΑΤΗΡ ΔΕ 
ΤΟΤΓΛΝ. οΐία ίτί 6 βτατ^/' 

405. ΟΤ ΔΗΤΑ. ουίαΐΜΰΓ 

τβοίνι^ γνύσ'εψί. 

4θ6. ΤΆΡ', ^ο^ αρα• ΕΣΤΑ- 
ΛΗΝ. ^ί»ΛΐΜ\9 άντϊ ^8 «σο- 

/«, αι^ι ^9 Ότέ^οΐβ^, ΟΙΠΕΡ 
ΕΣΤΑΛΗΝ ΟΔΟΤ. 39 ^ο ^Ι 

«7^ εκεΐΰ'ε, ^ο^ ατη^άλη, λεγ» 

407. ΕΜΠΟΡΕΤ]^, ί3Γ0^€ν]ί- 
ΤΑΛ' ΕΜΠΤΡΑ, ταυίταί ^ά^ 

4θ8. ΠΑΤΡΙ ΤΤΜΒΕΤΣΑΙ 
ΧΟΑΣ, σ^£7(Γα/ ην ^\^[^Xψ του 
νατ^ος χοάς. 

411. ΕΚ ΤΟΤ ΦΙΛΩΝ. Ικ 
τίΛραχινηο'εϋΰς τίνος των φίλων, 
ΕΚΔΕΙΜΑΤΟΣ ΤΟΤ^ 5κ φό- ίδϋ ηνος ναχίε^ινί. ΔΟΚΕΙΝ 
ΕΜ01. καΐά το οοκ3ν ίαο/', 

415. ΤΗΝ ΟϋΙΝ, τ^γοιν ο 
εΐίεν. "Όφις, ^^ θία^ν, >ζ η δ- 
ραηκη $ύνΛμ.ι^, ^ το νρόϋ-οϋττον. 

417. ΑΛΛΑ ΤΟΤΓΟ, κξίν 
τοΰτο, ΠΟΛΛΑ ΤΟΙ. άντ) το» 
Τίοΐά Φολυ είτιρ^βΥιμΜηπωΓ ίη 
ί1 Άτί^κον, £<)^ 9^ το ιιτίτ£ρΛ^ 
άντϊ ΤΗ νίότ£ρον. ΕΣΦΗΛΑΝ, 
£ϋτφα?Μ:^, σψαΧψζυ^ £ττοΙη9•ΰα^, 
ΚΑΤίΙΡΘΑΣΑΝ, άνώρ^ωοτ&ν^ 

419. ΛΟΓΟΣ ΤΙΣ. οζτ<ο 
Χεγει^ Ιν*» 6υκ αυτή ιτα^* ετίείντ,ί 
ίμΜ^εν, άλλα τ'αρ* Αλλ» ^ιι;^^>- 

{ί^νων' κοινουνία, Ιζ\ των σνα- 
^εΤΈγόνΤων τινός' εητά $^ γ^ |- 
)^ωα•ις χΰΐ^ $ιαί λόγων γΙγνετα\^ 
"^ 8ίΛ ^1^£ωζ άφρο$ιοτίων, χα) $ι 
έτερων, λέγεται ό/χ,^λία τ^ μ 
συνουσΊας >^ ετ) $ια>^ζεωζ' &ρμ- 
λβΊ γάρ τις τίν), γ^γου'ν ίί«λ€- 
γετουΐ' ^ ο^αίλδΖ β^^λίω, ίντι χ 6ο ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΜ• Χ40ΐν >«νο/^θν, 7νΤΕ9ΐν ί'Χ ΟΟΜ. ΗΚίχ' ΗΑΙΩ,• ΤΟΜΡ 

γ&α^ 'ΤΛ οί&ς^^• ΗΑΐα.• ίτη τν ^μ«ρ^* ηκχυσΛ, 

7Π<> τυοΜίης ίμοί. £ΐ γαρ μ' ΛΠίακ,• ΜΙ >αρ κίν» 
φιίσι, ^φρτι» συν ίηα»σι/ μ^, χμ(2 οόι τινο^ >ινορι^Η, 
μπα τακϋτα βΐ^ μτηλΜωι /α» Χύΐ| αϋζίωσ^ μβΊΛ 

434• στ ΓΑΡ :^Ι ΘΕΜΐ:8• ίίνΑ /ΑΜ ^9π9ρ^, & Ίΐ 

τ^ΰοοίί μ«Μ6< >«ν0(38ο&| ^>919 αον ονε/ρν• £τνην <ί^> ηήτ 
τον τα^ον. ΕΙ ΜΗ ταημονε:&τατη. 7ί3ΐ&ολου φησίί" γάρ το βί^λίον Ι]ϋΜΓβρ<€χβ• 0]Χί- 

λ£ΐ ί^ θανατά;, ακτΐ τ» Ινίτα/• 
?ζ ομ4λ£ΐ σνμ^ζαΊς, άι^* τί 
Ινβττα^ 9^ ανγτϋζνΛΤαι, Κοινωνβη 
^^ ηνίί οΙ μ^ΊαΙ^ίΟντες ά^Χ-ηλοις 
7^ 1/ΛΥΛλα{ΐζΛνονΤβς ιίαρ αλλή- 
λων ^ίλία^ 1} γνώσΈως, η ηνο^ 
τοιοιίτβ ηίν ιταζ ϊααττοίς, •ζ έτί- 
^ΰ ηνος ίξ(κί Βουτών ονμψ^ετέ- 
χονης, οΓον 'ΤρΛΊΤίξ^ις, -η χω-- 
ρΐων, -ζ τ^ιάηον ηνώγ. Έφεποζ, 
ι ο]}ίύύν εν Λ>λΛ}ρια οΐχία, ως 
ητα^* Όι»Αιρψ' (*0ί. ^. 248.) 

'Αλλ' 6^1 ^ον ίίί^νον εφές-ιον 
τ^γαγε ίαίρϋν. 
χαΔ 6 έχων οικίαν, ώς ιταρά τω 
αϋτψ' (Ίλ. β. 125•) 

Τρά;α; |χέν λεζα2ίσ^{ ίφεποι εφίίΊΟ^ άιίΧως χα/ ό εν οίχια €Α^, 
ώ^ Ινταυθα* ί^ς-ιος ^ε χα) ο-ϋν- 
εηος, 6 έν μ^ια ο!χ/α /χ^θ** ετέρου 
ων. 

427. ΕΗΗΓΟΤΜΕΝΟΤ, Λι?. 
γβμ,ενα. Έρμ,ψεΙα, ονν^^κη λβ- 
γβ ίηλβ(Γά η, χα) ι5 ^"'^' η;χβν- 
τα;ν 8ιασ•άφιισΊί' ^ζ^ίγν^νις ίέ, 

η άιίλώζ άφηγηο-ις. 

431. ΛΒΟΤΑΙ^ν. ιξτ/ουι^ ώτί 
χαχο?9λία;. 

452. Μ£Τ£Ι, Χ9λαχ200%«/, 
ξηττί^εις* μ,ετερχορΜί, το ύνεξ- 
χψοΛ, χα) κολακεύω, χβ^ το χο« 
Καζω. 

434- ΘΕΜΙΣ, το ε^γομΛ^ 
οιτιον, το ϋτίΟΛον ίμΜξ άμ^ΰΤΕρΛ 
Μ θεοϋι ϋτίοιογ ί^, ειΛ άτ^ρύ- £ΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. ι6χ 

^^α^ 'ν1;98υρ>)ΐσ»^ συ. 

447• 2ΜΑ:»ΧΛΑΰβΗ• '^ζά Τϋίς μΛ^ίλ^ζ ^^β 
'ίΛ οιχ^, αντί τν ηχ|Μ9ΤκρΜ.ύ8η )» ^'ττβι €ΐ(2»7^α%ν «$ 

«ιαζπίρ ^α9τρο9Τ<Λ^ο/^οι το /ύϋυανζ το οβ ιφ ψο^α, Ύΐ 
ί% ΕΑΕΜΛ8ΒΝ ^^Α του Ά>αμ^μνονο^, ο$ Ιμα^^^ζΟπ 
\βίο της ΚλΛίΐααμήίςς^ςψ ζ^ ίό τ^ι^ αιτίζί ιη^ χ))• 
λί5>ι$ τ^ ταί '6^ τω φί^ ίξίμχζα. Ου 1)5: ί^ 45^. ΖΤΕΡΙΧΜΑΤΑ, Ιντά- ^Ιιηηι φΒρ^ΙιτοΒβς χα) ιΐΌΐχίλβρ 
ί**. ΑΟΪΤΡΑ, χοάς. ΠΝΟ- πόχί ίκ»το, 

ΑΙΣΙΝ, άψίμΛίς* ρψσν ^ι^λονο'• οιΓ γαρ ο2 Γιητοι ίίαντο, 1ν αιτ• 

η. £ΑβΤΣΚΑ^£Ι« «V ^ά^θ( χο^νον το ίκΒτο λίγηται /χιτν- 

^«^^//Λίΐ^ϊ. Προρ /ϋΐί^ τα ΒΑ- χι^/Μησ'ΐχχνοκ^ οΜ* βΓ^χιβΌτ. 
ΘΤΣΚΑΦΕΙ ΚΟΚεΐ β^ροίια;; 459• ΠΡΟΣ£ΙΣΙ^ ηίροηλβύ- 

λβ/ητ« τβ ΚΡΤ90Ν. Προί Λ Λ7«/. Κ£ΙΜΗΛΙΑ, αιτΛιτα. 

το ΠΝΟΑΙΣΙΝ ον Μκαται α>. ΑΡΧΗΝ. Ηη^ημ^'Τ^^^» ^ντ) 

ρο-αι• Ιβ οϋΐί σνηητοεκάϋΥ !ξω* τον καταρχάς^ ίΚως. ΤΛΗΜΟ- 

θεν Ιίψα ΚΛΤΛ άταλ^αν, η τί Ν£ΣΤΑΤΗ» τ^Κ^ψατίτη, αν 

Ρ<ψ6^, ιί το ίδ^, ί ΤΙ τΛ τοιο»- «ίίΓατι^. 
τ»ν κο^ ||ί Μρ^ις ψΛ^ο γίγεταυ^ 444• β^^^ί 7*^ ^ '®^ ^^'Π' 

«Όλλοιίτ, ο!ί να^* '^ΐΜίΡ^* (*1^• '^'^^' ^ ^^^^ ί^0β^α; Ιν τρ7^ τβ- 

/> 336•) φ^^ς 'ίρο^φίΚως τάί% τα ^ίί;ρα. 

Μ ΐ6^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΒΚΤΡΑΝ. 

μαυγίλίο^ΐίΟϋΙ βλβ^. ΆΜ«9$* ΚΗΑΙΔΑΙ Β&ΒΜΑβΕΝ• 

ο^ρβμ^ον βΜ)^»., ίνοί, φΑΟβν^ (ΧΑ^εν^ >«νοΐ7θ /ττς^^ 'ΤΟ 
477•) οξαίρν/^*^ ια^^νβ 5«'νον7θί• ό Ίάσο^ν τα! *Α•ψυρ- 

45α ΤΑΥΤΑ ΜΕΝ ΜΕΘΕ^ /^Γζ^ΟίΧΟνΟΜΧ^^ '^;^- 
453. ΑΛΙΠΑΡΗ Τΐ»ΙΧΑ. Όί^τηΖ-^ί ^3^ 2$ *? -ΤΙΈνίχ^* 

δ ^^ ΑΛΐπΑΡΗ> ά^π δ^ οκίχ/αι^ν• ο# «Γ^ ιζ5 'χΐ^ζρδ- 447- ΚΑΡΑ. κατά ττ> κι• 45»• ΑΚΡΑΣ ΦΟΒΑΣ, τα, 

φα\ψ ίαυτοΰ $η>Λψ^ι. ίχρα ^ων Τξίχων. ΣΜΙΚΡΑ, 

448. τβ ΑΡΑ και τβ ΜΗ Ικ ευτελή. ΟΤ ΧΛΙΔΑΙΣ, ίιτο 

ιτβφα>λι}λβ. "Άρα να^Μξ^ς φέρ§ί¥ 'Τουφτίς β κΛ18σΊ^εϋαο'{^^^0Ϋ, 
ΤΛντΛ λύτρωαν αυτγ/ τ5 φόνο ; ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. ΐδβ 

μίηιμαηΛ ΑΠIΑϊΗ^ % 'ιέ^ν <^ ΐ^ ωηυι λίτί&ι^ίισΌ/^, ίς ά 

&λβ>«Τ ΙΛίΤ» "Τζ/^ ΚΑΙ ΖΔΜΑ Το'τΜΟΝ' <7υ^«νθ¥ 

ιυτ «ζ2μ^ ^<»ι^ <{^ιλ^> ου 6' έν<Ι>/μβΐ, ίνα τρυτ^ ^φ>) τον 
7«4ρα» άντϊ μιτςα^* ΐϋ^ >αρ 3 ^/ΐΐΛ άντι ατίί &ι- 
ικις. Β8 τπεργβρα:»• άνττ του 1^(υζβτήξβΐ^, μβτα ι^α- 
^X6β»$ μάζογαζ. κοικχι, πατρι• 7?^ σ2 9^ βμ^ 

4βθ• το ΓΑΡ ΔϋΚΑΙΟΝ ΟΤΚ £ΧΒΙ ΑΟΓΟΝ. ΟνΧ, ί^ 

Η δ ΟΤΚ ΒΧΕί ΑΟΓΟΝ άντ» ιΐ)ί!> 8 Λορ^ /οζ^βκηϊΐς 

2ΙΓΗ ΠΑΡ' ΤΜίΙΝ• ίυΤ^ζϊΙ^ ΖοζΧ, ίι Χ^ΐΧΓΟ^μΐί Χ/^έ(ν 

αζί£ τον Χος^• πβιραν τηνδε• άνη τηί, τ2α» ΐ^• 458. ΑΤΤΟΤ, Λϋ ΆγαΐΛβ-. 4<56. ΠΡΟΣ ΕΤΣΕΒΕΙΑΝ, 

ρονο^ ΕΠΕΜΒΗΝΑΙ ΠΟΔΙ, εύσ-Βζως, κα^ά το άρεσ-κον τω 

ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ, χαι% το Ιιτιλοί- 468. ΟΤΚ*ΕΧΕΪ ΑΟΓΟΝ. 

«Ότ τί χρίνβ, ηγ8ν το ίμ/νροοτ' το γαρ ίίχαιον ού ιταρέχα άιτο' 

βεν. ΑΦΝΕβΤΕΡΑΙΣ, ιτλβσ•<«^- λογίαν ίϋοΤν (ίς-ε ΒρΙξβν, αλλά 

«^^04^ χί/Ητ) τιΐΜΰρ^ίν, -η καΤΛ ναξέχεί ί))λονότι £?Γ€ (Τίτειί^βν 

τα ναρόκτα 9£^ίθϋ|ϋΐ£θα. ετί) το ^^αν. ΣτΤέ'^^α' Μ το^£* 

461. οΙ]χα/ |ϋ^λον Τί, ηγοϋν Ιττισκεύ^ω ^ί Ιτερον, τ^γουν ε'ττβί' 

ίΐίείψω τβ ν^/^ψαι τί? Κλυται- 47*• ^^ ΕΙ ΤΑΔ' Η ΤΕ*- 

Ιί'Τ^Γρα ταύτα τα κακψ ζ^ίψ Ι- ΚΟΤΣΑ. !η β] άχου^τετοΛ τα&τα 

Χ^ηα 9νεΙρατα. ΪΙΙΟΤΡΓΗ- η τβχοϋβ-α, άλγει^την νοι^ίξω εις 

ΣΟΝ, ίτήρετψοη το Ιζη; τολι^,^' " ^1^^ '^ί*"^- '^ί^' 

Μα 164 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛβΚΤΡΑΝ. 

474. ΠΑΡΑΦΡΛΝ, ΦίοηΤΌζ. Ό Χοζ^ ΟΛ 7» ΜΙ^Ο 

ΠΡΟΜΑΝΤα ΔΙΚΑ. ίι /ζ^μΑίΠ^μ^ ΊΛ μιΜογ^ 31 

τιίί οανΕΊΐΛζ αΰζ3^^^69σκομ^* μΑτυσι, ^ισχ, τα^β^^Ηοα» 
ποτ* αμνη:&Τ£Ι• ό >ν ^μιψ^ηι^ φησι, ι5ν τολμίΗ 

τ ^'ρ^^ρύ^ν. ΟΤδ' Α ΠΑΑΑΙΑ. '^ζ^ ΚΟΡ^ 5' ΑΜΚΗ^ΒΙ. άκΟϋ«^α| ταύτα -η τεκονα-α. Ό- ΠΑΛΑΙΑ ΧΑΛΚΟΠΛΗΚΤΟΣ 

φ&λ& ίε [Μίλλον 5τω λεγε&αΐ' ΑΜΦΑΚΗΣ ΓΕΝΤΣ. ά|χ^οτ£- 

«Ίχράν ίοκω εγω τολιχ-τ^ΰτείν την- ρω^εν ψ,οντ^μ^ιτη' τζγονν 6 *«- 

ίί ττ^ν ιυεΊξχν' οαδίον ίέ -Γύί! λαιοί ιτεΚεκυς* άιτο τη ^'όμ,ΛΤος 

(65.) ως κο^λ' ^ιταϋ%». λί/β όλον τον ττελεκυψ' ναλαιον 

474• ΠΑΡΑΦΡίΙΝ, άνοΎ/τΌί, ^^ λί^^β^ αναφερών πτξος τφ^ 

ούκ ο^θα Γ0%«^*,ζί'6νι^ εις τον ν^άζιν, τ} '*''ί Ίτάλαι εγενβτο, 

9Ύ.θΊΤον τούτων των ονεψίτων, ΧΑΛΚΟΠΛΗΚΤΟΣ λεγίταυι 5 

ΑΕΙΠΟΜΕΝΑ.^ΓεξΥ^μ^νηγνώ' ύιίο χαλχοΰ τσλγ/άς' ^ντανθα 

μ,Ύ^ς (Τ^φης, άντ\ τ», σννετβ νου, ίέ χαλκώτληχ7ο; γίννς, η ύιτί 

ΕΙΣΙΝ Α ΠΡΟΜΑΝΤΙΣ, άφΐ- χαλκβ ηλαα-ιχάτ}, <τφυρη>ΜΤος. 

ξετοή οα-ον πιτω η τήν μ^ντείαν ΑΙΚΙΑΙΣ^ ίδ^ίβτ αιχία, ν^ρ<^» 

νρνκΒμ.'^αο'α $ιά των ονείρνον, ώιτο τ5 [ΐ,'η ίοικίναι, άφ^ ου χα) 

478. ΔΙΚΑΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΑ, το άεικης. 

δίκαια φεοομ^ντι α^άτη χεροΊν, 49^• ΠΟΛΤΠΟΤΣ, νολ,λΛ 

ηγπν ϊ^υν Λχαίαν εττί^εξοι^ενη ^ιερχοαενη. ΠΟΛΤΧΕΙΡ, ίτολ- ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 165 

\!:θΙ^Λ? τΛίο ίΐ9ϊΐκ>6?• οΐ' ^^ 'Τ^^ ^^τΰομήμΛίί κ«δίΐ 
ποΑΤΠΑπ^ ίτΤίΐ ^, φησιν, χ>9 Ί& 'Ορέτ» Άί) τιίϋίαν 

^Μ& Χ5ϋΐ5^ «ηχτοϋσα. χαδκοποτ^ ία φιρβα 3^ άχο* 

404• ΑΑΒΚΤΡ' ΑΝΤΜΦΑ. ^σ^^ουΊξΛ 3^ ΐϋ^χ^Γ/μ^α, 

μΑη^. ΒΠΒΒΑ. >Τ70ΐ 'έ^ τΐί^ Έριννυο^ 'έξιν ό λχ^^* 
νη!&^ «$ '^ ίμΧ^ίψΛ^ γαμχέ'ί «Λβ^η^οι )^ οιι^μ« 

κ^ γχ,μΛΐ η)/ο(Τί^ τι 1£ριννυ;, Αέτηρ χ^ί^ κ/τ αι/του^ /εαετι• 
λίϋΛζίΐ. ""Η *0\ Ύηί Κλχ/^ίμηιςρα4 '^ δ λδ^Ρ/^ον' 
δ Λ οπ$ΐΝ οτ θεΜί:^ ^0)η ίων γίμχΔΊ* ^ικτιν (?1α^ οτ» 

497• ΠΡΟ ΤΟΝΔΒ ΤΟΙ Μ* ΒΧΕΙ. 70 ΤΟΙ ΟΚύ'Λ- 

ί« ?ρ^«, μ^ /©ς^ •7»ίτ»ν 7^ /ζίς56<ρ>ι^ιν«ν, Αί>ι«33» 
?>ισι :(5Ε^ ΚΛχ^ιμν^<;ρα?> τοϋτο 5 οί«/ρ α•ν|^7Βν ίμϊν λα Ιρϊαξΰΐ»^τ^, ΔΒΙΚΟΙΣ ΑΟ- ^Ίς ουκ βκνο,αον. 

ΧΟΙΣ. χρυιτΊοΐΑβτη Ιν ^ονάτ λο- 497• ^^ ΤίίΝΔΒ. (;ιτΙρ 

ΚΟΠΟΤΣ, •η €υτο>0{ χατά η^ν νΚησιάξειν υ^^Ίυ η»1ζ ^ρ(2α•ι χα) 

'ΒτορεΙαν. ΜΙΑΙΦΟΝίΙΝ, γ/ουν συνίρώαν, γ/αν σο), •ηϊ α%θο- 

7ων ίιτ\ (Μαιφογ'ιοί «^ινθ|χ»να;ν' ^Λ |Μ^νΐ), χα) ι$|Μ^7ν, τα7;< 0ΐ;ναχθο• 

<^νοίλλάγμ^τα γάρ των γάμ,ωψ μ,ίνοΛς^ βΤ}|Λβθν αίψδγίς, γ/γ(ίνν 

'^Λψ ιΐ4οαφίνναν ιμιχ,ίγυιμρα Ιί^εζη αρες-ίν Κεγει $ε τύς ονείρους. 
ο*; β ^ψίζ, γ/ουν ίτελε&τ/^ ύφ* 

Μ3 ΐ66 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

^ ^ΛΟΛ/υ^ωί ϋώτοτ, λβ)ρπ©? απ χβχχίν ?ν ωιμαετη^ 
Χ0ν• ''ΑΜο»ί• ί^ϊΐρρ» ΟΤΙ τοί ι/)ρ5ίσχ 'ζΐί'δί ία αίΐκ^^ ^ 

γ^ ^|^ζ»η 'ϊο οφ^βν. τοπ ΔΡίΐ2ΐ και :ττΝΔΡίΐ:&ΐΝ• 

σΑ&</^αΐΜ^ ^ Όουατ^φροΛ^η τεραΒ• 'το τν ονβ^^^υ 
Ίγς^ λε]^. ΕΝ ΔΕίΝοα ΟΝΒίΡΟί:^ π:^ ο^φο&κίσι 

ονειρά^• £τ ΚΑΤΑ:&χΗ2ει• ού τϋς Μίς^Εχαην, ^\^χ τη 

506. α ΠΕΑοπσχ• ^^ Ιω χ^ ^ Ός^^* (ίο.) 

^ϊκπ Λ ΦερΘίϋΛίί, ατϊ Πδλρψ ηκ;Ησα4 τον ίγΖ^Λ, Κ91 

?ίηΰυυ( βώτία;, έρρι-ψέν βίί 9«^λ9^αϊαν. πολτπονο^ ιππεια. 

λέ)οα* Ώί έμολδ^ αίχνίι τ^ γοί. αιανη Λ, θ-^Λΐηπ 
τοΛ, ο γαεπχΑ ο^ τϋϊί οΣ< οί). εττε γαρ ο ποντι- 
2ΘΕΙ2. ό νοίϋί ΤΌΐουτΌζ Ιί^ν* ά^* ου ο Μυρτζλβ^ ά•3τε- 
^νέν, ού Ιΐιέλιτην ΛίΧΛΛ ΤΌΟζ *7Π^Χυκτι/ϊμΛ>ΐ(ΐΑ ^μΛν$* ο 501. ΗΤΟΙ ΜΑΝΤΕΙΑ!. ^ χργ^οΊ^οΊς, άλγ,^εύονα-ιν, εΙ μ,-η το 
μΛνΥίίουι αν^ρώιτων ούκ ζΙσ•)ν ϊν ^ασ^αα τΌ'ίί ττ^ς ννατος ευ χατα- 
ονεΙροιςΒεινοΤζ, άντ) του άλγ,^εύ- χ^να, άντ) τϋ, ευ εζει. ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ^ τ6γ ΛΐιπΛα> €ύκ4σμ£^^ (£ρ#σι• ηρορριζο:^• άητ του τιαν- 

ΊΛΤΐΒϋΆ• 

51Β• ΛΝΒΙΜΕΝΗ. ^ηΟϋ Γ^Η^^* Τίφ/^'^^Μ 4 £μ• 

'τηαττη^. Αΐ«ΤΝΕΐΝ• άντι ίί'> Λ*^' >ν^* λ6)^ν• 

528• ΕΚ ΕΜΟΤ. ΚΑΛΟΧ• '&Ιον ρΥΤπρΟΟΜ^ 70 μ9\ ί^ 507. «ννατία ιτα^ά «τοΤ;^ χο(- 

514- ηΡΟΡΡΙΖΟΧ, ύίττ) το5 

ψ^χ^ν, Ιφ ών λεγετοϋΐ κυρίως, 
οϊον, ιυξόρριξον ειΤΒσ'ε το φυτον, 
ίντ) τον σνρριξον, 

5 1 8. ΣΤΡΕΦ^, άνας-ρεφ^. 
ΓράφετοΛ 'τρέφτι, αντί ίόό ίίά- 
γας. 

519. ΟΣ Σ' ΕΠΕΙΧΕ ΜΗ 
Α1ΣΧΤΝΕΙΝ. Οζ είτεΊχε σε ρτ) 
βίχύνεΐχ Τ8; ^ίλβ^' αρμέξει χα) 
χίϋ^»!^ τοο ΜΗ τ5το Κεγε8ίου{, 

λ&;^ Ινθα το ΙιΤ£Γχ£ το βχωλυε 
Ιίόην ^-ηλοΊ* Ιν ίί τω εκείγε ^ι) 
αί^ίνε»ν, ουχ ύκχώς το ετίώΚυε 
ίΐίλοζ άλλ' αντί του ΧΜλύων 
«Όίί ι λα^ζάνετο/ΐ, — Α Ι Σ Χ Τ- 
ΝΕΙΝ, ίζύυ^ενεΊν, άη^ζειν. 
ΘΤΡΑ1ΑΝ, άντι Του εκίος, ονΟ' 
,Μ.α άττί ετ^ιρρημΛΤΟζ. 

Μ 522. ΠΟΛΛΑ, κατά τσολί. 
ΑΡΧΠ, το κυριεύω, χ^ το ά/'χ^ϊ' 
ίΟΌ/ά;, ως ΐταξΛ ΑιζανΙω* αρχΜ 
γραι^ΐΜτων, ον ^Μίλίς-Λ «Τβθά.- 
|Μ,Θί. ΚΑΙ ΤΑ ΣΑ, κα) οΓ^ σ-ι) 
νράσχεισοα, ΤΒΡΙΝΟϊΚ ΕΧΠ, 
άντ) Τ8 βχ ύ^ρίξω' η ίτως' οϊ^ 
κοθδν ουκ εχω υ^ξΐΫ, αντ) τ-ου, 
βχ ύ^ρίΓ^κη Ίίεφυκα, Θ Αλί Α, 
ανχνάχις. 

527. ΠΡΟΣΧΗΜΑ, βΓ/?ο^α- 
«;• ?^^εται κα) δ κ.α»^ΛύΚΐσ^6ς' 
ντρό%ηρ^α γίρ οόι άά 6 ΐτα- 
ΤΎ^ρ, ΟΤΙ εζ ερι^ τέ^ν^ικεν» ού$ΐ¥ 
άλλο* αντ) του, ιαξάχηρι^Λ σοι 
το Τδθντίκενα^ τοκ κατερα, 1^1- 
]ΜΛΟ. ΤΟϋΤΟ 39 ^'* |ί«^&%ίί ^"- 
νατα^ λεγεο3αυ(, οίον, τσρόί^γ^ι^Λ 
<Γ0Ι ό ιτατηρ Ιζ ερίΛ τε^ντ^κώς. 

53θ• ΕΙΛΕ, εφόνεΰατε, Έ,ΐλεν, 
άντ) του κΛΤελαΧεν, ως εν τω, 
^ωην ?λον• κα), είλε τις ττ^νίε 
ττ^ν ντοΜν, άντ) τΰ ιταρελα^^ 
κα) είλεν, άντ) τοί άνεΊλε, ιίΟίγ ΐ68 ΙΙΣ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ. 

541• παιδε:^ διπαοτ. 'Ε^μΑΟΚΛ Χ54 ΝαοοςρΛτη^ 

01/ ο?7θ^ Λ Λττλ»^ Όμομυι^τζ/ϋζ ψητή οα^ >ί?)ρν6ΐ«(• 

Ή τΰΐβ^' ΈρμΛτΛίο ί^ιυμϋύ\Βηφ Μβνβλ^Ε^β* 
'Ο-Λλ^τ» ίί^' ίτΛϊίβν ΝοωςρΑ-τ», 3ξοιτ ' Αριιο^• 

;^νϊΐαιν* ο^ οαχ/ ^^ (><^ν^ «ζ^ μίμί ττι^ <<ϊψ<ΐς )(5ε^* 

544. Η ΤΛΝ ΕΜΑΝ Α,ΔΗΧ. ί$ «ξϊ^* ^ '2^ ίμΟύν ΊιΚΜί,γ/βι^εφόνευην.Ι^ΧΡΙΟ^, 543• Ο ΠΛΟΤΣ ΟΔ'. άντ) 

^ί Λκιι ίτ^λί'/ον*. ΕΤΛΗ, Μ• του, 6 ιτλοΰς ίκε7νο$' το ουτοξ 

ρεινδν. ΟΤΚ ΙΣΟΝ ΚΑΜΠΝ, Μ των Ιρωι^νων λέγεται κα{ 

ητ/βν ί?κ ίστ;ν λύιτην καλίων βιμ), ίαx^ϋλοίβκ^ίI|:Λ€να;ν, η Μ τωρ 

άντ) του ι;ΐΤί>αείνα^, οτε εσΊτειρεν, εΙς οψίν άγοιι,ένων άΐΤο ίη^γι}- 

. £?ίΓΐΤ6^ ί/α) •η τίτίΐβο-α, γ,ίβν ωσ-τΤερ ατεως' ενταύθα γβν βκ εττ) ίιι;- 

είώοτείτιχΙον,^γ,λονοΙίΌΊΤευι,ΐΐνα. γτ^νει τω ΠΛΟΤΧ ίτάγεί το 

536. ΤΟΤ ΧΑΡΙΝ ΤΙΝΟΣ. ΟΠΌΣ,' Ινα καλώς άτοτεΐντι ^ 

το ΤΟΤ κα) ΤΙΝΟΣ £κ ναραλ• ^εΤξις ιτύΐς α ΒίΥιγησ'ατο' άλλ' 

λγ,λ6ν. 'Ά>λως. ΤΟΤ ΧΑΡΙΝ άναφοξάν θίλει ίηλίΐ' ό λί/φ^ 

ΤΙΝΛΝ, Υιγβν τίνοζ χάριν α*©- μ^α ϊείξ§ωζ, ην ^τ,λοΊ το ΙκίΤ- 

ζ^$ονς ί^υοΊατεν τούτο ζηλοΊτο νθ{, 

τίνων, ηγαν ά^ο^^^ούς^ ίη ίέ 544• ί ^««'ί' «,«•«»''' τεχνών ε- 

Ι/ΛΤοχτ,, κα) οί /ε νίκη ΒΓλι;θν•/- ^βν ό *-ήιίη^ τινά Τιχ^ρον, τζγνν 

τικη, ΑΡΓΕία^,ενεχα'ΑργεΙ' τινά ετη^ΐΜΛν, ωτε ίβ^'β-έΐ&α/, 

ων. ΛΝΤ* ΑΔΕΛΦΟΤ, ενεκΛ άντι του ενωχγ^^ηναι, ν>^ον, 

τ5 άοελφπ. τσάρο των εχεΊννις ; ΤΛ ΠΑΝ• Ί ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΈΚΤΡΑΝ. χβρ 

Ο^ΟΜΙ^; ΠΑΡΕΓΓΟ, νμΛλίίτΌ, 7ίϋψ((Σπ9• 

552» ΔΤ2βΤΜθ:(> Χ^χίζ^λΟί• ΠϊΟΜΗΚ ΔΙΚΛΙΑΙΤ• 

Τηε; τοη ηΕΛΑ2 Τ^$ Ό^ 'ΑγαψΙμ^σ^Λ ίΐγ/ωσοα. 

554. ΕΡΕΙΧ ΜΕ1Τ ΟΤΧΙ ΝΤΝ• θΓ% 0^ «ΙτίΜ^ «( 

5^18• ΕΙ Δ£ μ' Οδ' ΑΕΙ ΑΟΓΟΙΙί• 64 /Οζ^ <)%Γ λΟ• -τπ^^ι• 50ο. ΠΑΤΕΡΑ ΦΗ,:$ ΚΤΕΙΚΑΙ• ω$ ρίΤΤ&ρ Ι^ίΐλέν ί4$ 

σΐΛ$ ό ^Αγζμίμνων ί^)υατ Άκυ Ίφί>^ν64αι ώ τα Αυ\ΐ5ί. 
ία οτ ΑΐκΗ, Γ εκτεινα::^ άατήοί τω* (δζο.) ίι ^ ΙΙΑΕΙ, χψ αξίψ τΡΛοηιις ά^ω* ο ^ικαίαν γνύμιψ, τρ/Β¥ νηχζνχ 

να^κρατο. ΜΕΝΕΛΕΠ Δ* γβν ε/^β. 
ΒΝΗΝ, ^ 3-» Μβνίλάβ ίί ΐΣ-αί- 559• ΕΗΗΡΧΕΣ, ^»ι» ί^αρ- 

ί«ν ισίθ«ί ϋβί^δΐ' Οϋνάί. ΚΛ• χβν «Γοίβ^. ΛΤΠΗΡΑ ΚΛΤ- 

ΚΟΤ ΓΝίΙΜΗΝ, ^γβν κακό- ΕΙΝ, Βίς το χλύ&ν ηνα, (τί ί^- 

^^^Κ9. λόνοΐΓ λώτην ψιτοιζο-α τ» άχβ• 

55». ΔΪΣΘΤΜΟΧ, /x£^ά^£- οντί σο»• οίϋΐοίον τα;, ηίο^ 6 *•- 

λίί. — ίγώ |χ*ν |.ρ* 67; ίττοίτ^ί-α τα/ΑΟ^ *ΐί7ν, η7^ϋ^ ι•; το «'ΐδϊί' 

ύυ^ίν |χιτα|Χ£λΦ/ϋΐα|' & ^^ ^α^νύ- τιγά Ιξ ούτοΰ. 
1^1 νοι καχοΰ$ φ^ονεϊν^ >λ>(>'1:τλ 170 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. ^ΧΛ\ ν<ν 6ί뀕 Β^ΠΑ^Ε, 7ΐαρί)Λ>ί, ΤΠίρίτζίΐσΐί• Λ^ ΤΑΝΤΧ 

^Λλ,α 0^ *π?ν ^4^ν ^?τ€^ον6ΐ!οθα/ τον Ά>ο(/λ£μνονα> ^ 

565. ΤΙΝθ:δ ΠΟΙΝΗ1• λ8^^64 ί α/ν9^ 

569• ΕβεΚΙΝΙΠ&ΒΝ, ο^έιϊίά^ζβν• 

577• ΑΝΤΙΒΑ25, ίΥΓΐΤαΐζ^^τΙό^δς, 7(ί^ μ)Ι /38/νΡ- 56ι. ΑΙΣΧίηΝ ΕΤΙ. τίί αν 

7^ο^£ λόγο$ γίνοιτ αν ΛκχΙων 
^^Vβ, η ,ααλλον αΐ'χΰός. Λίγε- 
'ΤζΰΙ το ΕΤΙ ίτα^ά τοΓ^ κοίνοΤ; 
άντι τ« άκυ,ψ' οΓον, IV* ν£θί 
Ι γ), κα)» εη ιτοιω τοΰά' λάγε^α^| 
κα( άντ) Τβ, εττ) τβτγ, Λν, ει- 
Ίτών τό$5 εη λέγω κα) τοοε' λε- 
76^α| κα) αντ} τοί;, «ί^ "^^ έζη^, 
οίον, ού ι^η ίη ιτοιησ-ω ^οί£, άν- 
τ) ΤΒ, εζγιζ ού ι^'η ^σοιγ,σω' Ιτ* 
κα) κερισσον, ώς ενταύθα, 

$6^. ΕΡΟΤ, ερώτησον. ΤΙ- 
ΝΟΣ ΠΟΙΝΗΣ, Ινεκα τίνος αν- 
τεχτί^εως, ΕΣΧΕ^ ετίε<χβ, ΘΕ- 
ΑΣ ΚΛΤ' ΑΛΣΟΣ, χοίτά (τύν- 
$εν$ρον τόττον σ,ναΤε^&μ>ενον ττ} 
θία. ΚΑΤΑ ΣΦΑΓΑΣ, κατά 
τψ σφαγψ. ΕΚΚΟΜΠΑΣΑΣ, 
άντι τον κοαττά^τα;, γ//ουν καυ- 
γτ^σάιι^ν^ος. ΤΤΓΧΑΝΕΙ ΒΑ- 
ΛίΙΝ, Ι^αλεν, ερίί^εν. 

572. Κ^^*Κ τότΔΕ ΜΗΝΙ- 
ΣΑΣΑ, £$ αηΐχς τγ^σ^ε υ,νψι- κ&χγ,σαοΌί. ΑΗΤί;ΐΑ ΚΟΡΗ, -ξ 

^νγάτΎ,ρ τγ^ς Λτ^τ»;, η Άρτ^^ί;•. 
Α* κ7Ί;^{κο[) άν^^<;νιγ^ίβ^^ ^υνχμ,ιν 
Βχΰ<η γενικών κΊγ,τικ^ΰν και -ττα- 
τρικΜν γενικων' οίον ό Ι^χο^ ι^ϋ^» 
κ:•:) ο ίαο/ οίκο^, κα) -η ευ.η τι-χ- 
^^ίί;• τά $5 κΊγ,τικάονό[ΐ,ατΛ γε^ 
νικΰϋν κτητικών [ΐ^ο^ον ίχβσΊ 5ί- 
να^ιν, οίον ΥΙλατωνίΥΛν βίζκίον, 
8 [/.ψ ΤΙλατωνικοζ υιός" κα) 'Εκ- 
τορειος ξ(ϋΓηξ, β ρτ^ν ιια) Έκτοτ 
ρειος υΙος, αΜ' ^ ιΐο^ του *Εκτο^ 
ρος, η 'Εκτοξί^γ,ς^ %»ρί τβ υΐός' 
οΙ νοΐΥιΤα)ι ^έ κα) '£κ^ο/?&ο^ υίο^ 
λεγβσι, τ^ Αγ,τώα ^υγάτηρ, ώς 
βνταυ^α, ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΟΝ, 2^ 
(τός-α^μ.ον ΕΚΘΧΣΕΙΕ, άκτΐ 

^8 θϋ(Γ£ί€. 

577• ΠΟΛΛΑ, κα^ά Ώτολύ. 
ΑΝΤΙΒΑΣ, άνΐιτείνας. *Αν7<?α{- 
νειν, άνησ•τταν, κα) άντιτ&ναγ, 
ταυτον, το 'ίταξά τοΊς κοινοί^ άν- 
τίΐΤατίΤν,— ΜΟΓίΣ,/χβϊα ιταλίιτ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 171 579. ΕΙ Δ* οτΝ• τι%ψω$ ΤξΛ^^ιυσκώόίζί*, αττ ά 
ιομο%η£^ πρητΗ βΛΝΟί^ αν. άνη τν Ά><%μ6/^νονο^• 

^97• ΟΤΔ£ ΝΟΤΘΕΤΕΙΝ ΕΚΕ^ΤΙ 2Β• ίΤΤεί ΤίΛΥυ Φ^ 

ήΤϊ <Πτ ^^' ;:^Λλβ?ιθί1'€<ί ^, ώί λοίί^/υ^* τον ίλ^^'ί 58θ• ΕΠΩΦΕΑΗΣΑΙ, άτΙ 
τί ώ(μ\ψα/(. £Κ ΣΕΘΕΝ» 1]^ 
εηργάας σου. 

583. ΜΕΤΑΓΝΟΙΑΝ, αντ) 

άγνοια, η ίνο^ ΤίνΟί ισράγ(^αΊος' 

ΐΒλψ οη ^ο ^ν «γ* ν «ν %^η<Γ^ 
ιτα^ύΕ τοίζ χοινοίς, το μ^τάνοια' 
το ίδ μ,ίτάγνοΐΛ "ΐταρά τοΙς καψ 

586. ΣΚΗΫΙΝ ΟΤΚ ΟΤ- 

ΣΑΝ, ισρόφΛΟΊν ψβϋοη. 

589. ΠΑΛΑΜΝΑΐα, Φονε7' 
ιΤΛλΛμναΊος, ο ταίς ΟΓκεΙαι^ γ^ο- 
σί ρβνον εξγΛΟ'άΐί.ίνος, 

591. ΕΤΣΕΒΕΐ:£, Ιννο^^,', 
η[^ν «5 ^>''''^ψ'<* γάυ.β, ΚΑΉ 
ΕΤΣΕΒΩΝ, το:.'7$>-ιν ε;νοα:ϋ 

ρΛΓ/. ΕΚΒΑΛΟΤ5:' ΕΧΕΙΣ, ί» 594• ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ, άντετύί- 
(Γίν, €κί;κτ5(Γίν. ΕΧΘΡΟΙΣ ΓΑ- 
Λ1ΕΙΣΘΑΙ. εχθρός γάξ ΑΓ/ι- 
&θί ΆγαίΑει/,νονός, άνελών αν- 
7ον. ΠΑΣΑΝ ΙΗΣ ΓΑΛΣΣΑΝ, 
ντανΤΛ λογον να^αζ, χίγ&ί,' 
άκρατώζ ΐίίνΐΛ λείει$. Έιτε) ορ" 
γανα είσ) ίτου λόγβ ^ γλύότΊοι,, 
ΤΛ %βλι;, το ς'όιι,χ, οΐκόω; ενΙοΊ^ 
ταϋτα άντ) του λόγα λαιχ,ζάγΒ- 
ταυι, ώς ενταΖ^Λ ΚΑΚΟΣΤΟ- 
ΜΟΤΜΕΝ, βίκτ) τ5 κΛκώζ λβ- 
γοιχ^εν κα) ΠΑΣΑΝ ΓΛΛΣ- 
ΣΑΝ άντ) τοϋ Ίπάντχ λόγον, 

6θ3. ΕΗη ΧΕΙΡΑ, ηγβν Ττ^ν 
οτ^ν τίΛτά^ΒΟΊν, κάκωαν, μ^εΤΛ 
ττο'νβ έχφυίών, ΔΤΣΤΤΧΗ ΤΡΙ- 
ΒΕΙ, μετά χα,ταίξΐ^γ^ς ^ κακώ• 
0*60;^ άνιίει ξ(*^Τ{ν. 

605. ΣΟΙ, χΛτά ^ου. ΜΙ- 17* ΒΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

6ΐα ΕΙ ΓΑΡ ΠΕΦΤΚΑ• « >*^Α ^9ϋ7»^ 7«|? Χ^ί- 

Λΐ^ζύνω (ΧΌυ τττβ φίσν^^ βλ^τίβ^ν συυ ου(7α* ^ίλ\' ομοΜ 
0ΌΙ φ<νή(π>μ3^. Ζιιλΐ σι, φικήν* ^αστρ ^ ου <^^ 'Α]βΙ- 
μλμνί*09 Αχ^ίΡ^Όί 6^ρβ>|Α^, οίπ» Χ5ί'πχ. ααί τον ΌρΙτν 

«12. ορα ΜΕΝο:^ ττΝΕαηΑΝ• ο Χοζ^ Ί^^υμΛ,τω^ 

βι /4 α«^ Λαι αυτί -τουτβ τ© ^^οί <7τα«9ΐν, τουτ»; τοί; 

Έλ^μΜ^ωζ Λ 6ί τία/ Κλ?>^(/ΛνίςρΑν τ^ %ΰγί '^ιητϊί• 

ΤΙοιλ; <Γέ ^1 ΛΤ /©ζ^^ >^ ττίνΛ φς^νττΛ^; οτκ ετ 
Εΐϊορα. αντί του ΟΟο ο^νοω. 

6ι6. ΚΑΙ ΤΑΤΤΛ ΤΗΔίκοττο:^. 'νΐ^^ρ '^ήο^ως* 
ΟΤΙ ύ κ^ Λ/>ι Ίί$ ο^^σιχυί άκτιλί^ν τοΤ^ «^ρνΕυσίν, 2λ\.* 8 
^τ>ί* ιΤΛρθ-βναι - ουσιι ^ρβττβ ΤΗλ<χ5ΐυ•η>• απ(χτνη:& 
ΑΤΕΡ. άντζ του άνΑί^^νια^. ψίάσω. ΚΗΡΤΣΣΕ, ^ια^ί^βν. ^ρίσ-ος, 

ΕΙΤΕ ΧΡΗ, «τί <Γ0< άμ<Γχβΐ. 6υ^, ΠΟΙΑΣ Δ' ΕΜΟΙ. -τοι- 

ΣΤΟΜΑΡΓΟΝ, ^λιία£6ν. «^ /ναίο-βαί χΐξ&Λ ίπν ίμΛ) εΙς. 

6ι Ι. ΣΧΕΔΟΝ άκΓχ ^βΓ(^α;;^ το Ιίβκ, £ΐ όίκαια αίτ^ λίγβι^ 

χα) αντί τί βΓλΐ3(Γ/βν. ΟΤ ΚΑΤ- ^ης τοιαύτα υ^ριο'Β τψ Τ£χοΰ- 

ΑΙΣΧΤΝΑ. ίζου^ενύυιι.ίνγ,ν ού ιταν; 

νοιώ ττ,ν σψ φύ<ην^ ίχεί κα)αϋ- 6ι6. ΤΗΛΙΚΟΤΤΟΣ, αντί 

τη 8χ ά/^^τοχοί τβ^α;•/. Ιγ*;^. τβ3 τ^^λίκαι'η;, ^γβν ^αίλρ^. 

6 1 2. ΜΕΝΟΣ ΠΝΕΟΤΣΑΝ, ΒΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ• 173 

ηύίςα ^οζ^ο^ηση.^ χ^ » 'ΐι^'ηκ. τΐω ίμΐω άίς^ν. ΕβΑ- 

ΚΑΓΚΑ2ΚΙ ΜΒ• ίμψΑΤΙΜη^ζ^ ^ ΒΚΑΚΛΓΚΑ2ΕΙ, 2^ 

024. Η :&' ΒΓΑ ΚΛί τα'μ' ΕΠΗ. ω^ ίίι ΐβίι ηίς 

620. Ε^' ΑΝ ΑΙΓαβΟίί ΜΟΔΗ,• '7η)ανΖς •^ *2%Γ 

β30• ορα;»• ΟΓλ Ιμμ£Ί^ οΤς /0ς^7ΐ£^ βΓ;ια$* 6^39 
}αρ* (558•) Κ(Χ4 Α^ ίφίημι* 

634. Ευ, ΚΕΑΕΤα. «1^ ^^ /σζ^^^ν τ26<> %1^^ 
^ιν* ίύ ύ 'ΤΠΗ&ΊΛΐ '^Λβίονα; άντι^ήστ/^* ^π^νο^ /έ* 
ώ ^^ ^)ΐ ο# ι«ϊί άτπλθ>ΐΑ<^ ^^'/ίΛΟΐί/ τον τττίω* 617. χ»ρ<ί» »'«'* χα) ^*χ«• ^*''«^ «^^^ )8*ν ^^ ^^ ίίθΛα^ 

κβινΛ• ΑΤΕΡ 91, ΊΤΟίΥ^τικώς. ο^ου' άφ' ου κατά ιιΛ^αφορ^9 

ΟΛΟ. ΕΕΛΡΑ, <&α<^α. ΔΤΣ- λίγδτΌ/ Ινταυθα το ΠΡΟΣ ΟΡ- 

ΜΕΝΕΙΑ, Ιχθρα, η «ροί τβν ΓΗΝ ΕΚΦΕΡ^. ιί/ίριώχ /άρ 

νατι^ χα} ν^ο^ ^/|(Μ^^. ΕΚΔΙ- ίΓΐν 6 λογια-^ός* 6 ίί ^^ος χ(ή 

ΔΑΣΚΕΤΑΙ. Βι$ά<ηί£ΐαίΐ τϊς νιτο η Ιιτιθϋ/^ία α;^ άλογα ηνά ξωα• 

«ι^Γ χα) ΛΛίσχίΤΛ} Λτο Λνβ^ νίχώγΛνος 5ν 6 λογισίΛ,ος ύιτο τ«- 

τοιβώη ^ι^ασχαλία^ χαθ* ο λ1- ταιν εκφέρεται του νροϋτηχοντος, 

7ΡΤΒ| ικταίϊθα. ίίστΕρ Μ \ψκων. ΧΡ^ΖΟΙΜΙ, 

^:^. λέγεις ΝΙΝ, αυτά, θ<λθ(|χι. Χξ^ξω, το χρ&αν ίχω, 

τα «»λλά, ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ, ευ- χα) το θελα;* ύίν το /χίν ΟΊ^κτάβ-' 

630. ΤΟ ίχφερείίαι χνρίως Μ !1 ^ελω, αΐηατίχτ. 
ΐΜκρζ λτ/ίτα^' χαί όταν φιρί» 174 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

63θ* ΒΠΑΤΡΕ Δ» ζτ. ίΰίζ}ς %ς^ί.ηαχ)»α^ φ«σι• βτ- 

ΜΑΤΑ, ^μίΛμΛ^ ΠΑΓΚΑΡΠΑ. ^ΟΑίΤΛΊβ ΟΟΙΓρίΑ ϊ^ίΛΚ 
ΤΟΙί %^ζ, ΠΡΟΧΤΑΤΗΡΙΕ. ΟΤΙ /ζΰζβ 1^ 9^ρ2ν 'ώ^ΙΛΟί. 
ΒΑΕΙΝ> λΡ^ν. Οϊ ΓΑΡ ΕΝ ΦΙΑΟΙΧ. ΟΓΧ δίί ΤΟν Χο- 

644, 6' ΜΑΤΑΙΑΝ ΟΤλ €9< •ν|/^^> ^^' 4νΰ»^)ί* 

•Π ^ ^τρς5^^«, 'ζν^ κ/>Α'ταΛ©4 2^/3^&ίΜ«<π3ί^ μλταιαμ 

ΩΛ ΑκοτΕ• 0(170^ έμ^υ λ^υστι^• τη,δβ ταρ• ά^ντι 

647. ΔΠ2ΛΝ οχΕίΡίΐΝ. ί Λ'^ϊλ-ϊν ί^^ονιβιν φϋο», ας 
}^ '^ΟμΜζ^ζ* (ΌΛ τ . 562.) 

«Ι^νατΐα €ί^ δ Δΐχ:^Ν ^ αυ^μΛΐ^ έμ^ουνε^ν, ^^ Λο 637• ΠΑΓΚΑΡΠΑ, ^ά «κ 639• ^^^ ^^^ ι^γάλών ιτροατ- 

ντΛνπΗων κχρίίών• Ικ διαφόρων ώττων, ίφ' ών Ι^όχβ βαρύ τ^ 

κΛρτΤΜν' ύιτερζολίχώς ^έ λδ^ε• φανΒρώς ητροίτάτΊείν, ίχ^ωη% οΐ 

τοϋΙ. ΛΤΤΗΡΙΟΤΣ ΕΤΧΑΣ, ^- •Ατ7ικο) ευκπκω μ^ΤΛ «5 ιίχ, 

^δ^ί' οιναμ^νας λντξου^ίΐι χα| ώ; Ινταϊθα Ιχεί ^β Κ ΑΤΟΙ Σ 

Ιλβϋθεοβν των 8ίιι^Μ,^ων. ΑΝΑ- ΑΝ, ά^τ< τβ ίττόΐκαί. 

ΣΧίΙ, άναΐΤίαψω. Άνίχα? ειτ^ 641. ΑΝΑΠΤΤΕ ΑΙ, άνακα- 

^-%ί^» το άνοΜψιτω* άνέχω εν) λ<}ψα/. Π0ΑΤΓΛΛΣΣΧ]1, ιτβλι- 

χαζόίν, το ύφϋύ' άνεχω ειτ) βά* κ6γψ, ΜΑΤΑΙΑΝ ΒΑΕΙΝ, 

ξΒζ^ ΤΟ βας-άξω' άή^α ο Ι^Κέ^ς, ^ευ^γ^ φ^ιΐ^^ψ' 

άντ\του άκατέλλα* ^ άνΙ^αΊΐ €45* ΩΔ£> τύτω τω γρί^ψ, 

βοτίντ}, άντϊ του άναζΧαΓΛνα* χεκρυρψ^ωί. ΤΙ^ΔΕ, ίτ»ς γαρ 

άνέχρι^αυι οε 'ίΤΛ^ητίΗως^ τί ώτο- φράνω. ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ• 175 

£ι ^ ';ΓΚφι/χ£ν έι^λ^, ^^^ 'τΟ^ίσί^ίζ^ 

β54. ΦΙΑΟΠΙ ΤΕ. Τΰ ολΡν Ό^Γ^ρ Τν ΑΓ><β3εΐ; εϊ- 

;^€ταΓ 2^ Λ Τϊίϋ ^κΚ'^^ττ/^ΰί^^ 'ΐν φιλοιχι, δ' *7θλ- 
μλίζ^ τν λίΐ7» δΤΛ^ϋίλϋ'ψβν. ΚΑΓ ΤΕΚΝΛΚ. άτ^ιτάλ- 
λ>ιλ9ν φαίιΐδτΌα 2$ όλον, εαν )ΐ4>ι μ δ οι:& ετνειμι χτχ 

βί^ ί^Ί^Αμχ νυν 70 <36 ΔΤ2Ν0ΙΑ, <»/χ €ϋϋΤ^ ΐ{ζ βμε^ ΪΙ 
ί'Κ ιμ^»^ ίκς ω/τοΊζ. ετπμεροτ:§αν, α^'ΐΐυυ ί/ΐΐίζ^ν 

639• ΤΑ Δ* ΑΑΛΑ ΠΑΝΤΑ. *ζα ^9^ τϊίί ΊΐΚ^ΧΤτίϊς 

ΟΡ^ ^/χ^αΓνε* τΐϊρΐ τοί ΌρΙςϋί/, νς^ζ^ν Λ του οίτΤ^λόυ 
£λ%ν7δί ^οϋΥδται ^φ'ι^^^υ5^* ριτπον οα^/, οττ νϊ!ν ^^ 650. ΚΑΙ ΜΗ ΕΦ^Σ, ^βι» ρ6^Λ ευγ,^ερίΛς, κα) εκείνοι^ ίι>-^ 

ίάητ,ς Ιχ?αλ£7ν Ι|λΙ 7« 1Β^λ8^8 λονοτί συνβο-αν αττο των Τέκνα':^, 

β9>αύβαγ Ικ^αλίΤν ]Λ£ ξηλονότΐ' λύττη ια^ίχ. ΑΜΦΕΠΕΙΝ, ι^- 

βίλλ*, &ο-ον άιτο κοίνοίΐ, ίιβτειν γβν οιέττ&ν, τό ^ιευ^ετεΊν ιτεριί^ 

μ,ε ^ΟΌζ ^όμ^ς παν Ατρειδών 3^ ητε^ν 8ε, το φίκον ηνά χυ^εοναν 

η νκΎ^ρΛ Τβίε, ξωο'αψ ουΤως ίζ σχέιτειν, 

ιΐς ξώ οίΐ εν ά^λαίβ βίω, κα) 658. ΕΕΛ1Τ0ΤΜΕΘΑ, αν- 

β^ν80•αν ^ίλΟίί", οΤί" Ο'ύνΕΙΙΧΙ νυν τι ΤΟΐί ΛίΤΰ'/'ε^Λ, 0£5.ΧβθΛ. Χ7<ί ΕΙ2 ΤΗΝ ΡΑΕΚΤΡΑΝ. 4θζ^ΗχΖ0Λ ύύ^ Ι^^ην» ζαι^'^ "ήη Λ, ως, χ^α^ίΙΧβ 
Μ2• βΕΝΑί ιτνλικε:^• ο ιηυί^γ0^$ Μ» 'ΐ^α- 

β6& ΠΡΕΠΕΙ ΓΑΡ ία ΤΤΡΑΝΝΟΧ. (^Ο^ίζβτίΧΛ Ο/Χ Ί 
070» ΕΔΕβΑΜΗΚ. λβίτΤ» ^ "^^ (V ?, θί'7ζ%ί^ίμΐ/Ι% 

677• ΤΙ •Η,:?ι ΤΙ φη,χ ; οΓ ϊΐ3ίω$ <ίχουογη$ λίγη;. 66ο. ΕΠΑΗΙίΙ, (ΜΙ του 
ίξΐΰΰ, ΐταραχαλΜ. *Α^ι» ίταείν 

ψΜξΛ αντί του άξιον τψινω' κ^ 
το ηΤαροοΜλω' καίι συντάνσΈΤου^ 
αΙΠΛίικγ ^όν^. — ^ΕΗΕΙΔΕΝΑΙ, 

602. ΕΕΝΑΓ. τΤζος τόΟ; μ,η 
γνωρΙ\ι>Ης λεγετοϋΐ τβτο, ω ζενε, 
ηίροο'φιλως' ζένος, 3ν Ιν τ^ οΐ- 
χί/α ττατξΐ^ι φιλοφροντιαττή ης 
ώκο ζενης Ιλθοι^α, κα) αιτλά;; 
ό αιτ' άλΚοτρΙ» τώτβ• το ίί ώ 
ξίνε φιλοφρονώ ς λίγείο/ΐ Μ των 
^^ γνωρι^Μΰν. 

664. ΑΤΤΟΣ, ά*ρ ^Λ»^οί;. 
ΕΙΚΑΧΑΧ» ;)^ατ( ά«ο Γοχ»• 665. αρα κα/ την^έ γυναίκα 
εκείνου εΐκίξού, τγ/βν άιτο γο- 
^ασ'μ^ν ΚΛΤΟτλαΐΛ,ζΛνοΰ ι £Π£Ι- 
ΚΑ2:ΩΝ ΚΪΡίΙ. η ίιτ) ^ερισ-σ-η' 
Ύΐγπν ύκχξχω εικάξων ατή του 
εΐκάξω. ΠΣ Τ3ΓΡΑΝΝ0Σ ΕΙΣ- 
ΟΡΑΝ, ως βχαΊλ)ς, εΙς το οραν 
αυτήν ^γ^λονοη, 

670. ΕΔΕΕΑΜΗΝ, άιτείε- 
ξίΐβ,ψ. ΤΟ ΡΗΘΕΝ, οη ^ίεΊς 
1»Λΐ Χογπς φερας ιταρα φΙΚου, 

672. Π0ΡΣΤΝ11Ν, /Μ,^κίωΐ'. 
Ώόρω, το ι^Λρεχω, καίι ΊΤλεονα- 
ζτ^ του 0*9 'τάριτω, τ^ Μο του- 
Τ9 ΐίοροννω, το κταρεχω, Ινταΐί- 
θα ^£ ανο τούτα νυατα μ,εταφο- 
ράν, άντ) ^οί? ρ^ψύω. ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 1 77 

ΛΧύυ€ΐ9 ββλΡΐί^ ΜΗ ΤΑΪΤΗΙδ ΚΑΤΒ. ΟΙον, /αΛ 2^ 

681. τα, τροπη, διοδατται. Ιϊ^ν ^^^^^ τν^ο τ^ 

τη/ήζί,^οτΓΰϋ* ίΤίϋτΛ ο ττϋηη^ζ βαλΒτυα ώΛκί/ΐιβΤν -ττβρι 
ατ}ωηζ λ^ΐί 'ΕΜηνικον. 

684. ΔΕΑΦΙΚΛΝ ΑΘΑΛΝ. οίί^ΛΤ» ?ν 'ό^ Όρέ^Οϋ 5 

688. ΔΡΟΜΟΤ δ' ι^ξΩ^Α:^ τν ζ>ζ 'τχυί^ ί^μχίϋ. 
ςαΐ^α, εοΛσιν βτων όντα* «9^ τϊ (ρυστ| ίστ6 τα ΤΕρ/ΐΛ^ 

βίνη τν, ά$ ^αυμΛ<ϊΌζ 'Θτ τϊ /Λβρ^ΐ, ουττ» 3^ ''^ ψ/ί* 
έ^ΛΛί• βί^ '^ί 'Τζ^ δΓΛί, ουτ» 3^ '^ '^ έργω. 678. ΝΤΝ ΤΕ ΚΑΙ ΤΟΤ*. ηκ8(ΤΒν. ΟΡΘΙΠΝ, υψηλών, |ΐ«- 

νίν Τδ λίγα;, κα/ ^<ί^β εΐιτον ίη- γάλων' λίγεται γάρ Ιιτί φωνής* 

λονόη. ΚνρΙωζ οξ^ιοζ, ο Ι^'ά^ιενος ορ^ος» 

683. ΤΟ ΚΛΕΙΝΟΝ ΠΡΟ- κα) «,η (Γϋνκεκι;^^;. ΣΕΒΑΣ, 

ΣΧΙ^Α. τον ίν^οζον χΛλΚίϋΚΐ' α•έζάυ•[λΐος, 

<Γγιί^ν τζ^ αγώνος ΤΎ^ς ΈλλάίοΓ 692. ΒΡΑΒΕΙΣ κα) βρα^Βυ- 

αγώνα ίε λίγα νυν τον τάκον, «τα), οί ί<ο^κ^^^οή τί αγώνος, οι 

ίνθα Βγι^ΒΤο 6 άγων ΐΤξό%τ^ι^*α τί α^λα $ι$όντες' αφ ου κα) 

της Άσ-ία^, αντί τβ καλλα"»**- βρα^&ΐον, το οί^λον. ΕΝΕΓ- 

«ΊΑβΓ κα| Ί^ρο^ηι^α^Ί} ιτξόφαας. ΚΩΝ,η/βν άττενείκάΐΑενος. ΤΑ*- 

ΑΘΑΛΝ, αγώνων, ΗΣΘΕΤ, ΠΙΝΙΚΙΑ, τά^ Ιττΐ νίκη άνακη- 

Ν Ϊ78 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ, 

693. ΠΕΝΤΑΘα' α ΝΟΜΙΖΕΤΑΙ• Ολ/ΙΑ, ^(ΤΧΟν, 

οϋίοηα, </^οο]αον, 7ΐαλ>ιν• ^ζ/Ζτιχ, θ9 μιοί ης λ^ύΰνίζετο 

699• ΟΤΑΝ ΔΕ τα θΕαΝ. ο^ίον τνΐΌ Τ» Πιν<$^- 
ραόν* (Πυ5. )8'. 91.) 9^0^, ο χ^ -ττίβζ^ντ α£?7ΰν χλ;^, 

702. ΕΠΗΑΘΕ ΠΟΑΑΛΝ. φΟ^^ΤΠμύ^ζ^ 2^ 'Ττήζαο• 

705. κα/κεινο:^. ο 'ΟρΙτ»^• ' 

708. Αετκιππο:£• Ιμ«1 ί^ ο^ομχα βΤνο&ι* @έ^^ ^ 

/©ς^^ ο του 'ί^ατγμα/τυς ίηζίΚβγχ/τοΐί* ο\η η^ )! 

'π^οΰ^τί Θροίκ^ν. 'Ό/χιις^ί• ('Ιλ, β'. 749.) 

Ύω ί^ Ένίϊίνβί €'^ιτΓο, μέ^ΒττίΙόλβμοί τ* Π^ρΛίβοΓ. 

ΛβΗΝΛΝ ΤΛΝ ΘΕΟΔΜΗΤΛΝ. ίζδζ^^^'ΠϋΛ Τοί^ 'Α3»- 

ξ'!(ξεΐζ> ΩΛΒΙΖΕΤ', ζΐΜΛΚχρΙξε- ']ΐο, οχ^ος άίχηνιχως, το αο- 

Ίο. ΑΝΑΚΑΛΟΪΜΕΝΟΣ, άνα- ρα• όρ^εα $£ τΤλφυνηκΜς ίταο 

Χ7^ο\ίτΙοα,ενος. 'Ο/χν^^α» ού^ετέξως' ο^τ,υΛ ίί 

099• ΒΛ ΑΠΤΗ, ειιττο^Ιξ^ι, ναξά το7ς κύΐνοΊς το αύτο, ^^V 

ΒλάτττΜ, το βλά^ψ νοίΜ, χα) ιτα/ίά ΛοίίΧίανά;• Κοή ι^^ίον οχτ,- 

70 ίαιτοίί^α;, α;^ δχταίθα. Α Λ- ρα ^βύ/νοβΓα/ α•^^α;. 
ΑΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, τίατά αλλι;ν 7^^• ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ, κατά 

τ^αί^αν. ΙΠΠΙΚΧ^Ν, των ίιτττί- τά^ικ εΓΎ^σαν. Ι^ΕΑΝ, ώ^αι;- 

κί;ν |Χ£τα;^£ΐ^ι^6/χίναΊ/. ο-αν. ΟΜΟΚΛΗΣΑΝΤΕΣ, ά• 

704. 2ΤΓϋΤΧ2Ν, Ύ^αν ξένγ- '/ταλη^ανης, ίγχξαγόντες, ίτΠ" 

νιυ,εν'Μν. «λίϋί-ά,αενΟί. ΕΝ ΔΕ ΠΑΣ. 

709. ένατος, ί',',ίχ, ίνο τσε^ίσΌΤ} >5 Ιν άτίοτεΐνει $& €ΐ{ 79 

ν .^α^ο;, /κ. ΕΜΕΣΤΠΘΗ, ι^/^ν ΙκΧψχ^ι ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. ΐγ^ 

718. Λ:δ τπΕΡΒΑΛΟί• '\1^εκ<Ι)9ίμοι, ^ ^Οζ^τΌ^ 5^ 
^^ομΰυ >«ν/<:0?/• ΧΝ0Α3 Λ> ταί του ά^ονο^ συρί^γΛ^, 
ί3Ε^ τα ΙΠΠΙΚΑ Λ ΦΡΤΑΓΜΑΤΑ, ψυσίιμΛΤΌί., 'τη^μχχ!^^ 

ηςο'^ ξμζ<χΜοΐϋ5ρο^ μΑζ^ζ του αξονο^' ^ α-ίττί <ί^ ίι 

Το Λ χνώί^ )βΛρβί»^* ΊΛ ^ 6<^ » ΛατυλλΛζΛ τδ^ ο τια- 
ζΡ^^φρα., '^^ΤΤΌ Λο συμφαονω)/ ί^^/υ^α^ ων ίΖΰζβίΛ• 
'^ΤΌϋ Λισυ, ]8<ιρυνδ^• χνο>ί, ^%)|, χλο«• τϋ Λ -τΤυο)» 
ΟΓΧ. «χει ιί^σν. 

722. ΧΤΡΔΗΝ, τον λί^Ον ΤΟν 1{$ψ.Ί^ί^ζ^ ΕΧΡΙΜΠΤ 

ΑΕΙ 5ΤΡΙΓΓΑ. Ο 69Ζ ^^ϊτς^σϊΤΓέΛδ^ζε Ί^ χ^μ'Τ^ξ^ί ίπ τ»ν 
ο^«ν ^ 'τςο'^. 5ΕΙΡΑΙΟΝ ιπποΝ, Τ ί^ω ^ ζυγΖ, τ 
Λζώ* /Ζι^ζβ<ηί£ΐ/υ8^^ον ίί φ γ^μτ^^ι τ ίρις^ν. 

726. α:5ΤΟμοι, (ΠίΧ-Αζ^μΛί. εκ δ' τπο^τροφηχ. 
^ '\1;σΌΜ''ΠΚ7Έα:ί ο/χανων '^^ΰίϋί^φίγΐίΰν. βαρκαιοι^. ό τΛτΌί, δνθα ίτρεχον. ΚΡΟ- ΧίΙΝ ΒΑΣΕΙΣ, χα} ιτερί ^ο^ί 

ΤΗΤΠΝ, χρότΰν ιτοιβντων, χύκλβζ 'τών 'τρ^'χβίν. 

7ΐ7• '^εξκτϋτογ ^ο ΟΜΟΤ.— 7^^• Γ^λα^, χν^οει^εΊς λ/θο;, 

ΧΝΟΑΣ, η^«ν α'ύριγγα,ς' α^^- ίτίΐίρά'^.ιχ,αΐΛ πνών ίχ^ονΊες. ΕΣ- 

Μ ^^, η άη), Ι•/θα £/Λ?ά>λ6^α^ ΧΑΤΗΝ ίέ λ^/α, Ιττε) κ«) αλ^α^ 

ΤΟ ακροϊτ τ5 αξονος' κα) αιίτο το -^ίταν Ιν τώ |Λ£σαί τοί/ ί|50](Λ0ϋ.— 

ακ^δν τ»ο αζονοζ, το ίΐ; την ο- ΕΧΠΝ, Ιλαι;να;ν. 

ΐί^ν του τξοχβ ψ^αΧλόιι^νοψ, 7*9• ΒΑΡΚΑΙΟΙΣ, Λ*?ϋκο7^ 

*ρατ7ε&α^ κα; φ^ψάοΌ-ειν, εν) Βάξκη ιτόλις τγ^ς Αι^ύγ^ς ιτεξ) την 

ίηωγ' χΰΐ) ΦΡΤΑΓΜΑΤΑ, τοί νεγτώττολιν, η νυν Πτολε^Μύς 

γ^(τηΐί.Λτχ τύρ ΐτητωτ. ΤΡΟ- χαλβι/^ενη. ΚΑΝΕΠΙΠΤΕ. αλ-. 

Ν»• ΐ8θ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ• 

732. ΝΑΤΑΓΙΧΙΝ, ^^ ^ΰαμΙτΟΰ^. ΔΕΙΝΟΙ ΗΝΧΟ- 

:δτροΦθ2. αντί τν ίμ7ζ%ις^$" ηζζβ^ ώνοίοι Λ τ άχ/>οα- 
(^^ωί Ιτίοχ*^ οώτον ω^ *Λ3Λνοΐ4ον. ΕΗα παρα:»πα,. ^ 
λβΐ^ί/ϋ^ζί 9)Κ7ΐ, τντϋί^ συμτησΏυσιν Βμτυ^οιιν^ ϋζο» ί*Χ 
ζΟ/^ /Βτ^^κζΐΓ^. κα/νακλχετει, άγΛοι^ρά^β*, Η5^Τί- 
^^• ανΛχατ;^υ6<ν ^^ 3α;ρίΙ»$ λβ>^τα<, όταν, ^^νο^ 
οντο^ ο^- τ^ 'ίπλ^^^ί 9ί<λ9ίντδ^ τα οίρ/^ί^να σαλ^αχΗν 

οία/ 'έ^ τν αρ^τοί άρ>»)06ν• ου ίίι/\μ4>λησουτο, ^^' 
ά<ρϊϊκ^ τ τ «ντΓαν )ΐλυ<ϊί*ίνα, 3^5^ ί59ϊ£^ί τ,ρβμΛ ήλ^^υν^• 

737. ΤΛ, ΤΕΑΕΙ ΠΙ2ΤΙΝ ΦΕΡΛΝ. ΟίΟν ΤΠ^Έϋβν, 071 

ΤδλΟΙ^ί ΟΙΛΤ»^ ι?<9ίυν6<ν. ΚΑ'Εΐ2ίΐ:δΑΝΤΕ. ο Όρέ?ΐί^ <5Η 

ο Ά5?ίνοίΓοί. 

745. ΔΤίΐΝ ΗΝΙΑΝ. χ«.υν3ν, £^ ΤΟ ουμτζ^ττιΚε- 

ρ^. ΆΕ0Ν02 ΜΕ^ΑΧ ΧΝΟΑΧ. ΙΌ λβττίον /11€25? ΤΟυ 

ί^ϋ^ί 'το /ο*^ *Α7Π)λλά)νία?• (*Αρ^κ. λ . 757•) λος αλλω ^τ/λονόη, τγγουν Βττάνω γα 8ιάηνΛ χρείαν 'ί^^^^ΐ^'^ί• ΚΛΤ- 

α>λ» «^ί'π'^£. ΠΑΝ, άντ) ^οί; ο- ΔΩΝ' ΕΦΙΠΠΟΝ, τψ ί^Ληκ^/ 

λον. ΝΑΤΑΓΙίΙΝ, άντί τ5 ΐΓ7α;- ^α£αχ^5'' ^'' /^«^ο» ταξΛΤΤΟί^- 

μίτων, μ^τοίφ^ριιοϋς άττο τών νψ, 

ντ^ών. ΓΝΟΤΣ, 1$ων. ΠΑΡΑ- 73<5. ΤΣΤΕΡΑΣ ΠΛΛΟΤΣ. 

ΣΠΑ, ΊΤΛρείτυρεν. ΚΑ'ΝΑΚΩ- ιτωλο$ λεγεΤΜ άρσεηχύΰί κ^ ^' 

ΧΕΤΕΙ, άντ) του -ηρεμι/^^τεν τβ λυχως, 

άνΛχωγείίΆν κυρίως εν\ της νηο;. 737• ΠΙΣΤΙΝ ΦΕΡίΙΝ, θ«/5- 

λέγετουΐ, αταν Γ«α•α έκ τψ ΐΤίλοΕ- ρο; Ιχ»κ• ΕΛΛΕΛΕΙΜΜΕ- ΕΓΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 1?» 753. ΑΑΓΧΑΝΕΙ. ^ΛφΒΤΌί,Ι Χ, ΤΤΓΧΑΝΕΙ. 

759• ΕΝ ΒΡΑΧΕΙ ΧΑΑΚΛ^. )^ ϊνΛ ϋΐζύτΤηψ^ζ ^Ά Ο 

Λγέ?^, ίνβΐ τιαλίν ^ 'ϋ^τπι^ζ άϋ τίί Ήλίχ/τςα• με- 
ΓΐΠΌΝ 2ίΐΜΑ ΔΕΐΑΑΐΑ:δ ίποΔΟΤ. (ΐψτντίΐόοσις, αντί δ^ 

7β8• η ΖΕΤ. ©ί ^^ 7^^^ )0©άν)!7αΐ ^Οα Ί^ 7ίΖί%ί* ΚΟΝ, ΙναΐϊΌλδλβ|Λ/Λ«νον. ΖΤΓΑ, 

Ολον. 

747• ΜΕΣΑΣ ΧΝΟΑΣ. άνΏ 
τ'&ϋ, κατά ^εσ-ον ίθρανσ-ε τά^ 
χνοα^ τοί; α^ονοζ' άν^ι ένίκου* 
^78ν το μ^ερος Τ8 άξονος το εν 
'ή &ιή τ» τ/?οχβ. ΑΝΤΤΓΏΝ, 
α)τι τοϋ αρι^ΛΤΟζ. ΣΤΝ Δ' Ε- 
ΑΙΣΣΕΤΑ1, εντετνλίκται το7^ 
^ν"Γ?;«η. ΕΣ ΜΕΣΟΝ ΔΡΟ- 
ΜΟΝ, ε$ το ι^είτον του ί^ο,αοϋ. 
ΑΝΠΛΟΛΤΕΕ, ι;ψι;λί ^α/ντ; 
ίθ/ϊηνΤ/ίΓΛ/. ΟΙΑ ΑΑΓΧΑΝΕΙ, 
τ^^Η'/ οίων τύγχανα. 

757• ΑΙΜΑΤΗΡΟΝ, τΐ^υιαγ- 
/ϋΕ-εχο^'. ΑΙΐίαττ/ΰοΙ ^ άγονες, αΐ 
άΐίο οίκτος ς-άξβσΌυι* ^'/χα^- 
Ι^ενον $ε, το αΊι^ατι ^ει^γ^/Λνον, 
ΕΝ ΒΡΑΧΕΙ, εν ι^ιχρω' η ευ- 
θδΤα, ό βραχύς. ΧΑΑΚΩ, ά/- 
γεί» Ικ ;^αλκί'. Χαλκό; $7ΐλο7 
την ούα-Ιαν τον χαλκβ κα) τ^ν 
υλψ' άιτο ίΐ ττ,ς υλγ^ς ενταύθα 
^Τιλουται το άγΓεΊον το Ικ ττ^ς 
υλτις. Ν3 7^2. ΕΚΛΑΧΟΙ, τ^γβν λα^ 
χοί. ΟΠΩΠΑ, εωραχΛ, ΔΕ- 
ΣΠΟΤΑΙΣΙ, 7/οι^>' τ'ί'^ν ^αίλα/ 
ίετ'ττοτώγ. ΠΡΟΡΡΙΖΟΝ, (τύρ- 
ριξον, Ώτανωλε^ρίως, 

769. ΔΕΙΝΑ, οτί ϋίο; ην. 
ΚΕΡΔΗ, ίιοη άτγ,ΧΧάγΎ^ν τον 
κ%ρ εκείνου φόζου. ΕΙ ΤΟΠΣ 
ΕΜΑΤΤΗΣ. ίάν Ιν τοΤς κακοΤ; 
τοίί ευ.Λυττ}ς οΌϋξ'Μ την ξ^ψ' 
καλόν γαρ αυτ^ ψ το τε^νηκε- 
ναι τον ΌξεΓτ,ν, εΐ εσ'ωξε τον 
βίο ν αυτής, 

771. Τί? ΝΤΝ ΛΟΓί?, Ιττ) 
τί νυν αγγελία, ΕΙ ΜΟΙ ΘΑ- 
ΝΟΝΤΟΣ. ε] τσροαΊΪλ^ες ψο\ 
εχ^ίνν άίΤ^αλη τεκρ^ηξία εχείνου 
θανόντος. ΦΤΧΗΣ, τ^γουν φύ" 
(τεως, 

778• φνγά^ες, κυρίως ο\ Λα;- 
γ^εντες άκο της οΙκείας ΐταΤρΙ- 
$θς' ενταύθα ίέ ΦΤΓΑΣ άντ) 
τβ φνί^ν ΐΓ/ν.— ΑΠΕ3ΕΝΟΤ- 
ΤΟ, Ιν ζεντι άτίε^γ^ρι,α, 

783. ΣΤΕΓΑΖΕΙΝ, άντ) τ5 
ίχβγ, ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ, ί,γουν { χ82^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ• 783. Ο ΠΡΟΧΤΑΤΠΝ ΧΡΟΝΟΧ. Ο 6'7Π>4νο^^0^ 

804. ΤΗΝΔΕ δ' ΕΚΤΟ^ΕΝ ΒΟΑ^Ν ΒΑ. τάτΤΌ 04X0- 

825. ΠΟΤ ΠΟΤΕ ΚΕΡΑΤΝΟΙ. Ο^ ΤοΤί έ^^ΤρΟί^ν 

(ΐ74•) ίΟτ^μχ^μ^ος Ό Χος^^ τ Ήλέοτραν, 'ίΧε^* Ιν/Γα,αβνοί. ίΙΣ ΘΑΝΟΤΜΕ- 
ΝΗΝ, ώς ρ^Μοϋταν «τεθνη^ί- 
θα^. ΤΟ'ΤΜΟΝ ΨΤΧΗΣ. «κ- 
ΊτΙνονσα ^ο αψα τΎ,ς ψη$ ξωης 
αχρχτογ. ΕΚΗΛΑ, γ,σ-ύγ^ως. 

789. ΗΜΕΡΕΤΣΟΜΕΝ, ί*- 
ιταερεί(Γθαεν, βΐΜ<τοι^Βν, Αι^^υ^ε' 
ρεύω, το ττ^ν -ημ^οΛν ^ΐΛ^ίζάξω' 
κα) $ΐΛνυκτερ^όω, ^ο τψ νύχτα 
ΒίΛίζίζάξω' εν^αν^α ίέ το Οίτ^- 
|Λε5£ΐ5ο•ορεν, άνη τ« βίχσΌ/Λεν, 
Τ'άΤδΠ τψ ξωψ ^<α*ι?άσο|Χ6ν. 

795- ΚΑ'ΠΕΚϊΡαΣΕΝ. ^- 
^Οϋν άιτφάλείαν εττί^τ,κεν. Τ- 
ΒΡΐ;^Ε, θ/^αο-ιίι/οι;. ΠΛΤΣΕ- 
ΤΟΝ ΤΑΔΕ. ί/^κ τοίΐτο -το 
ίΐ,νϋρζεΤν ε]ΐχ.ε. 

799• ΠΟΛΑΛΝ ΑΝ. αζ^.ς 
αν ε1γ^ζ, ω ζενε, ίιά τ^'ν ο^ον ^ν 
^λθεί, τνχ^εΤν ττολλαίν αγαθών. 
— ΠΟΛΤΓΛηΣΣΟΪ, «τολυλο- 

8ο Ι. οίκοΓν ατ^εξ^οΊ^γ^ν, αιτ- 
ίλθθί]χ< 6?ν, εττείίΐ} ταύτα χΛλως 
ίχει. ΗΚΙΣΤΑ, θϋ'ία|ϋΐώ;. ΚΑ- 
ΤΑ ΕΙΠΣ, ^/«ν άζ/α;^. 

8ο3. ΠΟΡΕΤΣΑΝΤΟΣ, α- 
ιτοΓδίλαντο^. Τ1ορεύοι^Λ| εγώ, >^ ηίορενω Βτερον, ανη τβ αγω, ώς 
'Λαρα ΠλάτίϋνΓ '^ί^Ι ίι} '^'ροΓε- 
τακταΐ Τ5ΐ)^ Ινθενίε €κ£75'ε «το^ 
ρενσ-χΐ' αντ) του άγαγ^ν' εν- 
ταυ^α ίε ζδΓθ5ει;(Γαντο^, ουκ αν/Ι 
τοϋ άγαγόντος, αλλ* άντ) τοίί 
ΊΤψψαντος Χείετα\. ΕΙΣΙΘ' ΕΙ- 
Σίϊ. Ήτεριτσον το οσ-φ• το )/άρ 
εΤίΤίθί το ε'Ιτω ελθέ ίΐίλο7• είτ- 
'ζλθεν ί\ς την οίκ/αν λετ'εται 
κατά λο^^ον το γάξ βισ^λ-^ε 
ίι^λοΓ /χέν το είτω 1^λθεν, Οϋ ρ^ν 
κα) οιτοί είτ^λθβν ώοισ^νως' 
ίίο ειτά-^^ετα^ εΐ^ ττ]•/ οίκίαν» ί 
βίί τι^ν ιτολίν, η τοιούτο τι, κα] β 
^οκεΤ φορηχόν. 

807. Κ^'ΠΙΚΠΚΤΣΑΙ, κίή 
ειτ* τοϋτω θ/:ΐ5νί}σ-α^. ΑΠΟΣΠΑ- 
ΣΑΣ ΟΙΧ^. εφ^αρτα^ γαρ α- 
(^εΧόιι^ενος της ε^ης φρενός τάς 
ελΊίΙ^ας, αϊ ρο* ιι^^ονα* ιταρ^ίταν 
ίτΐ' το ηζειν (τε λέγω εχ^ιχψψ 
ΤΒ χατροζ εσόρ,ενον, κα) β/^« "^^ί 
ταλαΐνης, ΤΟΙΣΙΝ ΕΧΘΙ- 
ΣΤΟΙΣΙΝ, τοΊς ι/^λίΓα ρΐΛ^ίκτγ,- 
ρ^ένύΐς. ΑΤΑΝίΙ, ξγξανώ' ψοι 
αετά (Τκλτιρότητος ^ια^ιζα^ω. 

825. Π(3Τ ΠΟΤΕ. ώς άγα- ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 183 

©αρίτ^ μΛΐ^ ΤΒχνον, 9αρ<π|• ί<η μ^γχ-ζ θ9 ουρανί Ζβυ^, 
χ^ τα ί^ς* νυν οί«/ 7τανταχ)95ν ί'ΤΤΒτρωσ/υ^τ/ΐζ ττΐί 
σω77ί(ίοΐ49 Χ34 /ζΰζβτ%%ίσ}^$ τΐί ί^5;^ ιον Όρ€9>ίν συμψο^ 

«9^ 30:^ 'Ο^ 9ϊ2ν τι δ/ττιΓν, ίζ54 ολί»^ ίμψι^ΰϋ^ϋ^, ά 
ολ»^ ίν ού^ν« ώτιν, ά >€ -ττ^ρίορΖσι τοίΛυ"^ γγΐίο/υ^/υα,. 
Κο&) τον 5^^ *Ήλιον, άί 'κίψπχ. ί^ορίντα, τταρελ^^εν* τ 
Λ ΔίΛ, άί τταντβν ί^ζωοΊΐυυ ογτυί,* ΛΤ Λ τον ^χΐ^σ^- 
γ^τα αμΑ τμ ^α (νκνοΧί^^ζΐυ^ τε €(ί ουζ^νον, κΛ| τα^ 
'χΡζβΐ^ζ άνατδΤνΛΐ' α <Γίι ΥΛ^Κυα Ό Χο£5^> μηδέν μεγ 

ΑΤ2Η.5. 

828. χρτπτο«ΐΝ. οΙον Οτχ α7Ησιν ά^ ^2^ τίοί) 
τνιβν ζίΣ^^νο^αΛτ. Ε Ε, ΑΙ ΑΙ. 3•ρ»νεί ν\ *Ηλ06'7?Λ τ 

833. ΑΠΟΑΕί:;^• ^ίτπχ,να/β^^ μ€, ^νκπν, ο^ τοΤ^ ά^^• 
ραίΐ^ίτοΐί νιαρτι^ροίίσα• ΔΛΐ^νί»^ Λ ιντο ε'τπι^α^ίν• « 
>^ ά/^λί<πχ,αα τ^ ^οτ© τν Χοζ;*^ 1'7ηΊίμϊ\σιωΊ9 Ι^ 
71 ά-ττρδττίί €4^ 9««^, 8•?Γίΐ ^(9:^ 'ηλίΰοζ αμ^^.)ίίί ο Σ!ο<ρο- 
Κλϊί «^ τν^ 95«ί βλί/ίχτφημύίν' ^ τ^ ^^ ^^ ^^^ 
95οσι^€ίαι»ν• ^λ^' όίασβρ Λ/^^^ίνίίσα ^7^ ί^τητημί^^ νακίων ι ΧοΰΟζ τούτο λίγα, κα) 827. ΕΦΟΡΠΝΤΕΣ. 'Ο^α;, το 

άι/Αρίζάλλων ε] £]σ)ν οΐ ΐίεραυνοί βλεΊτω' Ιφορω οε, το ετπσ-χετίο' 

ΤΗ Αιοζ και ^ "Ηλίο;, είτα ησ-ϋ- μ,αι. ΚΡΤΠΤΟΪΣΙΝ ΕΚΗΑΟΙ, 

χίαν αγβοη, των τοιούτων γενο- τβτέην ^^<τύγως φεξ8<ην, β ^£<- 

Ι^ενων, ΦΑΕΘίΙΝ, Μπετόν ο- κνύέίοτιν άγανάχτηο-ιν, ΜΗΔΕΝ 

νομΛ ενταΰ^Λ αντ) του λαία- ΜΕΓ' ΑΤΣΗΣ, άντ\ τ5, μ^τ^^Ι)^ 

ΊΤΜν' χα) 6 υΙος τον Ήλί^, και 6 ίτίρετζϊζ ε]ζ ^εοΰς, 
ϊτεξος των Ιτητων Μτδ. 

Ν4' ΐ84 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

841• χρβΟΔΕτοί^δ ΕΡΚΕ^ι• ίλΤ^ :^ χρυσ« 7^• 

-ια^• Η 'ί^ «γΚΤ άρ/-ίΛ7αν φικαν, οϊόν -τιη^ χρί^σ2 ΛΛ- 
Α^οι^ 3^ ^^(.^(τχευσ/^οι^^ αττ^ρ έρχ» έί'ΤΤέν, οίον, ^ο^- 

^Μ,' «ν60^69;> Ο^ οώτοΤί. Η ΧΡΤ50ΔΕΤΟΙ2, Ίφ Ορμω, 05 

;ίν οΛ χρυσΌϋ 'ΤΤβΤϊοοι/χ^οί* το Λ ερκε^ιν, οίον τοΓί 

>4νθ^>ί. ΓΤΝΑΙΚΛΝ ΑΠΑΤΑΐ:6. ί ΤΗ ^^71^ Ττίί ><Λ4ί- 

κο^ άτιαττι• ί ικ^οΤ^^ τον ^«Λτυν, γΐΛοϋΧΛν αυίαιίω 
647Τ6ν• ^Λί^^ί^^ Λ ά^ζβ^σ^ν, ΟΤΙ χβμι ουτοί ί^ τ^νχί- 

3δ§; ΛΤΓΟλδΤΟ. ' Α>λ£ύζ. ΟΙΛΑ ' ΓΑ? ΑΝ ΑΚΤ ΑΜΦΙΑ- 
ΡΕίΐΝ. Ο Χοζ^ί ^ΐυΐν, 071 3ϋύ Ο^' (Ο/ΙΤ^ 72^ ^δ^νάτο» «?*<' 

μΛτηύζο^ ΟΛ/τΌ^. 

844. Ε Ε. ού /σς?<Π5^^)| οίΛ τν? ΤΟίΟΙ/Τ^ί λβ- 

845. ΠΑΜΨΤχο^ ΑΝΑ2:$Εΐ. ίηχ τν, ττοσίίν 4^ν 
αναοοΓ6<, οί| <Γ}ί ο2ρ ^εί^ κ^^-^^ςασι ^^ (ώ»:64ν» μουηχκΜζ• 

Η ΠΑΜΨϊχο:^, ο ΛοίστίίΤΛδ 7ΐα<πχ.ν τ βΟί^τϊ •4^ίΐνί >» 

846• ΦΕΤ. ^νιιοβ^Γαα. τΐί Έρί^λ>!^ ί ΉΛλί^λ, 
άναβο^ί 'θϊζ Ί^ 'ι&ίΐ ζΐϋίηίί$ Λ;5^€ζ^^»σα• φετ δητ* ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 185 

ΟΑΟΑ ΓΑΡ• Ο Χοζβ$ συγί^'^7ΐ%/υ^ο$ (ρ^σιν, οτι Λ- 

(/Α&ιλα^ν 70 χ5^τ ζώιΙΐΜ μ^υ^^υμοί. εδαμη• ίι '£ρι« 
«^ τητ&κνημ^ζ^ ίτίαγ^ τό ναι. 

850. ΟΙδ' ΟΙδ' ΕΦΑΝΗ. οΤ^^ 077 Ι^μΜ* Ιψί^ ^ 

ό Ιτημιί^μ^ζ τν ώ τ^ ^ονα, τνπ^ϊ ^ημού^ τοϊ 
τίΛτςοζ* Ιμοί ί'Β ουί'^ζ ττα^&ΐΐν, ά'^ιο^Λνοντο^ Όρ/ςη;• 
*0 ^^ οία/ Χο^ί τιαρ^ζαλβ τον Άγχμίμνονα, ιφ Ά;*.• 
φίΛρίω, ϊνΛ ί Ήλέο7?α ώεΧ'ταζ ^ϊά 'Ο^ τν 7ία7ΐ?οί, 
071 τιυξεται τϊ/χίϊί 'πνοί* >? <Γ€ ^υαιν 07ϊ ^Αμφιας^^ς 
\^ΐΰο τν ^ΑλχμΛίω^ο^ 'ί^^^ τϊ^ρίίχς• ττανυ «Γβ Ό&ί- 
;τα^ί 70 τία^Οί V ^ Αγζμίμ^0)^0ζ ά$ ίοϋυιίϋυ ^706^/ρ€4, 
ΙΙ^ί^:* '^ ΕΜΟί Δ* οττι:^.— — ΜΕΑΕΤίΐρ. φζ^ηνηΐζ, ω 
ί^μ^λ:Βζ γιγο^/Β μ^ηλ^Ζ^ τον τί τιατ^ο^ ^ναιτον, τν 
^ΑμφίΛζβ^ϋ. 

855. ΔΕΙΛΑΙΑ ΔΕΙΑΑΙίΙΝ. 5(5^ τίτο είΛί ^2!^^^ 

μυ^-ίας, 7ο είτι /θ^;^ρ6Ϊν τοΤί Χυττχοφροίζ^ χ^ σν/- 
;^ρ6Ϊν οΕϋΤοΤ^ κΛ(ΐίε4ν, έί^'έ^ ά^νι^ρ>ΐτοίί )ΐ5ίκοΓί• 

856. ΚΑ,ΓΛ ΤΟΤΔ ΠΤΛΡ. λΟΙ>^ Τ^τν Β7η<ίνμθΦν 855. ΔΕΙΛΑΙΑ ΔΕΙΛΑΙ- ^α^^ άθλια*; ίοκδΓν άθλ/αχ. ΚΤ- 

ίΙΝ, ύτίερζολικως, ως 7*0 |Εχ.α- ΡΕΙΣ, γ/βν υψάοχ^βζ. 

'ίΟΛίττ^ς μ,α^Λ^ο^^ι^ων, κοή εορτή 8^6. ΤΟΤΔ* ΙΣΤΠΡ. 39 ^7^ 

ίΟίϊΤίίν• '^£^^^Γίν ά^λιωτάττ,, 39 '^^*^ ^^'^' 'γ^" **''^ /** ύ'ττερζολί' 

Μοχρύτ^ονίΤΛ ττιΫ Λ^λιότητΰί, κωζ αθλία;Τα7^ν. 
τ-αχ ίλλων, ως ^γτ^ν αίτ^ν £χ χ86 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

«^, 077 'ηύ^ί'ΐΓΰ^ζ άμι. Ά>λω$* οιΛι, φηοιν, απ 

ά^»• ΠΑΝΧϊΡΤΛ,. τδ^ τιαν^ <χυςβγη ταυ 'Κ3^ ^ τ'ί 
μ^ιτα 7πκ7}9^ ορμ>)^ "Γ^ 3^5^)0^ οΰ^μΜφρω. παμμηνχι,, 
Ί& '7ηΧιτχβ$)ηω χ^ Λιινδκ^Γ• ΛιΛ^^/λ οία; εί^, οϊον Χ5^' 
€0/70 τντσ, 3(5^70 τιαν^ τα έί;^ «ί πμΛζ σαυίσνρη, χ^ 

86ο. ΜΗ ΜΕ ΝΤΝ ΜΗΚΕΤΙ. μλΤλ)ίΊΙ Λα/ ^, ^ϋίΠ, 

ίπιρ)ΐ^ρ>ισΐ7ί, οτίοϋ >4 « ^ιαρεισιν ο^ 'τκΤ ίλ-τπίϊιίν άρα- 
^^, 0^ ^:;γ9 7^ αΛλ<ρ5ν. κοινοτοκλν, τ^ άττ 
Λμφονν 7^» ^ν£<»ν• ί 7^ ά<ΓΐΛ(ρ<κ2ν, 7^ τν αίτν 
^τίοτΓξοζ τυεΜίνοΰΥΥϊχστΌύν. Τινε^ 'Ρ^ ττασι κο<ν2ν. Δια, Λ 
τν ΕΤΠΑΤΡΙΔΑΝ »υξ)ίσ6 τν ττατ^οί το ίγχχύμίο^, οΤον 
ίυ)4ν2ν ίβ^ τ^ννοίΓοίν, οΤθ5 «ν χο^ Όρ697ί^, γγ^ως ο^ 
*Α>«/^/^νονοί. 

857. ΧΑΑΑΡΓ0Ι2, τοΤ^ χάίτϋοτπσΐί^ )} τακ τα%«Λίί 

Εί^ΓΟνΤΟί Λ ^ Χθρ« ΠΑ5Ι ΘΝΗΤΟΙΣ ΕΦΤ ΜΟΡΟ^, άνΤΖ- 

τιθτίσιν ί Ήλέοτ^Λ* ΆρΛ οία/ οιίτα ττβττραπΒΜ τοΓί 
θνιιτοΓ^ Τδλ<ίΖ/Τοίν ο9 ταΤί ά/ΛίΜοΐΐί 'ΠχΓί ίττ^τοι^ί^ΐ 
ΤΜΗΤΟΠ ΟΑΚΟΙ2, τμΆττίζ \ωζ^ΐζ, τόι$ ιμαίσΐ)/* ο?Όωυ$ 
Οία/, α^π 7©ν </>6αν7»ν οΐ' οί$ αλχυοο^, 

8/0. ΑΧΚ0Π02. ά'ΤΤρΟΟ^τΟ^ ο 9°^νί3ΐΤΒί• 

871. ΠΛΧ ΓΑΡ ΟΤΚ. ΕΙ ΕΕΝ05. τ? Χβ^ άτίίν^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 187 

Γ7Τ άΜοΛί'τηίί -πλέΐΛαν τζο^ ίμΖ ^?^^• κεκετοεν• 

877• τφ' ΗΔΟΧΗ2 τοι. ί Xρι/σ^9δ/^ιί$ ί©^>ί^νβ, 
70 /ΐ3ς3σΐιτ;τΰν «σί>α>^ν, 4νΛ /^)ί είί μαχ^ η ολρ^ρσχί 

ί Ήλέ^Ι?Λί >«ν>ΐταΐ. :εΤΝ ΤΑΧΕΙ ΜΟΛΕΙΝ. λ^^^'7^Η 99 

881. τίΐΝ ΕΜίΐΝ :δτ ιίΗΜΑΤΛΝ. ιαν νο(πι/^τ©ν τα 
/ΐί// ^βζ^'Τζ^ΐΤΓΛΐ ^ζΰζβοκζυς^ίί ^ςβϋτ^ίαΐζ, οτ^βρ '<βιν 
οίρτιξίί' ία Λ ^ε^'ΤΓΐ^β'ταί 7ταν*πλ5^, οτΛρ *ιί^ν ίασι^' 
Χ5ίτ ούίΤίνοί, οία/ 7?σ7Π» ίΖΰζ^^^ *?«• ίιμίπζβκ^ *Οι το 

684. ΚΔΤΟ« , ΕΝΑΡΓίΙ^. 'έ^ ΤΌϋ ΧΛίΛίσα /©ζ^ί 

894. ΘΑΔΠΗ,. άνττ τοϋ ίΟτ^κί^'τττβι^ ιαί φρ^(^» 
ί$ θ9 ταν^ΒΤ^• ανηκε:ετλ, Λ πτρι, ωσιί '^λβγϋβ άνίά- 874• ΟΤΤΕ ΤΟΤ ΤΑΦΟΤ, ως εη σ-υλλογΙοΌ^αι, κατά ά- 

6ϋΤ6 τίνοί Ιντ'αρίασ/Λ&ϋ άΐίολαύ' λτ)θε<αν μ^ίι^-ηνας, 

(τα^, τυχών. 887. ΟΤΧ ΪΒΡΕΙ, ου <π)^ 

877. ΔΙΏΚΟΜΑΙ, ΙΐΤ£ίνο- -χ^λα;]*. ΤΙΝΑ ΠΙΣΤΙΝ,τί <η3. 

|ΧΛ^. ΤΟ Κ0ΣΜ1ΟΝ, η^ν δϋ- ι/.ε7ον άσ-φαλές ι τ/ναάσ-ράλβακ; 

ϊ'ΛζΙαν, το ευταχίον τη βα^ΙοΊία- ϊς τΐ βλεφασα εχας το ά/χτ^χα- 

τοζ» ΑΝΑΠΑΤΛΑΝ, άνά-ίΤαυ- νον τβτο ^άρ^οζ ι ΨυχξΟν'ΌΐΜΐ'^ 

ρν, Άνύκαυσ-ις 3^ χατάΐίαυσ-ις ξος λε/ε* το ίεο;• Φϋ^/^ον 8εο$ βΤ- 

λίγετα^• άναιίανλΛ ίε ^όνον, λεν β το Ινανί/ον ^άλΐίεί' χα^ 

οίχί χα) χατάτίχυλα. θαλιτκ;^τ} άιτο τβτβ, το θά/5^ο;, 

885. ΑΛΑ' Η. Οντα;;, -ξγ^ϋν, * , ν ΐ88 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

899• ΑΡΧΑΙΟΝ ΤΑΦΟΝ. τον ο^ •:7θΛλ« ω/χί\ίμλ\μ^οι. 

ΠΗΓΑ^ ΓΑΛΑΚΤΟΣ. ΤΤΟλυ ^αΤ^, άί το ^ΗΧ^ύΰΊ -7Π1- 

^€1^, άντΙ ? -τγοΜλ ί^'κρυχ. θηκην πατρόν, τιιν σορον 
λ6)/^, ιιθ-α τϋ λ€<>ΐΛνον ετ^^ί^. νελρη, ν^α^ίχ ί/κπί^^ον' 

909. ^ΤΝΗΘΕΧ ΟΜΜΑ. οζ^μΛ^ Ο «^ ίφΛηΌίζομ.ηι 

915. ΤΛ, ΓΑΡ ΠΡ02ΗΚΕΙ ΠΛΗΝ Γ ΕΜΟΤ ΚΑΙ ΧΟΤ 

άληθ'^ίΑΐ', 7^^^°^* 'Τπθ-Λνϊί Οία; ίτταγβ*» οή (^έΛνι 
93α ΤΟΙΑΎΤΑ ηΡΑ»Εΐχ. τα 'ζτα τμ τι^ιϊ τιγνί- 

/^ν* 2^?Πϊ3ρθ$. Τα'πΙΤΙΜΙΑ. '^ίψΒ^ ΤΑ*ΓΛΑΙ2ΜΑΤΑ. 

ροο. Κ0ΛΧ1ΝΗΣ ΕΗ Α- ηγκι^ ^,^Ρ? άν^ρώτίων, ΕΛΙ- 

ΚΡΑΣ, «κ ^οί; ακο» τΌ•! τιία^ίί. ΙΙΑΙΕΙ. ηλ^Ιτη'ει τί ψ:/%ΐ |λο« 

ΝΕΟΡΡΤΤΟΤΣ, χύσ-β^ γάλίΖ- τε-κι^τ,ρίον τοιτο ^ον οολυ το ^'ν- 

κτΌί >£ί«;Γΐ ^υεΙιτΛζ. ΠΕΡΙΣΤΕ- ηθί; ο/Λ|ϋ(,α, ^/«ν η^ν σ-νντ^^ 39 

ΦΗ, ΐτβρίεΓίρ,α^ντ^ν ν€ρισ'(Τθν $1 οΊγγενιχψ κοή γνηοΊοίν οψίν τ« 

ίο ΚΤΚΛί^. ^<λ^ά^β Ίίίντων βρ^των, ^5 'Ο- 

903• ΕΣΧΟΝ ΘΑΤΜΑ, Ι- ρΓΟϋ. 

βαίρα(Γα. "Εχα; ^αΖΐΜΐ, ^^ ^^"- 9^ ^• ΔΤΣΦΗΜΛ ΜΕΝ ΟΤ, 

^ά ]χί 5%β• ωσκερ ΙΧίτΙολ ϊγω, ^/βν ο^κ€^/ ελεεινολογβΐΛ^. Τί^ 

κβή Ιλιτί; /χε εχα, ΠΕΡΙΣΚΟ- ΠΡΟΣΗΚΕΙ ΤΟΔΕ. τίνί άρι^ό- 

ΤΤΠ» ΊΤεριεαίό'ίΤΥ,σ'α, κνχλω ίΐ- ξει το ^Ίίίία'ζυι Τψ τά<^ψ κ^ άνα- 

Ιον. ΕΝ ΓΑΛΗΝΗ, εν "ηονχία, θ^αα^α άναθεΤ>α/ 5 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 189 

925. τηΑΡ8£ΐ ΚΤΡ02, Ι'Άντυτ)^ ί^ζμ, 
935. οτΔΕ ΜΗΤΡί δτχχ£ρη:(. Ο *βϊν, ου ^^^ τ2το 
•πι ριτε^ <ί^Ρ^^ οφ^ϋί^ 7ΰΜ Δ/^- τ>ίί ίγγελ^ζί/; λίΐ- 
'Τ^ίταί αιπΑυί' ^ίφοτυα κ^ μητρι δτ2μενη2. 

939. ΜΝΗΜΕΙ* ΟΡΕ^ΤΟΤ. τϊ Όρύ<ρυ μΥ1ΛμΛ(Τ0)ΙΛ. 

943. αχ ΕΓίχ ΦΕΡΕΓΓτο:6. ων '^)ω ιί^ ΤΌ ^α^'τΐ^ν 
^ίμ3ρο$ άτπϊτίκιι, οίον ά^<οχρ5α^, ^ίχυαμν^ ανοΐ<Γί- 

950. ΕΙ ΤΙ2 ίίΦΕΔΕΙΑ. Τ8Τ0 Τοί /^ζΤ^ρα ζοΛίΟΧ, 

951. ΕττΓΧΕί. άνττ τ« 1'7ατυτγ')(ΐ'^τ^ί. 

952. ΐΕΤΝΟΐ^ζα^ σΐ'μ'7Π)ν)1στο• τντο σιωοΛ^ν 'τφ* 

953. ΒΕΒΟΤΑΒΤΜΑΙ ΠΟΙΕΙΝ. ^ίψεΊΜ ΤΕΑΕΙΝ. 921. ΕΠΙΤΙΜΙΑ, αί ^ί|ΛX'- 93©• ΤΑ'ΚΕΙΝΟΤ ΣίΙΤΗ- 

^ίαί, κα} αϊ η|χα), ώ^ ενΤΛυ^α.. ΡΙΑ. ι) εκε/νβ σα/Ιψία, -ην ίι^ελ^ 

ΘΑΡΣΤΝΕ (Γαΰττ)^, ^βν θάρ- λε σ-^σ-είΐ' τ^ρί^. ΟΡΑ, ίλίΤ^ξί. 

^9. θαρρ» Ιγώ- ^αρή^Μ εΤ€- ΘΑΤΛΙΑ ΤΟΙ. ^^ίίν ^αυμ,άξα» 

?ον. ΟΤΧ ίΧ'ΤΤΟΣ. -ζ/οι; ν θϋ% κατ Ι^ίΛυττ^ν. 

'^ί βΗΛτ} τ':ί%η αδ) (τύνζζ-ίν, 935* '^^'^'* ^'''®''' *^*''> ^'^^ί* 

927. «"^οί |8ίαν, βίντι τ^ /Λδΐά ^γ^^^ τε^νος τη ι^τίτρί, οίίΙ /3α- 

βία^, ωΰ-ΊΤεξ ττρος λνρμν αίον, ρό^. 

ίντ) ^οΰ ^^ο^ λύρας' τσροί άρ- 937• '^^ "ΒΌλλά ιΤ^ίί τον τά- 

>φρίον ίΐ ^ια,λεγί^ίίΐι, άντ) ^α^ί φον τ5 ττα,τρος ίντάφία, 

^ίά το λαζεΤν άξγύξίον. ΟΤ 95®• ^Ι ΤΙΣ ΛΦΕΛΕΙΑ εη 

ΠΡΟΣ ΗΔΟΝΗΝ ΛΕΓί2 ΤΑ- ^ΛΊζ τΤΛραΐγέ<Τ6<ηψ, ουκ αΐτο«/χ^ 

ΔΕ, άντ) του, ού λέγω τβτουί ψο^ΕΑΟ/ αν^άς ίι^λονάη. ΕΤΓΤ- 

^ο«ί λ(>χΐίί νροί Τερ^ίΥ Μοζλ^- ΧΕΙ, ΙιηητυχίίΐΐΜγωζ γίνντα^. 
Χύηοζ ; 190 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ* 

959• ΠΡΑΚΤΟΡΑ» €κίΐχον. 

9(54. ποι ΓΑΡ ΜΕΝΕΐ:δ. άντχ τν, εΐί τινΛ ^ονογ, 

970• οτ ΓΑΡ ΛΔ* ΑΒΟΤΔΟ::^. ^©ζ^βίττονί». τα Λίν^, 

ίλΤΠζ ένδ<7ΐ. 

981. τα ΓΑΡ ποτ ΑΧΤΛΝ. 0£^ οΐ' Ί^Τζΰ ^ Τ^ω 

Α5α5*, α•7ΐ«ρ οίοταΐί τιαρ^^α^, άνβλρι/σζϊ,ί^ τον Αί>ια3ον• 
3^ /Ε5ς?=θ5ν 6λί>4»• (823.) α>ί ^μζ /^, αν ^^ω^ 959" *'%β'' Ιλιτί^α^ ά^/^εθίχ^ 

Τ8 ιταίξός. ΐΐρίκίωρ, ό άιταίΐγ/ΐ-ης, 
ά'^ο τβ ίΙοΊΤρΛτΊομ^ το ώηοΛίω. 

9^3• οΐ'^-ν 7^Ρ Ίτραγι^^α Ιγϊ 
ιΤρεΊΤον χξνιίτειγ ερΛ σε' ηγονν 
ού$εν τΤρόίγρι.Λ ετ) ιτζεττον Ίνα 
χξύ^Ι/ω εγώ σε. Κξύτττω (τε τό- 
^ε, χα) ^ο ιτρόσινιτον χίχ) το «'^α- 
7]Λα κατ αΙπΛηκην. ΕΤΙ, ττα- 
{ΐά το7ί χοίνοΊς ακ/χ,ην. ΠΟΙ 
ΓΑΡ. /ί^5χ£ί τίνοί ρα^υ^•}^σξΐς ; 
ΚΤΗΣΙΝ ΕΣΤΕΡΗΜΕΝΙ^. Ι- 
$'ερηρ^αυΐ του^ε, κα) ΐΓί/^/ΑΟ^ ^®" 
ίε, ώί Ινταϋθα. 

968. ΑΛΕΚΤΡΑ ΑΝΤΜΕ- 
ΝΑΙΑ ΤΕ. ^^ίρρηίΜΧ,τα- χωρίς 
^νΛψΒίας άν^ςοί, κα) ρ^ωρ^ των ετη^α,λαμ,ιων νυ,νων. 'Τ/^ην; τα 
λειττόηιτον ^ερι^α τγ^ς ηταρ^ε^ 
νΐας' ύρ^εναιοζ $ε, 6 Ιηθαλά- 
μ,ιος υρ^'/Οζ, ΚΑΙ ΤΛΝΔΕ, των 
Χεχττρων κα| των νι^εναΐων. Α- 
ΒΟΤΑΟΣ, χαχό^ονλος, ανόητος. 
ΕΠΙΣΠ!;!, άκολουθτ2<Π3^. ΕΤ- 
ΣΕΒΕΙΑΝ, $ύζχν ενσ-ε^ειας ώϋ^ 
^ϊτη Ιν τω *Α^η εκ τί ττατρος 
^ανίγτος. 

978. ΦΙΛΕΙ, εΤίϋδέ. ΑΣΤΏΝ, 
'ΐίολιτών. Άγο), οί άττο της αυ-' 
της ττόλεως' ζένοι, οι ώηο άλλο- 
τρΪΒ τώτ». ΔΕ2ΙΛΣΕΤΑΙ, :^- 
γαν φιλοφξονηηταυι* ώκο ρ.ετα•- 
φοράς Των τχς δεξιάς ερΧαλ' 
λόντων άλληλοίς μ^τα φιλοφ^^* 
νηαως. ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ• ιρί 

983. ΙΔ£2Θ£ ΤΟΔίε. ίγΠ Τν, ΊΌί.σί'Β* 'όχζ ιίν 3ΐί- 

ΆτΙοΛ^• 1& χ€Τρ6 }<ιρ ^Λχα* 1(9^ "Ο/χ*!^^• (*Ιλ• /• 
778.) 

ΠΡ0Τ2ΤΗΤΗΝ ΦΟΝΟΤ. άκτι τί, αι' τνϋζ /Ζ2ζ^ί^^θυ9 

987. τοττα — τώδε. άι^ τν, 0:/ί^. 

990• ΤΟΙΑΎΤΑ ΤΟΙ ΝΟ. ίί)ΡΙΛΤ «'Π^ί ίΤζΛίν&ΤΙ^ ψΛ^ 

996• ΒΝΓ τοι:6 τοιοττοι:^• Ό Χος^$ \;ζ^'ηΒ'αίνμχ^ 
χχέζ ΊΟ τολρι^ν *? Ήλέοτ^α; ^)κπν, 077 ρΤ^ ^©ς97ν«• 

999- £:£Χΐζ£τ αν την ετλαβειαν. » (;ιο^£ΐ> φι^η, 

τοιοτγον θρακ>:& αττη θ' οπαιζη,. λία# ίμφΛτηαΖζ 
τ^ ^ζ^ ^)κπν βώτία) <τ7τΚΐζ€(Οχχ^9 ωζ ριΛν ίμυττί\* 

985• ^ ΤΟΙΣΙΝ. α| κα^ά 99®• 'τ'Οίαί'Τα ιτα^ η^ Ιιτα<- 

τών ΙγΡγων εύτυχίντων 3^ α- νεσκτουι Ύιμ^αζ, ωη [/.^ λιιταν τ]- 

^φαλως Ι^αμ^νων, της ξω^ς ά- ρ7ν το κλίος κα) ξοία-αις κα) θα- 

ί«λησ•αΐΓ(ΐ|, νζο^άται ^γίνονγο νίσαΑς. 

ίον». ΕΝ ΠΑΝΔΗΜί> ΠΟ- 99^. ΠΡΟΜΗΘΙΑ, Όί^Ψ'^- 

ΛΕΙ, ίν η^ροισυ^ενω ΐΓλίίθδ* ιτο- θεια, ήτοι ι) τσ^ο τί τίράγυ^ατας 19^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

ριον βώτίοο ^)^^σαν, ά μΛ\ μόνον θ-^σο^. γγνη μεν"• 
Όϋ!>^ πάντα ο/ιοΐΛ τοΤ^ ο^ ^Αηνγ>η* ά Τίί ^α^^?ί.- 
βαίλΡί, άστΓο^ 'ΤϋΤί αυτοΤί Δ^νοη^σι ^>υα^ον 2ο- 

φΟΧΛδΛ. 2ΘΕΝΕΙ2 δ' £ΑΑΤΤ0Ν. Τζίίτο €Γ6ϋ'π£5ν Χβ^ά- 
λδ^ΙΟν. ΔΑΙΜΛΝ ΔΕ. ΤΟ Τζ/ΤΤΌν Υ^φίτ^ΐα Χ^ ίνϋώ^ίΟ^ 

χείρνισιν είχ^ί, '^ τ^χιΐί ρι συΜΑ/Α^ανο/Λ^νΐί. απορρει, 
δλ^τΊϊίταί, μΛζ^ί\8^ι• 

1011. ΛΤΕΙ ΓΑΡ ΗΜΛ2 ΟΥΔΕίί. ού λί^σΤΤελβΙ >^ 

»<ί^ν ί/^ί θ/Λ:λυσΒ7αί. δτ^καελ^ θανειχ. ον^ι/^θ-α 
ίΛίλρΤ το μ^τ (ΛΛ^^ζ τιμω^ΐΛ^ "^^Λνεϊν' ί^ ' Ο/χ^ϊροί* 
(ΌΛ χ'. 462•) 

Μ)? /ίΐ^ <ίνί ί^θ^ραί 5ανΛΤώ> :άτί 5^/^ν 8λί)ίχ)ΐν. 

1013. ΑΛα' ΟΤΑΝ ΘΑΝΕΙΝ ΧΡΗ,ΖΛΝ. ΰξ^ ΟΊΊ Τ»70 
Λίλ^Τ 70 ^(ΤΚλΒοίζ. ΕΙΤΑ ΜΗΔΕ ΤΟΤτ' ΕΧΗι ΑΑΒΕΙΝ• 

8 ΤΟ Τ» θαινατν <ί'64νον, ^λ' όταν Ιιτί^μούν τ:^ ^ί^τϊ- 

Τανείν, α^τδ ταί 7^α£5'^^α$ Ύ^^7^^συ,ς οΑ/ρνγ^χΊ^ τότε ρϋδ 

τούτον τνχν* 'τοιαΐ!^ οία/ τΤέΐσο/^^δ^, άν ο ^^νχτο^ 
* / 1004• ΧΕΡΙ, :ί}7ίΐ'/ κατά χεί- ιυχνΤΣλζΊ * ολδ^ξψ, ΤΟ ΠΑΝ, 

^α, κα^ά όύναμ^ιν. ΕΤΤΤΧΗΣ αντ) το^ 'ΤίΛντάτΤΛο-^ν' ηη:,ΐ(το'θΥ 

ΚΑΘ' ΗΜΕΡΛΝ, γ,γβν εύτυχα, ίέ επγ ενταύθα. ΕΗΕΡΗΜΛ- 

αίζει, ττροκότττα. ΕΛΕΙΝ, άνε- ΣΑΙ, &ρΎ,υ.ον ττοί^σ-α^ τ^ν γενε- 

ΛεΓν, ηγβν φονευσ-οϋΐ. ΑΛΪΠΟΣ άν. ΚΑΤΑΣΧΕΣ ΟΡΓΗΝ, χα- 

ΑΤΗΣ, ε^α^ 'Της εν βλάζ-η λιί- λίναγίϋ/τίοΌν, ΑΡΡΗΤ', ακεκ- 

^ί άτΤΛλλαγηα-εται» φορΛ, ΑΤΕΛΗ, αιτζοαιτα,. ΕΙ- 

Ι0Ι5. ΠΑΝϋΑΕΘΡΟΪΣ, ΚΑΘΕΙΝ, ύΊίύΤΛ(Τ(Γε§^α{. ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 193 

1024• α'πηγγεααομην. ίτη Ύου, α ^<8ν* 'τό Λ 
#ο^)ΐ9ΐλ£ν, 6ηαγγίλ\€4:ν φ>κπν• αδδ* αττοχειρι μοι• 

1032• £ΐΚθ:$ ΓΑΡ ΕΓΧΕΙΡΟΤΝΤΑ• €0^$ ;$ 1^ Κ9^^ 

μχΐη' (ΝΒμ. <ί^. 51.) ί-ττεί ρίζοηοί τι >9 ^ιαθ^βίν 6Μ)6£|τ. 

1034• Χη\τΑΝ ΕΤ ΑΕΓΗ,:!. ΟίΟν ^ Χ^ίΙζ^ί, 0Τ6 μβ 

ίυφημ;ησ{$* 'ιΤΤΌΐ "τηΑζΟοιαημ^ χ^ ί^ιΐϋνέπ» σ^^ όταν €<^ 

1042• ΑΤΙΜΙΑ2 ΜΕΝ 0Τ• ΟΟΟ ίτίμοίζω Οϊ, ^Αλα 

ίας^(Ζμ^ συν, 

1045• Η ΔΕΙΝΟΝ ΕΤ ΑΕΓΟΤ^ΙΑΝ• «Γβίνον 0^ Χ^ΙίλΖς 

Ιϊλβζ/τζΛ* Δεινών 'έ^ ^υμψος^ Λχ^οΐΙααν αυμ6»λΜ;€4νι 1024. Α^ΠΗΓΓΕΛΑΟΜΗΝ^ το άχοΰο-αί α ΙκοΛνί^ας. 

γ^8ψ Ιχι577δλλον, ίίτβχ. Έΐτα/- 1041. ΑΑΛ' ΟΤΝ ΕΠΙΣΤΩ. 

γελλω, αιτώ' Ιιταγγίλλο/^α^ ^^ β! μ^ ίχ^αίρΒ^ί μ^ε, αλλά Ιιτ/« 

ναθτ^ικ«^, τ« ύ^^ι%^^5ι^^α^|, ΚΕ- γλοό. 

ΝΟΙί Γ ΑΦΗΣΟΜΕΝ, αιτ^α- 1043. Ί^^ Σ^ ΔΙΚΑΙ^, τ^ 

χ73ν καταλδίψοιχίν. νο^ιξαίί^νψ Μ σί $ιχαΙψ, Η- 

1029. άλλ' ην 'τάτΜ κατά την ΓΗΣ^ ΣΤ Νί^Ν, η'/βρονδίίσ-β^ 
^ίσ-ίκ τοίΟίίτη, χατά β την ^ρο- ηρί', η|«^7ι? Λ Λίλον(ίτί άχολβ- 
>ηίΓΐν Ιλάσ•ο•α;ν ην. θηο•θ|ϋΐβν. *Η/ου|χα^^ το η'/ί5|χονίίί«ι 

1030. «Τίτηίίϋβ το<αι5τη χα- χα) ίίηγά;, ίχ» την οτυνταζίΡ 
τά η^ν φρόνηίπν ^ιά )3ίοι; (ίίνειν, άιτο ίοτ*κη^ 6<ί αΐτιατιχην, οίοκ 
©Γα ντί^ςχες τότε» η/ϋίαα} βΌΐ Τ^ν ίϊον• 

1035• ΜΗ ΠΑΘΗΣ ΤΟΔΕ. 

Ο 194 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

η^ ^τ πΡΟΐ^ΚΕΠΑΐ καβ:α«• ί^ ά/ΐΛρτάνβίν• λρ^ρϋαζί. 

1050. ΑΑα' £Ι η0ΙΗ:ξΕΙ1| ΤΑΤΤΑ• οίον, ΤΌίζ <Γβ4νθΤ(? 

1052. ΠΑΑΙΝ, €4^ Τού'^νΚΤ», ^^ «ΤΟ Ο9<νηΐ0ΐΙ. 

1058. ΜΕΘΕΨΟΜΑΙ. άνΤΙ Τοί Χύίνβ^νΐίσ». 

1062. ΟΤΑΝ ΓΑΡ ΕΝ ΚΑΚΟα• Κίτ^ 7Ό Όμΐ}- 

ρίχ^ν* ('Ιλ. ρ'. 32.) ρβχ^ίν ίΤέ τδ νίττηο^ ^/ν^. 

1064• 70 ΑΝΧ19ΕΝ % Τ^ΤΠ^,. ^ /^^^ ^^^^ ^^^^ 

Ο^ φυοΜ»^^ ^ 7|ίιΐ5 οί' 73^ ^ρ^ Οοςϋίον ί^ τφ Χορό! 
ά>«^νοΕΧ79ί/ηι '^ Τ9 ΚΛ{^μ.ν)ι^9ς6, τον «τΤέρι 1^ άλρ- 

(^<»ο«^ φυσίκ,ή 'ηί %^ φιλΡ9Ρρ>ί^* ^ Λ ΚΛε/&^ν^ 
αςορ^^• Το Α έζΐ^* Τί τω; ανάρ^ιν φ^οημωτίτο^^ 1050. ΕΙ ποιήσεις άηΤο$έχομαιΐ. 
ΤΑΪΤ', ^ν ^ /3οόλβ. ΕΠΑΙ• 1059. ΙΜΕΙΡΟΤΣΑ ΤϊΤ. 

ΝΕΣΕΙΣ ΕΜΕ* μο ιτε'ψοίζ ^η- ΧΑΝΙ^Σ, άψτϊ Τ(Λ Ιτίθνρ^^. 

χΛχον. ιΤο<ηΤ(χά;^ το αοτο. 

1053. ^ί^αι>.ω^ . βίίεν τ^ά/ί ΐοόι. ΦΡΟΝΕΙ ΤΟΙΑΤΘ'. 

Ιη ι^αλλον ΐΜμΛΟΎιμ,εην βονλης φρΟίΊϋ, το φξόνηοΊΥ ί^ω, άρ^ΊΛ* 

τίΟΜ^, Ας-Β ^Μνίτι χαλίϋ^ |3β- ?άτ»;• χα) ^/>ο^ά? τΛ^, άψ7\ ^ί 

Λευο^η;, οό βονλεύσομ/χ/ι $τέραν γ^, μ,ΒΤΛζΛΠχόος, 
/βοΐίλι^τχακ^ν. ΦΡΟΝΕΙΝ, Γί|Ρ. ιοό-μ ΤΟϊΧ ΑΝίΙΘΕΝ, 

γβν. Φρονώ, τί νοΰ' χα) φ^ογ<Σ τονς ανω, τουτίη τους ίν αέρι, 

τα του ίβνο;, τουΊίη Γεργω χα) ΤΡΟΦΑΣ ΚΗΔΟΜΕΝΟΤΣ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. Χ95 

Μ»Μψ ορΖτπί Κ9^^^ Μ^/ί^^ί ηίϋί τρο^^9 ίφ* ΟΤΟΨ 

αφ ωΐί 1% χ^ ονηση €(;ρά»σι* Α^μ^η^^ Λ οι τηλρ^ρ^ι 

^ΐΤθ^<^σΤ0(Π• ΤΕΛΟΤΜΒΝ• Χ5&λ2^ Ο Χοζ^ χ^^ ίοϋυΤΌΙΙ 

1071. οτκ ΑποΝΗΤΟΐ. άνττ τω, Οτχ *έ^ -τιρλν 

ΧΘΟΝΙΑ• ού •?ί«) '0Αγ^ (ρτκπιτ, ^ίλ\α τία/ Χ5ί7α γϋί 
^^ρϋσαι Ιίΐυαιυ^ΐία• τοτ2 βνερθ* λτρειδαι::^• ^ *Α/βΐ- 

ΑΧΟΡΕΤΤΑ. ίφ ΟΙ^.ΟΓΧ αν 71^ %0ρ6ΖαΐΙβΤ• ΟΝΕΙΔΗ «Γρ» 

τα ^ν^^ ονβιΛ* «τηιΐν 011^^$ ?ν τι ΚΛι)^μν^<;ρο& 

1076. ΟΤΙ 3ΦΠΙΝ ΗΔΗ• 71 ^ΟΜΟ^^ /Ζ^ζ^^ τΖο; 

ΚλυτΛίμνηςραυ^* ί^νλβ)^ ^^ φηοιν, απ τα )ΐ5^τ οίχον 

ν^οαίΐΧέ, Χ3'^ ΟΓλ <9ΐν ύ>«ί• ΟΤΚ £Τ Ε8Π0ΤΤΑΙ• ΟΤλ ^ΰοι^^οντα; ίχβ^οι;, ΑΦ* ίΙΝ αοτο ίητιρΙ^^μΜηκως, γ/ονν ίν 

αύτοΙ 'ΤΒ ΒΛΑΣΤΏΣΙΝ, γ/βρ ^ο7ί κα^αχθον^οιί, ΰίητ£ρ>- τα- 

ίΣβωβ-ι. ΑΠΟΙΝΗΤΟΙ, Λη/^ώ- χας. ΤΟΙΣ ΕΝΕΡΘ', ^ο7^ κα- 

^01, Ισο^θα ίτ^λον^Τί. ί1 τα^' το ίνερ^^ν, ^ο τίάτω^εν ζη^ 

ΧΘΟΝΙΑ, ω,φημ^'η βροτών κα- λοΐχατά ττ^ν. ακολβθίαν των β^ 

ταίΑ)σβτ. ΧΘΟΝΙΑ, άντ) του θίν ειτι^ρηι^ώτων* ειηταυ^Λ Ά 

«ιταχθβΤίΛ• τ4 Λ πατα/θον/α Λτΐ τον χάτ» λαρ?αχ€ί«<. 

θ2 196 ΕΪΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

σΐϋίζ^ίσι /ζδΟ^ ά>λ>ίλ5ίί. ^ααετει, χινΛ^τένει• ο« μ^ί^ 
τΛφοζ^ Τ^ ψιΙ^" μονή Λ αωττι Ιφ^ Ιαι/χτϊς ;^ί 

1061• ΤΟΝ ΑΕΙ ΠΑΤΡθ:8. λ6(7Λ< ί ^Ιζψ' ^ί του 

ιηντςίζ <^νί^ζυσΌυ, ωζ το Όριρα^ν* ('ΐλ. χ . 424.) 
Τ2ν ΛαπΒον » τοατον αΛ;ρομο6|, άχνί^^οί ^, 

Το Λ ίζη$* άά τον τν τηντξΐζ μος^ Τ^^αχΗΟΛ* $ 

ΤΟΝ ΑΕΙ, βΐί ΤΒν ΟϋίΙ ^ονΟΥ. 

1084» ΟΤΤΕ ΤΙ ΤΟΤ ΘΑΝΕΙΝ ΠΡΟΜΗβΙΠδ• ^ΤΖζ^" 

1^104 •ψί/%>ί^, 3(94 ρ*>|/0Χ4ν<ί\Λ«σα. το τε μη βαεπειν 
ΕΤΟΙΜΑ, έτϋζα^ι ί3^ τϋζ α^ξω$ ^ρβοθ*^» ^τνηςιν ά'^το- 
9ίρ)ΐ35ίναί 'Ι^ ομμαίτοα* ίηχ τν, ι^ ^(;ζ^5«^ν6Ϊν ί,τοΙμΜ, ^ 

ζωΟΌυ ΥΧλ&•ζέ<θΌί^' Χί^Ι 7?70 λ^64 ΔΙΔΤΜΗΝ ΕΡΙΧΧΤΝ. 

^ Η 'έ^ τν ^ανάτν ία. Λ/ο' δ7ο(ρι»ι ρι β\ί*7Τκη αιη\ίζ, 
^\^' ο^ σ^ίώτκ '^ήζΟτκ^ι IV θ^ινάτν, οί' τϊ αίτ>» ίρίννιίί 

ϋΐΔΤΜΑΝΓ ΕΡΙΝΝΤΧ, Αί>*ίθ5ν )^ Κλϋ7αν*ν>ίς)Ε>αΐ'• 

1078. ΕΕΙΣΟΤΓΑΙ, ί,γονν ΔΤΜΑΝ ΕΡΙΝΝΤΝ, η/^ν ο\•3 

<Γΐ-'α?αίν«, ο"^|^^φωνί^, όαο/να,'αο- ίΐΓίκατα^άτου^ κα) άιτοτώοτταίδ-.'ί 

ΐ'δΤ. ΠΡΟΔΟΤΟΣ, ΐίτίο^ε^ο^ίντ,, άν^ξζύιτους, ^ον Αίγιθον »α| η^κ 

χΛΊαλελαυ^ιχ,εν-η. ΣΑΛΕΤΕ1, κί- Κλυ^αί^Μ-κ^5Γ^αν. 

ίτΓτα^. Το σαλίϋοΐ' κνρίως Μ ιο88. ουίίί; άιτο των α/α- 

νε-Μζ λέγε-ταυι, όταν επ' αγκύρας ^ων Λα το ^ίν ίι.τ:ίχχί θδλο 

χινρ7τα^Ι κα| αΓατ^Γ. ΤΟΧ ΑΕΙ, ατ<αον ΐϊΓ0ΐη3•αί το κλεο^ τχ; «ί- 

^ίο'ν&ν $η/.ονόη, ΠΛΝΟΔΪΡ- γενάχς ά\χν\ί^ως» Ίγγπν Ι ν ά^Λ- 

ΤΟΣ, ^<α τανΤος 6$'^ξίυ,ένη. ΜΗ νί/α. ΑΙχϋνα; «, ιτρο^ίβα'ν οΌί 

Ι3ΛΚΠΕΙΝ» η/»ν /χτ; ^ρ. ΔΙ- τα ί/κΑτίαΛΤα* χοή αΙχιν» Λ- ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. Ι97 

1090• ΝΑΝΤΜΝΟ^ κ#η;μνο^ 'τΐ^ ευχ,λβίοΕ^ Άίλ,ωψ 

>€νέ^4' ^^ ^-^^ ^'^' ^^^^^^ <9^ 0^» «» ^9 €ίλχ)υ τον 
€ΐι2ίιτ(ΐ τίίγκΚοϋΐ/τον• κοινον. ίϊή^ενή χ^ χοινον 'έ^ 
%χιτ70^ (χΙω\ιο$ ίχυητΛ^• ΥίΑΒΟΧίΜίκικ. γ^Ίΰυτζϋλ^μΜ^ 

ΙΙΟΙ. Α Δ£ ΜΕΓηΤ ΕΒΑΑΧΧΕ. α (Ι^ φυΟΐΙ^^^. 1(34 

μ^ηςα. ι^ομίμου έ^ολ^^ν» 'τ^'πνν "άΓοφ^ζ^/υ^ρην 7% αρπτα. 
Η ΕΡΙΧΤΑ, αμφτί\(Λ<τω τη ίυσ^ζιφ τη ^ Αιος* ίι ψςΰί 
τη ίυσ^ΗΑ, η αν τις ίρίοϊΐβν, άνη τν ^ϋ^ΜΧΰουί^ω 
ίΟζ^σφβζ^φίΛω τη ίυσ£ύφ ^α νο^μα, άνπ τ2, ^ 
€ΐ;0ΐζέ4α4 ^α'τ^ΰΰαν. τα. διο:£• 7ξ^Ψ^?) ζηνο:$• 

ιιθ4• Αρ' α γτναικε:^• ^Ο^ίφΐζ ;ταρ6<π σαί' ιζ^ 

βάτου* θ'α(^μα9'ν <Αι ^ οΙτοο^ομίΛ τν 'τοιηιν) μ*)! αμοί. 
τ5 άτπΓ/νελίο^ τν 5αΥΛ7ν κομ^σα^ τα λ6<-ψοινΛ, Ίνα 
υίτ^ς /σς/^<κ7ΐί γίηττϋίΛ ττί\ζ τίοζ^^ ί& 'Ο^τη^ ΐ{3λ συμί^ετύχ& ΐΊ^ς Λκ^ύνης αυτών, ΔΤΟ ΦΕΡΕΙΝ, ωΓε α^οφίρε* 

ως ητατΎ,ξ τώυι ύος^ ^ συγίεντ^ς ^ο^, 

άιτΧώί, η τοίουτό ^<., καθο λ£- 1096. £?θΕ ^ύίτ^ί" Ιιίάχα 'Τών 

γεταΐ Iν^α^?θα το ΕΤΚΛΕΙΑΝ Ιχθύων κατά %ο^α, αντ) το 3 

Λ1ΣΧΤΝΑΙ ΘΕΛΕΙ, ^γβν οι! ί^ύ'^^* ^^ κατά ντλοντον, κα^' 

θέλει ανο/κβα τ^^ ευγενείας οσ•ον νυν ύιτ' ί^ασ-ιαν εκίίνα'ν να/- 

«ΑίΛ, ίϋί ατί,αο•/ γ/νδθα^ ττ)ν β^. ΦΕΡΟΜΕΝΑΝ ΑΡΙΣΤΑ, 

ίϊ/ίνβαν αυτόν κα) Ιλατ7οί&οι^. τούτων ά«•οφβ/5θ|ϋΐ£νγ^ν το κράτος, 

ΙΙΑΓΚΛΑϊΣΤΟΝ ΑΙΠΝΑ, ίι- τουτ^Γΐ ^ο εττΐ Τίίτοι; κ/?άτοί. 

θ3 Ι9& ΕΙΙ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ. 

1107. ΙΧΤΟΜ. Τξ^φ^^ Β14ΧΓΒΤΑ• 

1108• Α&ΗΜΙ02• «Λ]ΐ3η^ χ^ »χ ιττί^)^ ζτ^μΐΜ ? 

Ι]23« ΕΙΠΕΡ π ΚΛΑΙΒΙΙ• ίξίΟ^ίτΟ^ ί}Λ}β 'θρτ?»^ 

«λ)ίζ?ί 'ιέ?/ν, «χ οίον Λί ατγβλρ» £ΐιο&|» <3Εί σαΐΛίχ^ο• 
1139• ΔΟβ*•. €1X0^ 6εΖττοΓ$ Ι^Πβ&Ο} 'πκκ* "ΐί^οα^ζ 

ίί λΜ# 70 Η τα Ε2ΤΙ• 

1138. Ψΐ^ηχ ορηίΌτ ΛΟΙΠΟΝ, λρτττον μίημΆογ^ ' 
1»το Λ ^ιισι λ^^σ« το τιΐίχοί' «χΐ^ιρ^υΐ^ Λ •χ« 

«θΚ/. ΟΤΧ ίΧΝίΐεΡ Ε££|Ι£ΜΠΟΚ• 'Ό/Λϋζί^" ('ΐλ• ?^• II ΪΟ. ΚΟΙΝΟΠΟΤΝ. η^ν 112$. α ΕΕΙΝΕ. τρ ί^^ 

ΐΛθϋΐχΐίη))^ ΊίαοϋσΙαν 'ηΐΜοι/, των είιτερ το^ε τί αγγείων τψύττα 

Ιμ5 Ι^οΐ'ΧορψάνΤΜ}/, αΜν, Ης μ^^ι νυν, ΌΤξος ^βμυ^ 

II II. ΗΔ* ΕΙ ΤΟΝ. αυ-τη ύ^ε λαζάν §]ς χαξας. 
η *ΗλεχΤξα, εΣ τον άγχ^^^^α^τ^ν ΐί^ι. <2 ϋ-Β'ολοιίτοΐ' ΐί.νγ^μ>€7θ¥ 

ννγγενγ^, είσαγγελλαι/ τιτρίτον τιίς ξωης ^ο^^ ^ΟρίΓ^ν, το5 φ^λ- 

ΙγΙ. τάτου άν^ροΰΐίφν ηξ ^ι^ίΛ, ύς 

ιιιβ. ΤΗΝ ?ΗΝ ΚΛ^- « Ι^ε^ίψψ ατΑ των ίλιτί^ων, 

ΑΟΝ'. ΊΙν ηχ,βίΤΛς συ φ^^Μίν- ^ν ^λ'^ιξον Βιιιλ^νίη, αΰ Τ(2ν αύ-ρ 

1 1 ιρ. ^^ φέροντες Ικ- η2ν εφ α!$ σ$ εζίττεμΛίον, Δεχο* 

ταΣ^Λ το ώιτλως βΛ^άξονΤες ]χ^ ώκΧας, τ*© τον Ιργο^ί^νον ε\ς 

ίηλοΊ' ΤΟ ίε κθ(Λ.1ξείν, ^9 γίψ Ι/μ λα,α^άν»* εΙσ^έχοίΐΛί ί^^ 

άΊΤ6Γαλ[λενον $ια€τωξε^ν, Μ οίτύα^, ή λΐ|Χ£κρ;» 1} τοιούτο 

1 1 22. ΠΡΟΧ^ΙΡΟΝ, άγτ\ Τ*νβ>• 
του, εγ) χαξύν. ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ. 199 

νβί) τον *0^)έ?ΐίν• ωζ }ΰ» Πήνέλΰττη ταΐζ^γη Ό^ϊκκγμ 
θρηνεί τιαρ* Ό]ί.&^ρ<»> ο^ ο]5? ^ική* (Ό<Γ. τ . 209.) 

λβϋο^, απ οΛλ^^ οώτϊ €9π ί ο^ τ?^ λέ7<?* άγ^^^ 

1131. ΟΤΤΒ ΓΑΡ ΠΟΤΕ• Οϋ ^ ^, ^)ί<Π, -? /ΟΙΤΙ^^^ 

αΛ^• ΟΓΧ. «ύ8α τίί /«ίτ^ο^, 2ίνν.α /ίίοΜον ^ «/αλΪ• 
το Λ «ΐΑθ:$) ίντί τν ο'^^ί. "ΑΜοϊ^• Οτκ ?ί τϊϊ 

ν£(ΐτ τπα 7071 θΓ% ^^Ρ^' μ(χ/4^ ;^ ?ν• ΙΙ49• ΤϊΙΧ ΕΜΗΧ ΠΑΛΑΙ ^Αν ντΤΛκηΐζ, ουδείς ίτι, 0ΌΙ 

ΤΡΟΦΗΣ. ΙνΒΚΛ της τροφής, τ^ς φίλος. 

ίΤξεφον βγω σ•β Ίτάλχμ. ΑΝΛ- ύι^ηψ ου$&ς ϊτι φιλίως $ιάκατοΰ[ 

♦ΕΛΗΤΟΤ, |Λΐ3 ώφελ&ας Τίγος νρος ϋ-έ. ΟΙ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Η- 

ΛτίολΜο-άοΎίς. Άνωφέλτιτος, ί ΣΑΝ σΌΐ φίλοι ρϋλον ^ Ιγύ» 

μ.η ωφελ•ημ^Υος' ανωφελής ^ε, & ΤΡΟΦΟΣ, ίΐίΐμ,ελψ^ς της άνα• 

|χΐ} ύφεληο-ας. Τξ^φης. ΣΟΙ ΠΡ0ΣΗΤΔΧ1- 

115». ΦΙΛΟΣ λέγεΤ{ή τις ΜΗΝ, ύ^ο σ5 ωνο|^Μξ6μ,ψ, 

τίνος, η ΟΤΙ φιλεΐ αυτοκ, καθο Ιΐ57• βΤΕΛΛΑ, -ή χοινως 

λέγεται εντΛυ^α, η οτι φιλΛίτα^ άνεΐΜξάλη. ΜΑΙΝΕΤΑΙ ΤΦ' 

νν αύτοΰ' άμ^ότεξα γάζ ΒηλοΊ ΗΔ0ΝΗΣ> ύιι^ερ^ολικψ η$ογη¥ 

ί λί^'ί» »ί €>' τούτοις: (Λθρκ*α•* ίχβ. ΑΜΗΓΠΡ, αοΜΛμ,ψωρ. 

νβ. 38.) 1264. ΠΡΟ'ΤΠΕΜΨΕΝ, 

Μη ^ταΐων, φίλος εΐ θΐ'ΐ^τοΓ^, άν^1 «5, Ιτε/χψ£^' νροιτέρι/ιτω 

φΙλο( ι} [β^πίρε^οΊγ• γαρ, ^τα ψιτροίίεγ νίψΊΤί/ο, -^ 
04 ^οό ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ. 1177• βΗΗΤΟΥ ΠΕΦΤΚΑΧ ηΚΎΫΟΧ, ΗΛΕΚΤΡΑ• "ΤΓί^ 

11 θα ΦΈΤ ΦΕΤ ΤΙ ΑΕΕΑ• άν(ΐγχ5^ον ίμ/ρόϋίαζίίνΰυι 
Μία• 

1184. ΤΟΔ* ΕΧΤ ΕΚΕΙΝΟ. τΐτΟ Λ;νΛ7αΐ ^^ 3^ ^ 

]ίέ. ΚλίΤΓΛί/ΐΑνίςρβΜτ "ώτ» IV Τ^μ.'Λ^ 0)(ημέυΎΌ^ ο ίγΐ- 
λοί ίγναρίσϊν* οντο^ Λ ου γ,^σχΗ τ^ *Ηλέ^τ?α#, Αα 
70 χ^Κ5^οθ^ ^^ σ»/&6Χ• ντξόηρον, κα) « ά|/ίκίΐ;ω• 3^ 

1168. η ΔΕΙΝΟΤΑΤΑΣ. (3 

^ά^ας ί^ούζ, άντ) του χαλειτίο- 
τΌίη^ν οίον ταύτΎ/ν ίβ λί/ει, 15^ 
ΙΐΤίρ^θΐ) νίκαός. ΚΑΣΙΓΝΗ- 
ΤΟΝ ΚΑΡΑ, α$6λφιχον κά^α, 
ηίιριφραηχως, άντ) τη ά^ελφε, 

1 1 8ο. ΛΟΓΠΝ ΑΜΗΧΑ. 
ΝΛΝ, Υιγ8ν των ά]χι^χαν«ν7α;ν, 
των άττορων, 

ιι82. ΤΙ Δ* ΕΣΧΕΣ ΑΛ- 
ΓΟΣ, τ^ρος τΐ ηλ/τ^β-α^^ άττο 
ΧΜχβ τ^ ισξό^ετις. 1183. Η ΣΟΝ. το νταν οιΓ- 
τΌ;;• α^α στ) υκίργζΐς ι) Ινίοξο; 
Ήλ«κτ5α ; 

1 1 86. ΤΙ ΔΗ, Λα τ\ 1\. 
ΣΤΕΝΕΙΣ ΤΑΔΕ, Γει-ά^^ί 
τίτ^ς τ»ς ς-ενχγ^ίς, ΛΘΕΠΣ, 
ϊξ^ω των θεία^ν νο^χα?ν, 

ιι88. ΔΤΣΦΗΜΕΙΣ, χε'Τ- 
λιάξείζ, εΧεανολογη, χαχολο^ 
γαζ. "Ητοι τά ίύσ^τζίία ταύτα, 
α Χέγεις, ι^ο\ κα) οϋκ άλλα; τιη 
άρι^όξεί, 

1 189. ΦΕΤ ΤΗΣ α/ά/χβ κα) 
^υς-νχίβς ανατροφηζ, ην άνετρά" 
φγιξ, ΕΠΙΣΚΟΠΏΝ, £α?λπΓαΎ, 
^ $τ/Αθνότι, ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ. 201 1190. ΟΑ ΕΠίχκοπΛΝ :$ΤΒΝΒπ^ ληί τν, ίμφ 

1192• ΕΝ ΤΑ, ΔΙ£ΓΝί12^ 09 ΤϊίΙΙ \ΐ 0^ Ή^ νΤΌΐω 

7^ω €ψηιυ9ρω τ^τϋν σια/1^^$ τον λί^ρν; 

1199• ΤΗ^Ε• ά$ τντρ• 

1200. ΜΗΤΡί δ' οτδεν Ε8κ£οι• 0^ ϊοΈϋ τΰί>ί^α 
Τφ ΤΥϊς μΜΤξοζ ονομΛΊΐ, 

1218• πΡ02 δικη:^. τι /ζτ^^ αντί ττί^ μίτν^ 

1221. ρττα:^ άτιμου• ύ^ μ^ιΑι ονομα,^&κν ^(υτον 
Μοιιίτχ. 

1222. τοτΓο δ' ΟΥΧΙ :κ>Ν. οϋ ΟΌ* #©ς9<π!κΛ^. 
1224. ιπ^ΚΗΜΕΝΟΝ, χ5^τιαχά«ισ/^ον* αί^&^^τοί; ίίρτ^^νωγ λόγων ^ιίγνως τ5το, 
γ/ΒΥ ίη ου^Ιν εγΙγνωοΊας άιτο 
•Των ζτων ίυ^υχιών ', ΕΜΠΡΕ- 
ΠΟΤΣΑΝ, Εΐηΐ2ΐΐΛ^Γγ^^ν, ΐίερι- 
ψανη ουσΆχ Λν ητολΚαΤς λίκαις. 
Δίαιτρέτβ, αντί τ'α ^«αλάριτεΐ' 
1\ι/ιτρε^& Η ης ηνϊ, αντ\ τον 
νερίψαττίς Βπν εν εκβνψ» ΠΑΤ- 
ΡΑ, ολίγα αίιτο των ΙμΜν ίυΓΌ" 
χιών. ΕΧΘΙίΧ, μ^Λ?λον μ,^^ιισ^' 

1 196. Οθ' ΟΤΝΕΧ'. ^ο5^ο 
'Λ ίχ^ίογ, οτη £ΐμ4 τοΓιρ φον^υσ-ί 
^ντροφ^ς, γ/αν σ:;κ2^αι^^^;|ϋί£ιο^. 

ιΐ99• ΤΙΣ ΓΑΡ. 6 ΓΑΡ αν- 
τ) ΤΗ ί£• τΙς ^% ίίά ττίσ-ίί ττ^ς 
ία/ίγκτ^ς ΐ(ΛραΜΥ6ΐ, ίλχίΐ σδ ι^ ΟΥΔΕΝ ΕΕΙΣΟΙ ^αυτί^ν μη^ 
τρί' γ,Λτ ού^εν εζίζτβτααι, γ/ονν 
ψοιουται μψρΐ. ΧΕΡΣΙΝ Η 
ΛΤΜ^ ΒΙΟΤ. χαχωσα χάρων, 
ηγβν 8ίΛ χΛκωσ-δως χ&ρών, ^ 
3ιά ΥΛχ<π(ΰ^&Λς φ^&ρβοιι^ς τψ 
ξωψ\ 

1205. ο ΕΠΑΡΗΗίΙΝ, ^^ 
γ^ν ο άρτ,ξων, 6 βοη^σ^ων, 

1206. ΙΣΘ* ΕΠΟΙΚΤΕΙ- 
ΡΑΣ, γΙγνω<ηίί €λεγ^<ΓΛ(. ΕΤΓ- 
ΓΕΝΗΣ ΠΟΘΕΝ, άιτά τίνος 
μέρους, ού^τάιτβ, ά>λα γενβς. 

1 2 14. ΜΗ ΉΕΑ^, ί^γβν ά^-. 
ελΎΐ, ΓεξησΎΐς. 

1 22 1, άτιμος» ί/β;/ «να* αοζ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

1233. :ξφΡΑΓΐΔΛ» '^ον ί>ΛΧΐν\^Φ 

1236• Α ΦβΕΓΜ*• λΗτηι ^Γλ&τόν. 

1245• ΓΟΝΑ! ^ΟΜΑΧΟΚ• άνττ τν ίνίχ^ι ^^ Οΐύ^ 
μΛΧος ίμοί φιλι«/ϊν> 'τ£ *Α>α/Α&μνονο$• £ΙΔΕ# οτ2 

1249• 2ΙΓ ΒΧΟΠΑ ΠΡΟΧΜΒΜΕ* άντι 7ν> σΐ>4 66^1 

125(λ ΤΙ δ' £1&Τ|> <Ο^Χ4&Τ0(ί| ί3^5^<» 19 ΜΧΜν' ^ 

Β'ζ^σνπζ^ β9ϊν' έ Λ >ΓίΙον άαφοΛ>ί^, 2^ ιθ ηΛ 

1252• ΑΛΑ* ΟΤ ΤΑΚ ΑΡΤ£ΜΙΝ• 5 ^(ΤΪ^^Πί /σζ^^ 

τιας^ττοί *0^φ>υ, ί^οτι χ^ μοινη ούσα τοσούτον ίί^ζ^ 

ί 
αυνβτο• 114^. ΜΗΧΑΚΑΙΣ Σ£- νιτ^' ην•; αύξοντος αύτύτ μ{ 

ΧίίΣΜΕΝΟΝ; ι|ι^(ΰ|6Μν«κ ^ου^ο σώξΒτααι, ^^^ '^^ ψυΚάσ'ητοψ τ^ 

ίΐ/λ^ΰταιΐ ΰταφίπρον οΓθν, &ά ^ι ατώξεται, άρτ) τ5 ξγ, χαθι 

χαϊ ξωντα' ίιγξψενον $ε,το ι^ι;ιν 1243• ΚΑ'ΠΙ ΣΤΜΦΟΡΑ^ 

ίιά [Μίχανων ^όξΛττα άν'οθα- ΣΙ» η^^}^ Ιιτι τ» η}]ν.?£?ΐ}χ»η, 

ΐ'εΤί', ^ο ίοχίΓν £;)ζίΐ, οί ρ)ν κα) ΓΕΓΗΘΟΣ ΕΡΠΕΙ ΔΑΚΡΤ^ 

το ί*α μΛίχΛνών (ηαΌοσΊίίνον, ΟΝ, χα^Λί ^«ίί^νοΐ' χίΤται. 

ίοί^αι Τίνα, άντί ^δο 9Όυττ^ρ λρ- ίΗ5• ^"^^ ΙΌΝ ΑΙ. ω γοτ^ 

Τ8 γίνο^χα/» χοή Ι$ύ9|Μΐ/ ^τ^ιτ, οτβ ψύμΛτοί φιλτάτου »ιταρ Ι^ί' 

χα) ά-ίτο Λΐηχηχτ,ί «{^ γβνίκ^κ ΐΤ€ριφρΛΓΐ\ω(, άντ*) ^ο^3 γίνν%^ 

ίχ& ττ^ν σύ^τα^ίν, ώ$ το ^νοίΜΐΙ' φιλτίτου ιταρ ^ρο», τ^/βν Ά^'*• 

οίον, σαί^ω « φόνου, αντί τον ι».ψνονοζ, 

ρυοι^ουΐ ατε αιτο φόνου- σώζω, χαϋ ΐ253• ΤΑΝ ΑΕΙ ΑΔΜΗ• 

τβ φυλάδ'α'ω' κα) σώξίΤίή τι^ ΤΑΝ, 715;^ αεί αφ^ορον, •?/•;;? ΤΕ12 ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ. 1^0} 

1257. ΟΡΑ ΓΒ ΜΕΝ ΔΗ• 'ί^ ΙΙΤβ Κλΐ^^Λίζρθ6? 

126α ΑΝΕΦΕΛΟΚ βπββααε:^ ι^ιώτφ 'νΐ^ΰ'/μ.νησ» 

^\^(^^^4^^^• οτ ηστΒ ΚΑΤΑΑηΐΜΟΚ» οτΔΒηοτΒ αη- 

/ΜΙ ίίχυίφμοΊ^ 

ΐ2β4• ΟΤΑΝ πΑΡοηίΑ «ΡΑΖΗ». οτΑν ί^ηξίφι Ο 

ο Χ5"ϋ^ ί'ΤΠΤίίΛιοί• ιρ ^ ^^ΙΜ(( τά <τ;> ΐϋν Ά><«- 

12<3& ο ΠΑ^ ΑΝ ΠΡΕΠΟΙ. Ο 710^ /^^^^ ^/^/ 
7^ Χΐχξ' Α^ν /^ ^^• ΤΑΑΒ ΑΙΚΑΙΑ• ^^^Χαυ^ 
ΤΑΔΕ ΑΙΚΛ«• ιτα^θ^νοτ. ΑΒΙίΙΣΑ ΤΡΒΣΑΙ, ΣΙΜΟΝ, αφανΛψαι ^ννάμ,ενον, 

αζίον ψομίϋτω ^ρδι^θ^ίΌ/. ΛΗΣΟΜΕΝΟΝ, αντί τοα ΙΐΤί-» 

ια6ο. ΑΝΕΦΕΛΟΝ, ^«νβ- λφη^τομ^Ένον, ΤΒτέπν Ιττίλτ^θ^- 

^βν, άναχ&ίαλυμψ^νον, ίιτο ^β^ ναι ^υνα/χ.£νον. 
ταφψίς 'Τβ {ίή ύττο νεφΒλών »- 1268. ΤΑΔΕ ΔΙΚΑΙΑ, τιίβ^ι: 

χαλυ^/ιρ^ιτου ά£<)0^. ΕΠΕΒΑ- ίί ΤΒς ^νκαάους λάγ&ς. Ύο ιταν 

ΑΕΒ, α»ί^ιηι^ας'' ίΐΤίζά^ΚΜ, ^^ ουτως' ί ιταλών χρόνο; '^λ$ ά^ 

ίΊ^ίτυγχάνω' ίνταο^Λ !ϊ Μζα' μ^όξοί αν ε[^ι,οί Ιννίι:μν τάρτ^ί τί$ 

λες, άντ) τβ €\ς γνώσιν ηγαγες, Λχα/β^ ΧογΗς* 
Τ&7ί$ην άνψνηα-ΰ^. ΚΑΤΑΛΤ^' &Θ4. ΕΙ£ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ. 

1270» Βαζοτ ΤΟΔΒ. 'Λ«β»; το ί?^^%ς^μΒψ'' τοι- 

1272, ΜΗ ΜΑΚΡΑΝ, άντϊ τν, μ^ μοχβζ. 

1273. τιχ οτιτ ΑΒίΑΝ ΓΕ. 77^ αν, ^1)01, σου ^α- 
Ιί'ντοί, ίίί(οίΙοζ ϊλΡΡΤϋ άνη λ0>6ητ (Πβτττί» ; 

1280. ΪΠΕΡΤΕΡΑΝ• λ«^Λ4 ;^ρίν• ΤΑ^ ΠΑΡΟ^ξ ΧΑ- 

ριτοχ. *? &ιή$ Λαρ»ΛΛ4• 

1289. ίΙΔ* ΙΔίΙΝ• ^ΛψΒ^ α Λ' *ί^ν. ΜΗ Μ* ΑΠΌ• 

«ΕΡΗ^^Η^Χ. ρι "^«τ^ρίσΐίί ^, φ)!σι, τν μ£%&οίΐ 'ίαν 
β^ '^ 'Λλ^ον μΛ^νγ^ϋΐΛ σ3ί, ^(^^ '^^^υίσγΤ οοτ» ;3 

1296. α ΦΐΑΑΐ ΕΚΑΤΟΝ• ω φιλ3ΐ^, ο<ατ )ρ£θ(/σα» 

ίΛ>ν>> /πιι^9€7?β^Γ€7ο Λϋτίω ΐ3οηίπ)ΐ}, ^^^^ι ο ^ί^ο^, 5 ^ρ1 
-τον Αί>ΐί\32?ν ^ τΖα; μΛτπζβΐ^, σιωστγισουι' ομαζ Λ ς^ 
σι φιΧΊατϊίϋυ ϊνονία /ατζ^σοψι. Ό νπ^' «χΛι/ον βώ<Γ)η^, 
5}ν ©νί^'ΤΤΤϊΤδ ίίλτπσΛ, 30^ έν^ τ^ίττον ανοα/Λν τφ /<^ί 1270. ΣΠΖΟΥ ΤΟΔΕ, ί^βν νβ?, τ^ί ^^ύτ^ν χάριτος, γ/^ίΐ^ 

σωξε, φύλΛο-σ-ε* τβτΐ^^ ^ιαχι^ρο Της «τ/ίι^ρία^ νου. ΔΑΙΜΟ- 

ΰταυτί η^ν. Βλευ^ρΙαν. ΝΙΟΝ, Βντυχίς. ΕΙΡΓΑΘΕΙΝ, 

1 28ο. ΤΠΕΡΓΕΡΑΝ, υψι^- ε!σγΒΐν,χωλύειν.^ 
λοτίρχν, αμΛΪνω χίριν, άιτο χοι- ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΒΚΤΡΑΝ. αο5 1305. ΜΗΘ* ίΐ:3 ιΤΛΤΡίΐ,ΛΝ* Ιμψογττ/ϋο^ ΤΟ σιω€^ 
ιίίί "^//ΤΒλ^ϊίΛί* ίίρκ^* >ν ^^ ά« 'ϊ^ λΒλεγιυ^ζο^Φ 

ΧΡΟΧΟΤ ΓΑΡ ΑΝ :^Ι ΚΑΙΚ>Ν £Η£ΙΡΓΟΙ ΑΟΓΟΧ. ουραΐ^ 

ρίϊται )«ρ, φηΛ, την ώς^ίΐρίΛΐ *^ μ^ϋ^\^ί^^οίν 'Οΐ^ρ^- » \ •• • 1297. ΑΤΔΑΝ, αντί τ» α/- 
γίλιακ• 1^^ '''*/'^ "^^ θΛνάτβ τοί 
Ό^ΓΜΐ λί/β. ΕΣΧΟΝ ΟΡ- 
ΓΑΝ ΑΝΑΤΔΟΝ, ^ίίΤίΓΐν α- 
^ωκβί ΙγΒνψψ, ΟΤΔΕ ΣΤΝ 
ΒΟΑ, χα) χω^ή ίγενόμ^ψ, ώς 

ΠΡΟΣΟΦΙΝ, οψίκ, ψφάγΒίαν, 
^^ί οιίί* αν Ιν χίνίιίνοίί ΙΐΤίλα- 

ϊ3θ5• ΑΝΤΛΕΙ, κενοΊ. ΕΚ- 
Χ£ί, Ινθα ύυ Βδ7 αναλίσκει, 
ΔΙΑΣΠΕΙΡΕΙ ΜΑΤΗΝ, σχ^ρ- 
*1ξα άκΛίζωζ, Έιτ< ύδατος λείε- 
χα\ το άντλεΤν και Ικ%εΤν, οΊον, 
αν^λ£7 ης λίτο τβ φρέατος υ$ωρ 
χα) ίρίετα^ι χα) ανέλκεΐ' ε^χεΊ 
<έ το άντλούυ^ενον ω ς" ε 5^ αντί 
ηνάγεται, ^^'^^^Ρ λ^ι^ιρα χα) 

1307. ΧΡΟΝΟΤ. 6 λίί/οί 
γαρ σβ κώλυα το ίγχΛψον του 

ΐ3θ8. ΤΧ? ΠΑΡΟΝΤΙ ΝΤΝ, 

7Τ£ρ*(Γ(Γ0ν Τ, ΤΟ ΝΪΝ η ΤΟ ΠΑΡ- 

ΟΪ'ΙΤΙ. ο τεαρών γαο χρόνος λεγεταυι χα) ο ννν χξονος' ίιχο» 
ίί 6 ιταξών ννν χρόνος ου λίγε* 
τα|• «ρχέί γόίξ το Ιτερζ,ν ΟΜΤοίν» 
•η το Όταξ'χν, η το νυν, ^-ηλώΰΌί^ 
το ενες'ωτα είνοοι τον χοόνον, δ 
βούΚεταΐ ^%λ5ν 6 λόγος* ά^Μ 
^9 αΐ^^οτε^ων λεγομ,ενων^ ά^ο- 
λε^ιαν ο λόγος έχει. 

1309. ΣΗΜΑΙΝ', ίηλβ. Σι^• 
μ,αίνω ΟΌΙ τοίί, άντ) τα ίΐ3λΜ• 
χα) οΊΐιι,αΙνω, το αρχίβ^ ιταρ' 'Ο- 
Ιϋ^ηοω. γελώντας ΠΑΪΣΟ- 
ΜΕΝ, το γελάν νοώοΌμ^ν τού^ 
εχ^ρβς. ΜΗ ''ΠΙΓΝί1ΣΕΤΛΙ, 
ίψ«τα|• τσερισ-ζτη τ} ίΐτί. ΦΑΙ- 
ΔΡί? ΠΡΟΣηΠΩ. οί χα^ίαν 
έχοντες λεγοντα^| φαιδρό), ειτεϊ 
των χαιρόντων αΐ ο^εις φαι^ραΐ 
γίνονίαΐ' κ^ άνΙις'Ϋοφως τα λαα- 
*κρά γελάν λέγεται, ώς ^αρ 
Όΐ^Ύ,ζω' (Ιλ. τ^. 362.) 

γέλασσ'» ίΐ ΊΤαςτα 'ϋερί χ^^ν 
Χαλκ5 ϋττο Γεροιτης, 
χα) γεγανω^ενον, αιτο του γα- 
νος •η χΛρΛ, το λα^'ηρον )^ ^λχ• αο6 £ΙΣ ΤΗΝ ΗΑΒΚΤΡΑΝ. 

1319* ΔΒ8ΑΙΜΗΝ ΒΡΑΧΤ. ^ξίφ^Ταΰ^ ΒΟΤΛΟΙΜΗΚ* 
1322• ΛΛα' ΟΓ^ΘΑ ΜΒΝ Τα'νΘΒΝΔΕ• Μ^ >^ 3^ 

^ά^^ν ^^Ζτα, 7ζ97ξυ(Οαι τον Όρ^* ΜΟοχ παααιον. 

1337• 2ΙΓΑ.Ν ΒΠΗ.ΝΕΧΑ• Πΐ^$ Τ Χφ^ ψόΜ Λ/« 

7»ιν ^ί2^ εηιτ α βΒΝΟί* 'τν ;ι«<<$^>ύ0^ μ^^λοι^» 

Χ£λ£ΐ^ αντΖα; σιγοίν' 1ϊ0 ^ ΉΛθοτι^α έ»$ ^μ^ ΧϊΑ/• 
><^Ίυα. ΚΑΙ φβροντβ:{ οι' αν οττβ τι:^• ^χτΛωτΛω 
ίγγ%λΙ±^ ί)ιίί^οκιη φίζ^/τη^, ην Οτχ αν ης ίιηίοαατϋ, 
?^ζΆ 1Λ α;α, 6^ ή<)ΐίά»^ λ^€οι, οτι χ^ΕΧ)» ί9ΐν• 

1342• χι πΑΕίχτΑ Μαροι• *Οπτημ^ ξώτ^ζ^ ση φοτ- 

1344. εγγενή:;• ίγγ^τγνηίβίκς^ % αξιο^ τά! >«• 1321. ΤΠΗΡΕΤΟΙΜΗΝ, Αν ιταρά φύ<ηψ ιίρ5τ/γΛ γΰμίξ^ιν 

ύιίουιγοίψ. Ύβ^^ίτα/ χα) ι5ιη;/?ί- τηψ αφιζιν, 

^^ν(Μϋι ίιΛ τβ αντΰΰ' ών τβ μ^γ 1338. ΧΠΡΟΤΝΤΟΣ. 'ηψος 

λέγεται ταανως• ^^ ί« ύτηρετου^ Λ^λονότι αβ'β -Λακ Μον ΐ£χ>- 

|χα^ ιταρά ^ο7ί ΆτΊιχοΊς. ΤΆΝ- |ιμτοι;. 

ΘΕΝΔΕ, ^ά ίνταυ^Λ. ΓΕΛΩ- 1340• ΟΓ ΑΝ, ^οια^I^α, ο!λ 

ΤΙ ΦΑ1ΔΡ0Ν, ϋΐΓ9 γελωτος ίν. 

9κιχ»χνμΛψθΥ,χΛξ(»τ6ν. ΜΙΣΟΙ, 134». ΦΡΕΝΩΝ ΤΗΤΠ- 

ΤΕ ΓΑΡ. κα) 7*^ Ρ'®^ «ολυ- ΜΕΝΟΙ^ φροιη^^εωζ ^Γερημ^νοι. 

χξόηον ^[ΐΊΤεφυτα μοι, ίλλως η ΠΑΡ* ΟΤΔΕΝ, ούίαμ^ΐς. ΕΓ- 

χα} ΒΐίεΙ νε εΐ^ον, οο ιταυσ•9ΐκίϋΐ Ιζ ΓΕΝΗ2, ίια^υτ^ς, γνηα^ος. ΟΤ 

ΟΛτία^ τηζ χοφόίς ίακρυρ^ουϋΌ, ΟΤ ΠΑΡ* ΑΤΓΟΙΣ, !τε ού ^λΐ}- 

ΑΣΚΟΠΑ, άΤξοο-ίόκητΛ. ΤΕ- ϋτίοψ οΰτίν, αλλ* ίντος αυΤων 

ΡΑΣ ΝΟΜΐ:ίΕΙΝ ΑΤΤΟ. ει τ'ίδτ xινίί5^»^ ϊ'Λ (ΐεγί^ίορ &- 

ίΤα-Πίν Λφίκοίτό μοί ξών, ουκ «τ* 7**^. ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ• αογ 

1349* ΠΡθ:£βΚΝ Η ΤΛ ΘΑΜΑΤΑ. ΟΜν ^(Υ Ιΐί!ΐβ ταί 

σημαία νμοί^ οι ί^^ζ$ΐ3 ίγγωσα» αν <7«* ββΧ^μχυπα ^ 

1354. ΕΝ τοιχ τοιοηχ>ΐ2• Χ5Ε^1? ίίί^ΟΤί, 

13&>• ΤΕΑΟΙΓΜΕΝΟΝ ΒΙΠΟΙμ' ΑΝ. ^1^9^!^, Ι^ρ ' 

ίμ'^2?α9Εν• (ι 303.) Τα ^ιΑ^ ^πρΐ(30Γ£ΐΛντα -ι^ λέ)άί• 

α[φ£(. ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΚΑΛία. Ο Κΰ^ χ^ Ίΰί μΜ Χ^€ίζ, 
1362. τα 0ΤΤ03δ Ε35Τ. ΟΤΧ ίράτΤΧηδ ίντβ '(^^ 

1367• οχ το φακΕίΐΝ πεδον. ου ^(«^$(7 άδ ^ 1347• ΑΛΑ* ΕΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- χα} τα |λι9 ««> «ί» ^^ ^ ί 

ΣΙ. ά>λ' ίΐ /υ^η Ικ ^γ^ΰ ^φύ- αταυωρΗίτται ηατ αότων» ίτι κβ- 

λχ^7^^ν εγώ ίν τχΊζ ιτα^αΓάοΊΚ. λα;;• Ιχβ αυτοΊί, ^τ/Κΰα 7^£οα§ 

οίοΐκοί Ινθα έπίχασ-ίν οί Γιλγοι η 137°• ΠΡΟΣΕΤΡΟΝ, ^/βοΐ' 

ο» βόες, οΐ κοίΥΜς ^αυλοι, οί κα) ίοίοΐ'. ΜΗ Μ* ΕΛΕΓΧΕ, μΛ^ 

^νίετερως λ^09^α^ τά Γοθ/ιά• ανάκρινε Λα ιτλ&όνωψ λ*/»ν- 
Γαθ/χΛΐ, κα) αί ιΤΛρατα^$ς. ^37^- *^Σ, Ι/λΪ»» ^ι;λβνΛ'<. 

1300. ΤΕΛΟΤΜΕΝίΙΝ. νβ- 1377• 0*^^* ΕΦΑΙΝΕΣ, «/ 

^«ί εΙλχ,φόπΜττ τ»ν κατ αύτονζ ίίείχνυς, ο'αυτον ο^^Κ^/ν6^ί. 
^ίΐοαγίίάτούν, ίϊτοια' αν σττωζ ί- 1381- £«Ί τβί ΗΧΘ^ΡΑ 

5^β«, «τί χα/^ίΐ«ν, ί?Γ5 λυ- Κ^'ΦΙΛΗΣΑ λέγεται τβ ΜΑ- 

'Τδΰχτα^ καθά ί> νυκ ^ίάκειτα^ι, ΛΙΣΤΑ ΑΝΘΡΛΠίΙΝ. γ/ουψ 

τα εκίίν,ϋν '7τάγτα χ%λ'χς ί^β, μ,ά>αΓΛ «γ^ρνί:ΐίύα^ ^^τηο'ί σΈρ 2θ8 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ• 

1384• ΤΑΤΤΑ. 7Λ Υ^ΡΤ Ιμ£ ^>ΚΠ. ΝΪΝ ΚΑΤΤΑΓ- 
ΚΚΗ^ΤΡΑ ΜΟΝΗ. 097Όυ3^ άνβ)ΐ5^ϋψ6 ΤΟ /^^ίοιμύί ^ 

':ίπ^μία/ζ Αί^ίρ3ου. £Φ£8£τοχ, μ^Λλιισετξ• 

1390• ΟΤΔΕΝ ΑΝ ΑΟΠΙΝ• 79 ΟΤΔ£Ν ;ΠΧρίλΧ£(• 

139^• ΑΐπΑΡ£ΐ χ£Ρΐ• άντχ τάί λΐ'ΧΛ^ζ, ου^Βτχ^ζ. 
£Ε οιχχΝ £Χα• ω§ ^νιχ^Λμ^ζ '^%^9 λ^<$ λ^^^^ ου 

%Η9• Τα'πΙΤΙΜΙΑ, τΛί μϊΡ^ϋίζ^ 

1402• ΙΔ£β* ΟΠΟΤ ΠΡΟΝ£Μ£ΤΑΐ. άν77 τν ί^ΰζ^• 

6x^(1• Του Ό^βςΌΟ Λ βίσβλ^οντ^ί, ο Χοζ^ί ταίίτΑ ^- 
σίν. ΆΜλ^• «σίλϊίλυ^ασι Α^ ο^ταιΰ^α οι 'ΤΤβρι Όρ^ 
:(?^ Πϋλά^ία^• Ίΐίϋτο Λ ίτΓΟί ό Χοζβζ φησι χι^ τί^ 
Ήλα-τ^Λ^' σιινίΛσΒλ!)ου(ηΐζ ΰυίτζΌίζ, Χ5^ το ιδετε /οζβ$ 
αλλίλ^ίί ^Ασιν α) τ5 Χοζ^' ί οτ< βξ» ούσα ί *Ηλα- 
*ϊ?Α λ^ ^σϋ^ ^^^ Χος^ν τνί <Γΐ;ο 9ϊχ»ί, χ^ οδτ©^ 

2ρχ€^3&«/ IV α ΦΙΑΤΑΤΑΙ ΓΤΝΑΙΚΕ2. Κί^τίΐ^ 4, 

^π«>!Τ>ίί έ'ξοί 2^7?(!ο64ν τΖα; ΚλχτπΧΛμνήςραυτ, $ί ά$ σι εν ΐβ^ια τ^/^ί/^α. ιταντα; ^ά α/άλ]Μ^^(^α ^Λ οτα- 

1383. ΚΤΚΛΟΤΣΙ, κατά τ^«;α;ν θδώ>. 
χί;κλον τρέφονται. ΗΜΕΡΑΙ ^ 1396. ΛΙΠΑΡΕΙ ΧΕΡΙ. ί- 

ΙΣΑΙ, και ισάρ^^ι^^ι η|ΐ^£^α(. ΕΙ /βν Ιτημ^ω $6ο•ει χ&ξων, 'Τοικ'* 

Δ' ΕΦΕΕΕΤΟΝ, η/βν ε] χωλυ- ίη Λ* «ΐΓί/ί^νβ ^όοτεως. ΠΡΟ'Τ- 

θ^ΤΕίτθβ νίΤν. ΣΟΦηΤΕΡΟΙΣ, ΣΤΗΝ, τταρεχίλεα-α. ΕΕ 01- 

φρονιΐ^ωίεροίς. ΜΑΧΟϊΜΕΝΟΙ^ βΝ £Χί2, Ίχτροο-φίρου^α ίτ^λοχ- ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. αο^ 

τ ^ΗλεχΜζζίξ €κ \ί ΌρΙίοι;, (οΗ^ν λείττει ^^ς το άνβλέίν 
•ώ; Κλι/Γοΐιμν»ςρ^9 αττϊρ ο^ τα! ίμφαίνΗίί ο τιοίΐιτ^^ 
006 64σ)ί>α>4ν. ΑΙΜΑ Φτ^Ν αρη:^ οίον ο ' Αρ>ΐί συν- 
Αγελά^εΙ^ αύτοΓ^, ^ίΑτίν αΤμΛ 3^ ^ονον. δ«ερι5ΤΟΝ, 

70 Λ' φίν '^γΐΟ(Αμο'1. ΚΑΚΛΝ ΠΑΚΟΤΡΓΗΜΑΤαΧ• 70 

Λ ΚΑΚΛΝ ούχ ^^ τ{3^τιτ^ζ^σΌυ ψτ/ισα* «νΛνηον ;^ τφ 
^% IV Χο^• οΜ' οτί 700 ΊΌίαυτοί, 6ρ>α ούχ λίβΛ 
τΜί άνθ'ρακτπϊΐί. αφτκτοι κτν£^• ίττοι ά$ 7ον Ορ^ςττν 
'^ιποιώ^ί θ9 Ί^ ίφιηστΌί κ^ίνε^, ί 'ί^ ^η) Έρίννυων• 
«ίίπιλτον 61$ τον Οίκον οκ Ερίννυβί, Λζ ζΧΧ &η (ρι/>«ν. 

Το'τΜΟΝ ΦΡΕΝΛΝ ΟΝΕΙΡΟΝ. ού ^0^ Τν ο'νβΐρ» Ττϊί 

Κλιηα<|Μν)ίςρΑ$ ^>ίσι• τντο >^ ]8<αιον• ^λ^ο^ τντο 
^ο•ιν• ά )(5ίΤ Βμχ,υτΙυυ άνεέζ^ττολουν, ΟΤΧ βί^ μΛχ^αα 

1409. ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΓΑΡ• ί Έριννυ^ ίφόζΰύζ ^^σα, 
υ Λ^μ^ν τΐί ί'7^?\^^ΰ$ βοη%$ νΘ(.ρ5ίν• ί *ί^ τν Όρέςου* 
Μρ^ρη^βταί, φ)κπν, έσω 9ε>>ΐ5 ο Όρέ?)ίί• ενερλν Λ 
ΛΡίΐΓ02. ίίτοί τν Άγχ,μΙμ\ονοζ, ϊι 7^ ρ^ονίαν ^δβν 1405. ΜΕΤΑΔΡΟΜΟΙ, ^ί- 'Ο^δεί-τίν, ε7(Γα; του οΤκβ, ει^ τ•ά; 

/«»5ο<, άττο του μΛτεξγομ,Λΐ το Ιζ ^ΡΧ^ζ ιτλονοΊας κα^ε$ξας τα 

^'^λ^ξω, ίΙΣΤ' ΟΤ ΜΑΚΡΑΝ, ττατροζ, αύτου ίτ;λονατ/, κρΛΤων 

ατε ουκ Ιτχ ίττ) ιτολι) άκα/χενει ταΓ^ %ε,^<^*>' αΓ]Μ.α νεακο'νητον, 

τίοσ-οοκαίαενον το ίνειρον των ε- οίντ) τ«, ^ί^ρο^ εί^ ίχχυοΊν αΓ|Λα- 

|χ^;ν φρΒνών, τουΤΒΓίν τ) ^αντα- το^ ΥιΤθίΐ/,(ΐοτιι.Βνον9 ^{γουν νεί«;Γ^ 

«Ία ι}ν ε^αντίξοντο αί ε,αα) <ρ/ίε- ηκ&ντ^αενον. ΕΡΜΗΣ ΣΦ' ΕΠΑ- 

•'Σ;. ΑΙΛΡΟΤΜΕΝΟΝ, ΐΤίοσ*- ΓΕΙ. 6 Έρι/,ης εττάγα αντον, 

^Ο'κχμ,Βνον, ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ, ^α- δηλονότι τον ^Ορε^ψ, 'Κρος λ^τ\ 

ρχγίνετα^ γάρ βοτ,^ος των νε- το ΤελΟζ, 
ιίξ'Μν ίολία Ίτορεια, λέγει ίε τον 

? αίο ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 

βθί\%ζί ο '^ί^ν 'νΙ^Ο^ρίπί. ΑΡΧΑΙΟΠΑΟΤΤΑ ΠΑΤΡΟΧ ΕΙ3 

ΕΔΑΑΐΑ. €ίί)ρΛαμα!^ ^;^^> ^ιΟΑ^ια οαυαμΛ'πχ^ νεα- 

ΚΟΝΗΤΟΝ ΑΙΜΑ. 70 ζιίφο$ 70 ^Χ0ν)1/^0ν 64$ ΟΐΙμ^Χ χ^ 
φΟ)/θν. ο ΜΑΙΑΖξ ΔΕ ΠΑΙΧ. Ό Έρμ)ί$ ϋΟΤΤΟν £^< ^Λζ^ί 

(ΟΠΌ 70 τιρ^ε^Λ, 3ΐ5^^κ/Ί^>|Λί σχ^τα> το» ^Ι^ετ ιαττου 
Τίνο^ί^ον <ίολ5ν• 

Ι4ΐ6• α ΦΐΑΤΑΤΑΐ ΓΤΝΑΐΗΕ^δ• οζ^ρ^Α^ ^ίίτα 

1419. Ε:δ ΤΑΦΟΝ. δΐ^ 70 ^ο^Λί'ττνον, το ^Οη, τ« 

1421. 2Τ Δ* Εκτα:6 Η«ΗΑΧ ϊί^οχ ΤΙ; ο# τντοίί 
^?λίν 071 6ΐ(77ίλ5«ν οΐ' τοΐί ίία'7Γρθ€ν5Ην ΉλίΧΤ?Α• 

1424. :5ΤΕΓΑΙ ΦΙΑΛΝ ΕΡΗΜΟΙ. Ο λΰγ^ς άτΓ07¥4Κ6^ 

βϊίί Αί>':€ν3Εν. *Ε?θί Λ 6%»σχ το& >«^νίζα 6νΛν αυχαγ- 
76^λε^ν 7θΓ$ έξ^ οί α^^λίΓ νίίι^ Λ, 2^ 70 /μ^ Λ/>3^ 
τςί^Ε^ν ώ τζ^ ιΡρίμαυΉ, ΟΓΧ ί^τοίτισΈ 1^70. Προχ^ί- 

το/νυν )8ο«α}ίί ο^ τί ανχίρ^'σ^ ττίί Κλιττα4/^ν»<5«4> ο 
/εοητίί ακϋυ64, χ^Η ο*Λρ>«9^ν το 'Τ^ςςιγ/^Λ τ^γ^*^^» 
3ι Λ' ίγγ^λ^υ ωιμ^ινο/υ^ον* χο^ 7ο /^ φο^τπκοΐί της 
ο-^γάοΰζ (ντηςα 70 Λ αα^γ^ζ ουό^^ >ιαΓον 3^91^ 2^^ ττίί 
βον\$ Ι^τ^^ατ/μϋυηυσυυτο. 

1427• ΗΚΟ« ΑΝΗΚΟ«ΤΑ. ΟΙ^βΓον 70 ^^νά^ΐα 

7^Λίχ5§/* 70 Λ ΑΝΗΚο«τΑ ούχ ώί )ΐ5ίΤ4>ινα<;}Μίία( 
^ ^Ορ^ν» (ρΛσιν, ^^Λλ τιαν 7ο τ^ΐίμα ο/ΚΊς&τάμ^α^^ 

Ι4ΐ8. ΠΠΣ ΔΗ; Β-χει ^^ τάρ^^ν θϋσ-ίαν. ΚΟΣΜΕΙ, ««- 
τίραγΐι.α ^γ^λονόη. ΤΑΦΟΝ, «ττί- Τξειτίξει. ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. αιχ 1435. α ΓΕΝΕΑ ΤΑΑΑΙΝΑ• ΰΰ >ίν6Λ τί 00601/ Τν• 

1443. τεαοϊ:5ιν αραι. άνη τν, βτΐϊρχον'ζίί Λ^πνί. 
τπΕΚΑΐρση&ι. οχ^^αοι 'το ΟΛμα. ιΡ^ φον^οαντβν βί 

1451. ΑΠΟΑΑΑΝ ΕΙ ΚΑΑΛΙ ΕΘΕΙξηηΕ. ΟίΟν, ΟΤΧ 
1454. ΑΕΤΧΧΛ ΓΑΡ ΑΙΓΗΘΟΝ. ΟίΟν '\1;θΤθ<5«ψ«ΥΤΛ• 

]Κίτϋΐα<Λ>Γ70 ^ '{σΐύ$ 'χ^ΐΰο ΚλιττοΑμη^ςρόϋ;• 

1461. ΤΑ ΠΡΙΝ £Τ ΘΕΜΕΝΟΙ. 'Ζα /ϋ^ ^ίί 6υ ^• 1428. ΩΣΤΕ ΦΡΙΗΑΙ, ωΓε 
ίχ Τ8 φόζου ορ^Ιας γενέ&οϋΐ τ ας 
ψγας /λ». 

144». ΕΙ ΓΑΡ ΑΙΓΙΣΘί^ 
θ* ΟΜΟΤ, γίνοίΐο 'ταΐηα ίτίλον- 
όϊΐ. Έ)» χ^ε/α Ιγ) το ει αντί τβ 
ίί&ε, χα) Ι ν ΐΤε^αί λβγκ;. 

1443• ΤΕΑΟΤΣΙΝ, τβλοίΐν- 
ται αί χΛΤΛροή των ητεφονενι^ί' 
>(βν ί-ηλονότΐ' ξώσιν οΙ ύιτοχάτω 
ήί Τίί κείμενοι. 

1448. ΣΤΑΖΕΙ ΘΤΗΛΗΣ 
ΑΡΕΟΣ, Μυρτιάς φόνου, αντ) τ5 
αΓ]ΐιατοί, 3 ό φόνος είργάσατο. 
ΆΐίΥ^χανΰσα ύΐίο ττ^ς χαξάζ τ»- 
το λεγο, είτα είΤίΓρεφοι^ένη τίρος 
•τον ΌρεΓην λέγει, ΟΡΕΣΤΑ 
ΠΠΣ ΚΪΡΕΙ ; ντρος ο άιταντοί 
έ ^ΟξΒ5-τ^ς, ΤΑ'Ν ΔΟΜΟΙςΊ ΜΕΝ, κα) τα Ιζη[ί•. 

1453. ΜΗΤΡίΙΟΝ ίΙΣ ΣΕ 
ΑΗΜ* ΑΤΙΜΑΣΕΙ, το φρίνι^μΛ 
^ο μ,ψρωον τΤεριφξΛΓί^όΙς άντϊ 
τί τ} ]«ί5τ'τ?^ άη^ίάσει βτβ ττοτί. 

1455- ΕΚ ΠΡΟΔΗΛΟΤ, Ιι^ 
τ» ^αν££8. 

1457• ΕΦ' ΗΜΙΝ, *λη<Γ/»κ 
ι?>ών. ΕΚ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΤ, Ικ 
^ών ιτρο^ύξων της κάλεως* νρο- 
άς-είΛ, τά ^αρο των τοχων τβ5 
«Γδο;, ά χα) ΐτροΊτύΧαίΛ λέγον- 
ται. 

1459• ΒΑΤΕ ΚΑ^ ΑΝΤΙ- 
ΘΤΡΩΝ, ιίορβύ^τε κατά τβ3ν 
οχι^εν τη; θιί]ία; μ,ερων αντί" 
θϋ^α, τά οτη^εν της ^ρας» «ίβ** 
*ε^ άνη>ίντ,ρι.ια, τά ίΐΓίθΐ^ ^ίίϋ ίΐ2 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ, 

μ^οι, ΊΌυ χ^τυυ ΚλϋΤΛ^^ν^ςροιτ, ωζ ;^ υμΐ)ΐ 6<; μ τα 

1467. ΔΙ* ητο^δ ΑΝ ΠΑΤΡΑ. ρι ίνςίΤΒ^/υ^ως 

ν64ν τον λρ^Υ• Λ^ Ηπιη^. ρ^ά^'&.ί ίΐ:?5 ΝΗΠια.. ©^ 
αν ^>ψ2ν τϊαΰ^ν ρί^μαϋ^, Ητχύζ ου/πί ίφ€λω$ 2^λ£- 
>^:0^ «'^^ί Ρ< άναχ5ίλυτί)ονΤοί4 βρ^^Λ^ί τό τ^υο^ Κί^τα 
-τον οΤκ^ν• προ:| άνδρα τονδε ^τμφεροι. Κί^θ' ιίτπρ- 
^Λτον συμφίζ^ί άν /Ζ3ζ?ί τνττν τον Λν</^ ολι>α ιΓ/ 
έ^το^ αώτϋϋ οίτίβ^τ^ν, ως αν Λνβϊΐτω Λς£,λ€^^^ογ* λ6<- 

έίί /τ^ς^ί ν^'ίπον, «'ννετΛίν ολ4><3: ^^ ''^^ ά^ί> ίτΓδ^ 
Λν ατωτηίμΐζ εμνηστ} «ί Τϋν α>α)νΛ τκ$ ίιΧΛίί, τον λδί- 
^£^ Κ5ίΤ ομ/ψου γγίόφροΊη 

1479• ΔΙΔΑ^βΚΕ ΜΕ. '^ξίψζΤύυΐ ΜΗΝΤΕ ΜΟΙ. 1463. ΤΕΛΟΤΜΕΝ ]ρ ΝΟ- /χά^οϋν Σ^ιΤίκάΐνί ΚΡΙΝΛ^ λψλ- 

ΕΙΣ, ι^-χβκ χ^ωρον^εν χλτ Λ>η- ^ρίγοα, εξίοτώ. ΣΟΙ ΜΕΑΕΙΝ" 

^ρων. * ΟΙΜΑΙ, καθά ϋίΐΌλ«]ΐ^?άκϋ «το; 

14^7• ΠΑΤΡΑ, ολ/γα. ΛΣ ]χάλΐΓα ίίά φροντΙ^Οζ είναα εΐ^ε- 

ΗΠΙίΙΣ, λίαν Ίίρίως' σνιχ^φεροι ναυ{ ιτερ) ΟΜτών. 

αν λ£7β>' -ϊτ^οί τόν^Β '^ον άν^ρΛ 1478. ΤΗΣ ΦΙΛΤΑΤΗΣ,τίί 

αλΙγΛ 5ίά -ί•» α;^ο; λ/αν 'ιτράως, γγγ^οτιοϋτάτΥιζ, ΚΑΤΗΝΤΣΑΝ, 

ίνα ορυ.Ύ^σ-η ττρος τον λάθρα ι^ϋ- κατ^ν^χίν/σ-αν, καττ,ραν, ^Ηνυα-α 

'ΐ'ρεΊΤίσ'υ.Ινο•/ αγώνα ττ^ς τιρ^- τ^ν οίον ώηλώς, άντ) τβ ειίλτ;- 

^ίΛί. ^α;<Γα• κατΎ^νι; (Τα ίέ ε<ν λί/«να η 

147 ί• Τ^ν ά<2' ι;|ΐΑά;ν οΐίεν, ττβ είζ ν^ταγώγιον, ο/^<οκ ^ά^ κα- 

^οτ είσιν ο\ Φωχείς ζένοι, ο5ζ 'τίγου.ΰϋ{ κα^ κχταίρω, 

φα<ην άγγεΊλαι ^[Μν τον Όρε- 1482. ΟΤΚ ΑΛΑΑ. ο^ μ>ΰ*ον 

Γ^ν ατΓοθανοντα βν θ/?αίίσ6ί ά/3- γ^γγζί?.α.ν, άλλα καΐ Ιττίίβ^αν. ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 213 1486. ΧΑΙΡΟί:^ ΑΝ ΕΙ 2θί ΧΑΡΤΑ. *ί^<7αρ)ΐ5>^^»<7«, 

1487. ΧΙΓΑ»Ν ΑΝίΙΓΑ. 7ί€λ€υϋ Ο ΑίγΚ^Όζ ίμψΟ.- 
τϊϊί ΚλΐΚΓΛΐ/*ν>ϊ97«ί• ΜΗΔΕ ΠΡΟ^ ΒΙΑΝ. ίάν /Λ>ί 7πί9ϊ!- 

1495. ΑΝΕΤ ΦΘΟΝΟΤ ΜΕΝ. ΟίΟν, Η^^^νϊίθτ;, 3(5^ βΤΓΪ^ 
σίν ο 'Ορέρίί. ΕΙ Δ* ΕΠΕ^ΤΙ ΝΕΜΕ:δΐ:δ, ΟΤ ΑΕΓΛ. ά 

Λ μίμφομβ^α τυίζ Ό^ οά/ταί συμ^Λσα, ου λ6>α). 

1509. ΤΟβ ΘΑΝΟΤ2Ι. 7^ 'ΟρέτΜ. 

1515. ΜΗ ΠΕΡΑ ΑΕΓΕΙΝ ΕΑ. ΤΤέρίΟΤ)! ^ χομί ί^ΤΠ- ΟΤΐλΟΤη. ΜΟΝΟΝ, άλλα κα) 
ν/» ίΐίλονάτί. 

1485. Η ΠΟΛΛΑ, οντως 
^ολλά εΐιταζ ω$-ε χαίρείν ε[^έ. 

1489. ΕΙ ΤΙΣ ΑΤΤηΝ. εί 
τΐζ άτι αυτών, ί^γ^ν των Μνχγ 
ναΐων χα) των *ΑξγεΙων, εττ Ιλ- 
ίτίίΓί ^ΛΤΟίΙαίς τοΌ^ε του αν^ροί, 
ΤΗτες-ιν άς είγεν ε]ς τόνΐε τον 
Λν^ρα, Ίσρότερον εζ-τ,ξετο, ί^τα 
ί/χΕ/αλαυχεί, νυν ορών νεχ,ρον, 
α.•^^ον δηλονότι, $εχγ,ται τ'οί Ι/λλ 
ΤψίΛ, γ/αν τά ε^ά χαλίνά^ 
ρτ^^δ βιαίωζ κα) ι^ετά άνάγχτ^ζ 
ψι,σ^ Φρεναζ, τοντέζ'ί σωφρονη- 
(^1, Ιαοίί τνχ^ϋϋν τίολΆΓον-, ΦΤ- 
ΣΗ, γενν7ί<ηι. 

1493• ΤΛ'Π' ΕΜΟΤ, τα ατο τγ,ς ψΎΪί γν-Μ^Ύις. ΝΟΤΝ ΕΣ- 
ΧΟΝ, γνωσίν εγ^ησ-άι^ψ. ΣΤΜ^ 
ΦΕΡΕΙ Ν, σ-νι^φίρε^οϋΐ. 

1499• ΒΑΣΤΑΖ', αίρε το κά- 
λυιχΐ4^α. ΠΡΟΣΗΓΟΡΕΙΝ ΦΙ- 
ΛΠΣ, ττροίταγοξεύειν^ γράφετ(υ\ 
κα) ΦΙΛΟΣ, ί^γουν φίλε, ΛΛΛ* 
ΕΤ ΠΛΡΑΙΝΕΙΣ, κα]ί //,^ν «ί 
ο-νι/,^ουλενΒίς. 

1502. 5* ΐΓΟϋ κατ οίκον ή 
Κλνταίυ.νΥι$-ρα βγ), χ,ά>.ει (/.οι 
αΐτΎ/ν όΎ^ΑΟνότι, 

1508. ΟΤ ΓΑΡ ΛΙΣΘΑΝί;!. 
ού γαρ γινώσκ&ς οη ιτάλα/, ύ,- 
ν» ν εκ ι^ι.ακρ5, ξών άντανίας, 
Τ8τες-ι ίίαλεγη, Ίτα τοΊς θανο•;- 

^ιαί^ερχν τον τε^ντικότο^. Ρ3 αΐ4 ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΕΚΤΡΑΝ. 1520. ΤΑΦΕΤ2ΙΝ. ίψυ^ ώνοΓί >ΰΗ τωσι ηίζβ'^ζ 

ΛϋΤΟν. ί12 ΕΜΟΙ ΤΟδ' ΑΝ. 70 ΛΤΖΧ^Ον βώτον Αϋα- 

• 1527. ΜΗ . ΤΑ:δϊΕ, /Αϋ Β'ΤΠΊΌυο^Β, ΧίΙΡΕΙ Δ ΕΝ- 
ΘΑΠΕΡ ΚΑΤΕΚΤΑΝΕ^. /©ζ^ίροΚΠν ή(^ν>?ν βϋρβ τί />1»1 Ο^ 1543. α^ ΠΟΑΑΑ ΠΑ^ 1543. αΖ ΠΟΑΑΑ ΠΑΘΟΝ. ΛΠί Ί^, μΒΊΌί, 'ΤΤΟΜΐν 15x7• Τι γΰίξ χερίος άιτοφε- 

τ^ί Ί^αρατάσεως 'Του χξόνϋ, 6 
^ΧΧων θνησχβΐ' άιτο ^ών /3^- 

*ο7^, ^8^ίΓί των Ιυς-υγίνΤων^ 
Ι52Ι. ΑΠΟΠΤΟΝ ΗΜΏΝ, 

1526, Πί>ΟΧΕΙΡΟΣ, ^^οί- 
ρο^ ΧΛΡΕΙ Δ' ΕΝΘΑΠΕΡ. 

ντορεύ^υ εχει^ε ^^λονατΊ Ινθα 
ϊχπινες Ι/ΧτΟν ΊΤΟίΤεξα, ίνα εν Τω 
αντω ^Λ^α; θάι^ί. ΑΚΡΟΣ, α- 

1533• βρΛ^ν^^ αι^ετα^άτως, 
γο βξοί^υς γίνορΛ^• ενταύθα $6 
ΒΡΑΔΤΝΕΤΑΙ άντ) τον βρα- 
ίύτΎ^τα λαμΧάνεί άφ* -ηρίΛϋν, ύς 
ΜΟ ν^ετα^αηχοΰ τ5 βραδύνω. 

^όο5' ΤΦΗΓΟΤ, ηΤξοηγ8. Το 
ύφγ/β^ίαυ^ ε^) ηίαραινεσεως λε- γετοϋΐ, εφ* ου κα) το ίττο^θβ^τα/' 
το ^£ ΐΤρογ,γε7§ίαι, έιτ) όί«, ο βοί' 
λεται $ηλ8ν ενταύθα 6 λόγος. 

1542. ΤΟ ΓΑΡ ΠΑΝΟΤΡ. 
ΓΟΝ, ηγβν η ΊΤανβξγΙχ' «Ό>λά- 
κίς Τ8Τ0 γίνεται, το άντ) ιτροστ^' 
γορίκβ ονομΛΤος ^^λυχα μΛνο- 
γεν5ς τΐ^ε^α/ΐ ού$ετερον, οΤον το 
αυτέζούαον άντ) του η αύτεζου* 
ϋ-ίίτηζ, χα} τί ίτοφον άντ) του -η 
σΌψΙα. 

1544• ΑΙ* ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΣ 
ΜΟΛΙΣ ΕΗΗΛΘΕΣ, ^λις ι}- 
λευ^ερώ^ς, Ύ^ ΝΤΝ ΟΡΜ^, 
τ/γουν χατά την νυν ε^ιχεΊρησιν» 
ΤΕΛΕΏΘΕΝ, άνΤί τ5 ^ΐΛΤελβς, 
ειίίρρτη[Μΐτιχως. Το ητίν ουτοΰζ' 
ω ΰΊ(εξ^ 'ΑΊξεωί ΐΤλεΤΓα ίΤαίον, 
^Χίς ^ίοΙέλας ηλευ^εροί^ης κα- 
τά την νυν εττιχείρησιν. ΤΕΑΟ^ :$ΧΟΑΙΑΝ ΤίΙΝ £12 ΗΑΕΚΤΡΑΝ. ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑ 
ΕΙ2 ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΥΡΑΝΝΟΝ. 1. 12 ΤΕΚΝΑ, φίλΐί^μον :(5ί /ζ^ς^νοιιτηαν τν κ^ίνίί 
σνμφίζβττο^ τό τν ΟϋΤίττοΛί ?%ί, χλ| ώνοιαιρ έχον 

οίω χ^χριτΓΟΜ 'τζ^ τκκνα, «αζτίρει ^ιαττιρ• ν€0< ονΤΕί νυν 

2. ΘΟΑΖΕΤΕ. τΐ^ινυ ί^^λίλπν, άντι 'του ^α'λτε'Π, η 
^ο2ί ^π;ζίΧ3^3»εθρ. ικτΗΡίοι^δ ΚΑΑΔΟΙ2ΙΝ. ίηι του, 

*Τΰυί$ ίΧίΤΙίρ/οϋ^• το Λ ΕΕΕ2;ΤΕΜΜΕΝ0Ι, άνΤΖ Τΐί!, 506• Ι. α ΤΕΚΝΑ, Ι/«,ά. ΚΑΔ- 2. ΤΙΝΑΣ ΠΟΘ' ΕΔΡΑΣ. 

ΜΟΤ τ5 τιτρο ιι,ακρβ γεγονότας τσερκτσον ^ο ΐΤΟ'Τε' 'τίνες είσϊν'αΐ 

άττόγονοι, νυν βλαοτησ'αντ'ες. καθ'είροί α3τα^, ας κά^,^ε γί" 

ΤΡΟΦΗ, άνατρο^τ], ψ άνατρέ•* ριν ηλβ, Κάθηρχ| ηζνίε τ^ν κα- 

?β Τί^ Τίνα, 13 ί" άνΛτρέφεΤ(ή ^ε^ραν, κα) βα^Ιξω *τα.ίττ;ν τί^ν 

τις Μ πνος' Ι^ταϋθα ίε ν^αν οίον, κα^ ϋ?^ί^« τοιομτλ ηνά, 

Λνατροφψ λ^ει, 'Τβς ανατρα- τον αυτόν ίχονοΊ ^γ^ιχατια-αον 

φεντίχ,ς νυν, Ύο ίέ ιτξοοψ4θν τ«- τμ, λέγω λόγον, κα) γρ^φω 

το Ιζ-ι ΊΤροσ'φωνΎ,τικόν, γρα^γ^ν, γ,ώ{ τοίς τοιοιτας. Ε' 

Ρ4 21$ ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 

τ^σμΆφροϊ* εΐω^ασι γ^ ί& <ϊΐφαΊ ;^(0^ αντί του 

4. ΠΟΛΙ^ Δ* ΟΜΟΤ ΜΕΝ. 0< /ϋβρ μΜ^Ί 7η^0^^Ο^Έζ 

^Οη '^^ίπηςο^η του χ^^ %ΐίσί, χ<μ τίΟΛί^ζυ; ά<ί^αιν• ο< 
6. Α τα ΔΙΚΑΙΛΝ. οϋ 5ί* άττ^λβν μα!}Ην τία/ βίΛ 

8• ο ΠΑ^ι ΚΑΕΙΝ025• ί ^Βκπ τοΓ^ Ισππτϊί'ϋϋμχχ,σί»^ 
3ι '\1;σ'' άν3•ρ6ί)'7ϊϊίν. Π<5αν2ί Λ το ονο/ΑΛ 'Τϋυ /©ς^λο- 

^δΛτίί,ί) τ^ 'δ^ τοϊ ΟΰίττοΛ^• οτκ ^9^^ <Γ^ ης 

Α4ΤίΛ$ τίίί <Γ^ξ)ί^ ί^ΐΛ^/^' ^λ\Λ ΊΤΧ,μΐίω^ί Κ^^ΊΟ' βξ^'χ^ 

ώ Χ5^<ρα! ο3ΐ'3?ίσΈ<ν• χ^λ^^ Λ ώ Λ' ίγγίλω^ άτπιτ^λ- 
Κρβον^• 

ρ. ΑΛΑ* Λ ΓΕΡΑΙΕ• ^ννΧ,Χ'Ίϋΰ$ &Ι^Τ<? ΤΟ Λον ά'ΤΤβ- ΜΟΙ ίδ είχότως είρηχεν Λ' αυ- δ λεγ^ΙοΛ ενταύθα, 0(ί5 (λεν θ^σ- 

3. ΙΚΤΗΡΙΟΙΣ ΚΛΑΔΟΙ- νων, 
ΣΙΝ ΕΗΕΣΤΕΜΜΕΝΟΙ, άντ) 5• ΠΑΙΑΝΩΝ, τ-ί^ν εΙς Ά- 

IΓ£/Λ.|x^ν8ί κΛτεγοντες. ηος του λθί|«τθ•λ 

4- το ίδ 0Λ10Ϊ Ιττ) (τυνάψδΐ 6. Α 'Γίί. ^/8ν τβ^ Γ^ί'α/- 

ίΰο κώλων Χεγοίί^ενον, ετΛ^ του ^ιΛς, τβς ηΤΛίόίνας, κα) τα άλλα. 

-ΰτροτερου κώλου δύναται λέγε^ ΔΙΚΑΙίΙΝ, δίκαιον χ,ρίνωγ' Ιιτβ 

^α^, κα) τ» ^ευτεξβ, ωσιτερ το ό βαοΊλεύς του κο/ν^ (τυρ^φερον-^ 

ί^α, κα/ ο κα) α-ΰνίεο'ρι.ος' καθ* το^ ττ^ο ^^3>' αλλωψ φρ^ντίξα. ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΪΡΑΝΝΟΝ. 1 1 γ 

^Ψ<> 0^ φρ *^Χ^ 7ΐϊώϊϊ;ν, τον οίκ,το» τϋζ ΙτϋΒτηΐΛς* Λλ 

10. ΤΙΝΙ ΤΡΟΠίΙ,. άνΤΙ του, 'έ^ -ΤΙΙΜΛ /2ΐς5(ρΛσ6« 
άέΤΗίετϊ; 6%£τ ί'τηφί^ τα^ αΐτιαί^* >) ^*^ :^1 Λοί 

ίίίίλάκτΈ 2^ τ2 :δΤΕΡΚΑΝΤΕ:δ, οϊον ίίΛι τητπϊνίοτδ^. 
12. Δ«ΑΑΓΗΤο:$, (τχλίΐζ^ί, 3\^σρ^8ΊΌυϋΚΛ<ίΌζ^ ονοΐλ- 

Μ. ΑΔΑ* ίΐ ΚΡΑΤΤΝΛΝ. θ!» Τω ^Οζ^Χω Τ^ΰίοΰ Ιί^ύύ^ 

τΰψ^ το οΗομΟφ του ΟίΛττο/^ί, χ^ή αττ τίοαΖ^Βζ άσί¥ ο9 
τγ 'Τί^λΜ νυν <)δ 2\/^ Τ)ΐ$ νηνχ^ ίΤΓΒςερ^αοίΟί, οτι 9^ 

6<? 'Τζ^ήχύ ΤΌ /ζεςβοιμιον. ηαικοι προ::5ημεθα. τουτΌ τ^ 

>ν '^ 9^0^ βωμούς ^ιαρε^σιν, '^ τΐίί /ζ«0 *^^ )8βΐ^ 9• ΠΡΕΠΩΝ, άρι^όξων, ίίά άντ) ^8 αρχαι. 

το τί^α;, κα) ττ^ν ^^ί Ιερωσ-ννης 15. ΗΛΙΚΟΙ. ^ο ι^λίκο^ ΐΓ/??ί 

άςία•/. το ^Ί^λίκοVίβ βχο τ^ν άναφοράν 

13- ΤΟΙΑΝΔΕ ΕΔΡΑΝ, αν- λέγεται ί> κα) αι/.φότερα ετί) ^- 

^ρχτίβς ούτω κα^^^εναζ έλεει- λίχια^ κ^,-^ία;;, οίον, τ^λικονίδ 

>α?ί. ίΓΐν, άντ/ τοσ-άτος την τξλίκίαν, 

ΜΗ ΟΤ. Ικ ιταραλληλ» το κα) αιτο τ»Τ8 Ιττ* |χεγεθο«^ ά- 

/^-^ κα) το οι). ιτλά;^* έΓ* ίέ αί-η; ΊΤύοκαΙάΓαίΤίς 

14. Λ ΚΡΑΤΪΝΛΝ. κρα7α;, κα) ίίΐίγτ^σ•*; των (τνυι,ζάντων αί- 

70 αίχ«;• χ^ατύνω ίέ, το ί%ι/- ΤοΤ^ εκ του λοιαοί)". 

/?5«ίω• Ινταίθα ίί το κ/ίαπίχα;, ι6. ΒϋΜΟΙΣΙ, ναοΓσ-ί. Βα;- 2 1 8 ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΥΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 

17• ΠΤΈ2ΘΛΙ• ίηι τόΰ, βζίΆσΌίΐ* ίι ίϊ μέζ^^ο^ 

^ίτΟ τίν ν^ΟτΙαν• 70 Λ 5ΤΝ ΓΗΡΑ, ΒΑΡΕΙ^ξ^ ^Ψ ίοϋυΤΗ 

τω 9ΐλ>ι^ν7ΤΧΛ νχρσΌυτΌ^ 7ΰ^^ το ιερει^^ ομΛίωζ. Τα 
ΔΕΚΤΟΙ 'ϊΟ'χΛ ^(ν δΐί συςουαα ταν τηώ^ '^^ίί^ «^ & 

20. ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΔΙΠΑΟΙΙΙ ΝΑΟΙ^. Λ/Ο ίδζ^Ο δ'ν ^ί 

^1σμγΐ}/1(ϋζ' οι Λ •ί5τ»^• το ^ιν ^ Ρύ^?\χομ^Ιαϋ;^ το Λ 
Κ<ι<Γμ€4Λ4• τινίί Λ το τίί$ *Αλ3I^\ο^ο(^^^<ί$ ΟΓΧ « 
Θ^βαΐί, ^\\.* «ν κ6)//*> εινα^ φα^σιν. ι^μηνοτ τε μαν- 
τεία, 2ΠΟΔΛ,. ^ >αρ ϊ5< /δ^^ τω ^Ισμ^ίνω Άττολ- 
λανοί <6ζ^ν• Λ' ο φϋσι μαντεία, ιΐδποΔα,. τάίτο Λ 
άϊτπ τ», βωμω' οη 3^ τΰ!ν ίμττυ^ ίμουηιύοΥΤΌ α αιτο τίίτβ βοΰΐ/.οί, κα) 6 ΐΤ6^<6- ι;. ΒΑΡΕΙΣ. /Βα^Ο^ΙΛΙδΙχέτ 

;ζΓϋν τβτομ καον* βουμΛς κα), Ιν λέγεται εττ) ψυχη^, ώ^ Ιν ^ω' 

ώ τα αρι/^τα ετΙ^ετΌ, ως ιταρ (Α]. 1036.) τοιαυτ άνηρ ίίβ•βρ- 

ί' άα?α;ρβΓη τ/θει. Ναί^ κα) «- εν) τβ ϋτώι/^ΛΤος, ώς ενταύθα. 

ρίν, ΊΤΛν το οΙκοίόιλψΛ ύφ' ου ΟΙ ΔΕ ΣΤΝ ΓΗΡΑ. ο* ίε 

κεριεγετοϋΐ ό βωρ^όζ' τσρόναον, βεζαξΥιυ,ε>οι, ίυαΊίΙνητοι, οννον- 

είλίτρο^Τεν τ5 ναβ' τεμ,ενος, εν ω τες γ^ρ»» 

ΗΛ^ί^ρύετο το αγΛλρι,Λ' ΧεγεΊαι 1 8. ΗΙΘΕΠΝ. αVο^«;^Δ1α- 

τερι^νος ώίΤλώζ, κα) 6 άιτοκεκομ,• οΊίάρων, τ^υν Κα,Γορος, χα< Πο- 

μ,ενος κα) άνατε^ειρ^νος τόττος λυΜκΰς, 

τίνί. αι. ΜΑΝΤΕΙΑ ΣΠΟΔί;^, 

ΒίΙΜΟΙΣΙ, γ,γΒν ναοίς' είχοψ μ,αντικγ χ^β-ρ^; ρΛν -η τόΰτ 

γίξ» φΛ(Δν^ Ιίρνυ,ένβς νΰώς ΐίξο ^εύν μ,αντεία' μ>αντάΛ ^Ι ΐία| ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΥΡΑΝΝΟΝ. ι» 1 9 ν£ύ^. 15. ΦΘΙΝΟΤίΑ ΜΕΝ ΚΑΑΤβΙΝ, συ¥ ΤοΤιί βλ^ί^μο^ 

«ν* ού /ι^ο» οα^ορ/αν ^>ισιν βινα^ τ^^ )?ίί, ^\\λ ;(5ί^ τα^ 

27. πτρΦΟΡο:^ ΘΕ05, ο Τ^ιμχ^ζ, Ό Ίτυ^^τΌφοζ^ τόψ 
'^ Ίτυρετον, ττυ^ χ<ίλΰυσί, χ^^ το Ι^αυιΐΊΐοΊ^ ως * ΟμΜ• 
25^• ('Ιλ. χ• 31.) Κοίί τι φί^ -ττΒΛλον 'πυ^τον. 
2ΚΗΨΑ5, Β'τη&αυλων, δλμα καδμειον. '0^^^9ζ• 
χΛί 4 '7ΓοΜ$ η αντί 'τοϋ, -ία ίδιαΛόί ;ϊα«^α τ>ΐί '^το- 

33. ΑΝΔΡΛΝ ΔΕ ΠΡηΤΟΝ. οί ^νον ϋΟί/ ^ζ ^ΛΧΤΪ- 

룩5 <ίΐέον^<, ^λλ,α χ^ <π5φ«• κατά )8^;]^ Λ ττϋψμ^ 

Ιίαντευιι,α, το Μο μάντεων αν- των νεμομ,ενων, Εΐκότως εΐαε τ\ 

^ρώτ^ΰΰ-ζ' εντοΜ^α ίέ το μαντεία, ΕΓΚΑΡΠΟΙΣ τΐίξος το χάλυξίΐτ 

Λντι τύν μαντική λύγετο^ΐ^ ά- χίΚυζ γαρ κυξίϋος το τοό ^άί« 

νλοίν ίντ) κτητιχον, ιυερικάλυμμα' νυν ^ε εκ τ5 εγ* 

23• ΑΓΑΝ ΣΑΛΕΤΕΙ, ίρ/πν κάξητοις, ητάντα τα ξωτ^ν αν^^οί- 

δτάνο ταζάτΊεται, εν μεγάλψ ίτοϊς κα) αττινετι φέροντα^ 

χλύ^ιννί «ην, εν μϋγάλψ κίνίιί- 0.6. ΤΟΚΟΙΣΙ ΤΕ. κα| ι^α^* 

>:ΐί• άΐϊί τ5 σ-άλβ των βυ^ων τα τους τόχβς των γυναικών τβς ά- 

^δνιχί ούχ £τι οία τε ε^ίν, ψ/βν γόνβς, γ/βν Τ8$ χακογ6νου$, Α- 

^υνχτη, ανενέίχΜ τ-ην κεφαλψ, Γ0Ν01Σ, καχογόνοι^, 

^5• ΦΘΙΝΟΤΣΑ ΜΕΝ, 21/. ΘΕΟΣ, ττ,ν λοιμοίψνί^ 

φ^&ρομίνη μεν κατά τάς καο- σον εκαλεταν Iν^α^θα θβον. 

η^ό^ς κάΧυκας τί; γί^• ^*'" *9• ΚΕΝΟΤΤΑΙ, ς-ερίτκετσ^ 

>Λξ, κάλυκος, ο βλας-ός' κυρίως τη ιτληθβ^, τη ιτληρβντος αυτό» 

ίΐ ίχτ) ^ό!ων. Φ^ειρομίνη $ε κα- 3®• ΑΔΗΣ, ο ντερ) ττ,ν γτ^ψ 

^ά τάς άγελας των νομάδων αΉΟΤεινο^ άτ,ρ, 
βύχν, άντΤτΗ των ζώων άττλως ϋ20 ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ• 

3ΤΜΦΟΡΑΙ2, τοΛζ βίύηοιϋίίζ (π/ττυ^Λίζ. ε:τ ιέ δαι- 

ΜΟΝΛΝ 2ΤΝΑΛΑΑΓΑΐ:$. 7(^ βΥ ΤΛίζ /Ζ2ζβ$ ΤΟ Τδίον κοί- 

»ανί(Χ<ί χ^ φιλίοΑζ* το 9οχ«^6ο5«/ τ^$ ταν 9δ5ν Λλ- 
νοίο£4. 'Ελ τούτα; «Τέ 7ΐα3•>τπκ4ϋττ?£5^ν τία> τ?3ΐγ<»<ϊ{Λΐ 

35• Α^ΤΤ ΚΑΔΜΒΙΟΝ ΜΟΑΛΝ. 0^ ΤΒ ^λάν ύΧ^Ο 

ΚΛοΓ/^βίον, ϊνΑ ίζ5^ ί "^^^ΓΟ ζβν>ίί οί^δ ά?>(ξί^ «ίνίλαθ^ϊ. 
2ΚΑΗΡΑ:δ ΑοΐΔΟΤ. οτ: το ΑοΐΔΟΤ ύίφι^μχα 1ί^, ^ΐΐτζ^σ- 
έ9->ηο6 :^ΚΑΗίΑ:6, ο 16^ «Γ^χ/καλΛ;, ::^ το οΛηγμιι' !» 
9ονί)αί^• 

38• οϊδ' εκδιδαχθει:^. οίον, ού /τ2τζ^Λκ^Γα$ τϊορ' 
ί^ν τοι Τζ^τΓον τ αί'νιγ/ΛΛταν, ο;τ6ρ αν σιωύ^μζζΐΊί 
7Π»^ σοι /σς^^ τία^ λίΛην* ώί ^τ3ς?ί %οφιΜ οΐω χ^ «)- 
'τυ^ϊί ίτίαηΖσι* ^ΰ^'τΐΐυίί Λ ιί οξ, ί η 'νΐ^ζρ^. προσ- 
θήκη,, συμ£>Ηλ^^ 'έ^7κ»ρίο6. 

40. η κΡΑτι:;^Τ0Ν πΑ::δΐΝ• 5ί ίττο ΛαντΛν Χ£^7ί9δί 55• 02 Γ' ΕΗΕΛΤΣΑΣ. ος ίευτερβ ^ιαίρεα-ις, 
γε εΚίών εΙς την/τόλιν η2ν Κα$- 37• ^ΤΔΕΝ ΕΕΕΙΔίΙΣ 

/Μ,εί'ωκ εζελυα-χς, άν7) ^» ελυσας, ΠΛΕΟΝ, β^έν τΤλΕον «Ιίοϋί, οί- 

η7^*'' εττανσ-οίζ, τον $λοί^ου ΤΥ^ς ίέν άκγιχοώς ε\ς τχτξοΒτικψ ^ίί 

στίλτ,ΰοίς άοι$β, Τιγβν της Σφιγ- σης γνώσεως. Το ιτλίον 5τω η• 

γος, ον ΉΓΟίρεΙχ^οι/,εν. ΑΟΙΔΟΤ ^ψενον, ου ^ερισσον τίθε7α/, 

λέγει, Ιττα ει/.υι.ετρως έλεγε ^ά ά>λ* εχρν αβ οτΤΟί Λ'2Τθίοθ^σ'£7α{• 

οάνίγιι,ατχ. ΔΑΣΜΟΝ, το τε- οίον, στΤΒ^ίσας 8$εν πίλεον ψν 

λος, οιόη κατ έτος ά,ιττ,τη τοΊς <τχ, άντ) του, ού$εν τσλέον τ^ί 

ιΤολΙτΛίς αν^^ω^ον. Δα(Γ|Λθί, '^ο «τττβί^^• κσ), ^εν^ρεσιν εύκίρ^οις 

τέλος καί φόρος• ΛνΛ$χσμ.ο) $ε 8$1ν '/τλεον, της ευχαρττίΛς ίι;λ6>'- 

'ήί Ύ^ζ* 1 (ίνα^ετξψίς, ^ ηεχ, ότΐ' τί ειτ) των £?λων ο/Αο/ί^'ί. ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ• 221 

41. ΠΡ02ΤΡ0Π0Ι, /σζ?ίΓ9Γτπιβ3α)'ηί, /Ζ!^^^ίΓπτζ^^/Α- 

ΑΑ. εα Τ0Ι2ΙΝ £Μπ£ΙΡΟΙ^Ι. Ο^ ΤζίΤ; (ΒΖΟβΤΌΙζ Τΰϋζ 

ίίίί ΟΟο '^7η>λν/^^οί^;* ου σ^ΛΜοντος|, ^ίλ\.Λ το ,ώη* 

<?ί ΟΤΙ ίικ^νο$ 'ιί^/ν *ίχτνοηαα| ίττοΜαγΙω, έτίαγί οτι χ^^ 
^ιτημοΐί σΜΟ} τ ττολιν, //Λλλον Λ ΛίνίΥο/ίΛ^ 5 ά^- 

'άτϊ ΟΓ36 ΓΓΤ τίμ^,σ^ σι 'ή 'τιηλι^' ^^\Λ σιω τγ «;^ ττ) 
όλον τι^τί^»Κ£ν* 2ΐύύ^Λ(Δρ Λ 3^ 'ϊ^ ίτϋ-^^μίτού^ κΙ Γ 
Ηη\μ£^ίω^ μνΆμο\^6*ν, χα^ί * οίρρ^ντΕί ^7Π)€«αιν• .:χ-.ν 

41. ΠΡΟΣΤΡΟΠΟΙ, ιτ^ο; ίτέ ΕΙΤ' ΑΠ' ΑΝΔΡΟΣ, ε'τ' , 

11^2.) ^Λκ& $1 Ίίροστοότταιος, 2^6. ί1 ΗΓΟΤΩΝ ν'^:^Τ'. 

43• ΦΗΜΗΝ, χρΐ5(Γ|[Αον. Εττ) άραων, συ^χ'ΛΠ^':--. [? '. -/ος 

ρν ΘΕΠΝ χρ^ίσ-ρο; άιτανία οΐ- Ινίκτξν γενικην £/ει . ν ζ<ν, 

κδ/»^• «Γί ίέτ8 ΑΝΔΡΟΣ ττίοσ•- ωζ το, αρένων ί Λ . ί ΑΓ- 

υιταχίίετα^ η |^: αντλία κατ Αχα- αντο^ τά τ:λ^'-. - '-'ί, υ- 

λογίαν . ΊΤερ^ετι κον, ^^'^ ι- ν . . ; ^εν*κ^ >> 222 ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΥΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 51. ΑίΦΑΑΚίΑ,• '^^ωμ)} ίσφαλίΐ, κΛ| ί'χ^ροί ^Ζ&ί- 
54. 112 ΕίΠΕΡ ΑΡ8ΕΙ2• 'Τϋ τιαν τν Χ4νΛν», φ))σιν, 

50. β3 ΟΤΔΕΝ Ε^ΤΙΝ. >^ ^ Α^Κ^^Οζ ^ίΚΤίν* *Ά^§ 

'ΤΤΌλεωζ 'τπ/ρ^ι άρυϊοΓ κ,ι^ι Δ>ι/.ιθβ\3Ην>ί$• Άνι/^οβί ^ -τϊϋ- 
λ64^, ΧΛ^ ού ήΓ;^• σμοίθ)ί ^ το τ^ ν^ϊν τοίίζ 'ττϋλ^π», 
29ίν κΛ| τ^^τιχοΤί τΌίζ οίομχϋσΐν '^τγό 9^ ν^αν ^%ίϊ^ τών ττληθίίΐ'Τ'ίκΜ^ν Ιχει την αΐΤΟ" 

48. ΚΛΗΖΕΙ. κ룫;, χλείξω, 
χλψξω, κλ-^ξ'Μ, 

49- ΑΡΧΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΣΗΣ. 
ων κατΛοχ^Λζ ετίοΐι^αταζ β^αΐΜος 

51. ΛΛΛ' ΑΣΦΑΛΕΙΑ, τ/αν 
•ΚοίΎ^σον ττζν ιτολι» άίτιραλη ΐλέναν, 
ως x^ υ,Ύι κα7α?λτ)β^να|, /3ύΐ5θ6ΐαν 
^ίρότεζ^^ν λΛ^βατΛν ταρί σβ, ΑΝ- 
ΟΡΘίΙΣΟΝ, άνεΓΤ/κί'~αν ^ο/- 

52. ΟΡΝΙΘΙ ΑΙΣΙΛ, |Ε;ιαν- 

άττλ'ΐς [ύν τσχνΤΛ τα Όΐε'Ιόι/,ενα, 
ίο/α;; ίέ, οί εΐί υ^χντΕΪσ,ν ο'νντά' 
νοντες, άφ* οί εΚεγον χ^ «ταν το τάνονΤΛ, άλλ' ηίι^ κα) αι^^ί^ ά- 
ΊΤλώς τψ ιχ,ΛνΙάαν οξνιν χα,^Λσι, 
καθβ λε/έΤα/ ΙνΤαίΤθα. Το α?«» 
ίβ κα) ^ο ά'ϊ^αΑα•^ο^ ετ» τ^; τΛ» 
ορνίθων [ΐ^α,νίςιχς χυρίως λεγεία^, 
?9 ΛΉ'β ^»^» >9 ^''^' οίλλων, οΓον 
άιΤΛΐ<ηοί όρνιθες, οΙ $υσΌΐύΰνι$Όΐ' 
άίοΊΟί $ε, το εναντίον, οΙβυ οΙ ει!• 
σύ/λ?ολθί, κα) τά άγα^α οτία- 

55• ΚΕΝΗΣ, ες-εξγ^ΐίεντ^ς τ^ 
άν^ρώττων των Ίπ-ΛΤ^ξβντοΰν αα- 
τΎ?. ΚΡΛΤΕΙΝ. χρεΊττον τ^ζ 
ΊΤΰΑ,εως κραΐείν, Λν$ξών ενοιχϋν^ 
τα/ν αΐτγ^ν, -ζ κεν^^' κα) εύ^ύζ το 
ίτίι^άξτ,ΐλΛ άιτο ελάτίονο;. 

^56. ότΑϋΙΝ ΕΣΤΙΝ, οίβ^' 
τνγγάνα νίργοζ χ^ ναΖζ Ιρψ^ 
άί ί,-α-ν. ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 22^ 5Β. α ΠΑΙΔ£^ ΟΙΚΤΡΟΙ. θΓ)ί ύζ Τ>ίν ίλίΧΛΛΤ 70- 
ί^(Αμ<» Η^, Οίον ΧΛ| δ' ίΐ Τ£ΚΚΑ 09 άρχί' ^ΐΖζβ^ '^'*^ 

'βΐ3(^7«9ϊϋ*• 

65. η^' οτχ τπΝίΐ». <χ»7ΐ τν, ΟΓ56 ίμ^ριμνον (.ά 

^ηικοτα-. πολλα^ δ' θΔθτ:δ• 'ττΌ^^Λζ γ^ω^^ζ '^τι- 

έϋζ^ν τίίν *έ5πΓ Τον ^ον 7^7α(ριτ/)ίν. ΆρσενίΧΛί Λ 6%ρ» 
σατο ΙΙΑΑΝΟΙ5, αντ< 3)ϊλίΛ62 -τζλαναι^. 

70. ΚΡΕΟΝΤΑ, ου τον τν^ντ* έ7ΐπβμ•ν|Λ, ^1^λΛ τον 
ά»4γΧ5"ό''• ΓΑΜΒΡΟΝ Λ, ΛτκΧόύύίζ ίηι τν χ»!Λ9'ίν. 58. Κ'ΟΤΚ ΑΓΝΛΤΑ. ά>λ' 
ίγψωοΊίενα' ίχ& ίέ το ιταχ Ικ- 

ίοίις ^ί •/οσ'α, ώς εγώ νοσώ' εϊς 
γαρ ϋρϋν εκαΓος το οΙκεΤον σ^ο- 
ι^ατν εγώ ίέ, )^ το οίκέίον >^ το 

66. ΔΑΚΡΪΣΑΝΤΑ. βκείττε 
οακρϋΐτα/, αλλά ^αχρόσαντα, $ιοί 
το Γγη' /νο/Τίκον -/άρ ον, ^χετά 
¥•^^771^ «Γϋντακτ£ον. 

ότ". ΦΡ0ΝΤ1Δ0Σ ΠΑΛ- 
ΝΟΙΣ, ΓροφαΊζ }^^ (^χντασίχις, 
ηγβ^ ΰ*Λ Τώϋΐ' Γροφ^ν κα) των 
^αη-αβ-ιων τ« λογ^σ'ι^.β. 

70. ΓΑΜΒΡΟΝ. ο'ία «ταρά 
7;Τ; τ^χλαιοΐζ το γΛυι.ζροζ άΰιχ- φοζον' γαΐίΧρον γάξ ενται^α, 
τον γυνΛίκΛ^ελφόν ψΎ^σιν. 

71. Χ1Σ ΠΤΘΟΙΘ', ΊΰΌ^οιτο 
χ^ εροίΤΟ' οΎ,υ,αίνει ο ε ^νο, το £- 
ξΟίτο, x^ το ι/,ά^Οί. 

73- ΚΑΙ Μ' ΗΜΑΡ ΗΔΗ. 
ηγαν χΛ^ ιχ,ε άττο τα ννν η/χ£^α 
συνεζεταξομ^ενη τω κα^7;κοντί 
χρό>ψ λΐ'ττϋ, άτοξ'βντΛ ζ^Αοόη 
ο Τί ΌΤξάτΊα' κ^ το ^ιΐ^χρ σ"-•,(Λαε- 

ΤΟΗ^ί^ενΟν 5^ ΧΟ(Γ8Ι/^νθν ΤΜ %^0'μ; 

7^^ τη βραούτγ^τι, λκττα ρε. 

74. ΑΤΠΕΙ ΤΙ ΠΡΑΣΣΕΙ, 
λυττϋ, άζορουντχ ^τ^ΛΟνοη τί 
ΊΤράτΙει' φν<ηχός ετιν 6 λο^. ος, 
άττο των ετ:xγ'^μ,ενων (τν/υτ :ί --αί-• 
οχ Τΰ$ χίΐρείίοντχς ζ^οτ^ρ'^ν λί- 224 ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΥΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 78. ΟΙ ΔΕ Γ ΑΡΤίαΧ• 01 ϋί^Οί ^ΰίζβζ ^^ ούζ α(^ 
80. α ΝΑ33 ΑΠΟΑΑΟΝ*. ^Υ^ϋΤΰύζ /Ζΰζβ^ Α*7ΓθΜΛνΛ ?| 

82. ΚΑΡΑ ΠΟΛϊ2ΤΕΦΗ:δ. ΟΙ ^ 'ίί^ ττ^ι Λίοίω ^ο^- 7β&α{, «5; ΙνΙαΖ^,α τ» ΤΙ ΠΡΑΣ- 
ΣΕΙ ά'ττού/αί' ει/^φαΐνοντοζ γνώ^ 
ΙλΥιζ ξ'Ί*^^ί<τΥ)ζ ΟΊΤΟί ερεία-α, συνυτί- 
ακβεΐαι 'το άττοοβντα' ?^ Ι χ τω' 

(ΑΙ- 1337•) 

Οϋ γάΰ κλύοντεζ ίατμ.Ιν αΙ%1' 

Γ8ς λόγβζ, 
^Αναξ Όονσ-σ-εν, τον^' ύττ αν- 

^ρος άρτίως ; 

ΤΟΤ ΓΛΡ εικότος ΠΕΡΑ. 

ον 'π^ρί7^ον^α Ώτοίοίν αττεη ττλίον 

^8 καό••^^κο^^Οί■ χ^ρόνον, — ττεραι- 

Ί'ερω το^ ίΣΓΡίτΓ&•/τν^^ ΐΜράγίίΧ- 

7Όζ. 

78. ΑΛΛ' ΕΙΣ ΚΑΛΟΝ, ν^ 
ρην χχλως χ^ χα'τά τον ιτροστΙ;- 

τΰν βτίοσΊί'κοντ'α 'χοονον Ι'χν/^'^Ύ^ς 
εκείνβ. Δτλβίτι μο; τίν Κρίοντσ. Γειχρντα' βτως' αγγε)^α τον 

^Εκτορα ^ανόντα' χα) ^ο ακονω 
ώα-αάτωζ' ακούω σε κακωζ ΐσα- 
γρντα. 

8ο. ΕΙ ΓΑΡ ΕΝ ΤΤΧ^ ΓΕ 
ΤΧΙ. βθε γάξ Ιν ^νχ7ί ηνί' ώιτ- 
ΊΤερ ντΛρά τοίς ΑΙολευαη το ίτΗ 
να κοίνο'ν Ι γ* >ία7ά γένος, ^^α> ?^ 
«τα^ά 7ό7^ ΆτΊίχως το τ5 κα) ίο 
τψ κοίνώς λεγετα(, {Α}» %^.) 
οίτΒ τα χ,λύων σάλτηγί^' κβ) 
(€Ε<1. Τ. 145^.•) 'ϊ'^ χρεία;• χα| 
εν ηί^τ 7^ τα;. — το ην) κα) ε-τ) 
άοσί'/ίΥ,ό ;^ Ιττ* θ-ςλϋκϋ λααία- 
>5τα^• 7ί•/ΐ ο^ν ϋίρεί>^ν ειτταν 
ά/λά Οίοτί Καμ^^άνεταυι >^ το τλ 
άντ) ΤΗ τίνί, Ιθτίκίν 8Τω* κ^ ί$Ί 
τχν *ΑτΊΐ',ιχ*ν. 

83. ΚΑΡΑ ΠΟΛΤΣΤΕΦΗΣ. 
οΐ γάρ άτΓΟ τβ ΐί.α.ντε\ου εξχό- 
ν,ενοί, οα«?>η Ύ^(Τ0ίΥ €Γίί^,α*>'Α* ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 0.2^ 

>ινο/4^οι ο^ Αξ\φαν, Ις^μμ^ο» ιτταν^έοαν, ω^ κ^ Αρι« 
ςζφίνη$ ο9 ΣΙλίχω (21.) 9«<π. 

ί^ία/^ανδτο* ό Λ ΟΤΙΓΧ. ευ^υ^ α^ϋ'τ© ίό ρητιν ψλχν β^ττίν* 

Κ5ίΤ ορ9ο» ΐΙ^Βλ%^* τντέί^ν, εΙ τα. ατρωςου ^απ^/ιι, 
'Π) τίί 'βίν ο ^ον6ί;ί Λαί»* (οϋ^» ^ ^λετην ένι ίν τφ 
^τηψ^ί ^^\' ίγοΖχαυ{ μχαο^ το 'χΐ^ζτ' οϋ/^ ρτι^ν. τα 
ΔΠΦΟρ'. χα4 τα ;^λίΛδ. 6ί Τϋ^< Κ5ίΤ ορ?ον /ατζ^ίον*^, 

89. Ε2ΤΙΝ Δ£ ΠΟΙΟΝ. ΟΤί ά(?α(ρ>ί ΤΟΥ λο*)ρν ά^τι^ν, 
€71 αζίΟΙ οίο^ Τν ρΐην 0X8(70^ ί^ΧΡ' >> νοί/ «η τ^ρ- οίτηγάρ ψ φίλη Τψ ΆΐΓθΜα;ν4 ^^λονοη, 
χατά τον ρίθοί'. ' 8;. ΕΙ ΤΤΧΟΙ ΕΗΕΛΘΟΝ- 

84. ΗΤΜΜΕΤΡΟΣ ΓΑΡΛΣ ΤΑ. ί^γουν &\ ε^δλθοί, ύ «λε- 

ΚΛΤΕΙΝ. «τ< τ&ϋ ίίαΓτζρατ©* δ'β/τ;. 

ίί8λα;ν θβΤναι το <η;/χ,α6Τρον. 6 Βρ. ΠΟΙΟΝ ΤΟΎΠΟΣ. ^^ 

ίί Ι)Τ* ^Β,νίρο(^ώ7^Η Τίθΐ}<Γίν βίΐ'Τί- ί'ξτος,τΰΐτοζ' το ίλαιον, τίλαιον 

ί'^ίζω^' το ^οΐι^Λ ίδ τ5το τβ το Ι/χον, ΤΒ^κάν το ε^Λφος, τί- 

λβγβ χ^ τα; ΊΤεξψ λόγω οτύνη^ες, ^Λφος' το οψ,εινον^ τίμ,εινον. ΟΤ- 

ίϋσιτ£ρ ?^ ΤΟ' ΤΛχί ί ηίλθεν. — άν?) ΤΕ ΓΑΡ. « γά^ εν τα; νϋν λοΤα;» 

^Γί 0x^89^4 τβ λο/» -ί^^ετεξΟΌ 

Ο μ6 εις οιδιποτν τον ττραννον. 

93. ΤίΙΝΔΕ ΓΑΡ ΠΛΕΟΝ. Ό^ ΠΜΒΛΤ -λΆ/οϋ ά>ϊ)«- 

ζοΐ43^* ί 'Ώ^ί τϊίί 0/ΑΛΐττν ψ^ί* ά^αν^ τ£τ βαυσιλχ^ωί 
ιΚ^ονς. £:β ΠΑΝΤΑΣ ΑΤΔΑ. <^ιμ«σίο(* φς^^α χίλ&υει» 

0^1401, «να /ΛΜ >^^3 ά^ορμ)ϊ τ5 ©^7Γβμψΐο9«/ Ίϋ» 
^)ίσμον, οιτπ»ί «τΓδν. 

ΙΟΙ. χα ΤΟΔ* ΑΙΜΑ ΧΕΙΜΑΖΟΝ. *Α'τΙ*κ2ί αϊτι τ2?> 93. ΕΣ ΠΑΝΤΑΧ ΑΤΔΑ, 104. ΠΡΙΝ ΣΕΤΗΝΔ' ΑΠ- 

Ινώττιον ντίντων \εγε. ΕΤΘΤΝΕΙΝ. ΐσξΟ τ5 χυ^ε^ναν 

^. ΑΝΠΓΕΝ. $ίΐτλωζ γρά- ς-ε την^ε ^)^ν ντοΧιν. Το ευ^Ιν^ψ 

φίΐουΐ^ Λνώίω κ^ ανυυγεω άνωγόί, κ^ το Μευ^ύναν Μ των ορ^ον- 

98. ΑΝΗΚΕΧΤΟΝ, ά^ερά- ρ^νουψ \οζώγ \έγεταυι, κ^ ειΛτάΐψ 

'ίΤευΙον' άιίο τ5 α ί'εξγ^ίικβ [ίορίβ, χυζερνωρ^νων νεων' ^ άκο 'τά- 

χα| τβ αΜί η ^ερΛίτεΙα' ωκνγε των κατά [ίΛΤαφοζάν κ^ εν) τον 

χοί^αραι το μ.ίασ'ρίΛ. ΣΤΜΦΟ- χολάξαν, ?ζ Μ των ί»Λος ίΐΛ<- 

ΡΑΣ, ίιγβν ΤΗ οΊγ^ερονΊοί* 'ΐ^ως χΗμ^νων, καβ' δ λέγεΊουΐ ενΙαΐ^Λ. 

χοί^αΙρωρι.εν το ΐΜαα-ρι,α•, άν^ρτι• — αιΤδνθυίΌ;, ^β οίρθα;* Ιτ< '^ρ 

λαΤΗντες, -^ Λβί φόνα νάλιν λιί- <ίρχ^ιί ^ Μ τη χανόν&*, ύζ ό 

9ντες^ Ύιγπν χα^αΐροντεί φονον^ χανών άιτευ^νει τα Ιζί^ίξ'^ντα, 

τβτείΊ ^ον^ι^ον^^;. άφαίξων τά νεριτΊά* άιην^^νω, 

|οα. ΠΟΙΟΤ ΓΑΡ. το γαρ χα) το άττο εύ^ντ/ΐζ νοιω, τ^τμ 

ί^ωτ^ιρΜηχόν γ/βν τον ννριΧε' άνεύ^νον ύ^ίεν^νω $1, το η- 

ζ^ΙΜΤΛ ΤΒΤον φόνον, ΐΕΤο<0 άν$ρος [ΐωρβμΛί^ρ ^ο ύιτεύ^γον ^ομ' ίΰ- 

ί^λοΓ «ϊκβΐ; ΤΗΤεη τΙν% λ£/β ^νη Λ, ι} ΤίρίΜρίΛ. 
να^εΤν τβτον τον φόνον $ ΕΙΣ ΟΙΔΠΙΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 227 Τ0ΕΝΤΑ2• "του^ ^ονόΟί *τα5τν 'Π/ΐΐΛρεϊοθτχ/. 

109• ΔτηΈΚΜΑΡΤΟΝ, ΛΗης5ί'πρ>«ςΐ)ν, Λσΐυρβτον, 

111. ΑΑΑΤΟΝ. 0?1 ^ ^Ρ^^ Μ^ ^^ 7Π)Μα «ΤΤλοί* 
*»»> ^Οζβ^γμΛ• ΕΚΦ£ΤΓΕΙ, Λ^ν^^νβΙ. 

112. ΠΟΤΕΡΑ, «ί σιωΒΤΌζ Ό Οΐίντηίζ ^>!7ΐΤ •τα ){5ί^* 
114. ΘΕΧΙΓΟ:^ ο /0^( ΤΟυ^ ^01^ 2^ /Ιζ^^Ψ^ 

11& οτδ' άγγελο:} τα. ο^ν, ^ίί ίχο\α%ί9 ^ 
118. βΝΗ:(κοτ2ΐ ΓΑΡ. οΙον» ^ιακπ^ ο/ αχολάίΒΖτης Ιθ8. ΠΟΤ ΤΟΔ'. τσου εύρε- 
^ετααΐ αυτή η αιτία ίυνίιάχρί^ 
1*0; ίβ-α ; 

109- ΔΤΣΤΕΚΜΑΡΤΟΝίη;- 
ΙίΜΨΒ ίυηύρβτον λέγεται άΐ'ο 
Ι^εταφορας των κυνών, των το 
^Χ"^ σχοϊ'βντοΛ'.— ά*0 τα Τίχ- 
Ρ^Ρ^μαΐ το ΓοχάξοίΜίΐ' 1χν&* 
ίϋΓίχ,αα^τοκ, αντί τβ σηιυιβΤοΐ' 

ΜΙ. ΕΚΦΕΤΓΕΙ. ^ ταύτα 
Λτο τόΐίψ ^ρΙ(θ¥ λέγεται^, των α- 
λ<σχ6^)ίαιτ» 1^ Ικφευγόντων. 

1X4• ΘΕίΧΡΟΣ, ό £ΐ; το χ^- ρο^ ναυΓ αντι^ χαΤΕο^βυαΓΟ χ^ 
ίφεξε την ^εοορίψ' θβοττράιτο; $1, 
6 ρ^άντίς' χαΐαχ^^ιηχωζ ι^ θίο- 
κρόΐί^ςρ ο θεωροί, ως τί, θίθΐΓ/?ο- 
ιτοι^ 4α>λ\ ^το< ^εωξον θεατής 
^ε, ι ^εώμΛνος' χυρίοος εν) θεά- 
τρου. 

ΕΚΔΗΜίΙΝ ΠΑΛΙΝ ΠΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝ. 8χ !η νάλιν άφίχετο, 
άντ) τί εΚανετρετ^ε» νρος οίχον. 
ΑΣ ΑΠΕΣΤΑΛΗ, χαθά άττβ- 
ίι}|Λησ•ίϊ'• άιτβΓάλη τί^ «ιτο τινοί, 
αντί Τ8 «ιτβΐϋΐ^θη* «ντανθα II 
ατ^λθ« 99 άνι$τ^ρη<Γ£ν• θ2Ι ^28 ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 

ί^ζίζΐίσι• Καλ3ί Λ «χον^^, ητ* τΐά^^ μν ίλίγ^^ηΌ 
ΊΟ ^^ τον ΟΰίτΛίΤ^Ι. 

122• οτ ΜΙΑ. ΡΩΜΗ^• άνπ Τϋί, ^ €νβΐ μονον, ^ΙλΛα 

124. ΒΙ ΤΙ ΜΗ ΒΤΝ ΑΡΓΤΡα,. ά/ΤΧ τ2?, δ/ ^ 'ί^ 

χΙριΓ^ι* τι<ί^ <(€ Τϊκϋτο 61^ Κρέοντα, ί$ αυζ ^αυ%φμΗ φ 
ΊΌυ Λα» φοηι, 0^ τΐυι^ /3<Κ7ΐλβ4ΰ(ΐ. κνοενδε. ίτγ^ 

126. ΔΟΚΟΤΜΤΑ ΤΑΤΤ ΗΝ. 0(Μ{ Τ0Τ(, φΐ|σΐ> &ΙΓΖα 

'νΐ^ατβνοίΐτϋ, ΟΤΙ 'έπ2^β€ουλάα•οΐ|. 

130. Η ποικίΛΛ,Δο:^ >1ν(Χ7Χ5^βν ίμίί ί Σ^νΐ 
1^%^ 'Π* α^Λνί, τα ?(Τ;ν τον <ρίνον του ]8ίκηλ0ά)^, 
ττίίτο ^ ίφα,^Ις^ 2> /δτ^ ττοσι χ5ίκ^ ακο'ττδϊν. * Η έτ&ί^• 
ί Χ^νζ 'Π'*7Κ5^ζ^ ίμΛί> μβ9«ν^ το Λοττίν τοι, χτ;^ 
τον ^ονον, τα /ζί;ζ?^ ©Όσΐν οί^αηί ^ιττεΤν, τν^^ι Τλ 
ά^ανΐι αίν/γματο^ 

ΐίϊ2. ΛΙ^ΣΤΑΣ. ληί^α;, λι?- Ιγ» ^ο 2ΤΝ ΠΑΗΘΕΙ ΧΕ- 

Ικ τ»τΐΐ χα) ληΓ^<κοί. Το όλον Γη^• ^ονίοβτα{ ακίτον, βι ρι; ^»^ 
Ινθιίαί^αα• βχ ρΤ; λιΐΓΐ}^ Ιιρά- ίλαζεν ίκ ηγ9ξ η!5ν βτ^^αίωκ ; ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. αο^ 

133. ααα' £Κ τπλρχη:}• οίον, ζΐυϋ)ι$ ζντ^ ίλ ^α- 

γμουτΌζ, χα.| βι^ ^^^ όιξάΐ. 'Ισ»^ <Γ)ι λβλιιί)θ7ΰύ$ χ^ τι 

φΧ»Κ7ΐΤ6Ε(. 

134• ΤΗΝδ' £Θ£:(β' ΕΠΙ^ΤΡΟΦΗΝ» τΖ^^Λ Β'ΤίΌΐίΐσΛΐ^ 
?£ίΤπΛί• Γζ^δ^ 3& ΤΗΝΔΕ βΕΧΠΙΖΕΙ ΓΡΑΦΗΝ. 

136• ΤΙΜΛΡΟΤΝΤΑ, /Βίζ^ΟϊΙ^οαΖτα. ΤΠΕΡ ΓΑΡ 

οτχι ΤΟΝ ΑπατΕΡΧί. ου μίνον '\1;©'£ρ του ανξίρυ/Μ^οϋ 
\;οτ(ρ οα>^ 0/Α» ο γ> ο/κ&ί'^ω έτπρ^ρη^α^^ ιστι)^ χα^ι 

?ονο» ο ΟώίτΓΜί, <3ίί ίαιηον -π/ωρίσζ). ΚΕίκα, προ2- 
ΑΡΚΠΝ. χ<χ( ταϊτο 3αν>ΐ7ϊκ<?ν του %άυτζ^* α» ]δ οί'αν- 

143. ΐ:ξΤΑ^βΕ, αν/ςΖκΟδ. ΙΚΤΗΡΑ35, τώί Ιχ£τώ' 131. ΤΑΦΑΝΗ, ^βΜ ^ά ί- ^α? θί». 

ίτ,λα ^ψ Λα/». ' 138. ΑΛΛ* ΑΤΤΟΣ ΑΤΤΟΪ. 

132. Ε5 ΤΠΛΡΧΗΣ, ί/γουν 9•υνυΐίΛΧΒεΐΌυι η νΐίΐξ άτο Μίνου, 

Ι34• ΠΡΟΣ ΤΟΤ ΘΑΝΟΝ- ΑΠΟΣΚΕΔίΙ, άΊΤο<ηίε$ά<τοϋ, ά- 

ΤΟΣ. τσραθεοΊί τσρβ^ άντ) της *οΐΓ€/Αψα;. ΜΤΣΟΣ, το ,«τ/ασ•|υΐΛ' 

135. ΕΝΔΙΚΛΣ ΣΤΜΜΑ- 140. ΤΟΙΑΤΤΙ^ ΧΕΙΡΙ, τοί- 

ΧΟΝ« τ^ίβν β^7|^ον ίν ^Ιτίτι * σύ^* αύττί ^^λι^^1|| χ&^Οξ, τοίβτψ φόνω» 

μ-αχος τω ^«Γμ, ως ^ρόμ^αγ^' 143 • ΙΣΤΑΣΘΕ, ανίς-α^ε, 

γ/9γ ν^Μγτα ε^ύ τά άντΓ^κοντα άνάς-ψε, τη$ χλάθ8ζ τ^ί ^κ^^'»ι* 

θ3 »3θ ΕΙΧ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 

ηυα. ΑΑΑΟΧ ΔΒ ΚΑΔΜΟΤ ΛΑΟΚ. Τπθχνίτ ίι Η^ί^ί 

147• α ΠΛίΔΐϋβ. ιζβ4(πν ό Ιψυ$^ ^Οζ^ζιου; ^ ο^ 

κ^ΐτί• Ε8ΛΓΓΕΛΑΕΤΑΙ, ο^Α7>*λλ^* ^ Λ ^:ΐ;^^ *Ατ- / 151. α ΔΙ01& ΑΔΤΕΠΙΓΙ. <^^ τΖο^ ^τΰζ^</^^^ •π«/ 

^ιΛ>ιρ»το6ΐ. Διοί Λ ί<Γΐ^β7ηί ^ατιν, τία; ματηιουι φησνΤ 
ο ^^ 'ΑτΓοΛλΛίν \^ίηφηΊΥϊζ Λχλ €<νο6( τν 3ηιτ£^, κα^ 

οχψψίίβ' χ^ "θ/χ^£^• ('ΐλ'. /3^ 93.) Δίο^ ατ^?^, 

ίχ^ Μμι. ΤΙ2& ΠΟΤΕ. βΓ Τϊί -ΤΓΟΤί ϊ^»* ΟΤΙ ^^ >^ 

Λ^ ^ΐΓτνσιν. τα:5 ποατχρυ^οτ πτβίΐΝο:Ε• λει-ττει )| 

^>ί^9 ίν Μ, ^7Π» «^ Π(;}»νθ^• ΒΚΤΕΤΑΜΑΙ, 0(/7ζΤ?έΚτΐΤ/^ 
β^ΰ^. ΦΟΒΕΡΑΝ ΦΡΕΝΑ. ίΙμ Ό^^οζον* Χ01| 'Αλν«>ί* 

^Ελ^φω Λ βς^μΛ^ θ9 <ΐΙ{)ισ% φύει ^οβε^^• αντί -π£ί 

Ι^ψφοζοζ. ΔΕΙΜΑΤΙ ΠΑΑΑίΙΝ. άνΤΪ τί ίΤαΐΜο^^Ι/©^ 

ίχίτηρι^, κλών Ιλαίτίί Ιγ«/*- γ/αν ύιΐίίχνεη'αυι. 
μ^νος ψοις, ο ίη χαϋ ίκετηρίαν 151. ί1 ΔΙΟΣ ΑΔΤΕΠΗΣ. 

!λί£ον' ΒλαΐΛ, το ίίνίρβν ίλάα, γ/πν -η Ζ! άίρος ΖιαΜοι^ίντ} φτ,- 

' ΧΛ/ϊ^βν- μ,γ ι^$ύλογο$' λεία ίί το¥ χ^τ}- 

147. ΤΛΝΔΕ ΓΑΡ ΧΑΗΝ. <Γρν. 
««) 7*Ρ χά/>ίκ Τίϋ^ίβ ίίίί^ Ιιτο- ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. α^Ι 

«3ν τΐίχ^ φρένα, ^Οη -ΤϋΤί "ώτο σου ^^ι^ϊ^λΓ^» σ^ομ^ος 
ΊΛ ^ αν «ρη/^Α• Γρα^β^ 39 δειματι ποααα,• 

159. ΠΕΡΙΤΕΔΑ0ΜΕΝΑΙ2 ίΙΡΑΙ25• 61$ Τ 6^^ /^^^νΟΪ 

η3ς}ΐ»(ηιι$ τ <»ζ^ ο Λ ν«ί η μοι τι ^υν, τι μ^ ^^^^ 
ίιυσ^$• ΤΕΚΝΟΝ ΕΑπίΔο:^, αμβροτε φαμα• ηίζφ φη* 
μζπσι /ζαςβ$ τό λίτ>ιον• Χ3ίλ2ίζ, παρ* ασον ίν ίλ^τηίί ι»4 
>*»οίί^οι α αν3•ρα7Π)ΐ.χρ)ΐο]ΐ6ουί Λπνσιν ^ί^ 'Ζ^^δίν• 

163. ΠΡΛΤΑ 35Ε. Ρ^Λ^δ^^ ΠΡΛΤΑΝ ΓΕ. μΛΊΰυΟχίίηΐ 
λθΤΛ«Τ «ί -τέ 'ί^ΏΙ^ίλϋίςθ^ ΉνΛί 7^* ^ών. ΓΑΙΑΟΧΟΝ. 

οφς^\ζ ^ΛλΆΤϋϋ^ ν αντχ τν, την -^χολίκ^ν, (»9¥ τ 7^*^ 
ανπ τ^$ τάλΒως ^ίΚα^ντ, ετκαεα βΑ:$^£ΐ. ΕακΛβια 
Αριμχζ* ΗΊΟίζ ^ο?^ Βοια^τοΐί; ^μΖταα. και φοιβον• 
ιαχί» αΑ' 0^ '^ 'ί^ λΡί/4$ την βύχίίν >4ν&θα/> ου 

155. ΙΗΙΕ ΔΑΑΙΕ ΠΑΙΑΝ. 159. ΠΕΡΙΤΕΛΛΟΜΕ- 

ίία |Χ£{Γ8 ^ί^ο' Ι-τή ^έ τά;ν ιταίά- ΝΑΙΣ. κα7ά τά^ 7Τ*^ι7£>λθ|Λίναί 

ΐ'»)^ >^γΒΐαυ^ ^ο Ιψος, Ιιτβΐ ^0(8Vα; «^ρβ^^ι τ'α^ χα7ά χνχλον ΙΐΤί^οτας^ 

μ€\α γ,ίον τβς ττοαανας' Ιιτο ίε 102. ΑΜΒΡΟΤΕ, άθάνα^£^ 

ντρίς τον *Αΐτο>λα;να οΤί^/ν^ο ο! ά^ίάιήωΤΒ' τον χ^'^^ντ^ί^ον λέγβ. 

νΜχης, 8λ^€Τ0 κ^ ί Ά7ί6?λων 163. ΚΕΚΛΟΜΕΝί;ΐ, ειτι- 

]ψος, ώς ϋΐτο τοιητη ΐί^λΗς ϋ/χνβ- καλβ/Αίνα»* η /^«^οχη ίο-ζ'^κι} άκ- 

/«)ό;, «σττίρ ΈνΤίος Ι Διόνυσ^' τ) ^τξραΤο^' «%«<Γί ίί ^ί^ο Ιχ τί 

ι^1π)τ9 ΏταίΛνοί το αύτα τοϋτο Όι^^.■γ^β^ 

ημ,ζΛίνα' λ^γίΐαι γάρ τσα^&ν ί 167. ΑΡΤΕΜΙΝ. -η αϋπ} ίην 

«1ί τον *^ί(ό}λωνΛ ζμ,νος^ 3^ άητο η 'ΆρΒμ,ις τγ *Εχαττι, ψις ίη• 

ΤΗΤΗ χα) ο Άιτό^λων, καθ* δ χα) [ί,ατο Ι ν ^α7||[ τριό^οις. • 

«ίταίθα- ί^ίκνί^-α^ Λ 39 ^^^ ^®"" ^^9• ΦΟΙΒΟΝ. ^ζ "ϊ*^" 'ΑΐΌλ- 

«Ιί τίτο σ'αφίί'Βρον' λωνα, τον ιι.α,γ.ρ6^^ν ^Λί^Μ^^νΤΛ 

'Τρί/α; Παιάνα |[4£/α θδον τα /Ββλτ}. 

Ά«•ο>λ»να. ^2ϊ• ΑΛΕΗΙΜΟΡΟΙ, Λτ«• 
θ4 13» ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΪΡΑΝΝΟΝ. 

172• ΠΡΟΤΕΡΑΧ ΑτΑ:^. 'πί^ ^ί?Γο τ^ζ %φιγγ^* 'το 

£Ϊ ΗΝΤ3&ΑΤΕ, αντϊ ΤϋΣ; δ<?>9δ^'7«' ί^ή "Ο^ΐζ^ί* (*Ιλ» 
λ'. 365.) 

ΕΚΤόπίΑΝ, ξβνία/ χ^:^ ^^λΚωοοτυν* ί ίνίί^ΛΤί ωτία/ «6- 

Τΰ'ολΒβύζ. ΦΛΟΓΑ ΠΗΜΑΤό3(• 'Τϊ^ίΡζ^ίίκΛί, Τ«» ^ΤΠΛμΛ^ 

177• προπΑ^ι !ΒτθΑθ«, ί Λοσα ^\^^ΛμΛζ, ο ^ατα.$ 

λΜΟίζ. ΦΡ0ΝΤΙΔ03 ΕΓΧ05. ^Μ^ρίΚΑί ί ]8θη^Α, Ο^^^ 
ί ^:^€σθ^" β^ν, 006 ίίν6915 Τζ^ ν£ τίί ^ζ^ΤπΛί *^Χ%^^> 

15α ΕΚΓΟΝΑ χβόΝΟ::^• 1ι τχ <}^ν</^, $ τν^ ιηίχίίς 
φιησϊν. οττε τοκοπιν. λ| τι ^«α/βίΓχ^^ 'ίδΓ χ^αμαίτη/ψ 

'τιυνων. Ύο Λ ανεχο«ι> ίίτοί ίλΑ^^ζ^ιίοτΌα, κΛ| αγύ# 
Έ(Χΐΐ7Όυ$ €^^σιν^ ^ ίγασα, ολ μ6ΊΛφο^$ τ^ αν» ν4/- 
ονταν μο>ι^ ο5^ 7^ νίρΛ;θ«^. ΐΗίαΝ. ίττΒΐ 9^ μ^τ €«)- ιηι. ΤΠΕΡ ΟΡ.ντΜΕΝΑΧ 175• ΠΟΠΟΙ. ννιτος ναρα 

ΠΟΑΕΙ. η ίτ^^ρ άντί 7^ί εττ;, ^ο7^ "ΕΤλι^σίν, ό ^'ίόί. 
γ,γουν κινοΐ'ΐ/,ενα; κατά τ^^ •π•β- 1 8ο. ΕΚΓΟΝΑ, γ/αν οίππη 

λεως, ^ ?ή τ« αΤλα 7*'''^ι'^*^*> *' '"*^'' 

175. ΠΝΤνχΥΤ' ΕΚΤΟΠΙ-' ιτοί 
ΑΝ, ήγουν εττοιτί-ιτατε εκτετοτη^ ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΚ. 433 

θρ>»ν)ΐτοια;ν• 

183. ΑΑΛσν Α ΑΝ ΑΛΛΑ,• οΜσΤ ί'Χ οΛλ^ Ιλί^ 

ιΙμ^ τινη^ ΚΡέα^Ν ητρολ ^ί οίον ^ιτη^ς 'χυρο$ 

189• ΝΗΛΒΑ, τα μ^ τυ^^^ηα ίλίβ^* ^ αυτυ ίί 

ΤΙΚ σαυη^ία/; τλ) Χ5^> ^ ^Ι^δϊ ^ίο» ^ /ζ3ζ?ο•Λχίχί 
τκΓ ομο«νν• £κ δ' ααοχοι• (>% τοι/τν ^λον^ απ 36α( 
7«λ«οι ατη^νϊίΛον. ακταν παραβαμιον• άττΐ τιίί 
4^^;^φΜ>ν, οτιν ο/ ]3β0]ΐ^οι 9%Ι νβ^ν είσιν• 

ΐ8ΐ• ΑΝΕΧΟΤΣΙ, ΛβίΤίχ «- Ιλε^/ον Λα τ^ί Άχερβήοίς λί- 

185. ΕΤΠΤΕΡΟΝ, καλωί 6- 190. ΠΡΟΣ ΠΕΔί;ΐ, «γο^λ 

χοι^α €ν£χα τ^ί ΐτη}ίΓ£»ί, γ/βν τ^ γγ τγ ^ανατηρόί^ τγ φ^^ρο* 

Μτ^Βροψ, ^οιω, !η άνο τξ^ γτ^ς |^ι,εIαλαμ^ 

ι86. ΚΡ£ΙΣΣΟΝ ΑΜΑ Ι* ^αίνΰΟΊ τ^ς λοιΐίΐκ7}$ νόοΌυ τά 

ΜΑΚΕΤΟΤ ΠΤΡΟΣ, εύτονώτε- ξώα. 

^5ν τ^ί κηςι^σ^ς ιΐΛγάΧΥις φλο» ιρι. ΑΝΟΙΚΤΛΣ, μ,^ φ{θψ• 

γος, χα\ νροί -ην »κ εη ι^ηκ®* ηξοι/^ενη ύιτό ηνος ελευ^ε^ω^'* 

ναραζαλεΊγ. ΟΡΜΕΝΟΝ, κι- νζϋ)* άντ^λεώζ. 

Μ«τοιτ νξΟζ την νοξαλίαν,τί 192. ΕΠΙ ΜΑΤΕΡΕΣ. ί/βψ 

εστεοΒ θδβ, Ύ^βν σχοτβν», 1Τ6- Μ τβτοις ίε α} αλοχοι, χεΊνται 

ρ^^ξΛΓίχως ίβ τ5 ^ή^$8, ΊΤρος ον ίτ,λοί'ατ/, ?9 *ολια) ^ψεοες, ^Λκ α34 ΕΪΣ 0ΙΔΙΠ01ΓΝ ΤΟΝ ΤϊΡΑΝΝΟΝ. 

196. ΛΑΜΠΕΙ, ίντί τν άχμα^64 7^μ^7^ιιως τγ φ<αίη. 

κσ%, ομο^^ί, ομόφωνος* τντο Λ ομοιον '(^ α^» 4^ 
φησι ^ μαηΐίΛς' ίλττίζ^ίσι ^ *ί^ τινι α>«55 ϊ5 ;αλ»- 

"ΤΚ^ΕΜ >ί(7Ιΐ€)ΐνΰΙΙ• ΧΡΤ2ΕΑ ίί^ ΤψΛα.* φο/λ ^ 870$ 71- 
μόίοΟίΖίΙ Χρϋοϊίν. ΑΡΕΑ ΤΕ ΤΟΝ ΜΑΑΕΡΟΝ• Λ1ΤΠ Τν, *? 

200. ΑΧΑΛΚΟ^ ΑΧΠΙΔΟΝ• Οϋ χρ^Α^Ι/©^ Ο^λοΐΐ 

^λκ^ ί/^ί•" ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΙ Λ, '&ψ %ν «ϋί^βί )3ο51• ^ 
/ι^Ι^ ^οίί χα^ οΐμαγίίζ ί'τηω^ ίς ^Οα 'ΤΤΌλίμβ ^τίάιΛιιν. 
ΝίΐταΑΐ, ίτηλ^^^ ^>^ μ^^τΌίφοζ^ τ ι% νΐτα ϋ* 

ιιαλίνορ/ιητον οώτον >ίνώ&α/, τα ν^τα ^οηα τϊί 'τάχ^Λ• 

203• ΠΑΤΡΑΧ ΕΠΟΤΡΟΝ* ίτΤΟΙ β^* «^ν, Ο *<βίν ώ 

Ι93• ΑΚΤΛΝ ΠΑΡΑΒΏ- ΟΜΑΤΑΟΣ, α/Μ,α ίι-ο ί^Γάι'^^ϋχ 

Ι94• ΑΛΑΟΘΕΝ ΑΑΑΑΙ, ιρδ. ΕΤίΙΙΤΑ, οζϋ ορ-^ίΤΛ ?9 

^8ν αν ίλλ» /Α5/?β; αΜα^ κβ- καθα/3θν• Προζ (ύν τ-ο ΑΡΕΑ, 

|Χ5ναι. το ΑΧΑΛΚΟΣ. ^ρος $1 τύ ΜΑ- 

195- ΙΚΤΗΡΕΣ, Ικίπ^ες βίπ- ΛΕΡΟΝ, το ΦΛΕΓΕΙ. 

Γθνοίχ5τι !νεχα τ-Ζν χαλξτών 20Λ, ΝίΙΤΙ^ΣΑΙ. λβώτίτ τ• 

196. ΠΑΙΑΝ ΔΕ. 6 βί; τοκ ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. ^35 

άνεμον. *'θ/αΐ£5$• (*Ιλ. ζ . 347.) «ί οζ$^ ί 64ί ιωμχ. 

Η ΑΠΟΪΡΟΝ, αΤΓΟ «Γ^ θρ®ν -^ ΤΚλδαί. ΕΙΤ Β^δ ΜΕΓΑΝ 
ΘΑΑΑΜΟΝ• <5;^ IV ^9ΰί!• Τοίίτο )>αρ *βί 9«λ5ί/^^ Α)^- 

φηξίτηί. ΕΙΤ Ε:δ τον ΑΠ08εΝ0Ν• η)ρια/ «νθ* «!| 
2ϋμ'?Τλ»)-αΛ^ τΐϊΤζ^Μ ώτιν* ίσΐιϊί Λ •π>ν Άλμι;Λ<οσ-ίν 
φακή, "ΰΤβ^ι ον ιςορίϊτΛΐ '^τοΜα ναυυίγίΑ >ΐ7^βυζ* ά?ί μί^ 

.^αλδ^ατι^ «νοΜ. αποΚενον Λ, ίί^^μ^ίς^. 

207. ΤΕΑ^Ι γαρ ει τι Νϊβ ΑΦΗ,, ίγπ ΤΗ, «Γ 71 ί 

λ6^ Λ λτ^ψ, απ τα Χ5εχ9ί άΛίλβι^ον ρ>^• β1 >αρ τι 

209. ΤΟΝ. αντί τϋϋ ο» τον μ£ϋς^γτοϋθ¥ ΑρβΛ Χ6- 
212. ΛΤΚΕΐ' ΑΝΑΚ. βϋλ^ίμΐω ^ κ, ΊΌ(. σϋΐ, ^Κϋ^ 

ηζ Τ^μποί^ζ ^Α^μΛ^ς ΕΝΔΑτεαθΑΐ, ίν μΜμσμω αο^. ΕΣ ΤΟΝ ΑΓΓΟλΕ- 59 ^'* ^^ ^^ '%^®ί ^^^ ιη;/?ρβ- 

ΝΟΝ. ίίτΕ 61^ τον άνδίΓΐηί^Λον ^ον άς'ραΐΤΎ,ν, 

η'ϊζ ζενοΐί δΙ; ελλίμενισ-ιν, τον 21 1. ΤΠΟ Σί;ΐ ΦΘΙΣΟΝ. 

τα^αχώοη τσόντον τον Θρφκιον, φ^^Τρον ύΐίο^εΐζ τω σ•φ κερα'^ν(Ρ, 

^/βν τον Είζ&νον τσόντον. ψ/8ν κΒραύνωσον αίτον, κλΙ αυ-» 

209- ΤΟΝ β ηΤΡΦΟΡΛΝ. τβ βαλών χεξαννον τον σον. 
» Λγλον^ ^/βν 9ιοΐ}ίών, τα τίξάτη 212. ΧΡϊΣΟΣΤΡΟΦίϊΝ. α- 
τών ητνρφορων αΓρατίών η ου• ιίο τβ τόζβ, τά γ/να-ψ ν£ν^ 
Τ'Μζ' ω νί,αων τω κράτη τω ^ω ίγο^^τος. ±^6 ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 

μΛ/^ρ^. ΤΟΝ ΧΡΤ2θΜΐτΡΑΚ^ τ^ ΘηβοίΓον Δι^ν</στ)ν^ ί 
ηυίς )3^χϋ; (;τΜ/οιχ.οα£/'π&• μονο:{τοαον• ^^Λφ^τοα 

0Μ02Τ0Δ0Ν• 

223• ΕΠΙ ΤΟΝ ΛΠΟΠΜΟΝ β£ΟΝ• λέ/61 Τ λδΙ/ΑΛ», 

224. ΑΓΓΕΐ:ί. ίΛν 9δλ>ίί ΤΛ ί/ΧΛ ίί'Τηΐ ^"6^)^(0^ 9 Α 

(ϋον ΟΓ36 ίχΜΥ^οαύζ /Ζ3ζ^τι^ν ίΤ€ρί τ« ^ν» ΤΗ Λα», 
«ίΤβ /Μ7)ν, Χ5^' ον χ£5νον ί7ΐ:^'χ% ο φία>ζ9 ^αρ^ίν; 

ΪΠΗΡΕΤΕΙΝ, Β7Πψϋίί)ί χ^Η (Γ^^'ΤΓζ^ί/ν. ΤΟΤ ΛΟΓΟΤ, τ3 

λβχ^ντοί λΙ;©© ΆτϊοΜΛνο^. τοτ μΡΛΧβ£ΐ^ΓΤ02, τοίί 

228. ΟΤ ΓΑΡ ΑΝ ΜΑΚΡΑΝ• ού ;$ Λ»» ί^>ΚΠ, 7ϋσ«- 

IV οηος τον /Αίτα^, ίαζίττΏΐω ?$ ^τ^ζ^ί-γμα^ « Α^^ 2X4• ΕΝΔΑΤΕΙΣΘΑΙ, Ιν- 224. ΑΙΤΕΠ:, αντί Τ8 αΐτί, 

Λα^£I?«ν, Ινίίαίτάθα/, ρβρί^β- ^ουν ΉΤΛραχαλΒίς. Α Δ* ΑΙ* 

&α^, ίιαίίίύθα/. ΑΡίΙΓΑ, ατ^ο- ΤΕΙΣ, ιτ^ρ ων 7ν)ν αίτΎ^β-ιν ιτοίτ. 

ίί-άΐίενα. ΤΙ1ΗΡΕΤΕΙΝ, ϋ^β/ί/ίΓν κα^ά 

219. ΕΠΠΝΤΜΟΝ, τον Μ ττ,ς νοσβ. 

τψ όνομ^αη των Θτ^?αία;ν καλν- 226. ΑΝΑΚ0ΤΦ1ΣΙΝ, £λ£ϋ- 

^ενον. ^ερίαν τβ βίρβς των χαχων, 

22Γ. ΟΜΟΣΤΟΛΟΝ, ^ον 227. ΕΕΝΟΣ ΜΕΝ. βκίν- 

οτίνθ]Λΐλον, τον σ-νμ.ττορευόρ.Ένον «χο/χενο^ ^τ}^ί'>' '^'ον λοϊον τ8Τον, 

ταΊς ΜαιναΛν, ί*οη ίχβ λα/^ι- τον τδερ\ τ» φονίως* βκ «νεχρ- 

ιτ^άν οψίν. ρδνοί- ^ΐ}Τε7ν το νραχ^^εν' ζ&οζ 

.223- ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΠΟΤΙ- τη Χάγα' εττει «κ Ιγ* ιχοΓίΤΐ//- 

ΜΟΝ. ίγΰν κατά τβ άτί'/Μί Ιν 7^^^ί* ^9 ί^^^ί '^'^ ^ξ^Χ^^'''^^^' 

θεοΓί θ£«, Τ8 λοΐ[/.8. ου /άρ ε^'ώ ΐëãαχα τρν ^ονον. ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. ίΐ^Τ 

ίπ ίΐΜϋΊΛί ίηυ^}β τον ^ονέΑ> Ινα ηζζ^μίτης^ συλ- 

230. τδτΕΡοιι Εα λΤ^οη τ£Αίΐ• μΐ&(ρέ|«4 :^ 
^ οί» -ηώ 'ΤΐίλΒοι ξίνβρν -πλδυντίιίν τη ^ιατΒοαβ^• άπι 

βν, ^ ί/οοΑλυΛ^σζχ,. "ΑΜ6>$. ντν δ* ει;» α2Τοτι 
ΤΕΔη. Λκίν ^^ ε(να{ ^«'νο^, τ βα/ηλ£4α4 ^'ητγτικβ'* 

μΜ τ Χΰΐνΐν, ^[2τη. ύμΤν «ο/Όφ^νΐ• Μβτΐκ,'ζΜ <^ ^ίτε» 

μ» ά$ ΤΌ χΛνκη φ^ηοί^. 

2»4. ΠΑΚΤΑ. τα. 'Ο^ρ^ιβ^ $)ι^νη. 

335. Κ ΕΙ ΜΕΝ «ΟΒΕΙΤΑΙ. Κ9^ €4 ^ «ϋΤΟ^ £01 

'οςίίζβί^ί ν< ^€ίϊτΒΜ λ/^/^ν Λϋτο^ χ5ί^' οώτν, τον ^ί- 

€θν 'ν^^β^βλ^ν λ€>ί•7©• ΟϋΛν >^ Λίνον 'ΤτώΐΤΟΜ, 64 

μΜ απ ιϊίτΛ τϊί 741^ ί/τοΜαζιετϋα' ά Λ ^^νοι» •π^ 

«30. ΝΤΝ Δ', 8% «*» ΐΤο*€2^, Iϊ«^αλ»ν ΤΟ'ΤΠΙΚΑΗΜΑ, ^. 
ίΐίλρνβτι, αλλά ΠΡΟΦΠΝΠ, γβκ το ^γγ.\Ί\]ΐ.Λ^ ώ$ ^οΐΥ,σΌ^ 

«Τί Κα^/Μίο<;> ϋΓε^ο; 7^Ρ *^" ^^^^ ^9 ^^^'^Λλ», το εγκαλώ* εΐ 

«ί αΓΟί «ίί «Γβί Τ£λ«5, τάίδ. •)»^ν ^οίεΤται το ^κληρα »^ 

ΤΕλ«7 ίΐί τούί *Ελλΐ}ναί, ηγ^υν ρε7^^ Ικ^αλών 'τον φόζον λβγο* 

*ΕΜτ;ν ύ^ίρχεΓ κα) τελίΤ ίίί αυτο^ καθ' αύτ», ^γ/αν υλττ^^• 

τέ; «Γβ^, ^τ^ι ΛΓΟί ύττάρχα. ρείτω ούτβ' κα) οι) τσάθο* ό αΐ'* 

ΤΣΤΕΡΟΣ, ^ηλονοτί τί ^ον». θρα^ο^ άλλο ΑΣΤΕΡΓΕΣ, ί• 

Λ3«. ΟΓΓΙΣ ΠΟΘ' ΤΜΛΝ. γΐίν βαρύ, Ικαχ^ϊς, η το ά'Λο• 

το οης βοτ^ γ$ηκ^ αεϊ οτ^ι^οίβ•- ίΊ^α^σ-οι; ττ^ς τσατρί^ος εΐί αλΚψ 

ηταυί' οη^ των άνθρώτ»ν. γην* 

235• ΧΠΕΗΕΛΛΝ, Ιζβλών, 238 ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΚ* 

243. α'κ τονδε• οΓον ά'ττ' α4)τ^ ί9Λγϊυυο3^ς τ 
η9^γμΛ'ΐα^. τον ανδρ* λπατδο• -ττολιητ ^ον ίρ)Λ• 
ζέ(^ ό λρ^^, ΟΤΙ )ί5^τ>?^ρρ84 ίβΜΛπίί ίγνοω^Γ /ζ^ς^Ήζ^» 

252• τα,ΔΕ ΔΑίΜΟΝί• 12^ τιχΐτιΧτ μουΫτώ<πχ^ω 

254. ΚΑΤΕΤΧΟΜΑΙ. 1ΐ5^ί5^ρ2/^ Τίν φονίο. ΑΜΟΙ* 

ίοΜΑτ^, £4 ^ϋνοιΛ τον ^ονέοΐ» <Γ<ο ;(9:4 "Τ&ι^ια^ί^ΐζ^^ >ί]^-' 239- "ΪΌΝ ΑΤΤΟΧΕΙΡΑ, 
'την αυτβργο¥ τβ φόνπ, χλτλ• 
χρηΓίκως τοψ ψΜΛ' αύτόχ&ρ 

240. Η ΧΑΡΙΣ, η ίίχΛρι' 
Για. ΠΡΟΣΚΕΙΣΕΤΑΙ, ν^ος 

Λ-ι, χα) τ) χά/ίΐ^. 

«41* 70 ΑΠίΙΣΙ^ ιτρο; το 
ΣΙΩΠΗΣΕΣΘΕ άφορα, καίή φν 
λάτΐε^ ^ν τΐ ητρύσ-ωιτον, εναλ" 
λάτίει $6 τον Α^ιθμ^ν* ωφεί\$ 
γαρ ^λι^^¥τικως λ^γε&αι, οΓον, 
£1 ^ αν α-ιωνηζΤβ&ί χα) άττώσ'ε* 
&Β τ6ν$β τίν λόγογ, ον εγώ χε• λεύω, ^ ίνεχα φΙλΒ ίείο-ας Υΐ^, 
•ζ υΊΤερ 6Λυτ5, α ρίΛτά ταατχ 
^ράα-ω, ταύτα χξΥ/ κλύαν Ι|μ«. 

248. ΧΕΡΝΙΒΑΣ ΝΕΜΕΙΝ. 
μ,-ητε χαθά^ηα ^αρεχ&ν αυτψ, 
Χίρη^ &1, το ιτρΰκα^άξηον, ως 
1ΠΙ 6 Χννεα-Μς (Ερϊϋί, 1 21.) τάς 
εν το7ς τΐξθΎεμενΊσΊ»Μ.σί χέρνι^ 
ζας' χερνίφαι, το τάί χεΤρΛς 
άττονίξείν υ$αη. 

250. ΤΟ ΠΤΘΙΚΟΝ. ιτλα- 
γιαα-μ^ί, %ηρΜ χοανοιτρείίεί' το 
κτι^τικον αντί γενιχγ^ς^ τοί Π»- 
θ/β θίοί/, τ« ισρος-άζαντοί ^τ}- 
ΤίΓν τον ^ον^α. ΚΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. ί^39 26ΐ. ΤΟΤ ΘΒΟΤ, Τν ΆτίΟΜωνΟί. 

263. ΟΤδ' ει γαρ ην. 3(54 >ν ^ ρΐ ?ν ολά^ί -70 

ΐ8;^ον, ί/ΐ£Λ^ «Λί ΆχηαφρΗ^ οίκοθεν, 3ΰ4 /*» άνα/α<νΛτ- 
τοί -ώί/ (>Λ 9δ2ν "Όζ^ζα, άνβκ^ητϊΤν. μη θεηλατον. 

26ο. ΚΟΙΝΩΝ ΤΕ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΙΝΑ. ΧΟίΧΑ, οΆλψαί 

75ίί ίζ τιμούν οίον, 3Β4 >ί^ν αν εγ^^βτΌ, α «ν τιχν* 'τφ 
Ααίω '^νο/^^Λ. μη 'ΔΤ^ττχΗ:ξ£Ν• ^ μλ\ ΐίοιί^τΐΌα^ 
ηο^. το ΚΕ1ΝΟΤ ΚΡΑΤ , τίο^ ο^ν» τίΛφαλΙιί^ 2$6. ΕΚΤΡΙϋΑΙ, κακΐ ρΐ- 
^α χα-ταΓρεφαι την ξω^¥, 

257• ΕΠΕΤΧΟΜΑΙ, Ιτί ευ- 
χτ,ς' άίΤΐύ^οΐΜΐίΐι $1, τί άιταγο^ 
^\ίϋ3Τ χαηύχρμΛΐ Βε, το κατά- 
(ώ^ ΒΠ ^Ι χοϋ Ιιτί καλοϋ χα- 
Λοχΐ}. ' Κρις-ζί^-ης' *Οσ•α ί^ τ'^- 
>εθλί•ι^ θ£θΤ|^ καΐηοκίουι, *Η χα7ά 
ινταϊθα α$7^; λυτ) τ5 λίαν, 

26ο. ΤΜΙΝ ΔΕ ΤΑΤΤΑ 
ΠΑΝΤ ΕΠΙΣΚΗΠΤΛ. Ι••ο>- 
χω; ΙντελΧομ^ι το άγγεΊλοή τον 
φονεΛ, -ξ αΊΤω^εΤ^α^ι των οΙκιών 
χα} των ^α-ιων. Προς το ΕΓΠ 
ΜΕΝ ΤΟΙΟΣΔΕ άττοίΐ^οτουι το 
ΪΜΙΝ ΔΕ. 

ΤΕΛΕΙΝ. τελώ το άργύριον 
Τ£λώ τ^ν %^ρίν, «ί" άρτίως ίφγ 
(ν. »4<>•) «λ«; ίίί• τβ; *Ελλι;- 
"Λίί ίχ»»' ^Ελλην βϊρ' Τίλάί >9 
το ΐίράτίω, ο κρεϊ'ήον μ^τά της 
^χ» γ/αν εχτελΜ, 201. ΤΠΕΡ ^ ΕΜΑΤΤΟΤ. 
ύ^ερ εαντβ λέγει ταύτα ΙτΤίσκ^- 
νΙειν, είτε) εύργ^ίΜνβ τ5 φονέως, 
χα) ΒΙκην $ε$ωχ6τος, ακα>λάζε* 
τουι (ύν φζοντΙ$ος, άτφαλες-εροψ 
ίέ αύτφ χα) τα τίραΎγΜΧα εξεί, 
της κατά των βατιλίων τολ|χηί 
ύιτες-αλίΛ,ενης, τψ τον αχαζ τε• 
τολρι,τικότα χεκολά&α/. 

202, ΑΚΑΡΠΠΣ ΚΑ'ΘΕ- 
ίΙΣ. ^ιά το ι^η καρίτοφορεΊν, χα} 
ρι,η εηηι^ελεΊ^ζυ{ αυτής ηνα των 
θβα/ν ΊΤαβά ιχ,•η$ενος των ^εών 
ευρί^ηώτης βοη^ειαν, 

263. ΟΤΔ: ει ΓΑΡ ΗΝ. ου- 
ίέ γαρ, ε] μ,η ην το ιτραγΜ, η• 
γπν το ζητο,ν τον ^ονία, ιΐίτο το« 
θβ» χεχίνηι/,ενον-^^νί^ν $ε $ίχαιόψ 
Ιη το Όξαγι/,α εττιξητεΊν χα/ ά 
^εο$ χινεΊ, χα) £/α; »τ<?£?0:(α;. 

268. ΟΜΟΣΠΟΡΟΝ, εΙς ηψ^ 
ίητε^ξε κύ εκείνος χοή εγώ. «40 ΕΙΣ ΟΙΔίΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 

272. ΑΝθ' ΧΙΝ ΒΓΟ. €ΐϋ{ ΊΌίαυτοϋ ζγ^οΐΛΐ Ο06 'β'χον^ 

277• νοπί ΜΗ ΔΡΑΧΐ, τοΤ^ ρι <ίν06νυ«;^ /ια< τζιν 

284• ΟΛ ΛΝΑ£ «ΡίΙ• Ουτο^ 0ρύί 3^ ΟΟϋΤΐι^ ί^/ΡψΜ- 

28β. το ΔΕ ΖΗΤΗΜΑ. "^ροίν Ο Χοζβς *β1 75 

288. ΔίΚΑΐ* £ΑΒβΑ2. 7^70 ^ηοιν» ινοί μ4) ;ιαλητ *7ί. ΚΕΙΝΟΤ ΚΡΑ'Γ. τβ 
κράτα, τι)ν χδ^αλην «Ι^ τΊ^ν «- 

ι?η}λατο η τΊίχ^/* αί'Τί τορ έ^ϋβ•- 

274. ΤΟΝ ΑΤΤΟΧΕΙΡΑ, τον 
αοτβ^γβν, τον ταί? οίκίίαίί %«ρ- 
€Γΐν ίργα,σάμ^νον τον φονον. 

2^6. ΑΓΗΝΟΡΟΣ. Άγηνα>ρ 
τον Κά^μον οίτος τον Πολυία;- 
^ον οϋτο^ τον Αάζ^οΛίΟν' ούτος 
τον Λώον ουτος τον ΟΙίΙιτο^Λ' 
καΐα άναατο$ια•^όν. 

277- ΤΟΙΣ ΜΗ ΛΡΟΣΙΝ, 
^ο7ί |ΐχ.η ιτράτ7β« ταίτα, ηγβί' 
^ο7ί ρί (!ιΤ€/3ρα%ο/*ίνο<ί χ^ ^η- 
«ί« τον ^ονία. ^ 

278* ΑΡΟΤΟΝ, σνορον ^ή- 
9'£ ζττάρον ηνά αίξ&γ ουίτοίς η] ν 7?ν, ^ηΤί τοΟί Ί(σ.1^ας των 7*^- 
ναικών αίζειν, τψ γψ ίϊ^λο/δτ<. 
Άροτος, ο ^Λίρος οτε αίίτρίχα'ίν. 
28ο. ΕΧΘΙΟΝΙ. ?9 £^ί^α^- 
η^ί ΐϋϋάλλον μ,ε^ίοΎ^μ^'^'η τίί%τ. 

28 1. ΪΜΙΝ ΔΕ, τοΓί άιτδδέ- 

γοΐί,ενοίς τβς ηι^^Βρβς ?^ύγβς. 

" 284. ΠΣΠΕΡ Μ' ΑΡΑΙΟΝ. 

κοίθά αβ €ν κατάροίΐς εκράττ,- 

σας, ούτως ε ρω εν ανταίς τοις 

ΙίΛΤΛρα^ς' η/β ν £1Γί τη Λ^α ^ 

κατγ^ράσω εμ,οι, ειτ αϋτΐ λί^αί 

τψ χατάρα,ν, οτι ούκ οΐία τί> 
1^~<ν ό ρον£ΐ)^ τύυ Αχίβ, 

286. ΤΟ ΔΕ ΖΗΤΗΜΑ. 
ττϋί ίοναμ^ως ψ Τΰ ΦοΙΖα «ΐ- 
«Τν, ΑΓ4ί £!ρ7(ΙΓα) «ΌΤ6 ΤΟί' ^β- 

νον. ΕΙΧ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 241 292. ΑΚΑΚΤ ΑΝΑΚΤΙ. ^ΪΛ«)(Λ6Ι0^» ΐζ ^^Ι^ψβΐν 

^ιηά Λ ο^όμΛΤί /πτζ^αα^ρβϋβΐ τον Τ^ρβοιαν, α» χου τον 
Τίδ», κοΐ| τα αυτά οροί,ν οκβινα ^ικην. 

295. ααα' οτκ εν αργοι^ χ^νταΐί^ το τυ^ίίμΛ• 
νιχβν τν ϊ^ζ ίίβττιρησι* το ^^ οΣα/ διπαουχ πομ- 
ποη, τί^ απουί^ίζ 'βί τ^κ^ρίον* το Λ κρεοντοι 

'7η<ϊΐ9 ί'^ί, το τζ^τί^ισμίνον υτη \ί Κρ/οντο^ τον Τβίρβσιβίτ 

298. ΚΛΦΑ, ψ^ζ?ΐ> ΧΛί ^ί» (ΠΧ^ίί ί^^'''* '^^' 

ψ^^ρίζζς^α. ΐρο. ΤΑ ΔΕΤΤΕΡ' ΕΚ 
ΤαΚΔ' ΑΝ. τά Ικ τανΛ ίβύ- 

/«7Λ ταύτα, λύγοίσ^ι αν ί μ,Οί 
ίδχίΤ, ι|Γ)^8ν φαίνίται, $ενηρ&. 
291, ΜΗ ΠΑΡ^Σ, |Λΐ} κα- 

29*. ΑΝΑΚ^ ΑΝΑΚΤΙ. τον 

γβ «ι^αχτβ^ τον- ΐΛέκ, «; φύνη 
ά',χ^ϋτοντα, το¥ $6 Τβρ$ίΓ<αν, 
«? ι)ΐτο Τϋϋν άν^ροΰκίων οΰτύο τί- 
μ^ιιει^ον, ίίά το χύάτος ττ^ζ ^αν- 

ίϊ95. ΟΤΚ ΕΝΑΡΓΟΙΣ. το 7»ί. ΕΠΡΑ5ΑΜΗΝ. ίί<πΤ£ρ 
το εγει^ο-άαην ^αοά Σϋ>'«ο'ίαί, 
οίντ) του ίγένιτηο-α' χα) το ^<α;• 
χι^σά^χτ^ν, άντϊ τβ ^ιψκη^α' και 
το ^^αν|^ίΛσ'αψ^,ψ9 άντ) τ5 έθα»}- 
μ^α-α' Ητω νχϋ\ το δττραζάι^γ^ν, 
άντ) του ίιτραζα, τγ (ύν φων^ 
ιταθτ^τίκα, τ^ ίέ στ^ιι^αοΊα βν#^- 
/τ^τίκά. 

296. ΔΙΠΛΟΤΣ ΠΟΜ- 
ΠΟΤΣ, ίιίο τΰί^ ηταραΐτέΐΑ^ον^ 
τας αύτον ^ενρο. Πο/^το^,ό ιτ^ο- 
ττο^Μίόζ' χα{ νομ/ττος, ο ώκος-α• 
λύς υτρίς τινα (Μί>Τ6ΐαν. Ιίξο 
μ,αχρί ^Β, $ια το /χ^ καρείνζυ^, 
^ΛνΜξίται ό ΤείίδΛα,". 14* ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ* 

304• Α) ΜΗ 'ΧΤΙ. Ο /1Η 70 €(γ^ ^^ΙΧ^^, β^ίΛ Τ 

λΰγ^ φοζίηΛί* ί (δ«Γ^ ο 7^$ φ^ον αϋΐ/τ(^ οηΊ%% 

305. ΑΑΛ* Ο^ΤΕΕΛΕΓΧΛΝ. 7Μ\ Ίοΰ^ βΙ$ ΟυςΌυΟίν Τ 

309. χβθΝθ2τΐΒΗ, ία ο^ τί 7?, ΤΛ ^Οιγ^α.• 

320. ΐηΓ:2ΐΑΙ δ' ΕΜΕ. 0£^ί 7ΰ Τν κ)1%ίΛνθί, 077 ΤΕ- 

οξΒσία^ ΑΝΔΡΑ δ' ίίΦΕΑΕΙΧ. ^ηΗ^Γ^ΙΤΠΧύ^ Ό λίγ>ζ* ί^ι 

324. ΦΡΟΝΕΙΝ Ω2 ΔΗΙΝΟΧ. ^^ <Γ^<νον> ^>|(η> 70 

-^ιΟίΓ^• 2ίΙ^λΒ\νιυ&^ωζ Λ έίττΒ τέλη αϊη„ άντι τν 30Ι. ΤΟΝ Δ' ΙΔΟΝΤ'. ητον ττ} νόατω* κα\, <η!κ£Γ< τί /Ααν/α. 
^ί Ι^ό'/ΤΛ, ώ; υτο οζοιτόο'Μν ολ'Μ' $ι^, ΦΟΙΒΟΣ ΓΑΡ. ό Ά- 
λ£, βίί);,- ό^α, «αντί •Τ0? ^'/ί'ί^" ΊίοΧΚούν, £Ϊ χα) ]Λη ηκβοΌ^ τ«ν 
ΐΓκ». ίγγίΧων, ΐΤί]Λψαο•<ν ηρί' αντί- 
ξοα. ΔΕΙΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ, ττε,αψδχ, ]*οηίν αν ελθδΤν 6>^:;- 
άλλ* εΙ /χεν ί*^ χα) φό^π η μ^ζξος ^εξία,ν τ5$ί τβ γοΰΎ,ίβΛίος, ει τβς 
^χΗ' (Ι ΐγη ΐί^Εο^ί ^άοΛΤο;, ψ ^ίτανόντας -τον Αάϊον ^α^ίντες 
'^Ά ύ 'ίτοο'ως φοζεΊταυι Λ)ί^ύΜγ €υ, τίπίνοαμ^εν, η εκ τ^ί γ^ζ 
τ'άς ίτάς άοχς^ οί /χεν^Τ, αλλ* ιτείΛΛί/αΙυ^ε^α φυγάδας. 
έζαγ.Ίλη. 3»ϊ• ΡΤΣΑΙ ΔΕ ΠΑΝ. ί- 
304. ^ ΛίΗ 'ΣΤΙ. <5 ηη γ^ν κάθηρον ι5/Αάί τη μ,ιίτ^*^ 
Τ'Ζν οίν^ρώττωγ ίχ,-η φό^οζ βγ) χα- ΨΟζ, του $ίά τον φονευθέντα γί- 
κον Λ ΐΤίάτΤδνη, Τ87&ν 8$* ΐττος γενηΐίένβ* 
φοζεΤ,ηγ^ν λόγ^ς. 322. ΕΝ ΣΟΙ ΓΑΡ ΕΣ- 
309. ΧΘΟΝΟΣΤΙΒΗ, τχ ε- ΜΕΝ. γ^τοι η ϋ-ιυτηρία ψιν εν 
γονΤΛ η}ν ίία/ταν Ιν ^? -/ΐ, τ}- σο) φοάνεται' το ώφελείν ίί τινΛ 
γαν ΐά χΛταγρόηΛ, ανίρα εζ ων εχα χα) ίϋχαΐ'«ί» 
311. ΟΙΑ ΝΟΣΩ. σι'νΡΓ* χάλΛ^Γί^ βΓΟχαιχ. ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΜ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. Λ43 

λχβσηϋοί ταττα γαρ ΚΑΛχα εγο• τα συμζησυ/υΒψί 

λτ^^ν τον Οϊ3V7^9^^ο^* ^^^ €4^^ Ι^Λ^σα. «υτα* ού 

329• ΗΝ £ΜΟΙ ΠΙΘΗ.• ΜΥ μ« ά<7Τ€λ^Τν Ιίσ^ς. 

331. ΤΗΝΔ* ΑΠθ5ΤΕ?ΛΝ ΦΑΤΙΝ. μ^Ι λ^ν 10^ 

332. ορα ΓΑΡ. ου >^ συμφοζβ^ σο* βδ^ χ^ΤΑ 
ΐϋϋζ^ν ί ζητησίζ >ΐ7ν^ί* «να αία/ μίι ολ «ηκίτου μή*- 
ψί άκολ«;5)1<Γΐί, σκύ^ω. Το /υ5ρ )(5£Τα λί^Ρ» ί^λιτής 

Τ^ν* όρ2 'το σον φό^ημΛ μΛ\ /ζΰζβζ Τΰ^ζ^ οζ<ον^ χ^>ω 
^ ^ύΐνΖ^ί; μ»! /θ]ζ^^ )ϋ^ις;ν ά^ι/να< φυ?^:ατομ^. 

334. ΜΗ ηρο^ ΘΕΐΐΝ. '\^σι^ΰ^?^γτοί τν Τβιρέσιιι 
αρχίίΐ/, 071 'έ^ςατο), ο Χορο^ Χ5^^^\ι;ιαρέι ειτίΊΕΓν* ι/ζ^ 

2?δ» Όος^ζμυ^Ι^ λ/^^^ ^^ει βία/ τα τϊ^ Λίβ^^δοιβί 


^36. ΒΓΩ δ' ότ Μη ποτε« ΟΓ76 ίμφ<νΙΰί Τα ^μα 3α6. ΕίΔΩΣ, ίη |ίΜλλα; ά- Ι/^οι ίτβΙ^' άττί μεταφοράς των 

ι^αγχα^ησ•8ϋία{ ε\ γαρ εφύΚαΤ* βας-αξάντων η ταύτα λίγρπα^ 

ίοί', Ηκ αν -ήλ^Ον ίνταν^α, ί^γπν χα) αν ίΰχολ,ώτατα βας•ά• 

327. ΠΣ ΑΘΤΜΟΣ. Χίαν σ-ας το ο-ον φορτίον, ^τοι η; ν οτ^^ 
Λ!&ι;|Λ0ί', η-^βν λ£λ»«^|ϋ«κθί, ϋί τϋχτ;ν, κα/ Ιγώ την Ιαην. 
ί^αντίον 6 Βν^νμ^ί, 33^• ΠΟΛΕΙ. η; ιτατξί$ι ίτ,' 

328. Ρ^ΣΤΑ ΓΑΡ. ^7Όϋ^ λονοτ*, γης <γοι ιτα^β^ύ* ^*^ *'* 
ευχολαίτατα 0Ί;τβ τοα'ον ^«οίσέ»^ τία^ τΎ^ς άνατροφ^ίς. 

Λχί Μίροί, χα} ίγώ το ίΐΜγ, -ην 

Κ2 244 ΕΙΣ ΟΙΔΠΙΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 

'&η^, ίτα μ» τβΐ σα &1Μ ΤΰΟϋΙ^* ϋίϋ Λ τζΜοΊΛζ^ν φι^ 

340. ΕΓίΙ Τ ΕΜΑΤΤΟΚ ΟΧΤΕ 2 ΑΑΓΤΝΙΙ. εοωΤΌ^ 

αυμτηγάτ^^ ίαζττον, ίζ χ^ ^μ'Κζ$^^Έν^ τα'μ' ίΐ^ αχ 

Είπα ΜΗ ΤΑ :&' ΕΚΦΗΝΑ ΚΑΚΑ• 

342. ΟΤΚ α ΚΑΚΩΝ ΚΑΚΠΤΕ. ά '^^α'€ρ^ί^ω ο 

χψ^ι\ίχ/Τρηοζ φοΜΐ οργανειαχ. ο 'βί 'τα^ξεια^, δ 

λζ)6ϊν οτ: χΛν ^τΐΐτ^» (ρυ(7ΐν συ γ ορ^^γβία^• άτεγκτοι 
Λ, αντί τν άσυμ^αθ^ί 3^1^ άίί^κρυτΒ^• τ^τ^ιν ^^ "^^ 
/δρΓ^ν. ΑΤΕΑΕΤΤΗΤΟ^Η Λ/σαξΓατΓΟί, ί\χζ3σ%ξ^ιχλ.τΜζ9 33 1• ΤΗΝΔ' ΑΉΟΣΤΕΡΛΝ α'; <ίν /υιτ} φανερά κοιψϋύ ^ά β-ά 

ΦΑΤΙΝ. το άτΤΟΓερω βϋΊττβ [ύν χαχα. 

αιτο α,Ιηαηχγ^ς εΐξ γενιχψ εχα 33^* ΕΤΝΕΙΔΛΣ, νουν το 

ττ^ν σύνταξιν, ενίοτε ίε χαΐΐ άττο ιτράγαα, εΙ^ηοΊν έχων τ5 νίξά- 

οϋηαηχ^ς εΙς άΙηαΊιχ.ψ, ως Ιν- γ^α^τος, 

ταίθΛ. — ΛΊίο$-ερωγ τψ νόλιψ ^^4. ΑΤΕΓΚΤΟΣ Κ'ΑΤΕ- 

'η^ Φ^Ι^Ψ' ΑΕΤΤΗΤΟΣ, ανένδοτος, (Πίλτ,- 

332. ΙΟΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙΡΟΝ, ρ^ς, άμαίΚικνοί, μ4 ^ι^ους τίλδί 

ηγαν ουκ ίη σοι ϋτυμ^εξον ϊνα τω πτρίγΐΜ^η. 

Ην μη ταύτΛ ιτάθαι κα| εγώ, ψ 34'5* ΤΗΝ ΣΗΝ Δ* ΟΜΟΤ, 

γαν ίνα /χ,η η εΊττω ίξω τί ^εον- ^την ψ5 σ-οι οϋΤ^ ναΐασαν» ορίψ 

οΌί, σιωτίω, {ι^λονοτ*. 

3^6. ΟΤ ΜΗ ΠΟΤΕ. ου μ,ι| 348. ΑΤΙΜΑΖΕΙΣ. ^^^ λά- 

7Γ0Τ5 £?Γ«; Τϊίν Ι/Αΐ^ν [ΐαντείΛν, * ίΐί^ «> τβ Α ίξωί$ρ τβ Αβ* β^λ* ΕΙΣ ΟΙΔΠΙΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 114$ 

$49• ΑΥΤΑ• ιι^ρκιν ζΟΠΟμΑ^ΠΧ^ 

^ΤΖΧύν• 

353• ΠΑΡΗ^ Γ ΟΤΔΕΝ• ο^γ^μ^ς (^^^ σΐΦ« 
355. ο:ξθΝ ΜΗ ΧΕΡ:ξΐ• άρ>αοθ'ί/ *»* άλλΛ τν <ρα- 

358. ΕΝΝΕΠα :5Ε. λ^ώ^ ^ Τϊ^ ΧψΤ/μΛΤί •\1;2Τ6»/- 
^ον €<νο({^ 'τζ^ 'νΐ;:^^ σοι; ιψ^μ^ω. 

362• θτχ:α% αναιδών οΙεττΜ ουίττυν τιλοΐσαΑ^^βν 

ίυςΛ α τηαήΤΏί^. 

365. οτ ΓΑΡ ΕΚ ΓΕ τη:6 τεχνη:^. φΛΨ6ρω$ Η$ ω9ΊΤ6ρ φαμ,&ν ύ^ΰίξω ατε Κριν, ειηνοτΙ<ΤΜ' άίΓο μ,εταφορας ^^3κ • 

8Τ(ο 3^ ά^ιι^^άξω α τόΒε* άη- την Ι^Ιξοί,ν ηΐσν φυτών χατα^αλ• 

μάξων λίγας, λόντοΰγ. 

352. ΘΤΜΟΤ ΔΙ' ΟΡΓΗΣ, 3^ο. ΠΡΟΣΑΤΔΑΝ, «ρβιτ- 

353. ΛΣ ΟΡΓΗΣ ΕΧΛ. η- λί7«^α|• 

/β ν α;; ίιά^ίΒΐμ^ ίνεχα οργγ^ς, ^02. ΑΝΑΙΔΠΣ^ άναΐ%ύν 

ως $υνατο$ ων ΌργΙξείίαϋΐ, ά<ρι}- γως' $Τως ίξω ^5 ϋτρείίοντ^ 

€ωί χαταλεί^ω ά^ν ώιτ ίκεΐ» τσα^χΛνη^ιζ, χα) εΐ^ες τούτον 

Ίκογ, ά ανμ.ζάλλω, νοώ. τον λόγον. ΤΟΪΤΟ ΦΕΪΗΕ- 

355- ΗΤΜΦΤΓΕΤΣΑΙ, ονν ΣθΆΐ, •η}ν άκβλίθίβ-βν τ* ρι}- 

Β3 246 ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 

374. 1&ΤΝΓ τοιχ ΦΙΑΤΑΤ0Ι2• €υ9ζΐΛμΛΐ/ω$ ίηηφΛλζ 

378. :δοι ΔΕ τοτΓ οτκ Β2τ\ ίστ)ν *βιν ο Οΐί^τηυς 

380. Α 20Ι οτΔΕίχ. @έι(^ι!; '^ν, ^0$ ού ^& ονε4- 
$ίσ^, Λτηρ μοι ^νώΊί^οΐί• Το ^ τάχα, άνττ ^ ττχ.^^, 
οϊον, χ^ σι μΛΧ ολί^ν ίζ^χπ Ή^^λίν* 9^ ό^^ -τϊίί ^πι•• 

382• ΜΙΑΧ ΤΡΕΦΗ» ΠΡΟ:^ ΝΤΚΤΟΙδ. ΛτΤλίίΐΛί 70 Λβί,τ 

ναινμα* ίί 7γ< οΤα/ οιλ»^• λ1;ζϊ» μΜζ νυκτός, τϊϊ^ άορβί- 
7«ναί )ϋίΧ^ τν^ ο^ωτπίζ' ϊι ουίϋύζ 2^ το τηιρον βίναι 

385. ΤΑδ' ΕΚΠΡΑΕΑΙ. άνΤΤ τί, 7» ί^^Τ 6/« ΟΛ- 369. ΟΪΧ ίΧΣΤΕ Γ' ΕΙ- νε/κβτο(Γθί.— ΤΟΝΤΕΝΟΪΝ. 

ΠΕΙΝ. οιίχ] ξυγηχα ίτως, ωΓε * ιξ/βν κω^ο; τον νίν, βΓΟ^αΛ- 

374• 2:ϊΝ τοις ΦΙΛΤΑ- θδι. Τί1ΝΔ\ ουίδΐ^ βίιτ• 

ΤΟΙΣ. ιΤ6£ί(Γ(Γ(5ί λβ/ίτα/ η (τϋκ- '^^^^^* Τ/»" Τ"^'' «τα^ίΓώτακ, 

Τ/οϋν άίχΪΓωί (τννόνΤΛ ττ, μ^η- ^ί"'''• ^ί βκ ονδίΛβ «ι ταχ*»;. 
τρί. ' 382. ΜΙΑΣ ΝΤΚΤΟΣ, (τυν. 

377• ΕΙΠΕΡ ΤΙ. χα) ίοκΰυ βχί; Τϋ^λώίΓδα;^— ίίΟλβ Ιν τ» 

378. ΑΛΛ' ΕΣΤΙ ΠΛΗΝ 3^5- Ο' ΜΕΛΕΙ, ώ ίίά ?ί»βν- 

ΣΟΙ. ^£θκ εΙίΤβΤν οό» 'κτρος το τΐ^ος ε γ) ΤίμΜρ^σοΛ^ ΜαίΚί^» 
νλψ, νρος την ίίηθδν Ιξω^ερ $8•;. ΑΪΤΟΣ ΣΤ ΣΟΙ, ιήμΛ ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 247 

868. Λ ΪΓΔ01ΓΤΕ. ΤζίΤΤΙΌίκΜ ΤΌΙ Οΐ^ΤΠΧΙΟ Λΐ^ΟίνΟβίν 

393• θ'τ5 ΛΡΧΗ2 ΦΐΛο:8• ο^ βφά^νβιοί• μηχανορ-* 
ΡΑΦΟΝ, ία φ€ωλ3ΐ^ μλ\^\ωμ^(ϋ* μαυγν^ Λ (>καλρϋν, 

τν^ φαφμοοϋίίζ μαυγυς ο/χ,<ίλ^υΐβ. αγτρτην, Λχα?, 

399• ΡΑψα,ΔΟϊ κτίΐΝ. ί 'Σ,φ)γζ^ -4 ρά^ττί^σα, •ταί 

ΧΟΫ• τοτ 'πΐ0ΝΤ02> τν Ή^ρ^οττοί• άντι τν" ού τν 'τυ- 

ρ^οντ^ί »ν σα<ρ>ινί(7α(• Λ/^* τντα^ν Λ <ίυζμ το ίϊ^ον χα* 

το0θ)μΑ μϋζον τ^^ μαυηΐΜζ^ Κ9^ τναστ)^ άνθ'ρατττίηι^ 
ρκ4«(ηο^• 

589. ΠΟΑΤΖΗΑί;^. κα^ά ΤΗΝ, ϋχΧαγωγον. *Κγύρηττ,ς, ί 

^ον χΒΌλυν φ^όνον έχοντα βίον» χατά /κ,ηνα λαι^ζάνουν τά τελτ^. 

39^• ΔίΙΡΗΤΟΝ. χατά Ικ»- 397• "^^ ΔΕΔΟΡΚΕΝ ί¥τα5- 

ηβ;^ δωρεάν αυτηζ, θα άν^1 τβ τι}» ίϋνα/χ*ν Ιρ^β τί 

394• ΤΠΕΑΘΧ1Ν. ύιτεξχο" Ιραν λΛμ.ζΛνεται, χα) ΐΓ^ν ά]χ&- 

/Αα{, ^ο ϋΐτβκάτΌ^ τ'ίνβ^ εργρ^^ τύζατον εΙ γαρ ελέγετο /χετα- 

κα| βιτο ^8^8 το χολακεύω' οι ζαηκώς, $ιά τ^; εΙς ιτρύ^ε^ενς 

γαρ χολακεύογτες Μ την γγ^ν μ,ετεζαινεν αν, ττ^ς Βτ^λούσηί χί- 

^ρ^ατΙξοντα{ ενταύθα ί^ ^ο ιο^λκ, χα) «Ιχβι' αν ο λόγος ου- 

««λθώ^ αίΓΟ ρι,εταφορας των τως* οης ε\ς τα χερ^τ^ ^είορχΒ 

καλοαύντων Χεγετα^, !ταν τοΟ; /Λονον* οί Λα τγ,ζ Ιχ, ^«^ βίι} 

άντί'τάλΗί ύιτεξχ^ωνίουι λα^όνΙες, ζ'άϋτεως ΙγΙ ίι^λα^'ίχτ}. 
Γνα εύχ&^ώτ^ς ίτω κοίψαντες 399• ΡΑΦί^ΔΟΣ ΚΤΏΝ, τ} 

xα^αΓ^£ψαΜΊ. * Σ^>χξ, η βννηθβΐτα ί^^ρ^νς 

395•* ^Α^άλλβ τοί' μΜτην, λογας. 
ΜΛΓΟΝ ανταν λδ/»^. ΑΓΪΡ- 

Κ4 248 ΕΙΣ ΟΙΔΠΙΟΤΝ ΤΟΝ ΤΪΡΑΝΝΟΝ. 410• ΑΓΗΛΑΤΗ^ίΒΐΝ• Ολ ίϊοηωί, ΤΟ ίγς «πνλβ^- 
β^ν το 'οίΒέ τον Λβαον* ίοΛ Λ -\ιλ»$9 άντι τα; βαυσίη 
λ€υαιιη 

4ΐ6• Β9ΐΧίΙΤ£θΚ• λ/ίΤηΐ Ιμχί. ΤΟΧΔΒ ΙΑΡ ΚΑ^'ια 

κΡΑτα. τ? οζ ίσοι/ λδ}^. αίχ οτ κρεοντο^ προ- 

'ΧΤΚΤΟΤ ΓΕΓΡΑΨΟΜΑΙ. Λ>ίΟΤ)/ίΛ|. Όζ^Ι Λ ^ ΐίο/ Χ^Ο- 

φο£^ τν ονο^το^* 7^ φρ >^ 'έ^φ^οτηρ^ 'έτϋ 'Π» 
θί5^7ΓοΛ$ βχρ)?οατο, τ^ δοταοχ* 'Τζδ <{ι^ ^ι^^ρβ^ϋβ^έρο 
'^ ^ ΚρίοττΌζ. 

425. ΑΜΦΓΠΑΗ8• >! ο^ ίμψΟΊΙ^^ί ΙΤ^σΜ,^ ί\ &ϋΛ^ 

^ρω% ';ζλ>τί1»οα, ίκ Τ6 ;ια7?οί χ^ μΛΠξοζ. δεινο- 404. ΓΝίΐτΟΝ, γνωΓίν, 
εγνωο'μ,ένψ' ψ/ β κ εφάν^ς γι- 
γνώσ•κων οϋτε άιτ' οία/νάίν, 0ϋΤ5 
ΛΠΡ «κο^ ε>ί Ί'ών θίίίν. 

4θ6. ΓΝΠλΙΙ^ ΚΤΡΗΣΑΣ, 
^ιά της ει^ης φ^ονγ,σείυζ ευΓοχτ;- 

4ο8. ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣΕΙΝ 
ΙΙΕΛΑΣ. εχ ίτα^αλλι^λοϋ• ^ο 
γάρ ηΤαοαΓοΙτ,σ'ειν ^ο νέλας Γη- 

4ΙΟ. ΑΓΗΛΑΤΉΣΕΙΝ, το 
Ι(')^ο; ^λασαν, ήτοι ε/χε, 8ν λ£ί&^ 
^ον£α £ΐνα/. ΕΙ ΔΕ ΜΗ 'ΔΟ- 

ΚΕΙΣ. άντ\ Τ5, £ί $8 /Λ1) η^Λ 

γίρω¥' γεροΛ)» γαρ ωκ» εξ άνάγ- 
^"ης κ^ νομ,ΙξετΛΐ ε^να^|, 

4ΐ6, ΕΕΙΣβΤΕΟΝ. α^ιοχ εξισ-^Βίαι οΌΐ ντ ειχ.5. ΤΟ ΓΟΤΝ 
ΙΣ' ΑΝΤΙΑΕΕαΊ, το άντιλ^Μ 
σοι ευ,ε τα Γσ-α, ^^γ(^ν άνΛλί- 
γειν εζια-Η&Λΐ (τοι κατά το λΐ- 
7» ν. 

4Ι9• ΠΡΟΣΤΑΤΟΤ. *ρβΓά. 
ττ,; λέγεται ο εν ιτολειι,ω ζα- 
*ΐΤρο§ί6ν Ίζ-ά^ενος, χοΰ^ βοηθών 
τοΙς ζττι^εν' καίι ο τψ άζιώμΛΠ 
ΊΤζοέγων των ά>λων, χαθά λβ- 
γετΛΐ ενταύθα, — αξχοντος ψοο 
Κξ&οντος ού κΛτηγορν}^ζΓθμα{ 

4Η. ΤΟΙΣ ΣΟΙΣΙΝ ΑΤ- 
ΤΟΤ, άντ) τβ, τοις σί αΜ, 
τβΤΒίτι τοΊς σεαυτΗ. 

425. £Λ^, ελάσβ. ΔΕΙΝΟ- 
ΠΟΤΣ ΑΡΑ, φΰζερά. τψ «ηίι;- 
ρατ χατάξα. • ΑΜΦΙΠΑΗ5^ ΕΙΣ ΟΙΔΠΜΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ• &49 42β. Π0Ι02 ΟΤΚ Β^ΛΙ ΛΙΜΗΝ. ΤΟΤ λί/^^Λ <Π-, 
έΛ£(/(Π« βοωί» ', ΟΤΑΝ ΚΑΧΛΙ^ΘΗ,» Ο^ΙΤ Λί^<υ&ϊί§, ΧΟ) 

νοίσίί^ ΒΚΤΡίΒΗ^ΒΤΛί. άντϊ IV α/^Ρ-^ηε^-νΙ^ Ο* •πϋ 
442. 2ΧΟΑΗ,, βξ^^ίως* ανττ τν Μΐ^&μα^• 

446• Ηδ' ΗΜΕΡΑ ΦΤΙ^ΕΙ ΙΕ. ανΤΤ 3^, ΟΙάΐν ^ γΗΟΦ 

ίί!^ ΔΧΑΦθΒΡΕί ^^> Ιία τία/ ^ιιρά^ν^ 3^ ι2α; λρι^πιν 

44^• ΑΙΝΙΚΤΑ> ίοΌίφϋ ^ Χ^Χ/^μ^^Οΐ• ααφατεραις ^ο^^ς χεροτ) '/ίλ-τ,τΊβ- 

βλ^ονΤΛ νυν ^Ιν ορ^ως, ΪΚΒίΤα 
ίί βλειτοντα οτχότον. 

427. ΒΛΕΠΟΝΤΑ ΝΤΝ 
ΜΕΝ ΟΡΘ' ΕΠΕΙΤΑ ΔΕ 
ΣΚΟΤΟΝ. καινότερον ύΐΤεν 
βλ(Έ<^τΤΛ οΊίότον, ύσ^βρ εΐ ης 
ίίϊΌί, νιώιίΥιν λίγοντα, 

42$. ΊΤοΊος λίΐχ,ψ, ηίοΤοζ Κι- 
θαιρών Βχ Ιγο^ σνμ,φυανος ταχ*- 

τωοΒ' α-ύμφωνος $£ εψι τ5&§, 
431- ΕΤΠΛΟΙΑΧ ΤΤΧΛΝ, 

^ίΛ ΤΟ εύ^έϊν σε τ3 α4νΐ)/|ϋ(.α• 
433. Α Σ* ΕΕ1ΣΛΣΕΙ. ί(Γθκ 

&^β <τε ϋ-Λ, τ^γίίν ίτίί 6* ίεΐζα 434• ΤΟ'ΤΜΟΝ ΣΤΟΜΑ, 
Ί'οίς εμ^υς λόγβς' ατίμ^ξε* οί- 
$ά$ γάρ εην άιτο των βρ^ων^ 
ϋζ-ις χείρον σΉ ^θαρί^εΤα^, ά^α- 

438. ΠΑΛΙΝ ΑΦΟΡΡΟΣ. 
Ικ ΌταρΛΤ^^τ^λβ. ΑΠΕΙ^ ά-ϊΤελεί- 

440. αΐτελεύϋ-ο^Μί^ 7θ< ^^ <»; 
β^Ι τξίλθον αν, ε< — 

445• ΤΙΣ ΔΕ Μ' ΕΚΦΪΕΙ, 
άντ) του ίφυσε, τουτί^^ εγενιηι* 
σεν, 

446. ΦΤΣΕΙ Σ£• ττ^ψ γίνν^^ 
σίν 0-Οϋ ίείξεί, ίείζει β% ^ί^ε¥ 
ίγεννΎί^ης. 

447• '^^ ^^ ^^ ^^ ΑΓΑΝ 
έκ «^αλληλ». ΑΙΝ1ΚΤΑ, αι• •5θ ΕΙΣ ΟΙΔάίΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 

^ΜμΟφ ^ος^»ιο$ ο^ρβ^* ο «^^ί;^•^»^ «<( €7ΐαιι«νν 
45α Η ΤΤΧΗ• 70 9« ίΐ^γιΐωιηυι το οανίγμα^. 
451. αλα' εχ ηοΑίΝ• τιακι τντο /9ε?0^><2^κ ^^ 

455• ΕίποΝ ΑΠΕίΜΐ• οηΐίΰ)^ 7α^)ΐσΐ0£9Ρα:ίτΰς5ν 
2λον το 'Π^γμΑ 4^^νΡτ}βται, ίμψατά^ τν «ϊνοίϊττι^ 
^^;:|«&σο^/^, τν τι τ^ ^ρίμΛίη συμφίζ^ψτ^ζ^ ο^ιτας μλ 
«Ινοα(5^λυ^7&λ ^ ^129ο9εαι^> Ιΐια Λχ^ρ/μα/ΐΰύίΖς ταίηα 

τοχ μαντπρ 'ςλ //£τ ολ/^ν φαχι/^μεΜί^ τον άνδρα 
ΙοττοΝ. ιν$ Ό^ έτίζ^ λο^, οώτον οανΡίΙ^ί. 

462• ΤΗ, βΤΜΦΟΡΑ,, ΤΗ σαί/αΐ;;|^. ^κηπτρλ^ προ- 
^ΐίΚΝτ:^. ' το ^ϊίτττςον Λιχνυί συ^ζολΜ τη^ «ΐϋΤΤΛτ 
ύγ^ΐίλχίς^ οτι οα. )8οισιλέ»^ ^οο^ς ^Τ^νετο• 

468. θΜο:δπορο2, τίί^ βώηιν ^^^?/ρν >οναη^ 448* ΕΤΡΙΣΚΕΙΝ Ιγ^ το ριοζ- βί ίϋ^ρανθηβ-δία/ ^» βΌ/^ 

455• ΑΠΕΙΜ'. ΛΚΒλΒύσ^ΐΜμ 4^4• ΕΜΠΟΡΕΤΣΕΤΑί, 

βΜΤβνκ Ιχ«ινβ, αί}^ ίνεχα ^λθον. βαίίύτβ, ΒίΛΐίερίΊΤαΤΎΐβτα, Βαλεί' 

45^' ^<^ ^'"'^> '^^ ^<^* ^^^ 0'£9ΐα{. 

>ΜΡτά τ«ί ΆτΊιχύί. 4^8. ΟΜΟΣΠΟΡΟΣ, ητ^ΐ' αί- 

45^• ΑΙΓΕΙΛίίΝ, μ^ά ά- τ^ν αντοί; γνναΤχα ^ττάοων. 

Ίίίΐλ,^ς χα) άναχηρύξ^ως τ•ό φί^ 4^• '^'^ Ε'^ΕΤΣΜΕΝΟΝ 

9^ τν Λα&. Ατίιχον άντ) του φευΰ-αψ^όν. 

460. Α0Γί||1. ον 7*^ άλφία, 47^ ΦΑΣΚΕΙΝ^ βίι^) ^μ 

αλλά ΚίΓω. ΕΓΙΈΝΗΣ, ΙΓχώ- ^ά<ΓΧ£. ΗΔΗ, έζ Ιχ^/μβ, βίτο μ' βιςοιδιποτνιόνττραννον; α$1 
471• 919 οηπχ* α θκ^ηχΒηίΑ* «Μλοτ^ μ 

%^ν ουτο^^ %τ τίνα έμφΛήζα το μοςη£ίον; ΐί ητ«$* ιι# 
'^ 9?7Φ^, ον ^ΰ^η:ά7βά^σΈι^ τι Δβλφ)^ ?ι^€ΐ> οιον^ ό /<9 
λ9^^ν 70 μουπΜ^ τν Ά'^βΜαιιτο^; ΚΗΡη ανλιιλα•» 
ΚΗΤΟί• Οί άί μηίίΐβ αμΑρτανκοΜ, ^λ\Α ναιΤΓύη χ^* 
τιχίο}* χφβ^ <)^ IV η^ϋίνΊπσΛττϋς ΑΛίουΦ Η (Άτ^ί" 

Λ ^ίτα τα ογομα!^, ίηςΛ ί^^ ^^^ ♦ογγα, γα> 

ΤΠ' ΛΓΡΙΑΝ ΤΑΑΝ• ^η^Ο^ Ο 7Γ^ύνάηθύί$, ΤίΛΐ/^^ Χ^ 

^Α^ο^> Η βά?\^ί πωτιΐί εμφ^ήσυο. χηρεταν• άτπ τίθι^β^ <ι^ τΐ άιίαιψφαγον χαϋ 47^• ^ Δ^Ο^ Γ£Ν£ΤΑΣ^ 

^ τον τί^οϋ'ώ^οΌ αίηφτνκΐΐ, θίλα /ονο^^ ό *ΑιτολλΜν* γενέττις, 2 

χ^ το ^ο' σταν ^β ου' ^ίθ19^ύ4 1} υΙοί ίνταν^α^ χα) ί ιταη;/) ά?Χαί^ 

αΙηατΜίί τ5 τιροο^π» το Μορ• χοίΤ. 

ίυι^ΛΤον αντϊ ιτρο^αχηχου^ 4^1. £ΑΑΜΦ£. { χρ^^τμ^ος 

473- ΑΡΡΗΤ ΑΡΡΗΤΛΙιΓ. γίρ ^ου Παρνα^π ΐΌυ χιοι^ώ^α^, 

νίτεόζολΛχώί, άς ^^ $&λα^α Λ*- ί φανίΐ^ άρτίως, ί$-^λωσ•ε 'ίτάνΤΛ 

λοίον. θτί^αΓον Ιχνεύαν, αν71 τβ ^^ίΤίΤν, 

475• -βΡΑ ΝΙΝ. κα</?ον ^Γ* τοιτ τψίΐη'ψιην ίν^ρα, γ^^ν τίν 

γωμΛν αυτόν, ^βν χίνεΤν, τον 9β>'^^• «5^ ΒΪΣ 01ΔΙΠ0ΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 

ίίκ£(Λ τ^ 3«ρ4^^ ^^7>τ. ΤΑ μβ:^μφααα γλ:ι λπο« 
ΙιοΜίζοΝ• ίηι ιΛ φπ/μίΝ* τον τ^την ^^ βττΤιτ άτη 

χρυσιοι άβτα α/>9^ ^πίίΐκζο άναχϋΚ^, ^ απ τηϋητν ;^^ν 
#Χ€Κ7« ο Ίίως το μοιντίιον ^/^ρυσα.το• τα δ' αει ζοκτα. 
^λ\.' €έ^ν ΐτΊον τα. ^ντ€ΐ;μ«ς^ "οί&^τητΐτο^^^ι^ 

491. ΔΕΙΝΑ ΜΕΝ ΟΤΝ. μβΊ0ί^ΛίΥί$(η9 *0λ 1Λ «ρίΤ- 

ΑΕίΝΑ ταρλ:^:^!• ινται έχρ^σατο, έτη! ίί^Β ^^^^^^ 
ώβχδΛνΛί /δτ£?ί τον αρ^ντα. οϊτε δοκοχντ• οίτΛ 
•'τπςΌί'ΐ. ουτί αττηςα^ τι γαρ η ααβδακγδαπ^* ^ο^ί/τΛζ 
ίττίΌζ^υσι* ττοΤον >^ νεοω^ >^νβ τοΐ; ά'τπ» Λβίζ^χοε^ 
(1Βζβ$ 'τον Πολύβιε; 67ΐ )^ νομίζασνίί Φτηΐ9 Η»ου^ Πα- 
λυ^»• ΠΡθ:δ ΟΤΟΤ δη ΒΑΙΙδΑΝίΙ^. άντί ι5•, 'τιοί» λθ7*- 

ρ^α^ ππΐΐάσΐέ ^^ Οΰ{';7Ό<(^^. φατιν οιδιποδα» 'Αμ 

4«5. ΤΠΑ! ^ ΑΓΡΙΑΝ Τ- 48». ΛΠΟΝΟΣΦΙ^ίΙΝ. ψ 

ΑΑΝ, ι5/!τν ιίττο ίενίρα κα) 5λ- γβκ Ικ^ίν/ων τβί^ ΧξΨΗ^^ ^•^ 

^ο;, κΛ'Τύίχίαν άγριων ξώωψ* {Μον ψφαλβ της γης* Ικ *α- 

487. ΜΕΛΕί^ ΠΟΔΙ ΧΗ- ραλληλ»,, άκτΐ ^ο3 |5«<η2^ Τηζ 

ΡΕΤΠΝ. χατά «θλίαν ΐΛρίίακ γη^, τβτΐΐΓ« -τ» Παξναη' τα 

μ^νάξωτ, (ίονος βα^ίξύΐίν, κζί ΙιΛ 'τί ίρΒννην'α αύτ^Ό (Μοιι^ύχ» είΧ ΟΙΔΠΙΟΤΝ ΤΟΝ ΤΠΆΜΜΟΝ• %$$. 

508. ΑΛΑ Ο ΜΒΜ ΟΤίΧ «ΕΤ^Ι• 9&λ0(ΜΤ ί'ΐΜξβ'^ 

ία λ!;»» τν Τβιρβσί» ^ψψ^^^^^ χ^ ^οκη/ οτι οι ^' 

(4 ματηι^ μόιΜον <^ λΜΤΤίητ άνθ-ρ^ύΐν <π 'έ^ςαηηι» 
οί! φϋ/α, >^ ηΛ ί κ/?/σΐ5 αδττι αλ>ι9Λί '^' >«νοίΤβ ^ 
)«ρ 'π^ 3ζ};^ σιιυεσν/ ίτ^ς ίπζ^^ /©ς^ιτκΛν• ού /«ιν αί* 
τη "^ ίι ην^ΉμΜ οχ μουτηχΜ^ 'έ^ν, ^^^\' ολ φΙχπΛ^ 
^ οί'τς^βΐϋί^ &(3^χ(ώ 9ναρέ97ν• ανδρχ^ δ' οτι μλχ« 

Ί,ΟΦίλ, δ' αν χοφιαν. σο^ίοιτ «λ φγ^σι τον φ^^^υψάτ 
ο >ν λέ>« τντό €9ζν, 071 ζ>ρ τ^ ςοχ^'^δοθοί αλλο^ 

άλλο» 7ία^ί\%ί ίν ^ νίΧ^Ιδν• ΑΑΑ* Οϊ ΠΟΤ* £ΠΙΓ 

τϋν ^35ίσζλ6α, θϋ(ί^* ορ%ν αν σώτ&ν τϋ 67?ϋί φοϋΖα/, -ί^ιν 
Γ<(^ιμ4 σ%(^ τα. 6ρ>α. ^(^ί! τ>ιν '^τίΦ^οΐσχν. φανβρα γαρ• 
α ^^ ^>αρ έ7Κ5ίλδϊ!σϊν Λί/τι^Γ, αΛιΛ9ε )^ ου τπένι»^ άλη- 492. ΣΟΦΟΣ ΟΙΛΝΟΘΕ- ^/βχ το> ΟΙί/ΐτοία, η ^ά; 0]ίι«. 

ΤΑΣ, ΎίίοεσΙας, ο 'τίζ ΏΓτΥ^σ-δίί ί* Ί(^ος ^ον Ααίον; 

τά;-/ οίωνύϋχ ίίαΛθβ^, 7Χ«ν ί/α- 499* ΟΤΤΕ. Οϋ ιίοοιίοτε, ι^- 

^x^Ί^ϋν κα) ενχξίνων, τβτεςΊν ο γαν ου^Λΐί,ως ττοτε βτε ιχίράτ'ερ^ 

ΙίΙίτχΛΧος τ^ίί τίτηο'Βωζ 'τών οι- εγωγε, ΗΤε ταννν ^κβοτΛ, ^ 

«''>^ν. ^01. ΠΡΟΣ ΟΤΟΤ. Ίία,σ β, 

49^. ΟΤΓ ΟΠΙΣϋ, «Τβ χα- νείκίίς ^Ύ,λονάνι, Ιλεΰατο^ ετη 

ΤΛ το τταρον ερεΙ$ων τον νο^ν, α- ττ^ν εττι^ηυ^ηο'άία'αν ΐΜ,ντειαν το» 

τε κατά το τίαρελ-ηλΌ^ός, Τεψεσ'ίβ τψ ΟίΛΊτοί*, ηγβν κα7« 

497• ΛΑΒΛΑΚΙΔΑΙΣ, ^γ τ» 0^ίΜ^οίο^ ΛΛΒΔΑΚΙΔΑΙΣ 

Λαίω. ΎΟ, ΠΟΛΪΒΤΟΤ, τώ 02- ΕΠΙΚΟΤΡΟώ. Ύ,γ^ν τω Ααίψ 

ίίτδΰί. — τΐξ φίλονείκία ίκοτο ^ ίνίχα των άίι}λ«;ν θανάτων. 
7ψ Ααίγ ΊίξΟς'τον τοϊ Πολϋίβ, Α$δ Β1£ ΟΙΑίαοΠΥ ΤΟΝ ΐΎΡΑΐΐΝΟΙί^ 

564φ ΙΟΝ ^βΜΚσΙ^ΛΝΤίΚ* 0^ ^ρ(ΜΡ6ΜΕ.* &^ ^ 
%λΜ λίγΠΙβ 791Ρ Τ€<ρ€σΜΤ• 

λέ/€4• 71 μι έρύτΓοί^ άγνο». βαρύς ενίνη μ,Ιψ τον /3α|Ρ&νο/ι«- 
νον ίΐ)λ67> πα) ετΛ ιτά^ας λέ/β- 
τα^• ενίΟ^« ^ε τον βα^ίκ ίντα, 
χαί Ινερίειας ίη $γ^λωηκ6ν, 

555- ΤΟΠ* ΑΤΤΟ. Ίίερ) τβ- 
1*» αύΤΗ, Οϋ λίγΒΐς, !τι ευρηκάς 
μ^ ίϋ^ΊΛενη ναυτω, η^ν αττολο- 
'γίαν {18 ακβσ-ον. 

557. ΤΗΝ ΑΤΘΛΔΙΑΝ. αϋ- 
θάΐ€ία> άτη^νοα ορίΑλίΛς εν λο- 
70ί;. 

560. ΤΦΕΗΕΙΝ. ύτΤΕρ^ει τχ 
νωτα η ^άλαοΊΤΛ τω Αιονύα-ψ, 
ψ/8ν ώτοκεί/^ενα 1%ε<• χ^ ον6%3 
η^ Λ ν) λ'κΐίν, 1^/Βν ι5ΐΓ&χ«ί/«,εν9κ 
Ι;;^» Ιαυτον εΐ^ $1χψ' ύττερ 6χ»ο- 
^8 ρβν τετελεατίίενγ,ν εχ& την 
ΰτύνταξιγ, οίον, ύΐΤεχ^ω σ"θί $1κ•ην• 
ίγιοτε $1 άτελτ), ϋΐον, ύττεγχα ίΐ- 
χψ, οτε εζ άνχγχΥιζ τ} ίοτιχη 
ϋννυΧΛχάεται, 

^03^ ΛΣ ΧΡΕΙ' Η. χρεία ^ 
χρΊ^τί^αα, γ^/βψ ^Ύί(ηΐίον ^ ΐίει/*" 
ψα^• Ικ τούτων ίτύγχΗΤϋυ\ χοϋ^ το 

^ ^66. ΠΟΣΟΝ ΧΡΟΝΟΝ. 
τοσβ^ον χ,οονον ιτον»; το'ίε, «ντί 88.) ιτίσον χροϊον ίέ ίεμ,γίοΐί 
ΊΤειττωχ οίε; -^/βν Ιττ) ιτοβΌν 
χρογον κείται Ιν το7]Γ ίε/Ακ/βί^; 

ίέ η ετ* ΊΤρό^εατις νοεΊτοΛ Μ ηί- 
τοί^", ^ίλθ7 άττο του νολΧά τοι- 
αντΛ ενίοτε λεγεθα^ |«τβ τ^,' 
^^^, οίον ειί ολίγον, εφ* ίκανίν, 
εττ\ ττΌλιί• ετΓί 'ττολί βίΓΐ5κει α^οί' 
νοζ, γ/8ν ίΐΛ -τολϋ μ^ρος χρβν^, 
Τ8τέ$Ί 'ίίολίν χρόνον, 

568. ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΧΕΙΡη. 
ΜΑΤΙ, ^ανχτηι^όρω φόνω, Τ«1- 
ΕΓ* δίά ^δ'ν&ϋ ^ανατγ^φόρβ. 

570• 8Τίί ό νίϊν /ϋΐάνΤί^ ρίβ 
τότε ττ^ν /χακΤίκην ; κατρ/νεΛ 
τότε εν τί μαντυι^ ; 

57 1 • 'ί»' β•ο<ρ®ί όοΛίως, γ/βν 
ωτκερ ν\>ν, τ^ εζ ?σ•8 τιρΜξ/^Οί, 
γ/βν κα) ι^ν τιρι^ώ^ι^νος καθίβ'δΐ' 
τΐυ^ΛΤοα νυν ΤΗτέπ καΐ ^ν σδ- 
^Οί κα) ενοι^ξετο όντως ωτηε» 
ννν. 

573- ΟΤΚΟΤΝ ΕΜΟΤ Ι'. 
βκβν ον^αρ^ ^ίεΐΑντ^ΐΑΟνεν^εν I- 
|υιί ?Γ«;Το; τ•λι;σ•#ον, τ/^ί^κ Τβίί'* 
ο λεγβ »'ε/5) σΌϋ ν?ν. ΕΚ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. «57 

580. ΕΙ ΜΗ ^οι βΤΝΗΑθΕ. Ο μΑγπ^ ύ μί^ Ιλ^μ-^ 
^Η σι χοίνανον τα! βϋλωμουη^, θΓ5ς α? /4β «(ρΐ| ταί 
Λα» φοηα^ 

588. ΑΝ. ^ 'Πλβιόν έ αν, αντί τ£, ατινα αν. 

608. οτκ ΑΝ ΓΕΝΟΙΤΟ. ίζίζ^ίΚΒίΤ<νη(£υίαΌυ$^ ω^ 
ίψ£αον*£^ οίΛΤοΓ τώ τυζ^ιννίϊ^ 'το αυρ^αζ χ,οιν<νν£;ν τ^ 
ουρανίων ΤΛοβ β-ττίνηοων• ο τ^ ι«^• ο "δ^υτα τώ 
ουμφέζ^Λ Ιήομάβρος^ οίχ αν >4νο(7θ κ^ς^ &ς% 
Λ«ρα Ή» Λσυμφο^ έ^ιτχβψσαυι• φρονον. άντϊ δ^, ^ρο- 
«ΤΛ^ 71 οίΛβί* Ο χ$&λ9$ ^ς^ν^νν ν»ί Οοο άν χ.αχο$ 
)4«ΐ7α ΚΑΙ τονδ' ΕΑΕηοΝ. ζΙίΊησχϋ, φικπν, «(* τον 

βΐ5. ΤΗ. τ ΕΜΗ,• β•π ^ βώτοί τϋν ίμοΛίτΛ χχΰ(Χ^ 578. ΤΟ ΣΟΝ ΔΕ. ι! χα) Ι- ιτ«^α γα; ίλ*)^ <ό5 Λ;χ•7ν, «κ 

«ίκο /χ^ οΐίβί, αλλά τ3 αΑ' ©Ι- 5ίλβ« ίι^λβ^Λ-ί, ίι^ανθα ΙγΙκ 

δ*• χα) II χαλώί 9^ι•βίΓ> λ«* αοτοΊς, ηγ9ν Ιν Ι/ϋΐβ/. 
Τ•*^ «'• 607. ΚΕΙΝΑ. ^7»χ ^ον ψί* 

586. ΑΡΝΗΣ1Σ ΟΤΚ ΕΝ- ?ακ, ίΐ' ίχβ ι} βικηλ^Ια. ' 
ΕΧΊΊΝ. ^(;νβ»Τ9 ονχ &"" ίμ^ί η 6x2. ΠΕΤΘΟΤ. ΙρωΤβκ •! 

βφτήίης' ^ιγβν ονχ ίτι ι&οί ίυνΛ-' ^αψως γ/γ9ί>Λ οτβ* τίν ίοθίι^α 

τίν βΕρνι}σ•α^α^. ΧΡϊ^/^'>'• 

587• &ΡΧΛί Λ *α^« ^«νά 614. Κ0ΙΝ1(^ ΤΙ ΒΟΤΑΕΤ- 

Ιχ£ίη}> 7Ϋί |Λ6^ί Ι*ί^^ αώ^ 2ΑΝΤΑ; τ^^ουν κο<να;ίη}β•ακτ* 

^8. ΦΒΡΙ1» . άΐΤ^φίροΐΑΟί^, 6 ^^^ν τεράτων ίξμψεύς' εντοΣ-' 

λα^ϋάν». θα δ^ ΤΕΡΑΣΚΟΙΙ^* ^λ»^ 

6ο6. ΤΟ ΓΑΡ ΤΤΛΒΙΚ. ά- α/τ) «)0 }*<«τ«• 

8 25»^ ΕΙΣ όΐΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 

619. ΦΙΑΟΝ ΓΑΡ εΐίθΑΟΝ• ΊίτΟί ^^ *<^ ΧΟίΧΟΤ, 

οηηίΟίΐσΌία^ ^/λον χούι ^^^ ^τβ ^β<ον. 

6^4. ΚΑΛΩ^ ΕΛεΞεΝ. σο( ^7^ζ>»μ^ΰά 7ζ%&&ψ, κολ 
^'7πIοϋλ0^^σιζ^ζ|[^| ^Ρ^ οώτου, χ,αλύίί ίλβ^βτ ο Κρβ»ν, 

ΛμΑΑ€ϋ Βαου{• 

628. .ΤΑ ΤόΤΔΕ ΜΕΝ. 1» IV Κρίοη^ίι 'ίν β^ 

633, Α^ οτχ τπειβίΐκ• «υτΰ^^ λ^$> ίί μ^ιιι νηι^ 
635. ΤΟ ΓΟΤΝ ΕΜΟΚ. οσον ^ ά$ ίμί, Κ3ίλΆ^ 6 1 6. ΓΝΩΜΗ Δ* ΑΔΗΑί^, ίιτε) ι^ξ^ψοραψ ονόμ^ατος Ιχβ, τβ 

Μ λ^ισ'ρω-ί^^ιΓαλίίΜ' /χο^- ΤΙΣ οΐχβίως ίχα ρ^^' Ιαυτν. 

71. 6»β. ΤΑ ΤΟΤΔΕ. ι} ιΐ?τ» 

6ι8. ΧΡΗΣΤΟΤΕ ΝΟΜΙ- |9»λτί ^ηιτ^Λγι»Λΐτή 1$^^, η Ι^ι$ 

ον ι; 5]ϋ&(λία ύφβΧααψ ίρ/ΐτοίί7' 630. £8X1 ΒΑΛΕΐΚ, αη-Ι 

^υλοΓ ί^, β 6 βίος ίγαχπ'^ς χα) τν ^ΛλεΊν, άΜώ<ία&α^, ί^ίμ- 

άχόλας-ος, ως χα/ α}λβς βλώ» $•ον νοιησ-α/, 

ηί^%8^α| λίγο ν?ί λοπϊ ίριλ/β^• (^. ΟΤΑΝ ΙΒΟΔίΕΙβΙ^. 

τω χαλψ Λ, ο •Λίχ/>οί )$ 6 ίι«•- ίτί, τ-άτβ Τί^ξομα^ ει^α I*»- 

6^ι6. ι< 1*ΑΪΜ^Σ έ} Ύηίι ίτΐ/Ι- ΤΟ ΜΟΝ£ΙΝ. ίΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 259 

ν» /σς^ί ο ^>ι^ν ο Κρβάίν, ύτί χ3^ το βμοψ συμφ^ζ^^ 

638• ΕΙ ΔΕ βΤΝίεα ΜΗΔΕΝ, ύ)ν ^Ι^ΤΟνΟέΤ^• ΑΡ•< 

648. ΙΔΙΑ ΚΙΝΟΤΝΤΕ:^ ΚΑΚΑ, ^ιλρν64χϋα2!7ΐ^• οτκ 
ΕΙ ^τ τ οικαη^ άνη τν, ΟΓΧ αυτηλ^στι, ου -^ορβί- 
Λ>; Χ5ίλ2ί Λ ου τπΛί^ανβται τίο/ αίπα# ιϊ^ βριΛί, 

. 653. ΔΤΟΙΝ ΑΠΟΚΡΙΝΑ:ί. €¥ 1^ <ί^0 ΤΙϋάσΌΙ^. 
656, ΜΗ ΝΤΝ ΟΝΑΙΜΗΝ. τί βίϋ Λίλ^νίπ. 

660. τοτχΔΕ θ'. τν^ δ^ Χο^ί!. 

66ι. πίθοτ. οίον μΜ τ>ι ορ7ί δ<κ^> ^^λ,Λ ΤΌυ Λον-»- 
•ία 2ΐ^<η(£•>ΐΛ/υ5^ζ. Καλ2ί το θεαηχα:^* τιύ^τίλ^ 
>^ ίτπ ^ί ορ>αΤ^ ^ταγνίνοί ττί ο^βίλ^ν, αΰ^/^- 
νο^ Ιμμ^α τΌΐζ ίμοίρτιιμουσί. τον οτποτε πριν. }| 
ΙΟΙ θ9 Ί^ ^1ν ^ονα>, ί τον ο^ '7ζ5 '&ψίφρ<ΰ λΰγω* • 

ώϊ τν ορκοϋ αιΛβδ^ιητ. 

643. ΚΑΙΡΙΑΝ, χα-τά κ<ι<. 652. ΔΤΟΙΙί ΑΠΟΚΡΙΝΑΣ. 
^Ον »^ Μρρημ,Λ. * κ^Ι»α^ αιτο τ'άίΐ' Μο κακών Ιν. 

645. ΕΤ ΘΕΣΘΑΙ ΧΡΕΛΝ. 6^6. ΟΝΑΙΜΗΝ, Μολαύ- 

646. τί τ^ί' άλ^/ΓΟν, ω αθ- Καΰσαι^, ΟΛΟΙΜΗΝ, ^θα* 
λιοι, ε|ρΐ)> ίιά ^λώβ'•*)^^ άνιγγεί- ρ^ψ' 

Ρ««; 66ο. ΟΙ ΠΑΡΕΙΣΙ ΣΟΙ. κα^ 

650. ΤΟ -ΜΗΔΕΝ ΑΛΓΟΣ. ^β<τ^β ^ί Χοοί, οί ΊίΛοόνΤζς ίιΛ 

χα) ρη τ^ν ου^Λΐϋ,^νψ λύηΐψ •!; β-οι. 

|«^χα κο,αίVε^ί. • 

82 αόο ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ, 

δγΟφ ΤΟΝ ΕΝΑΓΗ ΦΙΛΟΝ• ^ξΛφ3αυ^ ΦΙΛΟΝ ΕΝΑΓΗ• 

σι€6ί4, ο9»ν ΧΛ| το ('ΐλ. φ'. 22ΐ.) α>^ μ* ϊ)^* χ^ 
('ΟΛ ^. ι68•) α$ σι *μ/^ϋυ^ ί^/αμαα* Χ5ίΤ €υφημισμα$ 

>«ν χ^^λαίτπΐί. Ό Λ νοϋί* τον /χινίβτχοτι 'νίΓζαο ^ιΛ^νιτ 

Λ)τ? τ»» ■ώΛλθ><Αν• Η ΕΝΑΓΗ, ΤΟν λί^^/^Υ /ίΟ^^ι 

ντο^* Λομ^^ τον μΝ^V3Τοη ίνΑ>? >«νοΑ^ον «4^ φίΤ^Μί, 
μϊΐ ίν ίφΛίΖ Φτπφ ίημοί ^τΐΌΐίισι/ζ τ%Γ λΡ)ύη»• 

672. ΕΤ ΝΤΝ ΕΠΙΤΓΟ• >17Ι»Λ6, ΟΤΪ Τοίτ^ 01041- 

^ραίν ι/α Λ^ίχΜς'" ^ίτίϊ^ >^ οΛλο, ^ ?λβ5^ μοι 
ίιανμΐί, $ϊ τίαζ}τ^μί4 τ^ 'έπι€ι^λ€ΐαύΤθ(« 

674. ΟΤ ΤΟΝ ΠΑΝΤαΝ ΘΕΛΝ• *έ^ Ορχον 0(5^^^- 

φαθ^ν> οζ 0? μΑλιςα, ίίίχΜ ^&0ΐΐ( τον βκυη>Μ. 
*Ήλιον Λ ομΛ/σιν, δττ Λαντα 6«ζ^^xΛί Οϋτο; Γΐα^Λι το 

;ναν. ο ΤΙ ΠΤΜΑΤΟΝ ΟΑΟΙΜΑΝ. άνΤΙ 2^> ^Μ^( ^^79* 670. ΤΟΝ ΕΝΑΓΗ, το» β^οι ^οϋ ίι/Γυχίί λίΛΤίΤ ττ^ν ψυχτ)» ^ 

^ψιξομ^ψον Ινα/^.-^ΑΦΑΝΕΙ, ^ φ^&ρο|^^ν^|» ΚΑΙ ΤΑΔΕ. 

^^ηλα;. ΒΑΛΕΙΝ» Ιχ^αλβΓί', λι/ΐΤεΤ ^ι;λονοτ< η^ιτ ψνχι^ν /ΜγΟΙ', 

αΊτώζτα&α^. λίγω, £ΐ το7ς χοααύΊς ^ο7; ιτάλα^, 

677. Ο ΤΙ ΠΤΜΑΤΟΝ. ^ουν βΙ τα7ς νροτεραΐί ί^Γυ- 

άνοίλΒίΛν η ης ί%<»τη, ΤΒτίη ^Μοψ %ααΜ, ^μ α\ *λ^ ν(*^^ 

φ^Λξ&ψ ίχάτην άιτωΚααν, ίΐίΓυ^Ιαί* 
Φ79• ΑΛΑΑ ΜΟΙ. «Μά [Μί ΕΙΣ 01ΔΙΠ0ΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 26 1 

6μ• οδ' οτχ πα. η φιλρχ^ινον αχηϋυ χάν^ΐ^ 

688• ΧΤΤΓΝΟΧ ΜΕΝ £ΙΚΑΝ• ^^λΡ^ 64 άΐ}^ έΐΧ^ν* 

οίηΐζ ΤΌ "ζ^ΖγμΑ* οίον, μΛΤΛνοησϊΐζ, τι^ι ίίίαι^ €ψ%^ 
^^ςη/υΒρο^ ί$ 6ί^^ί^ βσχα<αρ>ισ6ν• ^ 

69^• 20Τ ΜΒΝ ΤΤΧΟΝ ΑΓΝίΙΤΟ:!. ΟΌυ ^^ ;*» 'βί- 

ςΌ^ιυ&^ τ>ίν ^μ2<^ /29ς^α/ρέ(ην, οίον ηγνοηκοτΌ^ μβ* τιάρας 
Λ τιηοίί ΤΥίζ ομοίου ίίζΗ> δν νί <:^1^ ^^^ ^ψ 

6ίΜ• ΓΤΝΑί ΤΙ Μ£ΛΛΕΐ:^ ά^ τ^^'πτρόηυα ο Χος^ 

606• ΜΑΘθτ:&Α Γ Ητι;» Η ττχΗ• 'τη^^/ωζ μβτα» 

'ίτΛ άρνίί >*ν>ΐΤο6| του άνΑ^ν^ρκτ^• 

697• ΔΟΚΗ^α ΑΓΧΛ2. ο Χθ£^ί ΌΟ'ίρ ίμψΟΤί-- 684. ΙΤίΙ, Μελ^ετω, Ιγ» 688. ΣΤΤΓΝΟΣ ΕΙΚίΙΝ, 

686. ΤΟ ΓΑΡ ΣΟΝ. τους λο$ χα) αν*"*»^^^** «χκ'ν. 

γαρ ^λεονί αζίβ; σβ^ λόγους 690. ΑΛΓΙΣΤΑΙ, λϋΐτη^ονα- 

Οίκτεΐύω, ου του; τοϋ^£, λόγους Τ(ή ε\ϋη δικαίως εαυταΐίς ε\ς 'ΤΟ 

ίγ,Κονόη* το ^ξν λόγας συνψΚΛ" φερα 

τυΒΒΤΟΛ άιτο κοινοϊ, οϋ /ϋ^τ^ί' κοή το 693• ΛΓΝΏΤΟΣ, άγνώ^Μ^ 

ΙΧεεϊνΒς, ΣΤΤΓΗΣΕΤΑΙ, ψο\ νος. ΙΣΟΣ, ίίκαίο^ 

/**<ηίθη<Γ6ταί. 697. ΔΟΚΗΣΙΣ ΑΓΝΠΣ, 

83 264 ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΤΑΝΝΟΝ. 

7^2. 9χι:6τκ Α* ΟΔΟ:^ ίΤέρι Αοίνλί^ ψησι τη* 

Ι5;:^ιςιτ^ Χ6λ£ν%υ τ£Α0<λν, έν^ συμ&αΙ^ς 
Τρ(^ χιλ^^ν Ποτνι^^^ ίιμ^Κο/ύ^. 
την^ Λ 'τία/ Δα«;λΰ^, Άνοΐχ/^^^ λίγ^ίονι^ ο&ιο^ 

(*Ιλ. δ'. 520•) 738. )§ αυΥ^ν βρ^ιψβν β Λύ!ΐ- 
•ί β1; £ζατον ί{Ό• Λα χβιρων 
α>λων, τα σφυξά ιτεζόη^ συνά' 
ψαί. ΠΑΙΔΟΣ ΒΛΑΣΤΑΣ βΐ- 
ιτών, αιτοίίία;σ•* ΚΑΙ ΝΙΝ, ίί)/8ν 

γαρ ΠΑΙΔΟΣ ΒΛΑΣΤΑΣ τον 
^δννηθβντα ιταΐία ίΐίλοΓ. 

740. ΟΪΤΕ ΛΑΙΟΝ ί^νυσεψ, 
αιτο,κοίνί, τ^/βν ί^ τέλος είειζε 
τσα^ΰ'Αα ΚΛ^ά. τ5 ιίαι^ος το χα- 
λίττον ο εφοζεΊτο, τβτεη το ρο- 
^ίϋθίναί ϋττο τοϋ Ίίαιξός. 

74^• ί*αΓέν.α;ν λ^7'α ΦΗ- 
ΜΑΙ ΜΑΝΤΙΚΑΙ, Ιιτβ λί7£7α/ 
^η]Μ,ΐ3 κα) ίττί τίίί αν^ρύΰττίνΥις 
^ίαλαλτ/ζτεως . 

7+3• ΕΙνΤΡΕΠΟΤ. αΐν ΙιΤ^• 
$'ρε<ξ.α συ ρι^γ^^ΛίΜΰζ /Κν^ξε1^^(Μ^|, 
ΤΟ φροντίξω^ γεητή (Γϋχτάσ•<Γβ- 
τα|. ΠΝ ΓΑΡ ΑΝ ΘΕΟΣ. τ^- 

^βν α 7^^ *''. ^ "^^^ ζψ^•* "'^ξ^' 
«Όντα κ/;/ναί ζψεί85ω{^ ^ψ^}^$9 
ηγ8ν εύτίόλως, αυτοζ $είξζΐ, 
745• ΟΙΟΝ Μ' ΑΚΟΤ- ΣΑΝΤ. φευ* οΤον ί^λάγημ^χ, ^ 
/βν οΓα ^ροντ»ί χα) γ^ο^ι} ψο- 
χης χα) άνανίνησίς φρένων, τ^ν 
τα^αχ^ λογιοΊΜϋν ϊγ& μ^, ψ 
γύνο^, άξτίως άκάσανΤΛ. 

750. ΗΪΔΑΤρ. Ιλέ}^*!^ γαρ 
ταύτα, τ!^ διτω ίλη^β. 

751. ΠΑΘΟΣ, ^βι^τβ «ρ 
ζβΡηχΟί ιίραγμΛ' ύ<ηηρ λε/ε- 
τα/ λτ,ρί.ρι.α χοή ^ωρον Ιτ) Τ8 αυ'- 
τ«• άττο /Α4ν τ« ίιίοντοί, ίί^ον 
αιί6 ο ε τ5 λαρι^ζίνονΊος, ΚτιρψΛ' 
οζτω λέγεται χα) ντά^ος ^ ιτρα- 
7]χα ενίοτε ενί τ5 αύτΗ' «« 
ρΛν τ5 Ίίοίβνγος, νραγρΜ' ά%ο 
ϊϊ τοϋ •^ά^οντοί, νοί^οί' οΓον ^ 
^ονοί λ£7«τα( χα) κ^αγ^ άκΐ 
Τ8 ΌτοιζνΤΟί, λί/γετσ^ ^\ -ατά^ί 
άιίύ τί «τάχοντοί• >9 ί Γ£«?λβ;- 
(Γ<; 6|χο/φ;« χα) ι{ «λι^τ^, ?^ οίτα 
τβίαϋτα. 

75^• Φα^; μ^ν χαλεΊται ^ 

ταντο αιτο άΛλφύψ 9^ αν{ Δβν? ΕΙΧ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. αδ^ 757• α ζετ τι μοι δρα:|αι. ανβΐμ4μν»^£Τοΐ| φ 

76ΐ. ΜΕΓΑΙδ ΧΝΟΑΖΛΝ• €4/ ΊΛ /σζ^^Ανϊί 1ΒΜΛ» 

768. ΟΚΝΧΙ, <Γ(Λΐ)ί5ί' Χίύ *ΌμΛ\ζ$ζ* (ΐλ• β'. 255.) 

775. οικΕ«, οίχίττίί, (>χ ν ίΟΠΪ οίχ8 ^. 

782• Λ8Ι02 ΓΑΡ ο Γ ΑΝΗΡ. Οίον, ΤΟ ΑΐΤΙΐμβΙ οίχ 

785• πΑΡΕί^τίΝ. οιον^ νομ4^€ αΟτΰΤ ;ια^Τνο((• 759• *ΤΣΙΝ, άνΛίρψψ. 
ΑΚΜΗΝ ΗΒΗΣ, χαταΓοίΓίν 
^'λίχία^. *Η?ΐ3, η άκ,αη τ^ί ηλικί- 

76ι. ΧΝΟΑΖίΙΝ, ανθώτ 
βψη χάρα λευχοζαφί$, τοτΐη 

769. £ΧηΡ£Ι ΒΑΙΟΣ. /3αι• 
ο;, ό μακρός* ' Ικτβυθα ^1 »^ 
Μρ^ιψΛ, α^τ) τβ \Μίρνκρψΐί'Μς» 
ίϋτελίας, ζγαν ιΐ6Τ ολίγων, 

7)0. ΑΡΧΗΓΕΤΗΣ, ά/?χ^- 
7^^ 'ίί τΛξίως, βασιλεύς, 

77». ΚΗΡΤ5, τί75|Λλ•ν όΙο5, 
6 χοιι^αΙ; ηίρ6ο8ος. ΑΠΗΝΗ Δ* 
ΗΓΕ ΜΙΑ, ρα λ^γβ, ίιίτ* β 
^ίά 'ίλ&όνων ψ Βυνατον οΔτύψ 

7»; ίτί χα) αιττΙντ^ γ/εν αντον, 
|ΜΗ αϋπ} ην (ΐότΊ, χα) ίτί-δα οίχ 78ο. ΑΓΡΟΤΣ, Μ ψούς ά- 
γξίς' η €ΐΓ< «νέ χοινβ, 3^ ^* ^• 
ν£]Μ.βν ΊτρόζαχΛ. Ι1(»ίμ,νια, α\ ώ* 
γελα^ των ηίρΰ^άτωψ, 

78ι, ΤΟΤΔ* ΑΠΟΠΤΟΪ 
ΑΣΤΕΟΣ, ίξω ^γ,ς ^ίας τ»β 
το? αΓεος. 

782. Α5ΙΟΣ ΓΑΡ 0Δ• Α- 
ΝΗΡ. α^ίοζ γάξ ίονλο^ ^ν ΛΓ 
αν^/9 ΛΊΤοφέξε^Οίΐ κ^ μ^^^ζϋύ χΛ* 
ρ^ν ΤΎ^σ^ε, 

785. ΠΑΡΕΣΤΙΝ. ως ^καρ^ 
όντα νίρι^ιξε αυτόν* ούτως «χ• 
ευηόΧως χφΙζεΒίαι, 

790. ΕΣ ΤΟΣΟΎΤΟΝ. |χί- 
χ^ί τοσ-βτα, Ύ^γβν μ^χρι του μ^ 
άξιω^ψαι άκαται το Ιν ΒμΛΪ 
βάρος. Ύ^ ΓΑΡ ΑΝ. τίνι γαρ 
αν £λλψ άξίω (ίόίλλον λ^ζοίρι^ 
αν» -ζ σΌί, ι68 ΕΙΣ 01ΔΙΠ0ΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΜ. 854• ΕΧ ΕΛΠΙΔΑ. ΛΤΠ V, μΜ ΑΤυμβΙ» Ο^Ηί «II 19 

857• πεφα:εμενοτ• φ<ΐ9βζ^ γιιομ&ι^Η ιι^^ ίλ$οτηί 

859• :ξοι ΤΑ*ττ > αν) όμοια ι^ ιοτ οε^το;• 

861. ΑΠΟΝ. 7^ βοτ^ςβΐ^. οιοζοΝΟΝ, μο^ίζαηϋ^ί 9 

μόνον• 8β8• ΤΟΤΤΟ Γ ΕΚΒΑΑΕΙΝ ΠΑΛΙΝ• ^ίσΓ»Χ|χ57Γ76β&«|, 

872• ΦΑΝΕΙ• Οί^Τ^ ό ^^ρίί^τ^ν• ί12Τ ΟΤΧΙ ΜΑΝ- 
ΤΕΙΑΣ θ5«ν ί>6> χ^ν τίί μαντώ^ϊ «τι «ν. ΟΛβίΆ ιτρ^φί^ταιΐ κατ αιπαηκηψ' Ιν 
ίΐ τω Βίντερω αΐτοί<^οτα^ νξθ$ 
τβ χ^η> κα) λεγιται χΛτά ^οη^ 
κψ' γ/8¥ βΐ χρη φνγειν Ι,αί, )§ 
Μΐχρ^ ^(μ) φνγόψΤί (ΐγΤΈ Τύυς 
ίμ>ούς ΙίίΊν, μ^ιτ» 6ι^ί,^Λ^εύε^¥ ιτα- 
ΤξΙ$ο(, αντί τβ, Ιηζοάναν. 

847. Αϊ' ΟΤΚ ΑΠ' ΠΜΟΪ. 
αοΛ οοκ άιΛ ο•κλγ^ρ&ς τνχτις 
χαυτΛ ειτ* ί/υιοί ης χρίνων ανορ' 
ξτοΐη αν λοΓον, άντ) τοΰ, Μοφαί^ 
νοιτΰ ; 

849• "^ ΘΕΛΝ. άντ) τον, ω 
^βΛ Βν άγνεΐα χΰύ κα^αρόττιΤί 
πΐβΜΐΐ^νΟί. ΒΑΙΗΝ ΑΦΑΝΤΟΣ, 
ιτοξευ^ίΐί γ6νο^ι^ι.'ην αφανΤΛί χρό• 
χΒρα». 85». ΚΗΛΙΔΑ ΣΤΜΦΟ. 
ΡΛΣ* ανίϊς-ροφως, άκτι Τ8, ίΤί|*• 
φοράν, ϊ^νν ανηνχίαν, χΐ}λΐ00;ι 
γ/8ν ρΛλυσρΜ, 

855. ΤΟΣΟΪΤΟΝΓΕΣΤΙ. 
άνΤί τα, τοοΌυΙτι ρ^οΐ Ιη» ^ Ιλιτ!;• 

86ι. ΛΙ^ΣΤΑΣ ΕΦΑΣΚΕΣ. 
^φααχες ΙννίιΤΒΐν αίτοΐ', ίιίπν^ϋ* 
βοττίρα, λχί-άς ίν^^ας !τι «'β- 
ναν αυτόν, ηγβν τον Ααίον* α•>' 
τϋ, (ΕοΗρ. Ηβο. ^6.)ίΊκίρ^ 
τον Τίολύ$ωρον βΙ ξγ. 

87». ΔΙΚΑΙΏΣ ΟΡΘΟΝ. 

τγβ χρορργιοην ακο^ίΖψίτα. 

875. ΠΑΡΟΙΘΕΝ ίΙΛΕΤΟ, 
Ίίρο τοΌ ^ο>«:;^να/ τον Αάί»' ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 269 

β82• ΕΙ ΜΟΓ 8ΤΝΕΙΗ ΦΒΡΟΝΤΙ• £^ μβΙ ΟίαοίΧΟΙΥΙ 

τ!α/ ίχβ^γτνι 3^ αίοουψΑοα ί?όί)ιιαυ9 ^^^,^μιάζοηί' οίον. 

ίγΐΜυ^ ^λ^^'τίοντζ» μοιρλ /^> ^ £νιυ^* ο<ο^ η 
αλ}»5€(;6ΐ^ >€νοτ7θ μοι 3^ Βτη/χΖα ιό ί?οί)%$ ΰ^^^^σΐΰ^ 
ζοη^ ΊΟΜΊΛ ^^ φηιη, ^άυυ "Ιοτ^^-ςη^ οχηίψ^ς^ απ 
ίίίρ£ως ίφη Ι\|^Α33ιχ/ τον ^Ατι^λλάητΑ* φίζ^ητ οία/ τία/ 
ώτ»Ι« άγν^ ^^^ λρ>αϊν, 9^ ο^ ίΙρ>6ητ τ^ «ζτ^ρΐ *ϊ^ 
^, «'ΰρι 6ΐν νομ« /σ^^x^έι^7οι1 'ί^γα^ χ^ Τ^ίτμύΐ, .τία; «ττβρι 

α^ΤΟΗ^ ^^ '^• ΟΤΡΑΝΙΛΝ ΔΙ* ΑΙΘΕΡΑ ΤΕΚΝαβΕΝ- 
Τ£Χ• άΐΤΠ 7ν> 0# Η^μ! ΤΙρ^βέίτΠ^ ΑΝ ΟΑΤΜΠΟ^ οίν 
νο/α^ν^ α^ ϋρ5»^ ν)ζ9Τ(ϊΚ9• ΟΤΔΕ ΝΙΝ ΘΝΑΤΑ ΦΤξΙ^• 

ιη« '\1;ζ30 άν^ράτττον ώριτται ο ιτβρ) θ^ΐν λ0^$• μεγαχ 
ΕΝ τοτΓΟί:^ θΕθ:ί• ο^ τοΤ^ ίομ<ης μί-^^ί 'έ^ν ο 9^^^* «οΓί ρίΜ^Ια^ ίνηία ονκ <ίι^ βλ<- νιε χατά ^εΰν βλαιτφτιμΛψη, 5• 

ψαι/α ίγνΰγ% •ϋΤβ *ρΡί τ»τ»ί ^ί ^ψ αΜο τί χατ αοτΛ ιτο»• 

^ίίητης» ιτύξονη την ίίά λα/αίν χα) ίρ- 

879. ΜΗΔΕ ΤΟΤΤ ΑΦ]|^Σ^ γοον πτάντωγ εύσ-ίζη αα^οίρό'ηβα, 

(ίη^ ΐΛτγς τδτο. ί^ϊρ ων, ηγαν των ενο'ίζϋΐίν λο- 

88α. ΕΙ ΜΟΙ ΕΤΝΕΙΗ. το γων χα/ έργων, ητ^όχ&νται νάι».αι 

η Χίρί ην ίΌ%ερωνοντοί χα- ίνηρι.οι 9^ εν νψ& βαίνοντες, χλ- 

«ί ΤΎ^ς *1οκάΓης, ως ^αζ* 9$1ν τα τψ αΙ^ερα γΓ^νη^εντες ττ,ν 

η^Ιίενης τύς χρη^-μ^ς των θδ- ίξανίαν^ τ^γαν Ιν ούξανω' ων, 

«2ν• εί^ε (ΙΟΙ ίν, φΎΐσ•)ν, εύτνχΐΛ νόρΜη ίι^λονοη, μ,όνος ΐίατηξ ί 

^ννάη, άγνάηιτα χα) λόγωγ χα( "Ολορι/ιτος, ϋΐ ^νητη φύα-ίς άν^ 

ίργων ^εΰ^νΤί, ων ά ψψοί ουρΛ'- ίρων ίγεννησεν ούτές, «ίΛ {ίην 

ρί^βψ ίγενντι^κΓΛψ^ τψτεην ον- *οτί λ^^ χαταχοί/Ατ^σ-β, τ^γ^ψ %ηο ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤίΑΚΝΓΟΝ* 

892. ΤΒΡί:^ ΦΤΤΕΤΕΙ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 2^ τί\^ δβρ6Λί 

ηγς ί€ρ6«ί ίτίοφιις. ΤαχηΛ φμ φτ/νη Ό^ψ ττίζ Ία^ί- 
ςτίζ, απ άνβ'7Π7>ιΛΐΛ λτ/^ι τίΓψ τγ) Βίμβπ }^ομωί* τϋτ 
Λ λ^ν ^οίΗοι •δΓ5ρι τϊί 'τυζ^ννΓΛί, Τνβι ^)ί ίοζωσν 
ίμφα,νΖζ αωτίίυ ^\εγ^* ο Λ ν»^• δ^ρίί φι/ηύβί τϋ- 
ζ^ιννον, οττέ^ν -©Όλλαν χ^ζ^^λ-^ίο^ /Λχτία/, α *<ί?ί 
^<Γ^ *Οίγ^ίςβΐ^9 {^^^^ οά/^ 6/χ.ιαω συμφίζ^ηου• *Α(πλ- 
Λτΰ)^ <Γέ βΤτΓίν• 2^ρ(^, ^ηίΠ, />ιιιΛν 7^<ριον ί^^^π'ζ^'ίίο- 

^^«ί οώτίί, ϊί^τίϊψίί/ΛνισΈν. Η κτ»^• αποτομον λροτ- 

:ίΕΝ Εα ΑΝΑΓΚΗΝ, ηλ9ί70'«$ 7%70, 6)91 βΟ^ΤΟΤ €1ζ 

ίαίγτυκν γ^ή<^ υφ ετίρν κ£^τη95?νοΕί. ΕΝβ* οτ πόδι 

ΧΡΗ2ΙΜΛ^. άντΤ Τν, Οίχρ>Κ?ΤΛ$ •π*ί ίίΓθρ«(Χ4 ^ΟΙ&ίΤαΛ* 1^ 

ϋύτ^ς τΓοσιν. μηποτε α«αι. α^ία τον ^δ^ν )ΐ^^ λϊ- 
σδΐ| δ σνμφίζ^)^ τ« '7Γθλ«> οξ ου χ^τίΤ τ άντιτταλί». ΛφανΙ<τεΐ' ^Έγίχ-η ^ίναιίΑς θεί φίροντα αύι'ψ, άνα,ζίζάο'Λΰ'Χ ι\ς 

1$•\ν εν ΤΗΤύΐς ατελεύτητη. άχρο-τάτην άιτζ^ρ^ωγα, ερ^ι^ε^ 

892. ΤΒΡΙΣ ΦΤΤΕΤΕΙ. Ικεΐ^εν εις $υ^υχ^ο^ν, ίν^α β 

νιτερηφανία, τίαΙαφρόνΎ^ΟΊς αυ^ά- τσοράα (τνι^^ερύα-γ κα) ά^εΤ^ι^ψ 

ρει, Ιτταί^β εν εαυ-τ^ τον )3ασ•*- χξ^ι'^'Ο^» 

λεα' υζρις, ψ τ((^ε, ί τύξΛννος 898. ΙΤΑΑΑΙΣΜΑ. ^βΐ'ΐ'ίΐ' 

ίτίλονον», -τιΌλλα^ν ϋττέ/ί το ι^ενρον ζψ^^ιγ τ3 φόνα τί Λαί». ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. %^1 

9Μ• ΔίΚΑ^ ΑΦΟΒίιτο:^, τ!^ ίΐχΐιν μΜ ί)^α(Αζ. 
ΔΤΣίισΓΜΟτ ΧΑΡίχ χαιδα:^ €^€κ^^ ^ικη, τΐϋ^ άνοσι» 

01 •π{£5&««ι ^οΡ^γγικβτΤΰϋ(. και τλν άπεπτων, ο τοι- 

ΤΑΙ, ΛΟΧΤΤΤα}, ς>Λ7ϋ^ ^• ΜΑΤΑΖίΙΝ, μΑΤΛΙΟψ^^ 

^. ΕβΒΤΑΐ Λ> άντι τν^ β'τπ^ο/ΛηοτΙ 9^ ίσί^ϋΰν ^ 
ά5ατ»ι• τπΐ ΕΤΙ ΠΟΤΕ• ιτ^ ίτΓί ι^άΑ(Λΐτ ίφίξ^ 

9ΐ6. οτκ ΕΤΙ ΤΟΝ ΑθίκτοΝ. Οτχ. ΓΓΐ ίτπιμι 

(ττίξ^^ΕσΕλ^^ΒΥ οαίζιί ν£<^ν• αβαπ^ι ναοχ. Ά^ο^ι, ΊΌ^ος 
Αχλμ;* βι^α ίδζ^ ϊ^ν Άττολλωνο^• )ί α/>9^ 'ϊ^ 2α"- 904. ΔΙΚΑΣ ΑΦΟΒΗΤΟΣ. ρ"• ΕΝ ΤΟΙΣΔ*. τ,γβν ίΌΙ' 

ίρμν €κτ1ς φό^8 τηί Α'κι^ί, την αίι^α ταξάτΊοον άνηρ άιτο 3•ι;/χ5 

Λκην ρ,η ίείοίκα;^. κωλύσ-α ΒΕΛΗ, την θβαν ίίκΐίν^ 

9θ6. ΕΑΟΙΤΌ, ?λθί, ^γβν ι^ τά χακά 1^ι^.Ύιΐι.αΙα ττ^ς ψυ%γί, 

κα^ίί5ζοι, οϋτον Ινεκα ίυξυχβί ω^ε ΛΊΤοσο^εΊν αυτά τ^ς ^υχης, 

ίχερηφαηας, εΙ (ΐ.η ν© άζιω^ΜΚ, ΤΟΙΑΙΔΕ ΠΡΑΗΕΙΣ, αϊ άσε* 

της βααηλεΐας ίίΟίκησα δικαίως, ^βζ, το καταφρονεΊν των ^εώγ. 

κώ, εΐ (ί^η άττο %οιν5, ίρ^ε^, ν ΤΙ ΔΕΙ ΜΕ ΧΟΡΕΤΕΓΝ, κα• 

7«ν άφ^ίται, χωλυ^ιθ•ετϋυι των τά τι ιτρέτηι ιταγηγυξίξαν μβ 

άσ'εζαίν Ιγγ&ξτ^^τ<αν, ^ ε\ των τ^ΐς ^εοις ; 

αψοϋΓων, ^/βν Των ^εΐων, αψε-' ,^ΐό, βκ ετι ^ττ) τον ίφαυροψ 

τα/ ,οΛταιοίτοκΛ, ΐΜύαιάξων. ι(α\ θείον τ?; τΐί ξλίυ<τψΜ ο^α- 317* ΕΙΣ ΟΙΔΜΟΤΝ ΐΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 

^"^ ^νβρ«^σΐν• £1 ΜΗ ΤΑΔΕ. έ« ^ ^'^ Τ χρίΗ 

><νη^, «χ ίτι ημλ^σΐύ τν^ 9«ο^ί• «θινοντα. άντι τί, 
«αΛΐ9^ία» 7αρ«λ)ΐλν9ε&• Γρά^ε^ Φβικακ, V μ, μκ λ^^ι 
^. ό Λοιϊο^ ^^ηύ^ν, ^ΐ^λα ^ίΐζΰυίζ ίΐίί^ τ ^ανοΐΐον* τα ^ 

ία ;ιαρα τ ^ν έίρη^βι <ί$ άλη9ιτ• £Ηαιροτ:&ιν» ίφΰί- 
ιι^Ησι* ία ;κ> *^ ΛΛί« ^«αζπσ^ίντα (>χφοα;λί^6^ ί^ι» 

93α χίΐΡΑ:ι ανακτε:^• αναχια^ φικπ τν^ τν Χο- 
^, οίον βΛσιλίΚ4Λ}$ χ3^ ον^μΑ^ς. τ*οτ γαρ αιρει^ 
άνη τν, μΐϋίωμζετΌίΛ ηίυυ •ψι^)ίν» ^ϊ^ •ν^δ)^αΜοΛθί 
α^^ΰετΜ, ιηιηΛ λίτ^οιυίροί, α^τον τον φονον> το τί&ν 
7οναΐΚ9^ Γ)^ν τν ίη/ρα/υ^^ Άα/ /ζ^σί^Λα/ύρΙου φν• 
^Ιυυ^ το μΜ ίίιυίζΟτιι ίνόίςμ-^ ηζζ^ί το^^ οηοΐ«^> ^ 

Λίοί Τ^ ;^1|07^» ΟΤΔ* ΟΠΟΙ* ΑΝΗΡ ΕΝΝ01ΠΙ* 0θχ# 

^$ σανετΌζ αν^ρ, ί^ τ^ φ^*^^**"^^ ^^^ 7ϊα€?ηα ><• 
γ/ωσχα* ά ^ ο υτη ^Ατπίλλωνοί ^%\ς ι^ Ααί» ^- 
φίο^ ηκΑ/ράτται, ^^ν οτι )^ ^ ν«Γ ^μαηιυαατο ό Τ^η Έαΐί.αΛτί,Μτψγ. 9*5• ♦βΙΝΟΝΐΑ. ρθ»^-•• 

9*Ρ. ΤΑΔΕ, τά των χ/ψ |*•νο< γοίρ οΐ ναλαιοί γχΊ^^'*» 

ψρΜψ. ΧΕΙΡΟΔΕΙΚΤΑ,^ακιρί^ ο2 ίο^ενης τω Καίω, άφαγ'ιξί^^' 

ίίά των χα^ων ^βxνυρΕ.β^α. ΑΡ• τ^ ^^ι;» χαΐ Ιν οΰίεν) φαίψίΤΛΐ • 

ΜΟΣΕΙ, α^ο^ιίσ-^τα). ΟΡΘ^ Άΐίύ^^ΐιιίψ τψ^μΛνοί. ΕΙΣ ΟΙΔΊΙΙΟΤΝ ΙΌΜ ΤΤΡΑΝΝ(»Τ. ^75 

93β. λδλ' ΈΤη ιοτ ΑΕΓ0ΚΤ03• μοι^ ^οςβΟΐ^ 

936. Λτκει* ΑΠΟΑΑΟΝ• Αώΐίΐον γ/μΐβΜΐαΐ9 'ι^ν 'Α*^ 
ίγΰ ^^' ητΐτιοΛ ΑίΛ&ώ 

λβηιο^* καϋ (Μο/ ν Ίον ο# Ακαβ^, ^1ν^* $ τον ο# Θ^- 

9ΑΒφ αψ ακ ηΑΡ ΤΜΟΝ• '^ρ)^&^ ίγ^Ο^^ '^^ 

τν αυ^^νον Ί^ Οΰί^Π)^^ «υρ&ίβ^' ουτ9$ ^ΐί 'έ^ν ό τον 
(^τ^Μ» 'Οιϊί^τιο^ βύρ&ν> 3^ ίΐ^ Πθλ(^• 

{Η7• ΓΤΝΗ ΔΧ ΜΗΤΗΡ. ΧανΤβοί^Οΐ ^9ΐΜ ΤΟ ά^ 

φβαολ^ν» Ο Ίΐρ^τηι τον αχ£96^τιίν• 

9^9. ΕΚΕΙΝΟΤ Γ ΟηΧ ΠΑΝΤΕΛΗ^ί ΔΑΜΑΡ• ΤνΤΟ 

ΐίζβί ΤΟ, ΓΐΛτ^ Λ /χΛΤτρ ί'Λ τ^ χί/νιι τ^νοΓ τίτο 
φι^ (*Ιλ. 0. 701.) Κ?5| ίίμΛζ ίιμίΊϊλίΐζ. 9$2. ΕΠΙΘΥΜΙΛΜΛΤΑ. ^£κμ,αΙι>ε'Ταυ{, τξγον 0Ύ/«?άΛλβ ίιοί 

Λ3τΆ Τ8, ^μ,ιάι/Λία' ώ$ Ιιπ^ου- τύν «σάλα/, ύ[/8ύ νρο /χαχροίΤ» 

χολ®* ανί}^, ('Οί. γ. 4**•) χ^ογίΜν', 

933. Τ*ΟΤ ΓΑΡ ΑΙΡΕΙ. 939• ΚΑΤΕΤΓΜΑΧΙΝ. ΐΌΊς 

«Τρβ θν/44ΐ< «Χ 0|Ρ77> οΛλα λι;«*;ι. χινβοΊκ εΐ; }(ατάν£υ0Ίχ ^^ί^^'' £ν• 

935• ΤΑ ΚΑΙΝΑ ΤΟΙΣ %ί5ν• ίΙ/βι^ ^ο7; ^ι»4άιχ,Ληψ ταή α74 ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΪΡΑΝΝΟΝ. 

956. ΗΔΟΙΟ ΜΕΝ. 2^ ^^ 70 ^ ^Οςί^ΛΠ», 1§ 
958. ΤΪΡΑΝΝΟΝ ΑΤΤΟΧ. '^Ι^ζ^ίΰ^ζ Ο ί}!ε}^ *Ζα 

964. Λ προ:βπθΑ\ ^^ςβϋΤίΟΛ^ίίϊ ιαΚ^ΰαΗ τητό ί Ίο• 

λίν ααΛπςί^ΐί τα μχνηιυμΛΧα.* οίΛ ^ τον Ο/ΛτιβΛ^ 
τντϋν ΛΛικ^τοΐ. ιν' ε2τε, οτιου β^Β; Κα^ ^/χϋ^ ;ιι«- 
Λιτττκ^ν τι τ?55 </^χί/ίΛ77, άί ου «Γεϊ χ^^Ια^β^νίΤν -Γκί 
θ-εια^ν• οί' ;^ τοίοιίτΑ φ^γζίμ^οι μετ ολίγα ^ανη- 

971• :ξκοπ£ΐ, «Γόχιμα^^. 

977• ΕΙ τοττο ΠΡΛΤΟΝ. ί^'^^ ^ αττ^ίλβί, βί «λ 
^ϊττ» Τϋυτον 3•/λ6)ν αρ|οΐβθ^> ^^ί^' ^ώι^ τ^ΚΓ λίεβίν. 
979• Νο:ΐ5θϊ ετνααααγη,, κοινανίοί, νάκι/• άνπ ν^, 

ιττίΌ νόσοι/• 950. ΑΗΙΟΣ ΓΑΡ ΕΙ, τ5 9^^• ΠΑΛΑΙ ΤΡΕΜΛΝ, «χ 

ίΐνα* Ολβιος, ^γ,ρΗ (Σύ^βι^ενο^' τβτον 'Τον αα- 

95^• ΑΣΧΑΛΛΟΙΣ, άλίοίτ,ς 8ρΛ ψο^ί^^εγος ο 0\^1τίης Ιχ ρ- 

ί* αν. ꣫ Γνα ]ΐι^ κ^ά•/η, εφ^υγεν, ν 

958. 0*ηΤΙΧΠΡΙΟΙ, οί £7- 7*^ ά^ε^τ^^ει, εζόρις-ος εγένεΚ 

χχρ^οί.. ΣΤΗΣΟΤΣΙ, κατΛξΤΎ^' 9^9• "^ φι^^τίτη- γυν-η Ίοκά- 

ΐΓβδ-ί, τάζ8σ•ι, ς-τ^, τΐ ^ε ^ίε^ετίΛλέσω, \ί^ε' 

961. Οϊ ΔΗΤ', βίαι^ώς* βκ ^ψ^ω ^ευρύ εκ τών^ε ίί4ί)*Λ• 

962. Η ΤΕΘΝΗΚΕ. οίξα >ζ 97^• ΤΑΣΕΜΝ*. είρωνιχϋς, ΙΪΣ ΟΙΔίήΟίΓΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. ίΐ75 | 

* 9Θ0. 25ΜίκΡΑ ΠΑΛΑΙΑ, ί 'τυ^^υσΌϋ /ος^φασίζ οξ• 
οΤ/ρχ^Γ, άίΈ το τταΛρίΐον στϊ/οα οζβνβτίίδΤν του )8ιβ. εϊ- 

962. ΚΑΙ τίΐ^ ΜΑΚρα,. ΤΌΐΤΤΌ σ Λτ^λΡί φησι^ί ά^ 

985• ΠΝ ΤΦΗΓΗΤΛΝ. ί^* ά?ν ^ΥΤΕίΟΤ <Γβχο^^Οί, 

ΤΛ), χ^ν^€ΤΛ|• 9^ οί' Άνττ^ηί. (923.) 

£Γα δ' οδ' £νθαδ£. έ>ω ο β^Τζ/ΖΒ-α αν, Οτχ, 6Χ^€ον 

Λ(Χ;, ΐνΛ ΛΙ/Τϋν ^)5ΤϊκΓΠ*νά) 64 μΜ Πζ ί4Τ7ΤΌΙ ΟΤΙ 'ΠΧ,χΑ 

2ΐ^ τϋν 5^ 7Π)9ον ά^τεθΆνε*. οττη δ' αν θανλν. 980. ΣΜΙΚΡΑ, (χ,ιχρά ^ονή, ^υψά^Μψος ί^οιίίία^ι, Μ ίνΈργά^ 

γ^ουγ βά^ ΚΛταΓρέψΒ τιτα- ας. 

λααά σ-ύ^ΛΤα, 'ΤΗτίίΤί «Όλυχ^β'- 99®• α>λως ίέ τ*»^ ΙίΤ'αΟ'θα 

982. κα) ι^ον^ί ί^θά^ί 'ζ 'ί'^ λαζΰον 6 Ιϊόλυζ^ άξΐβς β^δγίς 

ίΐΛ βτολί) ισαραΐΌνομ^ω χρίνω χαται 'ωαρά τά;*^ίη. 

9νμ/ΤΛρ€χΐ€ΐν6ι^ενος. 993• ΤΛ ΦΟΒα ΠΑΡΗΓΟ- 

984. ΊΉΝ ΠΤΘΟΜΑΝ- ΜΗΝ, Λτέ τοΰ φ^ζου -η^ταίω- 

Τ1Ν, η^ΐί τή; ^^^Μ^ις Τίυ^ονς μ,ψ, 

«Γΐ'αν, 994• Ι^^ίΐ^^' >'!''' ιχηίβν αν 

988. ΑϋΑΤΠΌΣ, ρ^ άψα- αϋτοϋν βάλ-τις ϋΐζ ^ψον, ττ/9¥ 

(ΛΛΨος' αφαυτος, 6 ρι} ίννοψΛ- ξΐς τον λοίι<Τ[ί6ν. 
ν^ξ ψαυ£&α|* Ικτανθα ίϊ, ί |χι) 

Τ^ ^ ΕΙΙ ΟΙΔΙΗΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΚ• 

Ρ9#• .:^Λΐ πί\;ι& το μητρο:»• ^ο^ 7 λΙ^ηττΌς €υ• 

99β. ίΐ, ΤΑ ΤΗΧ ττχια. ω ίι τί^ ί^ίαί €γί( 
♦ντι τν, χ^ ί/χ^$ ^^^ 'βΐηχ^ίίτου^^ πρόνοια, 
<βς?ν^€5^. Εΐ^ζΗ ι[:ρατιχτον• 9ϋ^ *»» ^ν* 4λρ>»^. 

1006. ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΕΓΑ2 ΟΦΘΑΛΜΟ^ «^{4ί$ Χ0&| 'Τ^ 

1024. ΤΟΤΤ* ΑΦΙΚΟΜΗΝ. ί^ΡΙΟ/ ^^^ 1?7^ ΠΡΡ?? 
ΔΟΜΟΤ2• άνΤΤ Ύν, Η£ Κθρΐν9θν• 

1.027• ι^ΑΛα2• αντί τν» ^«^^αν^^ 

1033• ΠΡΟ]( ΔΙΚΗ:& 0ΤΔ£Ν ΤΡΒΜΑΚ• βφ* οΤύδΑ) 
Κ»4• ΤΟΝΔΒ ΓΒΝΝΗΤΧΙΝ, τ!\ίιαι «τ^Γ >«>4ΜΡηχ^α»ν• 995* ^ ^^ ^^^ ν'ρΜΤον Ιγ» Κο^ινθβ. ΠΑΤΡΟΣ ΤΕ. χαι 

99<5. ΤΑ ΤΗΣ ΤΤΧΗΣ, ^ά 1023. ΧΑΡΙΝ. χβΙ^ίί, η »- 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ^ΗΣ, ηρίγκ»- ιο»4• ΤΟΤΤ. ^μ 'ΤΜ, ^ 

^0ΐ$ψ^^^. βι^^βτ^. ΕΤ1ΤΡΑ2Α1ΜΙ,χ«• 

λοο». ΧΕΑΡ^ ΟΤΔΕΝ» {ν αύ• λ^ί νβθοιρ. 

4ΐι^ .ΙΚΗΒ^ίί», βοχοΛϋ^ατ** η{ν ^ιο.^. ΕΙΜΙ ΟΜΟΤ. <ίι^^ 

ΙΟΙ 9. «/Ρβ ^ηιτΜίτ ^^ιι^άι, ντ,β'ίΐο'ί. 

ΙΟΙ5* ΠΑΤΡφΟΝ ΑΙΜΑ, ι'βί, ας νρ^ί^^νας, ψΒίγΛί ώ 

Μχίβ^' ί/β^ .^ιν^ΟΜ τίκ «#• ιο^ο. ΜΗ ΜΟΙ ΦΟΙΒΟΣ. 

^οιρ• Κ£Ιβ£Ν. Μο «1)^ *^λ§9ύηΜ άλ^ί^^. ΗΤΧ ΜΔΙΠΟΙΡίΙ ΤβΝ ΤΥΡΑΝΝΟ». α^ 

1031. ' Ηϋ :ίθϊ οτΔΒΝ £Ν Γ£?^Γ. Ιίτι' ίί^ψ συ» 5ΐα^ 

φί^ Τ^ΊΌί, >%>0^ ο ΪΙολ^Ο^. 

1038. τα; Μ»Δ•ΒΧΐ. 1^ ϊίλλοη^ζ/ω/ϋ9ρω ι^ μτϊ ομμ•* 

1039. οττ* ΒΚΕΐΝο:5 οττ* εγπ• ^ασή^ αύ >#9ΑΜΚ 

1042. ΚΛ,'θ' Αδ' απ ΑΑΛΗ3• Ι^αν <2%Γ ά ΙίΟζ^ 

1044. ΒΜΠ0Λΐη»Α:έ. ο (ί5ίν, ίγς^.συυί' ΛλΛ Λ ^ 
1048• κα/πι βΗΤΒίΑ, παανη:^ ιη 'Π»! μίο5ιο^9 ^ 

1050. ΤΙ δ' ααγο:2 πχοντ . ντταΐίηος 1ν '^^ζ^ηυς 
071 αΐίΤ>ίρ (Π)* >«^νΛ, οτπρ κοινον ^Οη τιανται^ ο^7δθ•64• 

^ΑΜ<»ν> (έΜο^'ΤΚη^οένΠΰ&Ι Ό ΟΐίνΤίΟίς 071 09 'ΤΤοίω Λξ^ Χ5^- ιθ34• ΓΕΝΝΗΤΠΝ, γενιη^»• 1045• ΝΑΠΑΓΑΙΣ ΠΤίν 

τοριν^. ΟΤΔ£Ν £Ν Γ£Κ£Ι. ΧΑΙΣ^ εν ταΐς οραγοΰς ΐΰοιλύίψ 

ίη οό^Ιν τ^γ 9Ό1 Ιν γίνα 6 Πολϋ- σ-ι ^β Κιθαιρώνος, 

^ος' 8$α^ς ψ ΰτ^ί καχα η ίν 1050. τΐ νάθος ίχ^ντα Ατ 

γινεί, ίυ$Ί}χίαις ρ λαμ,ζάναί, ^^^ 

Ι037. ΟΤ ΜΑΛΛΟΝ Οΐ- ίλα^£; ; ΑαρΧίνη τ\ς τ) «α^ά 

της άρτη<ηως. ΤΟΪΔ' ΛΝ- ?ά^β, ίταν οοοτος ^ι Ιβηΐ» λαρ* 

ΔΡΟΣ, Ι,α«τ. ββή^ /Μ^ί &$6νΥας• Μρα. 

1038. 3«βύ «Γ»;^ β γΈίητηης 1052. ΤΙ ΤΟΤΡ. τί ίη τ*• 

ι»ροη|κβπΊ5 ί/ΛΟίΡκ ^»• Τ/κβν ν»θ* %«* 

Τι ^78 ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 1054• ΑΕΖΝΟΝ Γ ΟΝΕΙΔΟ:» Ι^ΠΑΡΓΑΝΟΝ• βϋ ΟΰΰϋΙ^ 

. 10^5. προ:^ ΜΗΤΡθ:β η πατρο^•. '\^^&ο μ^ηςο^ 
^ν, «πνο^ ύμι μ^7ΐ?95> τί 'τηίπ τίαιςί^-^ 

106ΰ. ΕΙΔΗΤ ΑΝ. άντί Τν, ώΤώτΤΒ Αν. 

1070• ΟΙΜΑΙ ΜΕΝ ΟΤΔΕΝ ΑΑΑΟΝ. 1<χΟ')ζ^^ΤΠ> Ο 

τ?^ οίαχύ. οτχ ΗΚβΤΑ. αντί του, τζωη/ α\ ^ ίί^^ €ψ^ 

1075. ΟΝ ΤΙΝ* ΕΙΠΕ. ΟΟ^ηΚΤΙ» ίίΛί ΤΖ» 71» 31 Ίθ• ΡΟΤΣ, ΒίΒληΚαΐΑενας, ίία-ΤίΐΤδ- 

1054. όνειδος, το αιχοΓ 

ωτ'Κερ είκλ'ημ,α, το ά^ρττι^α: 
άΜλϋ^α γαρ ωστίερ τω ί^Λξ' 
χ^μΛΠ νο Ι)χαλ£ΐ&Γα/, πτω τω 
Λίχει το Μΐ$1ξε§ίζψ 

χίτφ* 01ίοι^ι.άξ^^ ΟΣ ΕΙ, ι^/βν 

10^6. ΠΡΟΣ ΜΗΤΡΟΣ Η 
ΠΑΤΡΟΣ Ιιταθοκ τίτο, τα Λα- 
^ρ^θ^α/ τα άρθρα 5 • 

1057- ΤΑΤΤ. είτε εκ ^Οτ 
"ίρος, ^ μ^ψρος ίπ-αθδ^. 

1058. ΤΤΧΛΝ, ίντυχοη, 
Μοροαν. . ιο6ι. ΤΠΝ ΛΑΙΟΥ, οαβίβν 

ίι;λονατ<, 

1063. ΒΟΤΗΡ. 8% ώ; /3ο7τ;ρ 
λΕ/βτΌί τίτ8, αλλ* »ί οικ«τ^ί 
ενεργών ταύττ^ν αύτψ τψ ενερ' 
γααν, Ττ^ν τβ νεμ,αν ^ηλονόπ' 
ίν) γαρ εκείνων, ων νεμΛ ης, 
λ«/£τα| β^ρ, οίον βοτγ^ζ βτ/»- 
^ίτων, -ζ βοωχ, η τ^οίετωγ «- 
νωγ, 

Γ07Ι. ΟΝ ΐί'^μνίΑΤΕΤΕΣ, 
ον χα) ηρότερον εξγ^ΤΒζ ί^βτ. 

107». Η Δ' ΑΝ. η& & ί 
'ίοχΑΓ^ λεΤοι βίχ μ^λίΓΛ τά$ε. 

ιο75• ΕΝΤΡΑΠ^Σ. |Λΐ|ίΛ- 
μ»ς εαί^Γζαφγς, γ/9Ρ φροντί^γξ• 
ΜΑΤΗΝ, ρι^αΜ0$, άκαΐρωί. ΕΙΣ 01Δ1ΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 279 

>«κ4θιί/ -πχ. Χ5(Χ5(^ τϊίίτζ) Λ ΛίλόΓ 2^ *« ΑΑΙί ΝΟ- 
ΙΟβΙ. ΟΤδ' αν εκ ΤΡΐΤΗ3δ ΕΓΟ. Τζ/ΊΌ^ ^ΛΪΤΓζ^ί- 

Οτπχτιν• 

ιοβ9• ΧΑίΡΕίκ• ίττΌΐ "Γξοφοϋ 3^ ο^α€ρυν€ο3τχ/• 
1090• ιοτ ΔΤ2ΤΗΝε• Ιτιαβ(Αμη ία τχ^ αναιρέτΐ»^» 

;^ ο^βυ /ο^^σι^ν 'ιβΐ το 'Ο&^^ια^^^, Ό^ ο τιασα 39 

1092. οΐΔΐπο«• αντί του, ά» Οΰι-τΓ»• «9ΐ Λ Ατ- τικών. 1099• ΠΑΙΔΑ ΤΗ^ ΤΤΧΗ:^ άνη 7άί> ΙμΟΑ/ΤΌΗ ΤΤΛ 

ινχΐ} 7ΐα^<Γΰ$, ί.'π/ϋαν ζ^^φ&^ζομ3^(. τοιο:&δβ δ* £Κ« 
το ^ίμύττς^ν• ιο8θ. ΑΛΙΧ ΝΟΣΟΪΣ' Ε- ίμ.Λ,ΐίε\§!ίτ?\ ι».θί^ίοΐΜ{ [ί,η πίράΐ- 

ΧΟ. αλίί Ιχα; νοσ•«ν, ?9 *λ<^ '^^^ '^'^^^' τ^ουγ το ξηη'ίν ά ξι^- 

χ^ΐΓβ. . 1084. ΜΗ ΟΤ ΤΑΔ' ΕΚ- 

ιο8γ. ΟΤΔ' αν εκ ΤΡΙ- ΜΑΘΕΙΝ, Λγ* η <^βχ ^άώ 

ΤΗΣ. Οϋί' αν (ρακα;, ί^αν ίβι- τίο^αρώς, 

χ^ύΰ, Βχ ΤξΙτ^ιί ^ψ'ξΟζ^ 7/*"' ^^^ 1092. ΑΓΡΙΑΣ, άνι^|κ,5^οι;, 

«ρο|χά^^^^* καθ' ΙμΛλία-^Μν άκΛΤα^ίτ», άκαΤαβΌι^νβ. 

«να/ίναίσχβν ίδΤ ΙνΤαυθα -το 1099• ΝΕΜίΙΝ, Ιχα;», κ/?/- 

ίν. ννν, ΤΗΣ ΓΑΡ ΠΕΦΪΚΑ ΜΗ- 

1083. ί^ωίάν ίχη ^ο«^βά- ΤΡΟΣ, ναύτης τγ^ς τΊίχη; ιί*• 
Τ4 φ8:»' ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 1148• ΤΗ,ΔΕ ΠΟΤ ΜΑΘΩΝ. ΟϋΤΤΙ τΛ, Ο/ΧΜ μΛ%¥. 
1155. ΔΙΠΛΟΙ3Ι ΠΟΙΜΝΙΟΥ, ίΐΟ ίγ^λδ^ζ. ΕΠΑΗ-* 

2ΐΑζακ ΧΩ,ΔΕ. οιοΛμΙω, ^αι^ 'ηυτα Μ/ρ^ %^ζι 
φ^νοτπ^ς^ν' 7^ οι/τοι ίγ βιετ οι ΊξΣίί ζ^^^'* εμμη* 
ΚΟΤ2 <1ι&^ ^00$ 09 μηη^ ψζομ^\ί$^ Οτχ ΟΦίολΤζάς. %% 
ΗΡΟ» ΕΙ5 ΑΡΚΤοτροΝ, τίο/ ί^ν β-^πτολίη^ «τηΜ^^^οϊ* 

1ΐ6ΐ. ΔΕΓΕΙΧ ΑΑΗβΗ• σΐ/^^70ίΤη%1Ό(Λ Ο >*ρώηί• 
11 64• ΐ:5ΤΟΡΕΙ2, ίρΤοίί, ^>Γπί^. τω Κί^οαρωνι τόττοζ. 

* 1 148. ΟΙΣΘΑ Τ^ΔΕ ΠΟΤ 
ΜΑ9ΠΝ. αρΛ γίγνώσκεις^ ίχεΤ 

. ιι^ο. Η ΗΤΝΑΑΑΛΗΑΧ. 
η ύΊίοί, αίΓο κοίνβ, ιτνντνχωγ 
%Λτά η. 

|*νι;&ίνα< ?9 «ί*«ί'ν ταχέως. 

1153• ΑΓΝίΠΓ, •ΐΤίλαθώΛβ- 
νβν. ΚΑΤΟΙΔΕΝ. οΐίβν, άτι^κ^ 
κα xα^ά ^ον Κιθαιρώνα, σνν Λ- 
9Τλο7|ί ητοψνίοΐζ Βΐίλ.τισΊΛξεν ίμΛί' 
^ά ίδ ΕΓΏ Δ' ΕΝ Ι ίίά /«σ•». 

1157. Ε Α ΗΡΟΣ. βκτβτί- 
λβί 1*8 ία^ο; ί<^ την έιίαν Ιττχ- 
τολ^ν τί α§χΤ8ρ8, ψΌΐ. Την ω• 
£αν τ» θί/ί«?• 6 γαρ άρκτΒρ^ς 
κατχ ΤΎ^ν άρχτ^γ ίτητέ^λα χί 1 158. ΕΙΣ ΕΠΑΤΑ*, «Ι; 

ει^αόλβς. ΣΤΑΘΜΑ, ί^ία ίπ- 
χα(Γ< τα ^α;β. 

ιι6ι. ΕΚ ΜΑΚΡΟΤ ΧΡΟ- 
ΝΟΤ. ταυτόψ ίς-ητ εκ ρΛ^ί» 
χ^όνΒ, χα| $ιά ρ-ακ^β χρόνων ^ 
μ,ίν γαρ εκ ί•ηλοΊ ττ^ν αιτο τ^ζ 
άξχ^ίς χίνηίπν τβ ρίΛΗ^ί χρόνπ' 
ι5 ίέ ίίά, -η))» |ν Τα; /χία•» κΐπί^ν 
τβ έιτ\ ιτολύ νταξατε^ϋορΛνβ χξό' 
ΡΗ' ί$'ί ^ϊ γουτον μ,ακρό^εν <ι- 
ΊΤειν αρξα8ία^ι, κ^, άρξοψ^εν^ν ^ιά- 
Γημ^ Ί^ολύ Βίελ^εΊΥη 

1 163. ΕΜΑΤΤίί^ ΘΡΕΜ- 
ΜΑ, ϊγα ίνα^ρεφαψ^ψ εγύ, 
αύτον 8ΐ}λονότι, ^ξεμψΛ ερΛα- 
τω, γ/Λνν ί** ^ρΜυτοΥ, ωί «β'Α- 
^Μχον εμ,αΐΎΛ, 

1 164. ΠΡΟΣ ΤΙ. 6ϊ) «*ν 
ντίΟΤίω Τ8Τ0 ίξωτας ι 


ΜΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΎΡΑΝΝΟ». αΖ$ 

Ιΐ66. ΟΥΚ Μΐ:$, ΟΑΕΘΡΟΝ. Λΐ€θ3^%ί$ σ γψίψ τον 

1175. ΑΝΤΙ ΤΟΤ, άνΤί τ/νΟί ; ΤΙ ΠΡΟΜΡΗ^ΖαΝ 

1177. οαε:&θαι δ' λφεαον. ττίίτο ταιλιν, 8^ «^ 
«2^^ 071• ύϋϋΊΌ^ ίϋ^ ο €Χ.Ίΐ%ψ^ο$ί ^\\' 077 2^ τίο; 
ίχ/κπν τδυτο τηί^Λί• 

117^ ααα' £ι:& τοδ' η&ει^ ^$ ^ ^αιθ-οΐνέ^ν, μ^ 

1180. Β2 ΤΡΙΒΛΧ ΕΑΑ.• ίψΛΙϋ £4^ )3£9^^^/77ηο&> 1(^4 ιι66, ΟΤΚ ΕΙΣ ΟΛΕ- 
ΘΡΟΝ. Οϋχ εΙς φ^οράγ, αΐΤΒΐ 

1167. '^' ^^φ^^Ι*^ Ιφειύΐ' 
χά. ΚΟΛΑΖΕ» £Ίτίητλψ1ε. ΤΑ 
ΣΑ^ ο< οό) λόγοι. 

1 171. ΑΛΛίΙΣ ΠΟΝΕΙ, 
ρί'Λρ', ίξω -τί νροσι^Μντο$ κο- 

υ 7». ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ, |«^ά 

XI 73• ΜΗ ΔΗΤΑ. ^έοΐΛουι 
ΊΡρίζ των ^Βων ϊγα μ>η μ*Β αΐχΐ- 
(Γτ.ς 70/ γερο^Ί'α. ΑΠΟΣΤΡΕ- 
ΦΕΙ^ ε]ς τούτίίϋΌα Γρέ^α, 

1175• ΤΙ ΠΡΟΣΧΡ]^ΖηΝ. 
^νεκα τίνοί νρος-ώτϊ&ς Μος-ρε- 
φαν τας χήρας ϊμΛυι τί Μ τ«- 

1177* ΟΦ£Λ0Ν. νρίκον ^ ψ ολε§^αΐ |ϋϋ£, τβτέην Ιίτρε^Λ^ 
6^ όλί^ουι, 

1 1 78. ΕΙΣ ΤΟΔ\ εΙς 'Το ολ^ 
§ί<χ^, μ,η λέγων ίτίερ βγ) ίίχαιορ 
λεγειψ ο%. 

Ιΐ83. ΟΤΚ ΕΓΧΙΓΕ, ουία- 
μΜίζ' ύιητερ το ρΜλίΓΛ εν τοΤς 
κατ ερύι^α-ιν λίγοις ΜΟττί 
ιαταρά τοΊς ΆτΙίχο7{, αντί τβρ 
να/Ι, ο5τω κα) το εγζογε' χα) το 
8χ ΙγίυγΒ άντ) τη Οϋίαρα/^, ώζ 
ίνταυ^α. ΕΜΟΝ ΜΕΝ ΟΤΚ 
ΕΓΠΓΕ• ηγΰν ίρίον (ύν ο^ί«- 
μΜί οντα ε$ωκα. ΕΔΕΗΑΜΗΝ 
ΔΕ ΤΟΤ. άντϊ Τ8, τΤΛξά Τίνος, 

1 1 86. ΟΛΑΛΑΣ. ο ^ϊ}^ψ 
αιταραντητως νοιησ-ει, τβτο ίΐ} 
ύς ι^ίη γεγονός εττάγα' φυσ-ικος 
$ϊ 6 λόγος ίτος, το τα άκαραι• 
τητως γενηνόρίΛνα, χα) ό/^Ρλα- ^^4 ίΙΣ 01ΔίΙΤ6ΐ?ίί ΤΟΝ ΤΪΡΑΝΝΟ^. 

1196• ΑΝΑΑίΐ^ΑΐΜΐ. άντι )^, ^^λ/ση^/ο^ 

1197• Τ»ΚΟ«Α ΤΑΗΜίίΝ• Ϊ^ΡΤ* βρώπίά». 

1200• ΤΟΤ2 τεκοντα:*• τοϋτ© <τ;ν (πίΜίίψίτ• ιί ^^ 
ιΜι. πα:3 ΔΗτ'• <ί>^«ηίρ>Γ«β?> 'στί τον» ^^^^^^ 

ΤξβΨΠΊΛΐφ 

ΤΑΙΟΝ• 6ϋ ?ΓΕ7ΐλΑ>ια««ι Ο λο^» ιϊ^ ίίί Ϋ -τϋίρβο» 

£^£ηοΕ^, ωη Μ^ «ν 7Ρ>^«^^ ^^ Ι30^• ΚΑΤΟΙΚΤΙΙΑΣ> 

^ώτ^αίτο/χοί. ΕΙΣΒΤΑΤΤ, Iλ£η<Γα^ ίΙΣ ΑΛΛΗΝ ΧΘΟ- 

^ΛΨ ίη ^ίηοτιίμΛίι Β^ο^ι ^$ ^βκι* ΝΑ> χαθά ψομ^Ιξίογ ιις α)^* 

ιιρο. ΑΚΟΤΓΓΕΟΝ, Ιψ€ρ^ 1404. ΚΑΚ' ΕΠ) ΜΚΠ5Γί, 

^Πκίί', Ι*φ^τ}|χα• ίταθτίΤ/χίν «Ι^ ι^ι,εγ^^α'ί ^Γυχίας εφυλαξίν» 

χλ*νβτα{. ΓΕΓΛΣ, /ε^^νώ^, ι5«'ίίβ%αηΓ. 

ιιρι. Η Δ' ΕΣΩ. 1^ ^ε ^ ΐ2θ6. Ε3ΙΚΟΙ, όιτ^έ^β- 

Λν 8(Γα σ^ γυνή είτΌί' αν τά^ε γμΑνα εΐ^ι σΰφββγ. ΠΡΟΣΒ^νΕ- 

κάλλ/Γα καθά ^ίακ?/ηχ|: ΨΑΙΜΪ,αντ! ιί; θβά^ιοραΐ' «»- 

Ι ϊ 96. ΑΝΑΛΠΣΑΙΜΙ, κ7<κον αν^1 ΙρίΓίχί» 

αττολείτοαμι. ΟΚΝί}. χβύ Ιιά ΐ2θ8. ΟΣΏΣ ΠΕΦΑΣΜΑΙ. 

^ϋίοί^ 3«ακάίκ Λγ'ο' θ^ου Φξ^^Ι-^• !$-$$ ϋ^ογίΛοαι γΈτνη^ί ^^' «* είΣ ΟΙΔίηΟΓΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. %%$ 

1211. ΑΧ ΎΙΛία ΙΧΑ ΚΛΙ 3Ό ΜΗΛΒΝ. ΟΙΠΟίς ίί 

Όρ5 ;^ ^ν**^ »Λ οηα^ α^^, ^ιΐ? 
εΰ^\ ο(Π><^ ^Α^« $ χου^Ζα^ «46ςη 
^ Ιϊϋί^• (Π• ϋ'. 135.) Τ/ Λ' Ίΐί ; τί / βυτκ; 

ηχί& ^ιτΛ^ ΐΛ^3:μβ^αΰ^ εναρι^μο• χΐν^<^μ»/<9!|* «ρ* ^ 

1215• ΟΧΟΝ ΔΟΚΕΙΝ• οσθ¥ ί^ΰϋ^ ίυίίΐίμαΎ έΜΤβΙ)" 

;^ΐΐζβΐΛ6!ν• 

• 1217• το ΧΟΝ ΤΙ ΠλΡΑΔΕΙΓΜ^ £ΧΑΜΓ• 19ν <Π)ν ^β^όι^ 

12}&• Τ08£Τ}ΑΧ9 '^-η^, Ευη^^ΟΕ^• ΓΛΜΦα- 
3Τ.ΤΧΛ ΠΛΡβΕΚΟΝ. 1^0/ Σ^έ^ ^ΑΝΛΤαΚ• 0%Γ λΙχΙιΙ .νφρ 2^^'x ^^ χ7αχ(ιν ^£. ι%%ι. ΚΑΘ* ΤΠΚΡΒΟΑΑ)^ 

ΐ:»ιι. ΩΣ ΤΜΑΣ. ως ίτίΐ- ΤΟΕΕΤΣΑΣ, νιτβρ^βλιχαν $ί• 

€της υμΛ$ ζώσας ΤΛτΊω, χα) τβ Λ^;^β•αί. ΕΚΡΑΤΗΣΑΣ, Ι/- 

μτ^^ίν. χΐ^$ιτης έ^νβ τ^; χ4ι7α ρβάντμ. 

ΪΜ9. ΜΑΚΛΡΙϋιΩ. ίι:4{ν£7- ^ντυχίς ^.αχα^νηρ^. 
Τ^ Χ^ζ ί,φ* οΊς ιΐη^ΐ Ψ^ΜΤς^ χ(χ) ι«2Η• β 9^^ ^βυ' ^Μ /(»-* 

^^βταιΐ ζφ* ο!ς ν^ίβΊ κοΜ^Ίς- ^. ΓΑΜ*ΛΝΤΧΑ, 'τ^ψ βί^κβ- 

μ,αχΛβΙξεται ϋ ης Μ 1%ύϊ χα) λ»^ ίχ^^Λν ίννχφς. α86 ΕΙ£ ΟΙΔΙΙΪΟΥΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟί^• 

1232. ΤΑΝΤΝ Δ* ΑΚΟΤΕ1Ν. ύζ ΤΌ ίχχ^υ^. ^ΠίΟΙ- 
ΚΟΧ ΑΛΔΑΓΑ, ΒΙΟΤ. σΐΐυοίίζ^ ΎΤΛ τί βίίί /ΙίβΤοΙοΟλΛ 
1237. Λ, ΜΕΓΑ^ ΑΙΜΗΝ*. ω 'χΙ^δΤβΛχίί Ηζ 70 Λ/Α- 

ίΐ 'ΐοϊί^ί^'ίί ίν λί>€< λΐ^^Λ. βΑΑΑΜΗΪΙΟΛΛ,, νομψίΰΦ• 

ααοκε:^ άντι τν, οώλαχβ^• α^ κοΤτα*, ύϋ{ (ωοζ^, οι 

1249. Λ^ ΠΕΡΙΑΑΛΑ, ^ϋ^ΑΛ^ωζ, Λ^^^^ΟλΛΥΜζφ 

ΑΝΕΠΝΕΤ2Α Τ ΕΚ :5ΕΘΕΝ. ιιγΗζυ 2^ σι^ ιί^ γιω τΐβ,' 
τί^σα 70 ομμου" ί^ ου ΛίλίίΓ, ^βε^ νιίυ ί^ρ9»/^ 

1254. η ΓΗ^Ι ΜΕΓΙΧΤΑ. οξ^Τ^λΟί «ρ^^^'ΒΜ ίτΗΤ^ 

ίοατΓον ίτυφλασΈ^. ΑΡ£ΐ:ξθΕ πένθος, άνττ τί, λ?ί\|4- 
ο35. ΕΓΓΕΝη:^, •)ητ)κη«^. αχ 'ν φανα:^* ατθαιρετοι. 1234• ΑΓΡΙΑΙΣ, άκΛταίχβ' Χ2^0. ΤΟ Δ' ΟΡΘΟΝ, τ^βϋ 

1236. ΚΛΕΙΝΟΝ ΚΑΡΑ. 125 1. ΛΝΕΠΝΕΤΣΑ, ώα- 

νεριφραηκόϋς, αίνΤί τί, (3 ί>$οζε φνχψ ί^ον Ικ σβ* άναιτνεοα το* 

1239- ΠΑΤΡί^ΑΙ ΑΛΟ- άι^ίταζά'Τως, οτε Βν βίατιν) (ίν 

ΚΕΣ. ^βν ι) γυνή ίνθα (ΠπΊρα είτα άιτη^λάγην αντης, 

ιτε ΐΤΛΤηρ. 1254. "β ΓΗΣ οΙκιίτΌρί^ ίΐ}- 

124^. ΑΓΑΜΟΝ. τοκ κα- λοχβΛ, οΙ ^ά^ μ^γΐ^αί αδί ?*'- ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΜ. ίΛγ 

/47Ι ΟΛ *τν^ί ϋχψ^ψτΛ, ^λλ! ωαν%^ ^ζτζίΰοοΛςα^ χ^ βώ- 

1275. πταα::» δ' οπα^ ΕΠΗΛβ'• 7Τ) €^)9$* ατπ»; 

'ΟμΜ^* ('ΐλ. » . 454.) 

τον τ^είί ^ή|ΐ/ 6^πρρ>ί^^^£^π^ον Ά;^ιοί, 
Τρ£ίί <Γ άναο<><ί7κον. 

λνπκ. 

1278. ΤΗΝ ΔΚ ΤΙΚΤ0Τ2ΑΝ ΑΙΠΟΙ. Την Λ >θνΛ«(5ΐ 1256- ΕΓΓΕΝϋΣ, 7>τ}β•;ω;. 
ΕΝΤΡΕΠΕΣΘΕ, είΤίς-^έφε^ί, 

1359- ΝΙ*ΑΙ ΚΛΘΑΡΜίί^, 
άνβν'λύναι ^<ά χα^άρ<τεως, 
ι%6ι. ΕΚΟΝΤΑ. ίτι «κον- 

Λοντον, -η ^ 'ΙοκαΓ^ α'ϊ^ϊ^7|α^ο. 
ΤΠΝ ΔΕ ΠΗΜΟΝΩΝ. ^γουν 
άχ9 Τ09Τ βλάκων εχοί^οα /^άλ<- 
Γα λυιίβίην, α3 £γ φΛγώσ^ν αυ- 
.^^^ψα, εχύσΊοι, 

1*64. ΠΡΟΣ Δ\. ή £^££0ν 

1266. ΘΕΙΟΝ ΚΑΡΑ. *ίίί- 
^ραηκόοί, η θ«ι'α 'Ιοκάπ}. 

ιζόρ. ΑΛΓΙΣ'Γ. ^ά ττάνι; 
άλγανά, γ/8ψ η ι^^ζ^ί τβ θα- 

νοίτν ίχες'ίγ^ τγγπν ουκ ε'χρ^εν ναρ^ν, ^)/8ν ου γαρ ^θ£αο'άα^• 
θα. 

1273. ύΙΙΩΣ ΓΑΡ. ώ$ γοΒ 

ίΤαρηλθδν, ^βν η(ο^εγενετ^ ίσία 
ΤΗ Βύρωνος, οργτ,, άνΤΪ ^8 λύτη, 

τόνος τάς ^ύρας. ΙΕΤ ΕΪΘΤ. 
ωξΙ^Λ τίατ ορ^ον ιτξος την κδΐ- 
τψ, εν^Λ μ,ετά του άν^ρος £χβ- 
το. 

1274- ΑΜΦΙΔΕΗΙΟΙΣ. αα- 

1276. ΚΑΛΕΙ. Ικάλβ το/ 
Λάϊςν, τον *ι:ρο ρι,Λτιρβ Ύ^^γ^ >£- 
κ^ο'ν. 

1278. ΤΙΚΤΟΤΣΛΝ ΔΤΣ- 
ΤΕΚΝΟΝ ΠΑΙΔ0ΤΡΓ1ΑΝ. 
άντ) Τΰ, ΚαΛ^Λς $νσΊΤΛΐ$ας, 

ΐ2δο. ΓΟΑΤΟ, Ικα/κΐ'Γατο/ά (ί»Λ ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΜ. 1285* ΠΕΡΐηοΑθΤΜΤΑ> ^ζ&Α^'γίμ^ΰί^ &χαξ^ Ιμ^ μΛη• 1292. ΒΚ Δ£ 4η»ΜΕΝίΙΚ• ί}^^6^ ^%$ ^3Τθλ^^9 

1295. ΠΛΕΚΤΑΣ £ΑΡΑΐ2• €ίύς^ .λ/>β7Μ χ^ίμΛχης^ ιαδι. ΕΚ ΤβΝΔ', |ϋ^ε^Λ 
'^α^^^α. ΕΙΣΕΠΑΙΣΕΝ, ϋίτ^λ- 
^5«ν. ΤΦ' ΟΤ, άρΚκομ^Ψί^ί ψ- 
^ας ί'ηλονότι, ΠΕΡΙΠΟ- 
ΑΟΤΝΤ', Ί^ΒρίΓξεφοίΜνογ. 

1286. ΦΟΙΤΑ. ΒφοΙτα, Ι^ 
ξΐΜγώς ΊΤερίΒΓΡΕφβΤο, Ιγχος . Ιζ» 
αιτΰν ^βΊυ Ύΐιιας, ^βν ητΛρα^ 

1288. 'ΚΙΚΟΙ. Βϋροι μψρι» 
χψ αρΒρΛν ^Ίίλψ ίοίυτί 5^ τόύψ 
^έκτοον' ζτι ίξ εκΒίνης ίσττάρη, 
Ϋ^ £ΐζ εκξίνψ ΈΤττειρΒν. 

1289. ΑΕΙΚΐ!^ΎΣΙ.ά>τ)τοΰ, 
ίίει^εν, οίτ8 Ύ^ν η γννη ^-ηλονότι, 

1292. ΕΝΗΑΑ^, λάζ Μ' 
θβΊΌ. ΕΚΛΙΝΕ, άνέτρεφε. 
ΚΑ^ΘΡΑ. ^α εΙς άο'φάλείαν 
ΤΜψ θϋ£»ν. Κ'ΑΜΠΙΠΤΕΙ. 
αντί •τ«, ενίττείτε τ? Γί77> ί/βν 

«ν οίκβν. 

1295- ΕίΙΡΑΙΣ. ΒεζΒμ,ενψ, 
είχεκλουηι^ψ κρερίΛίραΐζ. Έ»• 

129^• ΒΡΤΧΗΘΕΙΣ, βοο• ΐ»97• ΧΑΛ^ ^άλΛτβ, χα- 

τΐΕ^/^α» 7^^ ^ίωρον ίίξεμΛ^ 

1299• αποσπάς ΑΣ. α^ 
λόρίΛνΟί άΐΓ αύτης τας £% χρβ• 
σν ηλαβ'/χήν τΤεξότΛ^ γύν Ι/αο- 
η'»ν. Άνοβνάβ'α^^ χα7α0*ιΐβτσν5'> 
χαθβλχνσ'α^' αι^ο^τΜίοια;, αινλ- 
χνο'α^ ^<α0^ά<ηα; ίΙ^ίιαψΛρίύΓαί. 

ι^σι. ΑΡΑΣ, ίΐίχιας, άνχ- 
Ίίετάο'Λς, ετύνΙη^Βν τΐί /αίρτ^ ικίτ 
έαντ» οφ^αΧ(Μ5ν, ίν^,άρμΛξί^ 
Ύοι τα βλέφαρα, 'Τβτεη τίκί 
χορας. 

Ι302. Οθ* ΟΤΝΕΚ*, άχτ* 
ϊδ ίτι, Ικ να^οΜ^λβ. ΟΤΚ 
ΟΨΟΙΝΤΟ ΝΪΝ. οίίχ ίψ«^«» 
αίτον ο?Τί ©ία ίττΛ^εν, «ίΛ β- 
βΌια Ι5/?α• ί^αοιοιτ 'Τψ' ^ίλ. ^. 
^^ο.)'τΐΓθΊόν ατε ίκος ψύγε» ίρ•ί 
ο^οκτ»». ΑΛΑ* ΕΝ ΣΚΟΤί^. 
οΐ γαρ 4^^ο) τρος «ί ι»^ βΜΤίλ- 
θβΓ^ βάκ^ιην^, οί χβτβρ3ίΜ•β«. 
«•ρβί ί ί' οί βέλ^ττοΛ άγνΛτ* 
'Τες «•ο^«/•ι«/. <)^ΟίΑΤΟ, ΕΙΣ ΟΙΔΠΙΟΤΝ ΤΟΝ ΤΪΡΑΝΝΟΝ. 289 

1304. ΌΊ2 ΜΕΝ ΟΤΚ ΕΔΕΙ ΟΫΟΙΔΘ*, Ο» Δ* ΕΧΡΗ,• 

ΖΕΝ οτ ΓΝα:δοΐΑτο. το συ/^εοΓνον πΐσι τοΓ^ τυ^λαίρ 

1306. ΕΦΤΜΝίΐΝ, ίίίοιμωζων. ιινΑΧ% επαιρλιτ 
ΒΛΕΦΑΡΑ, οϋΛΤίΫτασΰϋζ του^ οφ^(Χ,?φ^ς '^ιοαντ. 

1317. ΕΝ ΤΙΝΙ :5ΧΟΑΗ,. ΟίΟν ζ>¥ τππφ ΐ^^τς^ζΧφ 
1318* ΒΟΑ, ΔΙΟΙΓΕΙΝ ΚΑΗ^βΡΑ. -ΤΠ^Λνίΐ ί Απίβς 5* 

^ώ«< οϋτον, ίνα, (ρ>κη, Λίξ» τϋΤ^ τηλίτζΧΛζ, οτι αζίως 
ίοϋυτην έΊίμωρίιατυτο 'έ^ αχου(ήθί$ τίΟ^μασι, χ^ ίς 

1328. Λ ΔΕΙΝΟΝ ΙΔΕΙΝ. ΐσίύζ οΐ ΧΤ,^ Τϋν Χοζ^ν ΓΝΠΣΟΙΑΤΟ, ίφόιντο, γνω- άνοιγαν ^ά κατέχοντα ^ άα-φα» 

σ^Αντο' άντ) τ5, θ£άο•ον?α/, γνώ- λιξοντα τάς ιπίλα^' άνο τύτου 

κοντοί. $6 $η\ο7 τάς Ίτύ\ας. 

1307. ΦΟΙΝΙΑΙ Δ' ΟΜΟΪ. 1320. ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΣ, ί- 

αμΛ ΐ£ τα; 'ίΤοάβΐν αϊ αιιχΛτηρα) μ^εΤ^^ λέγειν τον ι/^ηΤρος ^ι^ιας-ο* 

^xκ ίι/,^ι^άταον χορα/ ίζζίχρν τλ ρΛ* σίγα ίέ τητο ίίά το α\<χβΙν, 

γ^ν^ία, χα) ^ηα-ίν ανάσ-ιον, αρΙσ^ον είνα^. 

1309. ΦΟΝΟΤ, αΊιι,ατος. Ε- ΟΤΔΕ ΡΗΤΑ Μ01, οιΙ '^ρύιτορ• 

ΤΕΓΓΕΤΟ, εχεΐτο. τα λέγεσαι ύττ εμ£. 

1311. εκ $νο7ν ερ^άγή, »χ 6Κ 13*3• ΡΛΜΗΣ, βοη^άας. 

§^¥9 τθ Οιίίιτοίοί• αλλά ο-υμ.- ΜΕΙΖΟΝ Η ΦΕΡΕΙΝ. βαρύ 

ρ/η αν$ξος χα) γυνοΛκός, *λίθν ι^ ατΓ£ ίίνα^α^ ^£/5£»>' τί•/α. 

1313. ΠΑΛΑΙΟΣ, ό ΐϊΌλι;- 1325. ΑΕΙΈΕΙ, $ε$είζετο^ ^ 

χρόνιος ίέ ολίβί ό ισράτεξον. σο) τκοΐον μγι το νόστιμα. 

ΐ3ΐ8, ΔΙΟΙΓΕΙΝ ΚΛΗΘΡΑ, 

υ ΐρο ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 

1339• ποι γα:ι6 φέρομαι. 'ττΛ άμιι θ9 'τηίω ;^- 
^ ϊΐ φ^ϋγγιΐ] μου φΒ^ΰυ{ ; τπο^ αχουα ; ^πκ; '^ τι 

<χχουω ; Η οι/τα^ αντ: τν αττέτπιι >» <ρβνΐί ; ΙΝ εεη- 

1345. ΑΠΟΤΡΟΠΟΝ, Ο αν ΤΙί ^ί7ΠίΤ1?6ψ«7^ ΑΦΑ- 

τοΝ, ίφίΐϋύζ 87ΐίλ>ιλυ5οί. δ«οτρι:ετον, ο^* /*^ 
έρ^ν, ^\^* 0164 7πx£^^^(^ι;ο^, ΛΑζσίρίοΛυτϋν. ΑΔΑΜΑ:δΤ0Ν, 

Τ^οΐχ/, "^^ΤζΟ Τν ίϋ^Η^μ/ΙΥΤΌζ. ΟΙΟΝ £ΐ:&εΔΤ Μ* ΑΜΑ. 

οίον ομ^ ^ νσιίΐί >ϊ τβ ^αο ΤΗ^ τηιρώσΐ^^ αλ>}ύ&^> 3^ 
ί 'γΚΓ 3ΐ5^;0?/ Λ^δίΒ/^νησι^ κεντρλν τβ τακΔΕ• ^ 
λ>ί(ρ6< >^ βώτον οίΊυυΐή, ίτηι νβύτπ 'ΤΰΓ^ χ^ηςο7$ Ιτιντηι- 

ρ6Τ70• 

1353. ΕΠΐποΑο:δ. 'Ο^^ττολίν 0μ« ^ ^ΰ^χ/υ^αη ^π' 
ζ^ρ^Λ^ 'ότΐτ/ 1^ τοσούτοι «τίτς^αφατω )ΐ9αω. 1331. ΤΙΣ Ο ΠΗΔΗΣΑΣ. Ι344• ΣΚΟΤΟΤ ΝΕΦΟΣ. 

τΙς άτίο των ^οαμ^ονων 6 κατορ- νεφοζ ^« Ι|(Αβ σ^ότβ, ΐ7/«ν ^/ί 

1341• ΦΟΡΑΔΗΝ, φεροι^ίντ,. ντ^τον, πα) ^υσνερΙλψτΊον, 

ΔΑΙΜΟΝ. ω τνχγ,, ττοΊ κροί- 1353• ΕΤΙ ΜΟΝΙΜΟΣ, &* 

^^^ς9 9ΐ•αρα|*ίν«ί»' /λο/. ΚΗΔΕΤΛΝ, 

1343- ΕΣ ΔΪΙΙΝΟΝ. ει; θβ^αυΐλί/κ. 

%αλ£Τθν, 9Τ5οε?τί ^γ,λονόη, ού 1357• ΚΑΙ ΠΕΡ ΟΜίΙΣ. ί« ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 291 

1359• ΕΠΗΡΕ. ΤΤ^ίΛΐυ β^ΤΓβΟΈ* ^ Εύρΐ'ττϋ^^* (Όρ• 
286.) 

1373. ΔΕΙΛΑΙΕ ΤΟΤ ΝΟΤ. Λόΐ^^Μ 7>ίί (ΤΤΟ/ώΐΛ^ 6ΙΡ«- 
1375. ΟΛΟΙΘ* 02ΤΙΧ ΗΝ. ^ίττίλΟΙΤΟ, ^(Πν, 091$ ά'ΤΪ© 

ί^€δ ^ο^!) ίίβσζΛσι μ€. νομαδο:^ επιποδια:^. ά τη 
ί^μοσίφ οί'ω, τϊ αΐ^σο 'Ρ^ νο^άΐν τΐΛΊπυ/υ^. οτδεν 
Είχ ΧΑΡΙΝ, δίί ^έ^^νοί ;^ρ<ν •Λ(/ ίμΐίν σαητή^ιαΜ ίρ- 

Ο,Ι^^ΌΖύΟϋυι μ£, τότε γαρ αν θανλν. άντι τν, ^ανον- 

ΤΌζ^ )| 70 ΗΝ αηΐ Τν >Ι/^ΐ6(/. 

1385. Αφ' ΛΝ ΑΤΤθ:δ ΕΦΪΝ. ί^ 2ν ΓΠρ^^, οξ 

€ΰυ^ χ€μΐ τττίΛϋί• ει δε τι πρεμϊτερον. ά •π Κ5ί• 
χα3 ?15^^> '^'^* *^-^^ ΟίίτΓϋΐ/ί. 1359• ΟΦΕΙΣ ΜΑΡΑΝΑΙ, γαν ^Β «τκουί τ^^ ίιπνοίαί, χα) 

ί36ο. Ά'ΐτ6>λων ψ 6 τά Ι/χά ών σοί (Γϋ>'«?ΐί, κα) Ιν«κα «ν ειτδ- 

καχα νάθη τά^€ τεΚίσαί, νοησ-ω. 

1362. ΝΙΝ, αϋτά^, τάς οψ- 1385. ΛΝ ΕΦΪΝ ΑΠΟ. ί- 

ίΐ^σ-ε τά^ Ι|ΕΐΛ^ οψεί^. αν νυμ/ρίος ττ^ς γυναιχος άφ' ύ^; 

1365. ΗΝ ΤΑΤΘ*. ίπ 'ΤλΖ' Βγενντ\^^ν, ηγβν τ^ί μ^ψρος, 
"Τα: ό ΐτα^ατα7ικθί αν^5 ϊητ'Λ" 1389. ΚΡΕΙΣΣΠΝ ΓΑΡ 

τ(^. ΗΣΘΑ. νξοημ,άτερον άν ψ '^^ 

1373• ΔΕΙΛΑΙΕ ΤΟΤ ΝΟΤ. ρτ^θα^αώ^ Λα» <Γ£, ί ξ^ν « 

•ςθλ<€ κατ' Γβ-ον ίγεκχ ^» νί^ τ^- τυ^λίν ίν^α, 

υ» α^ϋ ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΚ ΤΥί^ΑΝΝΟΝ. 1390. ί12 ΜΕΝ ΤΑΔΕ. 1Λ τϊί "Τνφλοσϊωί. ΟϊΚ 

οιδ' ομμα:2ιν ποιοι:ξ. φη(η ίοζβ ^ 5*^αιν τκΖτ» 

1395• ΚΡΕΐ«θΝ ΑΓΧΟΝΗΣ, ίίχοηι^ 'έ^ίχ^τΐίίρα, 
α'δ^ ΟΓΧ ίν ΐΛ<:5«/ β^^ <ύ 5ανάτα)• 2^ τντου οία^ 

1.^1^ «ν 'Πλ<ί/Τ>1σα^. ΑΛΑ* Η ΤΕΚΝΛΝ ΔΗΤ 0*Λ ίί 
1405. ](^ΗΑΙΔΑ> 01«4<$^^> ΟυμφΟζ^Ιβ• 

1417 • κΑΚίΐΝ τποτΑΟΝ. ίί^ιν^ϊον, κ/υτΆο^^ ί^ •< 1394• ΟΙΝ ΕΜΟΙ ΔΤΟΙΝ. 

αγγάνΥιζ, τ^γ^ν /χε/^ονο; καχο^ 
ανία 1^ ί7Ζ^^^>» τ'νιγί^οΐ'^ς. 

1396. ΕΦΙΜΕΡΟΣ, ά^ία ε- 
ππ^ιγ.α^^α^. ΒΛΑΣΤΟΤΣ', ει; 
^ί<;; ρανεΊσ-α, ίτΤα;; εφάντ), 

1398. ΟΤ ΔΗΤΛ. ού^αίλΜς 
ε^Ι,αίίο; τ; ν αν τ^ θεα τοίϊ εαο"]^ 

Ι40Ι. τραφείς, ^ΐΛ'ί'ρΙ^Λς. 

1433. ΚΚ ΘΕΩΝ, Ιτι 7^; 
(χείίοο; τ-α^ν :^ε:ϋν. ΚΑΙ ΓΕ- 
Ν ΟΤΣ, κα/ ατΓΟ τζ"; ι^ΕζΙ^'^ς τβ 
γενβς τβ Ααίίί. 

1405. ΚΗΑΙΔΛ. ^ντίϋί εγώ 
τον ε^αον |5Α^λιΐ(Γαον ττροχγ,ρνξΛς. 

1407. ΑΛΛ* ΕΙ ΤΗΣ. αλλ* 
εί ετί Τίίτοίί' ι^ν φρΑίΐΜζ ί/ά ^ί^ν 7^^ άχΒΓίχ^ς ονναψ^εαΰζ, 

1415. ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΑΟΓίΙ. 
α ΙΤ^Ο ΐΤΟ>λβ 6>Όρ^βΤ0 «'Λτ'-β»* 
ε^α'. 

1417• ΤΠΟΤΑΟΝ, χίχρρ- 
μ.ένθν. ΚΑΚΟΣ ΚΑ'Κ ΚΑ- ^ 
ΚίΙΝ, Λχά^αξ'τος χα\ εζ ομι- ι 
θάίτα/ν. Ι 

1419• ΝΑΠΗ, κόιλίη;? β- | 
ρβ^ ΔΡΤΜΟΣ, αλ(Γ0Γ, (πίνίί'- 
ί^©'^οV(3^ ΣΤΕΝίΙΠΟΣ, Γί- 
νι} οίο;• 

142 1. ΑΙ ΤΟ'ΤΜΟΝ. ί)^^:/" 
αί όίοί, ειτίετε ύίΐϊτο ^ώ' £/*^ 
χα^^ων το αϋρ^α τβ Ιαβ 1ηί^(9ξ* 

14^6. ΑΝΕΙΤΕ, ανε^ίίχα^. 
ΤΑΤΤΟΝ ΣΠΕΡΜΑ, ο* «!>«'* 
^αρ ηί3•αν αντω οΐ άιτο 'Ττ,ζ ρί* ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. (1^3 

1437. ΑΔΑ* Χ1Ν ΕΠΑΙΤΕΙ2• αν ^6<αΤ '^ίί «ί βοτ&ΙΙζΛΜη 

1455. προχ :δοτ ΓΑΡ. 'νΐ^ζτίρ ^κ, χ^ «γ ^Ι^οτέρ 1427. ΑΙΜ• ΕΜΦΤΑΙΟΝ. 
γίν^ς ' ΛνΛ'Κ^φυ&^ίνον γένα' ου 
Ιί,όνον γοίρ νατηρ 6 ίτλτύ^ρ εν- 
^αυθα, αλλά )ζ άζελ^ός κα) Οϋ 

άίίλροί• χα| γαρ ι} α^7^^ /λΐίτΐ}^ 
Τ/ν 3^ ενϋ|«τ^εϋθτ5 τα; ϋΐχ, ?ή δίταί- 
ίδίτοίβ αϋΤα;. 

1431. ΕΗη ΚΑΑΪΦΑ^, 
ίκ?ά>λ5ν«^ ά^ανη ΐΕτοίΐίτατ'ί. 
ΘΑΑΑΣΣΙΟΝ ΕΚΡΙΦΑΤ', Ικ- 
ίΛ>λοντίί ^ίψατί βΐί την θά- 
λα0'0'αν. 

1437• ^ΕΣ ΔΕΟΝ» «ί^ το άρ- 
^^οκ τί χ/?ονοϋ• τουτξΓ^^ εΙς 
χοίΰον, εύχοάξως. 

144^• ένδικος» εύ'^ρόο'ω' 
ϋοξ, ίικαία, 

1445- ΤΑ ΘΝΗΤΛΝ ΓΕ- 
ΝΕΘΑΑ, τα τών άν^ρώκων Τ€- 
χϊό:, τ»Τ€Γί τ«ί ίν^ρωΊΟίς. 

1448. ΑΚΑΛΤΠΤΟΝ ΟΤ- 
Τίΐ, φλαύξως ϋτως χα) ανακ^- 

1449• ΠΡΟΣΔΕΗΕΤΑΙ. ί- 
^βν αν^εΤΜ νρο<^$έξ6§ία^ι, 

1451. ΤΟΙΣ ΕΝ ΙΈΝΕΙ. 
^οΤί «■^οτ^ϊ^ο'ί γά^ί κατά γίϊ'^ 
ΙΗτΟχοι^ ίιάχε^τοϋΙ το Ότράγρ^Λ, τά 
τάϊτν νροστικόιη'ων κατά γίν(^ 
}ς{Εχα βνσΈ^ώ; ^αΛ^ΓΑ ό^αν χα) 
(ίκ&οκ• 1453- ελπίδος. ετΤίΐ Τη^ 
α7•/>οο•ίοκίαί |χε άιίεΓησ'αζ, αχτ^* 
γΛγες. 

1455• ΠΡΟΣ ΣΟΤ. το γάρ 
ον Ίπροζ σ^ ερώ, ου το θν τίρος 
Ι^ϋΐΟϋ* Ύιγ8ν σον γαρ ερω ιτρα-» 
ΎΙ^-α^ τβτεη τγ^ζ ^υνάρ^εως τηζ 
σγ^ζ' »κ εαίν, -ηίβν ου ττ^ς $υνά^ 
μ^Μς της ψης, 

1458. ΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ, α!(Γ. 
ττερ βολ-η λεγετα^ι ρι,εν η α^εσ-^ς 
Τ8 βέλβί, λέγετουι ίέ το Τξαϊί' 
Ι^α, το άκο τ5 βίλας, ίτω χα) 
ττξΟίτηγοξ^ λέγεται |Χδν χα) ί 
'^ροταγορευόΐί^εν^; καθο λί/ί- 
τρ4 ίνταυθρ^• λεγετουι £ί χα} 
ΊΤροαΎ^γορ^ λίγ®^, ον ΐΤ/&οβ•α- 
/ο/ίίύα/ν λ^/β Τίί ιτ^Οί ίτερον" 
ηγ-^ν Ύι ιτρ4(ΐρτι(Τίς χα) ιτρ^σ-αγο'^ 
ρευσις, υλ^ο λέγεΤζυ\' (1366.) 
τ\ ^τγτ εί/,ο) βλειττον, -η ς-ερκτον, 
71 ΊΤροσηγορον ετ άχββν ιξίονί, 
φίλοι ', 

1460. ΕΚΜΑΘΕΙΝ. μ.Λ^ε7ν 
Ικ Τ8 θε», τί εΓίν άξίον -ζσράτ*- 
τειν. 

146 1. ΠΑΣΑ ΦΑΤΙΣ, ιτασ-α 
η γνώι^οτ} , ό ο'κοτ'Οί 'Β'Λί τ'ύϋν ε- 
κείνα χξ^^ο•{^^ών, λέίω άΐίο^λύναί^ 
ί/γβν φ^είρείν, ε<χί τον τη καΙρος υ3 294 ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. 1463. ΟΜία δ' ιν ε^ταμεν χρειαι^. Ο ι;^ ί& 
ΛΤν, ΟΤΙ ^ Λοώ τιαΤ^, 3^ )8Α<πλ6ΐ;ί τν/χ^νβ*• )ί χρβ**, 

1466• ΚΑΙ ΓΑΡ :5Τ ΝΤΝ Τ ΑΝ Τ% ΘΕΠ,. ϊίΛ <« 
1474. ΚΤΡΙΟΝ ΤΑΦΟΝ, ΙΪ^Ον, ^ 0(ρ6<λί»/^0ν, ?! Χ^- 

οωμ»ιυ^ον. ιν £Η εκείνων οι μ' απλααττην θανο. 
ίνα (Ι^^β να2/ άνβκρ&ί^ιχ/ οτ ιφ Κ(3'(ϋρ2νι, Χ5^^$ 'τοι^ 
γ^ΐυσν^ ίίίϋίΐ* τζ^ ηω ίι^ )8»λ>ι/ΜΛΤ< €^2^ ^λ- 

1493. οχ ΔΗ ΚΑΤΛ ΠΟΤ. αίθ9ά»6ΤΛΙ Τ^ ^^'^'* 1463. ΙΝ' ΕΣΤΑΜΕΝ 
χρείας, ενταυ^Λ -ής χρ^ί^ζ 
91*8 ίοΊ^Λν, γ/8ν ίν 'Ταό'Πί 'Τγ 
χρείΛ ίν ^ Ισ-^ν. 

1465. ' ΠΕΤΣΕΣθ• ΤΠΕΡ. 
χητίξ Λν$ρος οζ'Τως βίθλίβ ίρωτ^* 

1467. ΕΠΙΣΚΗΠΤίΙ, ενόξ' 
κως ΙντεΤ^ο^, ΠΡΟΤΡΕΠΟ- 
ΜΑΙ > ^ά^ησ^οι^^Λ^ι, ΘΟΤ, ττοΙτιοΌν. 

1470. ΑΕΙΠΘΗΤίΙ. ψβ ίέ 

τ'ύζε το τσατξωον ίξ-υ οικτ^το^©* 

1474• ΚΤΡΙΟΝ, «κυραγχΗ- 

1476. ΚΑΙ ΤΟΙ ΤΟΣΟΥ. 
ΤΟΝ. κα# ^ο^ κατ'ά ^οί;^ο οΐία 
^τ;ν£ νθ(Γθκ αν Ιρ«, ρητ άλλο άν, Ύ^γβγ, εΐ ε^<ηίων γάρ, οο 
ρτξιιΌτε αν Ι^ϋλάχθι^ν Ιι» ι'ίνί 
^οιού^ω ίοναΙ κακά;. 

1484. ΑΙΝ ΟΤ Π0Θ\ <β 

Ίίαν τΌίβτΌν ο?ν %α»ρίί «*^^ 
εΓά^η Ι,α» ^ο{; άνί^ί |6'>?».0 
^Ιγβν τροφ^ίς, τρώιτεξΛ' ^ν:ι 
χωξίς τάτων ουίίοτε ες-ά^ ρ•^^ 
'ί'ξοφγιζ τρίκεξα. Το ΧΛΡΙΣ ^ 
το ΑΝΕΤ Ικ 'αίαρα?λ•ηλ8. 

1487•. ΜΕΛΕΣΘΑΙ, ίγδϋΐ- 
ρ,ίλβν τίτο ^6 αντ) Τ8, θίλτι• 
(Γον |ϋΐ^λβν σ-οι, φξον'τΙ^Λ δί^Ό* 
σ•θί• ^ 

1489. Ι®' Λ 'ΝΑΗ. ί)^ί, «» 
αναζ• «ΓοΙίίσ-ον ίτ^λονοτί ο αί^"»• ΕΠ; ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ. ^95 ρβν ταις^υσίΛΥ. τοιν μοι φιαοιν δακρτρροοτντοιν. 
μα. 1» /ίίίίί ίΛ ''ο? *»» ^ρβ. 

1503. ΑΙ ΤΟΤ 4ΙΤΓΟΤΡΓΟΪ ΠΑΤΡΟΧ• <ΐί ΤΙΥδ^ ^ρί^ 

ία /σς3^θ5ν Τ^μ'τζξί^ ομμαυτν, τν υμ^ί^ης^ τίουΊξο^ ΖΛ 

1509• ΟΙΟΝ ΒΙΛΝΑΙ. ^τί^ ί^ν ]3ί2να^ Ο^ Τ^ 
1521• ΟΝ£ΙΔΐεΐ:&ΘΕ, ΐ/^^Κ^'η(7ΈρθΒ• 1497. Ο ΠΟΡΣΤΝΑΣ. 6 ίτα- 
ίαχων. 

1499- ΤΗΣΔΕ ΤΗΣ ΟΔΟΤ. 

3ία} « Ινίκα ^αι5η^; τη^ οίου, 
^ί ειίεΐι^αζ ζηλονότι τα; κόρα;. 

1503. ΑΙ ΤΟΤ ΦΤΤΟΤΡ. 
ΓΟΤ. αί χείρες τ5 ΊΒουτιΑς, ^οϋ 
^ΰβ•αντο^ ί|α,ά^, οίτα;^ ό^^αν, τ}- 
/δϋν η/^λώττβν, νρουζένησ'αΫ 
'τά νρότερον λαμ,ιτρά οΐβ^μ^τα, 
ΠΡΟ'ΤΗΕΝΗΣΑΝ, ε]ξγά(ΤΛν^ 
7Ό, αίτίΟί εγένονίο, 

1505. ΟΣ ΤΜΙΝ. 0^ ύΐΜϋν 
ιίατηρ εφάν^ψ, ω ^εxνα, όθεν 
οϋτοζ ετκάρψ, ουΤΒ οξών οίτε 
ΐΓορόϋν. 

1509. ΧΡΕΏΝ, χ^δο^ ε^ιν, 
τ,γαν ανάγκη. 

1510. ποιας γαρ Α- 
ΣΤβΝ. ί]ζ νίοίας γαρ άς-ων 
β^λ/(ΐ; ηζετε^ εϊζ ταοΐας εορτάζ, 

υ ο6εν ουκ ΙιίΛνΎΪ^εη τίρ^ς τον οΙ* 
γ,ον κίκλαϋ]Μ.£να| άντ) της άνο 
της θεωρίας τέρψεως ; 

15 13. ΑΚΜΑΣ, Μΐρό'ν. ΤΙΣ 
ΠΑΡΑΡΡΙΫΕΙ. τΙς Χα^ιΧάν^ψ 
ύρΜς εϊς γυναίκας, ω τεχνα, 
καρά^εται τοιαύτα ονείδη , α γο^ 
νευσ-ιν υ^ν, κα) υρΛν ορ^ου ες-α^ 
^γ,ληρι,ατα, ηγβν βλάία^, άτί- 
ρι,Ιαι, 

15 1 8. ΗΡΟΣΕΝ. τγ τεκού- 
€Γη ψίγη, οίφ' ης αύτος εγεννγ 
^. 

152 1. ΤΟΙΑΤΓ. τΌίοίτΌυ; 
όνεί^ίτρι^ς ον€ΐ$ιε1^6, ΤΙΣ ΓΑ- 
ΜΕΙ. τις ε\ς γάρι,ον ληφεται ; 
ΧΕΡΣΟΤΣ, ναρ^ενβς, 

1527. εγγενείς, η^ξοατη- 
χβσ'ας τοι χΛτά γέν&*. 

1529. ΤΗΛΙΚΑΣΔ', ι-οσ-άϋ- 
τ'αί Πζν ηλίκίαν, ηγβν ΐ^Ί^ράί• 
4 «9^ ΕΙΣ ΟΙΔΙΠΟΪΝ ΤΟΝ ΤΤΡΑΝΝΟΝ• 1529• τηαικα::(δε• άνη ιν, μοψΐ4• 

1548. ΤΕΚΝΑΝ Δ* ΛΦΟΪ. οφίςουσΌ* ΤΗ /Οζ^σΛίΛβΕ» 

1551. ΚΑΙ ΓΑΡ Α 'κρλτη:$Α3|. 00% )ΐ€Ϋαυφ(^$, ου ΟΣΟΝ το ΣΟΝ ΜΕΡΟΣ, 

βοΌί' ^κβ δίί το σ•θν μ,ίξ&*. 

153 1. 3ΤΝΝΕΪΣΟΝ. άί-τ} 
Τ8, καταν6ϋσ•α; ψαυο'Οί', αυτών 
δηλονότι, τη (ττι χ&ξί' 

^533- "τί ΕΤΧΕΣΘΕ ιτα^- 

1534• ΟΤ ΚΑΙΡΟΣ, ?«;; 8 

1536. ΑΑΙΣ. άξ^ντωζ ίχα 
ητο τα^οίγϊίΛ. 

1538. ΚΑΙΡί]1. καί^ο; κα-τά 1539• Ε** ΟΙΣ ΟΤΝ ΕΙΜΙ. 

1549• ΕΑ^, άφελΎΐ, άτ 1^5 

155 1. ΗΤΝΕΣΠΕΤΟ, βτ/χτ)- 
ΥΈγκε, (τυιι^ίξονΤΛ ψ* 

1 553• ^ΔΗ, άντ) τ3, ίγνω: 
ΟΣΤΙΣ Οϊ ΖΗΑί^. ?Γ/ί, χ/?ά^ 
ΤίΓ®* ψ δηλονότι, ουκ εν)ΐυ• 
ία/]Λθν<α ντ^λιτών κα\ Έυτυχίαις 
θαρρών, αλλ* Μ τί, Ιαι;7ΐΒ Λ^- 
λοκοη, άρεΗ, Τ£ΑΟ]& :ςΧ0ΑΐαΝ ΤΑΝ £13^ ΟΙΔΙΠΟΤΝ ΧΤΡΑΝΝΟΝ* 2ΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑ 

ΕΙ2 ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 1. Χεκνον. ΟίΚτιΟϋί άί 'Α3»ναί4 <δ^^>«νί/ΐ€• 

3. ΤΙΧ ΤΟΝ ΠδΑΝΗΤΗΝ. €91 ^ή|1/ ά^' δΤΒζ^Ι^ ά^• 

χϊί Τ^μΟ^υιοΨΤΛ λί^ ουτ»• Τί? τον τιλανίτΖα^ Οί- 

ΊΜζ τϋΒψ^, ^^λ,' απι τν δ όίρθ'ζ^, άίί 1^ πολιν 
σίο/τϊταρ^, ^ τον λο^ν 6^ιν ο3τοί* Τίνα^ ^^^ζ^^ 
ίφ^ίμί^^ 71 τιν<»ν άνβ/^ϊν 'τιυλίν, 5^ τον τιΚΛνϊΐΊΐυυ Οΰι- 
^ϊΚί^ ^^^ 9 "Οη Λ 72^ τι:δ άντζ ί^ζ^υ χραίντα<, 

*ΑλΚ5ΐ%ον τΐί ίυτξυςΌζ• 

4. χπΑΝατοι:^, ολίγΐζ, ϊΐτηλίσι, τρΤ^ Κίίτα αζτα- 

0, ΜΕΙΟΝ ΦΕΡΟΝΤΑ, βζ^'^^ζ^ '^φεζβ/υ^^ον 15 Α9Β ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 

οι^^ντο^* Η η^ ο0Όυ ^άνϋ 'ης Τ^ρ^ίηί, και τοδ' 
ΕΕΑΡΚΟΤΝ• ομΰος γυυο Ί^ίτοΐί ίρωυιυ^ο$. 

7. :6ΤΕΡΓΕΙΝ ΓΑΡ ΑΙ ΠΑΘΑΙ ΜΕ. ^ΐΐΐί μ£ ^ίρΐίϋ 

ΠΑβΑΐ >^, οιί αυμφος^' ^τΐί χλι» Λ το ΔΐΔΑ:δΚΕΐ, 

9. ΘΑΚΟΙΧΙ^ 3ΐ5(3<4'βΜ$• ΒΕΒΗΑΟΐ:&9 β(ί:ΊΌί^* ββ:- ^^ ΒΕΒΗΑθΐ:δ ΟΙΟ/, τρΤί 3τα(7ϊ βΛσιμοΐζ 'πτχοΐί, μΛ[5ί ίηι^ 
ί^^οΐζ %οΐ$* ο/Χ, μ€7Όίφοζ^ζ ίϊ β£>ί{Κοΐς >& "τν)^ α^- 

β^νίλβν τον ιΛάτία/ φ>ΐ(π. 

11. 5ΤΗ20Ν ΜΕ•• 9Ϊί^ν /« Ο^ 'τίίί θί)Α^0(ία4, ^^ 

12. ΜΑΝΘΑΝΕΙΝ ΓΑΡ ΗΚΟΜΕΝ. βίί ^ τίτΟ, ^ 

(Πν, €\ϊ^\υΒ'<ιι^5/^, αυτί ί^ ζίνοι οηι$, ίΟ^^ 'Ρίίί α,<^ 
14. ΠΑΤΕΡ τΑΑΑίπαρ'. ΟτΧ δ/Ατπιζίίνίίν )38λ5/Α^η 

7• ΣΤΕΡΓΕΙΝ, ύτΤομ,ίνΒΐν τά ^υατυχ^^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΠ. ΟΙΔΙΠΟΔΑ. (299 

15. α^ ΑΠ ΟΜΜΑΤΛΝ ΠΡ02Λ. ?^Λ<Ρβ^ Λ^ ΑΝΟΜ- 

ΜΑτα^, Ό *έ?/ν, ω$ "τχ/φλΜ στίρινα^, /σ£9<7τ» εισιν* ω^ αν 
τϊί /©ϋσίι) ά^οραν Τϋο/^ΜίραίΤο• ώ^ αν τί^ ία ομμα/ΤΛ 

ιβ. η:ι απεικα:5Αι. «^ *ιέ5/ν ο^ ^αιζβ^'^^^ τ^- 

17• ΠΤΚΝΟΠΤΕΡΟΙ Δ* ΕβίΙ. θ]θν, 3^^;^ 'ΤϋΥ ρ^^^^ν* 

6κίλ£σΌίν οί τοωμοίοί. ετ:5ΤΟΜΟ«ιν, ώίρ^οτ^ίχτϊν, 6^- 
^ύ^να;^ οΙ(}^Σ;σ2ν. 

19. ΕΠ' Α5Ε:&Τ0Τ ΠΕΤΡΟΤ. '^ίφ&ΧΌΙΑ ΠΑΓΟΤ. '0/ 

20• προ«τΑΑΗΧ ΟΔΟΝ. ίζίζ^λ%ζ μαχ(θτης^>ι 

22• ΧΡΟΝΟΤ ΜΕΝ ΟΤΝΕΚ. ίψΤΙ τζ, Λ5ίΛΐ7/(3Μ 

τώ ^ονώΐ 70 φυΤ^τϊ^Μ σι οΛί-^ρίλτα** σιαΑ{)ι$ οιω ον το 
"^^γμΛ, ου ,Λ7 /^ ^Μα^δΓν τντο να2/. ' ΑΜδ)^* τν ί^^ 
;^;ξον8, ου σαυ^μι σοι, χ^'Ρ'ν, ου χρ^ίοΜ' ί;;^ μΛ%ΐ}ΐ, απ 
Ή/φλ^ί βΤ, ίζ5Ε^ 077 «ΓεΪ ΟΈ ^©ς^^^δ^ τνχβίν. 

24. ΤΑΧ ΓΟΤΝ ΑΘΗΝΑ::^. 07Τ οί» ΤΜ Ά'τΙίΧΜ δσ^. 500 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝΠ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 

25. ΠΑ:δ ΓΑΡ ΤΙ5 ΗΤΔΑ. τί ηϋ<Λι ; οπ αι^ άτ» 
Ά3ϊ|νοΐ|. ΕΜΠΟΡίΐΝ. αντί τν, οΛίττορων, Λο το χ. 

26. Η ΜΑΘΟ. ο^ βρωττκτί Ο λρ^Ρί' )3«λ6< μΛ^ω 

27. ΕΕοιιαΐ2ΐΜθ^• Λντ) τν, ο^οίΧΛίσνιοί. 

28. ΟΙΟΜΑΙ ΑΕ ΔΕΙΝ ΟΤΔΕΝ• ού «Γίίν τν /σ£?δλ• 

«σαν βρά»^/(^ζ)ι! /ΐ^ ι<ίου >^ αν)ίρ τιαρ^^ζ, ^ ου εισΐ)- 
μβ^α/ Οίον, ΟΓΧ έτι ί^Βίν 6οιγ^ί ^σς?ϊκ(7αν /ιαν^νβιν τΐΐρι 
IV τϋ^Η. ΚΛλί^ Λ 'ζζχ. τϊΐί οί)^ονοΛ^^Λς, ϊνΛ μ>» ^νο^ 

30. Η ΔΕτρο. κ^τ έρα)τη<ην, 

31. χΊΐ, ΤΙ 20Ι ΑΕΓΕΙΝ. χ^ ΟΤΛρ <ΓΟί \ίγΙ^ ώ- 

33. ΤΗ2 ΤΠΕΡ τ ΕΜΟΤ. 7νΤ69Ζν, ^\1^0ΒΤ€ρ (ΙμψΟίΫ 
Ο^σΠζφ ΟΤΝΕΧ ΗΜΙΝ Αΐ:$Ιθ:$• 077 βΐ1(7Ζ0^ )9μ4ν σ}ί(/Κθ$ 

36. ΠΡΙΝ ΝΤΝ ΤΑ ΠΑΕΙΟΝΑ. '':ί7Γ0<ρ()ί ^^ζ^ΊΌ^ Τ 

ά^Λταν, :(5^ ττέτΒ «ράτοΐ. χηροΝ οτχ αγνον. οίον, 
σοι ούχ αγνον, β* ^)| μονοι$ ίερώσιν* ί βϊον θΠ6 άν«- 
/Λ'ον χ^ ^τΰν.^ 

39• ΕΜΦΟΒΟΙ ΘΕΑΙ. Φυλ^ρ^^ ψήΟΙ £ί^0 ϋίίηρίβί 6(• 

να<, τα Τί Ά3«νιισιν ί'^Όίλμχ^ ίΤ^β* Πολί/^^ν Λ τς& 
42. ετμενιδα:^. ^Ε^7η/υ^ί£^ί$ μ5ρ Κς^ν» ^)ΐσ1 Τ9^ ΕΙ£ ΤΟΝ βΠΙ ΚΟΛΠΝη. ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 3^' 

ίικί}ξίφ^, ίν νο^(^6ο&α/ τία» Γίν• έ'νιοι Λ /ΐι^βοίλβϊ» 
Ίουψι ;ιαρ' 'ΑΒιΐναιοίί, ](3ε^ ολθί5ίντ&<?αν7ϊ λ^&Τ^ ο'/ν ^- 

λ^ίΐνΛΤ Ο^ ΚΛ/ρν<06 Ήί^ Πί5λ£^ηΌνν>ΐαΌϋ# Φ<λ>ί/ΜΛϊν Λ 5 

43. ΝίΝ. ανΤί τν,• οοϋταί* 5ίο Τϋ 'χ. ααλα δ* 
ΑΑΑΑΧΟΤ ΚΑΑΑ. τίΟζ^ν ίλλοί (χΜοίί ονομοίσι χ^ΛλΪ•. 

44• ααα' ια£Α, Μ£Ν• Ίλ£ω μοί ΟΑ ϋ/υ^ίίίζ* γ/^ 
)^ ΟΓ36 Λναί<ρΐ(Π>μ^ ο^τώ^δν. 

46» ΤΙ δ' Ε:δτι τοττο. οίνπ 7ν> 2^ ή Οτκ ώΓ* 
ςασ«ι ; κτμφορα^ ητνθημα. ουμζολίν μα 'ΤΥ^ς συμ^ 

49. ΠΡΙΝ Γ ΑΝ ΕΝΔΕΙΕΛ. ίω$ Ου Π} "ΤίΌλΜ 09-- 

61. ΠΡο:&ΤΡΕπη, ίτυετιυω• 

δΰ. ο πτρΦθΡο:5 θεο5 τιταν προμηθετ5. Ό το 
τϊϊρ ]8(ΐςασαί, 39 '^^^ Λνθ-ρά^οί^ /2)^σ;:^ν. Πδρ) δ^ *?• 301 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΑίΙΝίΙ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 

** Λν, ο^ 9 ^^^ '^ Προρι9δ«^ Ϊ5ΐ τν^ιοί ^ τν Ή- 
'^ ^οϋςΌϋ* 9Πτ7το<)ΐ&< «Γ^, <»$ ^ ΑυσιμΑ^^ς φγκην> 

^^ βωμοί ίμφοΐν κοινοί '(ί^> ο# 'τΐ )3μ« ^ίτζτητντπ»- 

58. ΧΑΛΚΟΠΟΤ::^ ΟΔΟ:^• έν 7^ (έρ2 Ο&ΙΟ^ (>%αλέΐ79 

Το ίξίίί• ον <Γ' 1'7η<ϊυ&Ης ιίττον, ρ^ονοί τιίσΛ ΚίΛβ*) 
59• ΟΙ ΔΒ παη:&ιοι ιται• '^ςίφ^Ίϋϋ αι δε πλη- 

:]|ΙΟΝ ΓΤΑΙ. 

62. το τοτΔΕ κοίΝοχ. Τϋ τν Κολ©ν» ο^ομο, κοί- 

64. ΑΑΑΑ ΤΗ, ΕϊΝΟ«ΙΑ,. 72^ έρ^ώΙ ίβίί ΤΜ ΤίΒρΛ 

Τϊλβον ^ημού/υ^Λ, ου τ^ζ λο^ι^• 

66. επίΐΝΤΜΟΐ. ΚοΛ/ΰνίοίτη.ί \3^λ»ιυ^οι* 

67• Η 'πΐ τα, ΠΑΗΘΕΙ ΑΟΓΟ^. ί β'ν 7^ -^^λ^ 

ίβιν >ι <5ζυί, τνπ9Ζ <ΐνμοχ£^7ΐί5ν^ί ; 

ίΜ1ζί$* {Ό<Γ. <Γ'• 782.) ίρΤυναΤΤΟ <Γ' βρεΤ/ΙΛ' 504* ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛίΙΝΛ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 3^3 
('ΟιΤ'. λ'. 438.) Κλι>&»μνί9ρ» <$^λον Ιί(Ίυ6. Το Λ 

73• Α:ί ΑΝ ΠΡΟ^ΑΡΚΧΙΝ. «ΠΧ» β&ϋΤα οα^^Γ έ|)6ϋ^ 'ότι 
77. ΤΟΤ 'ΔΑΐΜΟΝΟΙί, -πί^ '^Χ^^• ΑΤΤΟΓ, β&ϋ^^. 

' 85. α ποτΝί' Λ ΔΕΐΝΑΠ£::ΐ« 70 οτη\Β$, ζ '^ιέτ- 

νΐΛ|• ,0 Λ ν»$ βΤ©$• Ι-ΤΓΒίΛί ϊλ^Ον /Ζΰζβ^ ί/Α*^> ]μΛ 0#- 
87. ΑΓΝίΙΜΟΝΕ:}, οί'ΟΤΠΟΤΥίί^Ονβ^, ϋί/Τϋ^Οςοί. 

90. χΑΡΑΝ ΤΕΡΜίΑΝ. Ήρμίοτ βΟ^^ άμΛρ/ϋ^ίΐί/^ 
Ιφ %ζ ίμύ^ ΤΌ ΉλΡί τν )8« άι^ιν. «ΕΝο:$τΑ:δΐΝ. 
τφΡ^ ί?ί κΑΤΑ:5ΤΑ:δΐΝ. 

92. ΕΝΤΑΤΘΑ ΚΑΜΨΕΙΝ, ^^ΤαλυΟ^ν, Τδλδίάοΐΐν• 

δίσι >« οΙ'ψΦη ην μψί\μΛ τν ΟίϊίτιοΛί ο^ «βρω Δ>)^- 
7?ϋ^ £4νοΐ| ίν Έτεαν£, μ^τϋΧτ/χγ^ΊΟίν οώτον ο^ Κ^», 
τινο^ ίΰΤΛμα ;^ρ<οϋ, 7^9^7Γ?ρ ίςορβίν φ>ισιν *Αρ<<:^)ίλο^ 

*^ 3ΰίΐ τ ^ίλάίν 0ν Θη^Λί^ ^^'^'^*^ οώτον α/>9(^νο«^«ν, 
*' ώα»λι;ον ο< Θ>ι€αΓοι 2^ -ια^ ^ΰίζχγ^ηφρ(3ϋ; συμ- 

76. ίΙΣ ΝΪΝ ΜΗ ίφΑΛΙ^^Σ, ΐΤίϊ^ χυν ςί /λ^' α-φαλ^σ-τ;!. 504 ΕΪΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛίΙΝΠ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ/ 

'^ >«νο^^Μί, 'ΤίΛμ.'^γηζ οί τον Έτ6»νον χ^ε-'^^χΐίντβί, τ* 

** ^Ον ί'ΤΖΤίρΛΤαν τι ';7«5(7ϊν• ο Λ ^δΟ^ €47Π, /ΙΜΙ χιιίι» τ 

** ΙίϋίτχΙυυ τϊί 9δ2, Λίο^ οάΐδυ τιθ'Λ'πΙα)• το Λ /ες^» 
•* ΟΰίττοΛιον κΛ>ί9ϊίι«ί." 

03. ΚΕΡΔΗ Μ£Ν οιΚΗΐι^ΑΝΤΑ• Ο 'τηνΑΧϊίς ;^5^^ 
/Αβιο; τοΤί 'Α3?ίναιοΐί τ2το ^υσιν• «'^έκ^ν ^ τβτε Βομ»- 

96. Η :δΕΐ2ΜΟΧ. ^Τα 'έ^ Τ€λ«ί τν ι/^Λ^ΤΟί 

>.γνονζ;ΐί. 

08. ΠΙ2ΤΟΝ ΕΗ ΤΜίΙ^ί ΠΤΕΡΟΝ. ΧΛΤ» 2^^^^» 

Φ>»^ν, οζ ί/^ν τ^ .9δ5ν β'νταϋ3•Λ ίφιγμ3ή• πτερον 

101. ΛΟΙΝΟΙ5. ού ^ ασ?νΛ&.( οΤνο5 ' αν&Γί^ ^' 
2ί^'ρ• >^ ν>ι^Λλίοΐ| χαλ^ϊν^ι οε!| οζϊονΛι) (ΐύτ^ Πολβ- 

λ/«$ (ρ>Κ7ϊ 5^σια4 >^7Τ65θ«/> ?^Λ^6)ν «τ»$• " 'Α3»ν(ώ< 

** Τ6 >^ 6ν τυΤί τΌΐατοΐζ Ιτημ^Χ^ς οντβς, ιτ^ τοί -π'ροί 

/' τώί 9^501;$ οσιοί, ν»(ρίχλίοι /υΟ^ Ιβς^ ^ουσι Μνημο* 

98. ΠΤΕΡΟΝ. η οίχνο;, τ} 100. ΛΝΤΕΚΤΡΣ', Ινΐτύ- Γ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 3^5 

" Άφς^η/ Ου^νίίΐ•** Φιλέ;^^ Λ ίΒΗΙ η^ -πναν 
αΜ£»ν ^οσι2ν τον αυτόν τι^α^νν 4^μ^Μί φι/^Ί (ν τ^ 
Λιηίρβι 1^ * Ατ5ίΛ^, Δαονυσω τβ ίζ^ί ^7^ 'Ερβρ^Λί 

ψτίίζ^ %ηαυ; τΰίλτηιι τιυιτχρο^^ Λορ* ο ^ ταίνομΛ 
λ^^ν> τον ^μον, ^$ ^6>^ "3^ ^^'^βι^^ νπ 'Τ^ "^^^ 
^ΓίττοΐΜ^^)}^ «^ φανί^ζ. Έκη <Ι{ τίνβ^ Τ9 ^α^τιαν φοοΰοι^^ 

102. Αΐ&ΐ^ΒΠΑΡΝΟχ^ ίγλυφοιι χ^μ άτΓΐλόΜΠϋν, ίϋ^ 
αξί^ν, ΟΟΟ «ρ>αομδνον, ο αν» (ι ρ.) ίτη, Τοί/ίΓ* έτ*, 

104. ΠΕΡΑ^ΐΝ. άπτ τν> 'τάξβ/^ζ^ % *ίξί Ίΐλ,^ίηΙυυΙ 
το Λ ^^' βία τϊίζ^απν. 

105. £1 ΜΗ Δοκα ΤΙ ΜΕίοΝΩ^. ά μτι ίϊιχΖ υμίί 

ίο;. ΓΑΤΚΕΐΑΐ. ^φϊ\μαζ τα$ Έριννυα^ 7^^^^^^^ 
^γτσιν, ίνα μν^ 'τπκ^ ^ωτά >^ν»ντο^<• 102. ΑΣΚΕΠΑΡΝΟΝ, ά^βΓον. 
Χ 3θ6 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΑΠΝΛ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ; 

112. 2ΙΓΑ ποΡΕτοΝΤΑΐ. τία> 64σα>^ί«/ τν Χο* 

114• ΙδΙΓίαΟΜΑΐ ΤΕ. ϊν* μλί ^ζ^ζ Ίντ^ί Ο Χοβ^^ 

γτροφρω. κρϊΨΟΝ κατ ΑΑίξοχ. ΛΤ νο5ν ΟΤΙ ο^ρυζυ 

€4^ 79 όίλΟΌΓ• Η ΤΑΑΒΕΙΑ. Ο^ 7^ ιτ^^μΟ^^ίν (ΥνΟΜΙ 3^ 
118. ΟΡΑ τα ΑΡ' ΗΝ• Ο Χοβ^^ ΟΛ Τ^ '^χ«- 

ρΓά)ν άν(/^^ν 'Χεττνσμίΐβος, οτι ^αζ}αχα!)%ζ^^ΊΌίΛ τΐζ τφ Ιβ^ 

α£^ Ίβίν, ί -τΓ^ Δ/^τείββι $ Εκτοπχο:^ :ι^τβΒα• ^ 
ξέν» τι^'ττϋΐ» ορ^^τχς. ΑκοΡ£:&τΑτο:^ ^' αοΌΥ βί^ι^ 
βο/ταί* τχΓ άλλΛν ίίρχΛΤϊ τόπον, ^λλ.α :(5ε< *έ^ τνΐΒ» 

τοττϋϋ αι^^χΛίφρου^ Βί$ τον ά^ατον α^μΜοτ», 

123. οτΔ* ΕΓχηριο:5. 3πιη»^, 9)101, ξδνο^ 'βζν, 

αΤνΟύίν Οϋ >^ (IV 671ίΟ>01<ν6ί', 6< «Λΐ• Α5ΤΙΒΕ:?, Λν>00- 

τδν, ά'7^^^ε^?Λ^9)ν. αμαιμακεταν, ίχ^ΊΟψχνχίπϋί, 
5 ί'τζζ^αιηΤ^^^Ί. ΑΔΕΡΚτα25, ου /ζΰςβσζλέτι^τηί* αλλ' 
ί χ^^'δ^/^οντζί, ί κ^'τίΐονη^^ αφοβμ, ααογλχ. ^ταρίβν- 
τ?ί, 9>'ί^> '^^/ίνταί τ«^ 9«Λί,. (^«νΛ λρ^ν 'ττοίοί/ΐα^Αί 
^ίν^Λ (ΠίΟ^Μ Ί')^μ^* Οϋ ίοϋυτοις Λ ^ιονον, 3[5:ί ^^τ;^ Λλ- 
νοίΛΐ', ωφ-ήμοτεςβ^ Δ/^λβ^μβθ-Λ, έττοΤοι γτρίμυ^Λ^ 
07»ν μχλιςΌί έντιν* φρ<κΛΛ<?Βρ(» '^^ναμ&^α, φί^^ Άχ/»ί 
Λ κοινίτ££5ν Ο^^^ΊΟΆμΛ ο^ί^^εγΛΒ μετυί τ^^ίίσχΛ^ ΕΙΙ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΑίΙΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 3^7 

5Τ0ΜΑ ΦΡΟΝΤίΔΟ^ί. <{θμΛ λη4 '^ ^«νί/ <ίΰμΛ ^, 
ί ^»νί. "Ο/αΐζ^ί* ( Ιλ. Λ . 8.) ΤΙολίμΜ <^μα: ^ 
5ο<ροχ/οίί• (ΑιΙ 17.) 

^^αβί• Ο' Λ 7ϋ ΒΤΦΗΜοτ, άντι 7ν> σκ»7Πίλ5ί^• το ^^ 
132. ΟΤΔΕΝ ^ιζοΝβ^ 0ϋ4ν σιέοηκ, άσ^. Γρα* 

φ^ί ΟΤΔΕΝ ΔΙΑΖΟΝΤΑ, ίπϊ τί, ΟίΧ 0^Ύ^&7ΤΌμ£1(ίί 

* /ζ^^σίίχ^ι• ΟΝ ΕΓα Λ£τ:$^Ν• το ί|>ί^• ον ί>(;ί, 

μο/ τητΓβ νβΜ£<> ν^εα; 2^το^β«. 

137• το ΦΑΤίζοΜΕΝΟΚ^ ΤΟ Λ^^^ον ^' ιϊμαίν• 

139• Δ£ΙΝθ:& Μ£Ν ΟΡΑ,Κ• ΟϋΤ^ήί* (ϋτΟ» ΟΙΧρί^ύίς 

140. προ::ξΐΔΗτ αχομον* λ,ίντηί το ^^, '// >τ> ω^ 
«τΥομον. 

142. οτ ΠΑΝΤ μοιρα:ι. 8 ;ιανυ μοίζ^$ άμι Όζ^- 
ντ,ς άζ το ΕϋΛυ^νίΟΰμ• Οτκ. ά>α3ϊίί μοζ^^ΐί άμι, φν^ 

ν/οι# μοίζ^$* τούναττ/ον <$δ, 'πίί Χ^;^ ί^σί^ϋίμοηΰϋ βο^- 
Ήίί. ΔΗΑΩ. το ίΐφ/)^ Λιλοναπ, 3^ Τ οψ^αλμωγ. 
ΚΑ^*πι ^Μΐκροι:§ ΜΕΓΑ:δ• 3ζ?ί '^ ώτ^λίσν* ΛΐήμΛσΐί Ι37• ΤΟ ΦΑΤΙΖΟΜΕΝΟΝ, το φρΛξο^ι,ξγογ,το 'ΰΤΜίυ.ί^^Ιες. 

Χ2 3θ8 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ϊίΟΑηΚη, οιδϊποδα* 

148. Η^βΑ ΦτΤΑΑΜΙΟ:δ• :ώΓ« ^ύτλ>!^, ^!5ΐΰ >^ν6- 
ΟΚ»^ 3ΰ^ ο^ ^Ρχ**^ Τν(ρλΡ$ •?Π^!Λ(5ίί. Δ«Α1ΛΝ ΜΑ* 

κρΑΐίίΝ Τ . λε^^π^ το ε** ίΐφ/χϊί^ κομ >«ρΛν βι, «^ 
£91 '9ϋ;^^σα(:θαι ^ττφ τν ά<Γ^• φυλβΐχηκΖζ Λ :(54 'ϊνπ) 
λί^ρίΛΠν, άρτι €ζ6ραχοΤ8$ ΰοβϋ -το ^μα/ ία 'ίίς^!& ^ 

£^ ?ο9<ι, κβή το«7ο^ ίγ^τΑ^ς* ϋψιηι^ ^ τοΙ^Αα λλ- 

150• ααα' οτ μ αν εν γ ]£Μ0Ι« 2^* ΟΓΧ αι 
με^ φτκπν^ ΟΛτιαω}, &$ μτί ^ο/χ^ινυααντα (ΤΌΐ μτι ασβλ- 
9ιΓν «ί τοΛ 70 ίβζ^ν• εάν )^ τΐί άγνοβι^ τίνα, κα| 
ίμζοΛΊο^ τοτίον ά^Λτον, /Μ,>^ ΛΛι^Μ, βώτοί οφΙτ)^ 
^ς άρχΤί;• ΟΓΧ ε^^οί ί?Σα/, ^(π, /σζ^βδ^ΐ^ί τίί^ <ίϊί^ Τοτιον. 151. ΠΕΡΛ,Χ ΓΑΡ ΠΕΡΑ,:^ 0&7Ο Αίίΐμοζ* βϋίίίζίΐί 

3^ βί<Γ ο ού <^3ίζ^σ>η66ΐ χ^ίρίον Ιττ&αχ^ν:»• ααδ* ινα 
ΜΗ προ2ΠΕ:δΗ,2. άνττ τν^, |ΐ4^ ίτΰζ^συί(ηι$* χλ| ;ίφ^ τ 
τ^μεηρα,ν σιωίι%ίΛ'ν ^ύΆα.μ^ λτ)^ν οίτβί* ίνα ί»^>^ 
>^ν>ι /χ^ς^ί 6/^6, βϋλρμ^ σοι αυ/^Γνειν. ΚΑβΤΔΡο^ οτ. 

β'^ΤΟϋ ίίί^'ΤΟ^ -7ΐλίρ>ί^ ΜΕΙΑΙΧΙΑΝ ΠΟΤΛΝ. γλίΛΟίΛΛ»* 

146. ΣΜΙΚΡΟΙΣ, αίτ-ϊί/Αασ-ι. ι^κ, ώ^ ρη νροι^.ηνύο'Λς β-β» /*ί 
ι^ο. ΑΛΑ* Οϊ ΜΑΝ. αΜ' «ία-ελθεϊχ «Ι; τ^'^ί -τί Ι^ρί^' ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝΛ, ρΐΔΙΠΟΔΑ. 3^9 

ΤΡΕΧΕΙ, συτοαρΥΛ^ι' τα Λ 1^$* ^λλ,' ίνα ταί<Γ^ μ^ι 
'οτίΗ χ^Ήΐρ υ5^ΊΌ$ -^ιλίίρϊΐί σν>χιρνΛ^ ρωματι γΛϋ- / / 157• ΗΒΝΕ ΠΑΜΜΟΡ'• 69 ^ϋ^ ΤΠΙΨΠΧ» 5\ΐφΤνΐΜη 
158. ΜΕΤΑΧΤΑβ' ΑΠΟΒΛΘΙ. 6/Κ #0^ΐλλίλρα• ΠΟΛ- 
ΛΑ ΚΕΑΕΤΘ02! ΕΡΑΤΤΕΙ. ΤΠϊΛλΛ ϊ?ί ΊΛ ΧΛλυονΊα <Π5 

ϊ?/ν οΛ^ ί ΧΛλώίοα ;0^ ^2^';^ρ«^«σα. αϊ ίμαν* ΛίΓ ^ 

ΟίΑτίΌΐς /σϋ^ρ^^&/, 3ζ^ ί^α^ι ύ}οζζ;ίρ ο^ Ίζ5 «<Γώ τ5 
;^ρ«κ;. 

ιβ4• ΦΛΝΕΐ. €4 9δλβ<^ ^ •π βράτρίίπιΐί, -Σίρατ^ν άτπϊ- 
?α^ 'ίβ/ άβατων, 3^ 'ί^ά^ τίΓ^ )8ΛΤθΓί τρττΜ^, ο2τζ9$ 
<'ρ60^ /ΐ«£. προ:δθΕΝ δ' απερτκοτ. /σς^τβ^κ Λ ρι 

ι(}5. ποι ΤΙ2. λθ)ΐστί^5Λ τι 'ττΌίίκηύ/^^η 

166. Λ^τοβ ΙΧΑ χρΗ ΜΕΛΕΤΑ»Ν. Λ ώί:^Γνοί α/磕 

<η, •ώ»ν χΛΐ 01 ΛΤ '&η[άλΜυ9 ^6(ν• άί το (Εύρ. 

Μΐί<Γ, :ϊ26.) 

158. ΠΟΛΛΑ ΚΕΛΕΤΘΟΧ. αλίτα. 
ΐΓολλά ίΓΐ ^ά κωλϋοντά «/ 163. ΙΝΑ ΠΑΣΙ ΝΟΜΟΣ, 

Χ3 / 3 ΙΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 

171• 201 πι:δΤΕΤ2Α^ κ^^'ΐα τηια οιωτ^χοΛ 'τΤοίίτπχ,ιΐϊΐ 

178. 2ϊ ΓΑΡ ΚΙΈΧ%• ΛίΟ&Λ\Τ!», 'ΤΤ» 60311€ν ΛίΛα<ί^ί 
180. ΤΟΛΜΑ, ξδνοί «ν '^ ξδν>»ί 7ϋλ/ΙΛ, Α» Τ7χ^- 

/χον, ^^ (ριλδϊν, ^ ^ )9 ττολίί φ\\υ: ολ^υα Λ 
μισιίν, Λ >^ )ί τίολίί ^σεΤ. τετροφεν, ί^ι. 

184. ΙΝ ΑΝ ΕΤ^ΕΒίΑ.:^. οτΓ» ΑΥ ίυσ£ωζ ττΛΊϋυτηζ^ 
άνπ τ?, α^ )8οΜ»ν -τϋττων. και μη χρεία, πολε- 
ΜΛΜΕΝ. >9 Α<.)ί τϊ οώτ^οΐ'ί'είά ο9^υ^η(Λμ^ήα^• 

188. ΑΝΤΙΠΕΤΡΟϊ ΒΗΜΑΤΟ:». τν ίσΟΤΓβΤΤξν χ>ίλχ»• 

3ί5ίΤ Ισυν βΜίίϋΟΊΌζ ί^ τητξω, οττίρ όίνα (58.) ίΐ^ 

•IV ΟρίΟν. ΚΑΙΝΗ^^. ^ίφεΤΛΙ ΧΛ) ΚΙΧΗ:ΕΗ,:δ. 

192. Η *2θη. άνπ Τν, 7ν5^95ο8«, ':άΓΒ Τ^ δ». ΓρΛ- 
<Ρ£^ί Η *ΧΤί1, 'ο κΛΙ /3/λ7Τ0ν. ΑΑΟΤ. ^ΤΓΟ 17)^ Ρν^Ο^ 

'(β7, ττοζ^ξ^^οΑ^νΐί ^%ίΛζ, ^ίτΰ >ίν<κϊ^ ττί^ λίο^• 'Ο- 
/^ΐ£5^• (Ίλ. ^Ε^. 462.) λοίο^ λΙ^ογο ρίτπ)^• οίταί Ή- 

195. ΕΜΟΝ ΤΟΔΕ. Τΰ θΛ>^α!Χ} ΟΗ, ί Τϋ Λ^μ^(^ 

ϋΌυ Ιφ ϊΐσυ^^ ιΐϋυ βίστν 'πί 7{^ί%^ρα,. γεραιοχ ε5 
ΧΕΡΑ• 70 ί^ί 870)• τ^ί^ίον οζύμο. (ΓΟν -^ϊζ^-Κλ/νΐΤ ί^ 
;^€£^ φιλίιχν β^ίν 'το <ί^ καινα:$ ^ίτιά τΐί ί^^'χ}^ 
ίιρττηα,ί, άντζ τν, κλ/να^ έσο* (χτίμΑΎΐζει <Γέ τπ^^ οΜ^τίν 

201. ΟΤΕ ΝΤΝ ΧΑΑΑ.2. 0Τ6 νχοί 6ίΧ^<$, ΧΟ] ^ί^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛίΙΝΛ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 3 ^ ' 

ί02. ΤΙ2 Τ,Ε ΕΦΤ. ^<ίφ^ί ΤίΟυΐ τη ΕΦΤ5. 

203• τιζ ίΐΝ ποΑΤποΝο:^. ^Λψ^ί κο6( ΤΙ2 ο 
ποΑτποΝο:^. τις ών άτϊ ^^ "^^ (^^ 'ττολβΰΰζ; ί οΙ- 

205. ΑποπτοΑΐ:δ. ερ>ι/^ί βί^ ταχή ί'τ^ολίζ. αααα 

ΜΗ. το ίζϋζ* 2λλ.Λ ^«.>ί ^ άνβρ>ί τίζ 64/Λ<, ρΐΛ ο^• 

5«ν, τν Λ ΐϋί'τοκ.νοαΣίτοί λ^γ^* ^'' Λ 0^ ]8ζ^νίϋ? 

2ΐα ΔΕΙΝΑ Φϊ2ΐ:$. ί 6ρΐ >^ννΑ <Γ64ν» *έ^ ΧΛ| 

217• ΚΑΤΑΚΡΤΦΑΝ. "^ΤΓδίΡ^Ο^ν Τν /^^ βίτπΤν. 
219• ΑΑΙΟΤ ΙΧΤΕ ΤΙΝ . €ϋ ΰ^^-Ή^ι^ γκύ^ϊζομ^^Ί 
^152^» *2^ 'Α9Λν(ΐΓί»ν τον ΟΰΙ-ττοίΤα, '\1;©'ίρ τν )Ε^>ί >«- . 

^λλ.* ο >€ Εύρί'^τΛίί τοιούτο^• α γιυυ ΤΌίΐζ ΙχΛΤτσχ τον 
ΘησίΕοί 'ν1;δπηέ9«ιζίί τύί 'ϊί^ τον 'Ά</^9ον άγνοίν^, 
«β(5ί τν μλνω^ουι το ^^μΛ• 

' 225• ΔΕΟΧ ΙΧΧΕΤΕ. οσα, ^νΚΠ, λί>(2ι?, 'Ο^ τντον 

229• ΤΙ κτρ:δΕΐ. τί τΤζί^ίσΈταί ί^ν^ ίρ3 τ^ 
230• ΕΗη προ^ίΐ. άκουσαντδί τα Κί^τ οώτον, 

ίί^ΐίσΐν οξίβνοΐΙ Τν Υ«Ρ<«' ^^ν <^ ί θ3ΐ7Γκ$ 071 

/σς^'Πζ^ ^^^^ίί^^^^ι το /^» ο^βαλβϊν /ιΐδ• ο* ίΐέ (ρασιν, 

Χ4 313^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝη. ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 

^^ ΟΈ* 7Χΐ^£^&^ (Γϊΐ ί^ΐνΛ'^ζφ ΜΟΙΡΙΔΙΑ <Γ^^ ΐί οζ 
233. το ΤΙΝΕΙΝ. λβΙ'ΤβΙ ί 5^, ϊν* Η, 5^ ΤΟ 

•π/Λύίρβϊν 'χΐ^ίρ βίν αν /πτς^Λοθγ. άπατα α* απαταπ. 

• ίί&^€<3ΐλλο/«ν>ι, φ>ίσϊν, ί ΛΛατΜ, χ^ ίηχσουμεαΛ έπ^^^ 

ατιατιχ^^; τζ^ ^οΛΤίατίισΌυηι 'ττρνον ^ρ^ν άντύϋ^ΜΠ^ χ^ 

ι ου ;^ρ{ν• Κο&ι α^Ι οΤα/ ΐβομίζμσι Ό^σ^^^^ί^^ οΙ/τόη^ 

τν, ΧΛ) ου η^ιςχηςβ^ €γ^ωκοτι$, οτι οααίοι^ ίίέχ^ 
μίουσμαοΫ 75»«τον *^ 3^ 5, (Ευρί-ίΤ. Ί'ΤΓ^ολ. βΐ7•) 
Η γλαοΓ ομωμ^ο^λ^ί^ >ι Λ ^ρ)ΐν οινΛ^τα^• 
>^ 6/Χίίνο$ ^ αΛατη9"«ί ωμοστ^. 

238. ΑΦΟΡΜΟ^ί, α/ρο^μλ^Ιζ. 

241. Το 'πίί Άντι^νΐίί ίζΰζ^σζίΤΚϋ» οΛ^ν, χοκ^ 'ϊΟϋ 
^ Χοζ^ίϋ το Τ6Τ^9ϊ^ν ά^δτου/ταί, ει κοί 'πχΙΙτηι τηί 

ο/^ί(ϊ4 ^^!^5^«^ ί^ΜΛμβΰΰζ τν '7Γοί>τπχϊ• κρ&ίτϊον >^ί/:) ^αοϊν 
ίΐ^^ά)^ τζ^ Λ3ΐ5ΐιολίί>«Λ χρ^σαςΟ^ τον Οΰΐ'ττοα^ -Ζίιροί 
Λυτϋϋί. 'Αλ\ά τα 'ΐίζβ^ΎμΛ'πχ, οΐύτοΓί ΟΤΧ ίν )ΐ5"ρ2 
*^ν, !^λ\.* 6ν ΛίοπΓ^^γίοι, «?ι ίταχφζβ^ΫΤΌ)/ «νοο| οώτιπί 
τίί^ ίλί6«νολθ>ΐαΐν' κΛ| τντο το /©ιζ^σι^ον ί Άντι^ρν)! 

^?λ)ί£5^• ΈτίΠΕ* /6^ 004/ ούτοι Οϋ ΤΓΛ^ΟνΤϊΜ, ΤθΤ6 ^315^*0- 

λο>ικΛΤ6^ν, κ^ «(ζζτρρ '^7Π)7^υιυ5ρο$ ο/κφί^ ία «^^ 
ο Οώΐ'τΓο^^• ΟΤΙ αχάίηί Ιί^ν βάίζϊί τα ίμΛγΤϊ\μΛΊ%" 
κχ%?Μ ΆϋϋϋμΛ^^ ης ί<η* ^ οιχ^νο/ΐαύΐ τ» ίΙ^μΛ'τοί. 
ΟΟΛν Λ 6ν τΐίΤί ύαίΙμΗ ΤΒΊ&ν οβδλίβθ-^ν ά^μ&• ΑΛΑ ΒΙΧ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΧΙΝβ. ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 3^3 

ΧΠΒΙ• ίτζΗϋΐ >ν *^ ^ ΑΛΛΑ ίπί ΐζ ΔΕ, Ο Λ ΔΕ 
ΛϊΤη τν ΔΗ, Τί^βΟνίζΗ Ο ΑΑΑΑ. 

242. ΓΕΡΑΟΝ. ΙΪ ΑΑΑΟΝ. ΟΧ τί ίΤΠ^δ'ΐν ν6υ64 ^^ 

^ ? ττα,τςοζ ^57»?ν^ατ. εργλν ακοντλν• τ^ άκου- 

247• οτκ αααοι:^. ΟΓλ άλ^οΤ^ ομμΛον» ο^ωσιχ, τί 

προ:ξθραΜΕΝΛ« άντΙ τν, ορ»(Πχ» τνιν^, «ν >^ «Γίο^. 
249• αχ τιχ Αφ' ΛΙΜΑΤ02. »ί αν ΐίίί ίίΟίνϊί άν- 

'?η£ΐ4349 οΙλ; άίν 71$ /σς9σα.)<ι^* τοΤί σνγΒνίσι. τον 
ΑθΑίΟΝ» 10 έξ>ί$• αηρ/<3^ τ αθ-λίον ΛίΛϊί κ^ρσα/. 
254. ΕΚ :&Εβ£Ν ΑΝΤΟΜΑΙ. λε^τΓϋ (>χε<ν)^, Τν' Μ, 

αντι δ^ ο ο« ο>ί$ 'ί^ΟζΧΛ^ισ^ζ ^ίμιο^ <π)< βνβ^ιν. οτ γαρ 
ΐΔθΐ:& ΑΝ. 7ϋ ίξίί* ού ^ ΐί^ίζ αν ά3•ρ5ν βζ$ττΌν, ο<χΐ^ 
αν (>χ^ιο^ν <{νναΐ70, €ΐ ^ο$ ίγ>{• 

260. οτ ^δθΕΝΟΙΜΕΝ ΑΝ ΦαΝΕΙΝ. ^\^* Ιμμ^οφρ 

τϋΤί λερ^σι ί^ίλΰνοτι' χίγμ^ Λ, •το άνα9^νο^1 τντον 5< 

262. ΤΙ ΔΗΤΑ ΔΟΗΗ5. <»ί μΛτΙυυ τϋ^ ^ΰ^ τΖί 
*Α9ϊίν3ν τί^ίΊΐ^σϊίζ Λ|>ίίί ^^ αρα (ριλροοττρ/Αα^ν ή^ «>ι, 
^5^ α£7α<ίέκοί• ?^ ο Κι;ρ3ΐναΤο$ δν Τ2§ ΤΒλε* τν Λιηι^ 
9^ ΑίπΛν• 

01/νέ)αν οο^'Π^ρβ<ν οιΛ μον)ΐ 'ττνλΐύ^ν• 
ΕΙ ΤΑ2 Γ αθηνα:^. ίτειί \^ Έλί« βαμο$ ίν *Α3?ίναί$ 514 ΕΚ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΛΝίΙ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 

267• κα/μοι γε ποτ. χίή μοι 'τπ^ Ίουίπ: '<65ί, ία 

270. ΟΤΔΕ Τα'ρΓΑ ΤΑ*ΜΑ. ^ΣίΛ ΤίΛνΖ 70 ΑΕΠΑΚΓ* 
ΤΒΖ. 

271. ΠΕΠΟΝβοτ' ε:$τι μαααον. μοΜον «ια%ν, 

272. ΧΡΕί' Η ΑΕΓΕΙΝ. ^^^^ Α^ζ^ί^ ^ "^ 

Χρί. Το Λ ΧΡΕΙΑ -τς^^νδ^ Ϊ§Λ• β9ΐ >ν έ /ΐ^«^^3 ί 

ο^παί^οι 70 ^«Α ού<ίδ7ϊ25'»' *β^3 <Λίλί» το σζωζΐίΛ]άφ€' 
(Οηι 70 Λ, 0*2^ Οθ6 αν 0>«νβ7ο, 64 ^1 )8^χ/ «ν. 
τοττ ΕΓΛ κααλ:^ εεοιδα. οτί <ίνΛ9εΛί /ΙίΛλλον »ΛχΛ• 
3«ν, >κδ^ ί<ϊ{?(Λίσα^ 

275. ίΐ5τ ΕΙ ΦΡΟΝΛΝ ΕΠΡΑ:$:«0Ν. 'ϊ' του τταηςοί 
^ονον λε^* (νού^ί ^^5 ^>ίοπν, 0ΐί/)ο6>ν^ « Λ ^ έί^τ, 
#σς97ϊα^ν 1\μλτ^ίμλΜ* <Κίλθν Λ, χ^^ 70 ^ΛΡ^Ον»! οτι 
ί>4νν>ί97ΐ' ^ί^Β Λο ΑίΛ(, 9>!σχ, )8ο»9ηΤ• ίί τι άγνοια, 3^ το 
^ϊτζ57ΐα%ντα. α;αΛ/να<^οο/. 

281. ΚΑΙ ΜΗ θεοϊ:§ τίΜίΐΝΤΕ:^. Ιτπ) ^τ;^ Πι/^ο- 

285. ΦίΙΤ03 ΑΝΟΧΙΟΪ ΒΡΟΤηΝ. "& ββλ^νχΛ λ^γ^ί 
/«κΤίνα Ο^φίΓ^Ί τίνη φωτΌ^ άνοσιον αν^ράττοΐί* «ί 

70, ('ΐλ. λ. 831.) 5ί}(^0ΊΛ'7Ό$ Κ&ΐ/^ύ(€ύ^, ΦΤΓΗΝ Λ, 

αντί τν, β(^<ίί/ξιν. βΤΝ οί:δ. σνν 7θΓί 9δ<!*'ί• » μη 
ΚΑΛΤΠΤΕ. άνη τν, /ϋΜΐ ^Ζ4&Λϋίλυ4?^ %ον^ ^ Ά^ ΕΓΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝί!, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 3^5 
^ ο?ον, άνοσίΑ ^ΟζβΤτοΰ^^ μΜ ίφίαζβ τυυς *Α- 

288• ΕΧΕΓΓΤΟΝ, ά<7φαΐλ>ί. ΙΕΡΟΙί, Κ^9*ϋ^• *Β- 

ΡΛΝ ονη:ειν α2τοι:6. €ρ6Ϊ Όφόίων^ ως ίςοή 'τπτη οϋυΊΌΐς 

ΙΌ ΉΧ/ρο^ οώζΐί τιαρ' Ά9ΐίνοώ(ί 'ζν/χχ.νειν• )?ν ^^ ή 
λρ>{ον, ο1 9 ^ν τΛ^ϊί χοίροι, ο^είντιν /^ιΛν )ς5ίκον τγβ- 

295. ΤΑΡΒΕΙΝ. «ΤΓΒ ^^ «^'^δ^ν 1».^ Άθ^ίνΟ^. 

301. 2ΚΟΠ02Ι ΔΕ ΝίΝ. αρ<9ϋ5 ί οίκονο^Λ, ύίίϊ Α^ί» 
305. Το'τΧΟμ' Αΐ:5θΗΤΑΙ. 70 >^ ονο^ ΟΰιτίοΛ^ τιαντα' 307. ΠΟΛΛΑ δ' ΕΜΠΟΡΛΝ ΕΠΗ. 645:6^ ΟΟΡ *ΐέ§ήτ 

>ύ]λυΒ'ωζ ^^^Ή^^ν, οϋΛτπ» μ^μοίΒ^ιχ^Λ %$ ή^ ϊν* τ;^ 

ΘΑΡΡΕΙ. 

309. ΠΟΛΤ ΓΑΡ ΤΟ :$ΟΝ ΟΝΟΜΑ. τίτΟ λΡ/61 Λλ 

οΜλ (ά/ταί* ττέτΓζ^ιχταί. κλτλχ :?οτ. λβίτιΐΒ ί ^ο^• 
'Ζβ^^ σοι; κΛυίΰν. 

313. οτχ ΑΤΤΛ. ΦΐΛθ:5. 'χρσιμοζ'" ο >^ ά^α^^^ί 

3ΐ6. ΓΤΝΑ1Χ* ορα. ί Λσμϊ\ΥΑ ^τ^ςβΟΈίσι, τα )ί5ίΐΛ 8ΐ6 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛίΙΝη. ΟΙΔΙΠαΔΑ. 

Ά)^^< Λ « κί^Αλνι, ν/ον Αίμον/»9βν 

321. ΑΡ' ΕΧΤΙΝ. Λ^ ^ ί *1<?3ΐ6)ίν>ί, Λ^ θΓ>ί 
ί9Χν; ΦΑΙΔΡΑ ΓΟΪΝ. ΤΟ έ^ί* φΛΛ(ί))Χ ^5)^091^:^000»• 

φοΑίΙ^χ Λ, άίτπ τϋϋ, ^οΐι</^. 

325» ΒΑΙΝΕΙ ΜΕ. 6^ Τ^ύΚΠν /^β ίψελχ^'^• 

325• ΑΤΔΗ, δ' ΑΤΤΙΚ. ΟΛ 'τίί ^ΛΛ^Ϊί α-ύτϊίί ίξδ^Ζ 

σο< μα^έΐν. 

332. ΕΤΡΟΤ2Α ΑΤΠΗ, ΔΕΤΤΕΡΟΝ. 70 δξϊίί* ϋΐζ^ϊ- 

οα Λττδ^ν• ίστΰί τρ δεύτερον, αΐ^* 'το Λί Μ0Αΐ:δ 

335. ίΐ :&ΠΕΡΜ* ΟΜΑΙΜΟΝ. Λίπ ΟΛ ΐϊίί ρη?Οί 

αυτά! 'ταϋττίν ^ννικτιν, ομοίίμο^ οαχ^μχα ΊΰίΛτΑυ^ ικ^Ρ^ 

ίΐ ΔηΑβΑΙΑΙ ΤΡΟΦΑΙ, ί^ν Λίλρνίτϊ. 

340. ΔϊοΐΝ ΟΜΟΤ. σοΰ 3^ ^Α.ψτνγ>τ^ζ• 

342• ΔΤ2ΜΟΡΟΤ δ' ΕΜΟΥ ΤΡΙΤΗ2« ο/ ^^ρ <£4• 

Τ^μζίγ^ηίί 7τν<3^, ^ ΙΰϋΤΓ^ς τξο^ον τίνα ό^Αλ/α- 
€αν»αιν' ΰ^^οντοί <ίέ ^ίτην, ό$ βΟχίΚίί 7ΐς>ί7>ί? ^ιΐγν^ 
^ί Α^ίι Λζ^ ^50^ '^ο Δτ:&ΑΘΑΐΑΐ ΤΡΟΦΑΪ άτζτινπιιςβν. 

844. :δΗ, προΜΗθίΑ». άντΙ τΛ, 3^ τί^/ ατ» 
/ζ^ϋνοιατ• ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΧ2, ΟΐΔίΠΟΔΑ. 3 ^ 7 

348• ΠΟΙ ΝΕΑΝΙΑΙ ΠΟΝ£ΙΝ• «^ V ΤΤΟν^Τν €4σΐ ί^ΐλΰ^Ι 
349» ΔΕΙΝΑ Δ* ΕΚΒΙΝΟΠ ΤΑ ΝΤΧ• ^(ίϋ Λ 7ΐΙ 

350• ,ΤΟΥ% ΕΝ ΑΙΓΤΠΤα, ΝΟΜΟΐ:(. Χΐ^&ιΜϋ τ^$ 

1^^ χ^ αν*/^. 'ίίίυμφοί^^ς^ Λ ο^ τ^ «τς^ι^ΑΐΛΐϋίτα 

" ο^ΛνΙ'ί»^, ία ιί4 ομο(ω$ χρανια.* τϋΤ^ ''Εμ»κ7ι• ίό 

" ομχτΐξοτίΐ^ζ 9^ ί/ίαν ίιοοωυσί* "^ ^' Λλ\«ν »^1ίν. ' Έι 

** ΐίΛΤΌυσι ^ 7ί$^'7η\λ&^Ησι)^' οί Λ 1ν^^$ χίρ τ οϋ</α# 

^^ λου^ οντη.^^ '^^ι:^^ μη σν^ραφέτηζ Ι^ν ]σχ>μ^ψ<νι ορ<• 
μΜσΜί^ ΤΌί, μορ Οί/ΚΗΊων έργα ταΐζ γΛΛίζίί του άί τ 

*' ^6^ *έ^ ο^κ^^Λλαν ^βρβίν ία ^ορτίΑ, ίλ$ Λ ^ί^ 
ττχ^ Λ ορταί 69^σαί ουρειν 3(54 τοί^ /ΐ^ <$υο </^- 3 1 8 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛίΙΝΠ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 

353• ΛΙ ΔΕ :ξΤΝΝ0Μ0Ι• 0^ οΛλφΟϋΙ» >Τ Ο^ ><;• 
362. ΚΗΛΙΠΟη» ίίΐυΤίΌί^ηΌί. ΜΑΝΤΕΙ* ΛΓ0Τ2Α• 

τ«ι γη οΛβίν». 

375. ζιιτοτ:ξΑ τιΐΝ :[εΗΝ ΤΡΟΦΗΝ• ίτν\ τν, ιία/ 
σκν ^ιαλταν• Δΐ:^ γαρ. το ίξϋβ* ίι$ ^ρ ου βουλ9μαΐ{ 
αλ^ίΤν. 

380. ΠΡΙΝ ΜΕΝ ΓΑΡ ΑΤΤ0Ι3&. <!^1ω «(Ταν ^0- 
ΚΡΕΟΝΤΙ ΤΕ. ο ΤΕ ΤίΚΒΟ^αζεί, 

382. ^κοποϊχι. μ£τχτχίι 'βϊν, ου ρϊ/^α• 

384. ΑΑΙΤΗΡΟΤ^ μίΛζ^ζ. ΑΑΙβΕΙ^ΘΑΙ, ίη0\3^0^• 
388. ΤΟΝ ΠΡΟ^βε ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ. ΙΌ χ ίΚΙζ^Οέ/- 

-ΙΒΜ, ΟΤΙ ίϊ/^εσβι/ΐΒ^ν (ρικπ τϋν Πολυνβοοι. 

391. το ΚΟΙΛΟΝ ΑΡΓ05. -ττοΜαρ^ 70 Άρ)Ρί κ<ίΣλ/ν 

Ο 3ίοιλον Αρ^ί » 3(5ί'η»ΧΛΐααντ «τι. 

'Εκ, ]έ Έριρ^ονί» '7Π)7ϊ/Μα9ζον 6β^€^ κ«£$ν 
ΑύτολίΛίον, '7Γολβύ)ν χτίοίνΛν <7ΐν<ν * Αρ>ά* χοίλΛ. 

ο/ <Γ' Ιξον χ,οιλίίυ ΑΛΧ6<Γ^μονΛ— - 
375• ΣΤΡΟΦΗΝ, ίία/ατ/ιτν. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 3 ^ 9 
393. η:$ ΑΤΤΙΚ αργό:». ά$ οωτ(Κ^ ^ 'τί '^Αργ^ 

•\ΐ23Ρ«^«ν• 'Λ^^^ ΤΙΜΗ έίθ' ατΒ /ζΰ09ΐμο^ ί\ί?^. 
'Ο/οί^• ('ΐλ. 7• 288.) 64 <Γ' Λν 6)1404 'ημίω Πρίχ* 

)Μ®^ έϋ^'Πς^ν /ΐ1 Η άνΤΪ Τν ^ '^• 70 4 6|ϊ)ί 

•ντο^• €ωτίχ€ϋ 71 το ΚΛ<Ι):Αών ττέΛν ττ/^ί χ^-^ίξαν, § 
75 Άρ)ρ^ ^Ζΰζβ^ 8£^νον )β<ζίν• ίλψ(»(7ων -πι ώχΛώί, 

α/ι»^ (ΰ$ €ωτεκ^ ίι /ος^$ ουζ^^ον το Αρ)ρ$ «σ»ν» 
ίΐ)Λα/ 'έ^ μέγοι ουυζήμΛ, 3» το ΚΛ<Γ^α?ν τπΛν τ<^5ί 

395. ΟΤΚ ΑΡΙΘΜΟΕ ΑΟΓίΙΝ. Οϋ />ί6χρί λίΟ<ίΰν ^Ώ^• 

399. ΛΡΑΝ, ^ζ5>^ίϊ^. 

402. 5Β ΤΟΐ:δ ΕΚΕΙ ΖΗΤΗΤΟΝ. ο/ ^^^ΰΒ^μΥϊΐμΛ'Η^ 

σΛ/υ^οι ^ίφασιν οι/το' *' Χ(>ησμο$ το<5τοί ^^^νεν* 
** ίττοτ^ρα» άν ο Ο/ίίτπκ^ ίΌζ^ο3>^τΛΐ, τντο» χ^ττκπ/ν• 
" νί ;^Ρ*ί Κί^τοι ΧΌΐνο)β ΎΌϊζ θγ^ΛίΟζ^ ΟΤΙ ^ βώτοΤί? 
*' /Χ6>άλ«ν Κ5^>δ?; αίτιος, δάν /αιι ^α-ψ^χτιν οώτον 'έ^ τ 
*^ νάζ^ί*" έ€»λθ)ΐιία/ Λ οωτους /χΛρτ^ρία ^>ίσοι^ 
^ σϋ7??Α<Ρ6αί τινο^, >ί ττοιητν. ετνοια^ χα1»ιν• ίνΛ 
€υνοϊΐί (ΟίΓοΐζ. Έν τοΓί άνΛ7Κ9^*ο^ζ5*ί ^^^ άντιρ^οί(ρά?ν 
^ίψΒ^ ετ:|οια:$ χάριν, ο 39 ^'' '^^ζ^ομ^Υϊμαησϋυ/υ^οι 394• Π ΠΡΟΣ ΟΤΡΛΝΟΝ %α;£ΐ)(Γ£ΐ, ?ζ τζ'ώο; ουρανό•/ α^ι^ψ- 
ΒΙΒΩΝ. έΙ ιχ,Ύΐ^ξΤερον α^ηυ ιτρο^ ώσΛΐ την ίριν. 320 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΑίΙΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 

ά Άμφηςυύία" 

'ΕτΓβΐ <ί^ βλ^,ςοί^ ^ τζ/^ ^** Τ^ΟΖ» 
ΈΆσΏΐωι άρχϋί• 

408. ΓΕΡΟΝΤΑ Δ* ΟΡΘΟΤΝ ΦΔΑΤΡΟΝ. ΊΟν αΤΙΟ^ ά 

412. 2τη:^:»ι, ^τοα4<π0σι• οπίΐχ κρΑτοαι 2θτ> 

^τπ»^ %2ίαι στ. 

414. Κ£ΐΜΕΝΟΤ. ανΤ4 (<^ ΟΟΟ^νΤΟ^• 

415. κ£ΐΝθΐ:$ ο ττΜΒο^• Ο τομ&ύς £ύζΐ/^ ο 
σοί, )θ6/νοΐί ]8Αου$• αντί τϋ, 'έ^ |ό^ ^ 5α-»}ο^^α/, 
Λ/9ΐ/χ>ίσοίΛπν ο^εϊνοι. 

416. κα/ν£τ θεοτ. ο<ον '^τ»^ αν τ(^ 7αιτΐτ& <Γ(!* 
ναΓΠ) μα^Τν ανθ'ρ'^π»^ αν> 9<<α$ ίίΐυίμΒωζ Χ^Ρ'^» '^'^^ 

417• προ:$βΕ2βΑΐ. άντ] τμΙ» );5^τοιΧ4α%(. χαΡΛ:^* 

«Ι^ Θ»ΐ€5ν. ΜΗΔ* ΙΝ ΑΝ 2^ΑΤΤ0Τ ΚΡΑΤΗ,^ξ. μχΛ 

<β6ν <η οττου <£ν ααυτιχ; οζ^σιάσι;^* λβΐ'τκ^ <Γέ 'το ιαν 
ρ^μα* ^ ^>9ΐΦ χοιν» 79 πΡοΧΘΒ:ιβΑΐ νοβΐ« 

419• ΚΑΤΑΙξΚΙΩ^Ι ΘΗΒΑΙΑ, ΚΟΝΒΙ. ΟΙΟν 0# Θ)ί• 

€αι^ μβ 'χωστ>υσΐ9 ίτ^βζΐυ ^α-'ψχ/αιν• 

420. Το'τΜΦΤΛΙΟΝ ΑΙΜΑ. Ο Τηί,Ίςψ>$ ψΟ^Οζ• 

421. ΟΤ ΜΗ ΚΡΑΤΗΜ3^ΙΝ. >Τ)Ρία/ 5»^^ Α« ^ 

Οϊ&ϋας* ου ^άψναί μβ ο^ Θ^α<^ -ττοτέ* Ό ίΊ μη ι ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝΏ. ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 321 

\ \ '^ 

422• ΤΟΪΤΟ* ΤΟ μΜ Ι^'υΛΑ^^ ΟΈ. 

423. ΠΟΙΑ2 κτνααδαγη:^. ίομ^ αΛΎΐα4 '^'ίομ^ς 
ΐίσονται ι αντί τοϊ, '\^σ^ 9*2ν ; '\^σ^ *Ερ/ννυαν ; 
>? Χ^Ζΰ^ τινοί; 

426• ΑΝΔΡΛΝ ΘΕίΙΡΛΧ. <0^ Τ 9ίαρ2ν Υ^ΦϋΟΌϋ^ 

427. ΕΦ' ΗΜΙΝ. άντΙ Τζί;, Λ' €/^-€. 

428. ΟΙ ΜΟΛΟΝΤΕ3ί. οί ^««ϋ*• 

435. ΕΝ δ' ΕΜΟΙ ΤΕΔ03ί. ΟΙ^ μ9^^η €Ίΐρω ΤΟ ΤΙ- 

«'>). κα/παναιροτνται δορτ, Χ5-Τ ^\\.ί)λύ)ν βτται- 
65Ϊσιν. λ:5 σττ' αν. εΙ ;^ ο^ τϊ €μ^ ί^ασίΛ τ^νοιτο, 

442. ΟΤΚ Ε5ΧΟΝ, ΟΤΔ* ΗΜΤΝΑΝ. Τα ίψ δΟί/ΤοΤ^ 

οόο ί'τηίρκίσα.ν* ώυν τ^ αύτίίΓί το- ί^ αιτττΗί τϋϋτο 

ΑΟΝΤΙ ΤΟΤΤ'. ΤΟ Ο^θρ<δ6?νβ01. 

449. .ΟΤΔΒΙ2 ΕΡΛΤ05. ΤΌυη Τοίί έρύίΤΟί ούΛίί )148 

£7?οί6< ^;ΐϊλ5^ϊΙσα|• του '^^τυ^ηΐν Λ ^>ισζν. ο μοχθοχ 
Μχ ΠΕΠΛΝ. 'ότη %μο$ «ν τΡάτηΐζ^ς. κα,'μανθανον. 
2τί ο^νοι '^ύϊσαν τπ-ν^ντα ^β τον ^ί'/^ϊ'• 

46ι. τα δ\ ορεινοί, οι' Λρρ€ν«ί «Λίλΰνοττ. τοτδβ 

2ΤΜΜΑΧΟΤ• Αντί 7Ζ)ϊί, βμΟϋ. ΕΓίΙ,'ΔΑ, β'>6) οΤιΓ^. 

470. ΕΑΝ ΓΑΡ ϊΜΕΐ:δ. 64 νμ&ίζ σΤ;^^(Χλ\βίθβ />ίΟ(, 

€ΛϋΤίΗ5 σϋμζίίΛλέΑ^• ^>κ^οί ^^ ?ν, ω^ είροιταί, ω^ 

Υ ό-^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΛΝίΙ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 7^ί7Λ τον ΓΓβλρτπϊννϊΐσκικον τζϋλδ/ΜΛν, βίτί Χ5^* ^Πζ^τ. 

475. ΕΠΕΙ ΔΕ ΤΗ2ΔΕ ΓΗΧ. 071 ^ Λ σΐύζ^ '\1;σ'ί- 

τΐΓ!^7ν, ΥνΛ ίιτίον 7Γϊί$ Ινα>):ί ^ΛίνΟίΤΟ. 

478. ΠΡ05ΕΝΕΙ. τ^ί^ί ΥΓ)ριυϋ >^^ μοι, ζύζ φης, 

6^* 3(3ε< ^^?χ05 7'^νϋν, νΒΠ)βι«^ί//ώ> ίταν, Ό λδ>^, 7Γα>ίΛ<η 
480• ΚΑΤΕ2ΤΕΙΨΑ2. οίον, κ^^Ήτιατ^ίΟ^, ^;τϊ δ^9β- 

ά^όί»• ΆΜλ^ ΙνΑΤΑ2ΤΕΨΟΚ, ί^ί^^ΧίΤ^^^^* ί<ί ^" 

Ήίρίδϊν αφί'/χυ* εαν ίί >^ά^ϊΐ^ κλτε^τειψαχ, οϊον, ίζ^^- 
ι«ρ» Τ 2,εμνζύν4 

482• ΕΗ ΑΕΙΡΡΤΤΟΤ. οξ άβί'νώί '7ΠΙ>ίί^ ?ίί^ρ ΰψΜί^ 

^ Οί^ττΰ ρ^ί ταΤί ^δοΐΤί •7Γ0»7»σΌν ^ί:ΐί τ χ^αττίραν, -Τϊλϊί- 

484• ΟΤΑΝ Α£ ΤΟΪΤΟ. άντΙ τά;^ >^ 07%» άρώ»ί«ψ 

485. ΑΝΔΡθ:5 ΕΤΧΕΙΡ02, ίν7Τάλ9:μου ^^ Ίΐυυ μ^ 
σαληψν* '^ τ^ν Δοώ^ιΐλον ίι ίνα/ροζ^, ^α^ οϋ Φερ^- 
ΧΐίΛίί ^«(Πν Οντ»• ** Μ>ΓΠ«ν( Λ ίΦ Έρβρ^'β!^ >^ Ί?ί• ΕίΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΠ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 3^ΐ 
" νάί γγ^ετΛί Δα/<Λιλθί> ίφ* ου ο ^^μο$ Τΰ^ΖτΜ 

" ΔΛΙ(ί^λ/Λΐ< 'ΑδτίΥΜίπ/* ΔΑΒΑ5. ΊΛ «ΤΛ ^ΙΚΠ ΤΟϋ 

7ϋζ ΊΌυυτα.$ ε/) >ί ταί /εις^ί^ίΛα τίνα ίτΐίρίβν «(^ί'^ρ^»- 

488. ΟΙθπθΚί1( ΜΑΛΛίΙ, ΛΑΒΑΝ• ΟΙΟΥ ςΐλίΟ^^ ^ 

Ίψασμ^ λ^οων ίΐψν ί βρια» *?Εψν• αττ Λ Ί^μμα^ 

ίλδ^ν ^Λ έρίΛ, 3^ Τίαρ' Εϋρί'7Π<Γ>ί• (Όρ. 12.) 

490. προχ πρίΐΤΗΧ Είΐ. <σ£9ί ιία» άνΛΤολία/, ^ 
-οίέί τον ορ3•£5ν• 2(5^ 7^ «Γ)) ^ ταί (>«:5^(π(^ /ος^ί 
ίλίον ^ττοιϊντΒ, τ^^ζί^ Χ) ίν ^Ηλίχ/τςφ (426•) 

Το/Λΐίτα τν ;ια£^ϊ70ί, ίιιίχ' Ήλ/α 

ιςανται. Κζ^^τίνοδ; εν Χειρανι* 

^χη %€ρ(π αϊνον μ£γχ?\1ω. 

491. ΧΕΛ ΤΑΔΕ. ΤΟ ϋΑ&ρ ότίτζ 'Τ'ΧΪ κ^τπ^^ ^; 

492. ΤΡΐ:$2Α2 ΓΕ ΠΗΓΑ2. άνΤΙ τί* -70 ίί^ρ "ώπ> 

•ί^ιω» νηο^ν. ΤΟΝ τελετταιοχ. τ νςϊζβίν χζβτιίΐζ^. 

494. ΤΔΑΤ02 ΜΕΛΙ52Π^ υί'ΛΊΌζ Χ^ μέληΟ^* λβ4- 

Υ λ 3^4 ΕΙΣ ΤΌΝ ΕΠΙ ΚΟΛίΙΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 

/&ίλ€Τ06| Λ λίγβΐν 70 μελί/^ΛΤίν. μηδέ ΠΡΟ^ίΦΕΡΕΙίΤ 

495. ΟΤΑΝ ΔΕ ΤΟΤΤΛΝ. ΟΤΤΧν Λ ΊΛ^ ^Λ$ ^//^ 

496. τρι:δ εννβ* αττη.. τς^^ ο^υηλ ^1%)$ χΛανίδ 

498. τοϊταΝ ΑΚο«Λΐ. ίΛβίί <ίν ίχΰσΌϋμι τ ώ- 
ν2ν• μί'μ9>^ ^ ταύτας μαϋ^πΐβ, 

40^ 02 :ί,Φ\:ζ ΚΑΑΟΤΜΕΝ. Λ5 τ^ίλίΖ/υ^ αίτνί^ 

σβτπφία. εΒ ετμενλχ ^τερνλν. άντέ ϊί, μ)ι ^ ίτη- 
^ολ3ϊ?, ^!)Λ* «νΛα^δίοΐί. :δτ γ αϊτο2• οίον, ^ συ ^ίτ» 

502. ΑΠτ:5ΤΑ ΦίΐΝίΐχ. άνιρο^ςο, άντί ΤΗ, ίρΙ/ΐΛ χ^ ι 

φησι' μεταί γ> ίίοιτχΐΰυ; τλ ι5£^ €/^«σι, >9 ^^^5^ ^^ 
α "άι^ Ήαυχ« χοίΤζίγιυ^οι %ασιν αύταΤί, ος^ι^^'^^Ρ 

' χριίν Ήσνχα Ιίζ^ {ίγύ)9 τϊτϋν οϋτα 3ϋίλΛ/ντ6ί ΰ^ 
* ^ίζ2 οφημΜΐ^^ (Ζ 70 ίβ^ *βί /ο^^ 7ο Κιμύνιζ^» 

502. ΛΠΤΣΤΛ. τΐστίχ^ί ίτ,λονόη. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚόΑίΙΝΏ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 3^5 

504. ΠΑΡΑ^ΤΑΙΜΗΧ. ^^ Κ5ί5«ρ5δν77. ΑΑΔΛ5• μΛ) 

508. Οϊχ ΟΔΛΤΑ. ΟΤ/. οί' ο^'οί, (^^^^ άνυςτχ.* οίον, 

ίί' /;Μ1 όροίν• 2ΦίΙΙΝ δ' ΗΤΕΡΑ• 67ΓΒ< /Ζ2^β4ρ>Γ/ν6ν Ο ΧορΟ^, 

3^ αΜοίί οξείνΛΐ 'χ^^ερ ο£;ίτ? τον χ^ι^^μΛΊ '7Π)ί>ισα«ΰζ> 
μα$ 4*50»» 3^ Ο^γχνίσΌίν. οτδ' τφπγητοϊ γ ΑΝΕΤ. 

^Ιτΐ^ ΧΟίνΟϋ ΤΌ ΕΡΠΕΙΝ. θΓ>1 ί^^νώϊ βχ^ζζ,ΐν ί)ΐώ ρ^ίρΑ- 

517• ΧΡΗ '^τΑΐ μ' εφετρειν. ^^λ 'ίςζυ^ί χ^ κξ^^ 
Τ^ίτβολίμαιΤ 

ΤΟΤΤΟ ΒΟΤΛΟΜιΑΙ ΜΑΘΕΙΝ, ίν^Λ ΤΟ ίί^ρ <βΐν, ίΐ^ύΰζ 

αν Ηίί3^» 

518. ΤΟ'ΤΚΕΙΘΕΝ ΑΑ:ίΟΪ^. ΤΟ έχϋί^ν ^ί' ί\(ΤΌί^ 7^- 5ο8. ΟΔηΤΛ, άκϋΓΛ, Ηΐ-ίΐ;. ζιΒ. ΤΟΎΚΕΙΘΕΝ, κλτλ 

Υ 3 3α6 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝίΙ. ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 

ρ<ά0ν τντο μΛ^σΐ}. ην δε τοτ χπανιν τιν' ιχχη,2• 
αηι τν, 6* Τι τ»ί έΐόγσϊως <χγνο^$ Όί^ τον τϋ^τον. 

521. ΤΟΐ:2ΐ ΤΕΚΟΤ^&Ι ΓΑΡ. ΟΤΛν ΤΙζ '^^^ΰίίξ γ^ίοί 

523. ΔΕΙΝΟΧ ΜΕΝ. 'τίίί *Ιθ3^^ν)!^ '^ζ/τ^ςϋυΰτίζ, ο Χο- 
^ €ρΛτ2, τϋν Οΰ^'ττοί^ι, >^ ^νισί* Το ίτίΤ/^^ειν μ <5^ 
άνΛΧ4ν5ν 7Λ 7ϊπλ5^ι συμζίτΓΛ, ί^^^ρ^'ί' ομά>ί Λ /ΧΛ^δΓν 
ν^θυμα τ)ΐν αίτίΛτ τ^ί ητνψ^ι^^* χ^ ΚαΜίμΛ^' Τι 

526. ΤΙ ΤΟΤΤΟ. οίον, Ή )8»λ£ΐ '^οΒ^ζΟίϋΙ^^ ΤΧΧ ΔΕΙ- 

ααια:^. 'α^ τϊΐί Ιγΐϋ^ιφρτΛ^ σοι άλγ)ΐ<ίένο5 >^^δ«$ Λν 

529• ΜΗ ΠΡΟ^ ΕΕΝΙΑΙδ. ρΐ, /Ζίζ^ί Ί^ί οϊίί ξ€»«ί<> 

σου *^ 6ρ>Λ άγΛίίΚί Χ5^7α}<ΐ7?ί* ^*®^^ Ρ^ ι^*™ '^ 

531. το ΤΟΙ ΠΟΔΤ. 70 ί^λΗτΆον Τ^βΰά^^ 70 7«ί 

534. ^ΤΕΡΚΟΝ. ί)ραί/ ηδζβο'^οϋΐί ^ ίΤνίλρνοτϊ λί• 
>^* ϋ^ Μ^ ^3Γ59?Λρ?ί τΖα; Λπτατ ά-π'&ίν. ΚΑ,'ηχ γαρ 
ο:$θΝ. "τΤί^^ομΛί ΛλονοΤί €(*? όσον )β«λ6<. 

540• ΑΑΑ* Ε:δ ΤΙ• %^Ρ>ί<'^ <^ί ^^Λ»<ί'« ΤοΙ Τίε^•* 

7μΑ70&; 

^(^3• ΠΡΟΣ 8ΕΝΙΑΣ• γράφεχα/ι μ.η ^ρ^ζενία^ τάξ *«• ΕΓΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝΩ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 3^7 
541. ΟΤΔΕΧ ΐΔνΐ2• ίιγ>ΐί^ ^ίν έΙίΛ/Τα ων έ'ττρΛ'τΙδν, 

71 ΤΓΟλίζ €}ΐέά\ΐσΜ μϋ τ>ί τ» }<5:ί^« ΛΤ>ί. 

555. ΕΠΙ2ΤΓ0ΦΑΙ ΚΛΚΠΝ. σιιυα,Άζ^{<Γ{ζ^ 'ΤΤλϊΙ^Ο^. 
56ΐ• ΕΔΕΕΑΜΗΧ ΔίΙΡΟΝ. ΤΟν >α/^ν ΊΤί μΛ^Οζ^ 

ο μλγττατη οψξλΰ^ Ρν^^ζείν* άντι <Γέ τν βίτΓδΓν, μλΥΚ(/χι 
οφζλΰν 6>ω τιαρα τ 'ττοΜωζ οξαίίρδτϋν λ^€έΐν, ίίΐ©5 άρ)ΐ- 

Χεί', ΕΠίΙΦΕΛΙΠΛ ΠΟΛΕίΙΧ ΕΚΕΔΕ2ΘΑΙ. 

574. ΚΑΙ ΓΑΡ ΑΑΛ0Τ:6 ΕΦΟΧΕΤ2Α. 1\ί$ ΤΤΟζ^ΐα^ 

» Τ^-^ρνΑ 6νο^ί τώ /Οϋσ^, οίΛ» 3(5^1 67π τν ^α^τ^οί ου 
>^ λΛιν. 

578. ποΑΑΛΝ Ακοτίΐχ. ^>ί9ϋ? Ο .Θηοάί το ^£ 

585. προ^τροπΗχ\, ωφίλ£Μΐ^^ 5 ^βϊςρο^ίν. 

589. ίΐΧ ΕΠΑΙΔΕΪΘΗΝ• 70 ίΐ:δ άντί τί ΟΠ. 

θο8. προ:δΦθΡΑ, ηΰζ^<^ΧΜ9 Λαι^' 'το Λ δηαλ- 
:$ΕΤΑΐ αντί τν ίνίλά)37ί(7^. 

6ΐα ΤΑ ΑΟΠΘΐ' ΑΪΤΗ,, ^ίψβνίία ΤΑ ΑΟΠθ' ΑΡ* . 
Αϊτή, ΤΑ Δ* ΕΝ ΜΕ^„ Η ΑΗ^ΤΙΝ Ι2ΧΕΙΧ• \ί ζκ» 

71 ^Οιλίλϊίσϋϋΐ, 5ί ου φς^τπζιας. 

ι ΑΙ / 

6ΐ2. ΕΝΤΑΤΘΑ ΓΑΡ ΜΟΤ ΚΕΙΝΑ. 2^ '^ Τδλ^ί^, 582. ΣΚΕΤΗ, ΓΟλη. 6ο τ. ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ. γρά(ρ9^ 

585. ΠΡΟΣΤΡΟΠΗΝ;, βογ ται $ιΆχ£Τ0ί{. 

Υ4 328 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛίΙΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 

αν ά(ρβλ)!9ΐισΐςθα/ 'χΐ;»** ίμου, ο^ν '^^^χ^ού, ζϊντα 

613• ΑΛΛ* ΕΝ ΒΡΑΧΕΙ ΔΠ. ^ζ^^^ ^^^ μ^ Λ»'- 

β29• πα2 ΔΗΤΑ :&* αχ. τηίζ <ίνίτΛ οΣα/, ^>υι, /«- 

•70 7ΐα.1?θκ,7ϋνον ΚΥΛ^ ο Λ (ρ>ΚΠ• το ΘΕΙΟΝ Αϊτοη 
Ε3ΑΝΑΓΚΑ2ΕΙ τίτΟ 'Χίζ^'^. 

632• ΤΗ.ΔΕ ΠΑΗΓΗΝΑΙ ΧΘΟΝΙ. άντϊ τάί, 'ν^δΤΟ 

646. ΤΑ ΝΤΝ ΕΤΜΦαΧΑ. οίΙτΤ» >^ «V ^^(^ ®*^• 

ζα/οΐί )^ 'Αθυναίοίί. φοιβο^ :δΑΦΗ5. αντ: τν, άλ)!9?'^> 
«^ 3^ "θ/Α»ί£5ί* ( Ιλ• ^^^, 404.) 'ζτίΐψίμ^οζ σοί^α «Ι- 
τΐϋν <ντη τν, ο£λ>ΐ7&ϊ^. 

657% ΕφΑΐΝΕΤΟ. άνΤί τν, ίνβφ<ΧΛνΒτο* ΎΌΐόυτΌν '^ 

659• τοιοτδ'. φ/λΡϋ Λίλρναπ. δορτεενο2, ^ίλδ^' 

ί7ηζαα»%ηηζ. Η έτπτζχ^ίκ^ί ναίί, άνΤί τ«, ί 3^ '^^^^' 
^ιιοίί <Ρ/Λ)ι.• οτ ποτ' εκβααω ΧΑΡΙΝ, ού Χ5ίτα^ν5 
τΐί εΐί αώτον ^^ην$3 ^^λΚοί 7(^ οα. Τΰυ 6νΛντ« λΙ,'5)^ 

665. :5Ε. τον Χο£5ν• νιν. 'τον Οί^ττοα^. εμοτ 
:ετΕΐχΕΐΝ ΜΕΤΑ. ^{ς ΎΌ ί<^ <ί^ίλονίπ. ΕΤΝΟαΟΜΑΐ. 
ουμττζβϋζομουι, ωξ συ ββ\α. 

674. ΜΕΓ ΑΝ ΑΕΓ012. 3Τ)Ρΐα/ εΐ ίΐ\ζΙΙΟ Χ/ίΑ'πΤν τ 

ί^|)3ν ιν^αΛ Α^αηί, ^^<ζ α,^ <ϊί*'ρ>ί^ λ^<ί ιίί θ'- ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛίΙΝΛ. ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 3^9 
"ηα^ Ο^Ι^/Γζ/ζ^^. ΕΙ 20Ι Γ ΑΠΕΡ ΦΗ.Χ. βΪ Ιμμ^Η 

6^6. ΤΟΤΔΕ Γ ΑΝΔΡ02• Ιφ €ζω7ΐΖ ΤίϊΤΤοίπΤΌίΙ Τ^ν 

Λ7ξιν ό Θ>ισΈυί• 

§77• πατίΐ^δΟΜΑΐ. ου 9Π<πν, (ριισιν, ^'Π^εϊνοί/ σι 

Οίχ αν "ΤτΚβο^ ?<3ΐ^ζοι$ Όρασαί μ£, γϊ \αγω 'τπίΈνσαί. 
680. οκνο:ε, φοβοί. / 

682. ΤΟαΔ'. ΤΟΜ? τ« Χοζ^ϋϋ. ΟΚΝΟΪΝΤ ΑΝΑΓΚΗ. 

ού ημαοντΌ^ μο(, ει λ^ζ^ τν ^0^4 του ζωτυυ σαυτ)^^ 
λε)6)• ττν φοζα/υ^ο)/ γ^ ίνίγκλί ^^μυΊΌυ λεγίΐν* οτκ 
ΟΚΝΕ Ι, οϋ<ίεν ΛΛγλ6. 

690. ποΛΑΑΐ δ' απειλαι. άνπ 'πΖ, 'ττολλοί αν- 
θ-ροί^οί ':ΤοΛ\α άτΛίλίίααντϊ^ ς^κ ^νμοί, τι^-^πΐζ τον 
θ'υ/^ν, 30^ τ^ν χ5^έ9?Γ/-5'ηχ νουν αοίζύ^^^ογτίζ^ ΒΤίουσαίίο 
τ άτΓίΐλίν. 

693. ΚΕΙΝΟΙ:^. ΤϋΤ^ Θ>ΐ£α/θΙί. ΤΗΧ 5ΗΖ ΑΓΛΓΗΖδ. 

λίνττα >ί 'δ^, ίν >ί, 'σε^ τιι^ σ>ί^ Λ'^ύΟ^ζ, >ΐ7«ν ^τιανο- 

700. ΕΕΝΕ. ω ζί\'£, ω Οΐίνττα. Ή α^Ι^ηΐζ/ζϊΐ ^ 
Χοζ^υ /σς?^ το ίγ/Μμιρν τ^$ ^ζ9^^> ^ '^^ 2οφο- 
χΛ^^ 'ό^ το ίί^ον ίτίαπϋύΠΌζ ^^Λζ^ττίρίτζκ^ν, 5 7^5^- 
^υ£5ν 3& ύΰΛκον ί^έλοί. τον άργητα, τον λ<ί^κ67^^ν. 
ΜίχτρΕΤΑΐ, >γ;^, οΛί 3•ρνίν5σα. ανεχοτχα κι2:ιον. 
Γ\1;;ζ3Τίρ ΒΜτΙυυ 'Ι'^ΰσυί, τα φντον, άνοί 6χ«α«. τίν ίαΦ• 

685. ΟΚΝΟΪΝΤ ΑΝΑΓΚΗ. Λίά(Γκ6ΐ)' ίΐίλονίτί• 330 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝΩ. ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 

ί^|• αίΛ 'Τΐίν, άνα δ βίί βχ«ν• ΚΑΙ ΤΛΝ .ΦΤΔΛΑΔΛ• 

^7Γ^ κοιν» 70 ΑΝΕχοτηδΑ.— — ΑχΑΛίοχ. 2^^ τΖο/ Λι- 

βνΠίΙΒς 'Τ^ <Ρ!>7^• ΑΝΗΧΕΜΟΧ. ΤίΟξ^ ΊΧ) ΌμΜξν/^τί' 
(*0<Γ• τ . 4-10.) 

«V ]ή. αρ »τ (χνε^ν 3ΐα6< ^ίν^ο^ ι^^ν α^παγ, 
θ2τ^ ]α»ν ^βλίθ$ (^Λβ^ν άχ,τϊσιν ^οίλλεί'. 
715. ΝΑΡΚΐ»ο:δ. οι ίίί. \^απ>μΥΛμΛ'ησΌ^μ^οι ^ί* 

Χ5Εί ^ "9^^^ 10 ΜΕΓΑΛΑΙΝ ΘΕΑΙΝ ^τ' Ο/χΑ\(01 βφηαυζ' 

ίτω^ ^ Λν άρ5(ΛΤον «ν τανταΐί οντϋί ςιφ^^νωμα/ υςξζ^ 
£ί >^ οί' ίαν'δ^• Μ^-^τϋΤί Λ νο>Γπον μεγαααιν θεαιχ 
•3^ 'ΐ^ιννυΛ»• ίβ^ ;^ 70 χωρ/ον, οΐ' 2 ?ν ο Οΰίτπ)^, 
οώταΓ^ άνείτο• ατι Λ Έρίννυα^ν '^ το (^φί^ωμΛ^ <ί??νίν 
ο^ 0^ Εύ(ρορ<ί»ν ^ησι• " ΤΙζβΊνζ^ Λ /αν ^(πτΤ^ζ^ 
^' Ιφνί>^ίΑρΙυυ οΐμον Έΐμ^Ι^ζ άρ>ίδ^ ^'^ϋττ^^Λιι Φορ- 
^* χ^οί νο^ρχιοοΓΟίβ 'θ^^ϊΐφίεζ 7:)\.οχ^ίμίί)Λ.ζΓ ισ^ς Ιτη 
ποΕ^ τοΤ^ μνημοίσιν οτι τιΚ^ςοι/ ο/κ,φίαΊΌΐΛ* 5» οτι 'Τίυ 

2νο//Λ <7:α/α%6(2ο^«/ 70 φι/τον οώταϊί. 'Μ.ϊττοίΓη Λ τον 
ναρ)α<λΓαν ^^^νβΐίν ^^αΤν άρχχΤον 9Β<ΡΛνύ)/.£Λ βρ)ΐ 5 2ο* 

^ν, %α.ζ άρχχίον <ίΐφαΛ'4ΐύμΛ^ ΠΎίζ Κορ)!^• τι ΛΓΤτσπΐ 
#77 ΟϊΡ^ν 5ί τον ΙΙλθϊ57Τί)νΑ ζωτίυυ αρτιαίτα^, 7θυται Πίρ- 
5?η7θ• σν^λίγυοΌυ^ οίίυ φζίσα ουυΊΐω τον νΛρίαοσον Λρ^ 
|Κ;ί^νο4> «ΤΒ 70 ΛΡ2ςΑΙ0Χ 'Πί'ΤΟν δν^Χ^ί /©ς^^ίί^^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 33 1 

•ίον, ο νΐί ΰϋυτί} ^νμψ^ ^φί^ωμΛ^ 'θ)(»ιν ^ συΜ)ΐ<ρ3Κνοίΐ# 
ΡιΖ^ις γοιιν φαοί ίλ^ %άί$ άν^ινοΤ^ ρι κ^%ρηο3ζί ^λ\Λ 
1^ ΊΰίΙ$ 9ιβ3"Ό^ορ<Λ^»ααΐί τΖμ/ τ άν^ινϊν 9Έ(ράνύ>ν άτίΒΐ-. 

μλ^γρΙ}ηη$ ς!^ν ^^^Λνον* Λ' λ ί(5Ρ| τι Δίριτε^ /σς^^- 
ο9ΐ36/ ^ύτΖα^ ^)ΐσί. ο ΤΒ χρτ^ατγη:^ κροκοί. '^ 
3οοη« •70 ΘΑΛΛΒΐ• τοί ΤΟΥ ναρ)ααΓον τμ Δ>ι^α»π?4 "^5^^ 
ημουσι ιντο ουμ^ζ^ί'ίΐέί, οτι χοίν τϊ Νίο^» ο 2ο^ο- 

νυν τϋν λί^ρν ε(να) -ττίρΐ τζί ό^τιμ^ηςοζ <ι^ΛνωμΛΊΰΰ^* ^ 
<ί^ Λ τντο ίί^ον αν ία/ί ΧοφΦϋ\£ου$* τοίζ -β άν^ινο^ 

718• ΜΙΝΤΘΟΤ5Ι, λί^υσι τ? ρείν• κιίΦαοϊ ΝΟ- 
1ιιαδε:2« κ/ίίνο6( υο/ζλΛ^, α/ ίίαπρρ ^ίτανεμο/υ^αυι χ^ 7(^ 
ταρρίΗΟϊ^ 'ϊ'^ν >^^ ''^ Ιλιαιν 7ηι>οα η ϋυς ο Κ)ΐ^«Γ0ί 
ί;π?ί^6€Ίαί λί^ί <Γ αν τον «ν τμ Ατ/ίκ,>ι, ου 'τον βν^ 
ΤΪ Κα<Γ/ία4β(« ΑΔΛ* ΑΙΕΝ ΕΠ ΗΜΑΤΙ. ^^λ.' άβι α^* 

ίιμ^ςβ^'ν, φησιν, 'ί^Γοοτβ^ ο Κηψισοζ. ακττοκο^. '^γνψ 
ζΰχνητ^ ^τηίωΐί 7% -ττίίίΛ ίζ^:!! εγτιοίρίΛ. ^τερνοτχοτ 
ΧθθΝθ:ξ•' ίσυν '7ζ§, γήμου γή$, ίτητη^ί^υ, δ ί«Λ«;^ιι 
^Λ>νο$* μβτα^οριχ^^ ^ 99 ^Ρ^^ ^ ^^^^^ ?^^ ^^ >^^> 
^Λ ^«Λάίίνί χ^ 6ορ6Α, τ^^ά'ΤίΤε^ τϊάλιν αύ;)^ν, Τίς 
9ΐνά• το Λ ολίν, 7Γ«Λ«ν ντηήοτΒ'ζοια 9ερν»χίί ρ^ονρί^ 33« ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝίΙ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 
724. ΝίΝ. τ9Τβ Άτ]α*!ν. 

730. ΦΤΤΕΤΜ* ΑΧΕΙΡΛΤΟΝ. ΟΤΤ ίτζΙ^^ΥΤΌ Τ ΙλχίΜη 

ΧΕΛΝ βώτίΧ,ί ΦΟΒΗΜΑ Τϋϊί τΓολβ^οίί >ίν4θα/. Λαιx^β- 
γφρανι μορίαιν» Άθιινηί^ ^σαιτη^^ ύ^ Άν^τκνν ^, 

ΔΑ ΙΩΝ, ^0Λβμ4ά»ν• ΠΑΙΔΟΤΡΟΦΟΤ ΒΛΑΙΑ:Ε• %)Ε^ 'Δ/»« 

ο2«,• - * * * 'Σί) <Λ κλάΛν 'πίί ο# Άυί^Α 

τύί 'Η£^ίχΛβΙ<Γίί4• τ Λ μ#ρΑ<νν, 5^ τα^ ά^ί'^ί. Ό Λ 
ο^ ]ΐ4θρί<νν γτρο/υβρα, ίΐίίχΟυυι φησι. 

734• ΤΟ ΜΕΝ. Το φΐηο'ί τ1\ζ ίλ5ί«ί4. Μοριστ 
ΔΙ02. Μίριον Δ/λ βΤτΓβ τον δτιο'ίΐϊΐν «3^ μορ<4νν €?ναι2>• 
^ ί?ζν ό λίγ,ο^ροί Μομο^ Ζ&υς 'Κψ *Αχβ^^μιαυ^} 
&ί φησνί *Α7Γολλοί^ι;£5ί• " Πβρί "Αί^ιΛι^Λτ 'ί^ν ο ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝΩ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 333 

λαοί, ΊΟί^ ο/ΧΒΐ μο^ιαοί ττα,ρχ το τη$ άΆη^λ^ ιβζβί 

743. ΕτιπποΝ, ΕΤΠΛΑΟΝ. ττΒφ οσιητ ο Κολί^νοί 

. -ϊΠΜ. α πΑΐ κροΝοτ. 06^^ ^Αο: Ποα^^ΐ^Α Ός^»• 

τηίφ φησι *τηζ οηοώ^ ο Ιξο^οχΛιί^* ο ^^ Κολά}ΐ^^ ΐ'τί^ 

749. ΠΑΛΤΑ, Κύτ^Πί• £ΚΑΤΟΜΠΟΔαΝ ΚΗ?ΗΙΔΑΧ• 

αχολΰΰ)ί^ζί ΟΤΙ ου^ Ν)9ρ))'<Λ$ τπητροοντα άστ9• 

752. Λ ΠΑΕΐ::ξτ επΑΐΝοι:^• ί Άντι^ηι ιανίΛ 

τον Οιϊτ3Τ0(α/ ^^ ά<ριχ.τοΐ| ό Κρία^ν, ^ μ^ ^:7Χ$ β^ύτον 

759. ΕΙ ΓΕΡΛΝ ΕΓίΙ• ΧΧ^ρϊ ιΛίλίϊίτΐ; 

7βΊ. ΟΝ ΜΗΧ* οκΝΕΐϊΕ. ον Τίνα, ίμ^ Λ}λΡνα77> μ^ 

771• ΟΤΝΕΧ* ΗΚΕ ΜΟΙ ΓΕΝΕΓ• άνττ τν, ΟΤΙ 'ΤΓροσ- 
7/5. ΕΚ ΔΕ ΤΛΝΔΕ ΜΑΛΙ^Τ ΕΓίΙ, Β}ω /Ααλί- 334 Ϊ^ΙΣ ΙΌΝ ΕΠί ΚΟΑΛΚΛ ΟΙΔΙΠΟΔΑ* 

ψί σι Χ5ίλ2, οσω^ερ ^64<;ΐ)ν ίλγα ΊΌΐς σΌΪ$ '&λΆϊϊ* 

779• ηρο:5πθΑθτ μια!^ τϋζ Άντϊ^ΡΛϊί* άλιτ^ο 

788. ΑΔα' ΟΤ γαρ Ε5ΤΙ. ύί^Β σΧΤ^ωμΛ\ζ 64^ α|ιο^ 

794. 11 ΠΑΝΤΑ ΤΟΑΜίΐΝ. ω 09 δϋλο^Ανέπ λϋοίί 
καν8ρ><ϊ βαλώομ^Β. τι τάπα πειρα^. βχψηυΗ^ς 

801. με:5το2 ην. ώ>^ 'έ^ τϋ^μον' ο '6^, οι^ 

χ€^ ΟΤκ ^ )|'5«λρν ^6ϋ>ϋν* Το'τΝ Δ0Μ0ΐ:βΙΝ. ά Θ4* 

ζαΐί ^λΰ^οτπ. ΓΕΝ05 το ΠΑΝ. 70 ΆτΙοοον. 

809• κ^Αΐ τοί το:ξΑτΤΗ ΤΕΡΦί:^• χ^ συ οΐω βΰλΗ 
μα ώ^ρτ^τπΓν μ») %7\ΰ)/^ 
. 814. ηδονη:5. άτπ ^ντ^ζ «Λίλρνίπ. 

/ 819• ΠΑΡΑΤΛΟΧ, άνΠ Τν, Ο^ α>^θΙ^• ΠΟΑα Δ« 

:δοι. ^ '/νχ α< Θί^α^ ά^λ^^βί^ ίσο»^ ο^ ται^τυ^ 'τίίί 
54?^ ΑΧΑΙΤ02 Λ, άηζ τί, ά£?^9ΐζ>ίί, ίναιτκντΌζ• οτκ 
Ε5ΤΙ 501 τατγ\ « ^ζΣίζ^ήστί(§^ί ίπχ ο σχοτη^. 

825. ΑΡ* ΟΤΚ ΑΜΕΙΝΟΝ. Λ^ » -^δΟν σ» -Π* 

*^ζηονιυ^<ί. βν τοίΤί Θίζοκί οδ^5 ΦοίΒοτ τβ κατ- 
τοτ ΖΗΝ02. ^νΜ >^ Ο Ά'τιοΜαϊν ^ο^^ί. Διο^ λ^ν^^Λ- 
ν«ν τνί ^Α<ιμΰζ, οΰ$ Χ34 θ9 Ί^<κλ«Λ ^>κπ, >^ Α^ι>- 

820» ΑΝΑΤΟΣ. γξίΛρ1α\ ίνΜΧος, ^τΌΐ άναΙτΊ^ί, αξ^ι^ιοί^ ϊ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝΩ, ΟΙΔΪΠΟΔΑ• 335 
^ *Α|«9©^ν)!ί 'Ήρακτιν. τποβαητον, Ογχ, άλιι9^^> 

834. ΠΟΤΕΡΑ ΝΟΜΙΖΕ^• άνη 1^, ώ "τφ μ^ -«*• 

5?ρ9«ί σΒ μΛ?λα9 συ £\^ςι^χ^Ζ^, ί ί>6ί. 

β37•' ηείθΒΐΝ• ^$ ίο οιχοΤμ^^ σοι• τοτ:^ πε<• 
αα:5• τ^ί ^ί:^ τν Χο^ίίί. 

839. ΔΤΜΑ ΧΛ, ΓΗΡΑ,• τκ^ϋ^^μχ.» Ο '^ί^ ώπϋΛίΜ 
'^ VI άκίΕ-ίαρ^ί ί^χρ' >»ίρ«^ /ι^Μ• 

641. ΔΙΚΑΙΟΝ οπα* Ο βα7\θ/^5^/ο^ ο/κ τωχιος $^^ 

842. ΠΟΑΑΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΙΡΙΑ. οΜο '(έ^ 7:0 ΐρλΐ/0&« 
|»έίν, ]^ βέΛλο ,Ο ΤΛ ανς^7ΧΛ|Λ λβ76<ν. 

844. οχ ΔΗΤΑ. 701^ 9^$^Τα ΟΕ ού ^ΥΜ^ Χ$ϋρΐα λέ* 

845. ΠΡΟ ΤίΙΝΔΕ. 9^ ^ΒΟ '^'^ Χοζ^• 

847. ΜΑΡΤΓΡΟΜΑΙ. μλγΧΌζ^ Ύ3^ ΤΟυσΛ. Η1Τ 

849. ΤαΝΔΕ. τ :ά7Γ^ Τν Χοζί^/• ΕΑΟΙ ΒΙΑ,. βΐΧ-• 829. ΣΤ0ΜΩΣ1Ν, ^«νί- 833, Ζί>ΜΕΝ, «•'Γίτί, ^^ζ/ 33^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛίΙΝη, ΟΙΛΙΠΟΔΑ. 

850• Κα/νΕΤ ϋΙΝΔΕ. 3^34 ^(^^ '^ λ^^δΐν ΟΤΕ 615 
857. ΤΗΝΔΕ Γ Οϊ ΜΑΚΡΟΤ. τί64/ ^ Χ^ΤΤ)Ρ^Ιυυ <Λ}- Τ^οττ. 858. ία ΕΕΝοι. τδ} Χορο! φψρχί. 

862. ΤΗΝΔΕ, Ά^ *Ανττ)ρνία;• ΤΙ)Τ$ άκ^λ^ν^^ίίί Λ 

' 866. ΤΙ ΔΡΑ,:δ £ενε• /σζ^^ τϋ)^ Κρ/ονΐΛ βλκ^ντα 

ι 867. ΤΗ5 ΕΜΗ:δ. άΛλ(ρ>ίί >^ "Ιβί 'πίί ί/ίίίί 3^'> 

/ 

)-ίΙΤ)ΐρ. 

8/6• Ε1ΡΓ0Τ, ^ϋλδ^'ίΙ», ^Ρ'{^• ^^"^ ΜΕΝ Οϊ. ΟίΧ 

Λ';Γ64ρξο/<3^. 

878. ποΑΕί. ^ί 'Α3?»ναί^ Λιλρνίπ. 

884. ΟΔΟΙΠΟΡΕΙΧ. (ΓϋΙ <Γ' Ο^', « Κρβάητ, λ^Λ 

άνΑ;:^ρείν οντκ^ίν• εναιρεται^»ενει. .τντίέίΐ, )8<ν 

'ΤΤΟρ/ΕΙΤΧΚ 

890. ΠΡ02 ΒΙΑΝ ΠΟΡΕΤΟΜΑΙ.. ίτίΟγμ^ΙΛζ Λί τίϋ 

895• ΕΚ ΤΟΪΤΟΙΝ :&κΗητροικ• ΟΑ. τ 9<0^''^ί 

906. ΠΟΑΕΙ, ΦχΓί 'Α9^νΑΐ^. 

915. ΜΗ ΓΑΡ ΑΙΔΕ ΔΑΙΜΟΝΕΣ, μΐ) ίφω^Οζ >4νθί- 915. ΑΙΔΕ δαίμονες. θδΤ^ν /^ε α^ωνον ΑΡΑΣ, ψα^ £1Σ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΑΠΝΩ, ΟΙΔΪΠΟΔΑ. 337 

μϊω ύ$ Ύο χοί,τΰίζ^οΟνίΐ <7?. ΨΐΛΟΝ ΟΜΜΑ. η)ριιυ την 

92(5• ΧΡΟΧΛ, ΒΡΑΔΥ5. >^ά(Ρβ7αΐ ^ ΒΑΡΤ3δ, 

931. τανδ' αρ' οτκβϊϊ. ταυτία/ <ί^' λ^ ΟΤΧβτι 
^'ο^ι^ '^λιν, 64 συ -πίΐίτϋν αοίαζαί. 

934. ΤΑ Γ ΟΥ ΤΕΛΕΓ. ^"^ Λ λζ^/ί/, ύ ';ϊλ>ΐρά^4 

Ι^^τχ ΤΑΤΤ ΑΝ. 6ί Τίλέαζύ, 7Λυ$ αν βιΛίτι. 

937• ΑΝΕΚΤΕΛ• άνβ^πο/ «%) >αρ ^(101, σκΑ'ϊίΙίχ, 
φιτηυηου» ίψπ \ί «ίΐ^έον, ^ίτπϋΤΒον• 

9-41. τι:» ποθ' Η ΒΟΗ. σοφω^ όί/αν ^χρίοαίο τη ο<- 
κονο/α<36, αίτϊ Αία^εΤν τ Θ>Κ7ΐα τα >«νί^α, /Ζ2τς?ί 'πλΤιρ 

ίζ^^Ζα/ 67>*7^ο&*/ ρίνυοηΰί τζνο^ ΘΑ:ξΖ0Ν Η. φλ- 

954. ΘΥΜΑΤηΝ ΑΠΟ, "^ •3^ 9*/<π2ν. :£ΠεΥΔ£ΙΝ 

ΑΠΟ ρττΗΡο:]^. ίνη Μ^ ω$ ί^ ε/^ςΒί οι^ίίαΛ'τοί. ρττη- 
Ρ02. ίηι τί)^ ίΟλδ^υπι^• τ Λ οξ)ΐ>ΐίσα.^^6ητ α^αν- 
'τοίν Πζ^ιξι^ανη^ ΛϊΐβΤ οί^α^ίνον ^ί^ι^ίνΤοναι, άχουων τ;) 
ηΐζ^^ί^^. Οίον *2^ •7Π)ί2ν δ' 7(β.λυμμΛ. κνθα δι^το• 

Μοι. (ν^ ^^^ ^^'^^ ^"^^ ^^^ 

96ο• Δΐ' οργη:ι ηκοχ. «1 3δΐ' ίΐ' ορ>^ί ίλϊίλν^δίν, 
βν ΊΒΐυτγ ΤΜ οργιι, >ι$ «ν 01/7©$ άς(0$. 

©63. ΤΟΤΤΟΙΧΙΚ ΟΤΚ ΑΑΛΟαίΝ. ίί ^ΤΤί ζίν^/Ιζ >ίί$ 

ΟΤ ΓΑΡ ΠΟΤ* ΕΗΕΙ. άο ίΐ/Λ'^ησ^ί >^ ΟΤΓΒΙ^βνί ^«^ 

97^• ΠΑΡΙΜΆ2ΑΙ ΒΙΑ,• ΛΥΤΤ τϊ, Χρί'Π^^ΛϋλΛ οί- 

Ζ 338 ΒΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΑΧΙΝη. ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 

τν» β^^Ο^^Λϋοαν* ί/>ΐ6Τί Λ αν άτιοι^^, ^ι^«τϊ97ίααν^' 
τιαρβςτί^Λντρ Λ λέγυσίί. ΆλλΛ$• •π) πΑΡΐ:ζΤΑ:$Αΐ Ισυν 

^ /^^> ^^ Αινο77θΐ64 τα τΰυ Κρέοντος ό Θνισιυ^ τη 

984» ΛείΛΝ ΟΤΚ ΟΏΑΝ. θ€Χ ά^ΤΟΛ 01^10$ Α^Ι^- 

νέο^α^• Τ)9ν θίβίυυ ίϋλ^οΐί, 0.1^6%^^* άΛ^ύνα ίϊ τα• 
^ι$ϊϋ 'τηλττϋυ ά/χαρ7ΐα# 

989• ΜΕΤΟΙΚΟΙ ίηι τν, ένοικος* » >ν αιΐτ© τν- 
70 70 μ/ί7Όθθθ$ί ωζ ίιμ6ΐ$ φΛ/^> ^ρ>ϊ&ι' μβτοοοΰ^ <Ι^ 

τ οώνϊν 6¥ *Α')^ίμ£μνοηΛ (58.) λ^αιν οστΛί* ΤώΛ 
/Μ^τοίχΛν• μ^ηΙίΗΜ$ >^ βΤτπ τ^ ?λΐίίλ5ν 707Π»ν τιί^ οι!»νϊί$ έχϋί, ίγη Τ8, (Μ'οιχ^^ 994. ΕΓα Οϊτ' ΑΝΑΧΔΡΟχ. τΐω ρ)ΐ7ορε(α# 4^^^ 
<ΡϋΛ5^ξον, Βΐ Τ μ )(5ί77;^ρ)ΐ/2νττίίν («/^ »^ ^τ^^ Χ5"** 
<Γ^ τίνα θ¥^μ>\\μΛ^ χ^ ττΛνυ ώλρ>α ο/ξ^^ρ/οτχάΐν άιτπρβί 

997• οτΔΕΐ:5 ποτ αϊτοϊχ. τν^ 'Λ37ίνΑ«ί^. 

1000. ΓΑΜΟΙ ΑΝΟίξίοι ΤΕΚχαχ. τπιρ' οσον α&^> 
τ36νον 'έζί τΐω μ^ηΐζ^ 'μ}αμλ\ΗΧ^$^ αρεο:& ετβοϊαοχ 
ΠΛΓΟΝ• ^Λιν Λ ώεοϋ>\θν οντΛ τον ' Λρβίον τια^ν• τϊ- 

ΤΟν Λ ΧΘΟΝΙΟΝ βΙ'ΤΤβΤ, 0<θν «ΤΟ^^Ϊί 3^ €3Μ^70^Λθν4, Ο^'* 

ρίο>• ΐίχ, ά^ οί <>ξίΐ>)<ιτοί^οι οίον^, τια^ δ τ»^ ί^' ι 

1 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΛΝίΙ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 339 

ζο/υ^ζ ο9 (υπά 'νΐ;©© τ ρ^ν* ί/). χθονιον τάιυυϋ^ 
τ οα^τΰρ^ιτΛ• Χ^χ {Γ* αν τ *Αρ60ίΐα>Ϊ7ΐν )3βλίν• τον 
^ ΠΑΓΟΧ εΐί Τ*Ορ^ν /ΙΙ^τίδΐίΧδν• βρ)!^ <ί^ ττ^ρι τίίί 

* '/ ι 

1009• βϊΜΟΤ ΓΑΡ ΟΪΔΕΝ ΓΗΡΑ2. θΓ56 69Ζ, ^νΚΠ, 

ο Λν3^ραΐ'77ϋ$• άΛνατον }^ρ *ι6^ ζδντΑ αν5ρύ)7Τ0» ^ιοτ» 
^^ ^ίίπχ,ίθ^• Τούτο Λ )^ τίΛζ$ίμΐΰθϋα$ λέγίΛ, οτι 

7ΐζίί$• οσω γαρ )4^9^^κ8σϊ, τον 9*'/^^ 2^μ^ί<^ϊς^'* 

1015. α ΛΗΜ* αναιδβ:^• βίκ^τΛί Τίίν άν^^ι/'^^οραν 
ιος^ί τβν Κρέοντα ΟΤλ ^ώτ» τ« Θικτκ»^ ττδ^οοιχ^ν, 
^Λλ* άοϋ τϋϋ ΟΰίττοΛ^• ί Λ αίπα /οζ^Η>^$* Χ3Α 

ίτπχίίρίοΈί^• τδ^ ;^ οντ^ ο Οΰι-ττο^^, βί' τΐζ άκ^ίβίί 

1016. Η 2ΑΤΓ0Ϊ τοΔΕ. ί'τα] τ>ί9 ί^λφίιυ <π)?; 
λοι^^ρ^^• 

1020. ΜΗΝΙΟΤΧΙΝ•, Ο^^ομ^Οϋ. 

1032. ΑΚΟΝ, ί άχ.«(Πθν. ΜΗΤΡ0:5 ΔΕ ΤΛΗΜΟΝ*. 

δ €^5* μΜΊξος Λ γοίΜΐ^9 ω τλΐ^αον, ονο>?5 ομοΛμΜΟ 

1056. ΑΕΓΕΙΝ ΝΟΜΙΖΛΝ. ΤνΤΕςίν, ί%ζ^μθί 6ίν• 

ιο6ι. οβ* οτχΕΚ. έο' /δ^^^Μ^λ» το οτι ουνεχα^, 

Ζ 2 340 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝΩ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 

Ο β&υτϋ» ΰί$ ο, άσ οψύ^Φ ει τι2 γη. αγνοα^, φικπ^ 

1071• ΟΙ Ε3ΗΡΠΑ2ΜΕΝΟΙ. οί 9βζ3^;η)ντ?ί Κρίοντο^. 

1078. ΑΛΛΟΙ ΓΑΡ ΟΙ :&ΠΕΤΔΟΝΤΒ2• ΑλλΟΙ !Α^αΛΟί 

^^ίίωχασΐίβ μί^^. επετκονται. ιίγητ/ οί ^ζβΐύττοηΐζ. 
1086. ηι^το:(• ίτη ν, τπ^ιυον* Χ5^^^/<ρβι ^^ 'Οί 

1099• ΕΐΗΝ. οβι ΔΑίαχ. ό Α^ Κρ/ων χ^ ο θη(ηυς 
ά-τοιλ^ον• ο Λ Χο£5^ 'νΐ^ϊ^νοβϊ τον Κρ6ον7ϋ& ου •ν}ΛΡ' 
ίά^ιν, ^^λα Α^Μ» ττνο^ /ί'€5^ί 5ί» ΤτΚ'^^οί 'τηυ ^^το- 
•7ΐϊΛί;ίΐβνβΐ{• ^^ τντϋ οΤίζ/ οΐ τν Χορ», αλλώ^ί •π 3^ /5ΐς?- 

βΐίίέ/ 07Γ» ο(!| συμζολΛΛ χ^ ουι μ^ νΐ) ^Λ\«σιν 6σΐΰ9«/* 

^ (ρααι»• Ει^^5 βίο^τΚ^κ 'μνοιμίυυ ουυ'Ρ^. επιχτροφαι, 

1102. ΠΡ02 ΠΤβΙΑίΧ. άτ^ ΧΟΐνβ ΤΟ Α1^ΤΑI2 λϊ»- 

'3ί?*ον• λ«^ι <Γ' άν ηυ^ΐΛ; ίχτΓΧζ, τον τν Πϋθιου Ά- 
'ττυΜοίνοί ΐδώ?Α:«)τ την ο^ τζδ ΜΛ^^αχ, ο9δν 3(3^ Ήΐ» Χορρ. ΕΠΙΝ. εΤθ* ίΓΐ}ν οιτο\) τας εν μν^ηρίοις λααΐτά^Λί. 

λαμζύ^βη- γάο ζη μ! ψιλβί β ^α, χα) καθβίττβ^ χλδκτί κΛ«** 
Κ-ίέίνν ΊίΛρο(,γεγ(^ν£\\ ΛΑΜΠΑ- λτ^τίπχ]. ί ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΛΝΛ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 34» 

" (ττπτης^ αν ΚίώνχΛ ΛντοΤ^• 9^€4 Λ Ό μίντίζ, ο^^ 
^^ φμ ΊΛ ι^ς άΒλφίίζ τίΌμ^ΤΓψΛ γΜίΙ^2 χ^ %ω^\(ί 
'* τζψ/ίρι^^ θ9 ΟίνοΗ χ$Α* ί^<ΐΗ^ >μίς0^^ ά ί^ Π(/- 

" ^ϋίζ^'ημ^Λ ^«'βι ο /Λχ,νπί δ/^ δ λ Μ4ζ5^^Vι Δ>ί- 

** ρΛ4> ο^ τ^ ο^ Οινο>ί Π«;5ί6ΐ' 'πίί «^ άς Δϊλον, ο1 
" τώ^ Μ<ίς^ωη Διιλ/ω." *'ΑΜ4^ί. προ2 πτβίΑΠ• 
^5 *βι Μοίζ^ί^νΑ, ου 70 Τίχήχί^ 'ιβϊν. ααμπα^^ιν 
ΑΚΤΑΙ2• 7% χΒΤψ ^ΕλώσίίΛ τέλη φησι^ ^ ιΐη αν 
λδίμτηυην αχ^ς Λ^ύ^ν, ^Τ$ λ^μ^α/^ορ^αι^ι 9^ Κ5^* 

<Γο&^, «ττ^ρι 6ΐν Α,νχυλ,ο^ φησιν* 

Δα/ΑτΤραιάιν οςρα^τταίαι Λ^μτπι^ <θ€η4• 
Αλλβ^• ιτ«ρι '£λ^&άΐνα* ά'τπ) τ οί^το^ι α τόϋ ζ&α/ςτί'- 
^^ΐζ Λ^μτιά^ν* 

1104. ΠΟΤΝΙΑΙ• Ο} Ο^ψΛφίζ^. ΤΙΘΗΝΟΤΝΤΑΙ> 

Ιτημύ^βυηχι, \^4 «^««ντΒΜ 9ί^7τώ4. τέλη Λ, «ιλ^ 

110& ΧΡΥΧΕΑ ΚΑΗΙϋί•. ί'Τ^Η αίρρηΤα ία /Μ<ΡΙ(ΙΛ, 

ΧΛί ΐϋί^ά'ΤΤδρ χΛβκην ί 7λ2αι«, Κ5ί'^*λ)Τ3τΙα|, ♦Αΐ^ίρ τώ 
ί«ι οξβνετοοείν. προ:&ποΛΩΝ• τ ινπλβ03α«Ί(β?ν. Ζιτπϊ^* 

ογτϊί^' 647ζ^ «Γ αν ττίί ^< ας«Λν ινιοι ^ος^τϋν τον 

Ζ3 54* ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝΠ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 
Δηίίτπΐί τ^ί; Τρί^ολδ/Α», Ευμολ-τΤον •7Γοίηαα| -ία ^ν 'Ε- 

^ξίφ€§ί ουτοί* " Κ<ΐ7ϋ{ΧΛ!σαι Λ τία; *Ελ(^(ίϊνΛ ί^- 
*^ ρ3σι, Ός^^τον ]2 τ«ί βώτυ^να^* ετζί Θρ^ίΚ^^^, ιν? 

** Κ5ίτ' 'Ερβρ^αί •7Π)λί^ιον." Τιν^ί Λ ^Ασι 3^ -τδ» Εί?- 
μολτΓον €4^ρ64ν τΖο; μΛ/ησιν, τΐα^ συτηλαιυ5^1ίν χατ 
οΙίοκτπ» οί' *Ελ^Ι/σϊνί Δ)ΐ^ΐ7ς^ >9 Κορίί. *Αν</^07ΐ«χ μ 
(ίια/ >§α^• Οϋ τϋν Είί/Λολ'ΠΌν ώρείν τΐο/ μνησν, ^ 
ά•7ίθ τ»7ν Ει;]Μ.ολ'Το» τΓ^-ίίΙον >«^ναΤοΐ• Έϋμολ'ΤΤΗ ^ 
>«ν65θ«/ ΚίρϋΧΛ* τ5 <Γέ, Εϋ^ιολτΓον• τ» Α Άιτλ^ϊ!- 
μο/ τ3 «!δ, ΜοϋσαΤον τέν -ττοοίτία;• τ« Λ, Είγ^λ-ΛΌ» 

£ΓΡΕΜΑΧΑΚ• ^ίφΒχαυ\ ΟΡΕΙΒΑΤΑΝι ο/ονεΐ 'ΤΰΥ 2^^ Τ 

1114. ΤΟΝ ΕΦΕ2ΠΕΡΟΧ• '7Ζ)ν Αί^-αλβον (ρ)κη• χβ^ι 
>^ ττίίτο ^ν* ί^τον 'ό?ι τώ <Λΐ!|ώ« τούτου• ΤΚ^Λλί- 
γυσι Λ ;^ρ/Αί τιαρ* λ μαίλιςχ εϊχ^Ησι τΐί^ αυμζ$\^ 

^Ιί^δί^ 'ΐ9ρο^ δ'ν τγ Ός9^ •7^ατ»χ«ν «ςορβΤ, ««ί* 

ΙΙΙ4. ΗΠΟΤ. β νοίΤ^• αρ* ητετρχς ΊΤρ^οΊΤελΛξβαΊνιΟΙΑΤΙ" ' ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΛΝΠ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 343 
ολο«• '* Άτζτ) τντν Λ 'βώίί Κολάν» /α>^ τ Χβΐλχ«ν 

** 'ΕλΛσϊνα τα ^ν ί^κΐϊξβΚ' /^χ/κ '»ν λρ^ιι τν /σς^ί 
" άνοίτολιιν τώ Αί)θίλα»•*' Ήτοι οία/ τ^ν χ^ιλκ/^^Ζα/ 
λδίατ τηττ^Αν, ί τον Αι>«ιλΗΛ>ν λίγει• ό Λ ν2$• ίί^ 

ΠΕΑίυ&Ι. >§οί^€7αΐ ΠΕΛΑΖΟΤ^ΕΙ. ^ΟΙΑΤΙΔΟ:^ ΕΚ ΝΟ- 

Μοτ• Οί>ί, ίιίιμοζ η^ζ Ά'ίΙίΧΛίί, ο^ιν ί0ΐ> ίο Οίη%^* η 

ημουσιν^ ας ημίίσιως κ^^^^|ιΛ(Λ^^Βρ1^ζ• 

1119* προΜαρΛΝ ΑΡΜ. ο τ^ €9πχ«ρία«τ. θη- 

1131. ΤΑΧ* ΑΝ ΔΛ2Ε1Χ. 'ΤΛ.^ ώΛίοτ/, ^>1<7ΐν, Ο 

Κρβαν. ΤΑΝ ΠΟΑΑΑ ΤΑΑ2ΑΝ. τ^ν -ίΤολλά άνΑΤλίσαν, 
Ί& ομοίω οζίιμοίΐί ^>ίτ«^• Λλ^α^ Λ :(?^ ετβζ^ο ζ^ροσού-- 

ίίΑ έ^, ΤΑΝ ΔΕΙΝΑ ΤΑΑ:δΑΝ, ΔΕΙΝΑ Δ* ΕΪΡ0Τ2ΑΝ. 

1151. διπαα:8 ΑΡηΓΑ:5# τντΕ9ΐ Λ^» άρ^τί* '^ 1 13 1. ΤΑΧ* ΑΝ ΔίΙΧΕΙΝ. τ^αζ^ΐνον, ο ε^^ ττ/ν Άνηγόνγ/, 
τρίχα, φ-^(Λν, Μμ^βι ί Κξίων 1151. ΣΤΕΡΓΩ, η^ροντίψαγ 

Ζ4 344 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΛΝΛ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 

λη4 τη 'τηλΜ χ^ ίόι^ τιολ^ίί* να2! Λ 2^^ τν 3&τερ- 
Γίΐ αημαίΐΗ μ οΓον πΰΟ^ηΒ^^* τιλΛταΙ Λ ά^ ίαοιτ τ^^ 

1181• α ΚΕΙΝΕ. *Λ«ί Β^μουτντι τον λέ^ρν /χμ 
ίΖίζ^ϋϋυμχζί μου ίο λιτιαρί^, τϋ λ«ιν /αζ^ηεκίΐί^ϊ/χζ 
^ 4^^^ '""^ Τδχ,νοί^. Τα Λ ίχο/^νον ού Χ5^^&^>)^^ 
βι^ν* » ^^ φ-/ίσιν, ζαΧιΑοϋζ , ^ανεν-ιοητ ^μ«ι τ τιχνβν, 

3α;ν« 'τον λς^ν. το αιπαρε:^, δ άρβ<^ον• ΜΗΚτχα 
ΑΟΓΟΝ. αντί IV, /ζ^$ 'το χ^λ^υαιμον ^ μα,τψγρνηύ. 

ΐ2οα ΜΕΑΟΤ, ΙτημΟ^• 

1202. βΑΤΜΑ:&Α5 ΕΧΛ. άντί 3^ ^υμΛσο.^ Ά'ίΙαΛί. 

1215. ΠΡΛΓ02έ δ' ΑΤ12ΕΙΧ. αν5ρ(»7Τ0ν Λ, ^ΪΙΟΙ», 
1218. ΦΑ:1^ΙΝ ΤΙν' ΑΝΔΡΑ, ^ΐ^θ** '\^^3ϋ%σί9 ΙχΙΙ^υΗ 

ο ΘίΚΤΈϋί. 201 ΜΕΝ ΕΜΠΟΑΙΝ. Ο» Τκί οίτΜ -Τίολβί 

οιχοεα^τϋΐ. θτλν εκτροχ. άντζ τ», ο^ζ^ιο/, ^//τοί' τώ 
1226. 201 ΦΑ2ΙΝ• δ 6^$• φασιν Οϋτον μαΤ^γτΛ^ 

1235. Ο ΠΡ02ΤΑΤΗ2, Ο 1X^7»^, Ο '3)/'«ί'^<Λκ6'ί ^^ 
1222. τη, ΘΛΚΗΜΑΤΙ, τρ Ι235• ^ ΠΡΟΧΤΑΤΗΣ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝΛ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 345 

1237• Λ 'να8. /σς?ί τ" θησίΛ φηαί• 

1242. εικΑβείΝ• ο^>^>ά>$> ίτη ?1 έθ6βΐν• 

124^• ΠΑΤΕΡ πχθοτ Μθΐ• ουχ ^^ ΟΓΧ αν ^<• 

τϊίί ΟΛ ατίί Βν^ατςοζ ίΟ^^μ^κήσιοοζ, 21^^.* α^^ΐτ^ΐά»^ 
%Αρ<ν )(^ ταίτο ^^λη^β το /τ^ς^σΐιττΓον ο 2ο^οχλ5ΐί• 
(Χ/ίέλ£{ ^Αΐ«2! /ζ^; 7Ό¥ &ησ%α 'άαχ(>ί^^ι, ίς ο/Χ6ηφ 

1249. ΟΤ ΓΑΡ 3βΕ• 70 «ξϊ^* 9αρ<^' *^ >^ ^ Α«• 

(Μ^* Ιφάλ/ι^ ^ ε4^ν^ α χί^ ο ΤΙο\υ^Λθ(Μ$9 αε&εται 

6<7β /σζ^ί δ Α, ίτ/ί» ά λ^>ΚΠΐ]^. 

]2ΰ6• ΈΗ£ΠΑ,ΔΟΙ>ίΤΑΤ> ΪΙ^ΤΟ/ΤΤροΐάνον^• 

1259. Έ.ΙΧ ΕΚΕΙΝΑ. ΊΒΡ Έΐβ^ •ών -ΤΠίράΚΠν Ρ^Ι 

<^ 'Χ^σ» τ α><χν οργϊΐί ατΤδοϊΐ τντν 5^ «4/τον ^5Λ* 

1267. ΤΙΧΕΙΝ, ίμΑ^Ι^6ο^• 1274. ΧίΐΝ. άναι τν, σίϊον• 1275. ο::&τιχ τοτ παεονο^ μεροτ2. 3ί5ΐ^αΛί?χ05 12^6. ίΈΗΛΙΜΙ, >^α^α^^β- ΜΕΝ02!. ίζτίρ* -η^^ ηη;βίί(τεω{ 

ντ^ο'Λΐ^ι, λίγεί' η^; ίέ α^^αι» ήεγ^^ οίίτοι» 

1263. ΟΤ βίαια ΤΑ'ΝΘΤ- ανοτ^ίττβν )3'.ι;λβ^α<. ΤΙΝΕΙΝ, 

ΜΗΜΑΤΑ, 6!; χ άτίόκ^υ^Λ τοί άι^ννα^οϋΐ, 
ττχρΛ$ξΙγΐΛΛΤΛ. 1 2 7 1 . Κ Ρ ΑΤΕΓΤη . ωη άττ^ 3ψ5 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛίΙΝΠ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ; 

("Ε,Ο.. 40.) 

'ίϋίττηΛΐ α^ ϊΦΰΰση, ο^ω ^^ον ί^μίσυ τίαυιηί• 

1281. ΤΑ ΤΕΡΠΟΝΤΑ δ' ΟΤΚ ΑΝ ΙΔΟΐ:ξ, ά^ΰΙΜίί 

-»α 76ρ';πη/&' Τ^Τ^' ^ ^"^^ αΛΛ9^ οποτ* αν τι2, 

/ι;ίζβ(ηΜττϋ^. οτΔ* ΒΠ1 κοϊΡο:δ• >ξά^6^ κοροχ. 
ζίίϋτα χ5ί^* ίοι/ζϋν ^ϊίσιν ό Χο£5^, οτι ό '^δοναιά 

ουτο^. ιΧοτ£αε::&το:Κ• όμοΐύί^ ^ττ^ν^ι^ΐύΰαχν α τόι^' 
^ ίζϋ^ ^^> ΐ2οτεΑε2το:ξ θάνατο^• τη^ <Γ^ οΛλβΐ Χι^Ι 
μαστού. *ΑΜ»ί' τντο %< 5 ί^ί> οίον* <δέ?Γε ^ληι» 
Φίι^τνΓ^ χ«£$$ ισο7ϊΛε99$ τν *Α•ιί^* τιτη ^ ο ηϋης 

αίΜπαι ΤΌυ χ^^ ι^ιν €ΐν ^^νοίτ^ν ιΧ^(7ΐν• αατρο:^, 
Αχορο3^ δτΓβ^ Ο* 9*^'Γί«> **% ί^/^ν«(πν )| ^τα 7*^Λ(αί> 
•4 70(8791 »γ ύμνΰν^ι• 

1289• ΜΗ ΦΤΝΑί τοχ ΑΠΑΝΤΑ, τπινυ Λρ(91τν α>- 

^ράτΓΟΙί 70 /ΜΙ ίΪΛΟίΙ, ^β^^ 70 λ6^Ρ^^0)>• (Θ/ο• 
7Μ, 425.) 

το Δ* ΕΠΕΙ ΦΑΝΗ^. Τοΐίτο 6 έξΐ^' 6^61 Λ ^αν», 70 
1293. ΕΤΤ ΑΝ το ΝΕΟΝ ΠΑΡΗ,. ως ίν<Λ* αν II 

Ύϊττηίπι^ς τταρϊ, το^ιίτοΐί >^ φηη κοϊφαχ αφρο2ϊνα2* ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛίΙΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 347 

ασε) έΧί^δ* τζι^ ^ νί» ίυφζ^σιωη 3ΐαρβ5ζ. τα πααγχθη 
ποΛΤΜΟΧθο:^ Ε3α, 'π^ ^ξύ» δ^ 'Τίϋλύμο^ο^ 1?) βΤίλΛ- 
νίΐ9»5 ™ίτ^ ΰ»®ί οξνβτχδ• 'ββλ^ί <$ΐέ Ή δ τϋίϊτο» 
ωιμοΛηνΤ τις Αν -ΤίλΑΤ^βη» τ '^Μαν μοτ^^ν; Ταύυία» 

ϊμφ<ΧΛ9^ι ίζΰζΧ^ζ^^ Α^> ο^ν δί-π^ί, 7Τ5 ^τέΚίγ)^ α»^ 
;[£ορ^ν τ^ ';πϊλλ2ν5 '\1;ο'(ΐχ8ο^» δ^ (3Η)ει^* 5ΐάλιν 
Λ, ^ταν ίξϊί ^'τηζϋυζίί^ τβ οτ καματλν ενι; -τοϊ, 

1312. ΝΤΧΙΑΝ ΑΠΟ ΡΙΠΑΝ. ΟτΙ ^^ <7^ 0ρ2ν ^ΙΚη 

χϋ^θα/• μΛμγϊΤΤΛΐ Λ 3^ *Αλχ^ν λη©» ονι»^• 'Ρίττϊί 
0^^ ^ν^ον αΑ9^^, η/χ.τΌ^ μά^ΐΊφ; <?Ηρνον* ^ ο# 'ΗΛίβιαχν 

1319• οΐΜΟί ΤΙ ΔΡΑ^α. /ο^^^υΤ^τΆίί πάλιν τΐυ^ 
τ^χν»ν τίί^ ρ)ΐ7θρ»(Χ$ «01^9 απ ΟΓλ ^ν^α»^ ^Οϊ ιΐυυ 


1327• ΑΔ£ΑΦΑ• ΧΟΐνα. €ί^ ΤνΤΜ^ι ω$ Ι'θΓΛβν, !^^βΙ• 

1335. ΠΡΟΣΦΟΡΑ. τντΕ^ βτκινάλιιψί• άντι 7θ5> 
13 12. ΝΤΧΙΑΝ, ητοι αρΜ^ τί 'ΡίτίΛία^ορη, βίραχ ονΤΛ ΊΤφ 348 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠί ΚΟΑΠΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 
1342• Δ«προ2οητοΐί. ^ ίίκαΓζ$σΰί7^(^)ΐ. 

1356• Λ Δ ΗΔΘΟΝ• λ^Ι'ΤΛί ^ 2}^> <ν γ, 5ί Λ 

1308. απια:»• ίη©ί ^Μί?\^ίη> ?$ *Αργς /^^ς^-προν. 
137& 8ΤΝ ΕΠΤΑ ΤΕ ΑΟΓΧΑίχ. «^ιςον συ^μΛ έίί- 


1385• ΠΑΡΘΕΝΟΠΑΙΟλ βνίαΐ ού ΤϋΙΤ ^ΑττΛ^,^Σητίί 

Λ> "£3(51^0$ ό Μίλήσ^ο^• ΕΠίΐΝΥΜοχ• ^α^ 6' ^ρ- 

ον 1^ ΤΌοηω ^μα/η Σο^οχΛ?^• 

Ι39β. προ:ι ΝΤΝ ΧΕ κΡΗκακ. ταθιττοαν 'ζ^ το 
#ος^^ ?πη^α^ύ^ν χ^)ΐν2»ν ορωιίν^ ως ύ ιψΑ^ ^ο^ς τ ο^* 
5^έ4απον αϊ ύ^^τον. 

1411. ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ• »ίρξοΐ& ;ιαΛ(ν ο Χο£^ «^^^^ 
^ (7υμΐ£»λ«ϋ£ΐν• τοτ πεμψαντοχ. 2^ Θ^ισία^• 

1415. ΔίκΑΐίΐΝ, ίίκί^ίον χ/^ίγύίν. ο:δ Γ η ΚΛΚαΤΕ. 
ί^μηιως τη ^^ιτπ/ςροφη ^η*^* ^τη ιν Χοζ^ίϊ *βι τ 

ί% ΤΰίτηγριψΛ. 

1342. ΔΤΣΠΡΟΣΟΙΣΤΟΝ. ί^ο^ ^ιιττί^ό^Γ^.κ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ^ ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 349 
1440. προ:ξβ£ τ Ε8ΛΝΗΚ • τίτο ίτξοζίτταγηζ α 

0^$* (Μ ^ϊ 'ΕηοκΛίΑ ^ ΏολίΜύάω ίι €%ΰς 

μοΤ^ν, τον άΐ/Αβν, ο^κΛ^^^Μ^ τπηΠι έίτι ^^ ρΛςζύνΐα/, 

3ϋ^ι Ήλβ»^ βί>^ναο^> 0^^ ^ρα«/ α£^^ έτ^'^ Κ9^ 06ϋ7Τ(ητ> 

Ί^ον ώ^ ο^άισϊ, ^μ3^ β^^^» ^^'τα Ίΐ /α^ον* 
"β, μοι £>6>, 7ΠΐΓ<Γδ^ /ί^ ονειΛίοηϊ^ ϊτημ-^ν. 

Ι1ίμ7Τ€ί; νέλον <Γ)9 τίμαί 'ΤΠ^νΛί γχς^9 550 Εΐ£ ΤΟΝ ΕΠΙ ΐΕοΑίιΝη. οϊδμοδα; 

*Ε>» τζί^^' υμαίζ, %^ λ^τ^ν^μ^Ι Τ{9Χ^ 

1464• ΟΙΜΟΙ ΚΕΛΕΤΘϋΤ. Χ^ €ωΤΙΛ ΛιτπρΛ ϊ?ιν ύΡ<δ;?ρ 

1491. χΡΗ,ΖΕΐ. οί' ΐσύ) Ί^ ^ι/^σμω^, οτχι 2τγ- 
χίίΡΗΤΕΑ. ί^ν Λ ου συμζχΊΐα,* τντο 0ΐρ' €οα/τν ^ 
^ του ϋΐΛλφ5. 

1492. Τΐ:5 ΔΕ Τ0ΑΜΗ2ΕΙ. 3 β|>ϊ$• τί^ Λ ΤΟλ/ϋΐσ^ 

?7Π3&χχ^, κλυων ία τνΛ τίν<1^$; 

1494. ΟΤΔ* ΑΓΓΪΑΟΪΜΕΝ. 3^ Ο^ ΤοΓ^ τίχΥΟΚ^ '^ 

τ^το, ΟΤΙ οϋ τιαντα ΛΤ άλ)ΐ3•6ΐ;6€θ«/, δαν /«) ^^ί^^Ψ* 

1502. ΜΕΘΕ^ΘΕ Δ* ΗΔΗ. 3^!^ Ο/Χ, Τντν ίζλίν, ΟΤΐ 14/2. ΜΗ ΤΟΙ ΜΕ. τδ Ιξ^;• ΜΕ, νρΒσ•ζυΤ$ρον οντ'α» 

μ.'η ΛηΐΜΧΤτ,τε ^, τ'ρος ^εών, £- 149^• ΤΙΣ ΔΕ ΤΟΛΜΗΣΕΙ. 

άν α\ άρα) τΈλεβ'θωσ'ΐ ^0ϋ «τα- «ν των *ΑργεΙων τολ/Αΐ5(Γβ άκί- 

τ'βΟί» καί ^*ί υ/^Γί' 6ί ίθ|ΐλ8^ νΟΓΟί λίίθτί<Γαί σο*, ^ά$ αράς άκύ^α; ; 

7^ντ/7'αί. τίξος ο ΙΙολυνε1κΥι$ φγ^σ)-/ οη» 8* 

1487. ΠΡΕΣΒΕΤΟΝΤ" Ε- οίγγελ5ΐΜν Λι^^ο7; τα$ ίξΛ$> ΕΙΧ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛίΙϊίη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 35 ί 

1514• ΤΗ,ΔΒ χΆ^ΤΕΡΑ,• ^ ΙϊίςΙΛ Τυ%>», ^ Ο^ΑΥτίο• 
1517• ΝΕΑ ΤΑΔΕ. ΐ1 >^ ίίτΐ /Ιύίλίςα ζζϋΟ^ 'έξί -λΙ 

^©ς^σ&ίΛχι, 3^ -ία )ϋί'β;^ν^ τντν^ Κ5εΚ5^ ί^^Δ^ οαί^,λ- 
γ^Τ ο Χοζ)^, 3(3:^ €νλ^Ε<^ /α» ο« *? ομλλίο^ς ^πίς οζιυ 

φιτπν, ατβΛΛ ΛΟζ^ί» "ϊν 1^ ^ΤΓ&λβαίραι, ολτο^ ^ ρ^ 

7>3^<^/Αρ^ 3ν ^ί^λβώτΌΑ^. ΝΕΟΘΕΝ, νδΛ9ϊ. ΕΙ ΤΙ 

ΛΐοΐΡΑ. « /ΛΜ ί;^^ μΛίζ^Ί Χ^^ τιαο^ω, ει^οίμι αν ώε 
τν.ΙΙολίΛδίκ^ί^ νβΛ /οοι χ5ίΚ^ 6λ)!λϋ9ενοΐ|. μλτιϊν γαρ 
ΟΤΔΕΝ ΑΗΐίΙΜΑ. οΙον, οϋδν Ίβί /^τίο/ λΙ;^^^ θηΟΈ^^ 

τντβ 3ϋ^2ί 7*7^^*• Το Λ ^^$• μα.'ώλί *^ βϋ^^ 

ηάν^ €^ νφ ίϋυ(/τ^ ο Χζ^νο^* τα. /μ^ ορ9^> τα. Λ ι§ 
ΛϋΤϋ^ οξβί^ι '^ι,ω^ τα. >^ ^^^'τ\ο/^5^^Λ Ίφ ^ονα 
φαίνεταέ• τνπ^ιν ο^ τ^ %Ρ^'''ί' -τΤοΜα^ μ^^ζολβϋ| γι^ 
Τνοντα*• 3^ ^ε^|5 ^ %^°^ -ττολλά ]δΐ βδΐξ^ν ίτΡ* «^ρ> 
'ΤίοΛλα Λ 61^ το €μ'7Τ<ι\ΐ)/ τ^/τιτίχ. 

1526. ΕΚΊΎΠΕΝ ΑΙΘΗΡ. ΤΟ σΤΟ^ΕίίΤΤϊΟα'δί^ν ?</)«ί- 

^Λ^^ €ν τ^Τίίί, ϊ^ε.^»^ /ζΰ^^Μην ο Οίί^α$* (95.) 35^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΧΙΝΛ, ΟίΔΐΐίοΔΑ: 
1529. Τ ΑΕίΛΜΑ, δ' ββλ>ιμΰυ. . 

1534. ΔΙΟΒΟΔθ:(> έχ. Δ(0^ ]3λΥ^&((^• 13,% Α ΑΚΡΑΝ. 

3χ^ϋ(4 'τ&^^ί* οϊΡΑΝίΑ. αυτη η, *ι»χ64οΐ. ααιον, 

μβ^ΤΟΜΟν• ΟΤΔ* ΑΝΕΤ ΚϊΜΦΟΡΑ^ί• ^^ ΧΟίνΐί 79 ΑΦΟΡ- 

ΜΑ,• τντΌ <ίΐί ^)Κ7ΐν• II μΑτώβ^ γτ/Η^^ ι& ι^ειτα, Άιμ 

1542. ΤΛα,Δ* ΕΠ ΑΝΔΡΙ. ί^ £μϋί ίίί^ίΙ90Ί%. ΘΕ5ΦΑ- 

το:^ ί ^δβΖΛοδδΤαα 'ηΧΛηνι. αποστροφή, '^φ^ 

1544• ΤΑ, Δ£ ^^ΤΜΒΑΛΑ!^• 7ΐνΐ ΤΙΧ.ρ}ρ(^ νθ>ί:^^ 

1548• ΑΜΦΠδΤΑΤΑΙ. 'Ο^'^ΤΟΜ ίμίν μΙ^Λς •ν|Λ^ί• 
|ΑΑ0:§ η ΔΑΙΜΟΧ. λε(•7Γ6( 70 607)• «χτΕ^έςατο» ό Χθζ$ί 

ίί<%€ται /Ζ3ς^5 τον θ^βον, ά ^Οη 7»< ^λβ^Ζ ζίϋΐΛ 
^Ος^^τϊβι, ίλ6«ν οώτον >€νίβ5ο£^• οζ^ο οίίυ 071 ί συμ/ρψ, 
%ία ττΐί μβοϊϊίί οΐ-νο/ας χ^Γΐ&^• γα^ ματερι. τη ΆτΙχί• 

ΑΦΘΕΓΓΕ2, 'χ^Ο\£7Γΰ^^ Λξ^ηΤΌ»^ ^Ι^ον. ΕΝΑΙΙΙξΙΟΤ ΔΒ 
25ΤΝΤΤΧΟΙΜΙ. μίκΓβ '^ΤΟνϊΐρί 7ΐν< ΟΚί/^Π^;^. ΑΚΕΡΔΗ ΧΑ- 
ΡΙΝ, Ζζ φΰΖλΰΙ δ 5^ρΛί. ΜΕΤΑ^ΧΟΙΜΙ• άνΤΪ 5^ ^^ΟΛΙΤ. 1530. Α5ΕΤΑΙ, κψΙ(τα. 1551. ΑΦΕΓΓΕΣ, αρ'^τονρ ΒίΖ *ΓΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝίΙ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 353 
ϊδδβφ ΑΒ ΙΙΤΤΤΖ ΑΝΗΡ. Ο Θησΐυ$• 

Ιδδβ• ΤΙ δ' αν Θ6Α0Ι2• 72 ^ 'ΤΠ^ον %λΒί^ 1/4^(1- 

λβίϊί τγ φρβν) 6χ£Μί9 τη τν €Κ|θΐά9^ Λίλοταπ• αιτη τν, 

7ΐχ«Ι^ ΔΜβ»$* )ί 3ίΦΐΝ άηι «^ οΓ άν7θν(;/4Μ4 ^οέΤτΜ* 

1562• ία ηΛί• 9^(//χΑς& ό Χος^ ]βο^' ^?»>(ΐ ^ 

δ "Τίζ^γμΛ. ΛΚΡΛΝ ΕΠΙ ΓΓΑΑΟΚ. ^ ΒΠΙ ΤΤρο^ ^ 

ΑΚΡΑΝ> ίν 9> <ν αχ/>αν ^τ^τι^αν• πο::(ΕΐΔΑΑΝΖίΐ^, Πο* 
ι«ιί£ΐίΓ Λ' ί χβΡ) ί$ χ. 'ΆΜΛί• ικηΐΒίΔΑαΝία^ αντί 

75? λΡ^» ΧΐνΤΒΜίτΐϋΙΤ ίΐ»^• ^ Χ&ΤΙΧΙ 70 χ. ΑΓΙ• 

2ακ• αντί ιν, α>ιας«ν• 

Οίίίτίόί^ζ. ΒπίρρΑΒΑΧΑ^ αντί τν, Ιτά^οζ^Φ 

ί«76• ττχΗΝ> ^β^ΛυχίΛΤ. νεορτον, άιτπ δ'^ νβον. 
1378• ΚΑΙ ν ΑΠΕΡ. 5 ^* 3^ σι μ»! ψά^αβ• . 

1582• ^ΚΗΜΑΤΩΝ ΠΡ0£ΕΙΜ£Κί12Γ• οίο^, 2^^ 7^ 

1589• ΓΗΡία ΑΑΤΠΑ• έ09^ >^^• ΤΗ,ΑΒ• >ξΡ^Φ^ 
:&Η| Τ£ ΚΕ0ΕΤΑΙ• 

1503• ΜΗθ' οτ ΚΕ];:£ΤΘΒ• μίη% %7ηυ χ/^έτο^ ο Α» 354 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ: 

Ι50δ. Ε5ΑΓΐ;δτΑ, χ^^^" σγϊμΛίηΑ ^ ιίτο ^ το 

βίγνον 04(^γί ΟΜ Ε5ΑΓΙ2ΤΑ> ΑΥΤΙ 5<, Λγνα 3^ ]α>ί 0(Α 

ιβοι. τα, προΦΕΡΤΑτα, μονλ,. ^ί^μωζ χ^ τν^, 

1(503. ΑΔΗΙΟΝ, ίί'^ωΤΌ*. Κα/κ ΒΤ ΤΙΧ 01ΚΗ,• 

XXV ίοί^ίύζ ΤΙ^ '7:ΠΒλΓπώΐ'7«.&^ '71Ό?^λΛΙΙ ΤΤΟλΛίζ ίάΟϋύίί, 

-^ Ι 
€7Γέρ^νΖ5Μ• 

1611• ΒΝΤΡΕΠίΑίΕβΑ• άντί ί^^ '^ςρέ^άΡμ^• Ό« 

^Μΐ£9ί• ('Ιλ• ρ'. 109.) οηςο7ία\\ζοφρος. εγο^ γαρ 

Ίψ ΤίΛΤζ/• 

16Ι7• ΤΗ,ΔΕ ΓΑΡ μ' ΑΓΕΙ. Η 'π!α46( 5 'νΙ^βΧ/ΊΙΤίίι. 

/^ <7ΐ^ν2^ 9^ ^ '^ *£ρμΑ» /^ς^σέ^τηιβν» η «ω αφεγ* 

Γ£:|• α 'Ί^ νύ» 0^^ Η 1Όί$ ΟΛο^ΤΤΐ^ς 0<^Λ}ψΜ$• Π^ΟΙ" 

ΠΟΑΟΙ ΤΕ ΧΟΧ. (Λ 'Δ3ιινο(7οι• 

1016. ΤΑΝ ΑΦΑΝΗ ΘΕΟΧ. τ2ΐυ ΤΐΒ^φόίΙΰυ ψ^^ 

ΕΝΝτχιαΝ, 1^ Ο0 νίΛ-η άει )^ σχοτα Ά^'Τζ^Μτταν^ 
Ίΐ^νηκόταν. δέχομαι μητ επηιο^ϊπ». •» ^ί ^^ 
ΛΛρ^ 6χ ηττι^ λ^ξβαί* το ^^ διδοτ μοι, τοΖττβ άσυν- 
άρ•πη©ν ^Γθ5 φ<ά^ ίιμιιι' 'β^τ^ϋ^Οί ««/ ίξίοιτ, λ5Ε^€αν-^ 
^ 3{5Λβν ίηί}ξαφοι^. Δί^ ^ι τέν ξίνο» >[5ΐΛώΛΙ ΜΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΑίΙΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ, 355 

Μί^ μΜ ^^οθ'ΛνΛ'ΤηΕΤαί. ΠΟΑΔΛΝ ΓΑΡ. ^ϋ^Γδς^ο/^β* τίν 
λρ^ν Τ3£?ί 'χεν ΟΰττιοΛί.• 5 ^^ ΜΑΤΑΝ ΙΚΝ0ΤΜ£* 
ΝΛΝ ώ τίνι 7?α7Γα ά/Λρΐβ 5 ίτΡ' οοΌΥ β^(ίέν τιάντα ιά 
€ψΛ^μα!ζ3ΐι. Ί^ Οιίιττΰ^ ίουβσιως Ιγ^^ετυ" ι^ ηω ^ 

1638• ίΐ χβΟΝίΑΐ ΘΕΑί. ω Έρίννέβ^• ΘΗΡο:^^ τύϋ 

ΚβΙ^ίξβϋ. ΕΤΝΑ^ΘΑΙ^ ΚΟίμοί^. ΚΝΤΖΑΧΘΑΙ Τ . λά'ΤΤ^ 

ϋθ«/ *« ίίβκή• ΤΟνΤΟ <ί^ οώτϋ^ ^Οί^ΐέί^ΛΟβν, δΙ'ΤΓΕίν ΑΟ- 
Γθ:6 ΑΙΕΝ ΑΝΕΧΕΓ, ά/71 ΤΟ/, ^^σίν* ί?ρκ64 Λ, 64 015^Τ* 

1(544. ΟΝ. τον Κ^ίρ^δζ^ν, φ)κπν, ^^/υθριζομ^ τφ 

χρ2ίτί σι^Ύ^ζ^ α^Τ^Ούζ '\^Ληητουι. ο γα:^ παι και 
ΤΑΡΤΑΡΟτ. ίτηνίέλ^έ' ί^ Λ ίνοιω κ'ίχρ»!^ ίντ) τ^ 
-^ϋ^οντικοΐ!• λ/ρ/<ί 7^ ^^^^ Εύ/^ΰ^^• ιαυτα^ /& 
Μ70 ΐΰΗ ^^ *Ρ%? >«νδαλί>«1 τοΝΓ αιενυπνον• ιφ 
£¥ ανΛγν«9ίον αίϊνϋττνον, τϋν άβί/ττνον, τον Λ/^θε* Λανττ^ 
χοιμωμΜνο^' φηΑ ^^ τον Θοΐνατον, ιααζ^ρ ίϊιίμχαί τπλ 
3ντα* <τ3ϋ^ τπχντα^ >^ β^ν τώί •ν1;δϊϋρ^ον«ί^ Άυυ 
4»^;ΜίΛ}κ7ΐν «7θΐ>ΐ(;ατο, '?' ΠλπτονΛ, τ Ή^^φο^Ιϋυ^ ί* 
Κ^ρ^β^ν, )^ ναι! /Ζ2θ^ '^^ Θβ&νοίτον Αοτον. 

ι649• θ3τ©ί ο α7>*λ@^, €<^ *^ τ^ άχολα*^- 

ί 4>ς5ΐρ^Λ^ντ»ν *ί^ •ρ» ίρη/χίβ£4• » ^ ;ιανια ^υυ^υτυα 
3<τ 5ιάσαο&«|. βτ,ΝΤΟΜατΑχα^• άντΙ τιίί, σια/Ίομΰοζ^ 

Α 4 2 356 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ• 

1655. ΤΟΝ ΑΕΙ ΒΙΟΤΟΝ. ΤΌ μΟΧ^ν 771065, ί οί^^ 

ζαΐίϋυ" άύ^^Φσι >> ίο αει %^ Ιτί ολί^ %Ρ^^ ταοσ-^ν• 
'Ό/*Η£?ί• (*Ιλ• Λ 517.) ς:^ν κ^τον Ιμμ^^ α|64• 

ι658• α:& ΜΕΝ ΓΑΡ. '\^ία^ί(^<α^* ω^ μ >ν ^- 

ϊοϊ• :(};^ οιιυΛλοιφί»* λέγα Λ 'ίπ νττ* «έΛιιοί ί>νηί- 

ς^^• ΕΕΗΓΟΤΜΕΝθ:«, /©ζ^ΙΙ^Α^Ο^ 

Ι66ΐ. ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΝ ΟΔΟΝ. ΛΓΠ τά^ ^»* 

β» Ο0 άρχ» (58.) βΤπι ^^υλχίττ^ ο^^ν. Τουτβιτ κι? ντΛ- 

'ΤξΗ* 1(34 Κ5^'7ηρρβ^τ2α/ /ο^αα^ρ€θ64^ ΐ^ "τρ >ο/α^60 
οχ^Ινον «τον τοττϋν χ9Ε.ιαι&&οιν γ;^ ε1$ '^Α^^^* 104 ^ν 

Ι6β3• ΚΒΑΒΤβΟΝ• ι#5 7(λ£ΐ0νβΜΤ ούοοίν Ι^Τ 0^• 

ΚΟΙΑΟΤ &ΡΑΤΗΡ02• 7»; /ΕΑΑ^* «Ι» >^ χ£\9 Ο&ΙΚ 

ο^οίλΜυ ςΐχ μ^Ιίφοζβί^» 'δ)νί }(3ή ίλ ώ τζ Αίνη^ 

φβΐ0ΐ ^ ΚορΖα^ !ψ9ΛγΜ%}^. ΟΕΡίβοτ τβ ^ιισι κβιται 
3ΤΝβΗΜΑΤΑ, ο^ον %;&ηιμν^^$Β. ιΐ^ ^τιτνι^» η^ 9»^ 
/18£^5 ^})Λν; 9'^ρι ^^ άί '^Α^ χ3ΐ^ΊΛθίσ%»ς* ΰψΜ^ 

ι666• βφ' οτ ΜΒ20Τ :ργα:ι. (α^ι)^» ^ ^ιΐΜη 
%^ τ» ^Μΐ/;^3 ^5• τοχ τβ μτικιοτ π&χροτ• ιν& ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 357 
μχψπί^ φυΤ^ζ^ ΚΟΙΑΗ3 τ αχβρδοτ. *? ί* ΐξν^/υ^Λ 

Ιβΰ9• ΡΤΤΟΝ ΤΔΑΤΑΝ ΛΟΥΤΡΑ• 'έ^ ^ ά^βΐ/νίβθΐνο^ 
«ντο» ^©ϋ •ΠλΛ7ίί^ 

1671. ΕΤΧΑΟΟΤ ΔΗΜΗΤΡΟ:!• ?ί ^ζ^ν *(δ?< /β^^ ''^ 

*Αλλ* ώ5^ Ίά\^(ΰ$ ϊιμχ* ^ίίΟ} ^^>)ό /α ΛΓ 

Κριον Χλρΐί Δ)ί/χ#τη2Α 
δ^ Λίλον ατ: ^(5^1 χ/><ο^ τϊί 5^3 ^ΤΜ ^ΙβΤύϋΐ, ου δή- 
λα* ^νον ?<ν. 0&7© Λ ^μΛΊΤΧΛ 0^ τϊί τ^ χ^άη^ 

χλέ)»^ ^^αη ^^ β&ίτϊί ΘΑρ54ΐλί3νο^ «οτμ. ΕπατοΑΑ:δ, 

©ν/βλ^^, 'σ^5^^6^ί. Η, ΝΟΜΙΖΕΤΑΙ. «^ νΟ/α^βΤΒΜ *βπ 

ι677• ΖΕτχ χθθΝΐο:ί• τη/νυ σ?μ»3ί το χθόνιο^• 
οίον, μλΟΜμΑ εμνβ^, χο^ Ισιίο^ ί . >?!, /©ς^ΛλίίΛΓΤβί ? 
9δ2 70» κ^ίί^ιν, οΐ' ^ δΛι ."^ίσινϊατίΐββδτί/ τον ΟΰίττοΛί^ 
οτδ' ανιε:?αν, »<Γ' άν«ται;ον. 

1682. ΠΤΤΗΑ:^, 'οί&^'ΤίλΙξίϊ^. Δ«Π0ΝΗΤΟΝ ΤΡΟΦΗΝ• 

ιβ88• οτκ Ε:δτΐΝ ΕΗ οτογ. ίτη ?, φίΛΐί -ίϊλ/οι^ 

16§2. ΑΪΓΔΗΝ, λύζον7%$η ΕΚΔΑΙΟΝ ΠΑΝΤΕ:^; ΛΠ» 

ΐ679• 0*4^ ΑΝΙΕ5ΑΝ, βΤ ιίρ^^. ΑΤΓΔΗΝ, μ9τά λϋ- 

Α » 3 358 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝΩ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 

1701. ΜΟΛΒίΝ ΟΙ. αψτί τΌϋ, /σς^^ οα/τϋν. πιχτιν- 

ΑΡΧΑΙΑΝ. 2^ 'Τϋυ ΑΡΧΑΙΑΝ )8«λ6&ί λΓ|^ν Λρ%^» 

1705. 036* ΑΝ• ΛΥ7Ι ΐϊ, ΟΟΚ. οίν. 

1713. ΔΙΚΑΙΟΪΝ, Λκ5"0ν ^0/Δζεΐϊ. ΑΧΤΑΚτΐ, ΤΠΗ» 

1719• εΗαπε;ταομεν. ίϊΐον ςώζυ δ ττϋΜ^Γί ^'χ/^^ 

/ΛΙΐνϋ«ν. ΑΝΑΚΤΑ Δ* ΑΤΤΟΝ. Τϋν Θ)ΐσΈΑ «Λ/οΑ/ 3^;^ ^^ 

1724. ΕΠΕΙΤΑ ΒΑΙΟΝ. άνΤί Τ^, ^61Τγ' ολί^ρν, Οϋ 
1730. ΕΗΕΠΡΑΕΕΝ, ί^λλίΧ. Η ΤΟ ΝΕΡΤΕΡΛΝ. >Ι 

ΤΟ νίρτερ^ν )^ί 'ΤίΛν εύνοια/ ^ύ^ςουν' ο 'ιβί, ^ζ^^ψ^ 
Λί/70? εΖηΊίν ί>4νεδ^. αατπητον. ^φ^^) αααμπετον. 

1735. ΕΙ ΤΙ^ ΒΡΟΤΛΝ. α>$ (§^\$ οΜο^. ΕΙ ΔΕ 

:νπϊ δοκλ φρονειν. ά ^ ΐίζ οΐέτοί^ μΛ μΜ φς^ίύηΛ 
λέ^ν, Βχ, αν <^7ζί* σν/^ρίσα,ι/α, 6δ^ ονγκ3ί'ηί!^άμη9, 
071 ^υ^ ώί ά(ρραν λ6><5ί^. παρειμην, <ί^^;^ρίαα</α<. 

1730. ΕΕΕΠΡΛΕΕΝ, ίίξΚρά^Λ^α, άγίΤλί^ ΕΚ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΠΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 35δ 

1738. ΟΙ προπΒΜΦΑΝτε:^. άντ) τν, ο Θϊίσδυί• 
ι;^^!• ΑΙ, ΑΙ. ΦΕτ. λΙ ^(/^'ηρε$ α μ^ρει ζίι^ 
"^ι^ΜΤ^υς^ψιΟΛ^ ίφ οΤζ τδ ψμ σιω τώ ττιιτζ}, ©ια^ν, 
^ α^ ώί^ίξέ^ί ΛϋΤΒ^• χ^μ 691 ία ί^ρπ^^ τν ^^:ί- 
μχ'Τϋ; Βχ €άς9ί'2ΒΜΡ£5»)ί^. Το ίξϊί$• ^ ί^ν 9^ΐίά^£<ν, 
ου «η> ίμφυττΌ^ ^^ ^ιατι^ο^ βι/μχ, άΜο «Γΐι μ.>ι* ^ίλ\α 9^ 
άλλα «ττολλα Λλονίπ. αααοτε μεν πονον. /σς?^ 
ιΐζ5ν ]^ -τίνα ίτζαίχοφρ 'ί^ τι^ 7ΐατζ>* δ' <Γέ 7π5/^δν 

Τ?). ΑΑΟΓαΤΑ ΠΑΡΟΙ^ΙΟΜΕΝ, αΜγ^ 1{9Μ3ί /3Ας^0- 
Α^. ΙΔΟΝΤΕ ΚΑΙ ΠΑΘΟΠΙΑ. αντΙ τί, ΐΛίΛ??ί| ^ 7ΠΧ• 

^ευσο)• «ττολλοί^ Λ 'τ^ ^^^'η ^>ί'7«•ί> αντί 'Ζ^ 3ίμ 
λυχΛν ΤΛ άρρβνοϋί• Ή^ιΐί, 3^ 6ν *Ηλβο7?β(.• (985.) 
Ώ τόκπϊ Ι')^ζ3^ζ ^ β£ϊρωσΐίβ 'ΤΓ&'η, 

:θ:Ι| τιαλιν* (ιοορ.) 

ΚττίσΐίΐΕίεδΌ. 
:(54 '^Ο^ε«^5* ('ΐλ. ε'. 778.) 

Τα Λ )βατΐίν τςί/ϊ^ωσι τΛλείάσιν ί'θ'/^θ' ο^ΐοψ 
:(5^ ΉσιοΛί' ("Ερ5<Μν 197•) 

Αί(;χοΤαζν φΛρΒβσΐί Κ5^λυ>|/χ/^(ν ^ο<ι Κ5^^ 
Ά^άτον ^ (ρΐίλβν Ιττίν ^ρολίΤΤονΤ άν3•ρ<3Ρ^85 

1/49• ΟΤΚ ΕΙϋΤΙ ΜΕΝ ΕΙΚΑ:δΑΙ. (ο^^); άοΟΥΑ β^^βΙ 

Α& 4 360 ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΑΙ2ΝΩ. ΟΙΔΙΠΟΔΑ^ 

Τα^Λη 'τν τά^Η^• αχ μααπτγ ακ βι πομ< ααβοπι^ 

0$ μίλΛςΛ αν τις 'τπ^σου^ μβ&5£ίν α^Χΐκ ^μιμι, ομυ 

κνΤΤΟ^ 1^ ΤΙ ΓΑ^ ΟΤίΙ« ΜΗΤ ΑΈΚ^• ^ΟΟ^ ^^ ^"ΙΟί" 

ΦΑΑΑΐΝΑ α/>9^ μίσϋ ΛίΛτίΛφωηί^. ηαζ γαρ• 'Μ γ^ 
^λαν)^640α<> 7)?οφ))^ ^'χωφρ. απιαν «ΐί γακ, ιίοι) 

17&Τ. α ΔΙΔΤΜΑ ΤΕΚΚαΚ. ^^ ό Χθ^> ^Φ^^ 

ΥύΝΤ Ιμμ&ΙίΜ η;ϋς Ιγι^ύοραΊ^Λς ηα^ 9<^* φ^ρ<<ν >^> 
^)Κ72) ^31 2$ ο^ ^2ν ίίμΛγφΙο^ Χ3^^* 'μηδ' αγλη 

ΟΤΤα •ΛΒΓΕΧΘΟΝ• άνΤί Τ»» /^ΤΙ ΟΧ^^ ψλίτ^^^^^ '6 66 

5(2 'ττν^^ βΛ^ω^ φβς^σουι χ^υ^ ^^κταναβ^τηίσαι• στ 

ΦΟΙ ΚΑΤΑΜΕΜΠΤΑ• ΟΤλ οί' 70(8701$ Ι9«) ύ!*^ Χ9^70&* 

μ(μφΒ(Οχΐι- ίί ΤΌΐ ως αν 'έ^:2}α^ΐ47ρηο$ ο&^^$ τ^ν συμ^ 
φ^ς^Ί του βχσιλίωζ^ ]$ οίον^ Οτχ. ^ ^""^ι ιηΖ νμα 

177^. ποΘΘΧ ΚΑΙ ΚΑκακ• οι' /υ^ «ο^ τον Χο^ 

Ι75ΐ• ΛΣ ΜΛΛΙΣ'Τ ΑΝ λεϋτ^^ ραθ^Γκ. Τΐ ΓΑΡ; ν/Λ^ 
ΕΙ ΠΟΘΧ> ΛΑΒΟΙΣ. ώ; ί!. το ΟΤΚ ΕΣΤΙ ΜΕΝ ΕΙΚΑΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΑΚΑ ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 3^^ 

^Ο^^^^%(0ΐ^ ^ΐΜρύΝΡίαι ίώτοί^* «ι 4 6^ν ητίον *0Α 

«τι; :(3ΙΕ| Κίίχαν «χν^ο^» «^ ^/αΐ^, βν χ5^οΤ^ ^ντο^ «τχίυ τια- 
«ις^ ^ μΜ οβ^ζ» ν^^φρ αΐηηΐί, ^ νεα) ρι ;ηιρ* 
^ί^ 'Λθ%φ^ ί^ αη ώ ^^ν τ^ίτίι^ τ Οιϊ^ττο^^ 

<&ΐέ?«^λθν ^ 0%ς^ί7Μί¥. ΚΑΙ ΓΑΡ ο ΜΗΔΑΜΗ• :(5(|Ι 

>^ Αι^ι^ρ^οί!^ τον ?ηη(^ βτιο^ίί/^ 9^^^^^» ^ 

ΝΙΟ /ΙΙ« ^Τνίτη 'πί^φρ• ΟΤΔΒ ΛΦΙΑΗΤΟ:^ λβΙΤΤΜ "6 

«ί^• υιι ΤΑ^ ιω αηιηΆ^ ^ ταναΣ) μ»! >^νοΜ 
1782. α:$ εχρΗ|2Β ΓΑ3ί• έ<ρ* »^ )ΐ5ελβ ξβνκ^ γης 

1789• ηα> μκ χρη το :2ον ταααινακ• Ίνπ9Τ» 
^ τηι^ σι αρ^ «τιιλα^ττόν 'ι^• μη £χρη]ζβ2• ά^π 
^ μοί αφ^λίς. ερημο:(• μΛμ^ίωφμος ^ (π//>ιναίν• 

1797• ααα' επβι• ιτηΐ ο Οΰί7ΐο£$ ^υί^ψί^ς ίτη^ 
^ν0> μ]ι λια# 5ρην6τη. ΑΐπίΑΑατο^• @^)^ ίίσλίτ^ο^ 

1803• α^ ΤΙ Ρ£8αΜ£Ν• ^ ιάΐλον ^>Λ^λ9ϋ; 2^^ 
λέ)ρηαι ^νυ ^ιαθιτπχ^^* :|(9^ μή ιτνί ά'Π^ανον ^^^ )^ 
ίίοοοοίομιττΌν, το ^Θπ^μ£α τΐυ^ ^ΑηηρΛιν οττηαΐΦ άν<ένοβ( 

€0υ7ον οττο^ ά7ΐι^ν€?* ^ί)λα. ίο ^$ ο^οε^το το 7ηx^^τ 
7ΖΧύν> ^ απ τοιοΕΐί7θ& "Όι^ο^τΐΰσζν οϋ\ τονβοία^ ο^ τοΓ^; 
τοοίτη^ συμΊΆωμα,σι» ά«, *6^<ροιτ21ν ^^λ^τοί τοΐί τγ} 
5ανοη»ν ΊΌίφοίζ. 

1809• ΜΛΝ ΟΪΧ ΟΡΑ»?• »χ έραίί 3(34 "^9 •? 36ί ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝη, ΟΙΔΙΠΟΔΑ; 

1620. ΚΑΙ ΠΑΡ02. >^ ^Οξ^ίο^, φησν», ως ύ$ χ^νι-^ 
φυγίω τίνα «Ότζ^ί τ* ο^^5λ χ^'ηφύγ^τηί Κ5Η '^ίΛυζο 

ΧΛί )ί ανττκνυ/αα. Λα τζ) χ• ία Λ τίλ^ίί/ΊαΓα 3^ Λλτ- 

1834. ΠΑΤΕΤΕ βΡΗΝΛΝ. τϊ ^^ Ι^μλΧΙ^ ίΤΤΠφβ^ 

όίξιον• το Λ ττϊί Ο^ίοιλ; ίσΌίφ6$* φησι >^ ο Χορο^* 
^η 5ρ)ΐνεϊτι, ύ» τοα^ζΤ ημισίζ >^ 1ί^ ιίτο» ^ρβινβΐν, 
6) 116 τιι^ Ήλει/πίί Κ5^7α χερίν Λ7ΕΈν:>»ι οϋ ^)ί αα/ 

1843• ΑΠΕΙΠΒΝ- £ΜΟΙ. /Ο^^Ι/Λ^'ΠΟν 'ΤΙΟ/ ΤΕ* 
1851. ΕΙ ΤΑδ' ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΝΟΤΝ. 6ί ί^σΧ£1 'ΤΌ 

χοι^τΝ θΜΑΐΜοα> ΈτιοχΛει ΤΰΗ Πολκ/νέοαι. 
1857• προχΦΟΡΑ. άιτπ τ?, ^ίκπ/ΐίΛ. 

ΤΕΑ02 2ΧΟΑΙίΙΝ ΤΛΝ ΕΙ^ ΤΟΝ ΕΠΙ ΚΟΑίΙΝΛ^ 
ΟΙΔΙΠΟΤΧ. ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑ 

ΕΙ2 ΤΗΝ ΑΝΤΓΓΟΝΗΝ• |• 1Ζ ΚΟΙΝΟν ΑΤΤΑΔΕΛΦΟΚ ΠΜΗΝΙΠ& ΚΛΡΑ# 

^ιι^φζ^ςτκΖ^, ω ΰυίίλφ>ι 'ΐομ^• ατταδεαφον ^ί Ζ^ 

Κλί^ *^ §^ άΛλ^3 70 ΚΟΙΝΟΝ ΤΐΒίΚην, £0^ ϊϊοΐ. '£^β4}^ 

"ηύ γ^ίωι οητίέ^ άΛλ^ων, Ι^τηηΛ*^ τό ατταδβαφον, 
^ν^ΐ4* 'Π) Λ ΚΟΙΝΟΝ ο ]§ο^ρ)ΐλ>ί^ σιΐϋ6^$ ϊττη τν 

2. ΑΡ* οαβ' Ο τι ζΕΏί. το ο ΤΙ άντ: τν, ο^οΤον* 
είττη Λ Μίω^" 'ος^ίτον (ύ^ ο τι, Μ% ίί οποιΟΝ^ρ 364 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

4• οττ* ΑΤΚ1 ΑΤΕΡ• Δίίύμ^ φΐ¥η9ρ ση θ¥ τύΐΌΐ^ 
ΊΌ ΑΤΗ25 ΑΤΕΡ ο^ογπως οια/Ί^οαυχ!^ ί^$ συμφζ^ο• 
μίκΛς* λβ>«ί 7^ οδτ»^• <δέΛν >^ *(β<ν ο3τ? άλ>«ινοιτ, 

ατιρ Λ'^ 'ΤΌ ά>α5ον. οποίον οτ οτκ οπαπα• ^λ- 

7. ΚΑΙ ΝΤΝ ΤΙ τοτΓ Ατ ΦΑ3&Ι. ίγκΚηοίΖ^ τ^οσί' 
νέχτίον -το τχ• 8 >^ 'ιβ/ίΐ (V ψηιαα{ ί λ^ζ, ^1ν^ ^ν 

ίτΤοφίο^ ίθ^<ϊϋ^$• ΠΑΚΔΗΜα, ΠΟΑΕΙ^ Τηίστ} ΤΝ 'ΠΌλα. 

Η :&ε ΑΑΚΘΑΝΕΐ• $ Λ^ν^^γβι (Π ία τ ^;!(β^ Ρΐ;^^ 
ψΛί ^η^^ζΐπΛ^ 3! <1β ΠΡ01 ατη 'της ηη λιτΜο• 

14. ΔΙΠΑΗ, ΧΕΡΙ. τϊ υτΧ ^V^^λΛV• τνπ> ^ ΑΛΛ 

90 ΙΙ^αΧν; οίον, ϋ^* ^Ι^λτίλύΐν άναιρΕ^^ηΜτ τ άΛλ^• 

15. ΕΠΕί. άπι ζ ά^* ?• '^ΟμΛίζβ^ (*ΟΛ α . α.) 
^τΤΒΐ Τ^9)^ Αί^^ν '^ολϋι^^ ίτιψη» Το ^& φροτζ^) 

Χ5^* \!ίΖϊ^θλΛ»ν «ρ»^. ΟΤΔΕΝ ΟΙΔ* ΤΠΒΡΤΕΡΟίί. 4ΤΠ 
7ν> "^ζλ^ν* θ4ον> ΟΤλ ο2^ (V Ίταιν €4^^ 1| ίί ί}α%{ί 

18• Η^ΔΕίΝ. άντζ τν, «Λα* ^ «Λ» σΒ Χ5ιΛ2^ 'ϊ* 
τείΛίτζα μ^ -τΤολίΛΓραγμβιιϊ^αι^ τοτδ' οτνβκ* εεβ- 

<(1 ΕΕΕΠΕΜΠΟΝ άττΐ 7^^ μδΊΐτημττήμ^ίΫ^ 

ΙΟ. Τ0Τ5 ΦΙΛΟΪΣ. Πολ!ν«ν, ι ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• 3^5 

20. ΚΑΑΧΑΙΝΟΤ2Α. ίντι τιίϊ, ττορ^ί5ς5ΐΑθτι, ^ τι- 

21• ΟΤ ΓΑΡ ΤΑΦΟΤ ΝΠ^Κ. ίντί 'ΤΌυ, ^/44/ Ο <Γ^ 

ου; ^:ξΤΝ ΔΙΚΗ, χριαβΕΐ:^ δίκαια.• άνη τν^ ίΐΚ9^Λ 
χ/«7^ /^^ζντΌ^/^^ο^. ποαυνεικοτ^ Ν£Κτν• ίνη η, 

30. βΗΙ^^ΑΤΡΟΝ» *ίζμαΜΊ^ άψψΑ. ΧΚΡΟ:^ ΚΑΡΙΚ ΒΟ- 
ΡΑΧ, ιβϋ^ '^ΡΨ^ ΊξΟφΊ^. 

31« ΤΟΙΑΤΤΑ ΦΑ:|Χ• το Ι^^* ^ΤΌΐοωτα, φζΙΜ 7ϋ9 

β6>α%ν Κρβοντα σΐ)< χοίμ^) λ6χ;Ηρυ^ι^. Το <ί)1 α£ΠΙ 
ΓΑΡ κα/με :;^ μΙσου μετοί 7^%ζ^ ίνεφωνινη" Λοα 

%Ίΐ η^ 7(€ΐή ίμχυτίυι/ ς^ τοίς ζοίσι 'ί^^ίτα^ιΒ-μΖ" τό Λ 
^ΓΑθΟίϊ ^ ά^ωηια^ ΚΗΡΤΗΑ^ν £Χ£ιν• ανττ τν, χ6-* 
xΛI|Λη^Μ^|, ω$ ΤΌ^ οτ^^^ΰΛΡ, €^, ουηι τν, σιγώ λίκγΐ Λ 
ίΐτηρ Λ7 χβί/Λί σν)θϋίΤΒ6ρι5,α«οθρΐ/ ο^ τοΓί ^ώι. και 

ΛΕΤΡΟ ΚΚαβΑΙ• ίίΤη Τν, 7ίθρ6ϋ6<θ«/. ΟΤΧ βΧ ΠΑρ' 
ΟΎΔ£Ν• Ονχ άί ^^^^^ ζ)^*^ ^^ ^σζ^ε-νΑ*^*- Λ^'^ '^ί 

αο. ΚΑΑΧΑΙΝΟΤΣΑ, 3^^^- ΡΙΝ Β0ΡΑ2. ^ τΙς ^Μίς 
^ο, ΕΙΣΟΡΛΣΙ ΠΡΟΣ ΧΑ• ριγ, άντ) 'τ5, ιτ^ίος ίϊ9οψψ. ^66 ΕΙΙ ΤΗΝ ΑίίΤίΓΟΚΗΛ 

Οίτχ^ ω$ ^ϋίν^ ^^\α μί'^ £ΐτ £:ΐΐθΑαΝ κακή. Λει* 

39• ΤΙ δ' α ΤΑΛΑ1ΦΡΟΝ, 70 ί|>1^* •Π Λ αν (Π)ί 

μοζ, ά ΊΡΆΑ/τΰ^ ουκ»^ 6^<, λϋ»σα -τον νο/^βν ^(5^1 9«^'Λ?»αα 
τον άΛλ^ον. Ει' ίΐΐ^ ^ίφ^ι Η *ΦΑΠτο«Α, αντί τν, 
λίΛίσα. τϋν νο/^?, ^ 'έ^ε^αί»αα αΖτον. ει ταδ* Β!ί 
ΐΌΐΓτοι:β• €1 ταχί^ Κρένν ο/κζ\Λισι. προι^ειμηχ. 
αντί τν» 'ττοίΐ/ισΌαμί, 

42. ΠΟΙΟΝ ΤΙ ΚΙΝΔΤΝΕΤΜΑ. 0% Ί\η\{ ίίίίΐ 'ΤΌ «^Γί' 
ββ^Ι, 5ανΛ/ν6<;/ίΛ )ϋΐλΐί(ΠΙ^ ΤΟ βρ^ν* 7ϋ Λ ΠΟΙ ΓΝίΙΜία 

ΠΟΤ ΕΙ, άς ίίίυυί'ηί^ *ΟνχΗζ^ύσϊ\ς λη/ΐι. 

44• Η ΓΑΡ ΝΟΕΐ:& ΘΑΠΤΕΙΝ :$φ' ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΠΟ* 

ΑΕΙ• τον άτπί^ρΛ^ον, 7(^ x^ε^(/(»λν/^9ρο1^ \^σο ^ ^ο- 

45• ΤΟΝ ΓΟΤΝ ΕΜΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ :ξΟΝ• ϋ μΜ (Ρ^ 

/ζΐς^σπονή οώτον 1/) σον άΛλ^ον, ^λλ.* ^Ι^λοτς/οΤ^ αασ- 
•Λα» τ^ί σν/)*»^*^, ν/0 9α^|/« τον β^Αον ί[?ί σον ά<^6λ- 
φον. Δίίί^μο$ <ίί ^>ισιν '\1;5?ο τ^ 'ν!;σΐ5/Λν)!/χα•π?5ν τοτ^ 39• Τί ΠΡΟΣΘΕΙΜΗΝ 4». ΠΟΙΟΝ ΤΙ ΚΙΝΔΪ- 

ΠΛΕΟΝ ^ ώ<ηΓ£^ £ΐ λί/οί, /λι^- ΝΕΤΜΑ ζυ^κοττ^^τω α-οι ; 

Λν ητροΒίείμ,ψ. 43• ΗΤΝ Τ^ΔΕ, ^ϊ ΨΤ- 

- 4ΐ• ΕΙ ΗΤΜΠΟΝΗΣΕΙΣ. ΚΟΤΦΙΕΙΣ, βα^άΰ-α: χα/ θα- ΕΪΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 3^7 

47. η 2ΧΕΤΑΙΑ. οϋ{ άντιλ^Λ^ ^λ&4 βίοΐν* ϊΐ ιυ^ 

48. αλα' ότδεν Αττη,. ού /«τεςιν ζο/ιψ άρτειν μΑ 
βαλίυμουτΛ ίιργιιγ. 

4^. ΠΑΤΗΡ Λ2 ΝίΙ.Ν ΑΠΕΧΘΗ:^. ΐα^ (ΓΟμφΟζ^ί 

Οίίτπίσον τν τταντζ)^ >%ν»^, ^ ^? ο :πιΤ^ρ αχλενις 
άτταλπ^• ού ^νον Λ άχΛβίΐί, ^λ\Λ ίβί^ άττΕ^^, 11^^ 

7ϋν γί^φρΟΊ λΡΙ^ν, ΠΡ02 ΑΤΓΟΦΛΡίΙΝ ΑΜΠΑΛΚΗ- 

ΜΑταχ. ο&ϋτϋί ^ £οκτπ)ν ίφωζ^ΜΈ, χ^Ι ^^® (ττα/ά^ν τ» 

Λασιν ίγ^νωσμε^^» διπαοτν £ηο2• Λ^«ν ονο/^ιο^ ^ν»• 
σα, ^ιτκρ τ* 3(5:^ γ^ήι• αρταναι^ι, ίγ^^Λΐ$. αλβα- 
ΤΑΐ, ίφα^ίζϋ, ^ττ^Μί/σι. 

58. ΜΟΝΑ ΔΗ ΝΑ ΑΕΑΕΙΜΜΒΝΑ. μΛ^ί'ΒνΟζ ΛλΟΥ- 

©77 'έ^ικουζ^ζ; οντϋί ί^ν• ει νομοτ βια. •*ηφον ττ- 
ΓΑΝΝίιχ. ει τί«^ γ^^ομέΛω •ν|Α!(ρον τ πΌζ^νναν τχί ^ 

τ2μ/ (>5ε «ϊ^ νο/ίΛν τοΤ^ Ίΐ/^ποίί ίττοιυ^ίιυ ττοίςβ^Λπί-' 4^ β ΧΧΕΤΛΙΑ, νοείς ^ά- Τράφεταυι κ^ ΔΙΠΛΟΤΝ ΕΠΟΤ, 

9γ7£17, Κ^£0ν^3ί αν7'ο?Γύν70ί• η^ο* ίτι τ) ^-ηττιρ αυτά [^ι'^^^ίξ κα) /ιλ- 

ΛΤηίορίυν.6τος ; ν^ ην. 

51. ΠΡΟΣ ΑΤΤΟΦίΙΡηΝ, 5^• ΑΤΤΟΚΤΕΝΟΤΝΤΕ, 

^^φανις'άτυ:^* κα) ί Ιφώρα^Βν αυτοί εαυίβς φονείειν ανεύΜεί" 

ούτος, κα) εΙς ά ίφωρά^. τ} γαρ χατ ά>λ•ηλων ό/^ρη» ''"*^' 

53• ΔΙΠΑΟΤΝ ΠΑΘΟΣ, ίαυτών ψ' της γαξ αύττ^ς ^ν- 

Ύ{γό'/ φόνος "ΐτατξος, Ιν ιτά^ος' <τεως Ύ^^αν, αίέλ^ί) τυγχίνον^ 368 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

(Αμ. ΚΡΑΤΗ, 70^ /3βΐαΐλίΜί4• ΑΛΛ ΒΝΜΟΒΙΝ 1ΡΗ« 

Τ^γί^^α^ Κ^ '79 Έυρτ7Γΐ/€ΐον- (Μ}*Λ 267•) 

ΚΛ,τι τοκδ' αλγιονλ• λι;9ηΐ£$7ΐ£^' λ&'η%4 /^ 'ΤΟ, &^ 
65. τοτχ τπο χβΟΝο:!• τι τον ΠαΛχ/ν&α,)!, ί τΑζ 

ΧΚοιλκ ηχΕίκ• συ^ϋωμία/ ^ν, ατι /3ΐο6 ^δς^^ατβ 

5αίτη^ ΤΟΙ2 ΕΝΓ ΤΒΛΕΙ, Ί^ί β(ωίλ£Λ το ΓΑΡ ΠΕ- 

ΡΠ2Α ΠΡΑ^ΙΧΕΙΝ. γνωμολίΤ)ίκΖ$ «οΛλβιτΒβΤβΗ* '^'^ ^^ 

. 6&• ΟΤΤ ΑΝ ΚΒΛΧηΑΙΜ*• ΤΟ τίλ«θν• Οΐίτ ΛΙ Χί- 

λωοΛίμιΤ το ίί ^' ονη ύ 9κλ0ΐ^ ^ΟζίΙ^ ψΛ 
μΙτΛ^ ίιίίΰ§$ έίβ ι/)βμι^ Δβμμ^ιον 1^ το ιι^* φιιοίν' 59• ΝΟΜΟΤ, 7•β «Γ£ρ} 7^ ΒϋΣΙ. ί^/βν ΐΌΪί βα^ΊλευοΊ' «- 

τ«^^ οντο;, 1^ 71» οφ§ιλομ^¥θν λοξ γαρ η^ίΛη η /ΒασΊλβίβι, ^ί 

6ο. ΠΑΡΕΗΙΜΕΝ, ναρεζ-' τπς εν «λβ βαίνοντας λίγΒ<η, 

έλθΛ;/«ν, 3^ ύίθδτ^β•ο|«ν. τβ; ιτδ^ί τον βαηλία. 

66. ΤΑΔΕ. ί«ι 7-0 ^ι} θίί- 68. ΠΕΡΙΣΣΑ, «λρι^ίά «>) 

6η. ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΒΕ- ΒίΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 3^9 

9^ίΙ^ 'έ^ΜίρΜί• αδα' 17» Οποια :$οι,δοκ£ι• >{- 
7ν«9Χ£ ό^οΓα συ ^ίλΐί^ί^ το ?κ^έ6^ 'πίΓ^ τν^ννοι^* 
ί 7δ<4υΐ^ ΤίνοΙυ, ο^οίι 30^^ βουλζί• κλαον μοι τοτ- 
το ποιοπίΗ.• Β-ατ^ούση τον α^έλφί^Γ ίηι του, χ^^^ 
μοι ίςουι ο 'νΐ^ο'βρ ίί'ελ.φ^ ^άνΑΤΟί, τα/τι^ιν €υχΛ^ 

74• ο:ξΐΑ ιιανοτργη:&α::(\ ^^](5^ια /κ^βτοί 7ταν{;ρ>ιβί$ 
ί^τ^^σουρ^, ύ$ αχητί λ£γν$* νχ^ /χΰζ^Μίΐ* Το >^ 
'Ο&^ΜΧ ^ος^ίοτΗ9 ΟΤλ ^^ νοαι; β^να. "^Η «'ΐα^* 
οαια ^αν8ρ>ηααοη^ άντι ?) €ϋσ^αί$ ^η% Ιγ^α.στχ,φΙ'ί^• 
Ύοτχ ΚΑΤΑ ΤΑΚ ΕΝβΑΔΒ• >^ννο(Γον ^ τντο» £ΐν υ^το- 

<υ *η%Οϋίΐ μ^ηΐ/^ον (>Λ«ν«; τί /ΐ;^^^> ΪΛ '^ «^^^ 

ΤΑ τίΐΝ ΘΕίΐΝ ΕΝΤίκ ατιμα:&α:ε' Βχε. "ηί ηας^ 
9ΐοΓ$ τψΜ ά'πμοίζίι' 7τή/αί^ ^ τια^ %οι$, )^ οσιον 
ν£ΐο/α$«( 2$ 9^^^ ν0ς^»$* οι^ μάλλον /£* τπι^θτχ/^ >ι 

80. 3δΥ ΜΕΝ ΤΑΔ* ΑΝ ΠΡΟ*ΐΓΧΟΙΟ. Ου ^Ι^Ι^' ^ϊ- 

Ά^^νΛ τιΑσψηι ^&α /ος^ν^σιν ΙφοΓΠ*• 
"^Η, (λΙ ταίπα ^αζ^ί^π* ίί, συ /ί&ρ ^τοα αν (πχντ»ν 78. ΟΪΚ ΑΤΙΜΑ, ^ά ταΓχ 79• ^^Α* «'''«7''-7» ί άκιτσ•ιο• 370 ΒΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ* 

σχ£Μζοι$. ζτα ΟΛ δη ταφοκ• τντο ά!)λ ^ τ^ρ^μΜ^ 

82• ΟΙ ΜΟΙ ΤΑΑΛΙΚΗΧ. (ρΐλ0ςορ)ΡΥ Χ6(( «Μνττι^ ^ 

83• ΠΟΤΜΟΝ• ρ^α.^έ^ ΒΙΟΧ. 

Θ5. ΟΙ ΜΟΙ ΚΑΤΑΤΔΑ. 2^ Τ^η\ί Λ|λΛ, ΟΠ ί^* 

88. Θ£ΡΜΗΝ ΕΠΙ ΨΤΧΡΟΙ:^!• 'έτ^ΓΖ ΟιΓ^νβί'ΤΟΙ^ V6β^V(&Α^^ 

89. Οΐ:6 ΜΑΑαΟ ΑΔΕΙΝ ΜΚ ΧΡΗ. ΤΜ *2^ 9ΐ3ΐ 

90. £1 ΚΑΙ ΔΤΝΗΧΗ, Γ • 64 Χ94 ^"^Ε^^^ ί(ίη^ 

91* ΟΤΑΝ ΔΗ ΜΗ ::ξβΒΝίΐ• οιη»ν ίίαυα/ηΜϋ, ΐ9^ 

92. ΑΡΧΗΝ ΔΕ ΘΗΡΑ.Ν• Χί</^ 'έ^Γ^^ίΛλΕΙΙΤ 70^ ομίΚ 

94. ΔΙΚΗ,• αντ) τν» ίϊΚ3Μ$9 ^^ ^ ψ^^^ ^ φβι^ 
προχκειχη; 1^^^ ΔίΚΗ.^αια^βΐ'^έ^ ?ν' !^ ο&ην* /θ£^ 

>«τ)ΐαυΑ^ία; Ίτμοέ^ αινι^Μ^• πει^^ομαι γαρ οτ• βλι ΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ* 37^ 

^£»$ 'Οι^'τΙμ* ευνοϊκοί^ Λ 1^ θ^ανοπχ; 

100. Ακτι::( αβαιοτ• σζιυοίίζ ^ττκί^ θϊ^Λίων ><^« 

Χ5^αορ^κ^Κ5^αζ τμ /οιζ^^^ν '^' €>ι€ουοι, :(^ οι αριςοι 

9^ τϊί ίϊ^σ» ^^ροι 6ϋ;^ρ<9κίαιν• *0 Λ λο^^ί* α» φΐΧ)! 
9μΐ£^ 7πχ^ το^ /θ£,?α3εν ίιμέζίϋ^ ίιμί^ φΛηίΐίηχ. το 

ΚΑΑΑΙ^ηΤΟΝ. •70 ΤΟ /Οζβζ 70 ΦΑΝΕΚ. 70 <ί^ $ξ>ί$• οί 

τϊίί άχτϋοί τν ίλ<8 ^2$• 70 ^Ανίν ί^ν Χ5^Μΐ9ον 7% 
^σς^τ^ν ί^ρβ/ τντο ^ /σς^σλιηίΐδον. α χρτ:$εαχ 
αμ£Ρα:ε• ω ίχτ\$, ^ζ ίιμίξβ^$ οφ^<ύψΛζ* ο Λ νου$* 
αΙ }ΐ5^9ΐί ^^^^Λς^9 Ιφίη$ ώ Θί^^^ βί^ τον Άρ* 
^λοούν ςρατον 7ον λώι{3^^οση9 ;τανσα>ις&^ τντίςζ ;ηισ»ι 

^ϋ>α^ ΔΙΡΚΑΙΑΝ ΡΕΚΘΡΟΝ. ΔίρΟΟΙ, 1ψ(ίΑ ^ 'Τπί^ψΛς 

@)ΐ£αν. Α£ΤΚΑ:ξηικ• 99 £^ρ<'7π^V$* (Φοιν^λίοα^ ιΐ34•) 

Λα/3(5^αζην βιαορα/^ Άρτ^^ν ςρο&τον. 
^ατΑ• ίήπΜ τον 'Δ^}Μΐ9ον φγισιν, Ιν α^' €ΐο^ το '^ΐ^ο^ 
Ι^ιλόϋ παν::ιαγια^> σιω πανα;ιλ/οι• προδρομον• ύττ^ 
-70 ί^^ </^μον7«9 2^ τία) φυγίυυ. κικΗΧ/αΑ χααΓ« 
κα,• οίον ιο^οχ^Ζ/άοοιοη. τ^ ;^λιν2ν /4Πο& <χοοι^5 
«φά4(Χ«2|^} 0^ ^ οξί/τίζί^ιτ ^ϋ7)ΐν. 37^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

111. ΟΝ ΕΦ* ΗΜΕΤΕΡΑ. ΓΑ. ΟΤη^Λ ψVΤΌ^ *Αρ]β«ϋ 

ο| ίμφιλΰγαν ν£αέά)τ ί^ίίζ ίί>βί>«ν ο Τίολχιηοίης^ οίον 
ίμφίλετμφ ^^σουι^^οζ /Ζΰζβί '^ν άΛλ^ν* 2^ |8^- 

ΑΡΘΕΠι ίτταρ^εΐί «ί 9^^αον >9 ^ί^|ια/9δί?• νεικελν 
Αμφιαογπν. ί 1^ Λμφισ&ττη^μαν^ τι '^ αψ/ρΜ• 
λία4 ίμτ^ϋΐΐίηϋΰί• αιετοχ βι:^ γαν αζ. το €^$* &$ 

ΛΪετόζ. ΛΕϊΚΗΧ ΧΙΟΝΟΖ 'ΠΤΕΡΤΓΙ. €0$ Ο/Κ ^1Ηί$ (&(ΡΛ 

^ε^ι/μ, ίντί IV, λ4οα?τα•ητ• ^τεγανο:^, €^^}αΰμί^ς 

άπν* <ίνιλί!Γ Λ, στζ λζχΛ^€ση$ ϊν ο τ *Αρ7δ*«ν ςρ4Το$• 
λβιττΕί Λ το α??, IV >>, ωζ ^ος το όί πτερτγι μ^Β^ 

118. :δΤΑ^ Δ* ΤΠΕΡ ΜΕΛΑΘΡΛΝ'• ωί άδΤΟ^ Πολί/- 

7^Ι^ΐζ9 ίμφι^νοΒν '^Λ* ίνβμζι^Β Λ τ5 μ^ψο^ ββα. 
άντί τν, >ττ\νί^• ΓΕΝ«ι• ίΤ^Μαξδ δ' ονομΛ, ι» 
^'Χ)) τν άην, 7/*ι^ ειτϊΧίν. πετκαενθ' ηφαπτοχ. τ 
€>« ιϊί •πΐϋΛ)ί^ ^>«ϋΑ^ον, ΐϊ το/ -ττίλβ^ν 7ΐ»ν τντϋ πα- 
^σι. δρακονπ. ?>^ν6ί 5 €/)ΐΛκΛν ο^ *Άρδβί 3^ ΤΛ-• 
^άοτί Έρίννϋο$• ^ί^ Λ ΤΒΪα €/)χίκον7ϋί τΛί &ί/^ΰΜς 
Λ)?νρΤ, δ^Μ «/)οβιζαν7ϋ>^ν8Ϊί βίοϊν. *0 Λ λρ^ρ^ 70«τ©5• 
^ίΛ&^ί 'Άρίο^ 'Ο^ ι«τ ν2τΛ τϊΕ! άετϋϋ ενχ^ϋ, ητΛη 

άντπαλ» ή^Λχοντο^• οί ίτΐΌη^ΟΈν Λ«τον ταν ^)κχχον& 
χ 15• ΣΤΕΓΛΝ02, λν^κ9ύ^^Κ| λχι/ίκαοϊ^ άτΐΐΙοΊ ΐίΒφ^ο^ιώ^Η• ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 373 

<^/^ρ2^ ^Ρ^'^• Πολ//.αον Λ ζαον *^ ο (/^ναχύίΤ 
/Ζ9ζ^ί 'τον ίετον, ως φιι\σι Νο^ν^ϊΟί* (Θ)ΐρ. 448.^ ίο 
Λ Αΐί^τιΠΑΔΛ, ΔΡΑΚΟΝΤί, άντϊ τν, ^Ι^!» τί άντΰτοΛν 
/Ι^ίχοιττΌ$, ω$ ('ΐλ. χ'• 55.) *Α;^λίίι ί^μχυΟ^ς• ^ϊΐ 
&τηΗ* 'ΐφ ίηττίαλύ) <1^ρ(ίχοτη τΰΟΌυοΤή μαυ^ σαυ^ί^ρ 

ί/^βικ^ντα λ/γΜ 'τον * Αργούν ςρατΌν, ^^ 5ανα'Τ>ι<ρο(2^ν, ^ 
τον ΠολννίΛΟί, «^ αυτϋν €)>ι&αΙόν οντά. 

129. 2Ε« ΓΑΡ' ΜΕΓΑΔΗ:^ ΓΛα23Η25. ΤΪΓΤΌ κ^χνον, 

«ί παπ»ν 'ί^'Αρ^ών /Μ^>αλαχ;^)^ν7ον, ΐί ΰ^Λ χ^'η» 
ΤίΛταιήως* ία >^ 0|)ίί «ί οώτον ^νον τώε*. χρτίοϊ 
καναχη:^ ϊπεροπτια^. Χ54 τί^ί^ τν ^ϋσοϊί (ραντα- 

«^€7ϋ, ^?Λ.* ονεμίσϊίκη τ^ τωμ'ττω οω'τΖϊ' ίπ >^ τως 
χομ'τηι^ ττίζ με}<χ.λη$ γλΰΰ<χηί\$ υτπρδρ^χίρβ*• ΠΑΑτα, 

ΠΤΡΙ• ^ Τϋίζβ/ΐυνω τφ ίΐ<»%1 7ίΙΐλ%ΙΊΙ• £ΑΑΒΙΔίΧΧ«^ 

μβΤΌίφοροίΖς ίίργηι '^^μ τ^ ^^^αν, ίτη α^ κ/>ί':η- 
ί^ιί? του τπγ;^. ααααα^αι^ παί6?ν1αα|' οΰ^Τ^γμΛ Λ 

136• ΑΝΤΙΤΥΠΑ Δ* ΕΠΙ ΓΑ, ΠΕ2Ε• ^^$ ίπνΤΚΠηΐ^ 124. ΣΤΕΦΑΝίΙΜΑ, τον ΡΠΜΑ ΔΡΑΚΟΝΤΙ, ^να^αΙίρ- 

μ6. ΑΜΦΙ ΝηΤ' ΕΤΑΘΗ. ίονταν ΐΤΐφυχόη Καίαβιω λαά/. 
τ'ά ΐ3>ίΤίία Ι)Γ6ΐτε<Γ6, ΔΤΣΧΕΙ- 136. ΑΝΤΙΤΥΠΑ, εναντν^:ζ. 

Β1>3 374 ΕΙ2 ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

'^^ του ΊΤζ-νίΑχ οια/τί^ιτκι* αντΌς ^^ >^ τΖα/ αιν» 
φοζ^Ί^ «ίίαχβν• ό Λ χ6ρΑΐ;ώί τ^ τ^μ». ^'Οτι Λ ταντα- 
ΑΑβειχ σημαίίΗ το Ο^^^μηΐί&Βί^ί μΛρνρ& ι^ *Ανβΐχ/^^ 
Μιλ5ίμ(ρυΜα ί^Ιφνφ %λ«ρβί τ ελβϋ^ τα«αλ/^€ΐ. 
"ΑΜ«^• αν«55ν τνττείί λΙ^λ τ3 χψωνΛ, )ϋΜ»9δν Λ 

^Ί&ρ^ος ίτττΐ «πήϋ τα(€ω)Ι§. ο2 τότε. ^^ *^ αυ^ο^ 

ίΛμνι. ΒΑΚΧΕΤίΐΝ^ <^9ε<^ν, Χ9^ μ<>« φι^> ^ 
^«ν ύγγίυυ^ α$ το Μ6νβιν(/^* 'ΑΜα ^ 'ΐτν • • • ειχβ 

α' ΑΑΑΛ4• 'Ό ΒΙΧΕΝ ΟΤλ ^Π '^ ΤΤχ! ΚΑΤΟΰΛωζ, ^* 

«μ^^ ϋ^λίγ^ ο ΊηΜμΛί. ΔΕ8ΐο:(ΕΐΡθ2> χ^^ττΐ 2? 

'ίΐον -ι^ οτ ττϋ αρ;-ιασι ίΐ^^^κτϋζ^ιβν• ο *(ί5ί^ Λξ»ί 
Αριι; ^/αν γν^(Δρος ο 7υΒ(€ωνοζ, κ^ ίγα^^ ίίμίν ψΰΜί. 
'Εαν Λ ι δ;β8ιοχβιροχ^ αντί τ5, >€ΐνοϋθί 3^ *δ^ίί(|ιοί. ΤΑΝΤΑΑΛΘΪΙΙΧ, κολβθί);, 1>ί 145. ΕΠΕΝίΙΜΑ ΣΤΤΦ& ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 375 

147• ΠΛΓΧΑΔΚΑ ΤΕΛΗ. Ο 'έ^, 7Λ ΟΤΐ^Λ ίτήζο,• 

λαν; τοικ ;(ίύγεροιν• 9ν>^ρ2ν ^>ισϊ 'ίΚΓ άτι/χαν* οΐ 
ΤΜΤΜ >^ άϋ 9ν/νο1 Υ^ί!)^φηί5ϋσιν* οντοί Λ, ^ϊίσιν, 

9ιντΒί ανατι^Κνοιι τα οτιλοΐ. καθ' αττοιν. αντί -ϊΛ, 
Χ5^τ β&λλ^λοητ. ΔίκρΑΤΕΐΐί ΑΟΓΧΑΧ. ΰψφατΑρϋύΒ'α 

λίτχη ΟίΧ ^$ )«νον ίτζ^τίψφ^ί αλλ* βχ^τι^σι 7β? 


134• Α ΜΕΓΑΑίΐΝΤΜΟί^^ 71 μρ^λίω Ό&ιτπΜ^αα. 

^0(#. ΑΝΤΙΧΑΡΕβΑ ΘΗΒΑ^• άπΐ Τοί, «(Πίν οώτίϊ ;^Λ- 

ρβισα^ ^^ άντι^ο^* ^λει ^^ εΐ'ττΐίν^ ο77 όσον β^ίλ64 τία/ 
7^ αντ^ ^ ΛντΛ χϊ^ρ6Ϊ(ΠΛ ϊλ^δν* ί αντί «^ 3(5^χ^ 

^ζυ^Ζουΐ^ ΕΚ ΜΕΝ ΔΗ ΠΟΑΕΜΑΝ• Τΐανυ «^Οίνΐ^ 7» 

ιίϊί «^ί' ρ:π/&ιν»ΐ€θΕΐτπ^ >^ Λ;β^ρ2ν, τίολιν *ί^ -» 
Χ51Τ αρ;^ £ΐ;^μα ιςίτΐ^Ίταα. θηβα:^^ δ* εαεαιζακ• 
<Ιζί^ ^ 5 ΔιονίΛΓΟ^, ο^ιάί Θί^Λς βλβλ/^αν ^ίίή Χ4ν3ν 
^ηΤίρ βόϋϋ^ϋΑζ. 'Άμ^^ ο θηβα:^ δ* εαεαιχθαν^ ο 
χινησχρζ^* ίλδλ/ρ^νοί <Γ4 τον Δ«νι/ατ>ν ^ικη, 2^ τα^ 
€ά τϋώ β(υυ^Λΐς ΧΛ^ήσιι^* 1ι Τον την >ί5ν σί/οντ» ί^κ} 
ανΛ^6αα)ζυο^ "ΐΛΛ^ ^ρ^Λίζ. Ό <Γ^ ν?$* ο ^ηβα:κ βακ* Β1> 4 37^ ΚΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• 

ΧΕΙ02, Ο Θίΐ^ςιγ^ Δίο«ΛΠ)^, ό ιϊί Θ>ι£)ΐί -Ϋολίτικ, 

ΐ6ΐ, ΑΑλ' ΟΔΕ γαρ δη ΒΑΙδΙΛΕΏ ΧΑΡΑ:^• ^'ζ^ 

ΚρίογτΌ^' ^^ Λ ΤΟ 'ρς^ν /υ^ ^'χ}^ αύΟ^^ 'ΤΓοά- 

χβμΐ το τΌϋ βόίΧ7ΐ?^»ς ονομβο ε^^; ττα^τηρει, κρεον ο 
*^^ ν/οί, νΒω<η ^ζ^'&ςαθ'έί^ ά$ τ βίρχ^ν ^ ^η^νώ^ι. 

Το <^ βξ?$* ^^λ.' ϋώ >^ Κρέων, ο ν£(»97 ΧίϋΙ^ βίΜ^ 

λΗΐζ τίίί ;^ε^5 Ύ&οι^^ο$^ τ? /σβρίίτφΛΤω ,ί©^ θών 

σζα/ανττίοιαι• τινά δη μητιν £Ρ£:£;^ν• ο9 • μιτβ^ 
Χ4ν2ν> ^ με^ίμγύίν* ο/κ μ^ψοξ^ζ τ ^ρβοσ-οπαη ;ίΤΓ• 
ΚΛΗΤΟΝ Αε::&ΧΗΝ• τ σνγκΚϊ&£σΌα οζοα(ρηι^ αμίλίαί 

αιαν σαωι^αγβ• προ'τβΕτο αεχχην^ όμ^λϋχι <ηιυ&ί^ 

ι6θ• ποΑΑα, :ζΑΑίΐ,• 'τςο'ζτροΐ^, ^^ ^'τπ νεοί^• τμα3 ι6ο. ΑΡΧΟΙ, άρχέτω ττ^ς ξόμ^νος, γρίφων» ΑΕΣΧΗΝ, 
-ζμΜΥ χορξίας. βπ^ψ, 

164. ΕΡΕΣΣίΙΝ, άναλογί• ΕΙ2 ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΜ, 377 

λε^οψίύμ, χαψί ΜΛϋ^^» ^]^οα(6Κ»ί ^Χ3ς}$ νμα!^ μρκον 

χοΰ$* μ^^ζ^7^%μ^μ^ιί^ »ν, φησιν^ ^μ^^» ίΐ^^ οτζ ανα^^ν 
ί^ •ώο ίληάοΐν -ίΚ/ 3^^;^ τον Χος^ν >^νιαν, ύ^ ?π 

180. ΚΑΤ ΑΓΧΠδΤΕΙΑ. «Λΐδρ•^* ^ οΙίϋίίί'ΓΥΜ ΐί^ 
σΐ7>*1«<*ν. ΑΜΗΧΑΝΟΙΤ ΑΕ• ο/ ί^^ Χ/λβίΤ» ί^ζυτβίΛσι 

185. ΜΗ ΤΛΝ ΑΡΠΤΛΝ. <ί^ον ^ άρ/ί»ν βϋλάιμίΐ-- 

τον βΐ'κί^^> :(Μ τη^ρησίΛζίία^ ίν ΰώτίίζ μΜ- ^7η<ΑΓΐ• 

λ(5ΐ^ ΝΤΝ ΤΒ ΚΑΙ ΠΑΑΑΙ• ^^ ^Ο/^Ιν ϊρ^Λ, 3^ να2? ΪΚ 

193. οττ' ΑΝ ΦΐΑΟΝ ΠΟΤ . ΟΓΧ άν χΐίκηιμι ^/λον 
τ ί/^Η$ «τοΛΕύ»^ ίίχίρυείίί τΐτϋ ^^ €4^ ΠοΛι/νϋχη <ηιυ^ 

ΊΐίϋΛ. ΗΔ* ΕΧΤΙΝ Η 2Χ1ΖΟΤ5Α. ί ':Τθλΐί ΛίλΡνοΤΙ. ΠΔΕ- 

οντε:^ ΟΡΘίπξ. *π^€υοφρο{* ί Λ μ^φοζβκ^ '^7Π> τ νών. 
198. ΑΔΕΛΦΑ, ΐσοί^, ο/^ΐΛ* /ίαΜίίν Λ 'οδ^ άτΓΒ- 

1^4 'τ;ϊς^7ϋν /^ ίγκωμαίζα τον ΈτΕοκΛεΛ* ϊί^ζ^ν Λ 

170. ΠΟΜΠ01ΣΙΝ, κτ^^οϋ- 176. ΟΤ' ΟΤΝ, ίττεί. 

^«ν, ΕΣΤΕΙΛΑ^ /χ<Τ6χαλ€β•α• 19^• ΟΡΘΗΣ, «υτυχί; χα) 378 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ* ίλ£γ)^ τον Χίο\ΐΜθ(Μ, 39 ^^^^^^ ^^^ μΛχηξ/ζ αξιοτ^ 
207. ΑίΜΑΤο:» κοίΝοτ. «ΑΓΓΐ τίτ, ίμ/ρυλο^ δ τ» 

212. ΒΔΒ3Τ0Κ, )3ρθ^ν• 

21θ• ΤΟΝ ΤΗ ΔΕ ΔΙ^ΝΟΤΝ• λβ<<Χΐ6Ι 70^ μ^ %Ί^. 
ΙΧΟΜα, ΔΒ ΧΡΗΧβΑΙ• άνΤί ΐν> ^€91 091 0^«$ %λΐ^ 

221. ΔΙΚΟΠΟΙ, φι!λ^χ«^* άντ) 7ν> /αλττ» ()/αν ί 

222. τοτΕο ΒΑ:Π'Λζεικ• τντο ΤΟ φο(ηοί* 'η Λ 
ΠΡΟΘΒΧ, άντί του, /Βϊς^ί\9«^• χρϊηοΜ >^ τϊ /οϋ 

225. ΤΟ ΜΗ 'πίχηΡΒΙΝ ΤΟΐ;[( ΑΠΙ^ίΤΟηΐΝ ΤΜΒ• 

τοΐί ά'ΤΓ^^ίίσχν• ΪΧβ^ρν Λ >9 Άϋ ?«<5'^, -τπ^πν. 

227. ο Μαβθ:δ γ 0ΤΤ03δ. ο ^νοίΤΟ^ ίίνλίνίτΐ• ΑΝ- 
ΔΡΑΣ ΤΟ κεΡΔο:^• έν€Χ50' τ&^^^' ^ ^^ 5οΐν&τν ^"ο' 202. ΕΦΑΓΝΙΣΑΙ, «π* ^^? 224• ΑΛΛΟ. οΐ ργ*^*/^*" 

^β^α; ίσ-ία;^ «οιη^αι. ?«ντί£ τ^ ΑΛΛΟ, ρ7βλ«?ί ά• 

204• ΛΕΓΠ. ^«^ο το λίνω ίνοβντες ληρίϊν γαρ α^^Φηι ««- 

214. ΠΡΟΕΗΟΤΣ' ΟΙ ΚΑ- 227. Ο ΜΙΣΘΟΣ, ο' (Μ^^ζ 

ΚΟΙ ΤΠΝ ΕΝΔΙΚΠΝ, ίξασ-ι τ^^ άτβθίία;, το θα^Τκ. ΪΠ' 

«•^ των Λκαίίϋχ• ΙνΤανθα ^^α/ί ΚΛΠΙΔΧ1Ν. Ιλ*ί|β« γά^, Λ ΕΙΓ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 379 

229• οτχ οπίΐ:$ ΤΛΧΟΤ3 τπο. ου τούτο λ€}ύύ, 'ότί 

^ ίτηςοζ Ιλίτ)ίσΌυμ1α/, τίοτίζ^» ?λ^ ^τι^$ σι» ί ]«^ 
^τίΓ^ΑΧΕΠ^ θ9ςασ^$. λναχτροφην, ^ί^σοςρο^ίν• 

234. ΤΑΑΑΧ ΤΙ χηρΕΐ:5• τοαίτο^ ίι -^ΐΑ/γίι μου τπτ- 
ρτνιι. ΟΙ ΜΟΑαχ• ίτη του, ονττίρ. οτκ ααγτνη,, ού 
Τ9Μ»ρ)ΐ3ΐΐσΐ)• 

237• ΗΝΤΤΟΝ 2Χ0ΑΗ, ΒΡΑΔΏ. ^ίψ^ί ΤΑΧΪ?. 
240• ΚΕΙ' ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΕΕΕΡίΙ. ^ βΐ ρΐ<Γ)ίν σο| 

•Κρίνον λίξ«. '^Η οί™^• ά >^ ίύ μΛ\^¥ σοι /οΜέ» λΙ- 
7«»• ϊ9^ >ν ^>^ ''^ ^"^^^^ ΚΛ <ϊΐ7Ϊσα(» β^Λν ίίλλο 

το ίξϊί Λίθ^νάι/ΐΛ• ίλ'ττίζω >^ οτι ^^ν αΜο πά- 

Τ0? £47Γ&4η ΤΗί ΕΑΠΙΑ03& ΓΑΡ. 'ν1;Ζ!Τ0 ^ τϊίί ίλ-Ττ/Λ^ 
247- ΚΑί*Π0ΦΡΑΓΝϊ:^Α1 ΚΥΚΑΑι. Χ(Λ(λα) (ΓΟΙΓΓον ά^ Σ£Ν. ψωξζΛίντων των ηίανίρ^ ν5ν ς-ρέφων, 

γωγ. 23?• ΕΝΙΚΗΧΕΝ, αρίΓ9τ 

339• ΟΠΩΣ> ντί^ ΔΤ£- Ι^άνη. 

ΙΤΝΟΤΣ> ΰΆ(ίΛίνων. 240. ΤΟ ΜΗΔ£Ν> όν^/; αύ« 380 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• 

25α ΟΤΚΟΤΝ ΕΤΕΠ ΠΟΤ*. ΤόΖ ίγ/Ο^ίυ Ό^^6- 

«Λν ^(Τϊ^• » ;^ άτΤΕίλεΣ κέλευαν εΐ'ττ&ίν, ^^α ^νιν, 
2τζ €Γ^λαί?Λ$ το 'Ό^γμχα α^τη^ί ά^ο^* ίχ^^ιχτιν βα«/ 3^ 

252. ΔΙΨΙΑΝ, ξ)1^ν• ΚΟΝΙΝ ΠΑΔΤΝΑ:§. ^3αλΛ^V, ^ 

25β• δικεααη:5, τΐίλβκ^ί, αζίντίζ• :5ττφαο5> «τχλ)}• 
£^6. ΑΡΡίΐ3, (Μ ί^σμ&η^. επημαηετμενη, εσχΛμ- 
μ%^ϊ^. ααα' λ:$ημο2 ο'τργατη:^ τι^ ην. ο τντϋ ί^γα^ 

26ι. ττμβηρη:^ μεν οτ. αεπτη δ* αγο2. «5 

^^>ί Ια> )ί ίμμ^ζ" τντο Λ ίτίΌΐν^ν ο 9«'>|Λί τα/ίο; 

κονίν, θί'Λ>«4? ε/) ^όχίτ^οια/ θί(ζσ?ρ οολ/ τ© Τ7ίί ασι^βία^ 

οΐίτΰ^ Ζ66» ίζ5^ ΙτζίίΊω τν Πολϋν6<χ4ί$• ^ τ^το «ίβ ί Άν- 

^ίίτ^ΐί 'Α3«ν>ί€Π 3(5ί'Πίζ^σ«,7θ τοΤί ^δ^ορ5(πν ίτουφον 
αίύμοί• 253. Κ^ίΐ'ΦΑΓΙΣΤΕΤΣΛΣ, ^59• ΟΠΛΣ, £ΐΤ€ΐ. Ο ΠΡΛ- 

νεξϊ εκεΊνον κοί^οα-ίώσ-ας, ΤΟΣ, ον κατ ίρχαζ ιτ^ίο^αλί- 

257. ΕΠΗΜΛΗΕΪΜΕΝΗ, μ^^α φ,:\ί(τσ&γ. 
Τετρη/,μ,ξττη. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΓΟΝΗΝ. 3βί 

266. ΦΤΛΑ5 ΕΑΕΓΧΛΝ ΦΤΛΑΚΑ. ί^ Ο/Κ ^^Ι^Λ* 

^$ α| φνλδί^Τί^ >ΐ7νον'ζα/, ίΐ7η>ζ^ιυ5ρ ά$ τ^ν -πνοί ^γ/- 
λ»ϊίν ^γαγ>\^λ. ΈΛ% ΓΑΡ τι:ί ην εκα5το:$. ί)(5ί9Βί ]α 

270. ΜΤΔΡΟ« ΑΙΡΕΙΝ. δίά^ΛΟΙ •)^ ο/ Ο^νυΟΙΤΠί 

σαν, ο7Π»ί αί Λΐώ^νΐΛ τα. ορκια '\1ί^Α/>%>ί* «ί ^ Κβ^λ- 

ΚβΙ] 70 ^ρ Λ Ώ^ΤΓΟρβϋ^ί^Ο* Ιύμ,ΗΌ^Ί. ΑΜάί^' ίΤϋΙ^Ι 

ϋί "^^ 'χΙίΟ^βρβοΐ/νειν• τύί >^ /Χ4*ί ώ^ο^^ 725 α/^ρ- 
τιαμα.'η άοντϋ >^ ο^ τντοί^ /χ^ άλγεϊν. Μϋ4>ο^> ττΕτιυ- 

274. ΤΕΑ0::5 δ' Οτ' ΟΤΔΕΚ. 70 ίξηί* 2τ« Λ Ιρ^- 
ν2<711 ί^ν, «Λν 'ΤΐΚίοΊ Ίΐλΰζ ίφΟΛ^ΒΤΟ^ 

281. ΠΑΑθ:ξ ΚΑΘΑΙΡΕΙ. άνΤΪ Τν, Χ^^ΤΌ^λβΙ^μζίΐ^, 

2^ ίτπιΙγίίΤ^ί σοι. τοττο τ* αγαθόν ααβειν. βτΤβίΛ» 

265. Η 2{ΤΝΝ0ΙΑ ΒΟΤΛΕΤΕΙ. ΤΤαλ^Ι )? ΟϋΙίΟϊί μΛί 268. ΕΙΧ ΗΝ έκαστος, αβι. ΤΑΓΑΘΟΝ. χλτ ίί- 3ΙΛ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΒΝ< 

γ/Μ. 

2Ββ. ΜΕΧΤαΧΛΙ^ ^ϊΐραοηΐ* ΑΝΟη ΤΕ ΚΑΙ ΓΕ' 

291• αμφικιονα:^• τόο^ ο^μφ^^η(ω%^ %;&Φ χμμητ 

296. ΕΡΡΟθοτΝ £Μ0ΐ, ίι^μοί, ψ^ρί(^οπι$ Ι^^Οί 
μΐί. ΚΡΤΦΗ ΚΑΡΑ ^ΕΐΟΝΤΕ^• οίΰί μΜ "ΚΗ^ί^αι τίς 
§μ£$ τυαφυγμΛσι, μ^νον σοέ/κνοΐΜ/ /4θι, ουν ο&η* 2^* 
ΧΜ/Λμ^. οτΔ* ϊπο ζτΓα,. ί μίί^οζ^ '^ ^^ ιτη^ 
ζιη^ ι?ίίί μΜ ββ>^ιΛ/ίΰη 'ν1;σο τον ζκ/^ρν £/)* &ίτια> 

ΰοΛΰΐίοαι την ^μτη^ν €ΐγ^^• 

290. ΕΚ ταΝΔΕ τοχτοη. ^ίτι» Ίϋυτ^9 φ^* ^^^ 
^σαρ890(α;'η»ν μΜ τόκ ικΜγΙτ/μΛσα^ οι φ^Λ^ιχι^ /Αΐ43Βν 

Λ^€θν7Β^> 'ί^α.-^^ τον ν01^• ΠΑΡΗ|7ΜΒΝ0Τ29 υιϊι&τκ- 

308. Μΐ:^ΑΡΝθΥΝΤ£::ιι> /ι^^θον λ9^€^^• ΗΝηΑΚ. 
«νη τν» #τν^ρ^39ΐσοιν• χροκα, ποτ' εηεπρακαν• αττι 
'τν, ^Λνδζ^Ι βοονζιι ίϋ^ί τϊ/*«ρϊΐ9ι»αονδΜ^ α87• ΑΝΟΤΣ ΤΕ ΚΑΙ ΓΕ- ΔβΝ, σιτ/γρ^ωψ. 

ΡίΙΝ. ου γίρ ν^οττ^ τοΊς γε- 2^8. ΛΟΦΟΝ, ^^ν ^ρά%ί- 

ρποΊ μ^ωξοίναν. λον. ΣΤΕΡΓΕΙΝ ΕΜΕ, ιλτϊ- 

»9ΐ• ΕΚΡΤΠΤΟΝ, 81^ ^ά^α;. ^«ν ||χ|, ^βκ-α ίγω ^ίϋ^' 

ΑΜΦΙΚΙΟΝΑΣ, τοι); Ιι^ κιίκλαι ξω. 

κίοιη ιτεριαλψίΜνβζ. • 303. ΕΕΑΝΙΣΤΗΧΙΝ. μγ5 

..α93> ΝΟΜΟΤΣ. τβ^ «τίρ ^ίκ ζυψοϋωτίξοίίν Ιζελβ^κβ,αίτβΓ ΕΙΣ ΤΗΝ.ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ, 383 

3 ία ΑΔΛ ΕΙΠΕΡ ΐ:»Χ£Ι ΖΒΏ• Ο Ίέ^ν> ά ΤψΣί :()4 
θί€« τον Δ/(Χ^ 9^ ρΐ €7Π0ρχ2 Οί^ν. ΟΤΧ ΤΜΙΝ Α,ΔΗ4 

ΜοτΝο^ί ΑΡΚ£:ί£ΐ• Οτλ ιύ^$ ίϊμα$ ις$ 'Ά,^'ν ^^^^ 
^^, ^1ν^ ηψΛ^^$ τψμας^ί <^^^ι^, βαρίτης^ 

ρΟΜ/ (*Ιλ. /δ'. 392.) 

ου 01 ^7Τβ4^ 

ΑρΜ^ ίσχίοοίΛ φυγύα Χλ/¥Λ$ 9|<Γ οΜην^• 

313# ΤΗΝΔΕ ΔΗΛΠ^ΗΘ* ΤΒΡΙΝ, ομχίλΰγΐίΰΐτη ^ϋΤΙΤΤ 
'Ζ^Μ/ χ^^'&φς^νΐΐσχν• ΙΝ ΕΙΔΟΤΕ^ ΤΟ ΚΕΡΔΑΙΝΕΙΝ• ΤγβΙ 

321. ΕΙΠΕΙΝ ΔΕ Δα:ίΕΐ:κ• Ιτ7πης^^$ Χ9^ Ιμ^ι ύ• 

322• ΟΤΚ ΟΙ1ΘΛ ΚΑΙ ΝΤΝ• α'7^^* χ^ να2! Λτ>^ 

€α\ιαϋζ^ μοι €<• 

324• ρτθΜιΖΒΐ^» ^ματι^€<^, Ο^'τυτηίζ. 

325. ο ΔΡΛΝ 2* ΑΝΙΑ*. σΐΟ/ΒίΖζ Λΐ^ΟΊίρ «ΛΓ άγ. 

326. ΑΑΑΗΜΑ. ΤΟ "τΤΒ^ίτζ/μμΛ 'τγ\$ ί/^ζ^^ οων 
;ηινουρ^^• 

327• ΟϊΚΟΤΝ ΤΟΔ* ΕΡΓΟΝ• άίττΐ ΤΟϋ, Οο/ίτίβΤ* 
€φλ!Μ.ρ9|σΐΧ.. 

320. Η ΔΕίΝΟΝ. <Γ^ινον 'τοίϋτο 'έξί» τ\ \|^η υτιο- 3%3' £^ ΤΟΙΣΙΝ ΩΣΙΝ. 335. Χ* ΑΝϋ}ι ΤΑΣ «ΡΕ- 3ί4 ΕΙΣ ΤΗΜ ΑΝΤΙΓΟΚΗΝ. 

330. ΚΟΜ^ΡΕΤΒ ΜΤΝ ΐΉΝ Δ08ΑΚ> σ^νθλ9>€1, Τ)Τν 
'ηψΑζ^ Χ3Α ΤΙΟΜλ^λ^ ψΛ/^• XI ΔΕ ΤΑΪΤΑ ΜΗ» 
ΤΛ ΔΕΙΝΑ ΚΕΡΔΗ. ^ίφΒΊΜ ΤΑ ΔΒΙΑΑ^ ίγΠ Ί^, τα 

334. ΤΟΤΤα ΓΑΡ ΤΤΧΗ ΚΡΙΝΕΙ. ά'^Παν 5 ^δζ^^'ΤΠΪ» 

3ϋεθ•' ίαυίΌΨ Χομονί φησιν* ου >^^ ίαυύί/ίίη /Βζ^ί '^ 

338. ΠΟΑΑΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ. (Μ' ^μο/ΙΙ βΙΤΠν αΐ^& IV* 

ΤΟΤΤΟ ΚΑΙ ΠΟΑΙΟΤ. τίτΟ 70 τ^γο^ *3^ Ανθρβτπ^- 
11ΕΡΙΒΡΤΧΙ0Ι2Ι, τοΓί ηχωΛοιν• ^ τοΓί Κ5^ντ3«σι ιία* 
ι«αΛ>• τοίί ^^ οίτ ΤΌΐ^ωΤή ά)ρα τν ϊι»^ ΤίΚ&^σι μύΐιοι* 

ζασι τ νοοΛί• το ^ ^ 7ΐ0>λΛί χ£κ/υρψ^)β 'χΙλι• 2Λ4* 
^ί> '\1;23β^;^ν (ό?/ν• '^Ομλ\ζ$ς* ('ΟΛ β'. 319•) 

δ Λ βτϊζί^ 'δίε^ρί^ν /^ιλεΙΡ). ΘΕΟΗ τε' ταν ϊπίΡ- 
ΤΑΤΛΝ. τ^^το ϋοζ ο^ ;τανΐίρ>ίΛ ου ΛίΓ αχού^ίίτ, ^α 
α/^3^ τ>)ν '^ί^νοίο^τ ΛϋΤ^• 6^ ^^ ττί τκ,ί^^ψαί% '^ζ 
ετηνοϊΐσαν δ (Ιζ^τζ^ίί^ 5 οατε/ρβ^ν, θ-οβΛ^/^οκη/δν αν• Απο- 330. ΚΟΛΙί^ΕΤΕ, (ΤΒίλνολόίίΐ 33^- ΔΕΙΝΑ, 9Όφϊ 59 **^ 

7>'α'αα7£ΐ;ϋ;ν. β^γα. ΔΕΙΝΟΤΕΡΟΝ, βν^»• 

33^' ΤΑ ΔΕΙΛΑ, ^ά χοίκα ««οκ. 

5^ ΛΊΤρί'Τη}. . 


ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 3^5 

βΐ£57®ΐβε» ^ζϋ Χ3^ ί^μζζα τία/ γΐω. παααομβνλν• 

ίΐΡί ο^ (ίτΌΰς^ ΙΠΠΒία, γένει ΠΟΛΚΤίΙΝ• ΊΟίΛί ίιμίο^ 
νΟΙ^ 'ΌμΛ\ζ^* (Ίλ. χ'. 353•) 

'£λ)ΐ6^^ο&| νβ^οΤο βΛ%ίηζ "τηχΎΌ^ όίζ^ον. 

850• ΑΜΦΙΒΑΛΛΝ ΑΓΕΙ. 'Ο^^Λλαν 'ΤτίΤί <ΓΐίΧ•7υθ(ί 

α'^ξ^υα• ενααιαν φτ^ιν, του^ Ιγ^υοι;. ^πειραιχι 
ΔίκττοκΛΛίδτοΓδ• τοΤ^ Μίηοΐζ, Ύθΐ$ άζ ίίκτυον κ^^κλί»- 
ομίττοί^^ θϊ$ συίκλάασι τζί ίιχτιίΑ* ^ίιτδ κοίν» Λ δ' αμ- 

ΦΙΒΑΑίΧΝ ΑΓΕΙ. 

355. ΚΡΑΤΕΙ ΔΕ ΜΗΧΑΝΑΐ:ξ. χ^%\αάν τνΤΌ (ρ»- 

τηχνο^• 3^ ΘέάψίΤϋ^• (Εί^οΓ. ίβ'• 83.) Σο(ρον ττ ^>ν** 

7»ν 'Γ^ ^(»ύίν ο όίν^ρύΰΤΤϋζ» Ο^ΉΧυ^Λ ΤΟ ΜΗΧΑΝΑΙ^ 

/σς^9?ηάν *ί^ τ^ τι^ΰίσχευο/υ^ΰί}/* » ^^ ^νον )ψΛ-, 
'ΤΤίσα^ Λ/να^ί, ^λ^^ι 3^54 7ΐ9•Λ<λΓ6ΐ;αα|. αμφιαοφον ζυ- 
ΓθΝ• άν^ ιν> Όί&^βαλ(»ν <ίί>/σ ^ζ/^ν Ό^^ τον λρ(ρον, 
'ν^;©'α>^. Η αμφιαοφον^ τον ίμφίΊςί^^ίλΰν, τον ά/<ι• 

34»- ΠΕΡΙΒΡΤΧΙΟΙΣΙ, τΤί- /3α;λοκοΐτ5/• 

ψίΤζτώς ^ χύχλω ηχΒο-ί. 349• ΚΟΤ.ΦΟΝΟίΙΝ, κβ^β/^ 

54^. ΙΠΠΕΙ^ ΓΕΝΕΙ, ου τζ ^αχέωζ φερομ^ψων. 

γαρ ι^ύ¥ ββΛ^,ά)^ ι^ ϊηπίο^ς 354• ΠΕΡΙΦΡΑΔΗΣ^ ^οφοί 

ίγ €Τ6^ς ^ΜΤοι^ άρΒ^ιν, Λσταρ γ^ ΚΒρίνβς. 
7^ ά?£αην. ΠΟΛΒΧΟΝ, ^ρίφον. 386 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

λβΐ'ΤΤει ίί ι/7Π> 'νΛΦ ζύ^ν ατ^ 

360. ΦθΕΓΜΑ» 'ΐΐυυ αν3^ρύ99πν{α/ ^^λβξιν. ηνε- 
ΜΟΕΝ ΦΡΟΝΗΜΑ^ τΐο; "0^ "τ^Γ μπκ»(^ φίλοσχ^φΜ• 

"Τϋν 6;ιαυλ(ομ2ν ττοιι^πον• αίθρια» 4^έ^ δτχομβρα 
ΦΕΤΓΕίΝ ΒΕΑΗ. ίναίοΟ^ττΌς '^ χ^ οαωίόμλ)μΛηαί• 
παντοπορο^. άς τιαντα μΛ^^λ^ ^ά/ρ/ίΠ^αν, χ^ι νπ 
»<ίϊν ίτης^ζ τ^ /Αίλλονταν, θ-Λΐ^άτν /ΐίβνον ουχ βϊρειρ 
ιχμ^ι. Νθ:$ΛΝ δ* αμηχανπν φτγαιε. β^ ίΛΤς^ίΧΛηί 
^ΰοταιτ» >ί/μ.νο(.?ιΧΛΐν> 9ΰν τοτ όμοια* το^τα ίΤ^ ΟΤΧ α? 

ΓΓΕ£5ν ζ^ον ρΐχ<.ν>)<ΓΧΐδ. ^ΤΜΠΕΦΡΑΙξΤΑΙ, 'έ^6νο)!Χ6 3^ 
371. 20Φ0Ν ΤΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΕΝ• 70 ρΐ^^νοετ Ίϊΐί 

σΐΰΰζ συφοίί β^^^ ο)$ Ογχ, αν τι^ ^σς^σΛ30«ισ^€^, « /«ιι 
ο<Ι1&ν βχ^ζπ τνα 'έτπ τα ίμά^ω* ^!λ\α ';»τηέ ^^ 'βτ 
τα ϋα^α ί^ρβ'^ί 'τπτη Λ *β1^ τα ;)^ρ. νομο« παρ- 

360. ΦΘΕΓΜΑ, τ^,ν ρ1^^ο^ί- ίυο^ολως αυλαξετή ης, ΠΑ- 

«ην. ΗΝΕΜΟΕΝ ΦΡΟΝΗΜΑ, ΓΛΝ, χΛλάξης, χιόνος, ώτβ?, 

η}^ φιλοσ-οφίαν, την, άερος ί/- ^άρ^^ντ^^. Το ίέ ΑΙΘΡΙΑ, άκ) 

κτ}•/, τοϊς ητολΚοΙς άκχΤΛληιήογ, Τ8, εατος οίκα. 

ΑΣΤΤΝΟΜΟΤΣ ΟΡΓΑΣ, τάς 3^5- ΠΑΝΤΟΠΟΡΟΧ, ^β,α- 

ί'/ τ5 ατο'λβ ^^^x νο/χα;ν ί/κα;. /Λΐίχανο^. ΕΠ* ΟΤΔΕΝ ΤΟ 

ΕΔΙΔΑΕΑΤΟ, εφευρεν χρών^ ΜΕΛΛΟΝ, ά γαρ υς-ερον βλά- 

ητο) 5έ οί ρψορες αΰτώ α>τϊ του, ψβ άωτον, ΐίροΛ^φαλΙξετα^» 

ε]ς $ι$α<ηίάλβ ί^ί^αψβ. β^ο. ΗΤΜΠΚΦΡΑίΤΑΐ» 

.36^. ΔΤΣΑΤΛΩΝ^ εΙς ους χχηνάηα•£ }^ ίφεοξε* ι ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝί 3^7 

ΒίΠΐΝ χβ0Ν02« Ο 'ήΚ^ιΖ^ η$ νομοίς 9^ τίί^; 1^ιο« 

ΑποΛα δ' οτα,. (ίτηΧις Λ ώκίϊνόί :ΐ9^ τα-τη^νο^ τη 

τϋλ/αΐί 10 χ5ίλβν ο/χ.τιί^,'ης^• οί ταδ* ερδει. οί 7©ι* 

382« £Χ ΔΑίΜΟΝίΟΝ Τ£ΡΑ:^ οροίτη^ ίλχο/ϋ^ίώ 

70 χ;ί/\ρτ/μΛ. αμφινοα* ^δδ^οα-η ί αμφίί Απατοϊ- 

393• ΠΡΟΤΒΗ, θξ^>ί. 

304• ΑΠΑΜΟΤΟΝ• ίγπ ^ ίτΐΥΤ^Ρ^ΑίφρΟΊ 1^ άτΓροσ-^ 
^έχ^ζν* αντί 7ν> ΟΓΧ β(ρ64λ6« Τίί '^^ΤΤ^μΛσΌί,ζΟΌίή 'οί&ί 

οΛκ^δτοί4 ^ί^ ΐτίί ίττηγγ^^ο/υ^ί ίίζή^ ΛιαέρΛ^* Τίτο 
<Γέ ^»σιν> 0779 '^ Κρβοντο^ άττβίλιιαοοντο^ι τοτβ ύίμοσξ 
μυκΜτη ίμ/ρχη^ ^οθ«<* νί^ Λ ευραιν τΖμ; *Αν7Τ^νΖ66/, 
Λαλιν ί\η\υ%• ψετδει γαρ η πινοια. •Ν|^ϋ<βί -ι^τοΐδϊ* 

374• ΠΑΡΕΙΡΠΝ, ο ίΐϋλάτ'- κο^. ΙΣΟΝ ΦΡΟΝίΙΝ. ο;α(?ίύ/ 

τα/ν Πί ? εν Ί^ γ^ οντάς νίιχ^ς, ψοί' ίι^ο^Ιαιτος, ΤΑΔ' ΕΡΔΕΙ, 

χα) Τϊ)ν ^είαν $ίιιψ σεζόΐίενος. τα ΐΤδ^Ι 'ής ταφής, 
ΕΝΟΡΚΟΝ β£ λέγ& την ί/κην, 39*• ΑϋΟΡΡΟΣ, άτ/^οί^/Αΐ}- 

^Αίθα. 393• ΕΪΜΜΕΤΡΟΣ, |Λί^/^;Λ 

378• τολμάς, ίνχΜχς ?9 ^Μ^ερβσα' τ^βν τΐ 'ΐίαρά, τα 

7^ καχτγνωμ,οσ'ύντ^ς. ιτξό^εν νέον γεγονε χαλόν ; 

379• ΠΑΡΕΣΤΙΟΣ, σόνβ/- 395• ίΈΤΔΕΙ. ψίυίο^νιΤ ΐ) 388 ΕΙ£ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• 

398. Η ΓΑΡ £ΚΤ02 ΚΑΙ ΠΑρ' ΈΑΠΙΔΑ^• ί ί'Χζ$(Τ• 

;^Λ^ί. ΚΑίπΕΡ ΛΝ ΑπηΜ0Τ02• ^5^^^^ ομοΰμχηϋϋί^ μ)ι 

402. ΚΑΗΡΟ^ ΕΝΘΑΔ* ΟΤΚ ΕΠΑΑΔΕΤΟ. ίϊω >^ 
ΙΙ'Λ'βν 071 ΧΛ>ί£5^ «λ^δ. βΟ^ΡΜΑΙΟΝ-, 70 2ρ/Λ<0ν, 70 
X^ρ^^• ΤΩΝδ' ΑΠΗΑΛΑΧΘΑΙ ΚΑΚίΙΝ• ίψτί τΛ, μ^ 

410. ΟΝ :δΤ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟΝ ΑΠΕΙΠΑϋ^ 70 ^$' 'Μ 

νεκ/θ)ΐ^ 'ον συ ί'ττΖτία^ ^αίι/Άείν* ονπ»5 ^^ ^αήΐ^ι οι ττα- 

'^ΟτΤβρ Φ(λ0χΛ€)}^ 7ον λέ)ρν Λΐρ%ρ6#• 
412. ΚΑΙ πα^ ΟΡΑΤΑΙ. ':τοία) ΐι^αττ^ «ιύτην σια«* 
7^&&0έ χ^ Κ5ί'«Λ)ίφΑ7ΐ; 

415. :ξΗΡΑΝΤ£:2, ^>97^ψή^α^πι^ μτδιικ τβ :ειιμα« 

τον ^ίττί οτκΙ^ί ί;^6ίζ96 ^ίττίςα^ον• ι&^ τϊ, ίίΐτψχη μ^* 
Λιλί'ον. ΤΠΗΝΕΜΟΙ. άντϊ τ5, '\1;ζ»ο Τον Λνεμοίί ΟΓΧ 
ο^οιτπον τ5 ίνίμου^ ^^* Ι^ηκαμμίνοϊ ^ίτΐϊ τα; νε(/«υι 

ΟΤΤΟϊΐί /Μ,» ^/ρΐΙ /23ς^^ ί^^ Τν? ΡΟί^ίν• ΚΠΙΡΡΟΘ0Ι2, 

γνώμ.ψ. 398. ΕΚ1ΌΪ ΚΑΙ ΠΑΡ 

39<5. ΣΧΟΛ^, οϋία/ΜΪ;. ΕΛΠΙΔΑΣ, τα Ικτοί »& ^ι^*' 

397• ΤΟΤΕ, ίτΤΒ τψ τα^ψ ρί Ιχ Λ/ϊαΜτ^λιτ. ΙΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• 389 

Λί• (Θδογ.'βββ.) 

^ρίζιλί^ τηβί χ5ίλοϋ(7ϊ, /©^ -Λ ^ηκ^&α. οτρανιον 

ΛΧ02• 70 λίΛΪΒία^ τον Λ??δ£?^ί 3^^% ΊΟζ^Οζπί Οίττί^. 

4»7• ΕίχοΜΕΚ. αντι τω, ίηύγοφρ /σς^^ τίαϊ 
χονιν. ΘΕίΑΝ κο:^Ν, ΤΟΥ (τκιτ^ον^ τον τυ^(ίνιον ανεμον» 

429* Π1ΚΡΑ25 ΟΡΝΙΘΟ:^ 05ΤΝ ΦΘΟΓΓΟΝ. 70 ^ΐλΡ- 

ςορ^ρν τίίτ κ^ρ>ΐί 5^ τντβρν οξ^τυΐΛ* ^-\αυσζχ, ^ Οτκ 
^Λιντι Ι^χ^ν >9 3'ρ>ινΜμα/709ν. 

432. ΨΙΑΟΝ. >ί/μνον 7)1^ )α?ν6»ί. 

435. ΔΙΨΙΑΝ ΚΟΝΙΚ. ξ»ΐρΛν. Γροίφβ^ ΔΙΨΙΑΝ ΦΈΡΕΙ. 

436. ΠΡΟΧΟΤ, ηΖζ3Τ)ζβ• ΤΟΝ ΝΕΚΤΝ :&ΤΕΦΕΙ• ΧΟ^ 

438. ΐΕΜΕ^βΑ, ί9ηρ€(;ο^α, ί^μ2ί(Αμ• οτΔΕΚ εκ• 

ΠΕΠΑΗΓΜΕΝΗΝ^ Η ^Ο^^οβον >«νθ^{α/• 

442. ΑΑΑ* ΗΔΕίά ΒΜΟΙΓΕ. Όμ^Τ^ΟυΟΤί^ί ϋίλητί^ 

λΤί^^ ?[3^ άλ>^2ί >)ίαίον- Τ0Ϊ5 ΦΐΑΟτ:^ αγειν. φ/λρι/ί 
φησίί Δΐ9Ρ 7ο «νοβ^ τία» Άηϊ^η»ν τν ^3οιο^λο^« 7^ν8$. 

ΑΑΑΑ ΤΑΤΤΑ ΠΑΝΘ* Η3&^. άΐίΤΠ 7ν> ^Μ,' »Λν ^ *7Γρθ-* 

43^• ΕΤΚΡΟΤΗΤΟΤ, σφυ^ λιπ, γάλαχη, Λνω, 
ρ^λάτΒ. 44^• ΗΔΕίΙΣ ΕΜΟΙΓΕ. α;- 

437• ΤΡΙΣΠ0ΝΔ01ΣΙ. /α«- (Μλάγα ίΐ}λοκαη. 

Οθ3 390 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

450. :]^Τ ΜΕΝ ^ΟΜΙΖΟΠ ΑΚ* ιΟζ^^ 79^ ί^ύ^^ 
φικπν ό Κρέί0ν• Η, Θ£ΑΒΐ:$^ οτιυι 9^ %λΜζ. 

Α56. οτ ΓΑΡ ΤΙ ΜΟί ΖΕΤ^• ^ Δ^ο), φχσι^ ^(54 ο 

(ρΙσυ»$ |ΐ3(^ον ^/(5ΐ| ^^'^ειν τον ίίίΚφί^• 

460. ίΐ:&Τ ΑΓΡΑΠΤΑ. ΤΤνέ^ φοίσΧ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ• ού 
νν θί>§Α90Ι 9^ 9δ5ν οί νο/<4)*. Οϊ ΓΑΡ ΤΙ ΝΪΝ ΓΕ. 

ου >Λρ 71 ογ,μι^ζ^^^ ^σι, ^χίτα νγίι^* ^λλ* ^ 
αίίΐω,• ίζ^ι!} άρχ>ίν α-ύτ^ (^έΛΐ^ ο7Λ• τοττλν εγλ. 
αντί τν, 'Νΐ;σ'ίρ τντον 6>6ί• 

46;. ΕΙ ΜΗ ^τ πΡο'ϊΚΗΡϊβΑ^ξ. τϋν ^Λνχζίν Λ- 
λδίΛι. τοτ χροΝΟτ προ::&θΕΝ. τν ιαμυοα^μ^Η ίϋ^^πτη. 

ΠΑΡ* ΟΤΔΕΝ ΑΔΓ02. φί^μίΛ λυΤΠί. 

4^3. Η,?χθΜΗΝ, ίνβαοριν, 'χ^^ζρεϊΛν• :δοι δ* ει 

ΔΡΚίΙ ΝΤΝ ΜίΙΡΑ. ά ί^Κύί /Φ^ (ΓΟί ^ίΐ^ 'Όζ^'^ί 
477; ΔΗΔΟΙ Τρ ΓΕΝΝΗμ' αΜΟΝ. Τϋ 0ΤΧλϊ1£ίΙ^ Λϋ- 

48ΐ• π£ρι:εκελη, ^ΰ^σ-κλγροοτΌί., β τΐϋε)Κ^ψ.φρ<ί. 

490. Η ΝΤΝ. ΟΨΚ^ύζ <ίν. ΕΙ ΤΑΪτ' ΑΝΑΤΙ. ^ &3& 
45ο. ΑΓΡΑΠΤΛ, «τά ^£7'ϋ- οο-ον οί ΐΤί^ι τ^; τΌ^^η^ ι'Λ ι^* ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 39^ 

493. ααα' εγγ αδεαφη:^• Ιτη οξ άΛλφΙϊί ίμϋ^, 
άτι οΐχΜοτ^ζβϋ >9 (τν^^ηοοηϊζβκ^ παη»ν τ οοοΒ/α^ν, (τντβ 
>ν ΛλρΓ 70 ομαιμονε:$τερλ τοτ παντού ΖΗΝθ:ΐ 
ΕΡΚίοτ) α!)Ζοζ ΟΓλ α^τ«σιν, 

49^• ΤΟΤΔΕ ΒΟΤΑΕΤ^Αΐ ΤΑΦΟΤ. λδίΤΤβΙ ί 'Ζί^. 
498. ΕΠΗΒΟΑΟΝ ΦΡΕΝίΙΝ, ΡΟ^ρίΛΤ Τ^ ^ρβνύί^ 3^5ί} 

ίίίααν ο!» βώτΗ. ΦΐΑΕί δ' ο βτΜΟ^ι ά«9ε^ ί Ψθ6^ 

Ό^/ί 7^ Χ5ΐ70^αΐ)( τν- αύμαυτοζ δΐίΛιλρν 7ϊ >ΐ7νβ7αι το 

501. Μΐ^ ΓΕ ΜΕΝΤΟΐ. />ασ5ι τον α/^ρτανοντα, 
^ ίτΓϋωσμ^γπχ, τία» ίμο(/ρτία¥ αιτη^. Ί^το Λ φΐίσιν, 
071 άλΛίοα ί Άν7τ^ρν>ι €φ<ΐ(ΠίΒ 79 3•βία> νο[μΛ> β^ιαρχίΤ/. 

505. ΤΛ3ί :ελν ΑΟΓίΐΝ. 70 ΧΛίρνγ/ΚΛ 'Ο^ τν Πβ• 
λι;νέ4χ^$ αί'νπΐβ^. 

509• ΚΑΤΕ2ΧΟΝ. άνη τν, 6^ν• 

512. ΑΑΑ* Η ΤΪΡΑΝΝΠ. ΟίΧ 6ν 6;ΐαίνύί 7^70 τϊί^ 

ανρΑννίΛ$• ^5λ\' Γ^ 7: ιΐράηιβίόΐί ο λΰγ>ζ. 

514. :5θΐ τοπΌ ΜΟΤΝΗ.. (ΠΗ μίνη τντο Λ/^Γί>. 
Κ5ίίον1?) τα^νο^ι 7θν ΠολίΛ^εοοί. 

515. 20Ι δ' τπιααοτ:6ι :$τομα• >(γν6ί(7κ«σί <3ίί 49 1 • ΑΝΑΤΕΙ, χω^)^ βλά- 7*^£ία;, ίί στ;)Όχίϋν «Γ* ^^'ί* 

493• τοτ ΠΑΝΤΟΣ Η- 'ΐίοίνταψΤν. 
Μ Ι Ν. ψ/ϋν κ^ ΊίάσΎ^ζ ιξρχ σνγ' 

€04 39* ΕΙΣ ΤΗΚ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. , 

516. ταΝΔΒ χ:αρι::ΐ ει φρονεί^ αυτί του^ -^^^ 
ΤΒτνί φ^ν»αα. 

520. ΤΙΜΑ.Χ ΧΑΡΙΝ, ίψπ του, νίμέΐ^. 

523• στ ΓΑΡ ΤΙ ΔΟΤΛΟ:]$• ού 7ο£τ79$ 'ιέ^ν Ο "^ίτηλο- 

Μ Ή ορεινά) :^7Τ^9-υ/αον «^τζμ^^ ^Λ\' ^' χοιν))^ τ>!$ φΜβ»^ 
525. τοτχ ΝΟΜοτ:^ τοττοτγ:&. ^ίυφΡ) αοτ^• λί- 

527• ΕΙ ΚΑΤΛ *:&ΤΙΝ ΕΤΑΓΗ; ^ψβΊΌίΛ ΕΙ ΚΑΤϋ- 
ΘΕΝ ΕΪΑΓΗ. ΤϋΒ^^Ίΰίτ^^, ΛΨΤί ΤΟυ, 30^1» «ί "70 ( Ιλ. )ί . 

2Ι9•) Αΐίί4 €7>^9δν »λ5δν• ά«ι -τα;, ^7><>ί• Ό *^ *5ί' 

529• ΟΤ ΤΟΙ ΧΤΝΕΧβΕΙΝ. 7»^ ψίλΛΟυ^^ φ^ή/ΤΙ^ Χ0ί1Λ$ 

φυσι^ί ωτϊ οιω ί^ έτδροί βώ^ β'ρ^βΐ/ρ6«ν τον γπ^** 

532. ΚΑΙ ΜΗίϊ ΠΡΟ ΠΤΑΛΝ. βΟίΟ^ ^^ ΐίο' Ίί?^η- 

515. ΤΠΙΛΛΟΤΣΙ, (τοτκλβ- 52^1- ΟΤ ΜΑΡΤΤΡΗΣΕΙ 

β«. ΤΑΤΘ'. ΟΛ ^υσ•<Τ6ζεί γ/ηταΐΙ Λ 

^2θ. ΔΤΣΣΕΒΗ ΧΑΡΙΝ. ^άιτΊαν (Α^Ήολυνώίψ. 
^ί ων ΤΙοΚυνεΙχγ^ν θάιτΤε/^. ι ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 393 

^ 'νΐ^σ'ί^ ιίίί άΛλ^ί ίγαν^φνα ψ/γΐίίζΐχίβ' €ίηήψ 

^ )Τ7]θν ^ ^^ 'χΙ^Ο'άΙ^ΕυΒη• ΦΙΑΑΔΕΑΦΑ. άνΠ 'Τ»^ 
φ^Λ^^^^Λ^^ ΚΕΦΕΛΗ δ' ΟΦΡΤαΝ ΤΠ£Ρ• 6β&ν ^ ^^- 

οιονεί }| Ιομ.>ιηι, τιτ^&κηχ ^υοηίΛ τιαρβιαν* μυ ^β Χ5^τ 

ύΙμΛΤϋυί ρβΒ-ΰζ αΙ^Η^ 'ηγΗσυί, ^υωταυ ^τ^^Βίβΐν• αίμα- 
Φθ£Ν ρεβο^ί. ΙΌ '^τ^ 'τ^ /79ζ,?0Τι)^6' ε^^ημα» 'ΔΜι9^ 
ριχ^^ <Γ^ €47» Τ9}ν νεφίλίω* ω$ *^ψ ^ νβ^έλιι <;υγίαί 

λρν φν^σι τιτνβδθ^ 'ϊ^^Γί ο^ρυσι συμφζβϋ/ϋσΌυν, ^ 3 

587. ω ΕΚΙΔΝ . 5 >^ ^^^Λα Τ^-Β-ζ^ ν95<5>-• 

/ΐ^ <3^ άν3'ρ^^π:^ν (>^'7ΐν&< ΰ ουμοι. ιτφειμενίι^ ντπ^ 
^>ϋαμ^ηρ ΙοΆΐντου^ ^ί^ΛνθεΙσα. η ££ομη^• >9 ίχαρίπ 
^ Ο4^μο7ο$; 

542• ΟΜΟΡΡΟβΚΙ> ^Ο^^βΙ 'Ο^ <Γ^ Τΐ^ί Ιΰυΰτίία 
/©ς^Λιλρν άί συ360(ρΛντ?(ταν 'τα^* ομολίγ^ ^^ ^Λ- 

544. αλα' οτκ ΕΑ:$ει• ^ /(^ μΜ (/]ρααιΧιοα ομύ* 
λα>« 7ϊΈ7Γζ^ί^νοί|, }^ 3ΐ0αϊ<νανηχ^νοί| 2^ τον '^ζυ^ον τϊί 394 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• 

δ4β• ααα' βκ ΚΑκαπ ταπ :ξοι:^ 3^ 2^ ιύ^ψ 
μΜ ί%^^|αx^^ν»^{ ομολΰγ^ί βτΜΠΛΟΤΝ) χοηΐάηιον• 

Μ9» ΑΝ το'τρΓΟΚ• Φττί Ίν> νφ £ν ^ ί(γψ 7ζί^ 

*0^^ Αιτώ». 

551. ΑΓΝΠΑΓ. ΟϋΤΠ Ίζ^ Οίρκης. 

555. ΤΟΤΔΒ ΓΑΡ %Τ ΚΗΔΕΜΟΝ. ^ ΐν ΐβΐΗ, Ι^ΤΤεΙ 

55& ΟΦΕΑΟΥΜΕΚΗ. ίπχ Τν, ίφ^λΰοσόί. ΚΙ ΙΈ• 

Αίΐτ ΕΝ :(οι ΓΕΔΠ• ύ >«λ2> ^^κην^ ^Οη'(Γ0ί, οΛ^σβκ, 

558« ΤΙ ΔΗΤ ΑΝ ΑΑΑΑ. ίτη ^£3^ ΤΗΜΟΙ μ^Υί^ 
562• ΑΑΑ* ΟΤΚ ΕΠ ΑΡΡΗΤΟΠ^ ΟΤΠ τί, ^Οζ^ίτΛβΙ^ ιο^ γιοΰμλΐί μου ^^ϋτΛ ^Γ6^£^;^> ^^λχΐ χαμσίϋ 0νν• 

563* ΚΑΑα:$ -ΧΎ ΜΕΝΤΟΙ ΤΟΙ^δΔ* ΕΠΙ 'δΟΚΟΤΝ 

«ΡΟΝΕΙΝ. σΕΟίλτΐ χ^βλ^ζ Ιί^οΜ^ φρονβΐν^ μΛ\ συμ'Κς^'ΐ- 551. ΑΓΝΙΓΑΙ, καθθΛ:?ίΓαι ίΤί^) ιτλε/ονο; ί^; ηίρος τον β&λ- 

55». ΚΟΙΝΑ, ΙτΤίρΙ^ψαη' 558• ΑΛΛΑ ΝΤΝ, εΙ χα) /^ί 

χώί", αντί ^8, κοίνά?^. Κ^ώψ, 

554. ΛΕΑΕΙΜΜΕΝΒ, Γί- 5<5ο. ΑΜΠΛΑΚΠ ΤΟΤ ΣΟΤ 

ρηθείστι. ΜΟΡΟΤ, α/χαρη^σ-α; ^β σίκ «) 

555• ΚΗΔΕΜΛΝ, φ^οντί" θαν^Τν. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 395 

564. ηη ΝίΐΐΝ £:$τΐΝ ΐ{ 'βΑΜΛΚΓίΑ* ς^ συ /^^ 
ϊο/>αζΛ;^ Ιτ/0 ί^ σ{^<Αιιν• 

565. Η δ' ΕΜΗ *ΪΧΗ ΠΑΛΑΙ• ΟΙΟΥ, /^ζ^'ΐν/^ν 5^ 
567. ΤΗΝ ΜΕΝ ΑΡΤΙίΙ^δ ΑΝΟΤΝ ΠΕΦΑΝ0ΑΙ. τίο/ 

56ο. ΟΤ ΓΑΡ ποτ* α 'νΑΗ. Τ?71) ^(Πν ΌθΤ5^- 

'7ζύ^ΰγ^^Βρ1^ •? Άντϊ^/ϊΐί, οτι 64 :(3[ί ^9^x2^ 'τιοίβί, ^α^• 
€λ>ι3>ί(ΤΒτα4• ού μ^Η >^ «<ί^ ο ύ| άρχηί Κί^κ^ί νον^ 

μσί/4 Κ5^χο5 ο ν»^, οτίυη πλα τ Κ5^χ^ν ^/^ χοινά^νο^• 

573. ΜΗ ΛΕΓ ΟΤ ΓΑΡ Ε5Τ ΕΤΙ. αντΙ τν, μΛ^ ψ^ 

νϋ^ ΟΤΙ 04 τΌίζ Γ(»αιν 6ς7« 

574. ΝΤΜΦΕΐΑ. άντι τν, τίοί νί/^^οιν. 

575. ΑΡα:$ΐΜθΐ9 7ΤΛί£^σπ>ιΙί<ημΛΐ, ευ>4^ρ>4Τ7οι• 
576• ΗΝ ΗΡΜο:δΜΕΝΑ. ΊΟ. 3^ >α;ιοϋ φη(η. 

^71• γτναικα:^ παχι ^ττελ. δ σ^^^^Μ»^ Λιλονίη• 564. Η Ή ΑΜΑΡΤΙΑ, ^ άττο- άίβλίϊίί. 

«η;%ία τίί Ί'αφτίς' ύσιτερ γαρ 573• ΑΛΛ* ΗΔΕ• α?λα /χί/ 

|•^«) τ'ακίτ^ν οίκ ΙίΤςαξα, ουτω τί^ 'ΤΟί /χ.^ λίγε 70 ΗΔΕ. 

συ ιίοι•ησασα τ'αύτην ^ γνω^εΊ- ζ*] 6, ΗΡΜΟΣΜΕΝΑ, ά/;αί* 

€ΓΛ, ού^Ιν ιι'λεον ΒΚύΪΎΐσας, ^ια τί^ ΐΤροίτητίοντΛ. 

^6^. ΟΣ ΑΝ ΒΛΑΣΤΗ, 3^ 577• « βά>^ομ^ καχαΊί γυ^ 

571. ΗΪΝ ΚΑΚ01Σ. ι^τΰΐ -Λ 39^ ΪΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΗίίΝ. 

ζο/υ^ον* οίον^ 'Τΰ όνομα τ>ί^ νοιμ<ρΐι^» ο ου /οζ^xΛλ^»• 

58λ ^ΑΙ 301 ΓΕ Κα/μΟΙ. «ύ /(49Υ«Τ "^Τρ οί^ίοιΐ^ 
684• ΖΚ ΑΕ ΤΟΥΔΒ ΧΡΗ. Ο ΔΕ '9^>%νβ<* Λτ/^ 

^^ €4^^€ΐαι. ι^Ε^ ο/ 7οΛ/4ΐί^)| τζλικπα^αντΟ' ^χη^ τον 

591• Λτα:& οταεν ΚΛΑΕίαΕί. ^ίιη χ^ινο^ ^ Λίακ• 
«^^ γβΐρ βί^ΐ' ^ο9>ιί <^μΑ^> τντφί^ ο &/(<»¥ βτι^ν ^τη^ ι\- 

^^βΐ^^ 19^ .<Γ<μνα» ^ ομβ<ον 'έ^ 'ή «Ιχοιν τά^ηαφΜ αφ 
ΟΑβ^αοΟίψη τωματι τυυίς του Βο^ ^τνο&ν οίοτ >^ιλ^ 

αζΐΕ ηο;(ϊτΐΛΧ ααο:^• το έ^$* ομΑΐΜ ά^ οταιτ Θρήβ'- 
€)^ ^ηητΑΐί ί\ί<ζσίί(α$ ^νοαίΓ^ 0<<^)^ ^ρβ^ο^ υφα>^ 
ϊ^^^μη, άηΊ τν, (>κ )3λ%^ ταν^σ» τίιν 5αΛ5«^'«•*' 
τοΕ. ;^ )8οΐ9δΛ> μίλίΐ^ίΛ οΛαλπν• '-Ομιΐζ^^ ('Ιλ. /. 15.) 

ί'ίθφ€ζ^ ρ^€64 ίΛιγ)• 9^ ό Πθσ£<ί2ν, Κί;Α1ίθ;:^ί)6ίπίί. ΕΡΒ- 
Βθ:*> ^?κ9^ ΪΦΑΔΟΝ, (>Λ βΛ%ΐς. ΔΪ2ΑΝΕΜ0Ν, Τ 

585. ΜΗ ΤΡΙΒΑΧ ΕΤ\ ]χη |χτ/ Ιλβϋθδ^^ χα) ά«Όλίλϋί«• 
585. ΜΗΔ' ΑΝΕ1ΜΕΝΑΣ, ΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• 397 

604• ΟΤδ' ΛΠΑΛΛΛ23ΙΒΙ ΓΒΝ£ΑΝ« ΊΌ γί^^ 70 Ί^« 

ΓΑΡ ΕΜΑΤΗ3 ΤΠΕΡ. λώτΕί αρ5^ν, 75 α' 70 <ί4 λβ- 
γφίΑί "^ ΤΟίβΤΟ' νΟΑ^ >^ 2^βρ ^7670170, ^ίί^Ι, χ^^ 
<Π#Χ«ρ<Λ ?» 7θί? 00(Μί *ΙΌυ Οίί'ΤΤοΛί, €^^^$ *>^^ί»'^/ 

ρίζιΐίί αη•* 70ϋ, οτηΤΒ^ έαλ»^^ Λναι τ)ίί ρ<ς*ί5, ^ανΛτοί 

τούτο μιΜα χ^υτίίειν « χον<^* το Χ5^τ«Λβιφ%^ φινοΐτ 
:^ Οί($ίρ:»ο<(^ βΐλ§^μΛ^ κατ ατ κιν« ^ί^τία^ τί^ 
ρί^αν• *Εαϊ Λ 4^(»φΐί ΚΑ,ν ΑΤ Ν1Ν, »«ίέν λβί-ττα τ;^ 

Αοποτ τ ΑΚοΐΑ• ίψΛρτίΛ* 071 οΙ^^Ησ^υ ^1;9ί 7^ 

6ΐ2. ΤΕΑΝ ΖΒΤ ΔΤΝΑΜΙΚ. ΤντΟ ^Ι|0|Τ^ ^ «£9^ 

^^ν^^'^. ο ΠΑΝΤΟΓΗΡίΐ:^, ο άίθεν£ΐαί4 /(^^ί7ζο$* &^ ^ 

€βΑ5 ^ ίτη» τ{3ί'ϊΤ)ζφρο{. Η ΠΑΝτοΓΗΡα:8> ο βυ1ίν<θί, 
^ άχρι >ΐίρΛί 7θΤί άν3'ρ«;?ίθΐ$ ^βΕ^ 7ϊα(7ΐ τοΓ^ ζρύοχς τια- 

^^^^• ΑΚΑΜΑΤΟΙ β£ίΙΝ ΜΗΝ£^. άνττ τν, 3| Τν 
^;^ςθΚΙ| <Ζ^Ο^V^• ΛΓΗΡα, ΔΕ ΧΡΟΝΑ, ΔΤΚΑ^ζΤΒ:^. άνΤΙ 59δ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ», 

ΐϋν 'Όλϋμ'Τίϋν• α>ίρ«ν Λ τον τ^ ^««ν ;{;§βνον 9>κπ», 
^'^έέ ρΓΠ υτπ ()ΐ/ςι^^ι, /ατη 'ν^δ^ υ'ττν» ίλ9^'τι»ιια 
το τ £ΠΕΐτΑ• δ' «σορ^ον, 9^ 79 μττ ο^έότο μβΜον χ^ 
^ιαΛιν ίσΌ/υΟ^/οί. Τιη^ ^ το έπειτα ιίΐύί^^ 'έ^ ίνβταίτο; 
λβλ^)^ 9οΐσιν> άνΤ( του, ν&α^• και το πριν επαρκέ- 
σει• ο *^ν, ΟΐΛί ίίΧχΛ,μ^Ο^ /βθ))^Τν• ΝΟΜ0:ΐ& ΟΔ* 0ΤΔ£5 

ΕΡΠΑΝ. ο Κ5^το& τιασοίιτ ττολιν ίρτη^ν νο/χ^^, ο 'έ^, :ιαν* 

3τασοΐι^ τοίΓ$ ^λ£σα^ &^ φευγν» τϋυζ ίΔ^ατηΰς ο 
οτ/μ€)ΐαο/^ον• Η οίηΰΰ$" ^ϋ)ίί^ %ξΐ νομβ^> % !\λλΤ(Χιι 
τ^ ίΰν τιλ64ό>5δπαν χ5^ν τ3ϋαοί>^ )3ο)ί9«οίν. Η ΐί- 
τοΰζ* Ο Λ νομ^^ ο ^ιαντ&ν άνθ'ρύίττεβν χοινο5 'πίυτο ?)|€<ι 
μ»ι<ΙβνΛ ^ν αν^ λυτπίί. θνατον βιοιιΙι παμποαι^ 
Εκτο^ ΑΤΑ^ ο λρ^δ• (τυ μί^, αϊ Ζβυ, ίγίι^ζ ιι ϊί^ι 
ίϊωίφι$ άζ ατιαν^ τον ^ονον 6** ί Λ τ^ ί^μι^^ 
^λττίΜ. ΰιΓβ^οτΕ ;^ρι$ κ^εχΐν 'έ^ν« 

625. Α ΓΑΡ ΔΗ ΠΟΑΤΠΑΑΓΚΤΟ:^• @έ^£ν, ^> ^ 

6ΐ3 . ΤΠΕΡΒΑΣΙΑ, ύι^ερφρο- όίρ. ΜΑΡΜΑΡ0ΕΣΣΑ5, 

• 6ΐ4. ΑΙΡΕΙ, κα7ι%ι!ει. ΑΚΑ^ 621. ΕΠΑΡΚΕΣΕΙ• λψ 
ΜΑΤΟΙ ΜΗΝΕΣ, «βέ αίρβα-ι ζανε την ΕΠΙ λίγο ^β «ταρβ*• 

«5' ϋ'ττά %/5θν8 κυξίευετουι, χ^ Ιττί το |ϋΐ.£>λ3ν. 

617. ΑΓΗΡΧ^> αϊόΊα;. ί*ι)νΗ- 6»^. ΠΑΜΠΟΛΙΣ, •'Λ)^- 

κ^Τ. ΤράφεΊαι ^ ΑΓΗΡΧ1Σ ιτ^ο; β-ιχορ. 
τβ ΔΤΝΑΣΤΛΣ, ^/βϊ' ^^ί^^ον^ί 62^, ΠΟΛΤΠΛΑΓΚΤΟΣ, ί δίΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 39^ 

@4 Λ λ^6Ι, ^ ΊΛί *^5ΐ5^/Λ4Λς. ΚΟΤΦΟΝΟΧΙΝ ΕΡαΤβΝ• 

αντί ταϋ, 'Ρ^ ^ψζ^ Θ^μί^^, θ9 λΤ$ -ττοΜο) ϋΛαττιν- 
δ"> «τί^^^ /σε^ο'Λ^ίΛίΤΑντίί, επρ^ν ^ΪΛϊ&ίντ&ν. ειδοτι 
α ΟΤΔΕΝ £ΡΠ£Ι« 'Τ^ ΛΊ^^&ΤΚω (οέ^^ν ^^^ ίτΑρ^^ι. 
προ3δΑ«Η^, /©ζ^σφ6ρ>|• -ζν^ν -τα^ ΛίνοΓί 'ί^τκ^ίριπί, χ36| 
6^ί οίίτϋν ίμτί^ο} τον 3αν<$^νον. 3&οφιλ« γαρ εκ τοτ 
ΚΛΕΙΝΟΝ Επο:$• μ^το. οΌ^/οζ ;^ 'χΐ^οπ ττνο^ ίόίίΐμοψ 
^ χΛεινον ^^ 7Τ((ραν7η4* 

Τον νουν ίζ}^-^ 'Χ^^τυί ω /8«λ6ϋ€^ι. 
ϋΡΑ^^ει Δ* ολιιό:5τον. αντί τν, »Λ ολί^ρν. 

640. ΤΑΑίΔΟ^. ιάλ<^ λε^δ^ ίτπ' ΑιΌλδϋΟ» ^ ονο^ 

ΗΚΕΙ ΜΟΡΟΝ. λβίΤΓβΙ ί Ο/ν^•* Λ/^ 'ΪΟν ^Λ^ν. ΑΠΑ- 
ΤΑ:δ ΑΕΧΕΛΝ ΤΠΕΡΑΑΓαΝ. ίτΤ^ρ τΐί ^ ^^^^^ ^^ 

642. ΕΠΟΜΕ^ΘΑ ΜΑΝΤΕίΙΝ ΤΠΕΡΤΕΡΟΝ• Ο λ^ί 

^τΡοιμί(ΧΧο^ οττοτι ρι ί^χιιοτ^ ^οί/^ι^, ^^λ.' α^- 

βαρ. ΕΙΔΟΤΙ Δ' ΟΥΔΕΝ. 631. ΕΚ ΤΟΤ. Ικ «νβ^ τωγ 
ί$€ί$ 04$ίν, α αύτογ καίαλγ^φ^ΐαι, ιίαλοαων βΌφων, ΠΕΦΑΝΤΑΙ, 400 * ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• 

ζα4 γ/^ΐ431 '^&ν ^'^Λ&ι^ του ^^ΰ^^^ 'χυί^ίόιΐ^ς. 
ΤΒΑΒΙΑΝ 4ΉΦ0Ν• τίο; γΐί)Λ Ίψηλ^σμέ/Ιο/* τντβ ίί φΐΗ 

647• ΑΠΟΡΘΟ«> Ογ^ζ 'Κ^Άτγ^• ΕΜΟΙ ΓΑΡ ΟΤΔΒΠβ. 

βν αρ^^οντο^* τηιν^χΐ <ίέ |ΐ<|^ ^β^^Ή^ρ^ί^ιο^• μβιζον 

♦£Ρ£2|ΘΑΙ> ίΤίζβΙΚ^ίνΒο^^ 

650. ΔΙΑ ΙβΤΒΡΝΟΝ ΕΧΒΙΚ• ΛΙ^ ΤΟϋ^ Οβ%μίί^ 
ΓΝίΙΜΗΧ ΠΑΤΡη,ΑΧ ΠΑΝΤ ΟΠΐ:δθΕΝ. -^ 7ΐαΤ?(ΜΕ4 Τ^ί*- 

μιι^ τιαπΛ 8?) ί^η^ζ^" οίον ^λ τι» τ£μ/ τιατ^α^ν 

άαφΟίλΐ^ <Γ^ /Τ9£^3η)16 ^ ΠΑΝΤΑ, /ΟΙ Λζ^ Ο/Χ, Τμ! 
657• ΠΑΗΝ ΑΤΤΛ, ΠΟΝΟΤ2• '^ξίρ^Ι ΠΒΔΑ% ϊ/ 1^ 

€/Ζ7πΛον> ί^σρίΜζ, τυ^ΧυμΛ V τ^ςα'^ί^^ ^• )3»λδ^. 
661» ιητχροΝ ΠΑΡΑΓΚΑΑαΜΑ. οαϊί)^^ φι\ημΛ^<ί^ 

664• πτηΑ:$> θ9 νΛν) λ^]ά» ^Α^ο^> 7^5^^ί^ρ9ν^^ 

646. ΣΟΣ £ΙΜΙ. ητ/βι» τάτ τα/, ίΐτ/δΓίν «Γαναι τη^ ΊίΛΤ^α^ 
9ω θ€λι5/^ατ< ΐΛΤίίκα;• ?ή σι) τα γνώμης βΐιτεν. 
βέκπΓΛ ίΐΜΪ 3^ λυ<Γΐηλ8νΤΛ 655. ΕΗ 1Σ0Τ ΠΑΤΡΓ, «ο•- 

650. να) χαλά;; Κεγ&ς, ΟΤ- ιίστΤδ^ ^ον τΤΛτίρα Τί/χάίΐΓί. 

ΤΛ ΓΑΡ— 656. ΑΝΩΦΕΛΗΤΑ,ρ, «'α/ϊ- 

651. ΠΑΝΤ* ΟΠΙΣΘΕΝ ίχογΤΛ αυτω ωφίλΒαν. 
ΕΣΤΑΝΑΙ. ^βτ κάίΤΛ ίτλϋτλ βζη, ΠΟΝΟΤΣ, χύιίΛ^. 

τη τί νατρος βίκολβθβΤΐ' γνοψγ 668. ΨΕΤΔΗ. 1κ^/>ϋ0α >^* ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• 40Ι 

670. ΕΙ ΓΑΡ ΤΑ Τ ΕΓΓΒΚΗ ΦΤΙΕΙ. ά >^ ΤΟυς :»• 672• ΕΝ τοα γΑρ οΐΚ£ΐοί:$1!τ• ά αα/ της^ιιιν τοί 

ΒΑΧ. λ6Τ;Τ6ΐ ^ ^{χ5^θν« 

#77* ΑΑΑ* ΟίΤ ΠΟΛα ΪΓΗ^ΕΙΕ• ϋ^^^^Ιίσ^&Ι ^4^* 

^ ΚΑΙ τα'ναντια. 'τα ^^οι^π«ι «τ^ ίρίβί^ ί\ί?^ον. 
67β« 1ΟΤΓ0Η. «τον τφ βοϋσιΚΗ 'ϊΠι^^^ύν. δορο:ι 

688. ΑΚΑΡΙΙΑ^ άηΐ Τ^, ά<9Τα^ΟβΕ4• ΤΡΟΠΑΧ ΚΑ- 

ΤΑΡΡΗηηηκΐ|Γ• ο« ^ 3^ρρήξ«»^ ^ρ^'^ν, ι^β^ 7*7^^*- 

^(« ΤΟΝ δ' ΟΡΘΟΤΜΕΚΟΝ, *1^ ίρ^φίωί. ^ΙΟΕΒΙ 
ΪΑ ΠΟΑΑΑ ΓΙΟΜΑΤΑ. 'Ό/ΙΜίζ^ί* ('ΐλ. β'. 331.) 

668. τοι:» κο^&ΜοτΜΕΝοπ, τ^ί^ Λ^γ/αη^ ^Ομα^ 
β^ί* (Ίλ• Λ• ι6•) ίώ» x^ο(φ.^^^ψ ?^• 

66^. ΕΦΤΜΝΕΙΤη, ΙΤίΡοά- ΔΡΑ, 'τίγ κλύοπΆ τ» Λτβ ^?ί 

1ω, ^ρ^ζα>9^8ίω. ΰΤΝΑΙΜΟΝ, ιτάλια^ί Γβθίντο^ οψχοττος. 

-τίκ £ρ•^^ ί% ^νγίΜίας. 686. ΚΑΤΑΡΡΗΓΝΤΣΙ, 1^- 

671. ΚΑΡΤΑ ΤΟΤΣ. λί»^ α4>ηίί *««. ΟΡΘΟΤΜΕΝΛΝ, 

4ϋΗΟηίΛς θ^λ)τ<θ «η»^ Ιξ» γ^ΗΤ^• άζχομΛνωψ ορ^ως, ΤΑ Π0Λ• 

673. ΧΡΗΣΤΟΣ, ίΐγύοψ 'τά ΑΑ,χατάΐΤϋΚύ. ΠΕΙ0ΑΡΧΙΑ, 

677• ΣΤΗΣ1ΙΕ, £^•ίή'9ί 688. ΤΟΙΣ ΚΟΣΜΟΤΜΕ- 
Ιβντ^. ΝΟΙΣ, τοΤς χύΟ'ρ,ίωί άρχοι/^νοΐί. 

679- ΤΟΪΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝ- 

Ώά 402 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ» 

69^• £1 ΜΗ ΤίΙ^ ΧΡΟΝΑ^ ΚΕΚΛΕΜΜΕβΑ• ύ μ^ ^ 

€§6. £ΓΑ Δ* οπα^ 3τ ΜΗ Α£Γει:§• €γύ ί)ί ^ ίυ• 
7^ί. ΓΕΝΟΙΤΟ ΜΕΝ ΐ ΑΝ. Λο/Ατον σι χ9ίί εη^$ 

609• ^Οϊ δ' ΟΤΝ ΠΕΦΪΚΑ. ^φβΊΌΙΑ, :6τ δ' οϊχ 

πεφϊκα:^. 

701. το ΓΑΡ :&οΝ ΟΜΜΑ. ΙΌ <π)ν ομμΛ^ φηη^ τϋΐ- 

ηίοίζωτΛ^ οις συ μϊΐ ΤΕρψΗ Βμ^ί <>6 :ναρβ<πν ζουαία Ύ)ύ 
7^^ χ;ρ σ» λβγμ^αίϋ. αογοι2 τοιοττοιι&. λδέ-πίβΐ 

72} ^>"σ&^. ΤΠΟ :ίΚΟΤΟΪ, 7\&Άζ^ίωζ. 

707. π τι:δ ΤΟΝ Αττκίδ. ΐ:^^ τντων νίδ^'^ϊολρ- 

Τ^Τίχ^ τυί '/-^ρ)ίί> ΌδΤβρ^^Τρεττίί τϊι ττολει ίπρι56ΐ$ τ 

711. ΕΓΕΜΝΗ, σΧΟΤηΐ)/)!, λ5^^ίΛ στ)?/. 

720. ΔίΑΠΊΎχθΕΝΤΕ^, ίν(Χλ[αίλυφ3^ίηι$* μΒπίζη 

698. ΧΛ'ΤΚΡί>. 0^ ^ονον Ι- 7^ϊ• ΕΡΕΜΝΗ, χεκρυι^μ^πζ^ 

ν^, ΚΛΛί2^: ΕΧΟΝ. τβτο, «-ο ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ, ιτα^ά ^£5^ «τ»- 

701. ΔΕΙΝΟ Ν, ρο?£/:ον., 7^4- ΘΑΛΛΟΝΤΟΣ, κϊη;- 

Λ01ΟΙΣ, ίν λ072/ί. χίνΊο^. Η ΤΙ ΠΡΟΣ ΠΛΙΔΛΝ 

703. Τ110 ΣΚΟΤΟΤ, κ;•]ί>α, ΠΑΤΡΙ. γ,γ8Υ οίίέ ό ιτατίρ /«ί- 

^ΛΥ.'^'^ιβ.^ί.Βνως. - ^ονα οΜτ/ν χά^^ίχ *«,-* ^«^ 

7 ΙΟ. ΧΙ^ΣΠΣ, λαα-ττ^α/, ττα/^ΟΛ' ^εχετο^ΐ, -ζ εύτνγβττας ΕίΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• 4<53 

Λ :άτϋ είΐτωΖ άρι^^ΐ» του ΌΤ,τπ, είί τιλ^ίίυηΩω^, τί 

ΟΤΤΟΓ• 

722. ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΤΕΙΝΕΙΝ ΑΓΑΝ. μ^ οω3<ίί^ Ζ• 

725» ΑΤΤΟΠΡΕΜΝΑ, Οβ^ρρί^Λ. ΤΠΕΙΚΕΙ ΜΗΔΕΝ• 

'Τοΐζ ί<ϊΐόι$ μτι Βγ^.λ€ΐ.ατι. ΚΑτά :δΤΡΕΨΑ^ ιΐυυ ναϊν 

729. ΜΕΤΑ:5ΤΑ:ΕίΝ> μΐΊΌυνοκίΥφ ηίίΐΛίΗ γαρ ει 
Τι:δ ΚΑ, π ΕΜΟΤ. ίηι \^^ ά οΤο$ τι άμι λέ/ειν χ4θ^^ 

2^ ΤΌ νέον. ΠΡΕ5ΒΕΤΕΙΝ> '^Ι^έρη^Ι^' €}ύΰ, ^>ίσί, 

τντο ο</<3ΐ( 'νΙίΟ'ερ^ν, το τέν ανθ•ρύ}7Γον φυναι τηίνΐΛ 
Οϋτο^ ]δΐ τπχ,νάρί^)^, ο^ οώτδ^ τιαντα. νοίίτ^. 

733. ΕΙ δ' ΟΤΝ. 64 λ 72^ ίνοϊΤΖΌζ ωρ6%ίη• 

739- ΜΗΔΕΝ ΤΟ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΝ. μΜ^^ ΛΛΐίΤκ», ρ 

Α65? Λ)(5ί<ον 'έ^ σοι /^ν^ανειν* )} ρΛν έ^ί^ί, ο ί^^ ίί^ί^ίον. 

741• ΤΟΤ^ ΑΚΟ^ΜΟΤΝΤΑ'^, ΛΤΓΒΐθ^ϊνΐΊΧ^, )^ ΟΧΛΟμΛ 
744. ΟΤ φΗίΐ ΘΗΒΗ2. ΟΟΟ ^^ίι) ^'&' λθ<^'ί ^^^* 726. ΠΟΔΑ, το ^ί ίΓ*8 ^όί- γίγνοντουΐ, 
^Ιον, ΤίΤΙΕΙΚΕΙ, ύιτοχαλα, £ν- 7*9* ΕΙΚΕ, Λτί/;)^άλα. 

οί^ωατι τη φοοοί Τ8 ^νίΐί/Αατό;. 73*• ^'^ΝΑΙ, Ικ(ρι!σ•εα;|Γ είνα/. 

Το ΤΠΤΙΟΙΣ λίγα, ίττβίτί ο* 737• ΤΗΛΙΚΟΙΔΕ, οι γ^^βν- 

'τάζ τίώιτας Ιλαυνοντε^, κρ^νΒίς τες. ΤΗΑΙΚΟΪΔΕ, νίβ. 
γεύοντες ελΛύνβοΊν' άψαι'ραΐίεί^ 739• ΜΗΔΕΝ ίίίάχ0ΐί?* ΤΟ 

^τ^$ Ην ^ης νεώς, ίξ^ίφγγ^ς ζτΛίΟΐ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΝ. 404 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

745. ΠΟΑΠ» ΓΑΡ ΗΜΙΝ Α V ΧΡΗ• ^ Ο^ μ£ ^Ιΐ 

746. ΟΡΑ^Χ ταδ' ία ειρηκα:^. το χ, ^ βε^ραί^ 

752• £ΐΠΕΡ ΓΤΚΗ 3^τ• λΗΧ€Λ 'τυγ^)ίί*ς* ^ιαλιν «ϊ^ 

753• ΔΙΑ ΔίΚΗΧ ιχΐΝ, ^ικ^Μυμ^^^ 1ϊ3ς5ααλ0^ρυ- 

757• ΚΑΙ ΓΤΚΑΐκο:^ ιηΤΓΕΡΟΝ• ατπ §^9 ^4^ν ύτιί 

7β2. ΚΑΙ θΑΝθτ:$' ΟΑΕί ΤΙΝΑ• ^^' ίουτοί ίφη^ # 
Λ Κρέύ^ν 6»Ε7ο. Χ);' οΐυτΌν λτ/ΐ4ν• ΕΟΚΜΡΧΗ^ •ρα:ΤΓ3• 

764. τι:ΐι δ' £:τγ απειαη• ηηία ^&\«αι ^^ 

76^• ΑΑΑ* οτ τοΝΔ* ΟΑΤΚΠΟΝ• μα ^ 'Όλι^ 

733. ΔΙΑ ΔΙΚΗΣ ΙΧ1Ν, Λ- νων νοιίΛς' &» γ^ ^'^ ^ΨΧ^ί^ 

755• ΤΑΣ ΕΜΑΣ ΑΡΧΑΣ 757• ΤΣΤΕΡΟΝ, ίλατϊβκ. 
ΣΕΒΧ1Ν. ^βν 11^; ^^^ ]3α^ι• 762. ΟΑ£Ι ΤΙΝΑ. ^βχ Ιρ'. 
λίΐύν ύ*ΒρμΛχώγ, ουκ εων ου- 7^7• ΔΟΤΛΈΤΜΑ, αι^ά- 

Π}^ ΚΛταψξονα&αι. νο^ιτ. ΜΗ ΚαΤΙΑΑΕ Μ£. ρ9 

756. ΠΑΤίΙΝ, ^αρΛ^Λίψων' (ΜίώτΛ μΛ, λίι/(β)¥ ύιΛρ α1<^ 

ίκ ίη τοιίτΰ¥' 8 γάρ 9•Άας τάς 6(λΛ ίνχρραίνίι^ τ^^ολΛψ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 405 

-ΤΠ». ΔΒΝΝΑ5ΒΙ3, λϋΤηΤΤΟς, νβρίτ^ί. ΑΓΑΓΕ ΤΟ ΜΙ- 

^ 2ο:5. την ^Αητ)ρΛα/ φηαιν. κατ*^ ομματ . ίντι -ΐϋυ, 

716. ΜΕΝΗ,:8 ΚΤΝΙΙΝ. ;^^^/ Ί(3^^ ΜΑΙΝΗ,. ^$ τγίί στα μαΜζ»Λ• 778• Νοτχ δ' Ε3ΤΙ τκΑΐκογτο:^• )Τ7« 5 7^ νέ»ν• 
781. ΑΜΦα ΓΑΡ ΑττΑ. ΊΌί^ χοζ^^ί* Λ;ϊκον >«ίρ Ίβ/. 783. :ξΦΕ• άτπ Τν, ΟΕιϋΤ^ν. 785• ΕΝ κΑταρτχι, ορ 'χ^σ^^ σΌΡίλδϋίω. αζ 
Ανσζ ΜΟΝΟΚ. ?)ο^ 9η1Λ^^ον, άτ9ΐ 'τον ββλ^/υ^ον Χ5^9^φ<^ 
7^νώ«( •πμα, ίφοσνβζΟΰίΐ βξ^")^ α^^ηα ΐΫο^ϊ^, ίζ9ίί 

ρβιν* τντο ^^ ασ£ίζ. ον μονοχ :&εβει θεαν. 1^ 

/ΐ^ον ίίχία/. Π0Ν01Ι ΠΕΡΐ^5θ2. να\ίί^$ οργνις χο/^ 
ά&ιΛΜ(4 ο λρ)ρ^, ΟΤΙ κ^ ώ 9δθϋ^ ^ξβμηω^ηηχΛ. 

792• ΕΡΩΙδ ΑΝΙΚΑΤΕ ΜΑΧΑΝ. λβί'ΤΤβΙ ^ 7{^ΊΛ' ίΐΛ 

Άη25>>νία/. Το Λ 6ρ^ν '^βα»^, ?)^ ΧίΜ ί ΐία^οιμΛΛ* 
Έν 7ΐΚησμο\}ί ύοι Κυ^ρ<5, ιν ^β*ν2(7ΐ ίΤ' ου. 

θ5 ΒΝ ΚΤΗΜΑ^Ι Π1ΠΤΕΙ5. ΙτΓέΙ ^94 Χ'^^Τί^ΤΛ ίρ2(Π 769. αληθές 5 καΤ δΙρ«ν»Λ)'. ΤΟΝΔ* ΟΛΪΜΠΟΝ. λδίΐϊ'βΜΑ. 4θ6 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

•ΤΤΟλλοί. ΚΝΝΤΧΕΤΕΙ2&, ΰ^Τζ/^ϋζ• ΦΟΙΤΑ,:ί δ' ΤΠΒΡ- 
ώ -ΛονΤω 6ρ5σΐν. ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ^ ΑϊΑΑΐ:$, ΐρΜ^ ίΤΤ^Ζνλβτ 

<7ϊν• ο Δ* ΕχηΝ. τϋν βρα^ <ίνίλβνο7ΐ. 

802. :$τ ΚΑΙ ΔίκΑΐίΐΝ ΑΔΙΚΟΙ^• συ ^ ί^3ΐ5ΐ;/οι;^ 
0^φ%ί^$» άτΒ 'ζαί ^ρ6ϊβ< οώ^ άίίωί >ιΤ>δο9«/ϊ 

^^^^^^ ^'^ξ^Κ^^ Λψο^μη* 'τ^ 7Γθλδ^6» μ)ί β;^ν, « τον 
6ρώ)τα /Ο^νον. ΒΤΝΑΐΜθχ> οΐΓ/ίενί^' ΟΤΙ υΙόυ ίζΰζ^^ '"*• 
ΊδρΑ γνγ>\Β Α^%^ Ό^ 2./>3^οέ^• νικα^ δ' εναργής 
ΒΑΕΦΑΡίΐΝ. 07Ζ ορ3ν τΖο/ τϊοΓί^*. οΆν^ώ^ν. οοοί^Λι^Ησαν, 

7/«^ν6 νϋ6Λ ο:α/, ^>ισιν, ο βρω^ τ ννμφγϊί, ο$ 6ςί ^αρε- 
ι/)ί>ο^ τ^ μηΑ\ά>ν %σμΖα ο9 ίγ^ζ• Τίτο Λ «την, 
^7I σαωμχςα τΐζ βςιν η τν ί/α«ρ» Λρχ>ί, χ^ αοαπ^ρ νο- 
μμΟ^σΌί. ζαω%* Λο <?4 τιαρδ^^ον οώτί66; (ρ)!σί 9^ 9δ- 
β;ΐ65ν• ΠΑΡΕΔΡθ:§ ΕΝ ΑΡΧΑΙ2. Ήν^ί ίτΡ&/)οο^ Δύ>ριχ55 

γε* Λ τ Κρέοντα• ΝίΧΛί Λ έ φζνίΒζβζ 'ιμ^ζβζ τ /3λε• 
^ύΐραν Ήΐ^ έϋλεχτς^ νυμφπί τον Κρέοντα, τϋν ο# αρ^ΐί 
τ^ μ^γίλων %(ηχω)ΐ. άμαχοι, ίπ^^μοί'χτσϋ^. εμ- 
παίζει, ίΛ^ί, ;\Λ/ρ6<• 

812. ΘΕ^ΜΛΝ Ε2ίΙ ΦΕΡΟΜΑΙ, οίον ΛνΛ/^ε* ^0^^- 
χΰο/υ$ρ τν αρ^ντϋί, Λικ/?ύοντϊί τ>ίν Άντί^^νΖα/, 5?ν €0^- 
τϋ^ 315ίΤΕΛκ9^σι. ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΙΤΑΧ, ΤΟΥ ιιΑψΐΛ$ κοιμι^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 4^7 

ζοηνί^ ΘΑΑΑΜΟΝ. τον Ο^ Τς5 'ΠϊΙ^α. ΑΝΤΤΟΤ^ΑΝ, 

825. ΕΓΚΑΗΡΟΝ, μΑΊΌ^ν. 

831. ΟΪΤΕ ΚΙΦΕΛΝ ΕΠΙΧΕΙΡΑ. ^ 2^ |«<ρ2ν ΤΟΥ 

δ 'πλΡί ^>ιοτχ.^^, οίον (Χτη νοατισασα, ^οίτπ αναιρώ- 
5βΤσα ^^^λ^υ<η} τΛ β!», α,δαν. ίττΰΐ ^αςβζ τον τέττβν 
3^ 5*Λί7ν. ΑϊτοΝΟΜο:!. ^ «σζ^ί τ ^ΰΰζβΛί^Βσΐ)! δ^'ί^- 
^ρτιμΛΊΌζ* ^ αντί τν ιίίοίί οώτίί^ νζαοΐί -^ίΚΤΛ/^^. 

834. ΑΤΓΡΟΤΑΤΑΝ. άντΙ 7^, -λί^5ΐ«/Τ»ί' ^ 'ΐΐχν 

λί^α 'χΙ^σο^'νΛσαν• Ιι λυγ^ίω, Χ^% τνιν Αιττύ Λρί- 

νάτν, ατϊ (δ«ίέ ί Νίο^)! λΙλϊ •πνο^ άνΜρ69>/. ΤΑΚ ΦΡΪ- 
ΓΙΑΝ βΕΝΑΝ-, Τ Ν*^Ζά•. :δΙΠΤΑίΙ, ΠΡ0:δ ΑΚΡΛ,. Φρί/-* 

/ΜΛ άνΛΤϊίναν ^^ ^4^^, ^^' οίί^ ^ίΐίζΑνλΟυ/υ^οζ, χ^ «^4 825. ΕΠΙΝΤΜΦΙΔΙΟΣ, ο 830, ΦΘΙΝΛΪΙ, φ^ΛοΙιχαΤί. 

^ξέιτουν βίγ) Τβς νυ^ί^Ιονς αοε^οϋ{. 838. ΚΑΙ ΝΙΝ ρΜΒΡί^. 

ΝΤΜΦΕΤΣΩ, νυι/,φευ^γ,σοι/^. 'ΤβΤεπ, λίθ«;θεΤ(Γα ο^β,^ργ κα^ 

828. ΚΛΕΙΝΗ. εΊΤε) αδίκως χιόνί ^&ξίοίξεΤθϋΐ. 

χα)'!ΤαξάχΛΐρογ^ν7Ι<Γχεις.ΚΕΎ' 843. ΔΕΙΡΛΔΑΣ, τά,- πι 

Βά4 4θ8 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

β44• ΛΑΛΑ. βνΟ^ ΤΟΙ 1^1 ΘΕΟΓΕΝΗ}• ΚΙ^μΑ^ 

>«νθ24 ιντ^ι^ο^'^η'* Τ<ΐιηη>λ^ )^ ^^ ίόο ^$ψ και 
ΤΟΙ ΜΙΜ£ΚΑ^ Ιβ -βί Ψ%^^ τ^^ μΜ^ψ^ Λ» &ίΙ^ 
τϋ^ €ϋίηΙής μΛ^ζ '^^^^ ^^^ Ιο^^α* οίαν μχτ^^ιοί ουτ 
&ή, ϋ^ "ηΙ^β ίσΌ%ύΐ§ ομοίύΗ ^7€λ6|;7ΐ)α^• ΕΓΚΑΗΡΑ» 
ιη^ίψ χύΐνα, 6^^β^^ 7? «οτιν χΛ^ ΐ(3Η 'Α^ί• 

$3$. ΕΡΙΚΤΟΜΑΙ. ^ίψ^ΤΜί ΒΠ!ΒθαΜΑΐ« 
8<9• ΟΙΑ #ΙΑΧ)Ν Α]ςΑΑΥΤΟ«• ΟΜΥ μΐ) 0Μ.'ΤΜ^5Ι/Ε^ 
<Ρ^ «ίΚΓ ^ίλβ»ν ^Μί//{^1ί. ΕΡΓΜΑ, €ρ^, '^&Λφζβ^ 
γμΛ. ΠΟΤΑΙΚΙΟΤ• 69; ^ ίζίςβΟΧρίΊΌϋ* ^ίλΜ <Πι 649πΓν 

Ββ5. προΒΑχ' ΕΠ ε:(χατον θρα^ώ^. ^οζί^Λσα* 
λ0Α<^)) τί οαιον 71 4^^ "^^ '^^ ά^^λ^9 τα, θ9ΦτηΛ 

πΑΤρα^ΟΝ Δ* ΕΚτικΕΐ^. )ί 'ϊ» ίιμΛρΊΠ/ίδ^ ίΦ Οίί* 

845. ΘΕΟΓΕΝΝΗΣ. Τβίν- ^ 853. ΟΑΟΜΕΝΑΝ, αΛ^Λ- 
Ταλο; γ^ί ί 'Τ'Λ^'^ί τ^ΛΤηρ, ί% Λναν. £ΙΙΙΦΑΝΤΟΝ« ί^μίτψ ΕΙΧ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 4<)9 

μιτηι ^ 7Λ 5ί{3Μ(, τ»^ο^ ^η^^• 

871. ΤΡΙΠΟΑΠ6ΤΟΝ ΟΙΚΤΟΝ• '^ζΛφί^ ΟΓίΟΝ• ΤΤίλ-• 

^ί^ΐνητ^ ^ ττολΗ/^ον* ^ τον 7ίθ>λίχΛ$ Β7ζ%λ^ίτ\/ί^ "τφ ίμω 
ράϋΒύ \3Α τ^ιβι* λβττΓΕ* Λ ^πυζ0. τοτ τε προπαντός 
ΑΜΕΤ^ΡΟΤ ποτΜΟΤ. ^ 7^$ ^£5^ηρο&$ ί\μΣύΐ ίΐ/ίτΙ/)!^ 
ΛΑΒΔΑΚΙΔΑαΐΝ* «ντί 7ν> ^ΟίίΐΐΜ&ί. ΚΟΙΜΗΜΑΤ 
ΛΤΤΟΓΕ^ΝΗΤΑ• 1(^ (ΛΟΑί^Μ^ 70? ΤίΟΤΙξΟ^ ΛίΠϋγ^ΐΖ^, ^ 

>«ννΐ^* 071 ο <Χ^5 1ΤΛΤ>1( ^μΛ 9^ ^1^ ^• ΟΙΩΝ• λά^ 

ΑΊΜΚηΜΛΤΧ ΓΑΜαΝ ΚΤΡΗΚΑΧ. 3^ Άί^ /©ζ^ί Ά-ρ 

8Θ4• ^£3£ΙΝ ΜΕΝ, ΕΙΙίεΒΕΙΑ ΤΠ. οί τν Χθ£;κ) 

τλ 3^ ίρ^ν τ>ίί :ΓαίΛ5 67ΐαι«<πν' ου μΛίΐ Λ 3•(ΐρρ«σχν, 
ς^}β* ^«σιν (ΛΟ', οτϊ ^τέ^ζ^^ /^ Λ' €ΐΙσϊ€ίΕ^Λΐ δ' υτα^ 869• Ε9ΑΤΣΑΣ, ί|«,ϊη}|χβ- ΝΑΡΕΣ. ^«(ταν Ι^ον^υσ-αί• ^ιά 

γ^υες. γοίρ πΊ^ν ατ/ν ^αρην ^ώσ^α κατο-τ 

871. ΤΡΙΠΟΛΙΣΤΟΝ, «το- ρΜομ/μ. 

Αυθίίίλ^Τ»», >9 '^Λν^ψ^ν Α)Γϋ- 884. 2ΕΒΒΙΝ, ^β^ ^«ν»/. 

χίαν, ^ν *α$ ΙλίβΤ. 'Τας. ΚΡΑΤΟΣ, Λ τί κ/?α^Λ7οί 

883. ?Τ ΡΤΣΑΝ ΚΑΤΗ- θέσΌΤίβτι^Λ• 410 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

Λ, οσΌΐ άρ^^οντΰν \3ίΊαφζ^σί»^ ΑϊτατΝΛτοχ, Λν^αί* 

893• ΑΔΑΚΡΤΓΟΝ. άνΤί Τν, '77ΒλΐΛ$^3(/ν71)ν. 

895. Αρ' ι:δτ ΑαΐΔΑ2• /σ£?ί τν^ ^>^^αηι&υϋΗς ιϊτο 
ΟΌίΛΤΌ^ <Γ)» οΤα/ ο^ βίου; βλχ^ιν ο&^ν. είτε χρη θα- 

τ» ΧΟλαίίΤ^, ώί ΛίλοΤ ί{5Η '^ ΗΜΕΙΧ ΓΑΡ ΑΓΝΟΙ, ίντ- 

βώτίίν άνΜρ>ΐ5αν<χ(. 

901• ΗΜΕα ΓΑΡ ΑΓΝΟΙ. ΎΟ Τ^ΤΟί, ΊΰίληΛα/ τΐία 

ΧΛρΖα/, ίγ^οί ϊΐμ^ίζ εσμβν^ χ^ ^ίν 09<3ΐτγ€ζ ί^ττ^ίζαρ^. 

ΆίΕΤΟΐκίΑΖ τη:& ανο. άντι (<, ν' /Ο&^' })μ^ν ίαα οαυίιγ•. 

903. ΚΑΤΑ5ΚΛΦΗΧ, γ^ΊΐστίΛμ/υ^η, υτταγ^Μ^ οι- 

ΚΗ2α ΑΕΐΦΡθτρο:5• 7ζ§ μ)ί ^ζΰζβί Κ5ίΟ> ε/) Τ^ν φρι- 

907. ΚΑΚαΤΑ ΔΗ ΜΑΚΡα,. άνΤϊ IV, 7ίΌ\ύφ 

909• ΕΝ ΕΑΠΙ^Ι ΤΡΕΦΛ. ώβΤΠ^Ο^ί ^Ο^ΟΧλϊί ώ 

5αι«σα. τίαν^ ίξβίν ^/λ»^. κα:ειγνητον κάρα. ω *Ε- 

88;. ΟΡΓΑ. άί'τι τ^; β^/υί,ηί;. 9^4- ΑΙΕΙΦΡΟΤΡΟΣ, «τ ί 

889. ΤΑΛΑΙΦΡ12Ν, άθλια, άί* ίία^α; φρβρΰΐι^γη. 
ΕΓΟΙΜΑΝ, 'ΐίρ6χζΐί'',γ. £12 ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 4^1 

91 6. τοι:δ ΦΡΟΝοηΐΝ ετ• -πΛξβ^ τοΤί Χ5ίλ5ί φζ^ 

919. ΑΝΗ,ΡΟΜΗΚ ποΝΟΝ. άντι 2^, '\1;ε&'69»ν. ΤΙ- 
Νθ:& ΝΟΜΟΤ. αντί τν, Τινο^ ^ομίομΛΤΌζ ι^ λογσμ^. 

925. ΤΟΙΛ,ΔΕ ΜΕΝΤΟΙ. 7(^ Τ^ίΚΤΟί νο/Α<», Οί ά;ζ»- 

928. ΚΑΙ ΝΤΝ ΑΓΕΙ ΜΕ. (μφΑΤΙΚωΤΐζ^ν Τζ> ΑΓΕΙ• 
» ^ 6<9ΓΗν, 077 Ι-ΑΛΚώαι μ& άρ^νο^, ^^' οώτϊ)^ Λ)/</. 
933. ΔΑΙΜΟΝΙΙΝ ΔΙΚΗΧ. Ι'ΤζξΧ ΤΛ ^ Κ^ίονΤΌζ^ 

335. ΤΙν' ΑΤΔΑ^Ν ^ϊΜΜΑΧΛΝ. λέίτΤί/ ϊ'^λεϊν. ΑΑΛ* 

Βΐ ΜΕΝ οτΝ. €4 ^υτΛ τοΤί 5βθΤ^ άρίοκβί, τϊα^όντδ^ 
τίιν Ίΐμχΰ^ΙαΛ, γ}ίοίϊΐρ^ τ ίμοίρτίΰίν. ει δ* οιδ* δμαρ- 

ΤΑΝΟϊ:δΙΝ. '^ τον ΚρβΟνΠΧ ί άνΛΐρθ£^. Η ΚΑΙ ΔΡΛ• 

2ΙΝ ενδικλ:§. )) ΕΚΔΙΚΛ2, ίί)ραί/ έξί» τν Λίΐ^ώ. 

941. ΕΤΙ ΤΛΝ ΑΤΓΛΝ. ΒΤΧ Ο^ τφ οΟ/Τψ ΤϋίνϊΐμΛΊΙ 
944. ΚΑΑΪΜΑθ' ΤΠΛΡ5ΕΙ. άντΙ Τν, κΛοΟ/ϋΌνΤΛί 04 915. ΠΕΡΙΣΤΕΛΛΟΥΣΑ, 94ΐ• ΑΝΕΛίΩΝ. η/βν ^Ϋ^ 

εντάφια ξβσ-α, ΑΡΝΧΜΑΙ, λα^α- βτ^^ν ύιτεοο^ΐας κ^τύφβ. ΡΙΠΑί, 

Ιζάνχ, όριι,αι, κινηστείς" το ΑΝΕΜίΙΝ 

935- ΑΤΔΑΝ, ετΤίκαλε^^τα/. ιτροί το ΦΤΧΗΣ (τίναίτ/ί, Γν* Τ7, 

936. ΔΤΣΣΕΒΕΙΛΝ ΕΚΤΗ- £η αυτί αί ««>«) χινψας των 

2ΑΜΗΝ. Τ8Τβ$•ιν, εύσ£ζ^^ ιτρά* άνψων κα) τ^^ ύιτερο^Ιας ττ^ς 

^χσχ £/?7*> ά«?τ5ί ^^^2*• Ψ^'χί^ 5'^'>'• 41^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

ί^γτΗ αύτϊϋ, ϋψ ίτί β^Λ^^^¥^ίΛ βραδτππό:ι τπερ• 

9^5, οΐΜοι ΘΑΝΑΤΟΥ. ίτηΛλη^πίζ •ν1;σ» ? Κρ/- 

947• ΘΑΡΡΕΙΝ ΟΤΔΕΙΤ ΗΑΡΑΜΤβΟΤΜΑΙ. ώ <^^- 

μίΑ^μ^ «Β θ-οιρρέιν, «$ /Α^ χΛ)ου^/^^ 0191 -τν ^^^ο 

ο^νη μ«7θ^^Μ«η66ΐιιο6| ββϋτβν Λικ/ιάίσα• ^ ^ Χβζ^ λί- 
741, «ί τν Κ^ΟΥΤΌ^ μ)ι μ^ι^πx/7ηιο^Β^^ο^. 

£Μ9• χι γη:» βΗΒΗΠλ• λ^ττην /ζβζβί 0*^9 όϋυτττβ Ιϋβ^ 

^01. ΟΙ ΚΟΙΡΑΝΙΔΑΙ> ΧΟίρΑνΟΙ* ΤΛί ^01» τ5 Χθ£5ϋ 

(β)!^* ώινθ-οίσι ^^ ου μ,ονον τα^^ βασιλϋί, ^λλ.Α ^ 

» 'Οί^ 'ϊΛί 5ΐαλΛ4 βόυσιλία^ -τΛί ΐ^^»^ βώτ5$. 
ΤΗΝ βα:3ιαιδα> ^ β(ΐσίλΜ4αυ^. :(6Βι:Ια:£α> πμίίσΛσΑ. 
95δ^ ετΛΑ ΚΑΙ ααναα:»• οί&ν, ιγ Δοΐνβιη £Τλ)ΐ μ^ 

οΐχ^ ΟΑ,ίχ^Ο• ΕΝ ΊΎΜΒΗΡΕΙ βΑΑΑΜίΙ, ΚΑΐ'ΒΖΒΤΧΘΗ, 
^ζ^ΛΓΑ 7?δ Δΐΐ ΤΑΜΙΕΤΒ2ΚΕ. ίτΤΧ ΤζΕί, 0# οίτϊΙ «χέ 

7«^ Ο^να^ 70Μ Δ<ο^* Ο 'ϊ^ν, '{γίω^$ ^. μοιριδια» 

945• ^ΑΝΑΤΟΤ ΕΓΓΪΤΑ- ΘΟΤΜΑΙ. αι!η?ν ^λβίτίη'^β^ 
ΤΠ Λ*ΙΚΤΑΙ. θάναΤοΐ' άιτοΚεΤ. ΐΤΛζγ/όρΙαν ου πνα ΛΪΛ;ρ αίττ^ 
94?• ΟΪΑΕΝ ΠΑΡΑΜΧ- ιλ;^ τά ΧΒκυξωμ^Λ γετί&α^. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• 4^3 μοίζ^αΐβ γτ/ιιβΊαι. 0»^^> ^ 19 ^ Άνι^ρηι ΰυΰ}&ϊ\ς (Ζσου τίχτηιί^ν ατπρ ά 
!υρ£η$ Αι/κόυ^$* ^λ\' ά'ΤΓ^άί^ τ^ 4θ^%σ{ τ ομοίων 
^\^φ^^^ /Ο^^^^ΊΐΜ 'άώ γί^. Τον (Γ^σμον <{^ Τής 
ομτηλΛί 'Τζττςαύί)/! €ίπ&9 αχη τν^ τον ί%(^^ν. κερτο- 
Μΐοα οΡΓΑνζ^ 2^ τας τυ^^ττομί^ς ο^γίς. πβτροδει• 
η$ ς^ρβ» ^'^ο;α^ τη; ίψ^τάλ». οττα τα:^ ικαμιαχ. 
Μηο ]ΕΜ τν Α^ςιτρ^ ^1319 τη; /χανΜ4 ο^ ^οη(>€ϋνβ<• 

ΜΒΚΌ2 9^1 ^ ορ)^ ΑΚΧνΟΝ• άνΠ ΐν» '^ΤΟλύ. ΑΝΘΗ- 
ΚΧΝ ^ '& €αψΜϋ9 ^ ίΐ^ 09 Κ5^^* ΙΟίΙΚόΧ £Π£- 

Γνα• 70 έ^* χέΜτο; ίχίτγ^0 τ 9εον χβρτομ/ολ^ 7^^- 

χτιοκ Τ£ πτρ« ^ ^!;σο «ι^Γ βαχ^ΐί αίί^/(^ν ^'ν ^ι? 
Δ^οναακΜίφΐί <^ς&^^^^^4βΜ^ «χλλταοτ:^ τ ηρ£θιζ£ μοτ« 
ΆΛΧ» ΧίχοΤ^ν αννίς, ψ^^ζ^ Κ5^' ΛυνΖ' Λέγει «ν^ 

^χαυς Μουσχί, τα; ^ο^ τον Δίονασόν, Ι^χλίίυαζΒ^ τντβςζ 
'τν; ν^^> ^ ''^^ λρ^£$* τινέ; <[^ ^ασιν^ οτχ ^ τζχ^; 
Μούσας %ρισι• 

978. ΠΑΡΑ ΔΒ ΚΥΑΙΠίΩΝ Π£ΑΑΓ£ίΙΚ• άντί ΤΕκ!, 

4»^ ^^ τόΤ; )ΜΜ.νέ9<; 7Τ«λ^>«σ2 τι; ^μ^;'9«λ^τ]>};^ 4ΐ4 ^ί2: ΤΗΝ ΑΝΤίΓΟΝΗίί. 

γιγνζ^ ΙμψυΚίζϋ ^9^X52• Ό^^ 'πλ^ Φινβίιί^ί^ Κι;ανεοι$ Λ 

^Ρ^ΟΙζ. ΔΙΔΪΜΗ2 ΑΑθ:δ. ^ Ο/^ **© ^^%^^^ 

3^ ίνΗ€θ«/> ίιίΐιμοις φτ/πην. ακται βο^ποριαι. ομ ίτιο 
^ Βο<ζσΌζ}ΐυ τν ^^^λδ^γκ^ ^ϋ^^μ^αυ^. ηδ' ο θρη- 
ΚΛΧ 2ΑΑΜΤΔΗ^ο:2. ^ Θρα.κ4κ<?ί Σαλ^Λισο^• ττίλδί* 

Γ25.) 

981. Ιίί* ΑΓΧΙΠ0ΑΙ2 ΑΡΗ2. Ί^Όβ^ ^^ ®ρΛζ* *"' 

μο^ΊΌϋ ο Αρ)ΐ^, ©^ 3(9^ ό τιυιτπιΐί ( Ιλ. ν . 30ΐ.| 

Ύω μ ίρ έο Θρ>ίκ.>ίί *Εφυ(Λ3$ μ^^ ^ρτί^χτ^θεν. 
Το Λ ΙΝΑ τεΤί ίνΛ? σιινίτΙΙβΤΛί* ίν* άχ.'&'* Βοαζτσρ»)* 
3(34 ®^^ λ6<'7^6^• ο(Π)ΐ Λ ^ίφασυ ον αρη::^, 'Τ&<'ι}3ι^ 
λΛμζί)/ασί 5 όνομα. δι2^ι:5γ φινειδαι^• τίβΓ Λσ- 
<τ&)ν Φινε<ί2ν, Τίληξίττττυυ χ€^ Ποινίίονο^, ΐδ Τνίρ!^μ^ δ 
ΆοεσσνΛί/. τγΦΛίίθΕΝ εη αγρια:?. Σ$ ίξίϊ^• τν^λάΐ^ίν 
ομμΛτ&ν τωχ,λοίς. ααα:§τοροι2ι, τ^ζ αλ^ςα 'πΈ':τον- 
^σιν, >τ τϋΤ^ Λ/<?τ;^σι κοκΛοί^ ιΡ^ ομμοαπύγ. ΑρΑχβΕίτ 
ΈΓΚΕΧίΝ. άντι του, Ίνφ\θύ%ι' ά^^εν €υμΛΊ7ίξ^ι$ 
ρ^/ρδ<λΓ<ν, 'χ^' ίτ^ύίν ^ Χ6ρκ,((5^ οχμΛϊζ, 'ίνπ^ι 

983. ΕίΔΕΝ. ειτε<5^ ί Σαλ- ητρος αύ'Τον Την συνταζιν αϊ'ίί»••• 
[/.ί^ισ-ΰ-ίζ νο1αυι.ος εΙς ^Λς Βοστο- γ.α, ^ο ΕΙΔΕΝ. 
^Ιας άγ,7ίζ £ΐσζά>λει, $ΐΰί τίτο 585. ΑΑΛΣΤΟΡΟΙΣΙΝ. ί"/ Εϊ£ ΤΗΚ ΑΝΤ1Γ0ΝΗΝ• 4ΐ5 

98^ ΜΕΑΕΟΙ ΜΕΑΕΛΝ ΠΑβΑΝ. 077 Τΐλ^ίτΤίσΌίσϊΧ, 

Λφι/ιχ£» αλ/7Όυ$ \^σ^ μχηςϋ^ζυΓ ίΐ οτι αντ)ί Λυτούς οζβ* 
•πί^λααεν. αντμφεττον γοναν, χ^χο^μφοί γνΐ^υ' 

ίίομφάηο^ ζύΰϋΐϋίν κοίνανΑΧΤ, οϊβν τίίί /ίτς^ί ></νοΜ?(5^$ 
σιΟΛίσια^ ίτη^ζ^ οψτίζ• α δε ^^περμα μεν αρχαιο- 
ΓΟΝΛΝ. Βορέίχ; χϊίΛί (7αίΛί\|4 'ΠΗί 'Α3)ίνΛ«)<ί, αρττασα^ 

3[5^ Κλ€0Λατ?Λν• ΎΟΛτΛυυ Ό Φίηυς '^γ^/υ^, οζ κί αύ- 
Τ2^ Λ;ο ίΐαΓΛί ε)4νον7ο, Πλίξί'ΤΤ'ΤΓοί )^ Παν«ϊίάητ, -κ^τλ 
ίί Ήνβί^ί Γηρυ^ι^οί; χ^ί 'ΆίζυονΛί. Μβτα <Λ τον Κλβο- 
5ΐα7?ας ^^νΛτον Ιτζ^γηφρ Ί<ί^<αν τιίν ΔαρΛιν», χ^^ΤΛ 

•τυφλ©σα.<7ΐε τϋυ^ τ>55 Κλ^οπατ^Λζ ΛοΓΛίί, <ύ ^φω 
ατί ^ ^^64^ααν^©ν αύτίο/• «ν ο<ί άτπτττι^βΛί ό Φι- 

τία; Κλβοτϊάτ^αν Ό Φι^ίυ$ ο/χ&^λΜ)ο^ χ^ ^Ιυυ 'υ^ίαν 

99β. ΑΜΙΠΠ02, τα^Τα, ί<?Τ)ν ^ττ-ττω ^Λ/υ^τ/\ ηςί^ 

%<ΐν. Ε* Λ ^ίψΒ^ ΑΜΙΠΠΟΙ^, "ΟφΟζ δ ^δΜΛίί• 7ςΛ(Ρ>| 'ττρος ^ο, κυχλο/ί . ΑΙΜΑΤΗΡΑΙΣ 993 • ΑΝΤΑΣ', ϋΐτί^^ί• 

ΧΕΙΡίΙΧΣΙ. άν7] τ5, χερσ) ξίφη 4ΐ6 ΕΙΧ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ« 

'Ορι^* (1λ• χ. 437•) ^^ <^' αν^κη» ο/αμμι 

ΛΑΛΑ ΚΛ*Π ΒΚ8ΙΝΛ,• ^ίλ^Α ΚβΤ 0/Χ^ηίς, τί» %- 

ΚΑβοτικις^ ι»λ9^• ΜΛΚΡΛΐαΝΕ3> Α^ναΐΜ ^[^ε^ ^λν* 
χβ^ι• ΕΚΟΝ /&, ^τά^ζη^ β1^^7^^«σ«^> ^πιβ&ίρσβιτ/ 

1000. βΗΒΗΧ ΛΝΛΚΤΕΐ. ΧΜ ^ ακυ&ιο^ ^ 
'τικ^ ^3^ τον Χο^ οηιμο£4• εκ πκ>ηγητοτ πεαβι. 
31 ό({ύ^ 71X1 τυφ>Λ μτν ί^η %^ν• 

1605• οτκοητΝ ΠΛΡ01 Γ£• οίοιτ, βέ^ ιία; άρχία^ .^?Τ^_!„;^;^ 1009. το :(θΝ «ρπαα :{;γομλ« «ντι κ^ τ σον 

1011. Κη ΓΑΡ ΠΛΛΛ10Κ βΛΚΟΙΤ• 9^ί^> ^^^ 

ο&ιο Κ5^λι^Α^^ ΛίΒΙΗνΑ ορμο( χα{ 'έ^)Μί^ ο«Ό» χαπ» 
ΊΛ όρ€Α /Ζ9ζ^ρ;^ν^• ΚΑΚΑ, κααεοντλ:»• >\ίαϋί ^ 

'έτΐΐ' 'έ^ Χ5^ Β£8ΛηΛΡΧΙΜΕΜΙΙ,> Ιρμιη/άλ^ΐΜΐ ρ 

999- ΕΣΧΟΝ, Ιβΐ&ίΜ'α• ί- ΤΤΧΗΣ. γ/Β¥ «ί χίκίιικοκ χα- 

>0¥ χΛτέχΐγ. ιοορ. το ΣΟΝ ΦΡΙΧΣΰ 

ιοοο. ΗΚΟΜΕΝ, ί/ώ Τ£ )^ 2Τ0ΜΑ• ^οεήκα^ ^η^ι^ η χαθ' 

1005. ΑΠΕΣΤΑΤΟΤΝ, Ιχα;- ιοί ι/ ΟΡΝΪβΟΣΚΟΠΟΝ, 

^^ξψψ* άτ^ Μζ ίλείες, •η$εως Ιφ* ου χα^μ^νος «ΚΜω τίς ψ 

*$Βχ6^γ^>, ω^Β 3^ νυν ^Μομή >ΛΛς. 
••«. ιβΐ4. ΟΙΣΤΡί^,^»α»ία.ΒΕ- 

ιοο8. ΒΕΒίΙΣ ΕΠΙ ΕΤΡΟΤ ΒΑΡΒΑΡΧΙΜΚΝΧ^, άτώύψ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 4^7 

ΙΟΙ 5. ΕΝ ΧΗΛΑΠΙΝ• ίτΤί ΊΉ, ΤοΓί 2νΐ;ξ<. ΦΟΝΑΠ» 
1017. ΕΜΠΤΡίΙΝ ΕΓΕΤΟΜΗΝ. ίψΠ ΊΐΖ, ίτΤβΤΤίίρω^ 

1020. ΜΤΔΛ:δΑ. ί!ν/}ξθζ ούσα τι χ^ίυσίζ. κΗΚίχ Λ, 
ίι άναίΛσχί βνττχΰ^α• χυ^ζ Λ τι λίγγυ^ τζ Ή^τηόυ, ί 
^π» 'ϊ^ κ^ιομ^ω^ γηηομ^. κα/ττφε, ^(3^ ετυ^δ• 
Τϋφβίν *ιί?], -70 )ίρ^/ΑΧ 'νΐ^σοσ/ο'^ίν• ανεπττε Λ, άν/- 

€(Χλβ• -π* /^ρ/Λ Ο^ τν λτΤΙΌΙζ. ΚΑΤΑΡΡΤΕΙ2, Χ5ί7αρ- 

1024. ΠΑΙΔθ:$. Τν θ/νΤ)Ρί-ί2!7ϋί €Γνλ5ναπ. ΦΘΙΝΟΝΤ• 
Ε:δΧΑΡΑΙ, οή β9ϊΛί. ΠΑΝΤΕΛΕΙΣ. α1| ΤΧ 7ϊλ«Α 0^ 

<£ρ6(αν ί^^/υ^ουι* τι %Χαϋ^ ϊι ίί. αν τπιντΛ τελβίίτα/. 

ΠΑΗΡΕΠ ΤΠ ΟΙΛΝΛΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΤΝΛΝ ΒΟΡΑΙδ. άνΤΪ 5^ 

£Γω/^Λ> 'έ^ τοϋί βωμούς ο/κόμχσυυι^ χ^^ ουιΐύς ίμολυ^Λ^ 1015. ΣΠΠΝΤΑΣ, οΊ^αράτ* Ι020. ΚΗΚΙΣ, υγρά κ(χ) λ<- 

Ίοντας ά^ληλβς φονικοΊς ονυξι, ΐίώ^γ,ς άνά$οσΐζ. ΕΤΗΚΕΤΟ, 

ιοι6. ΡΟΙΒΔΟΣΟΤΚΑΣΗ- κατερρα, Κ^'ΤΤΦΕ, χωρ)ς άν^ 

ΜΟΣ. γ^χος βχ ηανχος, αΜα ά^εως εκαίετο. ΚΑ'ΝΕΠΤΤΕ. , 

σφο^ξΟζ κ^ φοφώ$η$. τγ/πν εξέττητίε των ι^^^ιρώ> -η κ£- 

1017. ΕΜΠΤΡΏΝ ΕΓΕΤ- χΛΧυ[».ι»^νή η^ιι^λ-ί^, 

ΟΜΗΝ, ^μ,ίτων ψτ^ι^-ην, Ι022. ΔΙΕΣΠΕΙΡΟΝΤΟ, 

ΙΟ 1 8. ΠΑΜΦΛΕΚΤΟΙΣΙΝ, άτάχίωζ ε\ζ άερα εφέ^οντα. ΕΕ- 

ίν οΓί ΜΥ'Τα ^^ΤΛ φΧεγε1αυ{. ΕΚΕΙΝΤΟ, Ιγυι^^ηα. 

£β 4ΐ8 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

1031. βηΤΑΔΑΧ ΑΓΓΑλ 7Λζ 2^ ^Οσίοίν >ΐγνο• 

Ι^^ζΰ; λιτπχ^. ΑπορροΐΒΔΕΐ> ουτηιτ)^, ίφίι^ηβ• ανδρο• 
Μοροτ ΒΕ£ρατΕ2• ^^ 'ηο Ι^ίχάϋ '^ το ^ιλ>9<ήτπχ^ 

1039* ΑΚΒΓΓΑΙ» Μ^ΙΙϋι ^β^'ΤΤΙΙΐβ^• ΑΚΙΚΗΤΟ^ι 

ίμΛΊσ^ττΌξ. ΑΤβΑΔίΑ τοι• 0^ 'ά^ α^ν^Μΐ «$ 

1042. ΤΙ2 ΑΛΚΗ ΤΟΝ βΑΝΟΝτ'• Χ9ί| 'Όμ^ι/Iζ^* 
(Ίλ. « . 54.) 

1046. Τ08ΒΤΕΤ ΑΝΔΡΟΧ ΤΟΤΔΕ. ί^ΡΓΟ/ ^ίτΐ^Λϋ^^^ 

€©-1 μου, άί τυζοΊΜ σχ,οττί^ ανδρο:§ τοτδε. αντί Κ, 
0μου• ΑΠΡΑΚΤΟΙ τμιν ειμί. υφ ύμων 9^ μάντΜίν) 
;(9&|| τ^ συ^ων. βεημπολημαι. ιίγχιν τιί^ς^μίί, 
^Τζ^ς^γμίηυμ^* ^ "ΟμΜξβς" (*0<Γ. 5'. ι62.) βί ιι 
«Ι^τίρι^ ίασιν* ά»β^7Τολ)ΐ7θί, ρι 'ταηίζ^'/μΒυχ^μ^ος* 
κα/κπεφορτπμαι, ^Όζ^^Μ^» φό[τπ>ς γ^ιτημ3( 
ίτηΛαινττΌ μα φορυ^• 

1049. ΤΟΝ ΠΡΟ :ςΑΡΔΕαΝ ΗΑΒΚΤΡΟΝ. ^ΟΐρΑ^ι 

αντί τν, €4 71 βί?\»332 Ης ^ψΛ^^ ναίον, «ίέ^^^^θ^' '^ο» 

1056. ΘΕΟη ΜΙΑΙΝΕΙΝ. άμ4βΐν70ν ^ ^ %$ί. 1025• ΑΣΗΜΩΝ, χαχοα^ τα ^[Μίτα χαί»)^• 
^ν ^9 άφ' ων βχ οΓΛ ^ ι}ν οτ;- 1029. ΒΟΡΑΣ, ^ΛμΙξίοΗ 

Ι028. ΕΣΧΑΡΑ1, ^Μ'Μ^ μτ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 4^ 

106ΐ• ΠΛΓΚΟΙΝΟΝ» ΐφ βίύ ΤίΟΙίόί• ^ΕττίΗ ΜΜ Α>* 
ΟΙΔΒΝ ΑΝΘΡΟΠΟΝ ΤΙΖ, ^ 7(£Ι%?\» ^€β τοίοΐ ΧΟΟΟΨ 1(ίί φΦΤβζίν. 1064. τΑΊτηα ΤΗ^ κοχοτ. ίτη 7ν> ηίτίζ ίΟπλία/^ 
1069» ΑΡ οαβΑ ΤΑΤΟΙΣ. (μο9α, 9ικη> /8<μιΛμ4 

1072. οηΕίχ Μ> ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ. 7» α^)ηο^ μ£ ^^ μοσνΰα&α αναχένο^• 1074, οττα ΓΑΡ ΗΔΗ* οΙπΛ ιιομίζί*^^ ΟΉ 'έ^ χί^ 

1075. ΩΧ ΜΗ *ΜΐιθΑΗ:(ίΐΝ• μοι ϋ^ΤΟΰτΤίΟΰ^. 
1076• ΜΗ ηοΑΑοη ΕΤΙ τροχοιπί• μιΐ «^Λλον^ 

ήλΑΤ (/^/Ε«^^ Ήλέ^αΟβν, ο 'έ^ν> ΙίΐμΛξ^ζ. αμιααητηρΑ:^ 
Λ, Τν^ ^λ^ίλβ^ ^/^Λ^^^0^^ ΤΡΟΧΟΤ25 Λ, άν*» ζ 

Χ(μΛ{^9 ^^μΛνς» ΤΕΑΟΝ <(^9 ίτη τν» τνλβτα^ν• 

1080. £Χ£ΙΧ ΒΑΑΛΝ. ίυκΠ τν, <£θ&λ6^• "ΐηΤΧΗΝ Τ 

ΑτΐΜα:«• αυν ιί» *Αηι^η)^. 

1083. ΑΝΟΧίοΝ. Κί2ί τον /ΐΛ^ ηχτ)ζη% -τβΓ οσΜίν 

Λ^/β«• ΩΝ ΟΤΤΒ ΙΟΙ ΜΕΤΒ2ΤΙΝ. οζΰ(ηα <ί)(^^711{* λ^* ΐοβι. ΤΟΤΤΟ ΠΑΓΚΟΙ- 1077. ΤΡΟΧΟΤΣ, η^ψοίθς. 

ΝΟΝ. το ΤΙΣ. Ιιτβ^' /ά/ϊ άο- ΑΜΙΑΑΗΤΗΡΑΣ, ώοττί^ρ ίξ α- 

ρίΓΟί^ ^λίχθη, 2χαΓθ; Ιαϋτον μ^ίλλη$ ΚερΛόνΤΛς* λεγα Λ «ί^ 

1065. ΑΝΤΕΙΠΕΙΝ ΚΑ- γαρ τί Οϋ^ακβ «ν ηλίον άε), ι|- 

Κί1Σ« ίζ ενΛντΙας χακολοΡηο'αν, μίρα χ^ νύξ /Ιχνβτο}. 

1075. ΕΜΠΟΛΗΣίΙΝ, κερ- ιοΒο. ΑΝΘ; ΛΝ, Αβη. 

Λίσ-α/ν η/βν κατατΤί/σ-ωχ τζ ιτρο; ΤίΙΝ ΑΝΠ, ά«Γ0 ^ων ανοιΐ, 
το ΰτογ ^ίλ-ζ^μ^ άξιον. 

£€2 4&0 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

>«ι ^ <ι%Γ νβχ/^» ΕΚ :ΐοτ <Ι^ βιάζονται χ^ οι ίνάΐ 

1066. ητΕΡΟΦΘΟΡΟί, οϋ^ υ^ΐ^ζ^ μί»\3κα\ βίΚδ^^* 

(>;ι^ν ί>\βφιτη πμωμΛ^ ί)Λλΰί* 5 άρ(ηνΓ/θον Λ αντί του 
3»λιοαίί (Ι'ΡχζίΜ, «ί >^ ^ (ΟίΛ Τ. θΐ•) σντίίρι ιι^χ». 

1089• ΚΑΤΗΡΓΤΡαΜΕΝθ:2> ^ψ/ψ? ^70103^1$. ΦΑΝΕΙ» 

κνίζει. ΧΡΟΝΟΙ ΤΡΙΒΗ, άντ) τν, ανοΐ^οΛ^• ανδρον 

1092. ΕΧΘΡΑΙ ΔΕ ΠΑΙ^ΙΑΙ. $ &ϊ^<^ΛΟ^$ ^^^ζβ^ί ^ 

'ϋΌΐ. κ:αθηγι2αχ, μβ'πχ. α^ρ^ ο^μισαν» ε:&τιοτχον 
ΒΖ ΠΟΑΙΝ. αντί 75, 'ίτη τία/ β^ίαν *? '^τολε^ί. βχγι- 

1096• ΤΟΙΑΤΓΑ ΑΦΗΚΑ βΤΜΧΙ, ΚΑΡΑΙΑ:£ ΤΟΚΒΤ- 

μϋΛ %μ2* ί τ<^ ^)Ε^ ΊΤίί νρ^Λς σ»• λεί^ΛΐΜ Λ « 
3ί5ί'ΐ?<'• τίΐΝ %Ύ ΘΑΛΠΟΣ ιΐϋί^ 4ΐ^μίηητΛ^ ίτεν ίμ^^^ρ^ 
σμον^ ΊΌΥ ιοΜ* θααπο:^ >^, δ χ^μχα* ο/χ. μυ^^/ρ^^ξ^ 

ίϊο κ^ Ο0 %(ίί4 μΛλλ,ον νχυΗσα• 

1X04. Εβ ΟΤΟΤ ΔΕϊΚΗΝ ΕΓΙΙ. άντΙ τί, ^ίίΙ^ «ί• 
Τ»η©ί Λ%ρ< >)ΐράίί. ΑΑΚΕΙΝ, ^^Χ^ΑοΟ^}. 

1108. ΤΟ Τ ΕίΚΑβΕΐΝ. η μ^ .'ν5?&;^«ι^ν, Λο^ν' 

11}5. ΙΙ^ΤΝΤΕΜΝΟΤΧΙ ΓΑΡ. ΟίωΤΌμα^ 1(^(!($[ΧΟτΆθΜ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. ^^21 

1117. ΜΟΔα ΜΕΝ. μίτ^ί /^^<Γψ31 'τϊί ^Οζ^' 

^$ 7^/^^• ΔΏΜΑΧΗΤεΟΝ. ^α^ΧίίΙ&Μ 70 ΔΤ2• 

ΙΙΐρ. ΔΡΑ ΝΤΝ• άντΙ Τν, </}ϊΛ(Γ0ν. 

1122. ΕΠΟΨΙΟΝ. ^Λνβζ^ν, Ο/^^ ΤΟ ΙΛ/Οί* ^ΪΚΤΧ ^^ 
•ΠϋΤ -Ζ«^ρν. ΔΟΕΑ ΤΗ,Δ* ΕΠΒΧΤΡΑΦΗΝ. Λχ^(π| /ί«Τ1• 

ςράίφΐίν. ΔΕΔΟΙΚΑ γαρ μη. Ηί^ίκ^ί >^, φγκπ, μ^ 
1127* ΠΟΛΤΟΝΤΜΕ. ω ^ύίυσ}ί οι φίί ^ Βοίχνιν, 

^μ€θν Ο&ϋΤΟν Κ5^^ν• ΑΜΦΕΠΕί:» ΓΓΑΑΙΑΝ» 2^ ΤΟ 

-ττοΛι/άμτηλρν τίί ;^Ο^ί• παγκοινο« εαεώινια:^• 

το τία/ 9ιον «αν^ις τ?»ρ6<ν. Ή οτι κοιν* τα /μ^ρι^ιλ, 
ί^ιι\μΛηςος χ^^ Διονυσοι/• εν κοαποπ^. άντι τν» οι ^τε« 
ΐίοί^• α ΒΑΚΧΕτ ΒΑΚΧΑΝ. τ%Γ βοχ^ν βΛίσ^ζίΤηί. 
ΜΗΤΡΟΠΟΛίΝ. τίο; «ττοΛλΥ τι^ί μΛΤτςόζ σπυ^ αγριοτ τ 
ΕΠΙ :δπορΑ, ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ• τίοζ^ τ τοτίον, ο!» Ο) έζσα* 
ρνσοί,ν ο/ ο^^^η$ τν ί/^κοιττο^• 

1139. ΔίΑΟΦΟΤ πετρα:^• του Π<ιρνΑατ5 Λίλον^' 
-τοιίτο >^ <β< το οβ^ί. :δΤΕΡθ*. ίι ?^μ*7Τρί. οπαπΒ 
ΑίΓΝτ:!. σι ορα^ ο λ&^μ'Χς^ζ χ^'τ^* άνη τν, σοι 5^- 
αίΛ^ <5;^ ΠΑρνοΐατον τιγνον^»• ^ <τ?^άπ)ΐτ αΐΐΤΌμΛ^ψ «τπϋρ 
οΑΛίσι άνο^^11^^<• ΚίίΡΤΚίΑΐ. οή Παρνοιοσ-ίΑ^ Κα^ρυ* 
Χ4ον ^ βίΓτι^ον 09 Παρνααταί. κα:τγααια2 τβ ναμα• ιιιρ. ΜΗΔ* ΕΙΓ ΑΑΑΟΙΣΙ ΤΡΕΠΟΤ. γ/9ν ριι) /Λδί'αΡονλβϋίί. 4%% ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

ΚβΕ^ςαλΜΐ» «τηΐ}^ ο# ΤΐΛρίΜστω. μτιαιοκ ορβΑν• Νυ- 
οα, Φμα^^ α^' «401 <Ι^ χ9^ οΜαι οπΜο) Νώο)» 
κί:Κ2ΗΡΕΐ% χιατρφος^• χλαρα τ ακτα. τι ^ ώ 
Έλ^οίφ ^Μαιν ίλϋτοί, ^ ^ ο^ ΠΑρκιοοτύ!* οϊ^ ίψφατη• 

«αί^ /(^ την ββΙ βαττξυου; φί^ *ο^ Λ τΐιυ μ^οκμ- 

Ιαχίί^Φ ετΑζοκτακ. νμ^ηαν, μηΛ ^υφ^αμια/; ίΐυ» 

1153. ΚΕΡΑΤΝΙΑ., %6ρθΜ^νο&1)ΤΓ(». ΜΟΑΕΓΚ. ΛβΤ7Τβ< 

^ιλιισον* ^ ά^πιρ^ύΐ^ν άντί /ος^ί^ϋ^πχα!• παριιη* 
XI ΑΝ τπΒΡ ΚΑΠΤΝ• ίτλ τν, ΤίΑρηκηοΕφ λΙ^ χλ^ 

Ί^Ο^* οίον, ίΐόί^γίί^^ ^ IV ^^^ Η ΧΓΟΝΟΕΝΤΑ ΙΙΟΡβ- 

ΜΟΝ. ^ ςβνοβν^ί 2ί^ 'τιορ^/Α»• ^ ^ 'ΐνοπττ^^* ('Ιλ. 

•ψ^ 230.) ο <ί^' 0!^€» ύίμΛΤη ^#9• 3ΤΟΝΟΕΝΤΑ <Ι^) 

1ΐ6θ• ηΤΡΠΝΕΟΝΤΑΝ ΧΟΡΑΓΒ• Τ ηίΟ^ί^ΑΰΠ ίβ^μΜΪ 
φίΚΠ» ΛϋΤΙ» Ο^ Λί^ρί Τ^ΤΌοάί^, "ΑΜ#ί. ΧΟΡΑΓΕ• *Λ» 

5^0^^ ίγ0* 71 0^ ί<;ρ<»ν χ>ρη>ί' 3^;^ >«ρ ή^λ μκ^ςζχο* 
λρ^ν, 0^ ά^ΰρ^ 'ί^ Χ?ΡΌ^^• ^-^ϊ ΝτχιηΝ «θεγμα- 

04 Διοιυαίβΐ^ΰ:^ ;^Ρ^ γτ/^^ηκιυΤ τ^ Εύριττϋ^ ο^ Βαχ* 
;^ΐί• (486.) ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 4*3 

ο# Ναξαι >ν 'τψα/ΐΜ^ ατι ο/χμ τϊ Άρ<ΛιΓν>ί σαοβγί^ 

νβΤΟ. ΛΙ Χ£ ΜΛΙΚΟΜ£ΝΑΙ• λΐΙΤΤ^ 3} "0^, 7/ Ι^^ (Μ 

1170• οιιοιΟΝ :|ΤΛΚΤΑ• οτη^σίίττάβ β^ίΰΰχΐη^&η 
1172• κΑΤΑΡΡΕΠΒΐ, «^π^βι» ^(^^'ΐα&ςΜΕ** ^ςίφ^ί 

1175. 12^ ΒΜΟΙ. Λ£4?Τ»> ^{ίΧΜ• 

1179• ΑΦΕΓΓΑΙ ΠΑΝΤΑ, "^λίλχ/ζα^ "^ί^^λχΙ^Ιφ 

ΟΤΑΝ ΠΡΟΔίαΐΝ• ^ίοξΟλίΟΟΚην• ΟΤ ΤΙβΗΜ* ΕΓΧΙ. ού 

1183. ΖΗ• αντί ϊ<» (^^9 /θ£?(^ΧΧ''Π3α0^• ΚΑΠΝΟΤ 
1187. ΟΙ ΔΒ ΖίΙΝΤΕΧ ΑΙΤΙΟΙ. 1^7©*^ Λ τδ ^^ί'^^ 

ατηοι ί>*νοΐΓ7θ οΐ ^«νηί. 

1 164. ΝΑΕΙΑΙΣ, α-αϊ; Ικ ^μΧίανοψτων, γίνομ.εΡοον' ΙκΛλ 

μ^γάς 'Α/«άίνΐί. ^ΗΑίΙΤΟΣ, ΐΜίχαρίΓος. 

Ιΐ68. ΤΟΝ ΤΑΜΙΑΝ, ς-ο^ 1 1 79. ΑΦΕΙΤΑΙ, άνολ£λϋ7α/ 

χορηγΰψ χα) ίοτζ^Λ "Πί αίτίβίν ^τάντα τά κοάντα αύτον ^οκλ-- 

μΛΥΐας. ρίΓο'ν. 

1 173. -το ΑΕΙ *£βί το ΟΡ- 1 183. ΤΓΡΑΝ>ίΟΝ, β»^^ 

βΟΙ ί^ ^• ΚΑΤΑΡΡΕΠΕΙ ατ/ν- λικόν. 

Λ«»τ«ον. χ 1 86. ΑΧΘΟΣ, α•νΐΑφοράψ. 

1 174- ΚΑΘΕΣΤηΤίΙΝ, τΛ 

£β 4 424 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• 

1190• ποτι^ΡΑ ΠΑτΡίΐιΑ:δ. <$ χ, οτι «ρατςί -^σπρβι 
Τξοπξωό^ 71 /ϋΐς^ οΙιΐϋΜϋ; ')ζζ^$9 αιχουσους τϋ^ι, ντη Αττο* 
Χ£ΐρ άτη^νεν• 

1194. ΒΤΡΤΔίΚΗΝ• ^ΗσιοΛ^ Ήνιο;:^ βΕ^ττ^ν χ^ίλβί 

ΟΜΟΤ. β7>^ί. ΚΑΤΟΤΖΑ ΠΑΙΔ02. λ£ΐ?Πΐ )ί ^ΟΕ^, IV Η, 
1199• ΕΤΓΜΑΤΛΝ ΠΡ0ΖΗΓ0Ρ03Ι. Λ* ώ;^ν /αζ^ΟΛ-^ 

γμυΗσιχ^ ανα2πα:πότ• ^^/^^^ρακ ί^Λΰ^σ^ΰ/^^$^ χ^ άνοι- 
5ΡΑ^ί• ΑΠΟΠΑΗ2:εθΜΑΙ• ο^^λ^ο^• 

1207• πΑΡΗ:$ίχ> 4^^λ<μ^αν2. ΜΑΑβΑ:$:κ>ΐΜ' ακ• 
1211. ΝΗΑε£:$. άντι IV, Ιλίπς ρι τνχον. 

1213. ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΝ. /Οζ^ί 7© ίξϊί' Χ^ 'ηβΙ φί» 

λουαανη^ βνοδιαν οεον. τ2α/ *Έ^ί^^.'ώΑ^^ ^ Άι^ 
ΤΙερσΈφοΛω. βΑΑΑθΐ:&• ζϋλρι;• :ΐίτΓΚΑΤΗ.θθΜ£Ν9 αυΡ 

7^β,'Τΐ^ξβIο^ϋ8^^. ΟΡΘΟΚΡΑΝΟΝ» ύ4*|λ0ν• ΚΤΜΦΒΙΟΝ. 701 

1221. ΑΚΤΕΡΙΧΤΟΝ. ΤϋΙΤ ^Ιί^ίΛΊδρί^Ρν Ττίί *Ατ7Τ)Ρ- 

ιιρί. ΜΗΝΙΣΑΣ ΦΟΝΟΤ. §}ηη1γ άνα^ιταπϋς^ ΑΝΑΣΠΑ- 

ίΐιγι^ύς ΙνΒχα τ5 φογΒ της 'Αι^• ΣΤΟΤ ιτρος ^ο ΠΤΑΗΣ βικν. 
τίγόττ,ς. 1201. ΟΙΚΕΙΟΥ, τ5^ρ) τ* 

ΙΊ^2. ΟΡΘΟΝ, αλη^Μς. 9αί66ς. 

ϊΐ97• ΤηΝ ΛΟΓΩΝ ΕΠ9- 1213. ΕΝΟΔΙΑΝ ΘΕΟΝ, 

ΣΘΟΜΗΝ. Τ{3τ λ(ίχΜ;ν τί λ/- η^ν ΤΪΒραφόιη^γ, τηγ Ιγ 'ταίς τρί' 

γίλϋ ηκβτα- ψοΑον. όίοι^ ^ορηοΐΛ^ίη^* Λϋτη γάρΒΠΨ 

Ι200, βιαίως τα κΚΒί^ξαηατ. η Εκάτη, ως άλλοι; η ττί^λλζ,Τς 

ψνΚων Λνίονα&Ά' οί γοφ ηίυ» ίοκβΤ, χα) Αυκόφ^Υί. 
νάι^η¥ φΒγ&γ την άκο^, Δίορ ϋ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 4»5 

ΡΐΒΑΐΝΒΧ βοη:8• «70^ Κ5^ ουμ^ο!^ τη^ βόης «ο^^ςΜ- 

1229• η** ΑΧ^ΊΚ. /Ζίζ}σΙλ%Ί% ί)ΰ^ον. αρμον 

(Λ^^ιλον μέ£^ IV 'χωμΛΤΤΌζ^ ^^ τιρμοσμί^α Λι%^• Αΐ« 
•ο:ειιαδη• ^ Λι^ ^ςτκεσν,^Θ'βντο^, οτπ»^ «ΙσΒλθ»» ο 

καεοτοβιαι• ^ αΐίαΊ&μ^ ^1;ζ99 τ 9^ν• 

1234. ΗβΡΟΤΜΕΝ, ί%9ζ^ΐυίρ• ΒΡΟΧΑ^ ΜΓΓΡΟΔΒΙ• 

μίΐςωί^ βζ^^ λτ/^ ο<9ΐς }ΐγ «ϋΤΜ ζών)ΐ ^τιφ σι^ί^νος• 
καθημμενην. τ α^οΐ^κλαν ^^μ^Ιυυ. 

1246• πίώα:» προ:ξίΐπίΐ^• οίον "^^ττίψχ/ρμζ ^ (πα^- 
5ρβηιαΰζι$> <9ί{ ο« τν /αζ^σΐίΤΤΓΜ ικ^,^μ^μ-^χμ^οζ* η 

€0^. Ούχ 6<λχ6 το ζι^οί χ^;^ τν τιατςοί^ ωαζτ^ρ αβττ)• 
ί»π :^ αυλ• (762.) 

• ατ^λΡ^ Λ 0&7Ο νομίζάΐν βυταττ^^Λλέΐ• διπλοτχ κνω- 
^ιοντα:^ αιτπ τν> Λττλίί αχ.μΛ$* Λμφγρα^ 7^ το ι»35• ΑΘΤΜΟΤ, ολιγοψυ^ «ίτϊί, ^5 Ψαύσης λίχυς ΙΗ^ι^- 

χβ• τ4 ΕΒ ίτρίς ^ο ΗΘΡΟΤ- ^α^^ *Η ΦΘΟΡΑΝ ΕΤΝΗΣ λεία 

ΜΕΝ Ιχβ την ϋψοψ,ιν. ΕΝ τ^ν «ΐ' ^'Αίβ αύτ^; οΓκτ,ίτ/ν. 

ΛΟΙΣΘΙί}^, ^ι^ ίχάηζί τίΐίφ ΐΌν 1245* ΠΑΠΤΗΝΑΣ, ητξοο•^ 

τάφβ, ζλίφας. 

2238. ΑΠΟΙΜίΙΖΟΝΤΑ. 1346. ΠΡΟΣΩΠςΐ» 'ΐ^ £αυ- 

«^βχλβυορίΌχ ννί» ^αηύοΊΐί 'Λ, ΑΝΤΕΙΠΑΝ^ άντανοχρι• 4*6 δΠΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ». 

1250. το ΕΓΧ05 Οι 7?α><κοι ^ 'ί^ ^φοις λίί*• Ά^β(η. 1253. ΦΟΙΧΙΟΤ ΙΠΆΛΑΓΜΑΤΟΙΙ. τία/ -ΤΤνοί» τ£ 

^οιν« ςηΤ^ίγμαϋτνί ο«&ιΜ« τμ λΛοοίϊ β^υττί^ ί?τ«βίι -Μί, Τ6λ6«ίί Οΐ^αλΟΛΤ^ 126ο. ΕΑΠαΐΝ ΔΕ ΒΟ^Ι^ΟΜΑΙ. ΥΟμ^^β^ βώτί^ν /*ν 

9ΐ€?^Λα<νιϊϊι>ν. ΓΐταΜΜ γαρ οτε άπειρο:^ Οτχ ανάι- 
τανειν λ λ^ να2, 5 Ιμφ(υΙω$ Άρ\νΗ9• 

12β7• ΑΛΑ* ΕΙ20ΜΕ3ΘΑ• ^Ι^λ,' βΤ» άτΠλ^ΟίΤΠ^ /α- 

1271. ΕΦΗΚΕΙ. άνΤΊ Τζίί, ίρί«. ΜΝΗΜΑ• ί" νε(^. 
ΟΤΚ ΑΑΑΟΤΡΙΑΝ ΑΤΗΝ. « Λ* Ολλον ^ίοΐϊθΆνίπα, ίΛ θίΐ;. ΗΙΦΟΤΣ ΔΙΠΛΟΥ Σ ίκιι^εμ/ιτει 'Των ρινών 59 «^ Γ^ί^** 

ΚΝίΙΔΟΝΤΑΣ. ^ξΡτοί το ^ΐΓΟίΜν τος αΛΐί.Λ ιτζος το ΐτροϋΌΜον ττ}ί 

1248. ΗΜΠΑΑΚΕ, Λ-ΤδΠί- 1*65. ΔΜΛΑΙΣ ΠΡΟΘΗ- 

χί. ΣΕΙΝ, $ίλαις ιτρο^αλΆα^. 

125ο. ΤΓΡΟΝ, 10 αΓ|ΜΛΤ0ί. 1272, ΜΝΙΠΝί ΕΠΙΣΗ- 

ΑΓΚΠΝ', τον αίτβ. ΠΡΟΣ- ΜΟΝ, το τί ιτοίίο^ σα?/ΑΛ ^λ- 

ΠΤΤΣΧΕΤΑΙ, ΊΤεξίητλίχεται, γΒρίν, 

1^5*• ΕΚΒΑΛΛΕΙ ΡΟΗΝ, εις; την αντιγονην* 4^7 

1376« θΑΝΑΤΟΒΙΓΓϋι• ν^βίτ»^ ϋίζΐΛ, η θ^νοίΤν ΟΛ* 
7Μ• ΑΚΟΑΒΛ, άν6^/λ)|7Β&• ΝΕ0:| ΝΕΑ. ίΕ^ΓΝ ΜΟΡ1λ|• 
1«1 ^ΐΛίΧΙβΙ, χ<1^ Χ^Τ0^ρΤ7Γ6Ι 3-ΑνοΙΤΟ 1πίΙβλ£ΐ!77|3ΐ9&^ 

1282• ΔΙΚΗΝ ΙΔ&ΙΚ. ^^ίψ^'^ ΒΧΕΙΝ. 

12β6• ΑΓΡΙΑΠ^ ΟΔΟΠ&, ά^Μ4^ ορ/ΐοΐ^ ΑΑΚΠΑ* 

Λ£»$ Κ5^ιη.;τα7νρ^2Μ/• ΑΝΤΡΕίιακ χαραν• ιΐυυ ')ζ^ς^ 
7^ τίΛτίίσΌυζ. 

1290. ΤΑ ΜΕΝ ΙίΡΟ ΧΕΙΡΟΝ• ω^ Τν Κ(ίθΥΊΏ^ ΊΌΨ 

1293. ΠΑΜΜΗΤηΡ. ί ΤΙ^ίΤΛ Λ»ν^ /Λ^ΤΗρ• 6]α^Λν- 
•7«Λί Λ 6Τ7Γ6ν, 07Ϊ 3(5^ |^%Ρ« ^/ΛνΛΤν ρίΤΙΙρ δΛΓ)Λί, 

129^. ΚΑΚΑΓΓΕΑΤΑ, Τ^ΡίΛϋ άττατ^βλ/οΐν Γ)/0Υ7α• 

επε5ειργα:$λ, Ιτζ^σψίξρυ;• ^φαγιον γτναικειον. ί^ 
'^Στη σφατ/ιίς "Πίζ γ^^(ίοω$ μοζ^. επ όλεθρο^. •7τί3 
ΚΙμΛηζ, 

1302. ΟΤ ΓΑΡ ΕΝ ΜΤΧΟΠ ΕΤΙ, ίΙτϋβίΚζλςΰϋΙ 71 7<Λ'ί• 
1307. ΤΑ δ' ΕΝΑΝΤΙΑ, ^ίψ^"^ ΤΟΝ δ' ΕΝΑΝΤΑ. 

1309• οΗϊθΗΚΤο:^. οξεϊοΜτ λρί€«σα 7Γλ>ι>τν. ηδβ 
ΒίΐΜίΑ ΠΕΡΙ8. ω$ «8ρ£ίον "0^ ΤΌν βαμχα ίσφίγη 1273- ΟΤΚ ΑΛΛΟΤΡΙΑΝ. χΛίΟΐ^'^ λί/» Λ το μ^ ΧΡ^ι^<Η 

αυτο$ γοίρ α^η^ς τψ *αιί) Ψου ιτρος *Ανηγάιτην τοιαίτα ιτοίβΤν. 

θΛί'άτβ «7^''«'«• ^^^ ^^ ^ί ®Ε* ϊ*9<5• ΠΡ^ ΧΕΙΡΠΝ ΤΑ- 

ΜΙΣ ΕΙΠΕΙΝ Λβ/^^, ^ιίτί /3α- ΔΕ ΦΕΡΕΙΣ. ^τοι του ιΟχλ^λ. 

Λλίϋί ^ΐ', ?9 7^««^<* βώτ-οτ, ΤΑ Δ* ΕΝ ΔΟΜΟΙΧ,τά ΙχίΓίϊ- 

2283. ΤΗΝΔΙΚΗΝ^ τα ϋ- ΤΛΤ/^ς γυνοΛΜς. 4^8 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ. 

/σς^τητ^^• ατει κελλινα• 'άηλλι/^. τοτ πριν 

ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ως α^§ /Οζ^Τ^μΜ^ίΰΤίζ ΜΕ- 

>αρ€4 ττνλ /ας^ τν Κρέοντος* οί /( ^α^ι 7? Μ&ιοοάαζ, 

Λ€Ι^* 0# Λ 1^ Τΐ^ννύ» Οΐίίτίοίί 7(34 €ωΊΌς Μβνοΰοβΐ 

1314. ΑΚΕΠΤΑΚ ΦθΒα,> ^σ^Θ^ν» έ&^^ιρ^• ΑΚ* 

ΤΑΙΑΝ. '^φ^ ΚΑΙΡΙΑΝ. 

1318. ΤαΚΔΕ ΚΑ,ΚΕΙΝΧΙΝ. τν Τ^ 7θνοίθ(9^ ^ 'ϊ' 

»ον "^π^οΐν&ίν• ΕΠΕ2ΚΗΠΤ0Τ• 3(9^Xύί^ έλέ^* τιλα;- 

1320. ηοια^ δε. τινι ^όη/τα^ φ»α1ν^ 6λυ£^> φ^ 

1323. ταδ' οτκ £Π αααον. ουί\Η$ άν^ρέίτπ^ν 
^^ ^Οι οΜον "^τΐφ τΐ^ έμΐ; ΟΛΤίου; με^Λ^μοαίΐ* ο 

αίτιον^ ^λλ.* β/«. ΤΟΝ οτκ οντά. τον ΟίΚ &/^ ολ«ί, 13Τ4• ΑΝΕΠΤΑΝ, Ιζ^η})^! ο'α; α^^ο^ ά«Όλ£θα(, )ζ «χ ίχίί- 

3^ «Όρΐ^α; ΙΐβΜοτΗ γίγ^να. ΑΝ- λυοΆ^. 

ΤΑΙΑΝ, ΐΓλΊ^τ^ν. 13 ιρ. ΕΠΕΣΚΗΠΤΟΤ, ιτ^ί- 

1315. ΑΜΦΙΘΗΚΤί^, Λγο- ^αα-ικ 59 ^^ΛΤτγγορίΛν Ιίί%β. 

|ιιμ;- ον γά^ ίύνΰψΛΐ φέξαν τί 13^ ι • ΟΠί>Σ, Ιιτ^ί. 

^ών σνμ^ορωνιτεΚαίος,ώΓε^Λ'^ 1327. ΑΓΕΤΕ Μ* ΕΚΠΟ- 

τάν άναι&ΥισΊαν β^ου άε) τβτων, ΔΩΝ. χαλώ; εατεψ Λ^Λχιορη- 

13X8. ΤΑΝΔΕ ΚΑΚΕΙ- 0*01- τάγοψίκ^ο^ύν καχα,χαΐί 

ΝΩΝ. των του ΑΤ/^ονο; |(^ο^αν, ρβγάλα ον7α, Ιλάχ(Γα φοάνεΐαΐ* 

«α) ΤΜκ τν Μ£νο<Ματ;, ^ιοτι «ία* ύσν$ρ •υν Ιχ τβ εναντίβ τά £9 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• 4^ 

1329- ΚΒΡΔΗ παραινεί:^• χ^ρ^^ μ^φαν^ς ^ 

^νίΛΐ^ 7^ βζ$ι^^(^ γιγι^ΒΊΟΐ, ινη69χν ιΛ^;^^ τίτνβται. 

^ν Λί αν χ5^χ9(• Η «τ»$ τλ ο# -τπκτι Κ5ί3ς9ί, αν ίλδε^ 

6αν ^ς άνα;:^Μ. Ή ία /ι<κρα τ )[5ΐχ2ν λίΛτίβλ&^Βρα 1έ?Γ 

το ^ ΊΛ'χβω^ φ^νγίϋ ιλ ο^ '7Π)σι 3ί9ίΧ5^ί χ^^ιτις^ν Ιβί. 

1332. ΦΑΚΗτα ΜΟΡΑΝ. Ο Βμοζ ^να79$ μάζων ί^^ 

ΊΰΐΝ 'Ρ^ τι^^μΖ^. τερμιαν. τΪ^ ΤΕλ^τϊ^ /^2^^^^<;κ€ϋα• 

1336. ΜΕΑΑΟΝΤΑ ΤΑΤΤΑ. Λΐίτ«£^ ΟΤ0Ι2Ι ΧΡΗ. 

1338. ααα' ίΐΝ ΕΡΛ. ω^ βΰλ^μου^ τυχ£ν, ^"ζς 

1345. ΠΑΝΤΑ ΓΑΡ ΑΕΧΡΙΑ. ίϊ^^^ί^/ 'ΤίΚίγΟ.^ 7(3^ 

ιτν^ωχχί^ τα /^ ο^ ;^ρσίι τα Λ 'β^ τΐί χ^^αλΐ• 

ΔΤ2ΚΟΜΐΧΤΟ^, ά^ορ)Τ7ϋί?• ιτο(γ1 κα) ρκρά οη'α, μ^είξω φαΐ- ψετα{. 

νίτα^. 1339• ^^ ΝΤΝ ΚΑΤΕΤ- 

1329. ΚΕΡΔΗ, το αη^αγβ^' ΧΡΤ ΜΗΔΕΝ. μ.γβίν ευχβ κα- 

να| ΙνΤευθεν, Γνα τ^^ Τίίτ«;ν θεα^ ^α (ΤΗ' τβτέη το θανίΤν ο^ίβ*^ 

άτίών όλίγτ,ν ό^ύνηγ ίχης. ΒΡΑ- γαρ αυτό ίκφενξίΤταυι, 
ΧΙΧΤΑ ΓΑΡ ΚΡΑΤ1ΣΤΑ. η- 134». ΟΤΚ ΕΚΠΝ. ου γάρ 

γβν ίΧατΊον λυκβΰ'ΐν, εΐ ιτάρρω ί,$ειν ώς ^ιά τον της ^Κντιγόη^ 

ης τάτων γένοιτο. θάνατον ι^ αύτος 'Τί^ΎΪζγ. 

1337• ΟΤ0ΙΣ1, οίς τκτιν, ί/βν Ι345• ΛΕΧΡΙΑ, άνατεΤραμ.-' 

ϋτοί' σί γαρ α^ιον φξοντίξαν, ρ,ίνα' τγ/βν χ^ η '^^ραζίξ κοϋ 6 νβς 

Σττοος Ευρυδίκη χα) Αΐρι^ουν τε^ά- ^ Ι^&^νι^ο'^. 430 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• ί 1348• ΠΟΛΛΑ. ΤΟ ΦΡΟΧΕΙΝ• ΤΌ Χ5^α»^ φ^νέ^Τ, 

ΜΕΓΛΛΟί ΔΒ ΛΟΓΟΙ• «!| ;Μ>αλ0ρριΐ!|ΒΑ•νιόβ| α%Γ <\^,;ο^ 
φζ/Μϋη, ηψ^ρίαυς /.£β>ΐ(α^ τοΓι^ χ6χτ71α^ο^ ίταν/ασα,ι^ τί- 
λΛ&«)ν ίί^σχασι το φ^ηοί* χ^ ο ^Μοτνίις* ('Ιλ. ρ'. 
32•) ρ^ρ^ν <Γέ Ή.νίΤΤΠΟ^ '^ρΰί• 

1348. ΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ, το τΐα βγΙυ. 
ψρόνίΐΜ>ν ηΐναι τίνα, ΠΡΛΤΟΝ 1^5 1• ΤΠΕΡΑΤΧηΝ", ί^^ 

.ΤΠΑΡΧεί, νροη^ζντίρον πίή ύιίερηφάνων, 
κρίΊτΊόν βΓ<ν• η γαρ αοχη κρείτ- 135*• ΓΗΡ^^., ^γί» ϋΓ«ρβτ. 

^οϋν. των (ΐετ αϋη}ν, Ιιτειί)) αϊ* 

ΤΕΛΟΧ 2Χ0ΑΙ11Ν ΤίΙΝ ΒΙΧ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ• ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑ 

ΕΙ2 ΤΑ2 ΤΡΑΧΙΝΙΑ5• 1. ^ΧΟΓΟ^ ΜΕΝ ε:&τ ΑΡΧΑΙΟ^• ντοί/ροιμλΛ ΟΜ 

^6^)ζτμΜΗΐυ{ ί'Ι σιω Λΐη^ς ί^){3ϋπ:ι<νι, >^ ^αρ<^λοΐ€ουμβνον> 

ρ^ο^ Λ Κζίί^ί αυτ^ν, Λα,νϋίτι τιαηη τον 'ΤίλοϊίτΒϊτ, 
3^ ςρΛΤί«τοΐ4 ο# ο'ττλρ*^ χρ»ατΗ^, )&»μον τ• 'ΑττΛλλάίνοί 
7πιγχ^^υσΌ^* χ€μ τκ^ιτχωμ^ος ^ρύο^ «ιύτον τι1^ οΐυΐ4Ι 
τήηα^ άνθ-ρ^ύ^ν έύ($^ιμ.ονέ;«ς5^ Ό <ίί ^ Κλ€θ€(ν ^ 
ΒΓ7Τι)να• Λυ'τπιθ'βι^ ^^ Ό βα/ηΚυ^ς ηραΐ&. τον τα ^"«ί• 
ΤίρΛ οώτ5ν ^δζ^ντοι* Τ«τν Λ τιάλίν ΓΠζ^ν •Ζ35^ο&ιλ- 43* ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

ΚροΤοΌί 'Άλί/ν Ι^ΐβι^α; ;Αβ>οίλ»ιν άρ^^ν χ^^Αλίσ^. 
ο Λ νο^ί?Λ$ Ό^ *? Πίραων άρχϊί^ βώτον λς^ιν, ί^- 

γίισΛΊο βΜταΤ το '^ί:;ηφ%γμΑ του ^4λΛπ>^»• ο?Εν θύκϋ- 
μοίσ^υ^ Κχίζ^ί το τίίί τ^χ^ΐί οίΛλρν, μ€τ% τψϊ^ ά^• 
ιη/χ•ν{^ τον Κς5^ν• 

4• ΒΓΑ ΔΕ ΤΟΝ ΕΜΟΚ. ε>ύ», ^)Κ7ΐ, τον ίμοΐβ οιιβνΑ 
Ό4 /0£9 θ^οΐνοίτοι; ίΐίγ^ωχΛ )3αρον οντο&> ^ ά^^^ι 
νν ^ν^^Τ/χϋ^ ΕΝ ΠΛΕΤΡΟΝΙ. ττοΛίΐ τΐ^ Απθ»λ«Χ4• 
ΙΤΙΤΜΦΙΟΝ οκΝθΝ•.νυ^αφ]έΐ^^ άνη 3^ γυμφΑμΛΊΰύ^' βκνον 
ίέ, τ» ^ό^ον* 'Ό^ιαι^ίί* ('Ιλ. «'. 255•) οχΜίω <Γ' ϊ-ίΤ- 

^ΐφ/<ιι, 3^, ^^ ' 0/χιις;^> το μεμο^ι^/υ^ον χ^ 'Τζψττροί/Α^• 
ΚβιΜίαΛρ^ί' Κδνδον -^νον οτλίσοίνη^. ΉΧΐίΓα Λ ί 
φζ$ι^$ 39 ^ <^ρ^• ΒΙ τι::^ )}^Α£α/ έ^^ ^β τις άΜ)ΐ. 

12. ΔΡΑΚίΙΝ ΕΛΙΚΤ01. 2^ ΤΌ (Πίολίον 9^ ρ4^ 

^τΰΜί. ΒοτκΡΑΝοχ. βί ση^μι>ί ζίχ^χ^νοί Λβτν- 
τπχα^^ 1$ ΟΤΙ μΜυ/&μω άσι /ο^'^^ί όΒ^ τα^ 
0/χ&(ίλ^$. '^Ομλίς^" (ΐλ. φ'• 237.) 

8. ΕΙ ΤΙΣ. ^γ»γ ως βίί Λ; ώλι^. ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ• 433 

Τ»/$ α,ζοκΜέ ^ρα^β» μΒμνκα^ ϊΑη τοιΖζ^ίφ 

ίΐοζίΐ τώί. Ίαί^μ^^^ !?). εκ δε δα^^κιοτ. ' ο νί^* «ι^ 

21. ΕΚΑΤΚΤΑΙ ΜΕ. ίτΤί αν> άτίοΜα'ΐ]» Α^> ^ 

τία/ ^^ν. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΝ ΜΕΝ. 70» τ^αττοϊ τίί /σς^ί 

>«ρ• οΛίϊνοί Ζ'* είτίοι ά, οί ίφ(^ος αυ^Ρί^ί την μχ/χ^ 
9δ«ρ3ν οΛοθϊίδ!» 'Όμηζ^' ('Ιλ. «Τ'. 539.) 

θ^βυ^ άίδ^ρ^ηί τϊί ^ϊο;• ο/ Λ •ν}ιλ®^, αντί τν, (ίιηίρ- 
^. ΜΗ ΜΟΙ ΤΟ ΚΑΑΑΟ^ μϊι 5^ 3 ΧίίΜο$ άλ>^- 

26. ΤΒΑ02 Δ* ΕβΗΚΕ. ΙΌ ολΡν ονΐ»^ ϊ^* Ο ΑΓΠ- 

»ιο:ί Ζ€ΐ;^> π)ραυ ο •ο/»ϋ^ηί τν. ά>2νο^, ίχην^ς ι& 

^, ση ίττίΜαξί μ^ τν *Α^λάβ' Οτκ €ντυ^ζ ^ 
07Ϊ :(5Ε< κα/ «χ >κΗου Λ>6ητία 2^ τ?ίν τν Ηζ^ικΛβ»^ 
ίΐζϋϋσχοΜ. κριτΟΝ. αιτπ τν, βοκ/^ποτ. κ«τα:ια. άντι 
τν, Λα«λ9ο5σα. τρεφλ• άνη τν, ?^« Υ3λ Λ*'ζ»' ^ ί5• ΠΡΟΣΔΚΔΕΓΜΕΝΗ, ττοβα-ίοκαίβ'Λ. 434 ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

^ χ^ 'Ο^ ΊΐραχΛ^^ ίγαα^ν• πγοκηραινοτΧ/ι, ίίώ• 

^61^)»• ^ Ευρί'ΤπΛίί' (Ί'ϊΤΤΙΟλ. 225.) 

ΝΤΕ ΓΑΡ ΕΠΑΓΕΙ. ΟΥΠ '7V^ ϊυΧ.ΊΌ$ ίρ^ζ&Λ» ϋ4 ν^Χ»*^ 

«2• γητη:^, >«»ρ^ί> ό τυν >?ίν Ι^ζομ&ρί^. εκ- 
τοποΝ. ίξύτ )9 '37ορρα »ααν• αατρετονϊα το^. ^χν^οΰΗ 
^βτ^χα^'^ 7^ £υρ<;:^Τ• τπβρτεαη^• αντί τν^ ύ^βρ το 
τ^λρ^ >«^ν£»* οίον» δ^ Ήλΰΐ^ ^ α^λϋΐί )(/«4αΐ8ι>ν ^ιρ3ν» 

39. ΕΝ ΤΡΑΧΙΝΙ. ΤΙΟλ^ί ΘδτίΑλώί, έΙ^ ^1Τ Ήζ^^- 
8ΕΝα^ ΠΑΡ' ΑΝΔΡΙ. Τ$ Κ>ίϋχ4, 0^ ?ν ^^ 'Α/^ΓΧ^ίβΙ^ 

αΛ\φ&ί, ^^ 3^ Ήσιο^^^' ('ΆιζζΓ• 833.) Τρ)ΐ;|^νο& Α 'τη 

43. :ξχ£ΔθΝ δ' επι2ταμα.ι% ^Ι^ζη^Ευά^ι '\1;09νοα, 
β!ό^. ΑΚΗΡΤΚΤ02 ΜΕΝΕΙ• ίωιμοξ, ου μηΐΜ/ύροζ 
οτιβυ 7Ι0Τ 'βτΓ ^ν φίϊί^Ι^ ίλ^^'^ν κϋρυτίβι χ<^^ι άτιατο^• 
λει» ^ ';τοτ* 'ί^. δεατον αιπαν ε^χειχεν• ω$ \ί 
Ή^^αλέο^^ αυτή)» Σ^^,^^^μ^ ^λ-^Ιλυτό^ άς Λλτον, 9^ 

7ν3νο6| αίτον •πλ4α^ααν5ί, ίβί} /«τ» τοϋς 'τηιτηκρ" 
27• ΚΡΙΤΟΝ, κρ^χιηριμΛηψ* 38. ΕΚΤΑ, &πι^Ρ• ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΤ: 435 

ΑΤΕΡ ΠΗΜΟΝΗΙΕ• 

40• &ΑΜΔΑΚΙΎΓ ΟΔΤΡΜΑΤΑ• 2^ ΤίΛ^ίϋΧ/υΤΰΰί 

33« το :(θΝ• 70 <π)ΐ συμφίζ^^ -^Η το2ον> άν^ ?) 
ολίτμ^. ηΑχχι το:{οπ(δβ• ^ηχ,ν ^ α&τϊ ηαΤ<(^ οξ Ή- 
€?οιλβί^ "'Τλίΐοί, ΚτΛοτττπ)^, Γληνοί, 'Οίίτ);^• '^ Λ 

30•) «ρ 7^ τ ολ(>ιι τιίλβ^. 'Ρ ίί ν»ί• '/ν* μ0ΐ5ιτ$ 
« ^£5τπ^«* "ϊν ;ια7?οί, ά^ τν Λκίν κ^ίλΧί Όζ^ί.'ίΐ^ν 
Ο«:6{νον• ΑΡΤίποη• ο 'έ^ν, αρίοί ^ ϊίρμασμένΰύ^ ηφ 

βΐ. ΑΓΒΝΚΗΊΙΙΝ, ^\^^ΫV^. ΕΑΒΥβΕΡΟΝ ΔΟΓΟΝ. 

64. £1 ΔΙΔΑΚΤΑ Μοι. ά ίζίζ^σιΐίΜ μοι μΛ%^, ' 

65. ΕΑΕΝΑΜΕΝΟΥ• 09 ξίν>ί Ο^ΤζΙ^ΟΠ^. 

6ο. ΑΡΟΤΟΝ. ώιβαττΒν• 'ίταχ!^ ^ δ^ ^τVί άζίττ^Μ- 

^ ^ ^ ΑΑΤΡΙΚ ΠΟΝΕΙΝ. 1»^ λ9ίΤ&<ν ^ Λίίλίν -710- 
νέϋν 9^ 0^ρ67ΐΤν τ^ *Ομφίλ}}ψ 

71. ΠΑΝ τοίΝΤΝ. άχοέαι^ι τοίνΐΜ/ τϊί, οτ: Ήρα- 

55• ΤΟΣΟΝ, ^β«^;^β^', ι57^•' λά^^ίν χα) ίουλβν «ΌνΛ ίή ύ'τί^' 
ολίγοψ» ρξπΐν τη 'Ο/χ^άλτ. 

7Ρ, ΛΑΤΡΙΝ ΠΟΝΕΙΝ, ώί 

Ρ£« 43β %ΐτ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑ2. 

7^ £8ΑΦΕΐτΑΐ, ουφόΆΐί ά«7η)λλα>9ΐ 3Γ Αι;λ£ϋ6ΐν• 
74• £τ«οΐΔλ χαρΑκ• βνιοί φααι ι^ θβο^^ιΛ^α4 β<ι«1 

77• ΤΗ2ΔΕ ΤΗ:ξ χαΡΛΧ• τι; Ευ^οΜΐ;^ 

79• ΑΙ Η ΤΒΛΒΤΤΗΝ• €^^ηΛ, ψψβ^^ ^91 0# Οζ^ 

/Α^Ο^; ΗΝΙΚ .κ :»Β2αΧΜΒβΑ• Χ5^' ΧΤ7ά^β<ύίί^ ΊΙΧ^ 

ΰ^μΛ* ϋγ^μο 'πι^^μ^ ^ ^Μ^• 'Ο^λΜτ ^4 και 
οιχοΜΒΘΑ ώτ£ίν> άσνν^^ιθ( ί^^#7χιν• 

86. ΕΙ ΔΕ ΟΕΧΦΑΤΟΝ ΕΓΔ. » <ΓΙ :|^ ^ΤΐΠρίίμΐΙΤ, « 

ουμΆο^ίιμΜν Λϋ^. 

92. χιίΡΕί ντιτ. ^ κα/, φικην, ^ «ν» ^'^π^^ Χϋ 
7^ 70 ]β£^^ΐ(«^ ^ ΗοτΜ ιη£ΰβ9 Μπί^υ^ ίχαυ^ πζ, 

71. ΠΑΝ ΤρίΝΤΝ. φτ<& ^> ι} βοιι&ι}^ <νίαΐ|ΐ^η|ην τβτ 
βνβίβ; άκόύοΌ/Λίν, ε! χα) ίττεπ^ Ιιτ/λοιβΌκ χ^ονβι^' ιτί ονκ βχ• 

75* ΠΟΤ ΔΗΤΑ. ίΚίγί ιμι, χαλίαι^* ίϋν ουν ατ9ΐηγ ονγψ* ΒΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΓ. ^^7 

04• ΑίΟΛΑ» /οΛ^ίνα^ ωί οι ηωτίζ^ '^Η "τηοώϋί, 

Ό/χΛρΛ• (Ίλ. μ . 463.) τίκτΒί. ά^Ι ιί, άνΑτιΜβα 

ΤηΗΗ. ΦΛΟΓΙΖΟΜΒΝΟΝ, λ^μ-ΤΠ)!^ Λΐτα> ^Ο^Χ5^•' 

ΤΟΝ αακμηνα:[^ πα^ ναιει» οιχ^*, Λ}^τζ]^€ί. 

ΠΟΗΤΙΟΪΧ ΑΤΑίΙΝΑ2• τύ^ /®^ 5»λ^αί 'Τΰ'ΤΛύ^ 91- 

νού$* οα: ^^ 'τίη&ν τνί ^τίΟ^γή ατιμα/νει* Λςβ/ι. οία/ ώ 
^αλδί'ίΐίί *^ν; '^Η άντι τν, ιτίσ»^• οί^λ(^ν ^, το ^«νο/Μβ^ 

λ1;οτ' (Ο^ ΛλρΤ, ο *^, ^ς ηκτ^ις. ΑΧΙΛΑνί Αΐΐΐΐ• 
ροι:2• ίψτί 7ν> ^ ζ:^^ τα» ίαΙοί ^ ^νπ)ΐ5& μ^ρνι ηυ-> 
έ»ν> >τ)ρα£^ άΜΤ^Μ^) ^ ((ΐένοικ α ΚΡΑτπΕΤΕταΝ κατ 
ΟΜΜΑ. Λ ατ£^ 'χίί^ τ^ζ ^$ χ^'φτ 5' ο^ιχόν* ^ 
*Ό^ίζ^• ('ΟΛ λ . 108•] ΉβΛ^», οί ?ϊαΐΓΓ ί^ορα• 

105. ΤΑΝ ΑΜΦίΚΒίΚΗ, τίο) ^ζ^μχίχπϋί' ιωήαί^ 
9ομβ(|> φικτι, τ')ίν ά/^ινεοαί ΔιΟαΜίζ^ν μ/ήίίτητη του^ 

ίπχ^υω^ ηχχϋ/υί^Λω οί^^^^^xx^|• αθαιον ορνιν. ιΐυυ 
ίηίίγΛ• ' Γροιφ^ι χ«Μ ΑΑΙΟΝ ορνιν, ίτ)ραυ Άλ^ ίχ^ 
ΧΛ)ο9Λ^ § τΛΊίΐ ο# τοίί ύ<ράλρΐί •7ΐ4τ?Λ<ί, 2τα, ?* «2ν 
αφβίν/ο/Ε^ιντ, ^^χ/υ64• οτ ποτ ετκαζβιν. τον ^%Ψ 
τ^Λοκ^ώτν ου 'τπτη κοι^ζδιν, ^Α\* ίτ]όΐοθ«/> VI ^ 
Λιχ/^• ΑΔΑΚΡΤΤίΐΝ, χ^ολυί)ιχ^ύτύη. ετμναι^τον 

ΑίϊΔΡ03| ΔΕΙΜΑ. ^λ\ά ΤΟ ^ί/ΑΑ, Τ^ ΌζΤίρ ΤΟϋ άν- 

94. ΑΙΟΑΑ, χαί'άσ-ί'ίρος'. - 104. ΠΟΘΟΤΜΕΝ^» ««^^1 
^ΕΝΑΡI^80ΜΕΝΑ, ^ρθίίρβρν1^. ^5, ττοθ^ίτη. 
ΚΑΡΤΗΑΙ, ΕίΐΓβΤν Ι/Αοί. 

ν{3 43^ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

*^^0^ Κ5^ιο& ψ^'*^* £ΚβτΜΐοι:ΐ• Ίουίς μψμίΐ/ηϋ^ζ, 

1X4. ΠΟΛΛΑ ΓΑΡ. ί ΠΟΛΛΑ Ό/ύ^ 70 ΚΤΜΑΤΑ. 

ίΟΤ ΑΚΑΜΑΝΤ02• οίοσΕρ >^, φΤΚΠν» αν 11$ 9»^ 

-χαυζ^ λχ/τίΖ^ $ <Γ' Μ^όφροΐί '^ίιτά^ΜΊΟλ. καδμογκνη. 
Τ" Θη^ΛΤ^ηί Ής^^χΛίβι. *ΗσίοΛ$• (Θβο7% 53α) 

ΤΡΕΦΕΙ. άνΤί τίρ ς)^, ΑΤ8ΒΙ• άνΤΠ Τν, οί/ξ^ΠΛί* ϊ/» 

ον, φησι, το α^ τ^ )ϋ«^ '^χ^ '^ Λ αίίξ^ ντ 
βίι5• 'ΑΜαί. ΤΡΕΦΕΙ, άντι τν, 7£4&ι, ντ λ»τ<- 
^ζ^σιν* 6^ >^ «7»$• 70 /ί^ αίτον Κ5^&7Π>ν£ΐ Λ- 
^» 70 <Γ α(^ςε{ ^ χοροφ«ποΜ• Η οτι οιχ4(ον τν ^ί^αοί 

70 7?0ρ6<ν 3^ ανξβίΐΤ, 6191 7?έρ6(:0τΧ/ ίβ:^ «ίίξβοθκ/ θ2ΐ$ Τ 

Δϋ/Αονικοΐί ίθ^ί{4ν«η() Οϊ^ ί ιΡ^ τςίτηαν ί^ττι τηλαϊ- 
7ον ώΛ^ίβί^ ')ζ^ξ^τί\ς^ 7οΓί ίρ^ίί ί'ΤζΙ^αΛβ. Βίβ Λ 
^Λλ^^$$ 7ον ')^μΛζόιυ^ο^ ^8/ον. κρη:&ιον• «$ λι« 
')^μΛζομ^τι^ ΊΥίζ ^υ^ Κρίτίον ^αλίίοατί^. άλλα τΛ 
βεηΝ. %γρ^43 φησιν^ ω Δ>καν£4ς^* %^ 7^ '^'^ ^'^' 
ανΛ/ίΛΪρττηον 30^ ί43ζ5ί<ον οντά, κ6>λώ5< ':2>ί3Γ0 τοί/'Ά.Λι/. 

ΑΜΠΛΑΚΙΟΝ, α^^Λί^ον. ^ ΑΜΠΛΑΚΗΤ0Ν, 'βίϊΤνχίι ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 439 

Ο^ ΤΟ μΜ ίν€ί/ΆΚ<ιχίΐι/' οίον, καλώι αύτρν μί] *^7ΐ/- 

124• ίΙΝ ΕΠίΜεΜΦΟΜΕΝΛ 2θΐ• ^^ί ων μ&μψο^ 
β^3^Λ| αΐ)ΐ, 071 « /σζ^ατίκοντ©^ οΛ/ρ»• ^ο< ^ αύτον σ»^ 

^«σχν• ΑΝΤΙ Α Δ 0Ι2Λ. ώαντ/οί, θί? 'Ζΐ^ τιίϋ *Η^- 
Χλΐν^ ψζ^ν^Ις• ΠΛρΑΠνΑ<ν>ί Λ 7?^ ΑΔΕΙΑ, ά^ ΟΤΑΥτ/* 

λέ^ροσα» τϊ άνβϋλτγ, δτϊαγει ^ /^^^ αύτί^ν ^ίττί• 
0[Μ£ΐν τίιν ά>α3•>ίν βλ*η<ί^ 'Ζΐ^ τ» άνι^$• φ>ισι ^ 

«ΐύτνν ζ?ν• ΑΝΤΙΑ Λ, 071 •7ϋ Ο^ΛΤτΓον ^Ο/Αζ^Ι ίΐ ΔϋΪΛ- 

ιβιρα, ^ίίΛ^^νβίν αυτόν, οτκ αποτρϊειν. «χ ^3ΐν/ν5- 

μΛ^. ΑΝΑΑΓΗΤΑ ΓΑΡ. <»ίΛ ^ ΛλίΛία ΤοΓ^ άνθ-ρά- 

^'Ιλ. ύ». 327•) ΔοίΟί ^αρ ΤΈ -τπ^οΓ οίον, συμμιτ/ιηΜοη 
(Ά %οι ΤΛ ^Οζ^ι^γμΛτυΐφ τϋΤί ί^Β^ωτζΌΐς ^τηιμα/π χ^ ;^ 
ροΐ, 3^ <7ρίφ\ίσΐϋ οζ^ωζ του ^Ό^γμΛτοί^ &αχη^ τυυς τϋς 

^ΑρΚΤν <ιροφίζ• ΕΠΙ ΠΗΜΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ. '^ ^?^ ^^ 

χ^ '/ξίιμύυτί τηυη ΧΑΛλίκην οΐ 9ίβ/• ιΙημα ί^^ άντ) ταυ, 
^τηιμΛΤί, %^ ί^^ΛΧΟ'ΤΠίν. κτκαοτ35ιχ. αντί δ^ κίΛίλίν- 
ται ΤΛ τ^ άνθ^ράίϊϋν ^ο^^γμα^* Ή το κτκαο«ιν• 

'^ Τ^ 9δ5ίν. ΑΡΚΤΟΤ 2ΤΡΟΦΑΔΕ35 ΚΕΑΕΪΘΟΙ. Τ«.5 

122. ΑΜΠΑΑΚΗΤΟΝ, η- ίί (Ρΐ}/Λί ,αι} %/'ί»'α^ άττα^άλλ,αν 

124• ΧΧΝ ΕΠΙΜΕΜΦΟΜΕ- σοίξασ-ίν αν'τόγ* ον^Ι γαρ αλυ'ττα, 
ΝΑ. «ΓβρΙ Λ <ίν, φ'ην), ι^^,εμ^Ο' ^οίίς άνθ/ίώτοίί ό θεύί αΓδίΓοΐι^κ^ 
^έκι^ τν/χάϊ'δί^, ιξίία μ^ν οίο'ω ^ά ^ράγι^ΛΤΛ' αλλά νυιι^ί.ί-' 
<ΓΛΐ, ίνανη'α δ'δ• β•ϋ ^χΙν γαρ «^ γ>ι;«(Γίν οί θίο) τα ΏΓ-^άγ/Λατ'Λ 
Λ«ΌθβνβV^α αΰτβν οίι;/"!• έγδί τώί ά•/θίϊα•7Τ<ϋί εκ *»•τ;ΐΑα74 )^ χα• 

Ρ£4 440 ΒΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

"ΐα νατιχ ΧΑνΰπΜ, :;^ ^ /οίίζονΑ χ^χΛον ό<(^ν• Ά- 

£^79$* (Φβϋνο/Ι.. 225.) 

Ι3β• :&Τ£ΡΒ2ΘΛΙ• άνπ τν, Λι;^8Ϊα9τ{^> <94 ^ρβΒ^^ 
;^«^^* «πνο^ <Ι^ 9Βρβθ3τΧ/ 9 (ϊ^λΡναπ τν ;^ρβιν• Α ΚΑΙ 

ΑΒ0ΤΑ014*. ^ζπΤ^^ :^ 3(5^€»λρν, μιι βία>ϋ£^φιηίΐ 

144. ΠΕΠ«ΛίΕΝΗ. <^ξ αΧΟΥί$ βλ^λί^^Λί 'ϊ^ ^/^ 

ακ\3ρ^^>ι ΐϋϋώίν• - 

147. το ΓΑΡ Ν£ΑΖΟΧ• ί >^ Ι^έΐ ^λοαΧ 0# '^$ 

•ίοτ™^ τϊ^ ϋψ£(ΐμνΙϋΐ4 ί^σχβΊΌϋ. χλροιχιν ατγοτ. ο 
Αϊτοτ *πνίί ψ^^^ί ^ ^^2<π 70 ύϋίηο^ί" ίτνιοι Λ Λ&ου• ιίσττίρ 'Άρ^οι; ^ροφάς, Ύάς 134• ΜΕΝΕΙ ΓΑΡ. ι^* 

^Αρίτ'βς 91 ΊΤαρελαζεν, βίγέ) Λα- »κ άε) νύξ ίη τόΤ^ ανθ^οΛΤ^Γ 

«οτέ ^11 κάτω εχάηι ς'ρίφεται. ΡΕΣ, φ6θ{<ή. ΑΦΑΡ ΒΕΒΗΚΕ, 

131. ΑΛΛ' ΕΠΙ ΠΗΜΑ. ευθέως Μεξχετοι Τ9Τ(0¥ «α- 

*β «£ίί• ά/λ* ίιτ) ιτίσι ιή[ΧΜ χα) γοι'. ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 441 

υ9ΐ^, οΰτί ίνίμΛν ^ο<{^οηντι• οτ θλαπο^ θβοτ• 

150• αλα' ηαοναι^ ^1^^α τοίΐς ^νοΜ^ β4^ {λ^ 

ρέ&< λΙ^ζτο "τινο^} <&!&$ ΰέ^ ^ ν£^$ 1<ρψγμ^ '\1;ζ9Β 
ομψμ/ίΛ; ι%Γ ο^ ι^^ )3<^ Κ5^3ωίν• Νέα >^ φ^τι^ 
006 ί\γΜ ψίλϋ (Ευρι^• Μιι<^« 48•) £Χ τοτβ £Α$ 

154. ΤΗΝ ΑΤΓΟΤ. ΊΌ ΑΤΤΟΪ ω$ (ΖΒζ^^ 'ΤΟ Ν£ΑΖ02Τ 
Ι5β• ΠΑΘΗ ΜΕΝ ΟΤΝ ΔΗ• ΊΙϋ /υ^ ΟίΜα πΟ^ ? 

Ήίζ^ελλάίί .-ττοΜακι^ α^7α^^\^ς^μΜν* 'α ί"* βΐ'π'είϊ να2 
^υΛ^ΙΒΜί^, οίον ΟΓλ ^ψίξ3^ τπ»• παααιαν δεατον. ατΤ 

ι64• ΝΤΝ δ' λχ ετ οϊκ λν. «64 /υ5ρ ^ΐ}ϋ ως 
'^ ομολΰγίί(^^ω τι^'η^μχυη* νου ^ ως 'τώ'νηξο^^οΓ 
ο^87«(Λ^7Ό μοι, 4νΑ /τ^^^νοιοτ άλλο^; άν€/^5 €μχυτη 

Ι49• ΚΛΟΝΕΙ^ φ^ίίρα, ΐταρώήΛ* 44» ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

^ρίΛ^ ΧΡΕΙ* Η, μ' ΕΛΕΧβΑΐ ΚΤΗ2ΙΝ. €λίΤ/ί "Ο^Μ^^ 

■ϊν λδρ^ ο/κτΥίσυίμΛνί. *'ΑΜ«^ χρει' η, μελε^θλι 

λ^^^ί. ΤΠΕΚΔΡΑΜΟΝΤΑ. ΰ^ψυγ^ΠΛ τον ^ΛνΛΤβν. 

172. ΤΟΙΑΤτ' ΕΦΡΑΖΕ• ί ^ίλτΟί ΤΛοΟΛα 2λδ>€ 

βΤΙδΟΐΧ/ 'ϊ^ Τπίνα». ΤΛΝ ΗΡΑΚλΕΙΛΝ. "Τ^ ίΟίΠν -Τϊβ- 

ΔΩΔΑΝΙ Δΐ:$:{ίΙΝ ΕΚ ΠΕΑΕΙΑΔΑΝ• Ή^ν 0# Δα»^Ι Τ^ 

750.) ΑΰύίύνΙίν Ζτην. Εΐί ίό ζοηο* '^Ι^^ς^^ω τν οψ 
Αωί^ΐΜ μχντηι\ί ^ο νιαυα '7Πί?\£*Λΐ, ίι ων ίμχνηωετο ο 
Ζευί, ύΰζ ΆτΓϋΜΛν '^ΤΓΰ τζ/ττ^^* υ^ οΐ /υ^υ δτ» λ^- 
γυσι 7ε^ζοIζδ<ν οι ό\ ^ους ιβ^λ; >§α*α4 οναο/ζ χ^ •τε- 

(χβ^. 57.) ^)κπ• " ΠβλβιάΛί <Γί μΛΐ Λχ£«αι χλ»^ 
** να£{ /ας^ζ Δαί^ίΐα£»)ν α!ί >ονΛβ66ί, Λίττ βί(^Λζ^ ου• 
** σοί, ίΛίϊΐδον ομΛίΛ ίρνκπ φ^τ^οΟτχ/• /ϋζ^"^ <Γέ 'χρ^'^ 
*' Λκ2σιν άνθ'ρ^'^τιηι ^ύη^ϊ <ρ9«76^*^&'ν> ί^τΤί^Β^ ο/κ 
*' Θιι^^ν ΑνγυτΙΆΙωί %συϋΓ Εύρΐ'τπΛί 7?2[^ >ί^ν?ι«^ 
φ>κπν βΜ)τα^• Μ Λ, Λ/ο* ΐ{^ 'ττίν μεν β^ Λίβυία» λ^ι- 
χ«βθ«/ Θ>|β)ΐ9Βν 6<^ 70 τν *Άμμα>\ο$ /^ς^ί^^ο^* τί^ <ί^ 
^^ 70 ^ΰ^ τία/ Δα>ί^*>νην, ίί^ ίζ5ΐ> Ιϊίνί^ίζβ$ Ποκίαχν. 

ΚΑΙ ΤίΙΝΔΕ ^[ΛΜΕΡΤΕΙΑ, ^ 7^ ύ^Τΐ^/^^^ Ιψ Ή- ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 443 

182• ΠΡ03& ΧΛΡΑΝ ΑΟΓΩΚ• /Οζ^ί ίΛίν'ί /Οζ^ί 

χ*ρ• β&7ΐα7>^λ9ί!τ7» λ^ν ίΛνην Λίέηα• 6^ του <ί^ 
188. ΤΑχ' Β2 ΔΟΜΟτ:^• άνττ ττΐ!, 'τκνι»^» ίΐ/)^^ζ. 

191. ΒΟΥΘΕΡΕΙ. .Ίϊ^ |ί«>Οί %ζ^ ςΐ(?^> '^'<β^ λίϊΟΙί• 

70 7^ Βοτ *ί^7^'7ϊκον. *Η τ^ στρόι/^ βαΜομ^ω χ^ 
Αλλω^• ΒΟΤβΕΡΒί• ^ όνομα του ΧϋμΖ^ο$^ ^ ^ολι/- 

195. ΒΙΠΒΡ ΒΤΤΤΧΕΙ. 61 ίυΊΧτχΖ ο Ήρζϋί^^ 
ηΧΟ^ ^^ ά'ΤΓοΧϋ^ν, ΟΤΚ ΕΤΜΑΡΕΙΑ«> Η ρΛζ^9 V Χ5^« 

λπατ. Το Λ οτ ποΑΑΗ< άντ) τάί, βίΛ ολί/ν• Ο* Λ 
οϋτ»^* ΟΤΚ ΒτχΒΡΒίΑ,, άπ*! τοϋ, θΓ% ^ν ^ωτ^ ^^0^^ 

ΐ6Τ^>4ν^θτΧ/. ΜΗΑΙΕΤ^Ι ΑΒΩ:ί• Μ)|λΐ&ΐ5, ί'θ'νο^ Θ^τΙοΙ* 

λβύον "Τίλησιον Τρο^^^οί. Μ)ΐλΐΑ Λ ί -ττολι^ Χ5^^ 

το ΓΑΡ ΠΟΘΟΤΝ. 70 "ΤΤΟ^ύ/ϋ^Ον. ΟΤΧ ΒΚίΙΝ, ΕΚΟηΐ 

Δ£• τόΤί Μ>ιλίδ5σιν οςυτο; ό •Λ^^)^ σιω&ΐνι ούχ ίχΛ»• 
203• ΑΤΟΜΟΝ αβιμΛνα• τον ατίορδντον, ον «ίσ-. 
χρδ. ΚΡΙΝΕΙ, ί^£*^τ')ί. 444 £^Σ "Γ^Σ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ« 

^οΛλονη^ ύί τ ^^^'^ <Λ ίίΗτμ^£^ ου <ΓΜοναιν• ΑμΜ^ 
νον (}1^> τον €υφ\Β^μ^0Η %ίίς χ^ή ά>40ρ)4Γ7ον* *ον ^^ν^ 

0/Λί>^£Ιΐυ. ΦΑΝΗ^ΑΤ ΧΙ ΓΤΝΑΙΚ£:&• ίτπ Ί^, σλΰλίζύΒ 

χ^Ι βοίίΟΛ'η, ;^ρ(ν όμάλΰ^σαυ^ τόΤ^ 9^οΤ$• όμμα φη- 
μη:| ^)κην α^-τον τον φοίνβρ^ €ι^Β.77^^Λ9^1^η> ^ το ^ 
<^ ^μΐ)^ φύί^• ανα:&χον, άνα^αν^ν^ άνατκΛ^ν' ς^ 

309• ΕΦΒ2ΤΙ0Ι^ ΑΛΑΑΑΓΑΠ&• ΤΟ&Γ^ 'έ^ Τ^ 9<^' 

ίν^ί "τ^οΐέντα. ο ΜΕΑΛΟΝΤΜΦο:^• ίι τι^ μίλλΰη^μψος 

ίχέτ» <ίέ τϊίοτα. χΛατο^ΐ αρσεναν τ» Χ3^ δ^ίλ^αν, 9^ χα- 
νίιν δύχ^ν 7η>ιησΌϋΊϋ0• κοιχοχ κααγγα. το κοικοιι 
'ΑαϊίκίΙν, «ί δ ('Ιλ. β• 742.) χΛι/το; Ί'7Τ7Π)Λ&μ6Μΐ• 

215• ΑΝΑΓΒΤ. οιν<;μι«4Τ« ^ιαντίΕ^ 9^ ?τ£ηχ| τ οινττ^ 
^ ^ιαΐοίναί. Ά'τττΜύ^νΰΐ• ΒΟΑΤΕ ΤΑΝ θΜθ2ηοροΝ• αηπ 
/6ν6ΓΠ 3^ ΊψΛτη τ Λ/-ίΑ τζ5 Ά-^λλϋρνι €α7οφβΙαϋΐν ''Αρτ&- 
/Χ4ν, τία/ ο^ Όρ^^>ίΛ *ημωφρΙίυ. αμφιπτρον. ίη^' 
όσον α/ίι69οτΐ£30ίί ττχΐί ^ρ<η <Γ<3ΐΑί;χ64, )| βώτίτ ουοα τ» 
*£Κ5ίΤ>ι• ΝΤΜΦΑ5 ί% ^ίκπ, ταί 'Ορβ^ΐϋΐ^^^, ^'' ασον 
ο^ τοΓί ορβσχ Δ/,3' τε>^^• ^ *Άρτ«;ΐίί. 

22α αειρομ\ μ^ί^ί^ιζομ^ ώ ί^ ^Ρ<<^^ β<^ ^^ 

^»• ^λ\.* λ1;»ο τίίί ίΛνϊίί Ι^^γηίΑ. χι ττρακνε. 
ίθ8. ΑΝ0Α0ΛΤΕΑΤ;Ε, ίΐ;χτ)ν ^«^ά ^οη^ ιται^<ταη. ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 445 

ο α^Λ^, ^ Ζ Ήζ^υιλίι^, ^ « Διονασ?• '^ΑΜ/ο$$* ω 

^^ φρ6ν&. Έν Λ 'τςδ 'δ^ϊδί• λί}/«ν^ ίρχ2ν7α4 •\1;σά 
;^βί£^ί• ΕΤ01 μ' ο κι^ιιιο:^• β»ν /3ςρ6;:^)»ν α/αΛλβίν, 

τνΤΚΙ χ>ρώΐ*> ^ορ^Ι^, ^ ^ Χ4θα-0^. Τ^ <{15 ΤΠθ3ΤΡ£« 

ΦΛΝ ίγπ τν, ^σπ^ λντηΐί ^5 «Λν^ν ^ταρ^ιι, 4 'χίΛί- 

'ήζ^ς Χ5^χοι^ α>α>1• Η ουηπΤζ^ιη,^ ν^ οψν ^]0^ 
Λ^(^* ο^!;βο<Αίιχνυβσι Λ τον Δί;^ ^ρ^^«^ον• 

- 234. ΚΑΤ ΕΡΓΟΤ ΚΤΗ^δΙΚ. Κ^^ΤρΙ Ι^Μ/ ίτΤΛ^ίβλΜΙβ, 

'ΗζρίΚίϋζ ίρΒΤή$ /Ζίςβσφω)ηίμ6%^ ίγη ^τί, οΐ»ν ^ 
24α ΠΑΤΡίΐ,Αϊ, απϊ τν, Ίτίί 'ΕΜαΛί. Άρχ^ 

241. ΟΡΙβΕΤΑΐ, 'ΙςηΟΙ^ Χ5^ΤΟ&0Χ6Μ^€Ι. ΤΕΛΗ. ίτΤΟΙ 
Μ3. ΒΤΚΤΑΙΑ ΦΑΙΝΑΝ. ΤΤνπς^ν «4^71»^ ώ^ΛΑ^Οί, 44^ ΚΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ* 

244• ΕΥΚΤΛί' οβ' Η«ΡΕΐ• κ$ιτ βνχ>τν φικπν «έιΙ^ 

μ6• τοτ ποτ' Βηι. άηΊ τάί» τ/νο$ ϋζσοτν^ 
οικτρΛΐ ΓΑΡ• άγα/ϋί ^ ^^9ΜΜιν'β7)^ « μ^ όίς^ μ^ 

249• Αττη» ΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ^Βοιζ• ίνα 1Κ^ ^δ1|Ι/ αό* 

250• Η ΚΑ^'πι ΤΑΤΤΗ,. ΰί^ οου ^ 9ΐ«λυιτ ΊΐίίτίΟΤ 3^ 

ψν ; Α9ΚΟΠΟΝ ^^» τον «^λα^^ ον Οτχ αν «π^ 'έτΐιλ^ 
Τΐσαιτο ^ ΐ{3ΐ^'(ίφΛ%ι 0^ '6 μΐίκοζ• ανηριθμον• 

254• «ΘΟΝΟΝ. /(αμψν* » ^ιί[> φ)ΐ9ΐ9 μίμ/ρ^ϋ^ 
οΐ^ αν ^ΌΟ^Ι^ ο ΖΒος* ύίω )^ λίτ^^ηιω τίί^ ο^τ- 
ΤΕί «^ 9ίλ«• *^Η ονι»^• ον ;^ίί ίΟ^ίΜτάΟζ λτ/^ν 1» 
ΤίΟζβΐ^ \ί Αίο$ γτρόΐυ9ρΑ, χαν ι/ ^^ιΜτίΛ• 

237• ΒΝίΑττοΝ. ο Λ 'Ηζ^ίίϋζβ^ τε^Λ ίίτΐί λτ/ί. 

26ο• τοκ ΑΤΧΙΧΤΗΡΑ• τρν οίτιον^ ^ ^ησιον α^ 
«ττοινσαντ» ε^^ιαθκ^; λ^ ^^ τ* Έίιρυτον• Δ0ΤΛα:&ΕΐΝ. 

£ΤΙ• ^Ιλέονα^β* 70 ΕΤΙ• »5ΐ• ΑΝΗΡΙΘΜΟΝ. γ^ά- λ/^ακ >$ ψέ/βν. 
^£7Ό^» άρΙ^μΛον» 2^6. ΟΜΦΑΛ^χ τ^ *ΙβΕ/;^βΜ 

254. ΤΟΤ ΛΟΓΟΤ Δ* ΟΤ θυχατ/:»!. 
ΧΡΗ ΦΘΟΝΟΝ. ου γ^ άτ,^ως 35^• £ΔΗΧΘΗ^ ίλνιΤΤί^. ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 447 

2δ2• οβ' αγχο:ε ην. ΟΤΙ ίΓ/ήο39^ ^κττο του ψοηί, ο 
'^ϊίν, ΟΤΙ ετιΚίι^ωσΈ τ^ν Ό^ίρ V φόηί <Γ»λώΜτ• :πτΑ- 
ΤΟΝ ΒΠΑΚΤΟΝ• >τ)ρα^ συμμο.^^^, €)ΓΧ ί^ν. 

26;• βΕΝΟΝ^ φΓλΡν. ΕΠΕΡΡ0βΗ:2Ε• (ΤφΟ^^^ υ^ρ<• 

^ 071 Ίϋίί^0Λ^ Ός^Ζα/ α/αλ)ΐ9ΐ /α/(ϋ^1ν, ω$ ψη^νί Ά« 
'ΤΠίΜο^ί^^• ΑΤΗΡΑ. ΦΡΒΝΐ• ίτπ^Ί^ χ^ (τκλ:Α^ γνωμΗ. 

ΑΒΓΧΙΝ ΧΕΡΟΙΝ ΜΕΝ• λ^ά^ν α<)70ν 9Ττ]θίοδχΧ/ 'Ι^Γ ΰΙ^Τ^ 
ΤΙΧ^Μητ^ €4 9^ ^φ^^^^ βί^ ^%^• ^ΑΝ ΑΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΙ*- 

ΠΟΓΓΟ• τντο ιΪμι^* » ^ ϊΐΛ^ζονβύσοι.^ μ^νον ^^εα "^ 
3π»3^ ίαυϋΠΌϋ^ ^λ\^ :(9ΐ) ^£!^ν τυζίΛΛζ /οζ^^^ί Τ)ΐν 
^Ιολίιυ, ναιισαντι ΉρβΐχΛ64 ΟΓλ η7>^)|0Έ. Δίοΐ^νκΙ^ι 
<$^ ό 9%/ Έυρ<ΛΠ<^ άρ<5^^• ^Η(πο<Γ^; ^ ;^ τιοαα^^ 

Έι/ρ^/τον ο^ μεγαζβΐσΐ¥ €)>4)ΐ<^ ^ίλ&τον υιον• 
Τ» <Γ' Μβϊί ?)^νοηο Δ)ίί»ν τι, Κλυτϊοί τί, 
Τοξθύ^ τ άντί^ίοί, )^^'' Ί^ίδ^^ 3ξΌί Άρ»ιοί• 
Τ»^ Λ /Αδθ', 0'7ΐΚ(ηΌίη7ί\ί τνχ^ζ ξΛΐ3«ν Ίολ«α# 
Άνττο'τη) χ,μνβσΛ Πνλβνο^ Νβα^οΛϋ^• 

Κρ6ωφυ?^$ Λ, ίίο* Άρι^ϋΧ^τΐίί Λ, τ?βΤ^, ΤοξδΛ, 

Κλυτίον, ΔώνΛ. 

271. ΑΝΔΡΟΣ η2. λΜηι ί •\1;σβ• «^ '\1;δΦ δλ<ί&- 

^έ£9?; άν</)οθί ϋ€ρί!55*'70* λ^€4 Λ τον Εύρϋί\3»• ΕΡΡΙ- /ζ/52. Κ'ΟΤΧ ΗΛΙΑΣΕ, οίκ ήτοί. 
/"^4α^αία•α•6ν, ου ρίτΜΟ^' ιΐ^ τα 267. 8ΕΝ0Ν, φΙΚον• 448 ' ΕΙΣ ΤΑΖ ΤΡΑΧΙΝΓΑΓ. ~ ^(^^ ΒΧΛΝ χοΑΟΝ. 'χΐίσ'ίρ Λι τβϋτϋν ο^ιγίζο/υ^ροί *Η£^ 
ΑϊτοΝ ΟΜΜΑ• ^X^α^)^ -ϊον ν?ν Γ>^οι^, 9^ ά^» Ληά? 

27β. ΕΡΓΟΤ. Τ^ ^Ον».• ΟΤΔ* ΗΝΕ^ΧΕΤΟ• ώχ ίττί- 


295• ΚΕΙΝΟΙ Δ* ΤΠΕΡΧΑΙΔηΧΤΕ^ οί Τζ£ίίζ Τ8 

Εύρί/ιν ^\Ι^Βρ)ηφί'ναζ λρι<^ρ»ίσαρί^ο( ιώ *Ηρακλα άηκ 

(ΤΗΐέΐτ<τ '^Ομλ\ζ$^* (Ό<)1ρ^ 219.) α^>αρ7« «τ^αίτα• 

290• ΕΦΕηο> ο^έΐπώ^το• αυτόν δ' εκεικον• 'το 
ίξϊί• αντϋν ^£^ ίξοντα• τνπ^ι, /ατζ?σ^Μΐ5ί «ώτ^» 
ίι^«ν, οιαν α/^ -^ ΑικτϊΛ^ Χ5ί5*?ί οι^^ν ^ίητ» 2^ ^όη*• 
295. ΝΤΝ :&οι τΕΡ*ι:5• ίτη ν^, οΐ' τουΤα τ;^ ^;^- 373. ΡΑΙΟΠΌ, ^θε;£Οί^ο. α87. ΠΟΛΙΣ, ΟίχαλίΛ. 

277• ΗΚΕ, Ιρ^ίψδχ, «ί/σχίϋ- αρο. ΕΦΕΙΤΟ, €Χίλ»«?» 

«ν. ΒνετεΙΚατο. 

383. • ΧΕΙΡΟΤΜΕΝί^, ^0- 293. ΤΟΤΓΟ ΓΑΡ. το τ^α^ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ• 449 

300• ΟΜΑ^ δ' ενει^τι• γιωμολΰτ^ ο/^ίσΌυ ιχί^ 

Οταν Κ5Λ2^ 'ος^ί.αττί τζί, ίλτπ^βιν χ^^}^^ 

307• ίΐ Ζ£Τ ΤΡΟΠΑΙ£• ^ίτΟΤΙ^^ίΧέ, <Χλ6|(3ΐ5ϋΟέ• Ίχ€-ι 

τιχ.ν(ΐ οΜ^^β ΤΗΧΔΕ ΓΕ ζα3$Η:$. <Γ)ϋΧ'πχ^^, άντι 'ΤΟν^ 

312. ΑΝΑΝΔΡΟΙ Η ΤΕΚΟΥΙ^Α• ^^ίφεΤΛί ΤΕΚΝΟΤ:ξ-> 
ΧΑ• >Γ7Μ 'ΤίΧ.νβ^ Β^^ύυΟΌΙ., Ο^ΤΓϊρ Κ(ϋ^ίμΧ^ζ ^9101 7Π&(- 

^ίΐία3%• προ:ί ΜΕΝ Γαρ Φτ:δϊΝ. οίτο» /υ^ ^ ζ^ πΆς , 

3ΐ9. τΛίί εκειθεΚ οτκ εν τ:$τΑτοα. Οτχ οί' 
321. οϊδ' ΑΝΐ:ιτοΡοτΝ. ίττολυ^ζ^ψΑ^ηχν, ^οδ^βέρ• 

^ζομΜν• ΜΑΚΡΑΝ Λ, *^71©λϋ• %5^»; Λ Ο Λί^ί 

δ22. τίίΝ βίΓΝΕΜΠΟΡΠΝ• 7^ (ηω<ντχ^ΑΑλΛΐτη^ί' 
δ Λ ΕΧΕΐ:ί, αντί 2^ Ρ/ν^)^• 

323. ΗΝΎΤΟΝ• ΆτΙίΚ^^ άνΤ4 ν^^ ίπ^ΟΥ• 

αρρ. ΤΙ^ΔΕ, οί^«;. ΤΟΙΣΙΝ 308• ΤΟ'ΤΜΟΝ ΣΠΕΡΜΑ, 
ΕΤ ΣΚΟΠΟΪΜΕΝΟΙΣ, ^<^^ς ιτ/8¥ τα τ&^να μ^. 450 ΕΙΣ ΤΑΧ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ• 

324. ΒΚ 1ΙΑ1ΤΗ2• ^ίττ» σοϋτΐϋ^, χ^ μΜ ως αφ^ ^ί^^ 

32β• ΟΤΤ* ΑΡΑ Τα^ Γ£ ΠΡΟ^ζβΒΝ• Ι^^Ι αϋ^^,ί^ 01 

ΐίίμ /ζίζ^μισΠΕ» αιτηίς τία; γλ^κΒΑκ* -τον >Ι^ /ζ^ς^ 
τ^τν χέ^νβν βαι^^ια, )^ »Λ ηζζ^ς ίμΐ ^ Κ5^* •*«- 
τ«ν εί^ίμχχήώσ&, ϊη% μιχ^ν ίτη /£«>α ;ιαηιλ2^• 'Αλ- 

ΛΙΝΟηΑ, 3ϋί&''77Ό^Α^• ΔΙΗΝΒΜΟΝ• 'ίρημΜ^^ (λ|αη 

λί^ν, }}ν '^ΟμΜζ^ς ('Ιλ• /8^. 730•) Ανβ/ίΛβΛίαν ^ιισ». η 

ΔΕ ΤΟΙ ΤΤΧΗ. ΛυΤ^ Λ ί 'π{%'»> ν^* ίΐ^ ΟΜΛΓβί, *6ΐΐ- 

σίί <!ίςιοτ}ττοί όμως Λ σιτγγιωμΜ» ^)μ. 

333• ΗΔ* ΟΤΝ ΒΑ:&βίΙ. /ΛΜ ^ΊΛΤ/^ΙΙ^Ιϋ^οΟω λίτ^Γ 

^λ\αΙ ^ζ^ζβ/^τω «κεστρ αντί ^Γλ^ν^ ίνα μη ί^ωφμ 
αύτη» λίΜ*«ν. 

339• ΑΪΤΟΤ ΓΕ ΠΡίΙΤΟΝ• Ο ίΖΰζ^ΛΤ^^^Ρ^^^ 

ΤίΒ^Ίτχπ αχίτη^ί ίνα βτ^ <2!έ< 2ν ιροολτι τια^ δ^ •^^^ 

ώ Τίί /δ;£^Λ9ώ λέ^ΡΓΤΟί. 0«ΤΤΝΑ3ί ΑΓΕΙ1• άτΤΓΐ IV, 

ίτημ-^^ ϊίααν Λ χ5^ αρσινεί /«τα «^Γ βίτ^^/ΐίΑλ^τταητ• 
ίΟζ^οίοΜ σι μΛ%γ 'τΐηα^ ^ 'ί^ την γίωση^ 33 1. Η ΤΪΧΗ» 19 αφωνία^ ιίρο$ 'Βρα»λίΛ ίηλ^ρίΠφ 
337• ^Ι ΘΕΛΕΙΣ, ίβ-Μ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 45^ 

343. τοτ λΐ£ τηνδ' εφπχα^ι βα:^ικ« 'πνο^ ε^ξ* 

348. %Ι ΤΛΙ^Ε τ\ ίτΑ τν» ΟΟη <3ΐ^$ (71^ έτΤΙ 

/3ϋ^ ^&^ ίδ;π)ρρ)ΐ7©ν• τοττοΛ δε• νχ«ιτ τα^ αιν- 

35ί. ΦϋΝΕΙ Δίκια £2 ΟΡΘΟΝ• ΟνΤί τΐ, ^(»ν6Ι 

1^(9^1^ 39 ί^ αλ»^<(Χ$• λαα' η ντν ΚΑΚο^ί. ί^η ^ 

3Μ• ΑΓΝΟΙΑ ϊι' ΕΧ£ΐ« ^/ι» άτγοοΐ, ^ ^ ϋΐωίαμΛί 

35& τη:ι κορη:ι• τϋ$ Ίολ»^• ετργτον θ' εαοι• 

€λίΐ 71 801 αν ϋ ^1 (^9 «ν, 7<λο<• την β τφιπτργον 

οιχΑΑΐΑΝ. Φε^ΒΚΛ^ς φνΑ^ οϊηϋίΤ *^ Μβτμ Λ τΐ^ 

ά>^νΑ 'Η^^ϋίλη^. αφ^)ίΖΊΌΐΛ οΰζ^ί Έίοριτοί τον Μ£« 

Λ&πί 09 ΘουλΝ ττίί *Αρχ5είΐΜ«' 39 ^ΉΙ 'ώί' 9<7^- 
τ^ 'ΎΜοί ><Λ«2(5ί• τ5 ^!^ ^ Λίίέντοί, *Ηζ^ϋ(λ>ίί 

«ν τ2μ/ ΈίΰοΜΤ• 6ΕΑ8£ΙΕΝ> ?Π7Π<Χ^$ «ί))• ΑΙΧΜΑ^ΑΙ 345• ΜΑΤΗΝ, ^ιυίύς. Χορβ. 

3^6. ΕΐίΕΙΝΟΤΣ, τον Αί- 3|4• ΑΓΝΟΙΑ Μ* ΕΧΕΙ ως 

ΤΑ1ΣΔΕ ΤΕ, χα) τ'Λδ αβ'Ο τμ τβ, άγνοϋ. €< *. ί€ 45^ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑ2. 

ΤΑΔΕ. κΛτα-ττ^ξοίό&οί/ ηΝ Λίχ/Μ,^, ο 'ί^ί, 2^ -Λβλ/- 

362. ΟΝ ΝΤΝ ΠΑΡΛ:δΑΪ• ΤΟν βράΙ&' Αίτΐ!^ -?^β>σζ^- 

ΚΡΤΦ10Ν Λ:δ Βχοι ΛΚχ.ο^• Λδ^ζ^ον, μίι €Ϊίί/ΐα4 <τ^ 
^^* ίνα £»^ 7ταΜαχ4($^ βώτίίΐτ λ9ί€>ι. 

366. ΕΝ Η., τί Οι^λία, τ« ΛΛ-ηςιΛ *? *Ιολ)ί^. 

369. η:5 θΡΑ,:δ. άντ) τν, ά^ <1χον«ί. ηκει Λ, 
Λντ) τν, ίλ^υσΈΊΌϋ οσΌΐ^ οντπίΤ 3^ Λ τ»7θν τΙλ^ ^•. 
^ν^ΛΥ οϋ)^ Λ^ί^ίν άτταττ^Μδται. οτκ αφροντπτχι^& 

αύτ^ν )9 Λ^^ΧΤίίίν. ΜΗΔΕ ΠΡθ:ξΔΟΚΑ ΤΟΔΕ. 70 οί' Λ- 

Λ>ι^ μ«ρ</ '^ν αχητί^. εντεθερμανται, ο^Ί/υεχΜ^^ 
376. ΑΓΟΡΑ». αΒ^ς^σμζντί. οτχ ηδομαι• λιτ?ινμοΕ{ 

381. ΑΡ' ΑΝΩΝΤΜ02. Ο^ ΛΟΠμος θ1^^ %^ ^ 

ΚΑΙ ΤΑ ΑΑΜΙΠΆ. "5%. 70 Τ» ά7>^λ« /©ς^οίΛβτ 
φησι" (5 ^^ κατ όμμα και Φϊ:βΐΝ ίντ) τϊί, ««ϊττρ^- 
^ηι^ Τ)ίν οψν 3^ ο τίον σχάμΛ Μ Λντ* τ», βεζ^ι τμ τ^λ 

386. ΒΑΑ:ξΤΑ:{• του^ ^νη;» άφ* ο!ν ί^Λ^^Τί^τν* 
ΔΗΘΕΝ. ηΰζβ^ΰσοια/^ο$ μ^νΛ ^ι^^ί7}νά^α^ι, ^\ίί ίΐτ»^ 

%6νθ£{• 
383. Η ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΜΠΡΑ. Λ^Μ, ίτ?λί(Γΐ ιν^^Λντ^^ ίν/««ί^. ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΓ• 453 

3β7• ΜΗ ΤΙ πακτε:^• οΧοιντο μ)ι ταί^η^ ΛνΒρΛ^ττϋΐ, 
^λλ.' 01 χαχΔ, χ^ όσοι μΜχυνωηΛΐ λ^^θ'ροκ^ ^ χχυϋα^Λϋ 

393. ΟΤΚ ΑΠΟ ΓΝίΙΜΙΠί• ΗΧ. <ί$ώ ΜϋίσΚΰ^, )^ 

άρβ^α* ϊτ^ρζα/, χούμοι ί^σκα τντο. 
304• ΗΜΈΐ^• Χ5^τ ι^ωτησΐ»• 
396. ΑττοκΑΗΤθ:δ, αχηόμουτΌί. 
398. ία ΕΡΠΟΝΤΟ:^ ΕΓ^ΟΡΑ,^ ΕΜΟΤ• όρο&^ γαρ μέ 

ιφ, (Άρ(9θ^. Σ<ρ• 1419•) Κζυηαίγή ^ χ^φαιΜς. 

400. Α,^^ΕΠ. ίη% τι, άιοοΓέΐ^. ΚΑΙ Νε£ΐ::$Α:ξΘΑΐ. 
άνΛ5ΐ5ί'νίσαο9τχ|, >^ αυ^^ έ/Λχλίϋσα} άχ/>ι€3ί ς^ νΙ». Ή 

403. ιχτα ΜΕΓΑ!5 ΖΕτ^ ΟΤΙ 'Ο^ ωγ οΤΛι άκ^ι^ίί 
(ΠΜ ^^>}>ιισομο6|• 

405. ίΙΝ Δ* ΕΒΑΑ:15ΤΕΝ. ίπΊ Τν, ύτΠ) ΤίνΟ^ ΓΠρζΛί. 

406. ΟΠΌ^δ «ΑΕφ' ΧΙΔΕ. ω^ €ΓΛ4ί, 1{β:Τ& ^είάίΧΛΊ ο 

Λ/;;^^• Χ5^7αχ»σΛ οίΣο οώτον ττϊί ;:^ί6ί?3 ^)ΐσι/ "άϊτί- 

^ νομίζ^ζ μΒ )8λ^'7Γ6<ν ; -©/^οί ο *?©, προ2 τιν' εννε• 
πειχ ΔΟΚΕΐ:^ ; οή ^ζσζβ^ β(υηλί^. Ύΐ Λ χ, οτι τθ 

ΛΔΕ ΊΌΤΤΠΧα ^^. 

408. ΤΟΑΜΗΧΟΝ ΕΙΠΕΙΝ. Κ5^2ί ΤΟ ΤΟΔΜΜΟΝ, 39^. ΑΤΤΟΚΛΗΤΟΣ, αυ- 4<^ο. ΑΣΣΕΙΣ, ορι^ίί. 
. ©85 454 ΜΣ ΤΑ2 ΤΡΑΧΙΝΙΑΪ• 

41 1« ΔΙ3»Ι0ΤΙΝ ΤΒ ΤΗΚ ΕΜΗΝ• 'Τ^ΤΟ ^ζ^ί 'ΤΌρ 
ηΒΟ% Ίΐν ΕΝΚΒΠΚΙΝ ΔΟΚΒΐ:9• 

414. ΔΙΚΑΙΑ ΓΑΡ• άΐΤΠ ΤΛί, άλ]«3«» 

4ΐ6• £^ ΤΗΝΔΒ• ί^ΊΐΙίΖ^^ ^^ ίμϋ• ΜΗ ΑΙΜΙΟΧ 

ΟΝ. μΜ άλιι^έυα^ν• 

417• ΤΙ ΠΟΤΕ Π0ΙΚΙΑΑ2 ΕΧ£ΐ4• 'π ?η9ΐαν(^ρ>ιρ($&ί 

419^• ΚΑΤίΐΝ :ΐ(£•ΕΝ• ώ&η ομέλούοϊΐί ίίβ^^ονοτι. 
4^1• :ΰΓΗΑθ2•' άντι τν, σι>Ηλ^* 8 σΜ^^^^ 9«η« 

425• οτκοτΝ Χϊ ΤΑΤτΗίΤ. Η συ, ^ηοχ, ^^^Λ^ι/, ιη 

43ίΙρ ΪΑΪΤΌ Δ* ΟΪΧΙ ΓΙΓΝΕΤΑΙ. 8 ^ΙΧΛϋν Τί?/ Λ- 

^0α• 

441. Απο:&τΗτα• -οί&ίαΓ^ ί ^ί?ι^• ί >ί*Ρθ °^^ 
2ΤΗΤΩ^ «τ^Ρίο; Ο αν^ράϋ'ττν^ 9^ <τ^£λ5(»ν €«$ μέτΌν, 9 

«^ν. ΝΟ^τΝτι• άντ) τν, νοσνσ^ λΙλο (^ϊΐλοτν^ιόΐ4* 
άραινίκ^ <Γί βΤτην, κ^^^λιχΐ^ τον λο^ν £χα>α>ά)ν, μ 
μ^ Λξ^^ν βώτίτν ίΚδλ/τ^ν, οντά* το ^ νρσϊττπ, 9^ οί» 
μοα^ο/^ζ», ονμφλυΛ^Μ, άν^^ <έ^ν » ο»φρονο;7 #θ£^ 

• 448. ΕΡΧΙΤΙ ΜΕΝ ΝΤΝ. ίνίΐ^ζ ]$, 'όζΐζ /σζ^ΛκΛ 

ΛντϊΤΓΟχτΕϋοαί τζ^ΈρύίΤϊ. πα:& δ' οτ χαΓτερα:^• ώβ 

ΜΙΥϋ 70 ΑΡΧΕΙ• ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΪΑΧ. 455 

φομΛί. Ή άητ) ιν^ 'έ^μ^^ο;, 'έ^^ιριτιχ^• 

« 456. £1 Μ£Ν ΒΚ ΚΒΙΚΟΤ ΜΑβΟΝ• ά /ϋ^ρ 'β> ^'. 

Ήρ«χΛ6»; ο^βλεάοδν^ 4^(ΤΧό^9 χ^ίλΐ^ο μβί^σα 
^ΐΜβνήζΛΜ^* €1 <^. συ σα,υτυτ £<ν 'ΐντο 'ψ(υ^^7ν0>ια4 
«7^^» μΘι ^ τυψι %\ίίΐ9η$ 'τξνιί Ένττ&Ϋ τλ\ϊ(^^ ου 

οΛτ^^ϋσΌΟ, ου 'τηφκΑ^ιιιπτ• 

46ΐ• ΚΗΡ. μβρ)^» χΛ))^^> Α^^^> '^^^' οΐϊ^ Δ^ 

ΑυτηισΌμαα Λ^ 6αν μ^ι βτη^ι^, ?(34 ^* ^Α*^ <σϋ^Γ^6ζίι 

/0λθΕ^9σΐθ^• 

4θ7• ιια£ιχτα:3^ £ν?φίτί άν(ΐν(^^ ^ουγ^ίί^ζ^ ά$ 

«^^ 0μΜ^, 2ί<^ 8ί μι^ροΛαι^ <ιυτ>!^ 6ρβ6 ο Ηρ«χλ))^• 
το^ ΦΐΑΒίκ. τϊ^ ^ίλ«ν αυτίιν τον Ήρβϋΐλέ*. 

475. ΡΕΙΤίΙ ΚΑΤ ΟΤΡΟΝ• ^ρρ^^> ^)Ι^Υ> Ο 'Ο&ί 
Τ^ηΐνν λέ^ί «^ τον (Λ^ρΑ. 

477• ΠΕΙβΟΤ Α£ΓΟΤΧΗ, ΧΡΗ^ίΤΑ• 'ΤίψοΟ^, Ψ^'^* 

482• Χ:αΠ]ΪΡ ΟΤΤθ:(• ο Ο^ Τ^ Λ64/(2Ιν< 019&9|ΧΟάΚ> Χ6Η 

ίτατΛ^Ι^^ σο(. 48ο. ΑΓΝίΙΜΟΝΑ, βνίνίΤΛ, 
^54 456 ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

48β. ΚΑΙ ΤΑΓΓΑ. 'ΪΟ ίξϊί^• Χ^ ^& ΗΤ 64^Λ Χ/^- 

490• ΗΜΛΡΤΟΝ. 7»^^ 2^ ^ λ^6ύ^^ συγίικ^μΜ9 

ΜΡΙ^ /23|^ζβν6Ϊτα4• ΕΠΕΙ ΓΕ ΜΕΝ ΔΗ. ^7^^ί ΙΚΚίΟ 

497• ΑΔΕ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟΤΜΕΚ. Ίΐηρυυυ^ ωααχ^ ηΰζ^ 
ψΐίΐκ^^^ νιο ηίΌΐήοΐύ "^μίί^ νο2ον• 'ζία/ ^βομα;^»" το 

ΒΠΑΚΤΟΝ Λ Ο^^ν <^^ '^> Ο&Μ^βυρβΤΟν• ΑΝΤΙ ΔΟ^ 

ΡΑΝ ΔΑΡΑ. 07ϊΤ»$ ^ν οίΙ/τΰΓ 'σ'οί/ρ* ιί/ίον χΌμΛοτίζ ίτητ 
-ΤΛίνα )^ συμφοΰ^ζι οΤς ί^^ί^' λί/Ε* Λ αντί 'Ρζύ Λτχ- 
/ΐΑλαηαν. :δτΝ πολαω^ «όαΟι, ιί^ροϋ (ταο ιαΓ^ απ»- 

504. ΜΕΓΑ ΤΙ :5βΕΝ0:&. ^Λψ^ Χ^ ΜΕΓΑ ΤΙ 

:ζ9ΕΝθτ:&Α ΚΤΠΡΙ2• ο Λ ιΐΓ^^ρνιχΛί^ορβϊ ί'ν 3Λΐντι Ό£^- 

τιαντΛν, ^(5:^ ίΐΒΜΠί^ χ^τίί ψυσ^^. :$θενο^ Λ νιΚΑ2 
Λ?&^(ΡρΛ9062ί, τΐυυ νίχΛίν. Εικοτ»^ Λ ο Χοζ^ ^ιαυτί^ 

ΠΑΡΕΒΑΝ. αχη τν, ίΐ^^βίσο^' χ^ οσα ^^ ά 9Ηίί> 
φηοχν, οί'βΛί^Ατο, 'ν!ί3^3ΐίθΤ)/<3:ί. τον ενντχον, 'λ» 
ο^ (τκοτ® 2^ψρι^ο^. τανδ' αρ' ακογγιν. ιί^^ 
Δ)ίΪΛν6<£9ΐν• ό Λ ν2?ί ουτϋ^• ία /^ £ΐν ί^Λ'ί >^^0ο« 

496. ΗΣΣΠΝ ΕΦΪ, ιί^ίίνα} ιψ ^αυη^ί Ιρωη. ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ• 457* 

μΛ/ΐί Διιϊβίνε!^^, :(9^ χ^^τιζηοη.ν £4$ τον άξαινα• αμφι« 

^ωζυμμ^οι. παμπληκτα. ά><»νΐ0μΛ^ 'ΤίΚ^τμύΊ μ^ 
9-ά. ΕΗΗΑΘΟΝ. άντι 5^ Λϊπ^Λίχν, 69Πίξηλ%ν, >ί)6»νίσανδ• 
Λ^£< (ί'ϋ, ΟΤΙ τιαν £4<ί^$ ίγα»ίψΛΊΌ$ Κ5^τ ^ν^Λο^ν ιιι&« 

αμα,^ <χ^μΛ• απ' οινιαδαν. ^:79 Αηολ/<χ$• Η 8το^ 

τουί^ ί^ λβ}4ΊΛί. βακχεια:( βΗΒΑ:^• 7^^ τον Βάχ.^ 
ί;^<ΓΗί• ΧΛλοί Λ τϋ βάκχεια:^, /Ζ3ζ^$ άντϊΛΛςολίν. 

ΚΑΙ ΑΟΓΧΑ^δ. ά^* ί9»Ρ«*4 ^ΗΟΙ λΡΤ^ ^ν ΤΟν ^Ηζ^ 

χλ^οΐ. ΑΟΑΑΕα ΙΧΑΝ. 1^α!^'χ^ρίI7ίκ2^^ Ζτο» ^0η ίίο 
7Ρ ΑΟΑΑ.ΕΙ3δ. *Οί ^Λί9«/ί >^ λίγ^'^ί. Η άοΜΕΪ^, 
άντι δ^ λ<Λ# ίλίτη^• *^ΟμΛ)ςβ$* ('ΐλ. χ'. 30β•) Ο/λμοι 

^ άλβ<^• ΙΕΜ£ΚΟΙ> 'έ^Τ^/^ΟυνΤΙ^• ΜΟΝΑ Λ ΕΤΛΒΚ- 

7Κ>:^ μόνη 4^ τι άλΒίυτςοζ Κυ^ρ<^ πα^σα ^ς^£ΑΛ 

926• ΤΟΤ ΗΝ Χ£Ρ0:8• 7ΖΤΠ Μ^ ό ^Η^^ϋΟλΐ^ Χ34 

ΑΝΑΜ1ΓΔΛ, ί^ϋϋμΛμχγι^ας. ην δ' αμφιπαεκτοι. 
^ «ΗΝ άντι τν, '\1;σ^ρ%ον. ΉσιβΛ^• (Θέογ• 32ΐ.) 

Ί^^ <^' ?ν αςέιί^ χ^<ρ(Χλ^/« καιμαχε:^ Α^ ο4 βτιανΑ• 

^2^. ΡΑΒΔΟΝΟΜΕΙ, ^ωη^^Β. 458 ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ• 

ΤΜ μαί'χη* €91 Λ βϋ^; τιαλ^Μ^Μ^^ τι ι^κΙμΜζ^ ι\ΓΤϋ 
Λ ΊΌ ^μΛ '^ '^Λςβ»>^ϋ$ ίκΛτάοι. ηκ δε ΜΒΐη• 

432• Α δ' ΕΤΧΙΠΙ^ ίΐ Αίϋίηί^ ΕΓα ΔΕ ΜΑΤΗΡ« 

-ία «^οΛλα, τά τίλ)! λ^ 'ΐ^ ^ΟζίΡγμαίιαηβ. αμφι- 

ΜΑ^^ΗΤΟΝ ΟΜΜΑ ΝΤΜΦΑ:^ «ηΊ IV, 19 η^μί')ζΤΤΌ$ 

■ΤΜ μίζ^• ΑΜΜΕΝΒΙ• Αντ) 7ν> ίήμέΜ* ό ν8^ ο2^ 
το(* ^ΓΤ ^^ <5^ νέμ^ ίλΜίηι ομλ» &π^|Κ&ν€ΐ^ ^ "οΙ^^- 
αΛλλ)ι$ Δ})«χν«|Μΐ• κα/πο ματρο^ αφαρ. τΛ^^χρψΛ 

54α ΗΜ02 ΦΙΑΑΙ• 39 Δ»»2ίΐ«ΐρα. /2^( τίν Χοζ)» 

^^ ίμΜ^^υ/ηανυμ^ ^^λαν9 ύ/ΐακ ία Επ ΐΜ^Δΐν 
ΤΟίκτιοτΜΕΝΗ» συν νμΐ)! 5ρϊΐν?αζε• 

Μ5• ΒΖΕΤΓΜΕνΗΚ• γ^^^μΜ/ΑμΙω 1^ Ή^βΟΐλΟι 

.βλ&^ίζ^ φορτίου χ^ έ^ίΰ^ςιητ* μια:χ τπο χααικιπι» 

530. ΟΛΟΕΝΤΑ, ρθα^Τικά. 53^• ΑΦΑΡ. β^ί»^• αΛ τΌ» 

53^. ΑΒΡΑ, τρυφώ^Λ, «• α»•7(«; αψω, το ίίραρ γϊν&Τ9\* ^ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 459 

αι• Όΐκοτη ακτεπεμ^φ τΜβΐιη «πΙ^ οίκ,ιψΛ^ 
^2^ (ί^ΒμΛ^ μΜ ^1;ο'«ρ Τϋυ ^^ τίΟττΌς, ου σζιυφ* 
χκιΟΛ ^ίίΛ^ % *ί^9 €^ρ<9^ρια. τϊ»^ /^ολυχς^Μΐΐκ τιμωψ 

556. ΤΗΚ ΜΕΝ ΕΡΠΟΏΑΚ ΠΡΟ^Ο. ΤΜ 'ίοΛίΙ /θ£^ 

χ^^βσαν, ^ αίζόϋοιυ^ίιυ τ η^ην• την αε Φ0ινοτ« 
3&Ακ• &αη:η9 λτ>«> ^^067ΐχ^^• «θιμογχαν ^, άνπ τν^ 
β£^να!ίαΜ• ΑΝ ΑΝβο:8• το βίν^^ ο^ νέβιν >ί/νβϋΧΜ 
φιλοί Λ^αηίζί^ ο οφ^?ψβ$ τν ίν^)ρο^Φ των δ' τπεκ« 
ΤΡΕΠΕΙ• -ϊ^ <Γ^ •\1;α•€ϋΓα;ζιιρ6<, Λλρναπ «3^ ίίϊ/ίβσδπ»- 
ρότν* ο]ον> «^ <Γ^ο )9λαι«αίν 'ζία/ /(ι^ ηίζνσΌυί ζψαζ}Μ 

559• ΜΗ Πσ^ΐΧ ΜΕΝ• ίΐΛφ^ξ^ν ^ίΙαΟ ^ • 

οΛι^ ;^ρ<Α95ΐί> ά^ 'το, (*1λ. 6»• 725.) *Α»βρ> ατη: 
Μω^οί Ηθ$ ίίλώφ Αέι^(χ9& ^9 φτίκη, μπ ιμβ Κ5^ιη.λι« 

^1^ «η^ ^ν, 9ΐα^ Σ^ /ος^νοί<|• 

. 56ΐ• οχ ΓΑΡ ΟΡΓΑΙΝΕΙΝ ΚΑΛΟΝ. Ου ^^τΙ «Ζ^ 

οχΛίϋ^Αυυ 74/νβώΐ9& ^μαίκΟ^ τφ άι^^ η^ δ' ΕΧίΐ• φ 

^^ 7ΐ^α?Γ6Ι 'ΤΤ}^ \ύ7Π/ϊ$ 'ίΰψΑ ^^ΠΙΥ» υμίν 0ρ2. ΑΤΤΗΕίΟΝ 
ΑΤΠΗΜΛ» άνΠ Τν, τϊίί Λΐ^'ΤΓ*!^ ίβΐμοΐ. 

5(55. ΑΕΒΗΤΙ ΧΑΛΚΕίΙ,• Λο ονομβςΐΙΧ, άί Χ^ΤΙ^^ν 46ο ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ• 

ΟΤ2Α• νεατηρα* 8 ^ ιναρ^ενο^• εκ φονχιν• ολίχίοο^ 
οχ τ5 ΑίμουτΌς τ^ σφαγών. '^Ομής^^* ('ΐλ. -ττ'. ι62.) 

«φονέ^3ιν ο Νίοα-οί. '^ΟμΜς^$* (ΐλ. χ'. 52ΐ.) ο# άρ- 
>αλ^ φονίΜίαιη 

569• ηοΡΕτΒ, ίατηζ^, ^^βτιορθμ^οετ. ηνικα χγο- 

ΧΟΝ βΤΝ ΗΡΑΚΑΕΙ• <!ίλίν ψησί το "Τ&^Ι^ς ^ 09 ΤΜ 

ΜΑΤΑΐΑΐχ χερ:ειν• 071 Θέ^^ν ίητυσιν* €φ^σι ^ ο Ή«* 
ρβίχλΐί^ ΤΌζωσΌϋζ^ )^ ίηλαν ωττΌ>% 

575. επι^ιτρεψα:^• ίυτξΒ^τησΰίί, ίι <ζρί^$ χ^μ τ^^φ. 

ΚΟΜΗΤΗΝ ΙΟΝ. ^ 2^ '^^ ^Τ^β^» $ Χ)^ Τ τΑψσν" 
70 <(^ πνετμονα:^ άνη 6ν4χάί• αιερροιζηχβκ. /α» 
Ιτρ^ 69ρ/^ι)^^» 

579• ΟΝΗΙΗ^• έ0^6λ»ι$})σΜ> ^ ο)οισιν ληψλΐ ο« τ 
«μων τΐΌ^μαι/φ εαν πτθη^• ρ^ά^^ΓΠίβΗ,• 

581. ΑΜΦΙβΡΕΠΤΟΝ. ΤΟ :^ τν ££ «^ οί^ 1ί^ 

ινιηρί 5ρ6ψ« ^^, το -7πίξοίι(. Η,, «'^ίΐ;, δ « λ 
ΘΡΕΜΜΑ αερναια:^ ΤΔΡΑ^ '0&^ρ49ΙΧ^ )9 '\)!γί^ 

ΦΡΕΝο:» ΚΗΑΗΤΗΡίοΝ• 'ί^:τπΐ(Γ«ον ^329^ το τΓΛί«α| 9^ 
λϊΐΛ^, Χ5ε''ΐ»ύπ«;9ϊίρ<ον ττί^ ^ρενο^ τ» ΉροϋΐΛέι^^> ι» 

574• ΜΑΤΑΙΑΙΣ, αΛ'κβι^, /ϋ^ίνοκ. 
άχολά$Όίί. 579• ^-^Ν ΠΤΘΗ, ίάχ άχβ- 

576. ΚΟΜΗΤΗΝ, «τ7£/?α;- (γ»ϊ^. ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ• 4^^ 

ίΰ^^ Λλλιιν «ρΰποί* ^ ίϋίτηχιιλίίϋν ιΐα/ 4^*^^ δ"Ή- 

588. ΈΓΚΕΚΛεΐ^ΙΜΕΝΟΝ, ΊΎΪ^μ^Ί. ΠΡ02ΒΑΛΟΤ3|' 

ο:ΐΑ• ιΐτό φγκπν^ ως Χ5ί7α ο^τϋλίιν Νίοσν ^^ίΐ οίλλΑ 
τϊνΑ αυμμ4ζ<ίσΛ. πεπειρανται. Χίε^'ρ^^^ίοι, τβτι• 
λβ46»^ ^ ηκ;^• κακά:» δε τολμά:»• τους φΛ^μΛ^ 

*%Ρ• '^ )ίί«αθ•είνο6( ο5ί^ τία; γκΰμΜΐ 3^ του ΧΛ^ 
(ηυαΑσμα.'ΤΌζ Τ8ΐν* €4 /χη μΛτοαον *^ τΐτο τ^ χα^πι• 

τ2 Ήραχλέίί βυνοια• « Λ /^ι#ι '^τν/χ^ν», τταυοΌμ^ 
^ '^τ^ρηί'ϊαί• ΦΐΔτρο« δ εαν πχα. τϊτο, φ>κπ, τΑ 

^ίλΤ^ΟΙ^ ΧΤΚ€^βα.λΐ»μΆ(1. ΕΙ ΔΕ ΜΗ> ΠΕΠΑηΟΜΑΙ• €1 
597• ΑΑΛ* ΕΙ τα Ε^Ι ΠΐΧΤίΧ. ^λ\.' 61 7Γ6^9««* 

χ^> ΟΤΙ <^ «η τνπ), όίρι^-Α μο< ^^χ^Γι; β£ϋλ^υ<^, 
^99• 0ΤΐΏ3 ΕΧΕΙ Γ Η πι^ι:»• ^τίνΐΈυω β άλ))^; 

«?)• » ]16ν *ϊΓβ*6ΐρΑ]ίΙΟί{. 

601. ααα' ειδεναι χρη δρα:$αν• <ΑίΓ σι, φ^κην, 
Ττασητ, μ^ ου ^ι^ωραΐοαι• γνώμα. γς^ετΌίΐ τ^Η 

ΓΚΧ12ΜΑ• 

603• ει3(ομε:κθα• γνοίτόμϋΛ, φτ/ίά, ^τΐω ^υυί(χμΑτ 46» ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

«/ΐαν α/>9^ ΉΠν ^£[ρ6&• ΕΤ ΧΓ£ΓΟΙΜΕβΑ» Ιψ/βοίβ^* 

β08• τα, ΜΑΚΡΔ, χροΝα.• αντί ^ 2^ *» ιτζΐκ!^ 

6ιι• ετΥΦΗ> ^^η$^^ λβ'^ίΐΜ^* ΟΟς €ΐ/ ^^ 'ην 
αν(/^ον ;^«ιιΐνα πεπλον φ)9σΐλ 

6ι6• ε<»Ε:$τΐ0Ν ^εαα^ ίηι ηΛ^ ΐ9 χλτ οαβν 
τΐ/ρ• ΕΡΚοχ <^ ΙΕΡΟΝ, Ό β0μο$9 ^ Ή) Ιίς^ψφ πριν 

0^^ πάηα^ ^ΖίζβΒ\)ζ0ν, <(^ αυτοί φανε^, τα^ ^ 
«μφβΐν^ ^κ^ι^» Χ^' ))ν }ί/^ραν /οΜμ ΊΟΗ^Ιζ^ ^(Μ 
τοΓί 95οΤ^ ώ;^ρΐ97ί|«βί- 

62α ΠΑΝΔΙΚΑ2. ί\νΐί^<ΐζΑς4 ^ΒΑΕΙΚ ΐΓΓΟΝΙ 

μΛΐ&ν, ΚΑίχοχ, ΧΛίνα^ρρτιϊ. 

623• :^ΗΜ' ο ΚΕΙΝΟΙ έΤΜΑΘΕ^Β. ΦψΜΨ ΧΟ/ΙΑ^^ 
>ί^, 7^^ '^ ^' ^Α^^ '^ν ^ ^)ΐρρβ&>ί^• ^*ΡΛΓΙΔ02 

Ερκει• «ϋ^φροίτζχ^ τ^ σφμ:μίί• ΦΤΑΑ:ξ2Ε πρατΑ 

ΜΕΝ ΝΟΜΟΝ. ΟϋΤΟ^ 'ΐέξΐν Ο /2ϊ£^(7>Ο0^ν ΥΟ^^ 70^ ^45^ 

6ο6. ΠΡΑΣΣΗΣ, άντ) 'ήυ, 6ιο. ΗΓΟΡβ, ώ^ωλβί. 
ιτ/?ά<Γ(Γη «ί. ΣΚΟΤΛ $1, άγτ) 6ΐΊ. ΕΤΤΦΗ, χΛλοί^αχίβτ. 
^βϋ, λάθβα. 619.-ΗΤΓΜΗΝ, ΐ5»ίΐί|*^• ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 4^$ 

>^^οθ^ 'η €γαί^. η χχνιχ διπαη φλνΗ|. γη^ς 

629. £ΡΜΟΤ Τ£&ΝΗΚ• Μροζ ^ Ο %ος. ΛΟΠ1Ν Τ« 

697• προ2Δ£γΜατα• ύτΐΌ^^χίί' λίΐΐί ίΐ, αττ οΤ^θΆ 

638• Χΐ:ίΤ ΕΚΠΑΛΓΗΝΑΙ. ^71 ίομβΗΰ^ ΟΙϋτία) νπΐ« 
639• ΔΕΔΟΙΚΑ ΓΑΡ• ίίί^Χβ. ^> ^01» /ΟΙ /^^ 3(50* 

τιμίς τιφίί. Δμ. <Γ^ τνπ^ν ψ^^^ οώτον '^^ον έΐ'ττβιν• 
Τα /ΐΙ πΡΛ,ί «ος^^' *^ν, ίττοι Ός^ία/* ί/Οίτε Λ -ζ© ι 

β42• α ΚΑΤΑΟΧΑ. Ο Χοζβζ τν^ 'Ο^ *:{«/ Οίτ^Μ^ 

^ί τ^αρ^ίί 2θ4 ορ€4ν»ί '?ιί9Τ»ί '^ θΓτ>» )^ τΰν Μιιλίβι- 464 ΕΪΣ ΙΆΣ ΤΡΑ)ίΙΝΙΑΣ:• 

λί^ν, ο 'ί^, φωγ1\ζ γ\υ/Μ(ΐζ• νατδοχα αοτγρα. τλ* 
ς^^λ^-'^^Λ' φησι Λ τλ 'Ηζ^ίκλδίΑ, ατπρ λ?)^^ βα^ 
ί 'Αθηνα ανέ<νο6|• ΔοχλΓ ^11 τίτο ^' 1<ιψ€υ ^* ^λοΙ 

ΟΡ^Λ^ Λ> άί /σς?ί;7ΐαρρ^ντ©ΐΓ βώ^, ^«σίν. πετραια 
^^> 2^ *") Ο^ Ορ6< ΤΜ ΟΓτΜ 7ϋ&ί(0α(^ 6ν<οι «Γ^ ο# ]Εθ££• 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙ• ;τα^ι άπγ ο/ υψιλο) τοττοι^ § αιι (^αοί 

^^ύϋ{. ΜΗΑΙΔΑ ΠΑΡΑ ΑΙΜΝΑΚ• λ^μναν ψΐ^η Τ 3α* 

Λδ^αιαν. 'Ό/χ*ΐ£^5\(Ό<Γ. β'. 337.) 

«ατο. ΜΗΑΙΔΑ ΠΑΡΑ ΑίΜΝΑΝ. τίιν Μαγηιαιαι, «ϊ9* 

^ΕΛληαιν οί' ©ερμοττιυλΰϋζ. χρϊ^^ααακατοτ. ο9 Εϋοοία 
πιμαυτϋα ^υσπΊτζο^ *'Α(τημι$. κνθ' ΕΑΑΑΝίΐΝ αγο- 
ΡΑ1. οτίΰο σνυυίγηιΧΛ όΙ Άμ/ρουτυονε^ ά$ τί«/ ληρ- 

Χιςοψί^ί 'Όζ^τϋΫ χριδίι^αί ο^ Τ» Φύ^χ^Ι^, %^λ^(^ 
η^ ^&η Κλχ/ΓΧίμηιςρΛ /υυυσυζ, χ^ ί'τί «Ιηυο Τϊπ σω^οίαι 

-? 'ΕΜάΛί. 

651. ΟΤΚ ΑΝΑΡ5ΙΑΝ, ϋ«6 «Ρ(^^ ®^ ^^^ 

βοΐϋϋ. ΑΝΤίΛΥΡΟΝ Μθτ:δΑ2. ίγημχμχι^» κΓΟλνζ^ν, ανν ΒΓΧ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ, 4^5^ 

65θ• ΟΝ ΑΠΟΠΤΟΑΙΝ ΕΙΧΟΜ£Ν• '&ν ΟΧΤΌ^ ^^Α^ 

'η^ ^ιιλ^Τ^ ΠΕΛΑΓίοΝ ^^^, ΟΤΙ "ττο^λοχΑζ 3^ 2ι/θ^ «^α•* 
Λ9^$ β7Ελέ£4^, β( "ττση ^^ ν))αΌ£^ ά'π'Μβΐ• α δε οχ 
ΦΤΑΑ• {^ Αήίίηψι• ΑΡία αιιΤΓΡΗθΕί^• μα,νε4$* ο ^αί^ 
τίίί^ Οί^λίΛΐ' /σς^^ τον Είίρϋτο» '7ήλ£μα$' οξ οϋ^ ^ 

0(5^^^ ^μέ{Μί4 64^/4ν• • 

667• ΜΗ :8ΤΑΓΗ ΠΟΑΤΚΑΠΟΚ. μ^μοΖ ίι ΨύίΖς 

βίλλΛ^ ορμίο^ν 6ύ?ί ο^δ«ί9•Λ ϋίφαίοηΌ, την Είί^οιαν 
ΟτχαλΜΡ, ο/ΧΜ ίμίΐη 5*^ 'τζδ τίατζμ• ΠΑΝΑΜ^ο^ί• 

ασμένω. ΠΕίθοη ^^ πεπΑίΐ^ «την, αττ ^έ^τβ*» 'έ^ 'τ;^ 

Δ?βάν84ζ9ΐν. '^Η ΠΑΝΑΜΒΡ03ί> ώ^ή^^* Ο^ ΤΪ «ϋΤΪ 
67& ΜΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΛ. 'χΙ^Ζϊ'φ Τ <Π;/Α<Ρβρ«ΛΛν ^64- 

681• οτ ΔΗ ΤΙ ΤΛΝ :βαΝ. μλ} νίΖΫ^ αν οΐπ«ςαλ- 
Ηίι 4β6 ΕΙΧ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΧ. 

164^, ΝαΙ, ^01, 'δ^ τ\ίτ\ί φ(^μ31 ^'Τ^^ ^ /«ι^- 

686. θλυμ' ανελπι^τον• ^μΛ^9 :ζ$4 ^^ ^^ 

άίν ΤΤί 0λ';Π(^Οί ΜΑΘΒΙΝ• ?^^6^ 9^ ΠΑΘΕΙΝ. 

9 \ * 9 

691• ΚΑΤ ακρα:( ^ιααδο^• συύ<^$9 ^ τητ^α.* 
^^ οία/ 'ί^ λ/%ι; 9δΑή|ΐί>» βώτο, 'Λίτο φησι' Χ5^7α.7ΐΜ^ 

δ' ΕΙΔΗ,:^ ΑΠΑΝ. ΟΤΓϋί Τνύ!^ αΧ(£^ ολΡν 70 -^ϊζ}^- 

7/^ί βΐί ρίκο^ ίτι^ωσίύ το» λβ^ν. ΕΓίΐ γαρ πν ο 
ΘΗΡ ΜΕ. ων έΤτεί μοι ο Ν&λίο^, οτι Ί:ία; ^τιλ&γυβ 
7ίλ,γ€ΐ, ίΦ βίλΗ ^ω%ί$. ΓΑΛχίΝΐ Λ, ^πΐ μΐζ^9 ι^ 

('ΐλ. (ί''• 214.) ΠΑΡΗΚΑ ΘΕ^ΜίΙΝ ΟΤΔΕΝ. λίΜζΛ 

Α*7Γ£3ΐίκ,7ον. Ε^ίΐζοΜΗΧ. άηζ τν, δοωσα, ίϋ•^ ('^λ^^βκ** 
^^λα|(Χτ όΐα/ οοχχ* μο( ^«(/ρ^τίεΑλει^^ ^ααν^ι «ί^λΤά» 
χΛλκ,ίί 6χ»<7α, ί>χβχαρΛ7/^Α• δώνιπτοιτ. Λ, άνη 
τν^ ^αατιοΛβι^ον• 

697. προρΡΗΤΑ. /σς^ί Ι/ε« ύΙ^»© Νέλτ» /ζ^ζ^κρίΗ 
^ή^*• -ζνοΐΛ^λδΤΤίΑ^Λ ^ΐΛί, ί "άρρητα, θέρμης 
ΑθίκτοΝ. ί'Χζ^(Ζπξ?^<^ν κυζ^ 1^ ίλιαχϊ^ άχττνοί• αρ- 
χιχρπδτοΝ, ^ζωνχ ^<ο/^ον• ντν δ' οτ ηκ βργα- 
:^ΤΕθχ• ναϊ «Γ' οτί ώέ^ΐτ ό )ΐ5ί^ί 'ΐν ^«ΛΧ^, ^χριο» 

688. ΕΤΕΙΡί^, εύιτλόχψ. των χΰΛίων. 

όρι. *Η, οιεφ^άση, ίκλινεν' 695• ΘΕΣΜΩΝ", ίι^χχάν. 

Λτο υ.ίτα(^οραζ των ^ίη^νών, ί^τοι ΔΪΣΝΙΠΤΟΝ, ^υ^α'ΐτόγΐ'ΖίοΥ• ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 4^7 

705. ΚΤΗΧίΟΤ ΒΟΤΟΤ ΑΑΧΝΗΝ• ^Λ« τυΤήΟΧβ /Οζ^ 

&&7ν τον μοΜαν οΰααααα, »τ)Ρ(/ν θ9 οίχφ ης&φο/Λΐί^. 
Κή^υ)! <Γ^ «τα Λ^^ς^ατα» λίγηοα χ^ βοταχ^ αλαμπε:^ 
ΗΑίοτ. ρι 5ί5ίδ^ι^<θ/ν. κοίΑα, ζτΓΑΐίδΤρα,• άντι τν, 
£^^ ^»λινον (τυς^ν^ 7ντΕ9Ζ χι^αττον• 

707• αφ^α::&τον> ίφ^ηζ, άνέχΐϊή^ιττον/ ακτμβαη- 
ΤΟΝ Λ, ίσιω^7{^ςϋΐβ /αζβ$ το μαι,^ίΐΐί άνθροίτται. Ή άητ 
'πίί, άΛ«ζί^λ)Γ7θν, οίον Ο06 βχον όίλλΟ) #©^βλ>ι- 
3%ί6(^, ό^ '^πφι^οΐΐΙ :(9^ μ^είν τόυ άχ^ύντα^• το γαρ 

ΚΑΤΑΓΜΑ. 70*^ έρίΟν Τν ^οβάτ^, ^€1» ΤΟ ^«ϊ»! Τ 
5λ«• τΖα» ^ ΛίγΖί^ ΑΚΤΙΝΑ ΗΑΐατίΝ ««Τίν. Ή ΚΑ• 

ΤΑΓΜΑ, 70 αίγδίον μϊϊ^μΛ. ία δ' εθααπετο. «^ Λ 
€^ρμα.ν3ν, \/κ^^σνι^ ίψϋυίωζ λέλυ^ι. πριονο:;^ εκ* 
ΒΡΔΜΑΤΑ* 0ο<χο^ ^ίσμα,σι ζυΛ». ®ζωμχν^ζ ίί βρά^ 

^ΙΑ. προπΕΤΕ^λ βρριμΑ^ον, 3(3Ρί 7Γβ57Λ(Π)ν χοΐ/^Γ. 

ΑΝΑΖ£ΟΤ::&ΙΝ> άνΛΧ5ί%λ9ί^0ΐ;(Π. ΘΡ0ΜΒηΔΕΐ:δ ΑΦΡΟΙ. 

ί'ττ^ρΐυ^ο^ 5ζ}μζο$ ^ ο ογκ^^ ί ^ε^ϊψ^^ φνσϊίμΛ'^ 
γαατκη:^ οπαρα::^ τν 'γ>άΙί^υΆο^ τν άρτιας ο^'^τκ- 

%*Α<3^ί ά^ρΛ^6(• γλΛΜο^ν Λ οτπίρβο' 7ον νέον Οίνον βΤτΓΒ, 
ί2^ 7^ λδ^μ'ΤΤς^ΊΤ^ 

705. ΖΤΓΑΣΤΡί^, θτ;κΐί, κ»- ΑΦΡΑΣΤ0Ν, ί^|δ13^ον, ΑΗΤΜ- 
?α?τ/α;. ΒΛΗΤΟΝ, ην 8 ί:5)'α^α/ «Τίί λκ- 

7θ6. ΦΑΤΙΝ, ^α^'^αο•<α)'. θ(>ΰ<ΜΤθί α-υζί,ζαλΈΪν >^ νοψουι. 
ΗΗ2 469 ΕΙΣ ΤΑ2 ΤΡΑΧΙΝΙΑΓ. 

721. Η:^ ΕΘΤίΙΠ:/ ΤΠΚΡ. '\1^0Βί€γ ?ί, Ι^ Χΐζ^ ϋ 

?ν. ΤΟΝ βααο:ντα• τυν τίξ^νσοΜ^. ίΐΝ βγλ ΜΕβτ• 
:δΤΕΡ0Ν. 2ν, τ^ ^{Λροη μβ{ -χ^^* ο/χ^, ηΖ ιία^ 

λβΤ. 'Ό/-αΐζ5ί• (*Ιλ. ΐδ'• 393.) ΛρΧΙον ίΟΟΊΚΤΛί. Βΐ ττ 

728. χ'α,:δΑΠΕΡ αν θιγη,. τι(3^ ασα άν 5^79 ^"^ 
Ήραχλβίοί/ βίλΰΐζ^ 6Π» ατ5ρίΤ7ΐθί, βίτ» 9»ρίον, ^λ- 
λϋταί. ΕΚ ΔΕ τοτΔΕ. τν ΝέοοΓ»• ά»π τν, 5^ τζ 

732. ΚΑΙΤΟΙ ΔΕΔΟΚΊ^ΑΙ. ^γ», ψίΚηΨ, '^ΙΧΙ^ΛΛ&Ι 

Ιββλίαυ^, ητα μΐί\ ίίζω ^τητηι^ίφ άηίρ)ηίέτο6| τον *Ηρβι- 
χλέχ» 2>Λ* αχουσνΰ γιωμή. τατγη, :|τν οργή,. ιντ« 
'τ^ Ίςοτπω^ τντέ^ι α/>9^ τ5 ^ττττλ». ζη^ν γαρ ΚΑκηχ. 

ο/κ φυσιαος Τ?) 'ΚΒ^• 

73^• ΤΑΡΒΕΙΧ ΜΕΝ £ΡΓΑ« ίιίγχΜ μ^ €^λ^6ΐυζ 

738. ΟΤΚ Ε2ΤΙ1ί ΕΝ ΧΟΧΧ. 09 Τ^ς "Τ^πνίζ^ί Ιβ»- 
740. ΑΑΑ* ΑΜΦΙ ΤΟΠ ΧΦΑΑΒΙΧΙ. «ΤΤΗ^ «ΟΙΙ^Μ»! 
^ι^. ΘΡΟΜΒαΔΕΙΧ ΔΦΡΟΓ, ι:ο}/.ψ6κνγ$ς. ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 4^9 

742. ΟΤΧ ο ΤΟΤ ΚΑΚΟΤ. Ο μΜ ίίΐ<α^ ΊΟΜϋ^ΊΛ αν 817791• 744• τοκ ΠΑΕίη χροΝΟΝ. %ά^βται αογον. Ό 

749• ΛΑΛΟΤ ΜΗΤΕΡΑ• ^^χυ^ομ^ ^ '^ σϋΐχ 
7δΐ. .35ΤΤΓΟΤΜΕΝΟΝ• λυ^τοί^^ 3^ μΛ^ζ ^<ον. 

755. το ΓΑΡ ΦΑΝΘΕΝ• ΤΌ 3ί7ΐα| -ίίβίε.^)^, ^ '^ 

^ηρα^ βλ^ον, '3'2^ ώ ττί μ^ γ9;9Β€θτΐι ττΌίίίσ^β; Π/νΛι- 
£9^• (Όλ• )3'• 29•) τ <ίέ 7ΐϊ^ρα7ί;^«ν, ά-ττοηττον ού^Γ' 
αν ^άοί ο Λχπ»ν 5ΐατ>ίρ <Λ;ναίδι %μ^ έρ)Λν τέλο^ 
758. ΑΖΗΑΟΝ• φοίΰλΰν, Ο @ι^)^ χν ^ιιΛ^σΰ^ν. 

759• ΑΥΤΟΧ ΒΑΡΕΙΑΚ ΗΤΜΦΟΡΑΝ• ΤΌϋ μ^ €^(00^ 

ο 6ς/> ιο^'τκ^ 9ομα οα^ ^ς^υμίψο^^ Χ3^ ου τζΌ^, τντίφιν^ 

76ΐ• -ΕΜΙΠίΑΑΖΕα^ ^Οζ^ΰΙπΟ^ζΒί^• ΠΑΡΙ^ΐΤΑ^^Αί, 
7β3• Οβ* ΒΙΡΠΕ• 3(5ί<νθ^ρβ7Πίί ί φξ^^ζ* «λ^δν €4$ . 

Τ• Ευ^οίαν, 5^ αχ^ατή^ιον <β< τϋ Κίνοίον. τεμενιαν 

ΤΒ ΦΤΑΑΑΔΑ• -ΤΟν "ώΐδ IV Ίΐμ^ζ ί^^^νον, ί 11/^0$ 

-7ΐ©λυ^Μον• 

772. ω ζϊ προ'ϊΚεφιε::|ο. ά^ συ <>¥ΒΊΐιλΜ• 
776• ΚΑΙ πρίΐτΑ μεν• ο Ήροϋΐλϊ^ ίλ^ρςί τ^ί ^ρεν* 
Η1ΐ3 470 ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

ιΐίί'πηίζατο οόι, χ^^^ρ^ν ^Οη τζδ ττί-^ιλω. οπαχ δε χε- 

άν60ς5"67Ό, ΤΟΤδ <ν^ί άνΜ64 'Ζϊ^ Τϋ σΐύμΛ (ΧΧΤΐζ• φλοΚ 

ΑΙΜΑΤΗΡΑ. 071 Ο/Κ ^ Λίμουτοζ ^^ Ιε^Ηων σιωίςα.7ϋ. 
ΚΑ,*πο ΠΙΕΙΡΑ2 ΔΡτο:δ. "^Ιτϊ^ λίτιοζ^ ^λΗ' 4*"^ >ν 

791. ΑΡτικοΑΑο:8 Λ»Ε ΤΕΚτοΝο:^. Λί 'ν^σο 
'Πχ,τονοί Κ5^2ί συγ^χο^Άφροζ. Το <Γ' ^^• )^ ίίϊΡοσ- 

χοΜλ '^^ΰΰΌ τίχζνοί <^3ζ^1)ΐ ^ίίθΕΤσα• οδαγμο2, 
χησμΛζ* ^ζαοΟϋίΐ >^, το χνίαοΐοΟτχ/. ΑΝΤΐ2ΠΑ:ζτο2 

784. εχθρα:5 ΕΧΙΔΝΗ2. Τί;(ρ2νο^ ^ ίβ^ €^^ΐί^)/ϊ$ ί 

{Λ/)ί)0ί. ίΐ:δ ΕΔΑΙΝΤΤΟ. ύ)$ Υ^'77)ο3ίίΜ (ΧΧηΟΊ Ο Ιόζ. 

788. το 20Ν Μ0ΧΗ:$• 647Τϊν 017 (Γϋ αΐί/ΤΟί /Ζΰζβ^'" 

>οί)/ζί τϋν -ΤΓ^ττΑον ^ί^^σ^ρ (Χ.';τΕς^λ70 'ν^:27^ στί;^ ο;ον, 

792. ΜΑΡ*Α:δ Π0Δ02 ΝίΝ. ^)[>xζ(^/υ5^^οζ ^ ^τΐΌ^ίζ δ" 
λέ7β< Λ το ^22^ τον άςρΛ5<χλον /Λ^ς^^, » άΰΰΒ^Λρ^ 

ί^εσμξΐν 70 'χΙ^ΖδΟίΐν/^, ί 77 70Ι870ν. ΛΤΓΙΖΕΤΑΙ, άρ^-Μ- 

ρ2ν, ένθ-α 'χί^δΓΟίί^ορί/δΒίϊ• β{ρ>ιτα< Λ ^Χττΰ 7^ λν}4'τ' 
€χ)/λίχ^ν ^ 70 ^ί;7ον, ν/ον ον. 'Όρι^^• Γΐλ. λ . 105.] 

783. ΑΝΤΙ2:ΠΑΣΤ0Σ, άχοίΤτΤΜν άτ: ίκεΐνβ ^«; «-«{ίκα^•. ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ- 47^ 

ίίΛί μο^αι λυ^ρισιν. αμφικα«τον. τία) ώ»: τδϊί 

794. ΚΟΜΗ^ ΔΕ ΑΕΤΚΟΝ ΜΤΕΛΟΝ. Ι^ Λ τϊίί 

3/,3ϋ^Λθδώ>ίί• ΟΤΙ 2^ρ6%ίσϊίζ ττί^ χ,6<ραλ>ϊί, 2ι/^ 'πί^ 
χο/Ο)^ ίνβτίΐμτη^ ο €γχΛφχλό$ σου τφ α^Ιμούη. 

79^' ανετφλνη:&ε. χ^^τα δ ο^αητον, άνη τν, ^νέ- 
νβ^β. τοτ ΜΕΝ Νθ:ι&οτΝΤο:δ• τν Ήροίλλόί^ νοσίΐντ^^, 

^?ί^• ΔόΚΡαΝ ΟΡΕΙΟΙ. "θρΐ£5>^* ('ΐλ. /3'• 527.) 

802. ΛΠΕίΠΕ• ίτίίχ^ι^, Λ'7ΐ>)ρρβΐλ7ϊν έαιίΐον, (/Π'ίρ- 
?αχμ4ί36β /©ς^ί ια.ί άΤίνα^, 'έ^ >ίίί τωλιομ^οζ. ενδα• 
τοτΜΕΝΟ:^• σψο<ί^ς Τ^ι^^α/υ^οζ, λί)ί<ί^ίρ«ν, μ^μφ^ια^ος, 
τ^ε/ηυ /ϋυίζ^ί ικ^Μ^ζ λβ)^/ ο^Λ^ηΤσθ^^ 7^5 '^ Α^Ρ^- 

1«β3ζ ^, δ σφΟίΙ^ζ ίαξ^ίϋ, "ΑΜλ^ ΕΝΔΑΤΟϊΜΕΝΟΧ. 

Κί2ί σφο^^ χ3α(Ζ$ λεγ^ίν, Λ/σ^>ι/Α2ν, σανε^ζ μίζμφο" 
μ^•^, «ΐαρβ/ανοί• 'Ένιοί <Γ^ γ^ίφ^σν* εμμλττοτμενο:^, 
άνττί τοϋ, μΛοτωβμ^^. κατακτη:ιαιτο. ^^ιλεονά^ει ί 
ικ^'ζκα: <νηι τν, β^^ 

807• τοτ* εκ προ:&εδροτ. οτί άττιχ^^^ία ;α^λίο- 

796• ΑΠΑΣ Δ' ΑΝΕΤ Φί1• ]*δνοί τον .Ήί?αχλέ3ί. 
ΝΙΙΣ ΕΝ ΟΙΜΏΓΙ;!. •?;«> σ<αλ- 807. οτε, <?Τ/0-ίν, ά'Β'ίΤττβ και 

Η1ΐ4 47ί& ΕΙΣ.ΤΑΓ ΤΡΑΧ1ΝΙΑΙ. 

μ^ζ9 'τν^ αναίΜνα; τον ίφ^<ΟψΛ^ 0^ ι& χ^• 

φλ0><»^^ νοσο(;• 

8ΐ2• ΑΡΟΝ. οιροςαχτοού!^• ει δ' οικτοκ η^βα 

θΓ)^οκΛιέ»ν• ^ 

818. ΒΡΤχαΜΕΚΟΝ• ί^οίμοζοιττου μ€)«λ•$ (>Χ ^ 

821• ποίΝίΜο::^ ΔΙΚΗ. )ί πψχϊ^^^ ίί ^τκνΖο; φου• 
τνσα. 

823. ^ΕΜίχ δ' ειΐ£ΐ Μοι. ^μΛί ίΐ (£^ ίμα^ Κ5^ 

Χ) ΠΡΟ τβαλε:5. 

626. ΤΙ 2ΙΓ ΑΦΕΡΠΕΙΙ^ ίίϊ>«, ^Ο^ρΐ^τφΟ/ΓΙχΖζ, ίϋΤΠ 

τν, σΐύ?7Γ)ΐλαί• τνττίίϊ, 2^ τι «Λν ^^χ/ά^ Φζ^ ΤΛ 
ΧΜον; ΚΤΝΗΓΟΡΕβ, σιωφί'^ζ. 

828. ΟΤΡΟ:^ ΟΦΘΑΑΜίΙΚ ΒΜαΝ. ύί^* Ουίζ^ %3^>^ 

ζτζντα^σια οώτΜ ίστοίαι, ινβΐ μυχέτι βίιυ<η]ν ΰ^μ4• Τρο- 
"τπκ^ΐ^ (ί^ ΟΤΡ03&9 (ί^ 'έτ^ νεά^^, ίνη τν» οορ(ο^)ρομιτη»ι 
ΟΓΚΟΝ ΓΑΡ ΑΔΔα:δ. τ/ ^ μΐΆν €ηιυζ$μβΛ τφ 'τϋί 

τΈΪνας ^^νοφ^αλιΜν Λα τηζ «- .|ϋ^ο7ιί α^^5 αχλίν λ«/β αβί τι5ί 
χυιά)π^$ 'Τοίς ο^Αμ^ασι λιγνύοί^ νοο-β. ΠΡΟΣΕΔΡΟΤ» ίΐ•*Λλα- 

εΙ$έ ^ί ία}ί.ρϋρρ5ν^α. Αι/νΟν ί£, ξάσ^ς. ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ• 473 

91 φύσΐί Χ3Μ ο /^ΐ9μα$ α^Τ6<• τρεφεικ. λπι ί<, €^^ 

834• ΙΔ* ΟΙΟΝ α ΠΑΙΔΒΖΙ• «4 ^^ Χο^ ^Οζ^ 

^Ηζββ:κλΗ Ο0 τη Α^ίύ^^ 077 ηέ2Ι ώττ^κ^ Το ^ οίον, 

4^ οιαΛ%%αΐΛ 7(3^ ά$ οίον %$ιχον ά^τέ^ το ^τπ)^ ο^ ατΙ^ 
/κβΜτπϋχ^ ηΛ^< /ί:ς>*^^ν• ΠΡ02ΕΜΙΗΕ Α άτπ «τι», 
^ΐΰξβ^ίψίγΛ οζίω^. ΤΛΧ παλαιφατοτ. ^ίφοιαι τυ^ 
ΛΑίΦοίΒΟΤ, ί^' ?, τκ^ 9ΐαΛο{{ μΛ}IΊ&^<ΡΛ.^υ&^^ης* ψοι^Λ^ 
>^, Σ$ ^ίΛν7«5δ3θ«/• ο τ £ΛΑΚεΝ• 07«ρ ίφ^ν/ζΛ,τϋ, 
#9ΐ«Λιν ζ>0ίαωΊΌς ί?>>6λ3>ί, τντβ 2^}'3^^'^ >«ν4θ«ί "^^ 
71^ ΊΚ^ Έΐ^;κχΛ^> 72^ Δια^ τπυ^ ακαδοχακ^ ^^ 
αΜο»ΐΒΜ/(7»τ, άνορς&χην, α«σιν• αττοπαιδι• γν:^ιηω ναι• 

£ί• ΤΕΑ£ΟΜΗΝΟΧ. Ο Ο^ΙβΗΚΤΟ^, Ο Ί%?\Μ40¥ £^ ΤΐΥ ^^ 

Λ3(5(/4Ννον• ΚύΜ ΑΡθτο% Ο ο^<βα/7ζ>^/ ^&το §^ α?η| 9ς9&τ 
ο#ΐβα;7υν άς^• και ταδ' ορβια• ^^Ζίλ Α "ζ» ;^^ 

ΚΑΤΟΤΡίζΕί, οίζζτιρ ^ρ^ 'ΧΗνμΛ'τι /ϊ9ζ^(μιζϋ ημο 

Χ5&Τ ^%ν ά^υΐ^Ρ^Μ• ΚΑΤΟΥΡΙΖΕΙ, ί^ζ^ΰΟΤ^. ΒΜ ΓΑΡ 
ΑΗ ο ΜΗ Λ£ΤΧ:^Ν. Τοί^ >^ /ΜΟΙέΤΙ 0^^ 19 ψΟί 

β44• ΕΙ ΓΑΡ 2^Β ΚΕΝΤΑΤΡΟΥ• 4 )^ «ίυΤΟν, ΤΡν 

τ? σιίΚΑί^ ίζίζβςυυιαντΌ^ τν ι2ίι '3Τάί5 αν ίτη^ ?λιον 
η ται^ Ι^ ; ΧΡΙΕΙ δοαοποιο3• ^^ <^ το ΙμίίηΜ 474 είΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

Ο^. ΟΚ ΤΕΚΕΤΟ 0ΑΝΑΤΟ2^. τίτϋν ΊΚί δν ί>4'^ϊ''»^ ^ 

βϋολ^ ί^οΜΜ"^^ μχΜον Λ ο ΘάνΛΤΟδ. προ:*ΤΕΤΑκη2. 

βοΗ^τϋ* Λίτϊβιτροίν ^^ €7Γ^ρα, Άλλω$* ^οί^κβκβΜϊμ 
/ΐ^ο? τώ φίσματί, 'τντΒί» 'τς^ Ιμαυτιω τ^ κ^χρί^^ίί^ίβ 
τζ^ φ^^μ/Λχα^ ϊΓ^μίυ τ^ ^λϊ τϊί ίλ/^ίχΐς, τ;^ ί^• δβι• 

ΝΟΤΑΤΛ,. ίί^16ί/ θλβ3•ρί«, ^ΛρΛ ΤΟ "Τί^^Ο^^οΟυί^. ΜΒ- 

ΑΑΓΧΑΓΓΑ. τν ^^Αϋντζ/ιχιι/ χ^ ίμΛ . τφ φάυψΛτι ^ 
ΐπΙ^ίΛζ, χ^ ΤΛ κβντ^α τί ΝίσοΌτ; αυαυ^ αυτον. Δηλ» 

Λ, 077 φοηΛ τα. Χ,δνΤΙ^Λ Τν ΝέοΟΓΒ λέχ64, ΤΟ Οΐ^ 

βίίτν το συμμ^μιγιυ^ο^ τίί ρ^ολϊί τίϊί &/^• δοαο- 
ΜΤΘΑ. 071 Ύΰίζ ίόλίοΐζ τν Ν^<λΓ» λί^ι^ ίτίοη^ΰΰ:* 
•πτολμηχ^ν. Άμ«$• -πχ. ΛλίΑ φ<Λ^μχ.χ^ τα «η^^^κε- 
μτ/ΐυ^α: χ^ ^>^ '^τ^ ήυ* ο/κίχΛκτε^ ζώτιη ανμμίζρΰ\ 
Ί& ο^Λτί, άί 07γ/(7» άτε*• επιΖΒ^ΑΝΤΑ, ειιτνχν%^'^ 

854. ίΙΝ Αδ' Α ΤΑΑΜΛΝ• «V ^ώο /β^βίο/ Α^^* 

οζ άρ^^ <*ύτΐί 8 σια/6Ϊ<Λν, οΛ -κ^ΊΌίστίάΛζ ^ π^$ 

Ι^-λλ^τΙείν οώτΐί τ Ήζ^υολΙοί, λίΑν οΛ/ρβ^ι 3^ ^***'• 

βΤ^Οίω ϋυμζίψτχΑΊ τϋίζ οίκοι^, ί ΔϋϊάνειρΑ *ηχ 3ΐ5ϋ(5^ 
]Εΐεν οζ ^Ρ%*ί^ οώτ>ι « σεα/βϊΛν, οίίτο)^ ο^ο|ί^8^^η Δ^λ- 
λ^ίξβ^ν τον ΉρίΟλβΛ. ΑΟΚΝΟΝ Λ, τίοϋ αξ2οϋτ ?3Εί 
ά^4«Μ.)?^ν• >) •'τ^Όλϋοκ,νον, ο *(βί 'ΤΓολυιροζον• κ^^ '^^τ^-^ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΪ, 475 

σίν Λ δ' 0&• ΝΕΟΚ ΑΠΧΟΝΤίΙΝ, ν50ί9Ι Όροσζ»(ί»\ί^ταΰ1 . 

οτ ΤΙ προ^ΕΒΑΑΕΝ. ου σιοΛΓϊοβν "^^ τν Νδοσν. αα- 
ρι ηί άληδϊ. Η ^λ^ο^άν», ά^ τι^λαγμεΛω ? ΝβατΒ 

<Ρα?νίά; €^ΥΤΌ$• θΑΕΘΡΙΑΐ:6 βΤΝΑΑΑΑΓΑΙί. >ί ολδθ-ρίΛΚ 

3^ €Ίηίο7^ζ&η ^ιλίΛΐί. '^Η ^ττά άντι δ^ ίίίοί; ^Λνοίτα; ο 
Νίοτοί άντίλλαξ^τ αύτϊί Το οΐ^αο^ Η δτι ο ;^^ ΝέχΓ0? 
δίΤΓεν αίτ^ -τίο^» ^ ΰ^ΜΛ^ΐί ερ>«97ίρίον 1?) 6 φΛ|ί• 
/ιου6ον* )4^ν6 Λ '^\Β^ζ^$ ^Ηραχλέίί. η που οαοα 
5ΤΕΝΕΙ. οντοί (Γ>ί ί οΘά/λ ΐϋί'πχςτέ^βι •<3^ ^^4^^^χ^ 
ττϋΜΛν ί>ίχρυύον αφς^ν, ^Εμφοητχχα Λ ^ αχναν, Λλ 

δ' "ΤίΚτΟοζ. ΧΛίΙΡΑΝ Οαν ΑΧΝΑΝ, ΤΡΥ ΥδΛ^ν ά<Ρζ^• 
ΑΔΙΝΛΝ, άθ'ς^ύίν• )? 'ΤΓΟλνθ'ρΐΐνΤΓΤΟν. ΔΑΚΡΤίΙΝ ΑΧΝΑΝ. 

'ΰΰ^φρ^^ίϊκΖζ -ηχ. {^7^υΛ. α δ ερχόμενα μοιρα. ιί 
"Ζ^οσίό-χχιϋμ^-Α χ^ίΧομοι^ΐΛ ^ ΉρΛχΛόίί βμφοίί)ΐϋ /αί)«- 

^ αυτίίυ ^ λ^^•^ άναιρ>ίσ^• 

865. ΕΡΡίΤΓΕ ΠΛΓΑ ΔΛΚΡΥίΙΝ. ά^Κ • Τοϊ, -ΤΤαρζ^Πν 

ο Κ5ίκ<;ν, >^ τιαϊ^^ Ο^^^ν^"^ >ι ^^ τον Ή^^χλίΑ 
συμφοζβκ,. απεμολε πΑβο2. άντι τ^, '^!7π^μ^ολο^* οίον 

(^έ^ΕΤΠΤΛ ^ΤΓΰ 7^ -ΤΓϋλδ^Λν >«νΌί70. Λ ΠΟΠΟΙ. 9^, 

^εί>• 5^κον, ^)ΐσι, >^ο;)ν6 'τώ ΉρΛκ,λεϊ, οίον ©«Λτπττιβ 
^ττοΧβμΑοΐζ άνοίκ.779ϋν σίωτΓϊΟίκτ^ι. Το ^^ οτπΛ άντί 476 ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

^%Γ ^ρ^ραίν σια/^ϋ ιι$ ΉμχλΖ, ύητο ^ ^ ΰί«τ 

ΑΟΓΧΑ 4^^ Δθκι:ι• '2£^φρ«9Ρω^ 19 λοτ^^ προιαχοτ 

<Γέ, 2^ 9ρ££λ3ψ>Μ. Το <ΓΙ ΑΟΓΧΑ /^^^ £ ΑΙΧΗΛ^ 

ίαυίτι^, θ9 η ίτιίβησ^ τίω Οΐχ^λΙοΛ ο 'ΈΙς€μ^, «& 
οΐΓχ3Μ τ^ 'ΐαλ!α/ν 1^ ^ ^μίηΐυι/ ίι σνμφος^ τ^ι^^ 
Το <Γ)^ όφ^έ^ Α Ί^ ΑΟΓΧΑ σα^ΐ'τΐ/ον* ^' τζ^ ^^7%^ 
ΑΡΟΜΑΧΟΤ Δοηο^• ^ αρΟΜΑχοτ '^ τν Ή(»αΐιλ0^$ 
λιτχΐΐθν» οίον, τν #ΐ9ε^ τπινταν μχυ^μ^* '6 κτμφλν 

Λ βΤαΛ^60» 'Λ^ ΤΑΝΔΒ. ΘΟΑΝ• ίγΤΙ Τν, ^Οβί* «^ 

^^> τιητ ΊΟΕ^^ γυμ/ρώΒ&ίσζνκ απ αιπειχαι. ^ ^ 

Ο^ (λ{4Ι Χ^^ΚΙ^^ ΑΙΧΜΑ,• νθ/Κ6) '^λίμΧί* Α δ' ΑΜΦΓ- 

ΠΡΑκτίΐρ• ^ος^^τυοί* 

876• ΠΟΤΕΡΟΝ £Γα ΜΑΤΑΙ02• Ο Χοζ^ ΠΤίί "^Φ 

^)( ^Ηίπν, « ^ο5)^/^^ια μ&ζο^ο$ βοη^. και τι χαι>ί- ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΪΑΧ1ΝΙΑΣ• 477 

ΖΒΙ. €θοά 71 ϋάτηζ^ ί^ί ο ο7χ^• ΚΧΗη δε• "^ίλκίπ 

885• τα ]ΐθΜηΐΜ(». 2$ ^ι^^^/ λίγα Λ τογ 

ου "ΤΌίί ττοσί β£ι/θϋ(Μ.* ίό ^^ οΖμΛ θρς α^ηνίν ύ$ 
8θ9# οτ Δ» ηοθ* α% •Α]τοηΑ• χ5^τ ίρβ-πνσιν* 

Β94. 2^χ£ΤΑΐατΑΦΑ• ^Λ^Ι^ /60$ ^ άναφβσ»* 'ΛΤ^ 
ίίη^ «^ «ν 71^ ΰώτ 1$ άιιβοα$ ^τΛια^ ^ 'Ος^^ζβΝ 
89^« ι«ι, ΜΟΗΧι• 7ΐη θ^αΤΔτ σίΜ/έτηηνι ά)^ τν» 

89β» ΑΠΏΝ ΔΙΗΠΕΤίΠΒ• βί^ ία</7ην Οι^ανΐ ^^^ 

497• ΤΙ2 βτΜ02• Ήη ^μ2 /^9Λ|^^ ΙώΆτίΐ άνεΙ« 
λβ» ^ 1» 11^ ^^νμΑ$9 φ^^$ ανβίλβ 4^ Δηίανκρα^^ 

1β& ΑΙΧΜΑ ΒΒΛ£03^ ΚΑΚΟΤ• 'Ο&ίφρβΚη^ ^ )8έλ0^« 

Βέλ6$ 4 €Ϊ^«ιν '^ τ^^ν ^έλϋ£$ ά)£λ&» Μ»])ίν }; Διιϊχ* 
>^<70 ιφ *ΗρουίΛ£4• 

901• ηκηΐ ΘΑΝΑΤα, ΘΑΝΑΤΟΚ• τον ί^ιυτ>9$ /φ^^ 

904# £η£ΐΔ£2• Ί^Μϋυι ¥ 0^64101$ ΤΌλμχνι Ιχαρ- 478 ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣι 

καί Λ δ ΜΑΤΑΙΑ '^(ρ ίτηφ^οσνί^ άντ* τ5, ω μέλΐΛ* 
^ '^Ομ^IΛςβ$ ^ δ' /^Λ^ιον ^λπον )ί3ίλ&ί• ('Ιλ• -]!, 795.) 

• 906. τι:δ ΗΝ π£ΐ:6 1 άιτί δ^ Τίνα 5*^/^^ έτ;^ τοτί; 

90;^; χ£ΐ?οποΐ£ΐτΑΐ• 'ί'αλίι» τΐί ;^ρ« έουητ!^ ί^ 

903• ΤΙ ΦίΐΝ£ΐ:&; άντί τ2, άτπςα λη/βΐί. 

9Π• Α ΝΕΟΡΤ02• )τ νβύ»9» οτΓ«Α^ύ^ ορμιισαΜ 'ΐο- 

9ΐ6• αχτΕ ΜΑΡίΎΡΕίι^ ΒΜοι. ίτα^ ίκ(£Ζί ίϊι^^ 

919. ΚΟΙΑΑ ΔΕΜΝΙΑ. ^ίψεΤϋα ΚΟΙΝΑ• 3» 1» "Πί 

Τλλον ςρωαιώ^ 

922. ορΓΑΝηΝ. ν τ^ ί^ρ^ικίν* ^ τδν Β^γχλΜίί 
οΤ$ τ ττίτΓλον έχρισα. • "ΑΜύ^$• ίτπίετό τινοί 6ρ)«λ«α/, 
2ν ώί^δ /ΐ€7αρ(€ΐρ<ζδβ3ζ, σΐίυΰΫΤϋί όύτΛ τδ *ΗρΛχλι«/^> 
0^ «ν»!, ί ττνοί τΰίίίτ^, 59 άί^ρό^ί Λ^ λοιτιβν οϋ^'ΐ^λ^" 

ακ<ί/Λσ9δνια τζ^τττλΰν *0^ σνμφοζβίΛζι ααΑΗ, δβ κ αα- 909. ΣΛΦΗΝΗ, αλ>;θί. ρ^^• ΕΡ^^ΜΗ, χη/ϊΛ. 

9X2. ΕΡ1ΝΝΤΝ, φ:^'^ράν, ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 479 

£ί28• ΚΑΙ τα:$ απαιδα:^ ί^^ μΜ)άηι ίμίλλΒ τιάχ-^ 

931• £ΠΕΧΚΙΑ:ζΜ£ΧΗ9 ^^^ΜαΰI^λνμ^υ^η• ΦΡΟΤ- 
ΡΟΤΚ» έ^ϋλ^'Τ^Ον. Δ£ΜΝΙθΠ ΤΟΐ:$ ΗΡΑΚΑΕΙΟΙ^ ίνθο, 

934. επενθοροώ' Ακα• οναλλΡΑ^ιι όίνά» 64^ τ{μ) 

939. ΕΤΝΗΤΡΙΑΝ» €νΜ&ζ(0|^ΖΜ/^ ΤϋύψΛμ^. 

942. ΙΙΡΟ'ΤΚΕΙΤΟ ΜΑ^^ΤΟΝ. /Οζ^ί '2ζ§ 93ί9δ* >^ 

έ':Τές5^ν2ηο α\ γ^Ίϋί^^ζ. £Κ δ' £ααπι2£Ν• €}υμΗ(ΰσνί^ 

94Ζ»• ΤΑ, ΠΑΙΔΙ. 'Τ^ '^ΥΜδ^^ 'Κ^ 7Π»^ Ίτί^ ΤΜΟ^ΐίτ» 

94β. κα/ν α,, 3^ οί' α* ώ ασω ίί^ηςί^μ^ ^αζ^ 
ΤΌν 'Ύμου, 647% 7ΐαλ<ν /©ϋ^ '^ Δ>ιϋιν6<^ν, ίφ^ΛσυΦ 
ί(χΔ)(ί άνΗλαίσα. παετραν τφ* ήπαρ. ,^-τΓβίΛί 'Ζ^ δ 

949• ΕΓΝΛ ΓΑΡ ΤΑΑΑ^ ί/Υ» ^ Χδ^Τ» *7Τ»Γθν 7?0• 

^Τον τϊτο €7Γοιτ/\σ&/ ί ^7>ίρ οίοζ^' «""-ί^βίΛν, ίί^ ορ><σ5δΓσΛ 

954. ΑΜΦΙ ΝΙΝ* ^Οίϋ ΛΙ/ΠίΥ, Τ)|ν /.ΙΙΤΠρΛ• ΠΑΕΤ- 
ΡΟΘΕΝ ΠΑΕΤΡΑΝ. Ο/ΚΊΐίνοί^ βΟΜΤΓΡν *^ ^ζλ^ρ*ν> ί 4Βσ ΕΙΣ ΤΑΓ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

9β0• ΕΙ ΤΙ]| ΔΤΟ ΚΑΙ ΠΛΕΙΌΤ:!^ Τ «Υ^ρΟΤΤΠΤβΤ 
964. ΠΟΤΕΡ* ΑΝ ΠΡΟΤΕΡΑ• <7ΤΡΓ(1> ^ΙΚΠ, 9^99, 7& 

3(5;^. τον 'Ηζ^αιλέι, ί -ηί 355;^ τία/ Διίέχΐί^ζ^ιιτ; •Λ 

'ί?/ν, Ισ^μ^/ιΆη οντο&. τάδε μεν εχομεκ. τα /δ <}? 
τΐα; Δ)Η!χιΐ€<ρβκ# οΕ^ϋΐτίΓι; 0Λ|^6αητ ^^ 9>^ρ6ΐΓτ οτ 'ΐ^ ο&αι* 

ΕΧΕΙΝ Τ£ ΚΑΙ ΜΕΑΛΕΙΝ. ΧΟΐνα <ίέ 'ΐέ^ «7% ίμΡ^(^ 

970. ΑΝΕΜΟΒΧ3ΓΑ ΑΤΡΑ• ^Ε^ίψόυννίζ Λν^μο^. Επστ- 
Κ):ΐ, οίρίο^. κτΓΐητπ?, 5(5ί'»»'^ί* « ^^ νΕτ^* ^% ^^ 
^(ρίΚδί, "τ^ηυσ^βν ΰυ^μος σύριος *^ τ^ οϊχΛΛζ» Μ ί^ 

^1 Ό^χρίί/^ ':ί7πί)αίνω, %<ί<ηχφΒρτ/\ τον ΉραχλΛ 

ΰνΤν -ιαί σνμφος^$. ΑΠοικι:ξΕΐΕΝ, '^:7η^^σ{«^ ^ 

ΙΒντ&ν Τ^ τότΓΟν. ΔΤ2ΑΠΑΑΑΑΚΤΟΤ35, ΛσίΛΤϋδ^. Χβ- 
ΡΒΙΚ ΠΡΟ ΔΟΜΟΝ ΑΕΓΟΥ^ίΙ. λέίβΟΤ 71 ΙΟίμμίγ^^ ΙΡ^ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΓ• 4^1 

ρβα προ'τκΑΑΐοκ. άί^ δ^ /ζ^ζ^/κλαΐΜΐ^* ο Χοζ}^ 
5ρ))ν2ν70)ν ίχακολου%ύττ(»ί <Μ^. Κενον γαρ £80ΜΙ- 

αΜ8 "Τίλίβ^^ σκυί^Μ. ΠΑ, δ' ατ φορεί νιν. •37Βυ 

ΧΜίύΐίδρΐκ/9 όίψφον ^/ρβ4 τΖα; ^8(χαιγ. ανατδο:(• (μ^Λ 
φαΛω ^Ζ3ζβί(0^ ^υυυίφρος* τι χρη θανόντα νιν• 

'Π, φίκη» <(^ Χ/ίΓνΟ) 'Ζξ^ 00^, ^ Ή όίν 7τ; ^<χ^^> 

988. π< Μοι ΕΓΛ 2οτ• ό '^ΤΜο^ ^>1ίΰί<νηησ:»6 ις5 
7ηΐ'7£Α> «^ρχγέΐ• μη:;&ομαι. Ίνχ^ησΌμ^, Ρ*;^)^/<5ΐ> 

991 • 2ΙΓΑ ΤΕΚΝΟΝ. >4ρ«ν 71^ άκολΛ;^»* 'ββ Ή- 

^ρ>^ οΐϋΤφν* τντο )^ αίτιον ο<^ηι^. τοΤ; χ5ν^ν»σΐ)Γ. 
ΑΜθΦΡθΝο:2. ΟΛ 'ΐ^ άΛ/ναν τ/θξ\ωμ^. προπετιο• 
^ς τον ^ν4•7ον θ5^ν6νίίικ^,' ί "τΡ^φίρ^^ ά$ ^Αυυ )ί?ν 

βθβ• ΦΟΙΤΑΔΑ• τ2μ/ μΜ\0^ ΑΑα' ΕΠΙ ΜΟΙ ΜΕ-> ρ8ι. ΕΕ0ΜΙΛ05, Ατ^^,ζ* 482 ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑί• 

1001• α 2ΒΤ ηοι γλ2 ηκα• Ήρουϋοΐ^ τομγτ» 

ιοοδ. ΑΡ* ΒΕΗ,ΔΗΟ• /σζ?ί τϋν '^ΤΜον λί/β( ί >ι- 
* ρα^ν* ά^> ^ηοιν> όσον )ίν χέρ<1^^ ο σιβ^τταν βγινι^^ 91 

100θ• ΟΤ ΓΑΡ ΕΧίΙ• οίί/^ίΐΰΗ Γ)^# χ5φιΐ|£Εν '^ 
1010. Ω ΚΗΝΑΙΑ ΚΡΗΠΙ^ 2$ €^^0^* «Ο^ΙφρΑ^* 

όία^> 9>κπ> ;^ρ<ν ^ί»:^ τ ^/«αααιν Ιϊβττς^^»• οίΑΐτ ΑΚβ 
οίΑΝ βτΜΑταΝ. οΤαν μοι, ^9)019 *ο^»οσηε>(4« 0^&κι, 

ΧύΜ Λ ^ ίΙΦΒΑΟΝ. 

1018• Τ» ΓΑΡ Α0ΙΔ02• Άί, φηΑ^^ ίχωΑ^ τι Μ• 

^ρΛ'ττωσ^ $ ιΐϋί%$ μου, ύ μλ\ ο Ίλυς βίλοηο^ #ατ^' 
ΑΝ ηαρρίΐΘΒΝ• τϋίςΛ αν» ^ ύ μαχ/^^ μβτκττν^ 
ψττΌ τις τον 9<ί£^''ΐ^0^ι^^η^ ^Ααα//Ελ«]ν» μ(&?Π|μ%{α« 
/ΐ^^νν (;μ2ν• 

1022• ΔΤ36Μ0Ρ01Ι• ?{Λ^^ Τ^ΤΑΤΟΝ• ΚΤΧΑΙ.Ο• ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 4^3 

ί ΊΌ Τ^ίΆΑ^^σϋϋ^ >ί 70 ^ϋ^πθ-ΛνΙΓν. ΠΑ, ΜΟΤ ΦΑΪΕΙ5. 

^ Οΐύμχνη• Ή ΠΑ, ΨΑΤΕΐ:δ αντί τν, τταυδ \}Λ)λ^^5ν 3^ 
μετΌίφί^ τϊΛ χαΜ]£!σι τό σΐύμα. μου. ποι καινει!5. 
^77%! 'Ζ^ιιοοίτά^^ί τα? ^Τρα4> αντετροφα:^. ο ή Αν ίισϋ- 
;^σ>ι •χν χ^ϋ^^υ ιντν, τιαλιν 7(λ)ΐίίσχζ άν/τ^ί-νία^• οΐόν,'ο 
•π αν ^2^ οΛ/ν2ν 'ΰτχύσ}/, τντ^ ^γιγίϊξ^ς. τοττο τοι• 

1027. ηδ' ατ ΕΡΓίΕΐ. ί νοοΌ^, ^>κη, τταλίν β-^κβί- 
ται. πόθΐκ ΈΧΤ . Η /©£9ί τοϋί φίς^Ίυ(.ζ ^>ισιν, ^λ\βΙ 
Χ5ί9ελίί /ζ?£^ί ;πιντα^ τν^ έίίρτ^ττί^δνταδ Ός5^Ζα; ί^* 
οοΛν 'ΤΤίί, ^>ί<πν α^, 69Ϊ, Ο) τηυτΛ)}/ ΕΜ>ινών (χΛχω-. 
Ίϊΐ'ΤΟί, τνηίτν βι;:^ρ<9ϋ'ΤΛ'70ΐ, ο(;5 6>0ΰ -τπί /υ^ )(ρ 5*• 
Λδ^'ίίαν, -τπί Λ ά 7« ζσΐύζοϋ, 3^ τταντα τοτίΌν Κ9^5^ί'ρ«ν, 
'νΐ^&'ίρ οτΰΤΤίρΓίΐς ο/ΧΜΟΝ Ιγ^ς ^Αναΐν 6>ίνο^ν. ΤΖα/ 
Λ ΟΛ το^Τ8 βι^(7ΐν ίΤ^εν, άντϊ •? <:ά ΊΌτκω^ ύ)$ (*0(Γ. )© . 
267•) ^')^% ^ οί ?λ9δν Ά3«ν)ΐ• άνπ τώ, β|^^)&ν. 

ΛΑΕΚΟΜΑΝ. Ο^μνοΐί, Χ^ ^/)Οζ θ^ΑνΑΐν β^^ορίν. ΕΠΙ 

τΛ,Δδ ΚοίδοτΝΤί. ΛιΧ773(5^ άνπ τί, Ιμοί" χ3^ να2/, 
^))θΐν^ <&έ^)ί οΑ^ιαδ^ Ιττί Ιμ^ί νοσϊντί. οϊ πτρ , οτκ 
ΕΓΧθ:Ε. ΧνηΟχ -2γ>οσ«.><χ>α)ν• ο'Ιον, ^» -τηίρ, οδ ^ίρο^ σω- 
τίριον 'ΒΤ2;9σΛ>α7<3ΰν, ατϊοΜα^ με^τν ^ίν. οτδ' απα- 
ΡΑΗΑΙ. (^έΛ)^ (:>^:6«ναϊν, 9>ι<π, βαλετΛΐ έλθ-^ϊν τί^ν κ£- 
φζΟ^^ι μΜ '^χτητημΜ^ τ^^ ίλβυ%βο9^^ με του μα^^^ 
βίου. )|027• ΠΟΘΕΝ ΕΣΤΕ. τ>ο/, %5 Ιγ^Ι 4θ4 ίΐΧ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

1035• α ΠΑΙ ΤΟΤΔ* ΑΝΔΡ02. 2ί ^ '^ΨΐΰΙΙ Ά 

λρν •ιν'χϋ ^)κπν. το'τρΓΟΝ τοΔΕ. 6 /3οη95!οα|, >ί ]8ι- 
ςΒ^|ο(< τΰν Ήζ^ιχλέ*, /ι^(^ον Ίβίν >} ΐ{3ϋχ ΙμΛ. ανήκει 

ΛνΛ^. το'τρΓΟΝ Λ, Ήίν γάτυν ^ΐίοίν. :Κ)ΐ ΤΕ ΓΑΡ 
ΟΜΜΑ• συ γ> ηοζ 64, )^ οζυΊ%ζβ)β σοι ό ομ/χα. /σ£^ Ο 
σιοζβίν τον τιαίϊζ^ί, /χΛΜον ?? Λ ί^α. 

1038. >1ΆΥΑ ΜΕΝ ΕΓίΙΓΕ. 64 ^ Χ5^'ηΧ^ν Ο^ £- 

•τϊυνον ίοισχν τ^ οΛ/ν5ν, οίίτ* 5^ <ϊομΛΊΌζ^ οίΡιι «ξβ^ί» 
/Ζ3£^στχ.'7ίίβ4ν ίΙί(ΐμαυ[ ΟΓΧ οΤί^Λ. >^• τοιβαίτα ^ λΑ- 
^ιίματα ^{^^ν ο Ζ^χ;^• οττ ενδοθεν οττβ θτραζε. 
τ^ν άΓ^νϋν τν )8/« ΰώτιτϋ, ^)υίν, ου <{\;νβιμύί( λδί^Γ;»»»^ 

1041. ίΐ ΠΑΙ ΠΑΙ. αισ^νετΊΐι ^ ίόο ηαιίίζ φα!*^ 
ο *ΗροίχΛ)ί$. θΡίΐ^κει^ ^^^ύουρεί^ι. δειααια» Α;• Τ^ΰΊτοιοζ. ΑποτΐΒΑτο:δ> ί'τίζ^αυιΤ^ςος. ια πααααχ. 
^ίταν^ιΧΜ^υΐΛ τίιν Ά3?ινβϊν 64^ βοϊ}%ι<ινφ ία πΑΐ. χ^" 
(τυ, 6» ττοζί, τϋν ^σαντα οο^τδίρΛς, ίττηωΜΟ^ μχχ ξί^ 

Ω, μ' ΕΧΟΛΛ2ΙΕΝ. γξ^φβΊΌϋ ΕΧΟΛΗΙξΕΝ, ΟΙΟν, χθλ? 

1031. ΟΝΗΣΙΜΟΝ, «ί^ίλ/- 1039. ΑΑΘΙΠΟΝΟΝ Δ' 0- 

μ,ΟΥ, ΟΌο^ιριον, ΔΤΝΑΝ. τ^ι^ ο$ύιτην τβ βίβ Λ• 

1034. ΣΤΧΓΕΡΟΤ, /χοχίτ;- τβ, ^Τ/(Γΐν, οί ί^ναρχ^ λαθίνοι^^ 

1037• ΕΛ1ΠΛΕΛΝ, ο^^ί^£- α-ττο ηνο^ τίίχ ζίνϋον. ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 4^5 

^γ^^ι^ τον ;^τ»νοΐ. αν λδ* επιδοιμι. )}ν Ίίί^ιμί ιφ 
ύΰΐ/ιφ ^οσιφΛΊχ ^ί^'τΤβίτΒααν. α διο:5 ατθαιμλν• Ζ δ^ 

1066. ο :5ττΓΝθ2. <ϊυγιθ7παοζ^ 0^ ια^ τ Λθ•λα^ν 
#ί3ζ59α^^. ΑΜΦΙΒΑΡ2ΤΡΟΝ• Τ* ;:^5νΑ λ/γδί• προ:δ-• 

ΜΑΧΘ£Ν> '3Τ^ί^θΜ)ί^ν• ΑΡΤΗΡΙΑΣ, ΤΛί ψλ^Ος* ΡΟ- 
Φ5Ι> Ο^τ/ν^. ΧΑίΙΡΟΝ ΑΙΜΑ• γ/ον, 3? νεχ^ν. ΑΦΡΑ- 

2ΤΛ^• ά'ΤΤς^σΛχΛίΤω, άν2ννο)ΓΓ6ί, 5 άλόα»• )ί Ό^ ?^ 

1075. ΛΟΓΧΗ πεδια:8• ί βν 'ττεζομχχ,γαι^ %λΜ >^ 
δϊ'Τβίν, 071 οντί /δ^^^'ί1ο^(Vοί^ Οίον /Οϊ£^^ Λαο/ΟέΛν^, 

%€σΛδ^ "Τίζβζ Κε^ύζ^ζ. ΘΗΡΕΙΟ^ ΒίΑ. λ/ονΤΟ^, ίί^Λ^ι 

1079. οτκ ΑΝΔΡο:^ φ«ιν. λβί'ττ^, ζγυσΛ. ο, παι, 
ύ» *ΤΜ<, <ί^ον •π!Γ^ έρ^ίί, αττ άλιι^ί <!ξ *Η|><χκλ/οι/^ 
β^εΐί δ >^νοί, ^ ^)ΐ ^ϋ '7Τ£5χ/>/ν>ίί τίιν Δ»ϊχν6(^ν• 
^λλχο ταΤί σοϋί ^ρσΐ τϋς ,οιχλο^ αύτ^ ^α>€, 30^ 'τγα• 

Ε, ΙΔΩ, 5ΑΦΑ^ 4νΑ μο^^ύί, τητίζ^γ '\1;ο^φ ί/Α» ^ίοανττυς Ι05Ι. Α]ΝΕΠΙ§ΘΟΝΟΝ, α- ιο82. ΠΡΕΣΒΕΥΣ^Χ, ^ί- 

Π3 486 ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΪΑΣ. 

1088. α:ίΤΕ ΠΑΡβΒΝ02• 'Ό/£^ις?$• ('ΐλ• τ/. 7•) 

))ΐ/η χουρ» 

1091• ΑΛλ' ΛΙΠΈΝΑΚΤΟΧ ΑΙ£Ν £2Π0ΜΗΝ ΚΑ- 
ΚΟΙΣ, ίτ^αυ 'χΐ^/^ες^ν τιαν ^ϋ^κ^ν. ντν δ* εχ; τοι- 
οττοτ. οζ Ιο^ζ^ γίγγΛ ά^ν^ί* ί ^ϋ;ι» τοιρυτα; 

1096. ΐΔοτ θεα:5θε. ο λέ^^ί '^Ο^^ ^^^^ -σϊρίβ^»- 
^• ΑΙ ΑΙ. ο£\^ν(ίί^^οζ άναβοοί. βθααψεκ ατη^ η• 
λίν οζβττυραχτΒ /;6β ο τϊί νοσ« α2^υ^^μόζ. ΑΓϊΜΚΑ:δΤ0Ν. 
οΛν)ΐί ά'ττειρΛΤϋν, ανετον 0(ί^ν3ν• άντχ τάί, ΟΓΧ ο^Λί^ 

^ί. ΕΓΚΑΤΑ5ΚΗΨΟΝ ΒΕΛ02. ΤΟ^ώσΤΧ» 1{3^Ύ ίμΜ ΤϋΙ 

Χ£ρΰωνο)ί» ΔΑίΝΤΤΑΐ. €οΟι^ μ£^ η νάτϋί Λίλον^• ό Λ 
α ΠΑΤΕΡ κΕΡΑΤΝοτ, άνΤί 2^ 6) χβρβαηιέ, €ΐ5δ Α^ λ^&ΟΙί. 

1.1 05. Λ ΝΛΤΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΝΑ. ά<5θρ2ν 6<^ ίΥ '^Ι^^^ΰ* 

ΤΜΕΐΧ ΕΚΕΙΝΟΙ ΔΗ• αρο6 υμΖ$ ί<ΐΐ, οί τον Ν^μ^βοόν 
^ιρ^οσ^^^υ^^ι λ/ονια, ιον τ^ν Νβ^αν λυμΛίνό/υ^οι -, 
ΑΠΑΑΤΟΝ, ίττζβσντυν. κα/προ:5ηγο?ον, χ^ ί^Λψ^ 
τον, ίίίίτ/ίήττΌν* » φαϋϋ}^ ^ μ^μ^ωι/υ^ον, ο ΟΤλ άγ ιΐζ 
^Ζ$σψ)νγ^(Λ,νΐΌ. διφτη τ αμικτον• τον τ^ Κε#δΜ>- 

ΤΒΡατΗΝ Λ, μχ^^^, ωμ^ν, ου (τ^^υα* 5^ το» 
Ν/ίλτον, ^ τυν Πίίρί^ν 3Λ/ΐΑον. τπριροχοχ βιαν, 

1089. ΒΕΒΡΤΧΑ, άν&ζοω. 1 105. ΗΝΘΗΚΕΝ, ί^ιψΜΤΰΤ. 

1101. Δ1ΛΒ0Ρ0Σ, η χατε- Ε^ίΙΡΜΗΚΕΝ^ άνεχάχλαβ^εν, Ε IX ΤΑΣ ΤΡΑ^ΙΝΙΑΣ. 4^7 

'ν^βρςί^ονται <τ;^ τία/ ^ημιν• τρικρανον :(κτλλκα• 
τον Κίρββζ^ν• Ήζαο^$ (θβογ. 312.) '7η^ηίκα^το^7(^^ο^ 
ωηο^ φηση 8?)• οντοί Λ, -τςίχ^^νοη τον τε χρτ- 
»χιΐί ΔΡΑΚΟΝΤΑ• ^οκπ Ί^ν Άτλί^ντ» Ί$ 'ΗραχΛ^ 
Χ£χο/^&α€ΐ«( τη» /α)7^9 οτι ^ α^^ 2^<Ι^β^^ο^ τυν 
»^ναν έ&ιςααΐν• επ Ε^χΑτοα τοποα• 'Μ^ ιιΐ^ Λι• 

1119» ΑΝΑΡΘΡΟΙ.• ΟΓλ Γ)^ Τ», ορ^ραΐ ο^μ€λ2ν» 
^ 70 σΐ0Ϊ<ρ^ α^υ7ΖX,• ΚΑΤΕΡΡΑΚΟΜΕΝΟ^• 70(^ (πί^ 

ΤΤΦΑΐα ΤΠ ΑΤΗ2• 'Κ^ΰη ν^(/ ίψΟΜί^ X3^^ οΟ^Τ»^ 
λί^«, )}ν Ο06 *έ§Ζν ('ΛΤν. 

1123• ΤΟδ' ν^Ε. οΐ 9Τ9θΥ7%$φ ΚΑ,'ν ΜΗΔΕΝ £Ρ* 

1129• ΕΙ :&ΦΑΑΗ::ζΕΤΑΐ• ύ ^^τττπυξβτ» -η^τν» 
1131. ::&ΐΓΗΝ ΠΑΡΑΧΧΟΝ. ίττι 71»/, σΐίΛΤΓήσου^ ^ 

ίκη/^^Μΰζ. ΟΤ ΓΑΡ ΑΝ ΓΝΟΙΗΧ. ΤνΤΙίΐν, 0Α» ρΐ τω 

^νμου Λαυαγ /σς^Τίζ^, « <$να/ίσ>ί γνω^ 'νΐ^ζ^ ττϊί ορ- 
γΐ^ (7}ςο7^^^ο^9 '^ ά^ιχ^^ β&υ'τ^ ίηλΖν βα\ϋ, %Χ€^ 
συι Ιβϊ μβ}!^*^ ^^Ι^> ®«Λ ^τι μίιΐϋυ ί\γ^$ ηΛυυ '^ 
νην, ν^μ^σ^ν τ 6^^ν άΧΐκ^Ηοαααν• Η μΛΐΙυυ ίλγίΐζΐ 
άιτ£λεΙν β&ρτην βα'λίι^^οζ• 

1137» ^^ ^Τ ΠΟΙΚΙΑΑΕΟ• (ΤΌ^ίζ»! 3(94 3(5&Μύ9π^βί^ 
1140. ίΐ ΠΑΓΚΑΚΙΧΤΕ. οώτΤ! τν /Χ4σΰ^ '^7«^^^ 

δτι χ^ μν)9/χΛΐν τίίί /Αΐττ?οί έττοίίσα^• 2(94 *ί '^'^ μβνον, 

ϋ4 • 488 ΕΙΧ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

1142• ΕΧΚΙ ΓΑΡ ΟΪΤΟΧ. 10 ^ Κ5ίΤ βώτκν, 

1140. ΜΗ ΦΑΝΗ,Χ ΚΑΚθ:£• €;υ7ν^^ ρΐ ^' ^ν υΤΓ^ 

1147. ΠΡ05 τοτ; τερα:^ τοι. -σς^ί 'πνοί; α-^ςο» 
0^ 3^^ ίίχτψί^μ&ι βαστρ ΙμΛΥηυσχΑ* 7νί*η9ΐν, ά'τπςοτ 

1148. ΟΤΔΕΝΟΧ προ:ί Εκτοποτ. άντι IV, '0Ζ3'' 
1130. :$ΤΡΑΦ£ΙΗ βΤΜο:^• λ>ί|βΐ6ΐ' ί οργίι. 

1151. ΔΕίνΟΤ. ΑΟΓΟΤ. 9*«^/Λ9ΐίϋ• ΙτΓίφί^ >^, « 

1152. ΑΠΑΝ το ΧΡΗΜΑ. ζΐΟνοα^ ^>Κη, ;2;^;»19^ 'Λ 

1159. ιοτ. ιοτ. ίνόίμιμηνηζ^ιυ^ος ιί!^ :ώπ) Δα- 

Λρτι βγνων, απ βί^ ^ιατον «λ%ν συμφος}$• το παν 
::δΠΕΡΜΑ :εΛΝ οΜΑΐΜΟΝίΐΝ. άνττ τϊ, τιαι^ τώί σουί 

οΛλψϋζ. ΜΑΤΗΝ ΑΚΟΙΤΙΝ. τί'ΤΟ Ρ>ΚΠν, ά^ άνΛ^ίΛ 5^ 
Δί^ί :^χαν• βχ ΤΕΑΕΤΓΑΙΑΝ ΕΜΟΤ• «ΤΑ τλ» όΕ* '^ 1Γ5Ι. ΔΕΙΝΟΥ, θαϋ/χ,ΛΓβ. Χ154• ΣΤΕΡΓΗΜΑ, ^^λί» 

11^2. ΜΝΩΜΕΝΗ^ ^τ^Ιίσ-α* ιίρο$ αύτ^ν. ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 4^9 

1ΐ67• £ΠΛΚΤΙΛ, Κ!3^%λ£ϋ^ί<Χ^ £ΔΡΑ• ίίΛΤξβΐ. 

1173• Έ8Ηκει:ί^ ά$ ^λοαατ ηιαις. ινα φαμή^:^ 
1175. τίΡΟΦΑΝΤΟΝ. "ΐ^μ^ίμΑΥηυφροι, ίζΰζ^γΐΛμ^ 

λΙ^Ζ^Ο ι5• Δ*Οί. ΠΡΟΧ ΤίΙΝ ΠΝΕΟΝΤίΐΝ. ^?^ ζ&ΤΧΟΒ^ 

^ ('Ιλ. ρ'. 447.) 'άλία τι >α7αν 'ί7!:Τ7Γνώ4 Ή ίϋί!( ερπ»• 
1160. «ΑΝΑ δ' εγο. Βρω ΟΌΐ ό(Μ»ν μαπΜίΜ ν»- 

Τν σ, θ3τ ΤΗ Τ?Α>«Λ λίξί*• ί'νίΟί Λ ΕΑΑίΙΝ χ^ρΐί τ5 

*Εν <Γ αν</^βί νοώσχ ττολυρρίίνβί, '77θλϋζ?') 
ΠοΛλοί, ά'τΤδιρέτϊοι, φί!λ9ί 5ν>π»ν Αν^ραίΤΟίΤ 

Τ/^ον άν^ρίδ'τΐϋί^• νοίΓον <ί^' ο^ ττυθ^^ί ρη7*ί* 

Δΐ^ φ/ρ6)ν 5^ 1X0170 σζο' οίίΰνοΓ^ ά]οΐ9^^^« 
σα^Ο^• Εΐ^ΕΓΡΑΨΑΜΗΝ• άχου»^ '^α•ψ%* ^^^^ >^ 
1 1 73. ΣΤ Δ' ΟΤΝ, 7£«?ίΗ ^ *'^''• " 499 ΒΙΣ ΤΑ2> ΤΡΑΧΙΝΙΑΧ. 

'έ^ιΛ^^ν^ι. πολτγλω:»:20τ δρτο:}• υτ:^^ 'ρηΜβΙ μβ^ 

τ μα;ι^τ^^ομ^οΒ^ γλ^οίου^^ χΒΟΝα, τα^ ^οντι• τ^ ένε- 

1190» ΛΑΜΠΡΑ. ^οιν€ς^ σοϋ^, /Ζ3]ζ^νλ<ι• '&η» 

Ιμοί ΤΟ^ΥΜΟΝ Ο&ΤΝΛΙ ΧΓΟΜΑ« ^ ^4^^ ί7^&^ι^αΛί 

ΕίΚΑΘΟΝΤΑ» ^>^ χοΗν 2$ ΔΕΙ• ^^ Λ ΟΈ &ά(:.ατΜ τη 

1195. Εα ΔΟΓοτ 21τα:5ιν^ ^α^^£9ί9α2ί> «ί λα- 

1^99• μηδ' αώι^τηχειχ «μοι. ^ίφ,^ι μηδβ 
ΠΡ0ΪΤΗΖΕΙ5 ΕΜ0ΐ> ώ<3ΐτπαί9»ισΗ, ^ίϊ» μ^ζ^ΡΡ^ί^ ^ ^ 

1204• ΕΠΑλ£ΟΤΟΝ> ΟρΧΙΟΧ• ΕΙ δ' ΕΚΤΟ^ ΕΛβΟΠί• 

« Ό^&χ./>ι^ του^ ορζϋζ. στ μη ααβο• αν χρ^ λ^ 
ζβιν ^, ^τπφυύνύίζ ίΜΤ^ον!" 'τπ^άικηφ >^ α, /ρς^ςα^ί 
^• 5 -τηΜίοδ) Λί, « β^λ£ί συ. τον αίτια γηνο2 
τ^ατΟΝ ΠΑΓΟΧ. οζ^ζ ΈΑ^(Λϋυ; ί^^7φ^^ τι Οίττί* τιίν 
<ί • οζ^ τα Διοί ονο/ΛΛςίΒται ί£5^, €Τ6ΐ, ^οίσχν, ί^ψτ» ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑ,Γ•, Αΐ^τ 

Μ09. ΕΗΑΡΑΝΤΑ ^Ε• 7»$ ΟΛίπν ;^ μβ 2ν 9δ- 

λώ» τΰώ χ^-τοί^^Λΐ^ χ^ 73^' *^Α/^ βαυβι αι. λραιο:§• 
1219• ΟΙΑ μ' £ιργα^αι• οϊα 9^λ6<ί, βρ)-*^»^ χ$ΐ 

1220. ΟΠΟΙΑ ΔΡΑ2ΤΚ* Ε^ΤΙΝ. ΊΟΐεωτοί σοΙ 4!^^^ 

ΠΑΤΡΟΧ ΑΑΑΟΤ. ξ/ν» 7»0^, ^Μ.* ΟίΧ 0^ί ύ»ν ί/ίΟί. 

1227• ΑΑΔ* ΕΙ ΦΟΒΗ,• ^^\* 64 ίΤ^Οίτί ί. άνβλβΙΙΙΙ 

/ί«, -ΙΛ αλλ* -τπώοϋν, τντΕ^ζ τία/ υλΖα/ (7:α/4>^>*? 

1229. Η ΚΑΙ ΠΤΡΑ:δ ΠΑΗΡΛΜΑ. 3πρ>ί ΟΜ "ΤίΝΐ^, 

123α ο::ίθΝ γ αν αττο:&• τιαντυ^ φησι, τη»^^ 
^}7ν 'τν α^ψχοΟνι^ τν σίΛμαΠΌζ σου. 

1232. ΑΛΑ* ΑΡΚ£:$£Ι• ^ ^Χ^ ^ α^>Χ€στ|* ^@ρ^^;^ 

<Γ)ι τντοι^ /σς^β^* οίον, «πχΤ^ οΜολβ έυ6ρ>4σΐοΐ(^ ^ 

1237. 3^' ΕπιχκΗπτη, οηί^ομ^ συι, ^εγ'/υω• 
ηρο3βοτ ΑΑΜΑΡΤΑ» γ^ν(ίί^ ^ϊ^αν^. μηδ' αααοχ 
ΑΝΔΡΟΝ. αΐϋτην ^, φηαιγ^ ίταχζ (^οΐν<χχΛ<9<Τααν μοι, , 
ίτίρω ίί<ί^ |έν» Κί^)ί$^^υ3ιίισα\. κηδ£τ:ιον αεχο:;• 
0ύϋ6ίωσΛ4• 

1^22. ΕΚΚΑΛ^, χαγαναγ^ 1228, ΦΟΡΑΣ. γ/βν^ 'Τη φΐ* 
κά^ί/ί. ΠΑΛΑΜΝΑΙΟΝ,Λλά- ρ&γ (τε. 49» ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧίΜίΑΐ:• 

1246. ΤΟ ΜΕΝ ΝΟ^ΟΤΝΤΙ. 70 %/Μ(3^ 64 μ^ 7ΓΒ• 

1248. ΛΧ ΕΡΓΑ^ΕΙΛΝ ΟΤΔΕΝ• οδτ» λδ^λδϊ^, α$ 

1249* ΤΙΧ ΓΑΡ ΠΟθ'. Σ$ ΤΙΖ «ν έΛ*^ 25τΛ6ν, άνΤί 

ίίΑτηαα »<7αιτ σο/ τι ^ τ« β/χ« /Α^ιτς^ί ^ τιχ ταϊτ αχ 
05ΤΙ2. τΐί άν ταυδί -χ^ς^^τίείν ^λοίτο ο^το^ βν /ΑΛνίχ4 
3^ ^^Υΐλ^αΐύί^; άντι ν, ^ αν ίλΰίμΐιν^ ύ μτι μαινοίμ>ιν• 

. 1254. Οϊ ΝΒΜΕΙΝ Γ ΕΜΟΙ ΦΘΙΝΟΚΤΙ ΜΟΙΡΑΝ. 

1257. τΑχ' ιι:δ εοικα:ε. ^^ φ<νί^$ α νοσίν ;^ 

1258. :6Τ ΓΑΡ μ' ΑΠΕΤΝΑ5ΘΕΝΤΡ2. (πί ^, ^ΤΙΟΐν, 

ίιαϊα^%ι$ :ώιο δ^ -ττροών^δηοί; Κ9^> Α^>ί 7ζΫί)ο(^^οζ, 

1259• ω Εα ΠΟΑΑΑ ΤΑΠΟΡΕΙΝ. ΑΤΟΤΙΟν 7π^ ''' 

1266. ΔίΚΑΐοπ^ ίίκ3αο^ νομίζεις. 
ΐ26ι. ΑΑΑ* ΕΚΔίΔΑχ^η. τίτο Χ5ετ ί^^ΰτπαι/ Λ- 
Χ5"ον σοι τντο ψϋώε^ 5 σαναχρ^νοϋΐ τχι *Ιολ>ί ; /πΟ^ 

ίάτίδί, 70 7ηί)Λρ)^ν Ί^ ταντ^* 

1266. ΘΕΟαΐ ΔΕΙΚΝΏ ΕΡΓΟΝ• ^μα^ξ^/^φροζ 

1245• ΚΗΔΕΤΣΟΝ, οίκονί- ΡΑΣ. οίχ αί<κον τΌί'^ο γ/ον^ί^ 
ρ,ηβΌν, οίκίί»α•βν. νοί, τα β^ναρδηνα/ « "Πί Ίαλ}. 

1264. ΤΟΤΤηΝ ΜΑΡΤΧ. ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 493 

1268. ΚΑΛΛ^δ ΤΕΑΕΪΤΑ,:^. άπ7 5^, χ^ίλαζ Τ λρ^ριτ 
€7ΚΐΕρ€&Μ9^%$. αχ ΠΡΙΝ £Μπβ:^ειν• ω$ 'ττριν βι^ ττυ^ν 
μ£ 3'?^> 'ΤΓρΙν ζίζ^ίρ^ναι λΙ^^^ *? νίοΌΐ;• εγκονεγγε. 
οη^^^^ τζ3^ άναχ»(ρισα7ΐ^ παταα τοι κακαν. μονή 

ΚώτΑ χρ>!ααΰδ«/. 

1275• ΑΓΕ ΝΪΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝΔΕ^ έΟΕϋΤϋΥ ^Ρζί!)αρρύ^^ 

σκΧτψί 4^^ ΧΑΑΤΒο:^, «^ "^ΐττί ;:^λνβίκ» σΐίΛίρ» τη- 
^τοιΐϊΑ^>ι, 'ττρ)» ΉίνΛ άν<«αν>κ?α| νάτον, ο5^εΓ«σΛ 5 ςομαι^ 
^ σΐζχλϋϊϊς ίμφρΛγΙτ/ου{, ωσΌίνΒΐ ςομχ φμα^ζ λί^ω χ£χ.ολ- 
\η/υ5ρ^3 "ττ^Ιος ^ μιηοέτι (α$^ άν<μχ«υζ, άνατπκ/β ^ ]8οήν• 

ΧΑΛΤΒΟ^ ΑΙΘΟΚΟΑΑΗΤΟΝ ΖβΤΟΜΙΟΝ, ίηΐ \^, λβ^ΐνον 3^ 

σχΛϊϊζβ¥ χίλινον σοΜττϊί 'έ^ί€ί3ίλ5αα« αναπατε βοην• 

<πον; ^Οη^ι^Ί μ» απ ά^πχΜα'τΙβίαι τ νασ^υ* άχουσίον 
<Γέ, 071 λΐΛπ*3 -ηίηϋτι ί ώ^9«ρ)ί<Πί τβί )8«• #ο^ το, 
(Ίλ. <ί^. 43.) ©ςβν άδχοντί >« ^ί'μ^. 

1280. ΑΙΡΕΤ ΟΠΑΔΟΙ. Μ. Οηθέ^{^, ^λ\χ ΤοΤ^ 6ϋ60« 

Λ»3^ν <<1^ ος• Έλ^οΙλ;. ιετγγνπμοι^τνην• άνιι του» 
ον>^άμ#ιν> 071 ;(τ;^ τνβμιιν ;ι»7?βίβΐν τ«7© τιβι». 

1284. ΟΙ <»τ:ίΑΝΤΕΐ(• /^ζ^^ Ί^ Δίος ^ ^ίττο^^^ ΤΗ 
λΡ^* ο^ε4νΗ(> φικην^ άγνύρμονοί^ ^>«1<^ι ο/ τινε^ >^νν))-ρ 

1271. ΑΙΡΕΣΘΚ» βίναχον^ί^'α^^ μ^* '494 ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΧ• 

0Λτη$ (ΧίπΌν^ 'ο^ορύκη τϋΐαΐττη Μ^αοηο» ουδει^ ϊφο« 

1291. ΔΕΙΠΟΤ ΜΗΔΕ 3Τ• τντ© λίγϋ Ο Χοζ^ 5 ί 

άτήλ^ϊϋ^σν ^ίττο <? ητυ^ί• απ οιΚαν• ^ξ(ίφ6ΊΛί £π 

'αΧ0λΗ99σβ17Ι. κ ΟΤΔΕΝ ΤΟΥΤΟΝ, λΐίκ^ £7700101* ^<)<1τ 

τ»7&ν ΰέ^)^ ^ρΑ^ίν, 61 /4)ι /Οονο^ ό Χω$* ίΐχ τΐα» 
1388. ΑΙΣΧΡΑ Δ* ΕΚΈΙΝΟΙΣ. 7Ό7( 7^>''^^«<^<^• 

ΤΕΑ03Ι ταχ ^χοΛίαχ Εα τα:& τραχινια^ι» ΣΧΟΑϊΑ ΠΑΛΑΙΑ 

ίΕΙ2 ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. ι 11 ιιϋϋ τν^τν ο^ο^νο/αΤτοΜ. Το <Γ& λκτη, 2^ "το 1?) οίοτία) 

3• ΚΡΑΤΐ:$ΤΟΤ ΠΑΤΡΟΝ ΕΑΛΗΚΑΝ ΤΡΑΦΰΠί• λβΐ'π^ι 

Μβν» 2 Ν^ο'^τΙοΛβ/Μ ΐί£ι *Α;^ιΜέ»^• τακ μηλιά, ι&ν 
7• ΚΑΤΑ^Α2θΝΤΛ> 7(5&^[^^7ΐ&> ητίκΙ/Μμί^^ λι/ο^ 

». ΑΣΤΙΠΤΟΣ, ίΖατος, 49^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΓΑΟΕΤίίΤΗΝ. 

12. ΑΚΜΗ, Κ51<^• ΜΑΘΗ., }ΙθΙΐσΐ}. ΚΑ«'κΧ£Χ2, ^- 

17• ΙΝ ΕΝ ΨτχΕί ΜΕΝ. 0^0/ ο# ^μΣίη /ίύμ, ώ 
4ί/ώι, 7ΐαρβ9ΐ 9«ρ/^ν6ο5«/, *? άκτινο^ τν.ίλ« εκ$ίηψί)ίΐ 

ίκντϋλΜΟί μΛζβζ ΙλΟΛΛ^Α ο ίλίΟί, 3^ τν άνατολαίίί 

^οΐί^ ^Τηλβ»/^• ΗΑΙΟΤ ΔΙΠΑΗ ΕΝβΑΚΗΧΠξ• ίν7&5^ 

Χ5ί9«4** 'βζ^ί ίλ/α; θβρ/χΑΐνο/^• αμφιτρητο25, τ» 
α/ι>φσ7«ρά»9<ν 7«7ΐ?»ΐΑ^»• ειπερ η^τι :ςΑΝ. γηρυΐΛ/^ & 
<πί^87%ι• ^ΙΓΑ^ σΐΛ*7η\λχί$• έχει» }(5^70(χϋ1 

25. ΚΟΙΝΑ δ' £Α ΑΜΦΟΙΝ ΙΗ^• 'ΤΠπόίΤΟ^ Ά^^ίΛυο&ί 

^ρο^ΛΛΟί. '^Η ΕΐΗ,. Μ "τς^γΜί >^ τ« €< ^%τβί 

2β. ΤΟ*ΤΡΓΟΝ Οϊ ΜΑΚΡΑΝ• » μθ[ΧρΖ$ ^^^9 ί 

28• ΑΝΟβΕΝ Η ΚΑΤΩΘΕΝ• ^^^Ι^νον, 1$ ϋψίλβΚ• 

32. 01Κ0Π0Ι02. ί Ο^ ΟΟΟ» >ίνθΑ^)! 7?0(^ 

33. 5ΤΙΠΤΗ ΓΕ φτααα:^ ^μοϋιψίΜΛ ο/χ, φίί^ι^ 
3Τ7?λ«Α^>ι >& τιατν^^ΐί, Λί Μίμ/β/υ^ ίτν αιτή υιοί• 

τπο:$τΕΓθΝ. ^>^^!σο τ»ι 9Β7?• 

35. ΑΤΤΟΚϊΑΟΝ γ ΕΚΠΛΜΑ. -ΛΙίΤΤίρίΟΤ μχ!^5ζτ/>^9 

ου Ήχναν. πτρεια, 'τωζ^ο}^^^ θπ:5Ατρι:$μα, άτ»^*- ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΑΟΚΤΗΤΗΝ• 49^^ 

3β» ιοτ. ϊοτ. ορ^ "οί ρβυαι η ^ΜμΑΤΟί τν Φι* 

/3αρ•κ «ύ^ νοσοαίίτο;. βαρβιαι νοχαΐΛίΜ. νο(Γθυ 

42• ΚΟΛΟΝ» πη^. ΚΗΡΙ, Υ^Ο^• Κθ:$ΤΟΚ> ό^0¥• 

45• ΠΌΚ οτΝ ΐΤΑΡοκτλ. ω^ ^ιςΛ/υ^ 7ΐ?ο^ «ο- 
48. ΑΛΑ* ΚΡΧΒΤΑΙ. ίτίίρ^^ΐΟί, φ)κηγ> Ο ^^^ξ^^ηί^ 

άί %3ΜΜυο^. «τΑΑ8£ΐΆΐ• Φ^Λ^^ρ^'Κ')^ <ι^* ^μ^ν 

58• ΤΟδ' ΟΤΧΙ ΚΑΕΠΤΙΚΟΚ. ίντΟ ^ Πγ^ -νΙ^ί^/Ο^Οΐ• 
ΒΧβ02 ΕΧ#ΗΡΑί• (Μ ^ <^ <ΐ4^ η^1ίΧ/»νΜνθ<, ^λ^^Τν Ολ** 

λ>ίλΗ^• ΧΤΒΙΑΑΝΤΒ2, ικ^ίΧίσχϋπίζ. τηνδ' ΑΛίΐ:{ΙΚ• τΰ 
ίη έλ^ Ι<^ Ιλιον« οτκ ΗβιαχΑΚ) Οτχ βίζιον ϊτ^^ουίζ• 

69• ΕΙ ΓΑΡ ΤΑ ΤΟΤΔΕ Τθ8Α• /Οζ^ΒτΒΐχΖ^ ά$ ¥ 

^3. οττ Εκορκο:»• αμασα,ν ^ 'ΐ^ Ύυυυ^γ^ τιάν- 

82. ΚΤΗΜΑ ΤΗ:& ΝΙΚΗ2• αύτ^ Τ ΜΧ4ΐν• 38. ΘΑΑΠεΤΑΙ, ζηραΐνύα^. ι^ν νίχηι^. 
8ο• ΦΤΣ&Ι, Ιη φύ^ως. • 83. ΤΟΛΜΑ. ΊίροτΛγϋιιιίν^ 
ΚΤΈΟάΚ ΧΗΧ ΜΚΗΣ, «Τη^ν 

Κ1( 498. 51Σ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. * " 92. £8 ΒΝ02 ΠΟΔΟ:^• ΥΤμ^ ^^^^ ^• ' 

καί# άντι τί, /ΐ«ηΛ '>]Αϋ^^?^ΰ}^ο^4' %?^, ^ΐΜίν, ώτ<»ν 
λέ^^ν λί)Α*^* ('Ιλ. /. 312.) 

99• κη £ΛΧΓΧΧ)Ν. άί ^ρΜ ¥'7Τροΐ^μοί'η»ν.• τη:Τ 

ΓΔίάΧΑΝ, ΟΤΧΙ ΤΑ ΡΓΑ. )ψ6«λΤ0νΛί ΐ? ί'ρ>ύ>ν «^ΟΟτΥ. τίκ; 

' 101. ΤΙ οτΝ μ' ανλγα:^. *^• 5δλ£<ί 7ϋ6\Λ/Β% τ^ηι 

7ί.4«ϋΛοθ«/• 

106.. ΙΟΤ5 ΑΦΤκτο«. ίφυχίζ^, >^ .?ν ίλ 'Η^^^- 

107» ΟΤΚ ΑΡ' Ε1^£ΙΝα,• ΟίΚ^ 6^ #19ζ5^ΐλ^Τ 

110. το ^ηθΗΝΑί, τία^ σζύΤψα^* ά.<ηί^^7|(ίΛ ο/κ 

111. ΒΑΕΠαΝ> νθ5ν, λ0>4Ο31ίΟ? ^^Λ ^ €ζΤ9 ίΐ ΟΙΧϋ- ρα. ΕΗ ΕΝΟΣ ΠΟΔΟΣ. η- . 99• ^^^ . £Λ£ΓΧΟΝ, ^\ς 

/βν χαλί; Λ. 9Γ(7^αν τΛ ίΤ^«7/ΜΐΓΜΙ'. . ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΑΟΚΤΗΤΗΝ. 499 

112. ΟΚΝΒΙΝ, ίτη^^ΐλίφ». 

114. ΑΙΡΕΙ, 'πβ^^α βΗΡΑΤ£Λ> Λ)πί?£Α, ύίζΐΛ ίΛ 

3ϊΐιε3»3ίι«ΐ• 

118• ΔΤΟ ΦΒΡΗ, ΔαΡΗΜΑΤΑ• ίΐο Πψί^μΑΊΛ ^^>- 

<^ψι• ηοια• ίηχ ^, 7Π)ΐι> ί\^α(Ζζ• 

12α :<θΦο:ί /^, :^ δ κλ64*ι' αγλθοχ 4, Λα 

1ν£ΜΜ^* »<2ί <(ν ;(;4 ^ ^λβ^ ά>α9Γΰ οττο^. κεκαη/ 
ΑΜΑ• ίψη ιν, χ^κΛι^μ^ο^ έοι^ 

123• δΤΝΗ^ΝΕΧΑι, αιωέ)ιμΛϊ9• 

13& ΚΑΙ τοίϊ :εκοπον• τον αχοττοτ τντνν /οιιζ^^ 

Κ9^9 Χί^ ϋΐί μΜ ^έ^)τη )8ρο^ν£4ν• χι:( αν άγνοια 
προ:»> ίνα μ4ΐ τ^ί^βθγ. οτ δητα• τν Φίλβχτ]ττον 

ίσυμφΛγϋ νίκη τ αθηνα ποαια^. &70^ ^ 'ττολ^^ί 

137• 2ΤΒΓΕΙΝ, ΤψΤτΆίϋ. ΤΠΟΠΤΑΝ. δτΤΟ'ίϊον, άνΤΙ 5^ 

(/έ€ ψζ^Βξ^ν γ^τ^^ι^οΊΛ, χ^ ί\%ηΛ ά$ οψν. Ή τον Φ<- 
70Τ ϋ^ορο^ον ^μαί αν</^ αϊ ΑΤ λ^>ϋν9 1$ σκ^^ο^ν; 

ΤΒΧΝΑ ΓΑΡ ΤΕΧΝΑ2• ΐίτο Ο^ ΐφ 7ί$ί%λ}ί* 71 >^ 

ΑΜύητ τιρ^νον* ^ ο# ΟΰΙττοΛ* (^38.) ^ >^ €/)92σ' 

χ Ι7• ΘΗΡΑΤΕΑ, ίι;κα7τ) λι^- ι^ως Ν/κτ^ Άβηνά Ιν ^ΐ Άτ7ικ7• 
^θ^ι^αι, ητ/βι^ ^ Τ^<^ 13 7 • ΤΠΟΠΤΑΝ, τον ι!^ο- 

235' ^ΙΚΗ 'Γ ΑΘΗΝΑ. «* ρώιίΛνον ψχς, <ίί ΐ7Τΐ?ΰλ«;;. 

ΚΙ 2 ^500 ΈΙΣ ΤΟΝ ΦΙΑΟΚΤΗΤΗΜ. 

ν^χ^ί -3^ ]8ασιλ3ίβί έ^^ρονε^ παρ* οϊλ,. ν^* ύ» 1$^ ίο 
%ο¥ σχ'ίίτΡιζ^. 5Ε δ' εληατθε. τντο το οίξιαιμοΚτ ο* 
νζΰζβ^^όΰ^ 1ιλ% άζ σί' ίί)[5ε«ον ^ ΛΙ ^Τ^^ΐέΟτ•^. '*ΡΑ• 

Τ02 ΛΓΤΓΙΟΧ. 'ΤΌ οξ άρ^ί Ί^^ί/^Ον Χ^Τβί. ΤΙΚ5Ϋ^- 
145. ΝΤΧ ΜΕΝ• ?α2Ι ^, φ)ΚΠν, βίΛλ^ΒΛΤ Οζ^'Μ 

Τΰ-^πν* οιαν Λ 6λ3»ι, τί-π συ ¥ ^««λίί5ρα?ν "^ίΜ^^» 
Β:ζχΑχΐΑΐ:δ, τ *ί^ ί^ ι^^τα τοτιην. προχαροιτ• ακεσίρ 

151. ΜΕΑΟΝ ΠΑΑΑΐ. ^Όζβγμοί, ψτ/ίσι^ ^μΑ'λβγϋζ 
ο/Κ -ττόΜ» μοι μΐίμίΧιΐΜζ^ τό φζ^υ^^ι τϋ αίν $&μΑ> ^ 
V "ΐώτο σ« εώς^ίίρίοΜ'. Η το χον φροτρεχν Ομμα, ίίίι 
τν, τα σα Ίυϋμα!(3α φυΤ^'^ν;^. βνεδρο:^^ ^^οοοο^. ουκ 
ΑποκΑΐΓίοΝ, ΟΟύ ΛΎοτιον, Οθ6 βίκ^ζί»* ώ^ϋ^^ν 7«ρ 
'^ τντο ;4δί^Τν* 

157. ΠΡΟΧΠΕ^ΛΝ, ^οαίττΛ^ίσΛ^ ΕΚΑτΑΟΝ Η βτ- 
ΡΑίσΝ. οηυζ ^ ο^τό^• ^γμ^ζ « μΛκ^ν. 

ι64• :2τΐΒ0Ν ΟΓΜΕΤΕΐ. '&γμοζ % )/ί *^*9Τ^^ ^υ- 

167• :$ΜΤΓΕΡΛ:δ, ^^-τη^να^ οτδ£ τιχ* Αττα,. άκη 140. ΚΑΙ ΓΝΩΜΑ. ^ γνώ- 134. ΕΝΕΔΡ(«, ενβίΧβί. ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. ^οτ- 

170» ΟίΚΤΕΙΡα ΝΙΝ. £λ62, ^^ν, «/^ν^ 'ΤΙ»^ ^ 
μ4^ 79^ 4«Τ7? 0^ <χν^ρ(ί';ΐ1»ν Χ^^^^^Ι^ ΜΗΔΕ βΤΚ- 

ΤΡΟΜΝ ΟΜΜΑ• μΜ^ί 6ρ^ 61$ αν^ράττιον (7ΐα;θΰαν• Α- 
ΑΧΕΙ» άλ>(Γ> ίτίψί 'Ολ ΐίαηι ίΦ ίν /(^^ ν^^Φί^^ 

Ι7β• Δ ΙΙΑΑΑΜΑΙ^ β» '^'^^ ^ γΙ^€Λ( ΐν^ΤΌ ν^- 

μΑ<^αν 10» Φίί\ί»η7ηΙυ4 φΐ¥τί» ^^ μί^$ ίη ΰ^ά^σκΗ 
"ΐ^τ /σε?^ τ ζ<»)η ίβλπ^ ονί μη μέτριο:^ αιαν• ο]^ 
β )βιο$ Μ. 0^ τ χ5^Χ6τν μέιζ99. Η ι^^ζο^» ο»$ μη ^ι^/μ^ 

181. πρατοΓθΝχιιι> ώ}^νοίν• ΗΚΟΝ ητ£ρο:β. άνπ 
3ν, ί5ϊρί5"''. ΑΜΜΟΡθ2> αί/ΑΟΐζ^• άνπ IV, 6ρ>!^ίωί νοΣ/ 
χβιίαι• 2Τΐκτίΐχ η ααι^^ιον• 'ττΌΐταλύίν )(5^ «Ι^συτο;^)^ 
Αβτρα2τοΜθ2, -ττολι/λδίλητοί, ρ» «^^/^)ΐ τν φνγ^- 

#01^^ τον ο^^μ^ν άιτπφ^τ^τοΕ^. τηδε^ανηχ• μ«ιχο^^^ 
φαι^ο/υ^ 2ΐ$> ^ φωη$* άντι τη, οΐμίίζιι^ ι^ ''^ λ;])ί> 
<π«ρρβι3'α άνε>β/ρ£<. 

102• ΟΤΔΕΝ τοττΑΝ. βϊ^ν,. ^ησι, 7^»»^ θ'α<;/14«>- χ8ι. ΠΡαΤΟΓΟΝΛΝ, «γίί'Λ. 
Κ1(3 504 ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΑΟΚΤΗΤΗΝ. 

ββλησνί 'Τ^ 9«2ν, ίν* μ»ι -ϊο. )8βλιι, ^υ%($ς ίτηλ^οηος 

195» ΤΗ2 ΠΜΟΦΡοκο^ χρηΗ:ι• Χράηι, νϊίφυ^ /ος; 
<? Αίιμ^9 'ίήΛ ίίέτζ^^ Χρυ<ηι ^$ αύμφη3 $ ^ρ€ΐα3Μα* 
του ΦιλΦχ'πην» 3^ ρι "τΓβκηιαα, Κ9^'ηις9^''^ ^^'^' ^ 

μ«? ζΫΠΟΤΤ> 0# (V 6^00^ Ήρου(ΛΪ^> 39να(5& Χ5^ι«^ Τροκΐ4 
ΐ9Ρ^ΤίϋσΈν• ΑΜΑΧΗΤΑ, οαίκΤ^Μ. ΠΡΙΝ Οδ' ΒΧΗΚΟΙ 

χροκο:ιΙ• βώτΣα) τ Τζ^ €<ν τ* α/αιρΑ^^ ^^ ^λ5δ« 
χρονον, ο^ ά) ΒίμΛρ^ι ζωτίϋΐ/ ττο^Ο/βηνου^^ α^ λέγεται^ 

202• £τ;τγομ' ΕΧΕ. ε^^^ΰΐν οοια λΓ/€ΐν, άιιτι τη^ 

>σ4σχ4>ν τα Ής^^ΐίτν (ΐΐ. ΐ7ΐ•) έΧβ^• ΠδρΙ <Γ^ ιίικίΐί 
^601 ώίίψχχ, ταΙαΟίΐί ου Χίοΐιραν ^$ ^ο Ρ^ζμ^^ ^^ ^ 
αν τίζ 6Ρ7Γ0Ι, ^Ιίτα έν» ά^μΛ• Τητό Λ ^ικτιϊ ο Χο- 
Ι^ί, χτνττον άχΗΰ^ β'ΤΤΒρ^/υίρΗ τν Φέλβχ.<7>Γζν> ^ ?«- 
Υθν7Β5 0^ τϊ Τθρί4Λ, 2^ 7© ί\γ>€• 

204. κττπο:^ ΦΩΤ02 2ΤΝΤΡθΦο:$. νρ^ί φ^ηϋς -τ» 
ί$ ^"^ 'ΤΌ αιωι^ς βώτν Τϊΐζ^μ^ τη νοσβ;. 

206\ Η ΠΟΤ ΤΗ,ΔΕ. αζ9^ 2Λ, ί οήζϋίί', ΦβΟΓΓΑ 

τοτ, φ%γ^] τζνοί. χτιβοτ. ξζω%ν ^οζβαλιτβίο^ ιία/ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. ^03 

214• ΦΡΟΝΤΙΔΑ:^ ΝΕΑ!». 7^ 6^^* €χβ ^ροντίϊ^ί 

. βρδΤί. οτκ ΕΗΕΔΡθ:δ. « μαχς^ν, ^λ\' 6ν7^^> ^ '^ 
τντΛί. οχ ΜΟΑΠΑΝ. ού )8ο^ 'η^φρο^ 'σ&ριτίοίί, ίί^ 

-πΌΙ/ΐΐίν• ΑΑΑ* Η ποτ ΙΤΓΑΙΑΝ• ^νά 7«.;^ ^ΟΓζ^ί'ίίΟ- 

('Ιλ• έ9 • 753.) Αϊ/Ανον ά/Λ*ρζ^ΛλΡ6Λΐαν• τ ά-τΓ^οσϋρ^ςυν• 

229•• ΑΙΓΗΓΡΙίΐΜΕΝΟΝ• ίΤβΓ ^ Λί^ΤΟν οζίΓ/ρία^Ον 

237. ΦΕΤ. το ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ, ^ο,υμχΐφϋίί μζτ ^ οχ• 
'ΛληξβΛί 7]} ΦΕΤ 0#7«2θ-Λ• λβίτΤβΙ Λ 7ϋ ςΒρη3ΐηνο6(• 

προ:(Βΐΐχέ> /οζ^^μισοίΙ ^οίτ/^ατν. ΓΕΓίΐκΕ, βιτι:^. οπλ:| 

ΕΙΔΟ, ΥυΑ ;£Λ^. 

243. ΑΤΔΛΜΑΙ, ΧίγμΛϋ. 

24©. Πίΐ3! ΕΙΠΑ2• ^Λυμουζριτ^ '<ρι^'9ϊ -'^ετ ρυη ειΛν 
''ΕΜ>ίν£ί. ' .:...:' : .- 

257- ΠΙΚΡ02 βΕΟΙί. ί')^^• ΛΔ* ΕΧΟΝΤΟΣ. «7»ί. 

260.• αδα' ΟΙ μεν• οί -Ατ^ΐεΓίΓ^ί. 2 ΙΟ. ΤΡΤΣΑΝΩΡ, η Τ/5ΐ5%»- ^1<τα':^. 
^α -τ»; ανίβα;. 234• •ΓΟΤΤΟ Γ.- τ^το, τ^; 

»Ι9• ΤΗΛΧ1Π0Ν, ι^εγάλΐίν. ΐί^οϋ^γορίας'ύιχ,Μν, 
»Λ4• ΚΑΤΕΣΧΕ'Γ, ητροϋ-ωξ- '■ ί?54• ΚΛΕΟΣ, ^τ^αι^ν. 

Κ1^4 504 ΒΙ£ ΤΟΝ «ΙΛΟΐςΤϋΤ^Ν. 

267« χΌ, Κ1ΦΑΛΛΗΝΙΙΝ ΑΚΛ«» Ρ Όΐ^/Οΐη^• Α- 
ΓΡΙΑ, ΧΑΡΑΓΜΑΊΊ. ϋγμΛτη* 7β ^^ ϋγμΛ τν 3^ ^το^» 9&ιν• 270• οι ΑΤΓΟα ΤΤΧΟΙ. 9ϋ&ΐαθΐ''<^ ΑΐυΜΤΑΐΟϊ* 
2Θ7« ΊΧΧΠΌΤ ΑΒ• τν «νίβίΟ^ ΚΤΜΑΡΒΙΑΚ. Α|ΐ4^ 

Λβιβιτ» αΛιβν 3^ ώ(5(ΐρΜν άψη» '3ΐθΜ«τ• 

289• κα/αβι. 3^ β^ν μ^ ίμοΑΠ^ (βτηψημοΟ^ τι 

293. ν£υρο:μιααη:ι• ρ '^ακη^ίύ^ τ ν^ς^* 1^4 
>^ ^ γλυφί^ «λχκαι. ειατομηχ» έτιορ^βμιιι* 

300. Αφαντον «αχ. 7{^Ρ\^^^ ψί& ίφ^ιη^" η φοΛ- 

Ιέχϋτον• οικοτΜΕΚΗ :ιΐτ£ΓΗ• ίτη ιν» ί άάξ/ο ^ Ι*ζ 

306. ΕΕΕΜΠΟΑΗΙΧΒΙ^ τΖέλίΐσ{^ ^Ο^Ι/ΛΟ^ΊΜΙ^, ίμ- 

. 378• 01* ΑΤΤΟΙΧ ΤΤΧΟΙ. ^ ΧΙΝ, τίνα ίξ 3^» ί/«?«κ. 
x«^α^α^^υ αύτοΊί' ι} βία »!^ο% 296• ΧΙΑΓΟΤ, ιτατ/βτ5, 

ίτυχεν. ΠΟΙΑΝ Μ' ΑΝΑ2ΤΛ- ^4&. ?5ΧΕ^ ^ρο<Γίχβ• ΒΙΣ ΤΟΝ ΦΙΑΟΚΤΗΤΗΝ, $0$ 

314. :ιιαΛΐ Μ η οίκο»» '^ίοι^φίμι» /α ^ «ώχ/ 

319» ΑΝΤΑΠΟΙΚΑ^ ίμΛ^οΟΜ• 

320. ΒΟΙΙ^Α Ι^/γΟ^ οΙον ΧΧ^^^ ^ !<»( ^λ^ 01 ^101$ 

αφιγ/^^Μ^ ο^^ιχ^* ύΐοεσ^ρ, φτατιν, μ οΜοι ^/νοι οι 

2^1 ί^Λ^^. ΚΛΚΑΝ ΑΝΔ^ΟΝ* Ό^^ 9%Γ Ά^ζΚ^ 

327• #ΤΜίΐ^ ΓΒΝΟίτα. «^ τ^ρίτο μοι ω^τ^ιομίίβω 

332. ΜΟΑΠ δ' £Ρα• λΙ^ΖϊΦ ^^ 0^4}$ ^|^ν^ 

337• βΒΟΤ Δ* ΤΗΟ το8Βηχ>;ί• )^ 'ΌμΜίζί^' (Ίλ• 9'. 
339• αα/ £τγ£Κη:ι• ατη τν^ άγ</^(^, ^ ^ 

τ νοσον• 

345. ΑΤβΐΧ ΙΙΑΛΙΝ. 'Ζ9 %» 011 ί); 70 οί^ΤΟ €4^ν> 
ΑΤΘα )^ ΠΑΑΙΧ• 

354* ΟΤ ΓΑΡ ΕΙΔΟΜΗΝ. ϋΧ. ^Υ (^αν& ^^V^ 3ΐ6. ΑΔΗΦΑΓΟΝ^ βρα^η^ σΜΥχα^σίΤζμ^ αΜα 󕣕ν β-οΐ τν- 
κι^ν, χώμ τά>ν χβΰο^κ Άτραίόυν, 

323. ΣΧΝΤΪΧΠΝ. οίχ ά• 3^7• ®ΤΜί?, ο>Τ?• ΧΕΙΡΑ. ^θ6 ΕίΧ ΤΟΝ ΦΙΑΟΚΤΗΤΗΝ. 

359. πϊΚΡΟΝ :ειγειον. *9πκ^ αωτυ λί/6*, ί -Λ 

'τότΓΟυ. ΟΤΡΙΧΙ, ΠΛΑΤΗ, Τ^ 6ϋΛύΡ '^ίϊ. 

367. ΟΙ δ' βιπον, οιμοι. Λλ μέη ιό ομοι 
373. Λ χχΕΤΑΐΕ. /οζβί τΰν Αγχ,μέμνοκί. πριν 

ΜΛβΕΙΝ ΕΜΟΥ• άνΤϊ τί, Τ5/>)ν 0^ 7Τν%ίΟαΐ, 'Χ^ ^ν 

37β• ηρα:^:$οκ, 6ίοβίΜον>- χ5^ΤΗρ<£μ*ιν, δ^ρι^οιτ. οτ- 
ΔΕΝ ΕΝΔΕΕ2• <^€ν υ^ρβο)^ <{^^λιμ.7τανέ^. 

981. ο δ' ΕΝΘΛδ' ΗΚίΙΝ. )ί ΉΗ 64^ 0/ν>4Τν• ΟΤΚ 
Ηίθ' Ιν' ΗΜΕΙΖ• Τ5^, φϊΚΠν, ίϊΛί^ε. ^ *Α;^4λλί»ί «Ι5Ρ0ί- 

385. ΕΚΠΑΕΤ^Η,Ζ ' ΕΧίΙΝ. Λ^'7Τβ4 ΤΟι Ο^ΟΙ. ΤΗ- 

τλμενο^, 1^^(Αρο$. 

. 380. κοτκ ΑΐτιαΜ* ΕΚΕΐίίοχ. 8 μ^μχβο;^, <Ρ)ί^, 
τοσκτον 19 *0<Γί;οσ-&ί, οοΌν ττίΤ^ ό^ Ά>«^μ,»ονα• λ^- 
•701 >^ 7ΐαπ»ν χ^•ηί(7ΐ, χ€μι ο^ ομ/τοι^ )ίΐί τ© -ΒμΜ ία 
ο':?ιλΛ λίί^βϊν. ΟΙ Δ* ακο:εμοϊντεχ. (λ ατο&χ^ ίρ>Λ- 

354• ΑΘΑΠΤΟΝ, ^οΙκτλ• ΚΤΡΕΙ. βοιηε ρ.Βν I9^^^ΜΛ^I&α| 

359• ΠΙΚΡΟΝ. ί/ά νο «κεΤ σ•£ΐ)ί νυν νλησ-Ιον αντων ΒΓΐν Ιν 

η^Λ^^Λΐ ^ον *Αγι?ΧεΛ. τ5 Λι5]χνΛ'• ί|Λί<3ν κα| ^^ Ο Δ 

367. ΤΑΗΜΟΝΕΣΤΑΤΟΝ, ΕΝΘΑΔ' ΗΚΠΝ. ίηλοΤ ρ» 

λυ7η^<>οVα^δν. γαρ το, εΙς οργγ^ιτ ήχων* ίΐ}λβι ίδ 

375• ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΑΡ ΛΝ χα) το, δ<^ Α^ι,νοΐ' ίχα-Ύ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. 5^7 

805• ορ£:βΤΒΡΑ. ορε4α α οιυτ» έςι Ρέ€& )^ >)ΐ οΐ' 
Λ τοΤί δρβσι -πίτ μx^^ι^ι<ί Λυτιίί >ι•/ι»ται. παμβχιτι» 
«τολί7?θ(ρ«, τίΓΛντα4 ^ίφουσιι^ κ^^ ϊ5 'θ/«ιρ*κον 
(*Ιλ• 0. 548.) (ώ^ίίϋ^ α£ρι^• 2^ Λ 6 '^τίΜ/ 
τία» 5δέν "^Ι^οΟ^, ΛΒ^ Φρε'^ίϊ /σς?ί αύτία/ 7ϋ? λ^ν 
ΤΪΌίβί'ΠϊΜ. ΠΑΚΤΟΛΟΝ ΕΤΧΡ«ΟΝ. Ποχ'ηίϊλο^, ττΌπαμο^ 
ΑΜΛζ9 ^3"* ί 'ΡβΑ 'Π/ΐΛ^' /^^^ *'* ψιγ)Μα^ ^δΐί 
τν Ύμωλβ IV οζ^α^ 5^ τν ΤΙαχίϋΛλΰυ γ^ίΉΧ,φψται. 

τα οτιτ^Λ τν Α;^ΐΜδαί Χ; νια; <>6 Κ9^(», ιν* τϋίπνί 
Ίίμ^ρίκη}. οτΕ τα πάτρια. 5 ίξϊίί• ο-η τ» παττ£ίΧ5ί 
ο'ΤτλΛ -δη^ώιΛσα» τϊί^ Λβΐβρ7ΐ»> ι/ί» Λίλίητίπ. ΑΕΟΝταΝ 
ΕΦΕΔΡΕ. '^ αρ/^τοί ^ λβοντΰν α;;(4Ηϊ)ΐ< )ί 'Ρ^'α• :5Ε• 

ΒΑ25 ΤΠΕΡΤΑΤΟΝ• ά 'Ρ^'λ* ί ίΟΤΤηΟί *^1 τ ΟΤίΚύύν^ 

410. προ:&Α,ΔΕΤ£, ουμφωίΗΊ^ 

421. Ο τΤΔΕα:^ ΓθΝο:3&. σιω Ό^νατί >ν Λυτβν. 
<Ι^δ£αλβ Διο/λλΛ^• Χΐ:6τ•οτ ααερτιοτ. (ώ^ Σίοιχρ» 
^ χχ;89α ί 'Αντιχλβια ν^,αμλ^ Λβΐ/ρτ»• 3^ ^^^ '^^ 
φίίονί Λυ^ν αατττρ ΤΛ^ζ^ίοθαι, ί^«Λί ΛαίρΉΐί 'τηΒλλά 
4$^^ ^^ί^τα, λ)Λ>«70 τία/ *Ανιικλ6<αν. Το χ Λ> 
%Ίί Λολίν Αοΐ6ρ7ΐ« χ,τιίΐίκον, ανΤί Ός^ρτυτνττίί ΑΛίριν• 

59*• ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ, |3α- ιτα^ά το αλο/ον χα) αίίχ&ν ίΐ}- 
^ίλ£^^«' ^ ίτυμζπλωψ, Χοί. Το ίέ έζ'ζί' ΐΤΛδΒ^ί^οσαν τψ 

403. ΠΑΡΕΔΙΔΟΧΑΝ. ι} ΑΛ6(^τί8. 5θ8 ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. /, 42β. ΚΛΚ Β3ΗΡΤΚε• ^^άϋ^ΤΜ^ ΚΑ.ΕΕΚΗηη. 
430• θ:$Π£Ρ ΗΝ ΜΟΚΟΧ• ο/ ^ ^ζίρ&Τηί ΙΑΟΝΟ^ι 

431• ΔΤ ΑΥΤ02 ΔΕΙΝ ΕΛ£&Α:(« ?^^ ^ ΑΤ- 

τα δ',ε»βδβι8Α2» <Γϋ<χα5• 

434• ΚΑ.ΝΤΑΤβ»\ 04 ΤΜίΡ ζ^Λ 

430. :|ο•ο:( ΠΑΑΑατια (Π9φο( /ιάμ '^9 ^1^λ.* 0^ 

448. 0:( ΟΤΚ ΑΝ ΒΙΑΕΤ • άντΙ Τ?, £ (ΧΚ τΙ^^λί 

45α ΕΤ ΟΝΤΑ ΝΙΧ» ιίτϋ ^' ^ρΑ?• λ^^^ ;^ 
Πει^ι^ιλβιβι^, β Θ^'ττι^ ί^ιχ $^>^ τον αψΒοΛμα 

451. ΒΠεί ΟΤΔΕΠίΙ• Ο^Ο^ΙίσΧ;• ΠΑΑΙΝΤΡΙΒΚ• Ή- 

^τζψ./υ^Α τη^ }ΐ€ΐχοΓι;• ΑΝΑ:ΐξτΡΒ4θΝΤΕ:ι ε& α,δοτ. 

«ίΛκην <^ξ 'Ά^Λϋ Τνί ^ΟτΤζ^'τΆϋί 7ΰ^ ί^λΒζ^ ΤΑΎΤΑ. 

'η '^ώόμ^νΛ• τα θεια. β^ Ι^^οίι^ νοααήτ ίϊ ίύσφιψβί 428. ΕΗΗΡΤΚΕ, εχωλυο-ίν. xο^^ος Φιλοκη}τβ• Τ/ ΐί ί«-«9§α, 

434• ΟΔΤΣΣΕΤΣ Δ'ΕΣΤΙΝ βν τ^ Αΐ5>α/. 
ΑΤ ΚΑ'ΝΤΛΤβ•. Ιν ^ο7ς ξω<η' 44»• ΑΙΡΕΙ ΠΟΝΗΡΟΝ, 

εχτ^αάης-Μ ο λίγος, £ΐ χα) βί• »ί ^γοκΤΛ ίϊ^λοι^οτί. ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΤΛΟΚΤΗΤΗΝ, ^ϋφ 

Λ99. οιΧΑΐοτ ΠΑΤϊο:«. οζ^ ^ Τ^^ιχΤίΌί ^ <Χη^ 
^(ο,^ίος Α ϋν χ, Μτ/ιλανί ο ΦίλβΛΤϊπ>?^ οποτ γ ο 
ΧΕίρακ. 99Του ό χλχο^ 'τιί^ι/ ^^^• ^Ά« δεικ91| 
ΚΡΛΤΧΐ• ο&ι ο χΜΧος νοιοί τον ί}^%ν. 'ΗβίοχΙ^' 
("Ερ7• 193.) βλβ^ •Γ* ο χαΜ$ τ ορών* (ρ5ι«^• ?ΰ9 

468» ΜϋτΛηΉ:ΐΒΐΑΝ> «ηΜο^οαν* βικη» Ιϋ'ά!» 

Λ7χΛΐρη«. 

473» ΜΑΛΛΟΝ Β νπβΒΚ• μ^ΛλΟΥ ώ^ ? 0«/^^^ 
. 478. 030ΙΧΙ τ ΒΚΗΒΟΐαΑΧ• Χ50μΓ$ <{^|λΡΙ^ ΕΝ 

ΠΛΡΕΡΓΟ^ οίον, ΟίΚ ς# '7Η|Μ^ μ«ρ& τ^ζ νβ^$4 ^1ν^* 

481. οΐ£α2 ΔΕ ΤΛΗβι. ομω$ ^ ΰΐσον μβ, >^α• 

?νΡ» .δνΛξοιτ. 

488• ε:ι αντλιλν, ε;» πρδρλν• το εν ηΛΡΕίτα,, 

492•. ΛΚΡΛΤΧΙΡ» ά<^^^, Χ£9&7ΐ£τ ί/ΑΑΟΤν μΜ ^ΟΚ/ί* ^^. ΧΛΛΚαΔΘΝΊ03^ ^ '^ΟμΜ£5^ ('ΐλ• 6^• 541•) 

ΧΑΛια^ντίαϋ^^,, μ/ρ^αήίμΜΝ άρ^^ι; Ά&ιντον• 

499• ΟΝ ΔΗ ΠΑΛΑΐ' ΑΝ• Χϊ' ον ^^ #0^^ ΤΤΟΛλου 453. ΠΑΑΙΝΤΡΙΒΗ, Ιιτ/- 473• ΕΗ ΑΠΟΠΤΟΤ, /*«* 

46ο. #ΧΛΑ30ΜΑΙ, ιί; χλ- 480. ΦΟΡΗΜΑΤΟΣ, ^ά^β^. 
κ»^. 4^3• όνειδος^ φηικη. ,^ΙΟ ~ [ΒΙΣ ΤΟΝ ΦΙΑΟΚΤϋΤΗΝ, 

;^ανοι; >ύ?^^ζη^^, μΜ "η^Κί^ ν. τοι:( ικμεηοπ!• 

507• 21^ 2ίαθΝ• (τωατ^ν /<^9 γτ/ίωσκύ0ψ ιη» άι^ρο- 

514. Δτ:&οΐ2ταχ, ά^ορ^η^.^^/στ/ττομο^ιπον; 

518. ΤΟ Κ£ΐΝίΐχ ΚΑΚΟΝ• "70 ΐχ^ίιν; Χνττίψ, Ί\ίτω 

'Ατςι^^ μ^Ή^ι/Α^ ^ ΦιλΡ36ΤΐιΤ)|ΐ> ο]ον ά$ ά>α%ν 

βίηΟήσΐ» Λΐα&» ίνα. έο&ν»; λ^ι^πισ», Ιιηινορ^ν «ά^ ον^ 

531. ΑΑδ' ΛΙΧΧΡΛ Μ£ΝΦ0Ι• ^ίλλ.* Λ«%ε?ν '6^ί 0#- 
53β• πια ΑΝ ΤΜΙΚ. '^^ ΛΨ ^ίτη^^Ι^Ο/ 1»^ €^6ρ*» 

^ηζ^<ιιμλ 1^ ιφ λϋογφ ύ/αν; ΠΡθ:ξκηΑΝΤΒ:ξ•. οόαζτα- 

ατΐμ^(Λ τ ('9Μ?• ΑΟΙΚΟΝ. ^^/ΟΌΜύν, άίοζ^ρ ατν^^^» 

Α;ςτΐ;χ^^• ετκ;λ^ιο2» Ή^ί/υψΜί• οιμαι γαρ• Οά» ^ 
'\1ζ90?^μ&ίνω9 μΑ)^ΐίΛ άλλον τ ^ία^ τ ώ^αΛ ο«7- 

545• 2ΤΕΡΓΕΙΝ ΤΑΔΕ. ^ίψΒ^ ^ΤΕΡΓΕΙΝ ΚΑΚΑ• 

5οο, ΒΕΒΗΚΟΙ, ^£θι^Μι. 5^5- 02ΣΑ ΤΪΧΟί, !ναφ 

503. ΤΑ ΤΛΝ ΔΙΑΚΟ- τ^χάι. ΕΓΧ ΤΟΝ- ΦΙΛΟΚΤΗΪΗΝ; 5^* 

549• ΕΜΠΟΡθ:ί. 'ίΖτΌζ ο 'ίμίηζ^ ΛΛ•7Γ67ϊλ<*5«ί ίτίΐ^ 

032. ΔΟΒΑΖίΙΝ ΜΒ^ ΟΤ. άνΤΖ τί, ΟίΧ *έ7Ητ>?Λί 
535. ΕΤΒΌΤΡΤΝ ΠΕΠΑΡΗΘΟΝ." ΠβΤΓαρτ)^^, <$^^αό^ ^ 

559• προ:εττχοντι τλν ιχίΐΝ•. ' ά^^ '^ϊκ;, άζ^τη 

563. ΕΗΑΡΓΟΤΜΕΝΑ. άνα€θλ>?ν ί^ΙβΤΖΧ,. 

564. ΑΑλ' η ΧΑΡΐ:ί. 6δ«ί <π)Ι χ<ί<^ Ττί^ ^ΠΤζ^/^ίΛ- 

568. ΦΡΟΤΔΟΙ, ά^ΑνεΙ^. βΜΕίΐΧ ΚΟΡΟΙ. ^Α^^^μΛ^' 
ι^^ιιμοφζίν, «ν ου μ€/Λν>ιζ>ί,ί 'Ο^ζ^ί.' . 

586. ΔΙΕΜΠΟΑΑ,. λ^ζβϋ ίτΟΙΠΤΟ^. 
." 58^. ΜΗ Μ£ ΔΙΑΒΑΑΗ,2• μΛ\ Ο^ζΑλΑ^ μ£^ ψΑΟΥΙ, 

ηφ α^ΈΛ\>1νΛν <ίΡΛτ2• 'ΤΓοΜα τ^ 6υβρ>«7ΐΐ9»» ^' 5^8• 4»Ρ0ΤΔ0Ι, άί^α^εΤ^, ΤΟΝΔ'. κ<ή ^^ ΤΟΝΔΕ ε^- 

χαυττίοί, ράπΓα*• ηΓ0< τον τΓα^ίΓά/Αβκοΐί 

575- ΑΤΤΑΓΓΕΛΟΣ, αρ' Φιλοχ,τητην. 
τίΛστ5 ίγγ^Χος. $%6. Δ1ΕΜΠ0ΛΑ, Λ)λ£Γ. 

579• ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΝ ΑΝ 51» ΕΙΕ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. 

596. ΟΡΛ ΤΙ ποΐΒΐ:$ παι• χκοπα κα/πι παλιζ. 

598• 2Ε •η:ιομλι ταχΛ Απιοκ. «ι^ σ% 'ίτοάσφ 
^]%Γ ^Ος^^φροα. ΠΟΙΟΤ Α£Π12Τ» ιτο£ /ια €ΐπιον, 2ν 

600. ΑΚΔΡΒ ΤΟΔ*. ηο( ^ αν^^ ουσ7ΐΝ(4 ίχΜος. 
Η ΜΗΝ> οπν^ IV!• θΑΐ*εροτ. ίτ)ρΐίυ τν Δύομί^^' ύ^ 
'ίάλμΒτηζίί >^ Χη Ης 19 <ί)ιααα{φ 

607• ΤΙΗΟΧ α' ΑΤΡΕΙΑΑΧ• ^ ^$* 1110^ ^^ ^^ 

6ΐ§. ο ΠΑΝΤ ΑΚΟΤΟΝ ΑΙ2ΧΡΑ• Ρ '^^^ΒΟ ΐπίποτ 
6ΐ8• ΘΗΡΑΝ ΚΑΑΗΚ• Ηχ «'λλο^ 617η 'ί^ 3^^^ 

ο'Έλβνο^ ίρ/*ΐίν«/64 ί• α^ατπίΐτ της 'ττορΒιΐίτίβι;• 

β25• ΔΗΑΑ^ΕΙΧ, Λ(ξβΐν. ΕΦΚΙΤΟ, ^1^^2^^ ηΠ|]^ 

632• ΧΓΕΑΕΙΚ> 7ημ^|Μ• Α^ΠΒΡ Ο^ΚΒΙΝΟΤ ΠΑ- 
ΤΗΡ, ί Χίστ/ψοζ* /^'Μαν ^^ •πλ^Ζ/τ2ίν, ί?ί>ί7βιλδ 6«7• ΚΑΓΤΟΤΤΛΝ. ^ο ίζν* ΛτίχβΛ τω θίλοι^ τ» ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΑΟΚΤΗΤΗΝ. ζΐ^ 

637• οτκοτΝ. ^ίτίΦφΑ'πχΐ^ )| Ι^ωτημΛ'πχΖς. 
640. %ΑΆον ΑΝ τη:(• ^%;^ν ^ν 7ηΐ£^ίΕ6ΐ; τΐΙ 

ί;^ΐΛΜ> ί 'ϊζ5 ΌΛ;^XΓβ4. 

645. ΟΡΙΖΕΙ, Ηφΐ^Ι. η ΤΟΙ ΚΑΙΡΙΟΙ :ξΠΟΤΔΗ• 2$ 

648. ΠΝΕΥΜΑ ^Το'τΚ ΠΡΑΡΑ^Κ ΑΓΗ,• ΐίγΧΛυ βΤΤαν 

*?Γα4ΛΤ>ί^ ο όίνβμο^ άζίτηβ/υ^ο$ ίιμί^• ΕΝΑΝΤΐο:ίΤΑΤΕΐ, 
651. οτκ, ΑΑΑΑ. μιι ΕϋΛ^^Υΐ^Μ^ι ^γκή* χα^^οι^ 

652• ΟΤΚ ΕΧΤΙ ΑΗ,:&ΤΑΠ• ΤΙΗί 7^ Χ5ϋ«ίρ7Ρ'ί 0^6 

ί5χν ο#ατποί 4ΛψΛί^ 09 τη συ}^Η γ ^ΜΛλλβν ι^^υΐίσχ. 

637• ΤΙ τοτβ*. τι Γ)^ί, ατΓβρ ί €μλ\ ΐΜω$ Οηο ίί^, 
αντί τν, (?δ^ν >ιμα λϋ'ττει• 

659. κοίΜΟ, τ^'ζροοιμιζω, ^^ζ^ό». 

6β2φ ΠΑΡΕΡΡΤΗΚΕΝ, ^^^ΤΤ^ΟΟΙΙ• 

674» ο:& ΤΟΝ ΕΜΛΝ ΕΧΘΡΩΝ. 0^ ίτΓκησοϋί μΛ 7»ν 

^5(?Ρ^ 'ν1ί^*Ρζ!ί*''» '^'^'^^ €ω^ βλ^'τΙονΑ. ΚΑΙ ΔΟΝΤΙ 

ΛΟΤΝΑί• ίγη τν^ ^>ΐ7^9<Α;ΐ!νο^{ μ^ι ί^ ^τη σοι• ετερ- 

ΓΒΤαΚ ΓΑΡ. €ΜΛ0ί ^^ ίί>5>(Α Τ «ΤΠ^ν 1^5 ΉρΛΧλβΙΙ 

ίίδ• ΣΤΜΦΕΡΟΙ, βν^ινίνχοι. 648. ΑΓΗ, ιτίστι* θραϋ&)ί. 

1.1 5X4 ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΑΟΚΤΗΤΗΝ. 

68β• ΛΟΓα, Μ£Ν £αΗΚ0τχα« λίγΰ$ φμ αχουφ^ 

6«ρΛΚ5ί μίΙζο^Λ ττίί Φιλρχ.'πίτν νοσον. τον πεααταν 

ΑΕΚΤΡΛΝ. •7ΰν ^«ΑΐΙ^νΤΟ. *έ^β)ϊνΛ< Τ?ί «5ν^ τί ΔίΡί* ^ 
Ον ίί^Κην ο Ζέϋί• ΚΑΤ ΑΜΠΤΚΑ ΔΡΟΜΑΔΑ ΔΕ«ΠΟΝ. 
ΜΟΙΡΑ, ΕΧΘΙΟΝΙ. Ί^χ»» ^ϊ^^^^ ^Τν/βρύΤτέρφ, 6λί6»0- ' 

τίροΐ. νο:(φιχα:ε> ^ί:πν9ΐρ)|0αύ• κν ι^οι:»» <^ ίίΚ9^^• 
τοΔΕ θατμ' ΕΧΕΙ ΜΕ• ^ΛυμΛζω Ίζϋ$ χτκίμ&η&ί^ Μ 
}ίλΛ^ζο|^^^ι^Α^ χυμΑσχί 6;^ι^ )ϋί''αθ^^> V} 0ρ)ΐμ«ν τκα^ 
ταπασιν• αμφιπαηκτλν, «ί^ί'πρα^Εν '^ιττίοπτυν• ι» 
^>/) κχ^/^ατα κλαίονται οίί^Γ ίμψοτίζ^'* 3^νΛα^ -? 5*- 

701• ιν' αϊτοχ. ο7Τ^ βώτοί μονο^ ?ν, Λΐ;σο ά»^ 

'Τη^ ΟΪΔΕ ΤΙν' ΕΓΧαΡΛΝ ΚΑΚΟΓΕΙΤΟΝΑ• ^^ ΧΛ• 

νοΐί 70 ΕΧΩΝ. ού μ&νογ οτπι; Κ9^ν Ον^ ^^ 7^^*^^^*^ 
^\^ά 6«^6 Χ5^χύν9 ΐϊΤΛ/ρ* ου Λ^ι^αΤον λέ)ρν 9ηβί^«ν 
άκοιχτίΤΒΜ. Το Λ ίξίί ουττΆ ^ λ9^0ίί^* .8^ί τιν* ίγ^ 
ράητ 6χί»ν, -^ΓΐΡ ά) Λί τεν χ^χα γειτΌΐα,, τον βυ/Λίτυρο» 
^νον, ώί^κλαυσείβ• το κακογειτονα >^ ού <οθ^ 677. ΔΟΤΝΑΙ, «ιτβί•ϋναι, βλ,α^ερον Λ^λονοΛ. 

ΚΑ'ΗΕΠΕΤΕΑΣΘΑΙ, και/χ^ί- 695. ΙΣΟΧ, ^ΪΜίος. 

ηίται, 7<'ϊ• ΠΡΟΣΟΤΡΟΣ, κατΌΐ- 

688. ΑΜΠΤΚΑ ΔΡΟΜΑ- μγ ^ ύιτ άρίμωτ βΰΜψβνοί* 

«94• ΟΤΤ ΕΡΗΑΣ ΤΙΝ*, ΚΙ£ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. ^15 

ΠΟΝ, ά/ΙιΟ(ββϋον. ΟΤδ' 0:$ ΤΑΝ ΘΕΡΜΟΤΑΤΑΝ• ΤΚ^ϋΊϋί 

5^ «.ρ^<(ΐτ ΑίΜΑΔΑ, τΖο; τί (ΐίμχντΌζ ρυσιν άναΛΛ^ί^ΐ/)ίν 
ΟΛ -ίβΓ δλχΛν δ^ 3»ζ>Λίχιν ττΰ^Ι^, ιτ^ίοΐί ^υλίΐοΐί υ^• 
'ηι/νοισβ4ε4'> £ΐ ττ^ ίμτησΌΐ• αιμαδα κηκιομβναν £α«- 
ΚΕΛΝ. Κΰ^ ?$ (Ίλ. Υί. 262.) /οΐλ^εν <ί' Λΐ&υφυί^ 
ΟΛμχχ^ ΦΤΑΑοα κατετνα:ιβιεν. άντι τ3, θλ«5 Ο06 
ί^«τ «Λ ο9Ζί £λβΐ ^υλλον οίί/τοί ο/κ, α>ίί >ίίί, ί 3ριιΐί 

ΕΐΑΤθΜΕΝο:?, τϋϋλΛίμΟροζ^ ;;^ρσιν '^ΧΒ^ίύΙμ^οζ^ χ^^ '^'λ- 

ΛίΛ» βΛ^ων, ω^ ΛΌΎοζ (^ τοΤί άνύ/πρα* (292.) 

ΝΛζίαζταΛί^ αηςαχτοζ, αχττΌζ αν ταΛ^ί 

1=0 Λ ίξϊίί• ΤΟΤΕ >^ ίνοι^ε- ο^Λνοίσι ίΗ.ιά%μοζ ατα, 
«ρττβΐ -Λ^ϋ^ όίλλοτ όίλλον, ύ\νο/υ^ο$3 ύί(ζσίρ τταΐί αίνώ 

^ί\>Ιί Τϊ97|ν)1ί Μίσ'Λρχων. ΟΘΕΝ ΕΤΜΑΡΕΙΑ. 077«; 6υ- 

μ^ρ^^ Εςτν βά/τεί* ί^ΐϋϋ{. εηανιηι^ιν, ο^^^^^ίχπ. ατα. 
;ί νοσο^• 

717• ΓΑ^ :5ΠΟΡΟΝ. σϊτον. τλν ΝεΜ0ΜΕ:&ΘΑ• τνΐ- 
£^, Λ^ «ν τςΒφομϋα, ου φογΌ<νί ίΒς^^ 5^ί (Ζζ;οζ^ν 

704. ΒΑΡΤΒΡηΤ', ^ο^' Ιθί- ΝΑΝ, το αΤ/χα ανΛΜομ.ΐΥθν. 
ύνΤΛ βαρέως το σωμ^ αύτβ, ^ιο, ΦΟΡΒΑΔΟΣ^ τηί ιταν- 

707. ΑΙΜΑΔΑ ΚΗΚΙΟιΜΕ. τ'α; τρψ,ύττ,ί. 

1.42 5x6 Ε12 ΤΟΝ •ΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. 

ά Αι^ΐΜΤΓζ/αχοι\ί Κ5&ρ7ην> ϋί τι «τΐ^ αιΟΑ^οις οϋ^ρΜΠ»» 
Ι^Ατη}^, ^ίλλχί 2^ "ΐβίν «χ})!!^ οί^9 την ^ ΊΟΚ όρνβΜτ 
^οφήν• ακτΒΟΑίΐΝ τοβαΐϊ» ιΑψτ^η Ίοζω^ ίττοι ^πλ^ν 
Η ^ον 'τηίί τίΐιινοΐ^ βίλϋηι οζ Μλ^?\αν η^ζοίν άνυσ^^ 
φο(ΐ£ήν• ^ΙΓΗΝΟΝ• ανικν όρΜ»ν' λβ^^τΜ ^^ ίι ^ίη, V 
Ν^ ^ν& ι%Γ ^ηναίν• οινοχττοτ ιιαΜΑΤ02 ημη• ιν/* 

λΐΗΡ§• :|ΤΑΤΌΝ ΒΠΙ ΤΔαΡ. 70 οζ 0^€ς5^ 020/0911)60$ 

^\^σί ίήμαιι xνίΖ^!^ προχεναμα• ^βμ^τον ο/χιμ, ^ 

727• ΠΑΙΔ03& τπΑΝΤΗ:ίΑ2• τυχ^γ Νδοτί^ολί/Λον• 
£ΤΔΑΐΜηΝ ΑΝΤΧΕί, εΰ<}^ιμον)ΐ0τ(' 70 ίζ>ί^' ευΛαμοιν 9^ 
/ίί>α; άν<>α?/• ΚΑΙ ΜΕΓΛ^ ΕΚ ΚΕΙΝΑΝ. κά^Πί ίςο^ 
7^ Κ5ϋί^ ΛίλΟν^. ΠΑΤΡΑ,ΑΝ ΠΡ02 ΑΤΑΑΝ. ά τίο/ 
^ΐαΤ^ίΛΐ. ΜΗΑΙΑΔΟΝ ΧΤΜΦΑΝ. -βίε^ τίο/ Τ^;|^ 

>^ 01 Μυλίβϊί• ιν' ο χΑΑΚΑ:ΐίηπ• αττ^ ο ο>«9ι«5ώ 
άνίΐρ ^^*'^^^|5 ^^ ^^^* ^^^ *^ ^^ ΉροίχΛβΑ• ΠΑΜ• 

736• XI ΔΗ Πρβ ΧΙΔΕ« Τ\ΤΙΌ ^ΥΙΟΙΥ^ Ορ2ν 7^ ¥0010 
738. Α Α• Α Α. 09<τχ\Ζ ^ ΦίλΟΧΤΤΠ^ 9 ΟΟΐΑΟϋ^ 

νοσο$* 9^λ£4 <Γ)ι χ^77»α| £ο&(Τ7ν, Α^ /ος^^ζζ;)^^)^^!^ '^ν 

λ^9 ΑΑΑ* ΑΡΤΙ ΚΟΤΦΙΖείΝ ΔΟΚΠ• 
7x8. ΑΙΡΛΝ, λαμΧάνοίν. 721. ΑΝΤΣΕΙΕ, ^Βμιί•ή9αΛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. ^ΐ; 

743. ία βεοι• ο Φι!λ3θί^ητύι$ ο^ ηϋ^ ίς οοων 

ιη ΘΕΟΙ, ά$ χ«ρβ» 2^ 70» Νεο'β^λβμον^ ν ΛίνΑ^ι 
746. Α Α. Α Α. άνΛτδνά^βι λοί'ΤϊΌν, *? νάτυο τιΚβο^ 

748. £Ν ΚΑΚίΙ» Δ£ ΤίΙ^• ΟνΤΙ Τν, ίοΟ^^^ /ΜΙ 0<Γ^« 

752. ϊΡτχοΜΑΐ, ^^^ιοι^{^, τ^ίϋΤΛνα^σχομΛί. ΑΠΑ« 
759• ΓΤΓΗΝ• οζΣφ^ )βο})ν. ραβ* α τβκνοκ. βου^ 

:^ το 7Β)ί%ί• 

767. ΤΟ ΪΠΙ2ΑΓΜΑ. ί βτπίο^Λί, ί /βς?ύ9ίχΐ!. 
771. ΠΛΑΝΌΙ3^, ό^^ι^^<^ιι$* ^ 79 νοσο^, ίοχ»^ οη 
ο/χο(Εο3ί; 'ΤίλαΜ»/^)!* <^; 'έ^ ^{Ιο$ Λ 'ΤίΜντοα τον 

777• Η,τοτ, ηζ^οοιι^ι ^ήι;• £χα ανη.» ο^<Γ^• 
:^αζ' ΑΥΤΑ ΚΑΙ φυαα»ε. φ^Αίϋο^η» ^ησιν^ οϋτο^ τοί 
τόξα* ίί/ΜΛ >^ '7ϊ;5 7ΐα3•6< τντα νττνο^ /*θί ίττίρχεζοΜ, 
3^ ΗΤΰ τ^αίομζΐυ^ ^ νοσ». οτκ £71*1 αηεαι. ΟΓλ β9ΐ '^ 
ο^η$ ^α^ααχΟζ ^τ^ζ^τες^ν, 'ΤΤρΙν χοιμ^νο&|• μοαιι:^* 
ΕΚΕΙΝΟΙ, οί "01^ Ό^V^^Γ6ο^• προ:&τροηοΝ, ικέ'τία/. 

789• ΤΟΝ ΦΘΟΝΟΝ ΔΕ ηρο:ξκτχοΝ• ιλ^αχου τον 
φ^ον, ύ$ςν βε^τοί μη >6ν^3ι;6/ (τοι ';7θλνςονα> "ττα^^ ^ 

1-13 5x8 ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΑΟΚΤΗΤΗΝ. 

αίτια Χ3ίχΖι^. μηδ' ΰοίΟ• μηί"^ ομοί»^ ίμοί <Μ ηφ 

797• ΚΗΚίΟΝ ΑΙΜΑ• άνο(ρρ£^ον> άνοΐ^^οη 'Όμιι- 
ζ5^' ('ΐλ• ψ'• 507.) 'Τϊτολυί <Γ' άνβχΛαδν (</^^• α Β£Ν9 
ΚΕΦΑΑΑΗΝ» ω *Οίΐσσ^ τρεφοιτε• Λ9^€οπ]Β ά«Γ ίμ2• 
τη, ΑΗΜΝίη, τη,Δ* ανακααοτμβνλ, πτρι. ^ί^^^^ηί"- 

Χ^τίίρβί •7Π;£5^• ΚΑ»*ΓίΙ ΤΟΙ ΠΟΤΕ• ΟΠ Τ ΤΠ^ν ΤΟϋ 

Ήζ^αλβί^ άηί>ίΛ. τοτγ' ΕΠΗΕίη^Α δρα,ν• το 7^$^ 
)15»λ^• ΊΊ ^ΙΓΑ.^ λ^€^ν ^ τα τόξα ο ΤΙυΙ^§, «η»• 
^η)0Ίΐν> '^τΐϊρίν τι ^ζ^ι 'ττοιίαιιεί'• 

8^7• 2Ι0Τ ΜΟΑΕΙΝ ΑΤΕΡ. /Ζ3ζ^$ ΟΙίΙί 'ν!;σθ9δσΐ» ί£3Ε| 

τντό φικπ, ί^ το Τϋΐτ ^ν?^ν 6^ ρ)<Γβτ«ς^ν Οίϋτ£ί 
μ^νον •:7θρ9«στ(ν το 'Ιλιον. 

830• Εκκαε ΝΤΝ μ' εκει^^ε• 2^ τνταν €οαυε$ 
ο ΦΟ^ΰ^τΥτη/^ς ©^^ζίΐίίν 'χΙλρ *? νόσοι;, τι πάρα* 
<^ροΝΕΐ::ί• τχ ώ&τρί φρβνϊν >^^Λ$; 

839• τι δη ΠΛΕΟΝ ΦΡΟΝΕΙ:^ άηι τν, ύ^^λι/ΐύίη- < <^* $41• οτκ Ετ οΡθθτ:?βΑΐ Μ* ΕΑ^• ίΐτχωί τιώτα ο 

842• ΤΟΝ ΑΝΔΡ^ ΕΟΙΚΕΝ• ίοίΤί^Ι Ο υΤ^Οζ Τ* &I^^ 
;Ο06 «ί μουΚζβίΐ ν^ίλΙ^οθ*/• ΪΠΤΙΑΖΕΤΑΙ, κλ&β^, 

^ α;π(π:# ρΓ'^ίΙ^'ηχι• μέλαινα τ ακροτ• ιτ^ζ^ ροΐ><ν 
^Ιαιο ^ ίψ^ 7η^$ αΙμΛ ίηησνί• 

6%). ΧΟΧΜΟΛ£ΙΝΛΤ£Ρ. ί%ι^ΐΜίηΓ9ί. ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΑΟΚΤΗΤΗΝ. 5^9 

64β• ΤΙΙΝ£ Δ* ΑΑΓΕΑΝ• "^ ΧΟί^ 70 ΑΔΛΗΧ> 

ίί^^αυ ά^πιρβ. ΕΤΛΙΓ^^ ^υτοηΐζ» εταιπν, ^/υ^τίζ, 7^^ 
λΜς α^^Μτ ^/αν ί^ οοοι^λ. ομμα^ι δ* αντεχοπ* 
Χ5«ί^ ^)κπ, δ οζβϋ'Τίκα, οτπρ νίήτ ίττιΚω^ >9 2^5(ί) 
τϊ IV ί^τΓν» αχλρΓ τία; τίίΟϋΐία^ Λ οϋγλΖο/, ? ττ^ 
και .7ΐ7«?), αιτη^ι^ •ηίί? ^μοίσι, Ιττοι οτΰυτπαβιίΐί^ζ ΊΌΐς 
ομμαυσι τν Φ<λΛ6*ππν, 3^ μ^ δ'αβτίί βώτ^ν βλί-^^ ηα/• 

Η ΑΙΓΑΗΝ λέ/6* •7Β¥ ϋΤνΟν, ΤΤΥ >^νο/4νθν «ΐί/Τζί /βΤ^- 

οίαυα^• ορα ποϊ ηΑΧΗ,• 'Λ^ 9)ίσ» -^ γ^ωμΜς^ σηιία/ζ 

ΟΡΑ•3 ΦΡΟΝΤίΔΟ^ί• άνη ?1 04^064^; Κ.ΑΙΡ0:]6 ΤΟΙ ΠΑΝ- 

τακ• Ι^ηι ^ μ<7» Μΐιια^ οαυεσι^, ττοΜ^ν Ότχ^* 
ϋ άκ/ί^ζ Όίμίλάιυ^^ "^οΜοΓίΡ άί>>ζ!ϋυ9 σζιΐΒτ^ίίς τιτ^ρ• 

€χ€Λ• ΠΑΡΑΠΟΔΑ) ^λ>!0ΐαν. ΑΡΝϊΤΑΙ, '^ί^ΤΠΧρί^^• 

86ΐ# ΤΗΚδ' ΑΑΙίΐΧ ΕΧΟΜΕΝ. τίο/ 3^ρΛ? Τ -ΤΟ^ΛΙΤ 

μα/ώλί δ^/^, χ«ρ*ί IV Φίλοχ,τιπν 9ίΚίοτηζ. κομ- 
πείΜ δ' Β2Τ ΑΤΕΑΗ. ^τ© Λ ο^7ο«ν ϊ^ ^'τϊατΤ^λλεί^ΟΛ/ 

866• ΒΑΙΑΚ ΜΟί; μΜζβϋ κ^ 7\^μΛ μοϊ9 φτίσι, ίίΧ'^ 
λίγ^9 Ι^ή ^οη ίχχϋγ χαμω/υ^οζ. ευδρακη:^ ύπνο:;• 
ίηι τν, €?^ίΐφξ^$ τ^ϋ^ 70 ταχύ άνΛ^λβ-^Λΐ χ^Ι) ί>^ρι• 851. ΟΜΜΑΣΙΝ. Ιναντιω^ 866. ΒΑΙΑΝ, /χικ^ά κα] ^<η•- 

114 $2θ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. 

!^ιΐοβ(' αντί τν, ο &?Γνοί ο ο» τη ίο^ω τκ^^ βκί*πν: 

ΝΟί. ιι»$ μΜ ηγ€4€θύ(^ 'χντϋΐ^ ι^ιτνο» •\1;σ'Λρχ6«'• μα- 
κι^τοΝ» μ£}α^9 €υσυ^£οί^9 ϋυμφοζ^ ΒβίΔΟΤ» 9^« 

«νπ τιχ;, ^Ι^^ον• οι^βΑ γαρ ον γ ΑΤΔαΜΑΚ 0^ 
μλοτ^ ιντο ίφΐΜ* γ:νωσχΗ$ 'ίν ΰκν^ίμΑΑ» άνττ τοϋ» αύίΖ 

ΤΰΗ λί/Λ, )Γ)Ρί«/ 701^ ΦίλΜτητίίΑ/• ΕΙ ΤΑΤΤΑΝ τοχ- 

τα^ ΓΝΑΜΑΚ• ά ^ ΜτΙΐΛ/ Ί^ ^Οί^ΜτΖ γωμΛϋ ^χ^^ 
ύίτβ χύμα ^ Φίλύ)ύίΐΊΐυυ οηΰ)ψ9• άπορα πτκικοαίΝ• 
ίτης^ 'ί^ 7(34 '^^ οΐίν^$ μΑίΤν το 'χρς^^τίον* λίίΜι 

ρ)ΐ7«4 τν φ6^^• εκτΕΐΑΤΑΓ Ντχιο:ξ• Ι'τηί ^^ ιώι'& 
9^5^6(;^^υ<71^ «τ«^ τίλττο βιτπ' 'Τ^Μ' ^μ^ρΑγ νΜτα α>ύΜΓ, 
άιτπ τν, ΤίοψΔ/υ^οί. Το ίϊ ^ς* ζί^χτϊίτ^^ ^^^^^ ^ 
^^ζ^ Η 'τηίίς Λρ^ί^ αντί τΛ, βέ^ν "ΐ^Γ /ΐοΛ^ν ίίιυί• 
/Δμοί τϋΗΐν^ €ίτί^ ^λίττ^ΛΧ. ααβη:ι τπνο:ι £Μα(^• ο 
ί^νο^ ι ^1;!3ο τΖ£<; άλ^αν 'τν ^λαι> (ίύμφοζ^ ^}/^ '(^> 

σιν. ΑΑΕΗΧ, ^βρμ^$* ίτα^ τ2α^ άλέχν• '^Ομιιςρ^* 

(Ό<Γ. ρ'. 23.) άλί» 7« τίνΐί]^. το Δ* ΑΑίαΐΜΟΚ• ΙΌ ίΐ 

ίγ^υσιμΜν^ ο *6^ ^ρα^» οϋΜΜ^) τ» 1)Μ ψζ^νήίΐ πο* 
ΐϊο:( ο ΜΗ ΦΟΒΑχ. Ο ττένο^ ο μλ\ φ^α ξ^» %^'η^$ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. 5" 

;ιαπα >^ ανυσυ^^• 

889• οικοτΡΗΜΑ» φν^^λ», ΌΤαρ^Λ. εΕΗτχκ:«Α> 
ο^^μή^ν^ ΟΦομΜΌυ. κκ ετχερει εθοτ. ο^ βλ^;^^^ 
δτ203Μια:( ΓΕΜίΐΝ• αψχλψ^/υ^ος συ «^ ^))^ ^\^σ^» 
σ/ιία^ κσπο:& μ' απαλλαγή.• ϋτη μΒ ο %3ψΛΤ^ 
ίφ^• Τς^^φ^ϊ κοποτ απααααχαω. 

912. ο'τΠΙ ΝΗΙ ΤΑΚ 0(5»^ αΚνΤΟΚ >(ν))^^ Ο ';Γί« 

νοί> '^ 'πί ψ^ σνιηί^ μΛΐ %^ συτκΛΜΐ ίμοί 

Ρ14. ΚΤΤα Τ£ κ ΑΥΤΟΪ ΑΜΤΕΧΟΤ. ΊςοΰΌ χ^ άνττ•* 

λβμίοίια. 

9ΐ0• ΠΑίχΑΐ ΤΙ ΔΗΤΑ• ϋ^ιμΜΑ Ο ^&ηΆύλ£μΛ$, 

ολτοΐν ση μίΜϋ οζαττατβΐν τον Φίλρκτιτηιν, ^ ατιά*- 

922. ΜΗ μ' ΑΓΕΙΝ ΝΑΥΤΗΝ* ΕΤΙ. ί^ωΊΠμΛΤΙΗΖί. 

928• ΑΠΑΝΤΑ ΔηΧΕΡΕΙΑ• Ο^^νην^ φίΚΠ^ ^^ρβΙΟ^ 
Λ^ύ» ^οζβσϋΜ^ι ^9^^, τφ |<νον τι τΐ^ βοκ/τα; 2^νΜζ 
Ο^ττ^'ϋοιυ^ωΦ την ατγοτ «ώχν. λβτττβ* τ; βΐ^ι V 

925• ΤΟΤ ΦΤΤΕΤ1ΙΑΝΤ0^> τί *Α^^€ύύς, 

928. ΟΤΚΟΤΝ ΕΝ Οβ ΓΕ ΔΡΑ^:ξ• ώ Οί$ ^Βίς5"τΐ6<^ 

ΟΓλ ίσγ <Λίχρ$* ά οΤα ^ φωνΖί, φα^ι^^ή• 

886. ΑΦΕΓΓΑΝΑΙ ΦΡ£• 892. ΜΕΙΝΑΙ, ι^ο/Λ<7ναΐ• ^%% ΕΙΣ ΤΟΝ Φ1ΛΟΚΤΗΤΗΝ. 

930• Α ΜΗ ΑΒΙφ "Μ ίλ,ΤΙ&ί• ΑΕΓίΙΚ ΑΙΧΧΠΤ 

ΒΠίΐΝ• άπατου 

931. ΕΙ ΗΗ να ΚΑΚο:«• ύ μ^ τ^^χ^ς χ^ άι«τ1πο^ 

933. ΑΐηΟΝ ΜΚν ΟΤΚ ΒΓίΙΓΕ. Η^ ΟΠ Τϋ^^!^-^ 

μιΛλβΡ σι Ιγυ»* '^ ΤροΜ# ίί φησι. 

944. ποΑΑΗ ΚΡΑΤΕΙ, ττΰ^λτι 5<χρ ΊβΛ άτατοοΐ ζόί- 

94β• ΙΏΝ ΓΑΡ ΕΝ ΤΒΑΕΙ. 1^ Χζ^ίΙ^νΤΟΤ }& ^ρ- 

•πζ» μοΛλον ^ σου* Λο « Λλτ» οόι ζΐίη*. 

950. α πτρ 2ϊ. -τΓΑ^ί^ 70 οημΛ* Τ1\ψ^^ ^ ώχ. 
λίτο ^ο^ιΐ[9 ο ΝεοτΆόλεμ/ίζ• 

958. ΑΑΑ* η2 ΜΕθΗ^ίΐΝ. ουτο μΛΐ τζζϋκίΊ η2ζ3^ 

ί^τε^Λ). ΚΑΤΑΡΡΛΓΕ:έ> Λί^σ^ο,^νοί, κοίλάΛί^. ϊμιν 
ταδ'. υμί^ ^ΐίτα, λ^• ου >^ οΤΛί. οΜον, -©ζ^^ 

969• ΕΧΑΙΡίΙΝ ΝΕΚΡΟΧ, (Τφί'τΙΰΰν \&ίζ^ν* Χ^^ΊΛ Τ 
97^• ΨΙΛ02. Τϋ^άϊν >1/^νοί. ΟΤΚ ΕΧΛΝ ΤΡΟΦΗΝ. 94 Τ. ΚΛΚΟΤ ΤΟΤΔΕ, της το αΜ. 

"γοο'β. 97 ί• ^Δ' ΕΧΟΝΤ, «Γβν- 

948. ΤΠΝ ΕΝ ΤΕΛΕΙ, των ^α. 

βχσιλίων. 973• ΕΝ ΣΑΤΤΟΤΓΕΝΟΤ» 

953. ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΡΟΠΑΙ- «V^) τη» φρόη^η^ν. 
ΟΝ, ΤΟΝ ΙΚΕΤΗΝ. δκ. ί;ίΓίΓοϊ ΕΙΣ ΤΟΝ ψΙΑΟΚΤΗΤΗΝ. 5*3 

τΖί© Λα "ϊ^ "ήζαι μ» γ^/ηφι^νη Οτκ «χα» ιςβ^ί»• 
αν£/ ^0^)1^ ΜΟ/) αντι Ίν> «ινοΟ 'Τΰξά^• 

977^ ααα' αχ θανογμαι. >§ά<ρ6&4 ααα' ατα- 
ΝοτΜΑΐ» οΊον ξ»ροΐν3ικ;Όμα(• παρε^ ΑΑΙθ'• £>ι» £μκ 

ΡΤ210Ν τι:ςίμ ο^/χι/β^ν, αμοΜω οΧΊΐσω. 'ΌμΑ^ζ^* 
('ΐλ. λ^ €73.) ριίσι ίλοαφο/^^^• γνα^ΟΙ]» μεχοι* 

987. ηρο»ηΡΒΐκ, «\ΐΛ?5%«ρί^* 'π•βΐί\^νοψ 

99^• κτΝ δ' αααοι:^! δοτ:$• να2! ^^ οΛλοι^ ^ώ$ 
7«τ χ$Ε3(5^ ο($ &3ω^) έΐς'ΤΤΜχ 'η^ ^μ^. ^/^^ο^ ^^• 

997• ΤΙ ΔΡαΜΕΝ ανδρ£:3« μι^νοήσ^^ ο Ν^ο^ 
ΧΒμ^6 '^?^ ί^Λ\ τ^ ΦίλΛοΤϊΐτ» τοτ ί^φ (ΧΛηζΙ' ίΚ• 
^¥ ^ ο *Οίϋσ(ΓΒί)$^ )^ ^ΛσΌυ/υβρο$ ΰώτ^ ταϋττ» φ^ιφι», 
οτκ £1 ΜΒβειι τα τοι&Α τΑττ ΕΜΟι πααιν; 

1002• πεπρΑΜΑΐ» η^^γμοίτη^^μαμ. 

1013. ΗΦΑΙ2ΤΟΤΕΪΚΤΟΝ. τβ Ή^ΐ9ί*«ν «βηίρ• ο^ 

χ^Ίτίρβ^ δϊσι ΐΐνςβζ. εκ τον 5^ν• λε^^ττέΐ γΙλ,τΟίη» % 

1024• ΟΤΚ. ααα' 0Μ0Ι0Τ5. άνπ τν, ου <Γ2λ^9 
^!λλ.' αρΐ9ον• )^ ^' άρί?»ν τΖ6<^ Τροίχτ ΛΤ οϊ ';7ορ35σα4* 
τίτο Λ /Ζ5£^€^ικαν• 

99^• ΈΚΚΛΕΨΑΣ^ άιΤΛτη^ ί Νεοιήόλεμ,ος. 
ίτας. ιο»8.. ΤΙ Δ' ΕΡΓΑΧΕΙΕΙΓ, 

997• "ΓΙ ΔΡΠΜΕΝ. τλότλ τΐ €(γά^α^α{ βάλίΐ; $14- ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΐΑόΚΤΗΤΗΚ• 

1030. ΠΕΤΡΑ, ΠΒΤΡΑ^ί• ηίΟί Τ^ 'ΤίΤΤξΛ ^ΛΙ/Λοίξ» 

1031. ΜΗ 'πι τα,Δ* κ:8τα• μη ^ '^ τς^ Φιλρ* 

1032• Α ΧΒΐΡΕ:β• ΛΑι^^ο^ ταϊτΐϋί φηαιτ• ^ττνθη- 
κίΜΒΝΑί• άλίίυοαι :(3ε^ <η/Μβΐμ€οΐνο^^οιι• α μηδβν 

ΤΠΕ:!• α! ^ίέλΐβ Όιΐνοσ'βυ• ΑΝΑβΙΟΚ ΜΕΝ 2ΐΟΤ• ίΐΜ^ 

1042. ΑΦΤΗ. α3(5οαητ ^ίτη φύοΜ»^ εν ζίαΐΝ νε- 

1053. ΚΛΟΠΗ,, άτιατ»• ?ϋ&ΐ '^ΟμΜζ^ ('Ιλ. λ. 
132.) χΛ/^Ιε ν»». Ζ¥ΓΕΐ:$, λ1;ζ99'&.7&ι^* ο ^^ νου^* 3(^ 

105& ω 2τ ΦΗ,:(• οι' Άτςέΐι^ μβ οζ^αλ^, ^ 
συ λτχ6<^ ΚΕΙΝΟΙ δε ι^ε. οι ^^ σ^ φοιοη^ ου α^ι 

1059• τια:^ βΕοα. ηντο ^ ηδζβφ^υοη^ϋίμΜ ΌΑ;σ- 

Μ7ον• 

ιο64• ΕΙ δικη:« ΜΕΛΕΙ, ά φζβΤΓΐζ '(έ^ τι; ΐίχιι^ 

1044* ΝΟΕΙ Σ» ^ιανοη. φ&τα^ όλο«ο* χ«} οόι', 
ΠΡΟ'ΤΒΑΑΟΤ, ^'^^^ψα^ ' 1067• ΚΕΝΤΡΟΝ, ίρββίίϊΜί, 

1047. ΟΛΟΙΟ ΚΑΙ ΣΤ, γρί- ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. $2$ 

1068• ΘΕΟΙ τ εποΦίοι. οΐ Ιφο^ωτη^ μ£ £\)ςυ^ 

107^ οτχ τπ£ικου::&λν• Ογ% ίνιί^μ^ίηί*^ οίχ 

1076. ει Μοι ΠΑΡ£ΐκοι• ά χ^Λζ^ 'Οητςίτ^^ ρΜ, 
ΑΝΔΡΧίΝ ΚΡΙ2ΙΧ• ί^ίΧΛμουηΛ^ ο^^^^• ΧΡΗ,ΖΑΝ βφτν; 
}ςίφ€^ κρ£ΐ22αΝ• 

1086. £ΓΑ β* ο^ οΐΜΑΐ. ού μοίον Τμ^^ '^ 

^ηΐζβΐί ζί), ούχ ητίον σ^ϊ. *^Ομηςβί* (Ό<Γ• 5'• 2ΐ5.) 

£υ μ 'Τΐ^ον ο7^ ίέ^οον ομφϋυφΛΛζΟϋίΐ• 

ΤΟΤΤΟΝ ΚΡΑΤΤΝΕΙΝ• ^ η^(^. ΤΙ ΔΗΤΑ 50Τ ΔΒ2• 

ανττ τν^ 'Π^ σοι; χρβΜΐ; χαίρε την αημκον πατον. 

Ίΐτ^ραι^ ΤΑ 2^}.ξ(^τζ^ ^ Αίιμηί. 

ιοοδ. προ::&ΦΘ£ΓΚτο^9 /ος^σφέυνη3?να{ ό(ξ<ο^• 
1098. Η ΚΑΙ προχ ΤΜίΐΝ. Λζβΐί. χ^ υμ£ς μίμ&!οθΒ 

1102. ΑΚοτ^ΟΜΑΐ Μ£ΝΓ• 70 €|η^ ίχύσυμύϋΐ /ζ^ς}^ 
η^, ω$ €1/^ οιχτν /«£?ο^* οίον )ΐ5^&7νο'ο3:^<Π9μβ4 ^$ 
^τΐατν οίχτν• ΤΑ τ ΕΚ ΝΕα:^• ία '^ ^ ι^^• :πγβι• 
Λχχχι^ 7(ΛσμΜ(τ<Μ:ι. £ν τοττίΐ^• ο# τοσνΤΑ)• ταχεπ• 

11 ία ΘΕΡΜΟΝ τε και παγετοδε::• Ζ αχΑτ^^ίί 
^ρμον 2^ τ' ίλιον, χ, 0^ *") '^^^> 7ΐα>*τ2Λ^. '^Η 
οίίτ»^• ο^ 9«ρ€ΐ •ψι;χϋν, ο^ Λ ^/ι2νι 9ίρ/^ν• άντΙ δ^ 
^^τίΛον «ί ^μααα χ^ ^ζβ^• γτααον Λ, ίηι ταί. ζζό ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. 

η αυ^ζί >ι δ ίΚσοζ ί^ημ^ίζ3υρξ^οφμ. και θνη- 

0^1 βσΐί χ3^ 6•^ μΛ ^ί^ΛνοπΛ, •ν^22^ολικ2^, οίον, 

ίΑ5• ΤΙ ποτ ΑΤ ΜΟΙ ΤΟ- ΚΑΤ ΗΜΑΡ. Τί Ο^ ^Οφΐ-- 

μΛ¥ μοι Χ5ί^' ιαμΛξ^'ΐ '^ςοίή^ ου >^ ΒτπχζβίΊΌί ίμαωτΌ^' 
^9 » >ν ^^ ^'%* βλττ/Λι. :^ιτοχοΜθτ, σϊ'το» ήμαηο$, 

^οφίφίί. ΠΟΘΕΝ ΕΑΠΙΔ02. ^ώ» -ΤΤΟΙΟ^ βλ'ΤτίΛ^Ι 

1120. ΕΙβ* ΑΙΘΕΡΟ:^ ,ΑΝΛ. 70 6^)!^• Ιί% αλΒ^ίζ^ζ 

«16 οϋτ» /1667α οςυτΌ^ϋ ^τ^ήυμΑΤΤΌζ €\(ΰσι μζ οςιη»ον 
Λ λ^ει ηζ^'κυμα.^ ^;;ΐϋ ^^ ίζυτΌνωζ βο^ν. Τ^ψΒ^) </^ 

^η;<αΐ4 αψΛΐ^ϋύσι, Οίί^ τό ίε] 'ΤΓ^νίίν. πτίΐΚΑΔΕΧ. ^- 
φβ^ι 'ΛΪαχί^^, ^ο^ς^^ιαΛί, -:ί!ί»;:^Λ^, ιί^ομΛ^ς* ολ 

^Α^ν^ν* ά Λ '^φ^ι Ί^Μ')^Μς^ «4 ά6( 'ττεινίί^αί• τ»το 

1123• :ξτ τοι ΚΛΤΗΗίΛ:£Α^. (Γϋ (ΤΛυτφ ^Λ^^ί-^ταίσα 

5(^1^• συ σοΛΤΤ^ γ^τηζίωσχ^^ χ^ Οτκ, "ΐάπί ττνοί II 1.3. ΣΪΝΟΙΣΗ, σ^νίλε^- ιΐ2ΐ. ΠΤίΙΚΛΔΕΣ, 'Λ-- ΕΓΣ ΤΟΝ *1Α0Κ:ΤΗΤΗΗ. 5^ 

μΛίί&Α €ΐΛ\οι 0472^, !^1Μα σβΜίτον* ο^ )αρ σ^ι αχο. 

μ«Ι 6λ^&ίν• ΛίΙ^ΟΝΟΪ ^ί ΔΑΙΜ0Ν02 λ^> Τν λνσίΠ• 
1131. ΔΛΒΑΤΟ^, 'βίτΤΤΛνο^ Ο::^ ΗΔΗ ΜΕΤ ΟΤΔί- 

(!?Β^ν άν</^; βίσοτπσ» 7«.λβί$ νβϋάητ* ο <Ι^ ν»^ ό(ρο(. έ>ύί 

στ ΦΟΡΒΑΝ ΕΤΙ προ:$Φ£ΡΑΐτ• άντι ί^, ^οζβσφβζ^ιυ^ο^* 
ώίοΊΐ Λ ίμτίΰΐΛί^ φΐίίσι Ο^χο/ού/υ^ζ, άντι τώ, Λ^>9^- 

1139. α:$κοπα, ίττζ^ίίαυι/^^ ^λια.> α Οτλ β^ι 
^σ£9<ηοέ>|Λοθ«ί. ΓρΛίρβΠΜ 4^ χ^ αψοφα, :άι4 ιοί /λ)! 

ψ^βϊν, άντι Τν, λδίθροϋΑ• ΚΡΪΠΤΑ Λ ΕΠΗ ^ίΚΠ 'ϊήΙ 

κ/νπΪΛ Λλίβί^ 9ρεν3^ '>1^ί^ /ίβ• το Λ βξϊί• ^λλ,Α 
/ΜΛΐ '>^^&^^\^ αΛοτια χ/νπί* τι ^ ί^λΒζ^ζ φ^οζ» 

ΙΔΟΙΜΑΝ ΔΕ ΝΙΝ. ^^ 7ΐ5^Τ€ν^^^Ο$* >«νο<ΤΟ ^ $ΧΑΙ Τ 

/^^^56ίπον τν'τον, αν τηυ^^ τον ίσον ^ονον Λ^^ΐ/χησαι, 

οθοί/, β/ΧΛί λ9ί;^Τ άν<α$• ^^λ,Λ τίί 7ΪΟ»)ΤΠΧΛΤΠρθί4 91 
1X44. ΠΟΤΜΟ^ Χ£ ΔΑΙΜΟΝΑΝ• λβΑ'ΤΤ^ )| οζ' Ο^ 

9ί2ν >^ 'Γϋχ^ '"5 τ3το σοι κεχΛίρα^οδ, ^^^ »% ΑΐίΟ'* 
^//5 ΛΛλίϋααι" ίςοίτοί» κοίν» το ε^χε• το Λ έ^ίί* 'τιο- 5»8 ΕΙΣ ΤΟΝ Φ1Α0ΚΤΗΤΗΝ. 

τμΑ^ 01 ί^Λψ^Η^ ία/* Ι^' βέτΤέ σι {1}^$ ^ %^;99 

.Φιλ0κ.<7ΐηκ> μ« α/>9^ τιη«» χ^βσ^^ ί^ί ί^^^^' 5»^ 

να^» οίίη ^ίίλαι '\1;ζ9'βισιλ9ρτη$ι ιττ' οΛλο τι '9£5>^7* 

ί^ χ^ ΜΠ»* Χ5^^^ 'πίΓι; αΛλύΐ^> ^ μ^ τιμί^ και γαρ 
ΒΜΟί τοττο ΜΕΑΚί. μιλβι μοι «ΤΟ <!τ^^νέβαι σοι, 
'ί^α. μν ά^ιη^σ^ τΖα^ φιλαοβ* μου, ού ^^λ^ <^ ^οά^ 

1159• ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑβΑΟΝ. άντΙ τ3, ε/α» 7Β» 

Ο^ 3(5^ λ£Τ/^• ΔΙΚΑΙΟΝ >^ νΟΡ φπη 70 άλϋ^Κ^ 
£Τ VI, 70 ίν Κ5^ 0^έ(λ64 <^ ^ Ο αΧΜ;6» /Χ)| 0«• 

φο&αλι^€ΐν τα. λ£^^^α• Τούτο ^ΐί φ)ΐσΐν, σττ ο μ Νβα- 1Ϊ50. ΜΗ ΦΙΛΟΤΙΓΤ Α- ιι59• ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, 

ΙΙΩ>Σ}}, ψ ίχοιι,εγ ιτρος σ-ί. τον Ήρακλεβς Βιάίοχον. ΑΘΑΙ- 

1153. ΓΕΑ^Ι ΜΟΤ, 6 Ό- ΟΙ^ί. γ(^φ^^α^( α^Κον. ΜΚΓΑΑ- 

9υ<Γ(πύς. ΤΑΝ ΕΜΑΝ ΤΡΟ- ΛΑΓ^, μ^εταζολτ,. ΕΡΕΧΣΗ, 

♦ΑΝ. ^« Υοξα. ΕΚΒΕΒΙΑΣ- γ^. ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΑΟΚΤΗΤΗΝ. 5^ 

ΚΑΙΟΝ. ίγΟίΒν άν^^£$^ *ί^ ΙΌ λε/€ΐν 70 ^^3(5^10/ ^ί3ΐ5&(θν 

ΑΠΟ ποΑΑαΝ• συμματχω^ ί^λΰ^οτι, τοτδ* βφημο:&χ•« 
ΝΑ,. τ2 ΌΛ;οα"έ»^. Το ^ξί^* τ2<Γ* ίφψ/χηιυφ Ί^ίη^σ% 

1175• ίΐ ητΗΚΑΐ βΗΡΑΐ. ίπι τΐί, ά» -πίιινίν α>^* 

ί^ζίΜ* >^ ί£^ί 'ΛΐίίΙιά. ΦΓΓΑ, Μ* ΟΤΚ ΕΤ ΑΠ ΑΤΑΙΧΙΝ. 

» * ^^ ^1. " ^ 'ί* λΖ ,**.!. »' ^ ^ ^^ 

ατπ τα, ΟΠί €τη φ^ζ&ΟΈ μΛ, (Χκ βττ μβΊΛ ψν/ιης 

χ^ φί^ /Ζίζβαθ£?^ζ&Ίΐ μοί. ααα' ανεδην οδε χα« 

νμΐί συτΌς άναται* άντι του» οΛιΙ^ Λ^^ϊτο ο^ θΐτ^ν 
ο ιντη^ χ^ΊΌί^Β^ησντΛί. «ΟΒΗΤΟ^ί, φ^ον ίμ'ττΰίύί^. :(αρ* 
κοχ ΑΙΟΑΑ2• τπΜΧΛλιι^» 2^ "πχ^ τξΜμαί^• ΤΐΧ ύΛ 
£Ν ΑΤΡΑΐ:ξ• τίι? 5ρ&ν|>έ^( οζ ίήμοίΐί^ μ^^ο$ τ^ ο^ 

ΕΝ η3θ^)ί<ηΛς. 

1190» ΚΡΑττΝίΐΝ» ^7Χ£^Τ)!$ ^^ βυττοραΝ 

1192• ΕΙ ΤΙ :ξΕΒΗ< 8ΕΚ0Ν• ίΟϋΤΟν Η ψησΡί ο Χο« 
£^9 071 ίμΔ τφ ξίνα μ£Τ ΜοΙα^ /σζ^^ιλ^, αντί του, 

^ίλφ^ 99/αν >«νν• ΑΑΑΑ ΓΝίΙβ*. «ΊΟ ΊπΙς ^ΐζβΟΐν* οΜοΙ 

Ύίαβτ\ £ τνϊ^ι• οϊόν, 1Λ λτα σοι μΛΐ^αη, ή*• -3^ 
ττήζ νόσου. Ο Λ αααα αντι τ», Λ, ιν >ι οιατ» /σζ^ί 

1 ιβρ. ΜΗ #ΘΟΝΕΡΑΝ, μ.^ 1 182. ΕΡΤΚΕΤΑΙ, κα^^χ5- 

1 1 75• ΧΛΡΟΠΠΝ. ^οΡί^ών. 

Μηι 530 ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. 

7ν«^ Λ> (ίτί χ^£/- Ίΐϋυ^\ ο ϊ?ί, τία; -τΤίρι τον -^«Γ^ 
ν0<Π}ν^ '^ίΜφίυγίνί ΟΌί ;ϊαρ£?ζν, €4 7Γ((Α3Ηαι^ νμιν• ΟυτΌς ^4 
ηχωτυΐφ λβ^ντοιν σιΟΜΟΐΊ^ οτι ^ετ^ίνκσιν Λίτ^ €<ί Ίλιον 
ίλ3•ίϊν• /σς^ί Ό άνβίΛ^ζβι τό πααιν πααιν. 

1199• ΠΑΑΙΝ ΠΑΑΑΙΟΝ. Τΐάλίν 0^ *? *Ιλ/» ^ 70- 

ΠΡΙΝ ΕΝΤΟΠΛΝ• ά> βίΚτί^ Τ^ '7ϊλ>ϊσϊααοΕ.ν7»ν /μλ* 

ί5/>ίν, ί Τ ^ϋίεΑ τον 'Οίΐ^ίΤσίΛ. 

1204. ΕΙ 2Τ ΤΑΝ ΕΜΟΙ• λβΙ'^'έί ί ίΐί, ϊν' «, «^ Τ 

1208• ΦΐΑΑ ΜΟί ΦΐΑΑ. ψίλοί μοι βοοΤ^/υ^ύί, ια^ς 
'^:7η7ΐ^^<τοα τυ^λ^νξΛζ. ναο2 ιν ημιν τετακται. 
Ο'ΤΛΓ >ί/>αν α^ίκ,/) >ί νοίυ^ έττ/ τ ν«^, αντί V, ει^ τ να*ϋν• 

1211. 1ΙΡ0:δ ΑΡΛΙΟΤ Δίο^. ά^, ί ώ%ι* ά^Τοί 
©Το/, ω τιαντίί ^ζ^^^(τ^^/Μ<ι3 ί ον '6^Λΐ5ίλ»/2θΑ άρά- 
/ΐ^^οΓ ύίασ?ρ Λ «06(718 λίγπαί, ^ τώ^ ιχ;87οι^ β'τιο'ίίίδυον- 
τοί, 87ηίί Λροΐί», του του^ ί^^υ^$ 'έ^ακατ^ντοί• ελ- 

1212. ΜΕΤΡΙΑΖΕ, >Ιθν^^€. 

1218. ΤΟ ΛΙΕΤΟΠΙΝ, ^ ΤΟκίΐΟ^, μίΤΤΌΤΤίρΟ^. ΕΠΗ- 

ΑΤΔΕ5. αιηομουτΌΐ» 

1220. τι ΡΕΗΟΝΤΕ5. 71 '8)3(ί>Λ|ον7!?ί Ο^ΛντΙίΛ γίίμΐ} ιΐ9<5. ΒΟΣΚΕΙΝ, /ίοοτχδ&α/, ιιια. ΜΕΤΡΙΑΖΕ, ι^σίχα- ΚΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. 53^ 

1223. ΧΚΙΜΕΡία, ΛΤΠΑ,• ΊΛζ^'^^Ι ^ΐα^έί* μϋΤΌΙ^ 

1226. ι:5θΐ τοΔ* ΕΜΠΕΔΟΧ. τΕίτο γτρύίσχ^ 071 κκ. 
^Ρ/^Αΰν» »<Γ* ύ ουίττΌ$ ο Ί^υς μτηλ!)οί μ^ ηΛ$ )3ρον^ΐΓ> 
τντ^^ν, ουί"^ έΐ χίρο&υνοΤ μ£ ο Ίλχ^^^ αν ρι ελ^• Γρα* 

^ Α^ λ^ίζβϊν 2ϋίί βς^ηοίζ, άντι τζλΙ, ]8£^ντ«σχί, Χί^^α- 

1235. ΓΕΝΤΝ. άντΙ 7», ^^ΪΤίλβίΟΟ/, 1? Τ^ΐήϊΛί,, ^ 

ά^ινία/• 

1236. ΠΑΑΑΜΑΧ. ^Οζβζϋ^ οΒ^ί^ Χίή ΤΙΟλΡ^/ίΛοθτί^• 

1238. ΦοχΑ,, 5ΛνΛ7ζο6, ^^νατν ίτπ^υμϊί• 

1245. Α^ Γ£ ΧΑΝ ΑΙΠΑΝ. 0<ί1$ 970Τ9 Κ5^&λΐ^^ν <ΓΕ 

^Οΐ Ί^ βοί&εΐΐί τοί$ 'ΈλλϊΚπν, «κ, ^ ^^^ν €4/χ4• ιερακ 
ΑΐΒΑΔΑ. ^ V ντητχωγίά τιο&Α^. 

1247- ΕΓΛ μεν• ΗΔΗ. οίτΕΙ^δ» Λτίλϊν *(65< 70 

έ'7Τβΐσο<{^γ• :&τ£ΐχίΐΝ αν ηχ> ίττΌ^ομ^ν αν. Το Λ 

2&ΟΙ Τ9€λ3αξ. 

1251. ΗΚΤΙΝΑ ΚΕΑΕΤΘΟΝ ΕΡΠΕα. άντ) Τΰ, €4^ 

-τταον 7θ';ιον ατπρχίί. πααιντροπο:^. οζ ^Ι^σδΤζ^- 1235- ΓΕΝΤΝ, ιτελίκϋν, η 1247. ΟΜΟΥ, 1/7^5^• 

Μ χη 2 532 ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. 

1267• ΑΝΑΠΟΑΕΙΝ μ' ΕΠΗ• 7Λ ΟϋΤΛ λί)^/ "άτΟ 

1292. ααα' οτδε τοι. ^>Α.' «Λ τπκϊθΐ^σο/οκι τ» 

129^• ΛΜεΐΨΑ2> Χ5^^λτ7τάν. 

1304• ΠΙΐ5Τθ:δ, ΑΤΗΡ025 ΑΑΘΡΑ. ^Π^ί Ο^ •Π>ί? «ξ» 

τια^ Τ)ίν άτια/. 

1305. ααα' οτ τι μη ντν. ί^λαο$ φανίμοΛ ί^ 
λονοτϊ• 

130β• ΜΗ ΑΕ8Η,:£ ΠΕΡΑ* μΜ ΤΟζ^^ΤΐψΛ «^^* ΟΟΟ* 
1324. ΔΟΑΟΤΜΕΘΑ, ίτίϋυΤζφμΆο^ 

1329. ίΐ::^ θεοι ΕτκιζίτοΡΕ:^ μο^^ρο|^^ ηις %ί$, 

1335. ΕΑΝ Τ ΑΧΙΑΑΕία ΠΑΙΧ. %λΜ «ί^ΐλΡνοΤΙ* ΟϋΚ 

βαλωμΛίί. 

1344. ψετΔοκΗΡτκΑΧ. οντ) τΐΙ, •ν|^ΐ;(Ι^ρ€θ€^&πΐ$* 

1282. ΑΛΛ* ΟΤΔΕ ΤΟΙ. 1322. ΜΗ'ΠΕϊΗ^,/^ί κ«- 

^α'τγ σγ χ&ξί' ο ίην, ούχ Ιλ- 1343• ΤΟΤΣ ΠΡίΙΤΟΤΣ, 

τ'^,ίψ'α; (ΓΟί. ^^; βαΰτιλεας. ΫΕΪΔΟΚΗΡΓ- 

12Β9• ΚΑΙ ΤΟΙ Σ' ΕΑΣΩ> ΚΑΣ» ψευ^άΙ; χυρυΰ-σ-οΐίίρονξ,τζ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. ' 533 

ου >*ννο(4ον Αν</^4 φοπάσίύ* τίατης >^ μ τά^αζ 'Ρζί! 

1334. ΑΝβΡίΐποΐ2Γ τα:^ λτεν ΕΚ ΘκαΝ• τηίς αν« 
ΒρωτίΌζ 6^ %^ τηνχοβν, ίηγτίΚιττΌ^ Ίβίν' άσοι Λ :;^ 

αζίοι 'χν/;^ν»(7ϊν• 

1363. ΓΡΑΦΟΤ ΦΡΕΝΟΝ Ε:εη• ττβζ^ο ί 'Ο/οιροοίν• 
('Ιλ• χ . 297•) <^ «ί^' β'νΐ φρ6(η )8λΜ€ο σϊσϊν. 2τ γαρ 
ΝΟΧΕβ. συ >ν, ω Φιλΰκηηηϋΐ,, νοσ^ίί ζ>Λ: 9^Γα4 ^σς^- 

Ά(7Χλ>Τ7ΠΛί2ν• 

136&. ΤΑΤΤΗ, ΜΕΝ ΑίΡΗ,. 7αυτ>τ ^ί^ άνατιΜίτ, 

1392. ΚΑΔΗ ΓΑΡ Η 'πίΚΤΗ^ΙΖδ. ί ΧΤΪίσϊί *? Λ^ϊΐ^' 
1392. ΤΑ ΠΑΝΤ ΙΔΟΝΤΚ:^ ΑΜΦ* ΕΜΟΙ ΚΤΚΑΟΙ. ΤΟ, 

ΓΑΡ ΜΒ τ ΑΑΓ02. ού λίΛτίί /ΐΐ€ -Π* φ^συυΐτΰΐ.^ ^ος 135*• ΕΤΛΟΓΟΤΝΤΑ, «ιί- ΛΛΝ, Ικών, βπλομΛνος, συν 

φγ^μ^ντα. ΣΟΤ ΤΤΧΕΙΝ, ιταρά ΐ5>7ν χαίρει. ΠΑΐηΝΙΑΣ, Ιαο-/- 

ΓΟϋ. . |Λ8;, ^εξΆΊΤευηκάς. 

1365. ΑΚΑΑΤΦΗ, άίΤΧΜηϊ. 1391• Τί^ ΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ, 

ΠΑΤΛΑΝ^ Λνάιταϋσ•ιν, θ^^ά- τΙς |Χβ ΐτρο<ταίορΈύα•Β; ΕΗΑΝΑ- 

ιτειαν. ΣΧΗΣΕΣΘΕ, άνΐξε&ί. ΠΑΝτ 

Ι38ι, ΣΤΓΧβΡΕΙ ΘΕ- ΏΛΕΙ, ρζία; άιτ«;λ€ίαί. 
Μπΐ3 534 ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. 

2^ τα /^Μοντ» Λ/σφορα. οιζ γαρ η γνλμη. οί ^ 

3^^,3>7Γ^'ί]ον7Λί. βΑΤΜΑ:&Α:$ ΕΧΛ. ^ζωμχζω σνυ^ ίίίί 
τ5, )ί9ίζ?ί>ΐ7ν6[)ίπι« σου. 

1414. ΘΕΟΙΧ ΤΕ ΠΠΤΕΏΑΝΤΑ. Ο/^ 'Λυυ Έλό» 

1418• ΕΜΠτοχ. ίιυγζ^^, 2^ 2 βλκ^^, •λι« ^λ- 

ζ^ανϋζ ΛΤΓδί, 2λ\ος /'Ζίς^ί IV ί ^^χ'τν^στηας <7ϊ• 

1427. ΔίΔΑ^κοτ. μΛν^Λ)^Β, φ>!σι, ρι οι» τοΤ^ \5^^ 

1441. ΤΕΘΡΗΝΗΤΑΙ ΑΟΓΟΠ. '^φ^ ΓΟΟΙΧ. -ΤΙβλλχ 

1442. :δΤΕΙΧΛΜΕΝ. *^ Τ 7Π17Τ2/»Λΐ,* ίτΤΛΤφ Λ, 3^ 

1446• ΑΐτίΑΝ ΔΕ ΠΛ2. -τΤύβί, ^)υ;ν, ΛνοΛΊίος >^να- 

^ ΤοΓί "ΕΛ\)ΚΠί ΧίΙΡΑΝ ΤΗΝ ΕΜΗΝ. τίο/ 2ΐκ£!£5ν• 

1457- ΦΑ2ΚΕΙΝ δ' ΑΤΔΗΧ. '\1;ζ3Ό7^3αμζζίνΒ, φϊ^σιν» 

. 1478. Τ05ΛΝ ΕΜΛΝ ΜΧΗΜΕΙΛ. Λ^η Τ?, ^>ί^ 7%* 

άρΐίών κα/α ττρισον. προχ πτραν εμην. Άν 'βτζ 

τϊ Οίτ>ί. 

1487. ΕΤ2ΕΒΕΙΝ ΤΑ ΠΓ0:§ ΘΕΟ«. Λΐή^ξΤΟϋ^ Ί^ΊΌ Ι4ΓΙ. ΠΑΤΡΟΣ, ^ί Ποίαν- 1446. ΑΙΤΙΑΝ, κατ^/ΟΛβϊ'. 

το;. 1467. ΠΑΘΕΙΝ, γίΥί^α^ 

1425. Χ'ί> ΛΟΓΟΣ ΤΟΙ- εκκριθείς, νδαίθδΐ;. 
ΟΣΔ*. ιτί^} ^5 ιτοι α-νμ^έρονίος^ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ• $25 

1494. ΤΙΘΕΜΑΙ. ΟνγΚ^'^Ι^μ^^• 

1499. ^ΤΕίχΛΝ ΧΛΡΑΝ ΚΑΛΕίπ. ίαυχ<Π)μαι\ ίνα.-- 
;^ρ2τ. ΕΤΜΦΡΟΤΡΟΝ ΕΜΟΐ. δ ^25!;ρίίααν /ί6€ ^^^^ φί^ 

Τ^ζοϋ^. ΚΤΤΠΟ:^ ΑΡΜΝ. 1%νζ^9 έντονος ΕΡΜΑΙΟΧ 

ορο^• Λ/να^ι τιαν^ τα ορ>ι 'Ερ/^ΐΑ 3ί5ίλε<ΰθ«/> Χτι 
ΐβομ4ος ο %οί ^ οραο$ ο Έρμϊί' 691 Λ )^ ' Ερ^ΜΟίον «τβ^. 
«ν Αι/ιμνω χ$ίλα/^θ}ί' βμοί Λ, ^>ΐ(Π, -ττϋΜα )3οαν7ΐ 99 δ' 
Ερ/^Λίον ορο^ ίγτίφ%γζΛ7Ό. ΑΝτιττποΝ, ά^ί^αΤον, 
ίηίμιμχα. 

1507. ΓΑΤΚΙΟΝ ΤΒ ΠΟΤΟΝ. 7ΐν6^ ΛΤΚΙΟΝ ΠΟΤΟΝ 

1509. ΔΟΕΗ5. *? 0ίησΈί»ί• άντΙ τευ, ©ϊΐίδ'ττοτϊ τιίίτο 

ΤρΟίΛΤ. ΓΝΩΜΗ ΤΕ ΦΙΔΛΧ. IV Ήζ^ΟίλΗΙίί, >^ V ΝδΟ- 
^Ολίμου. ΠΑΧΔΑΜΑΤΛΡ ΔΑΙΜΛΧ. 'Πνίί Τ ΉρΑΧ^έ* 

νο«(7ΐν• ^νίο* την Τυχία/• 

ΤΕΑ05 ΤίΙΝ Εΐ:5 ΤΟΝ ΦΙΑΟΚΤΗΤΗΝ :δΧΟΑΙίΙΧ. Μ πι 4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΤΟϊ ΤΡΙΚΑΙΝΙΟΪ 
ΣΧΟΛΙΑ. ΕΙΧ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ, • α. ΙΙεΙΡΑΝ ΑΡΠΑΣΑΙ. ί «-«^αθηιται των ίν-. 
^ςω¥, χα» ων χατΛ σβ ρηχανωνται ν^ολα^ίΐν ςτιτνντα^ τω^ 
ττξΐν η «ΓΟίθίΓν^ /ΐΑοθιΓν χαΐ ^υλαζαβ-θαι. Η ούτως* οίςποίσαι 
ΧΛΐ βνντοΐΑως λαίπν ΈΓίΓι^αν των ίχ^^ξΖψ^ τ» χ«τύ( σου /κηρ^α- 
νωνται. 

4. ΤΑΗΙΝ ΕΣΧΑΤΗΝ-• οτ* Ιν [Μίν τω ίν» ^Αβ^β *Αχίλλιύς 
κν Τ8 Γ^ο&τ8, εν 3\ τω «λλω Αίας ουτοοΊ^ <να, ως χ^κτΊ^ς των 
άλλων την «σρ^^ν, ^υλαχις ωβ^ν* ίν ^( τω μίτ»ζυ Άγα^ί/^νων 
χαι Μενέλαος χλ\ οΐ λοιττοι ςζΛττ^οΙ. 

ΙΟ. ΣΤΑΖΛΝ ΙΔΡίΙΤΙ. τϊτο χα^' όλον καΐ /Αε^ος* το 
/Αίν ΣΤΑΖΠΝ, Ολον• το ί\ ΚΑΡΑ ΚΑΙ ΧΕΡΑΣ, /χερος• χ«1 
8χ^ ως τίνες ψΛσι^ ΣΤΑΖΩΝ χαι ταζο^ενος^ χα» έξωθεν το 
ιχων λα/Μβανβσι^ λέγοντες 8τω^ Γαζό^ϋίενος το υλ^λ^ χλ) ερ^ω» 
ΤΛί χί»?Λς ^ί^οκτονυς. 

14- ΦΙΑΤΑΤΗΣ ΕΜΟΙ. είκοτως τητ' εΤιτι• ΛΓ γοίζ τΒς 
συνετωίατϋς, οϊος ούτος, την ΆθΊΐναν ττίξί ττΧιΙςοΜ ταΌΐίΓσθοεί, 
φ^ονηο-εως ϊφοςον ουσχν. 

17- ΠΣ ΤΤΡΣΗΝΙΚΗΣ. τιίτων γά^ αΐ σαλττιγΓες κ^ε/χί- 
τ»ς των «ταρ' ετε^οις ευ^η/Αενων* η οτι ττ^ωτο* Τυ^σηνοι την 
σαίλτΓίγΓα ευ^ον* βέλτιον ^ε το ΐίτρωτον* αΐ γ»ξ των Τυ^σηνων 
ο-αλτΓίγΓες* ίζ»ίρίΙίν τι των τΰ"»!^* ίτίςοις ευ^τ./^ενων ΛττίΙίΧΗν /ϋΐε- 
λος, ω'ς ρονον Λκ«(ΓαντΛ τίνα γνωνα» Τυ^σηνικην ε» να» την η'- 
ρζκο'αν σαλπιγΓα. Λέγ« ου ν Όίυο•β•ευς ενταύθα τίΤ^ος την Ά•^ 
θηναν* "Όντως ακ»ω το σον ψων^ίΜΟ, ΕΤΜΑΘΕΣ χα» ευχατο^- 
λητΓτον, και ό^εως νοω οτι σον ερν, ε» και ο^θεατος υποίς^ζ^ας* 
ωσπίξ χαταλαι^τΕανω το φω]/ιι\^α της Τυρσηνιχης σαλτι^^ος, 
άχνων η*;^ουσαν αυτήν ^ηλονότ». 540 ΕΙΣ ΑΙΑΝΤΑ. 

2 1 • ΑΣΚΟΠΟΝ^ ΜίλιηςΌν, Λττςοσίίχ'ητο^* » γοίς ιρ συί" 
ήνχί τίνος χοίς^ν ίποίηα, 

23- ΛΛίΙΜΕΘΑ, τϊ Λβνβ*», οιόρινοι τίτον ταυτ* -βγοιΪ• 
Γαι, απο Τ8 θίβρθτίναι υιτο ηνος χΛτ»σχόΐΓΗ ζ^φηφίξον ί» τω 
νίίιω νυκτός* £ι^{γι ^( αιτίΓίΓι^^ ίια το ΐΛ»^νοΐΛίν9 το &γοι>' ^ο- 
χέΓμ' ίκεΓίΌς γοί^ ίι/ τοις σωφςοοΊ• 

24. ΤίΙιΔ' ΤΠΕΖΤΓΗΝ, υ'τϊλθοι.• •«ιτί τ5ι^ ζω«ν τί^ 
ντΓΟ τί) ^^γω ί«λ£υοντ«ν. 

3 2 . ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΝ. ΧΛΎ» ην» [Δψ (Πΐρ»ουμ«ι^ «ί αυτό; 
Ιί-ιν ο σξ!χσ»ς' χλτλ πρλ ί\ ίΐς ίκπληζίν τ^ιπία χαι (ϋιτϋςίΛν, 
ύ $\,νοί^\ος συν^ίνοα το» ίζάσηντΛ* ϋ'ωφξων γ»ς ί Αιοκ* το Ιί 
ίςγον ι^αινο^ΑίνΗ χ»\ τταρΛττλίίγβ^. Οί Λ λίγονης ΤΑ ΜΕΝ 
των ιρ^νωΐ/, ου χαλώ; λίγκα• 

39• ^^^ ΣΟΙ ου νΛντοίτΓΛϋΊν οίςγίν* αλλ» χΛί η¥» χ/Ι^ί^ν 
τΒτοίξίχΗ, ίΐ ης Λχξ}ζως ϋ'χο^οίη' ίνπίψί γ»ς ο ^ΟίυβΌος^ ος 
Ιτίν ο ΈΓξΰίζΛς, (ΛΛ^ίΤν «Εχλίτο, Λ Λ τχτο Ά^ηνί -σζος ττιν ίξά- 
τΐΐ(Γ»ρ τ«τό φησιν, ως ΤΑΤΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ τ» Αίαιττοί ΕΣΤΙ 
ΣΟΙ, τ^ ΌΊξ] τύτων ^α^ίίν ζητΖρτ*• ιυ^ιίσΑ^ ί\ τϊτβ «τολλαί- 
χκ τ7^οϊων• 

42. ΕΠΕΜΠίΠΤΕΙ ΒΑΣΙΝ. οί λίγοι/τκ το ΙπψιτίιττΜ 
αντί τί ίτΓΐβαλλίΐμ, ίνα συνταζ«<η τιίιτ αιτιατιχιίΐί» τΛλίίθκ 
αγνοΗίπν' οΐλλ^ ωατπις φχ(λ\ν, ττολι^Μύ σοι -ΒΓολΒίΑον, χμ, ?λ- 
3ό)^ £νταί;θ<χ χοίλλίΓΊ!/ ΊΰΌςίίχν^ ούτω και νυν^ ιτημ,ψτίΐΓΎΗ ταΓ; 
•σοίιχνχις τιίνίε ττίν βοίσ^ν* τατίςι^ τινο; ίν£χα ίίτι ταύτΛίς οί- 
Ι^ί ό^/χημ τιίμοί ; 

43• 'ΐ'^'^'ο χ^* Ολον χαι [Α^ίξος^ το /αΙι/ ΔΟΚΩΝ^ ολο?* το ^ε 
ΧΕΙΡΑ^ ^ίςος• 

5Ι• ΙτΓίΐίτί φησιν ιί τΓΛςοψίΛ, Ν?ς ό^^^ χαι νβς αχουβ* β 
/ί ΑΓας υν* Άθηνας τοί' »8ΐ/ χατίΟ'Εσββ'το, ^ι» τούτο φΐι«Ί το 
ΔΤΣΦΟΡΟΤΣ ΕΠ' ΟΜλΙΑΣΙ ΓΝΛΜΑΣ ΒΑΛΟΤΣΑ, τουτ- 
ίς-ί, τον νουν Λυτού ίϊΛφ^ίΙζΛσα, ωςι οξωντα ι^ηΆν αίσ^ανι- 
^θαι, ττοίο'χονΎος του λΙτΙη της οξόίαοίς, οΐλ^ » τη; οξάαωςφ 

54' ου ίηττςος το ΑΕΙ ΑΣ ίζν^ί» την οίνο λα/Αία ν»ν^ ο^* 
ούτω λίγΒίν' ττςας τα οιί/ίΑριχΊα ^^νρη/ΑοΙα των β^χολΜν^ τ» 
αίχςΛ της λίίας, ήτοι την α^Αίςις-ον λείαν• 

57- ΑΤΤΟΧΕΙΡ ΚΤΕΙΝΕΙΝ. αυτοχείςως ϋη ««Γν* 
ΐίτρος ^( το ΕΧΛΝ ίιπίνιτχι• χαι το ΟΤ' ΑΛΛΟΤ' ΑΛΛΟΝ 
ί\ Λΰ-υνϋτως ιι^ηχί. ΕΜΠΙΤΝΧ1Ν. οι γςα^^ντι; ψιτίττΐ*», 9 ΕΙΣ ΑΙΑΝΤΑ. 54» 

χαλ«&( γξαψΒΟ-ί* βξ^χ^ γ*ξ οφίίλα ιΤν^ι το ΠΙ^ ως & τιτα^« 

' 59• μΆνΙΑΣΙΝ ΝΟΣΟΙΣ τ*υτ«ν τω ΕΙΣ ΕΡΚΗ ΚΑ- 
ΚΑ, ^ ουτ» λ£γ£* Ιγω ^( φοιτωρτΛ χλ\ βίλογως οξ/ΛωντΛ χαθ** 
υ/Αωιτ αν^Ί^» ωτ^υιτομ, είσίζοίλον ίΐς ίξκ^ι κα.χ«^ » ^Λναίν^ νόσοις* 

»( (ρχ^ ΧΑΧ») αλλ* η {ΐτ•τω Ώτοιησα» αυτόν ραϋ/ο/χινον. 

75• ΤΟ ΣΙΓΑ, το ιάν ΊΤζοτοοΆ^Μν^ σττβνίίΐαχβν ον, «-α^β^ιί- 
»Ετα»^ «ς τ*©, (87•) 

Σίγα νυν (γ»;, )(** /^ι^' ^? χυρ<κ (χΑ'ν• 
χα» «"αρ* Ευ'^λΐτ/λι, (*£κᣕ 533•) 

Σίγα, σίωχ•α• νήνψ^ ί* ιρι/ οχλβν• 
το ίε £ίΓ*ρριι/χα, τ^οχαΐκον αν, Ότ^οττί^ιβΊταται^ ω; το. 

Ου σΓγ* αι^ίζιΐ, /'^')^^ ίαλίαν οίςίΐς ; 
χα» »•α^* Αίβ-χυ'λω* (Έίτΐ. ιχ-ί Θίΐβ• 256•) 

Ου β'Γγα ; /Αΐ}£ν ταίν^* Ι^^Ι^τ χατα ζττόλιν* 
το ι^Εντο» ΑΡΕΙΣ ουχ α^ίΐ; όφ<(λ«< γ^αφ^σθα» ίττ» αο^ιταυ, αλλ* 
«(ΐΓ( ίτι /μέλλοντος* ο μ^υ γοΐξ αίςι^οζ^ ως ίπί το νλιΓΓον, 
φύσ«ι ί ^ίοΉρ ΐΛΛΧξβί ιΐΓα^αλιίγ€τα»' «V ί^^ το ντλιΤς-ορ ϋ »-» 
ξΐίται^ ίίΰί το Ιτπινιο'α, χα» ΐγελαίτα, χα» ηξοσ»^ χα< ίφοΛσα^ 
χα» οοΌ» λοιτο» α*ό^»Γθ» απο [ΜΛλλίίΙων γίναντοί* βραχεία ο-υλ^ 
λαίν τΐΓα^αλ^γο|ΐΑ£νων* ο ^β ρίλλων τί)^ νψττίψίς Ο'υζυγίχς των 
β»ς\ηίνων τα α'/«£τα£ολα τιι^<Γ /χετα ο'ντολΐ; τιί^ τίτα^αλ^γου* 
ΐΓΤ}ς χα» ττε^ίΟΊτωιχινβ τονβ* ωΓ* ί»-»^ιν «ι ίχΐΐ} του ΐΛ^ίΛϋ χωξΛ 
ϋ ΐΛ(β£ω ίί ττυρριχ/ω ιχφε^ιτα»^ ου' χ^ α^η^ γξοίφείψ, ως «ν ιτολ'* 
λοΓ( των β»(λ»ων ευ^ητα»* (ΑΛχςοίβ γ»ξ δν το α τον του μάτξζ 
ίίαφ^αςα ΚΛ¥ί^»* αλλ* οί^»^, ^»α το ια^Αζον £»να» τον τοιού- 
τον |ΐΑελλοντα* <» ϋ ης α^οί^ ως ίπείίίί το ?^α Λος^ςΌς |(Αετα- 
Εα; εις υιτοταχτιχον, ανρίς•6ίλί την 'ΒΓΛζαλ'ήγουνοίν χοίΐαί τον χα- 
νόνα, 7γ« οτ» ττΛψτϊς οΐ α*ορ»Γ0ΐ, χαν τε ^»0'νλλαβο» ωσν^ χα^ τ< 
τ^»β-υλλα(ο», τιίν μΧν χλιτιχην ίχτασ»ν χ»ν9ΐθεντες ατοζαλλίΜ-»^ 
χαν τι συλλαβιχιί «γ», χαν τε χρον»Χ9}' . οίον έτυψα, εαν τύψω* 
νίχββ'α, εαι^ αχζίσώ* ε»^ον, »^ων* ηλθΌν, ιλθων νλην τβ εΤττον, 
βίττων' χα» 7χον, {ίκων, νίγκν ελθων* την ^ε τσ-α^αλιίγββ-αν |ϋΐα-• 
χ^αν εχουσ», ττλ^ν των εΙ^η|(Λενων* χα» το α^Υΐ; ουν ε» χα» ο-υνε- 
Γβλε την χλ»τ»χην εχτασιν, ο»λλα την φυσιχην ^Ίε^υλαζε /χα• 
κ^ότητα* ου /^νον ^ί το α^η?, άλλα χλ$ ίο α^ον* ^ιο χα» ττζ^^ 54» ΕΙΣ ΑΙΑΝΤΑ. 

«η^ιβ'Μταλ* ΟΤΙ ^ (ΛΛχςόί ιίσ* φυοΉ αΐΑφόπξΛ Κλον Ιιτηυ^ί»* 

("9•) 

Μίΐί' ογχοΐ' Μξΐ/ς μ^ηϋ^^ εΐ ηνος -σλΜον — 

(Τ5»χ.8ΐ2θ 

*Αλλ* α^οιτ ίζω, χαι μ,ΛΧιςΛ μΧν ^Άις, '— 

77• ΐ' 0"•^ντΛζις, ΟΤΚ ΗΝ κα» ίΓ'ΐ' ΟΔΕ κα&ι ουτο^, ϊΐγ»ν 
5 Α«α^^ ΑΝΗΡ ο ΠΡΟΣΘΕΝ. ^γπν, ουκ «η τοΐ8το(, ο7ο» ιί- 
«'(Γ«^ο ττξίτίξον, φζ{»ων ταΛί λογιο*^ /^^'^'^χο^^ άλλα ^α<»ο^£- 
>0(> ωΓ νκ αΐ' ιΐΓίγΐ'Οΐη σ£. 

8^. ΒΛΕΦΑΡΑ ίιττανθ'α Τ8? ό^θ'βλρ^ς, αττο τι τ^ι^ιίχοι»* 
το; το Ίπςα^ίΐΑίνον* βλίψΛξΛ γας χυςίως^ οι τν; ίφ^θί?ψχς 

87• το ΝΤΝ τ?το, <λ και α*ιτΓΐ τϊ ίη «γιι^ϊ Λλλ' «χίΐ κ*ι 
Ύΐνα ι/ϋΐ^ασ-ιν και^ν, ωσ-ττίξ φαιΔν και το οτί^ το τ^ν αιτιαν ^γ)<• 
λνν* τντο γα|» ον ^^λοι^οι^ αντί Τ8 {ΐΓ<ι (Γίν^ οιλλα χο&ι καιρό» 
4ΐ|λοΓ• 

02• παρέστης^ ηνν» τταρος-οίης και βοιιθο; υνηο^Α^ 
^01^ ινα τ»? <Χ^ί^^ α»(λω. 

90• αί ^υο Γί^ιίσιις ίι^ταυ-^α α*ιττι ΐΑίϋς κατα^ασ'ΐβϋς* ρια 
γαρ Γίρΐίο-Κ το ΟΤ, και ίτίζχ το ΑΠΑΡΝΟΤΜΑΙ. 

ΙΟΙ• το ΓΑΡ ^κ ιη κατα<Γκ<υαΓΐκον, αλλ* ιγι κοίλλο; του 
λίγΗ, (V ο(*ρχ? ίνΐΌΐας τιθ'ί/ι^ι^νομ, » και οι λογοποιοι χρω^ται 
νολλαχ?• 

103- ιικαιίβκιΓτο ΕΠΙΤΡΙΠΤΟΝ ΚΙΝΑΔΟΣ «υ^ώ» 
λα το ρα^ΐΜς ο!?τ« οτυντοία-α-^ο-θαι^ οίλλ' «κ ϊγιι' ίτωί' α'λλ' ίηιτ 
αιτιατική ττρο^ ιυλΓαν Έτροο^νοΐσα) ΰσ'πις και ναρα τω Και« 

ί•»«?• (Νίί. 95•) Λ χ » ^ 

01 τοι» ουρανό» Α{γο¥τ$ς ζίναναΒΉαν ως ιρν τ3ΐβΐγ&ίς. 
χαι νάλιν• {Νίψ. 145*) 

Υυλλαν^ ίπίσης άλλοιτο τκς αυτ*ί; ττϋας. 
ει και τινκ των οΙίΑοΆων την Λα Έτρό^ιΟΊν λα^,^αννοΊν ^^«5»* 
ΪΓΐ Λ το ΟΤΡΑΝΟΝ αΙτιατικη τίτρο; «υ^ιΓαν το ΠΝΙΓΕΤΣ 
'^^^^^ί^^^* «ίτω α και τ8το' ττροΤων ^€ {υρηο-β; ανθΊ; τϋ'ν^ι 
τιίν ^υιηοίζιψ* οίλλα και το, (ΐΐ8•) 

*Οςας, *Οίυσ'<Γ£υ, την 3'£»ν ίβ'χ'ίν, βοτι. 
και το, (ΐΙ4Ι•) 

Συ ί αντακβσ^ τ?τον ως τ<^α'ψ<ται• ΕΙΣ ΑΙΑΝΤΑ. 543 

^Χ ««^α ΙςΛ' μη (β,ίνο)β ίΐ ττΛξΛ ττοιητακ, αλλαί χαι λογονοι.• 
<>Ίς νολλα τβιαυτΛ ΐϋ^ιίσ•«ί• 

112. ΧΑΙΡΕΙΝ. Υιγπν^ άλλα 뀫)^ι, καϊ υ-η-ΛκίσοιχΛί• ι'- 
κ«τ«ί ίί ίΑΤΓί το ΧΑΙΡΕΙΝ. όταν γα^ τις «πων τι «Ιβ-αχ^^ο'θγί^^ 
Αα το •©■ί9Γλιΐξ»σ•3αι το 3'έλίϊ^α αυτού, τΙίίτΛΐ, 

II ζ• ΧΡίΙ ΧΕΙΡΙ• ίΐγ»ν ΛπόλΛυί τίίί χ^^βί Ό"ξος το β•ο^ 
θίλη^α^ ο(Γον ίζ^Ρ» τκτον χολαζωρ. 

119• το ΑΝΔΡΟΣ ττςος το ΠΡΟΝΟ ΥΣΤΕΡΟΣ καΐ Ήτ^ος 
το ΑΜΕΙΝΠΝ £χ« τψιν ϋνΛμιν• 

1 22 λ το ΕΜΠΗΣ ου ττξος το 07Γΐσ•3•£ΐ/ νοητίον^ αλλ» ττοος 
τ« εΠΟΙΚΤ£ΙΡί2• ϊΓ» ^£ Εναντιω/χατικος σύΐβίισ^ος* ίςϊ ίί και 
ο λόγος τοΐ8τος> οιον^ ιι κα» ίχ,^οος Ιρι^» ό^ΐΑως ούτως Γνοντα 

127* ΤΟΙΑΤΤΑ. «ς τκς ^ιγαλαυχβς ούτω 3^£ο» αολοί- 
ζησΊ^ κα» ττςος αυτίς ουίί» Ις^ το ανθ'^ωττινον* οτ< ^ί Αί'ας τοι- 
ούτος, ντςοίόνης «υρησοίΜίν• 

13 1 • το ΧΖΣ αντί τ« οτ» ινταυίτα, και αντ* του χο^λ^ νου- 
τίον. Και το |ΜΕν οίντι του καθ'α ούτω νοητίον* άπαντα τα αν 
θ^ωτινα κλιν« και ττΙττΎΒί^ και ανοίγα και ανα^ε^ίται, καθ'α- 
πί^ %(ΑίξΛ ας}(^οΐΜίνη τ£ και ττοίλΐ)/ ληγ«σ•α, του /χεν ι?λιΌυ, β- 
*^τ« τχ^ος τα κάτω χω^οιη, ληγκο-αν ταυτην •εΓα^α6•κ£υα'ζον- 
τος, όπότί ^£ {κ των κο^τω ττξος τα ανω «ταλιν οίνασιν, αρρ^ο- 
|ϋΐ£ν7]ν ^βκνυντος και^αιν»(Γαν* ου^ίν γα^ άλλο ΐ)](Α£^α, ι} -οια- 
^χσ-Ζα γίλΐ8, ωοΓίξ και τουναντίον η νυ^, οίπαιη»• £ί ^ι αντί τ^ 
Φτι, ττ^ος το ανω συνάψεις* οτι τί^ίζ» και καινός ίΤς άπαντα 
τα οΙν^ξωτηνΛ κλΐν«( και ΐΑΐτχζοίλλΗ^ και οίνοίγεί και ο^νο^θ^Γ, 
ωο'νίζ και Φίλων φίΐσί* ^^ Τύχης Τ'*^ Λςα^ΐΛΠτόηζον ουΆν^ 
*' ανω και κο&τω τα ανθ'^ωπηα ττ^τΊ^υβοΊΐς.** 

136• ΕΠΙΧΑΙΡΑ ως ίπι το ττολύ ίπι κακ» λα/Λζανιται* 
νυν ^ί €πι καλβ κίΓται, της ΕΠΙ Ό^ος το ΣΕ σννταοΌτο/ϋΐίνης* 
οτης και ίίς το ΕΠΙΒΗι ττοιηοΆς' ββλ^ται ϋ ίίΤζοα^ οτι χα» 
την ιυτυχιαν και την ίυςυ^ζίαν αυτ5 οίκ£ίαν λογΓζίται• 

Ι40« ΠΕΑΕΙΑΣ• Τ8Τ0 γάξ το ζωον νάνυ ίπλόν* {ικότως 
ίί ίΤττι το ΟΜΜΑ* οπόταν γαξ αιιτθΌ/ϋΐινη τίνος ψοφβ χα/Λ- 
μυιΐ τους ό^θαλ/Αους, το'αλλο/Λενην ΐΓΐν αυτής την χα^^ιαν 
φβαβ'αι• 

Ι4Ι• ρ^ λαίης ΐις το ΝΤΚΤΟΣ (^ω^ιν Ιπι, άλλα ττ^ος 
τβ ΘΟΡΤΒΟΙ συνταβ-β"!• ίπ»ίη γαρ τ^ϊτα νυκτω^ γίγονιν^ 544 £ΙΣ ΑΙΑΝΤΑ. 

£ξ%ς Λν ιχο» λιγΑ» τϋς ννχτίς ττηηίπ τίς ΒΌ^νίβ;* μη ίιςχ» 
αης ίί> %ί "ϋτζοζ το ΦΘΙΜΕΝΗΣ^ %7Γΐζ Οί ναζωχ^μίνΗ χ^ο*»^ 
το ΝΤΝ ο•υιτταζβς• Αά γά^ το ττΰίνυ ά^τίως^ η»\ (Αη ίκ νλ* 
λ«, γ^γονίνκι τιί? φθ/^ν^ το ΝΤΝ τέθ^βι^α», τβ συκγΐν; τ?ς 

Ι43• τέ ΙΠΠΟΜΑΝΗ ί ττ^ί^ τέ ΛΕΤΜΛΝΑ νίπ' ίιτχο- 

ξβ,ψι τίναΆι τίξος το ΧΗμΛίν»^ ίν γ το ΠΊΠΟΜΑΝΗ νξος το 
ΣΕ, ουτως^ ΙττΙ το» λΗ[ΑωνΛ βϋίντΛ σί' σοτο^τόν ; ίΊηΓθ(Λ,Λΐβη, 
ητο» μ,ιγΛλίος χλι σφοίξως ΐΑΛίνί(Αί¥ον χ»« Βν^ΛΛί^ίνοψ* «/ « 
«-α^αιτλιίσ-ιον τω βχπΟΒΚ^ ο&ντι τ5, /ΐΑέγοκς ττο(Γ$* η ΙΠΠΟΜΑ* 
ΝΗ, το¥ ίτπΓίκοκ* 

1 50. ίΐχότως αιη το ΝΤΝ^ ττα^ΐΓ»» τυ»» »<Γ»σ«ιτ αυτό» 
ίχ^^α» τ^'^ί; τίς Ελληνας^ χα» μ,άχ^ςΛ τβς «υτ»ι^ ττ^οι/χον- 
τ«^^ ιί^χτιχοτΛ^ αυτοιρ τκί ΐ7€^ι των σιτλων χζίσΉ* ω^ε α χλύ 
αυτού οίχύοιν^, ιΐ χαί ψιυ^η^ «λλ' ως οίλιιθιι^ ^ίχό/Λ^οι ηίνΒ" 

ΤΛΙ. 

154* Ι*'^ >^Λ^γζ ϊζ^η το χοίτ» ίϊς το ΜΕΓΑΛΑΝ^ ως 
ηνκ τω» αίμοΑίον^ αλλ' οϋίτω λίγι* ου γοίζ »9 τις Ιιιλφνοτ» λ• 
μ,Λξτοϊ των μ£γΛλν¥ ψνχω», ΙΕΙΣ χ») ντίμπων χλτ «ντωΐτ, 
λογβς ^ιιλονοτι ιχ3ΐΓους* <ιρητ«ι ^^ ίχ (Αίτο^φ^ας τω» τοζ^υ- 
ό»τωΐί* στ«» γα^ (Αίίζοη ο σχοχος 7^ {χ»γοι τκτβ «ιτοτυγ- 
χαμβΟΊ». Οι ^( ό'^0Γΐ3'ί»τ«ς τω χωλω τκτω το λόγβς^ ιίγβν ί<1ς 
λίγας^ οίμαξΤΛνιαΓί^ μ,'η ιιΚτίς τοί μίτς» τω» ί'ί^ω»* »ο<Γτ«η 
#Ε ΤΟ λογβς χΛτά <Γυ»{χ^οχη»^ αίιτο τϊ ΑΕΓΠΝ. 

157* ^Ι^ότως το ΕΡΠΕΙ ιττ) φ^όνΛ ίίζηχΜ^ ίίχη^ ^^<^> 'ν^^ 
^οψουμίνΗς βΚοίτΙοντος' Ιέ) τ8Τ> γοίς το Ιξπαψ λίγετΜ. 

ΐ6θ. 01 ν(0Γΐθ£»τ<ς άς το ΑΡΙΣΤ" ΑΝ^ το ΔΡΑΣΗι^ χ»\ 
λίγο»τις, Λζίί'* £ν ίζάα^^ άγκϋντις τα (^ίτζα τμτο ^ςο^Άία^ι' 
συ Α το ΟΡΘΟΙΤΟ απο χοι»Ζ λίγε* ο/Μπως ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ 
ΟΡΘΟίθ• ΤΠΟ ΜΙΚΡΩΝ λίγ^^ ου ΜΙΚΡΟΤΕΡΠΝ. ί^ϋ• 
μψίζΐς γας οψιΐχπ ιΐναι το τοι£το χωλο»^ ως αιτ^ετιχίν* Αλ- 
λ» χα» το ΑΠΑΛΕΗΑΣΘΑΙ ΣΟΤ ΧΩΡΙΣ τοιούτο» οψίίΚΗ 
<7»αι Ιφ^ΐΑψίγ\ς^ ως ατοΒτηχο»* ίιο τί ΑΝΑΗ Ιζ$ζλη^ ιτοξ* 
Ιμ^Φ Οι Α γςάφορτίς άιταλλάζασ^αί, «ρα^ικ τω» μίτξω»* 
χ^ 8» οίτοΛ<ζασ5«ι γξάψΗν^ ι»* ?ρς«ι ο^ως. 

102. τοϋτο Ατλως λίγί• ΑΑΛ' Ότ ΔΤΝΑΤΟΝ ΤΟΤΣ 
Α3ΝίΟΗΤΟΤΣ ΠΡΟΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΓΝΩΜΑΣ ΤΌΤΤΩΝ, ίΐγίρ Ε Ι 2 ΑΙΑΝΤΑ. ^45 

τ»? α<Γυμ£τ»ς "ΕλλϋϊίΛ^ τουτβί τί^ λβγ»?^ «ί ί$ΐ Όπςί νλ/(Γ•υ 
ν««Γ<Γ3•α» τ«ί {Αίγάλα^' και β•Λλ*ιτ, ΟΤ ΔΤΝΑΤΟΝ ΠΡΟ* 
ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΤΟΤΗ χατΛ τας ΓΝΠΜΑΣ ΑΝΟΗΤΟΤΣ 
ΤΟΤΤίΙΝ, ΐίγβιτ τίς (Λωξίς τίίν ίίάνοιαν^ χ«ι μη9ί¥ τίτύον Λ 

1 66. Λλίζω αλίζήα-ω^ Λυξω «υ^ιίσω, καΙ ?ψ« ιψιίσω^ ιμ£- 
Γ»τίί χύΜ |Βΐ£λλοντ£ς' αλίξω και οίλίζοίΑΛί^ Ιν£Γω^5 το αμτιτΛΤ- 
το|ΐΑα( και βοιιθ»* 

167. τέ ίτΛ ούτως- ΑΛΛΑ ΓΑΡ ΤΠΟΔΕΙΣΑΝΤΕΣ •» 
*Άχα*οι' (ΓΙ, ίγ«» ί)οβιι^ίντ£ς, ΟΤΕ ΔΗ ΑΠΕΔΡΑΝ ΤΟ ΣΟΝ 
ΟΜΜΑ, ΠΑΤΑΓΟΪΣΙΝ, ηγ«ιτ θο^υβϊο-ι, κα^α ΑΓΕΑΑΙ 
ΠΤΗΝίΙΝ ΛτοφυγΗσ-χι ΜΕΓΑΝ ΑΙΓΤΠ10Ν. -σάταγ^ς Α* 
ίνος τ• οτ^οβος ^£, το αυτό, ί^» ίυΟφ 

Ή σνντοίζις ουτ^• ΑΛΛ* ΕΙ ΦΑΝΕΙΗΣ ΣΤ τοτίτβκ ΕΗ- 
ΑΙΦΝΗΣ, ΤΑΧ' ΑΝ ΠΤΗΗΕΙΑΝ καΐ φοζη^Λί^ ΑΦΠΝΟΓ, 
Ιψ ^«77* τ»τ£Γΐν, «ν© τβ φοδ» β•ιγ«ν κ«» οίφωηΛν ίζουα^' 
ΤΠΟΔΕΙΣΑΝΤΕΣ και φοε»ϊθίμτ£?, ΑΤΕ και καθά ΑΓΕΑΑΙ 
ΠΤΗΝΛΝ ΜΕΓΑΝ ΑΙΓΤΠΙΟΝ κα» αετον, υνοίΜΛ(Γαι 
Αϊλο^ίτι. ΠΑΤΑΓΟΤΣΙ ΓΑΡ κ«) ^ϋςυζί(ην, ΟΤΕ ΑΠΕ- 
ΔΡΑΝ %αί αιτίφυγον ΤΟ ΣΟΝ ΟΜΜΑ. κα! /χ^ νοι^ίσι^ς λί- 
γ«ν τοκ Χο^ον τούτο, Αότι ίζί φυγον οί *Έλλην£ς το του Α?αι^ος 
ζιφος ραν£ΐττο^, χα* ιιτοος τας ττοΐ(Λ¥Λς χω^ι^ται/τος^ και ουκ 
αττωλοντο' χτως γας ϊλργξν αν, οιτίρ ουκ ιίττίΓατο, αλλ* υ$•£^ον 
υν© Τ£κ|ϋΐηβ'(Γης και αυτί ΑΪαντος ίι^οΆί* ίλθίντος είς αισ•3•η- 
βΊν; »^«κνυ|ϋΐ£νος ίί το τβ Απαντος φο££^ον^ τίτο φιικτιν* Οί ^^ 
το ΓΑΡ οίςγον λίγονης αγνο«τι τίν α-υιτταζ^ν* και γά^ Γΐζ8<Γΐ 
ρΐΐί ντςος το ΠΑΤΑΓΟΤΣΙ, το ίί ΑΤΕ ΠΤΗΝΏΝ ΑΓΕΑΑΙ 
ααννΟτως Ι^φίςπα. Το Λ ΟΤΕ ίνταυθ'α αντ) του οποτ£ Ις-Ι^' 
ίίΓΛ^η χαθ'ολικως, ως ϊφ»ΐΑ£ν^ ο λόγος λίγο τΖ Χοξ5 λίγίται' ί 
|ϋςη λοί[Αζαν$ -σξος το ΠΤΗΝΠΝ ΑΓΕΑΑΙ το υνοΛιΌ-ασ-αι, ως 
ιί^α/Α£ν* α'λλ* £κ τ2 ΑΠΕΔΡΑΝ, οΙΐΓθ3ξοί<ΓΛΐ κατά συ^χίοχίν 
νΟΑ^ ι/ 17^ οίιτοίξΛ<ΓΛί (Α{γΛ¥ αίγυτΓίον. 

1^2. ιικοτως ^Αρπι^ιν^ και'Ά^ιιν^ και τον υτταξγον αυτού 
"Ενυαλιον αΐτιβς των ττα^ όντων ιίγιΓται κακών, ατ£ τΓβλ£]Μ.ικ8ς 
!^ίΒς^ και βίβονιθιικοτας ίίτως αν αυτω Ότ^^ς ΐΜΛγΊ\ν^ και /χί 
'βτα^* αυτ8 τυχοντας ων Χί^* ύλΖτοι, ί\ ίίν 9«υσίαι και οίνοά^^ 
(ΑΟΎ»* οιιται ^ί και Ιν Ιλαφηζολ/αις και κυ»}γ(σιαις ^\^^α• 

Ν η 546 ΕΙΧ ΑΙΑΝΤΑ. 

χιίσβι αυτω την Αξπμ,ί** τντων γ»ζ ίψ^ξος ΐι θιό^' και λ« 
το (μλΙ α»τιτνχ(Γν χα^ιτο^, ό^γ4<Γθίίναι αυτω. Μιί χάζι^ζ ί\ 
ίζϋ^ιν ίΐς το ΧΑΡΙΝ ίι», ως ην$ς φασϊν αιτατωρινο» τίΓξος τι»» 
»ίηατ(χηΐί* ου γοίζ |ΐΑθ>ον» έψι^σθηρεν τχ^(^ ψΛίΛίΡ, αΚλύί λλι, 
τϋί' ωσιτίξ χαΐ| ^ίηςί ^λο^ τη^Ιε, χα», (Αίπζ-ί μο% το^Ιε* ον /ι^* 
νοι^ ^( ούτω φΛίχΙν το ψ£υ^£σ'3'»4^ «λλύί και -οτ^ος ^οτιχ^ν ττλα* 
γίΛζθ(Λΐν^ »ς ϊχπ κ»ντΛυ^α' νζωτο¥ γ»ζ εΙς αΙτιατικη» (τυν 
ίτΛ^ί) ΨΕΤΣΘΕΙΣΑ ΧΑΡΙΝ ΑΚΑΡΠΧ1ΤΟΝ λίγαρ* ιΐτα 
ττςος ίοηκην ΙπλΛγί»(η ΚΑΤΤΏΝ ΕΝΑΡΛΝ ΫΕΤΘΕΙΣΑ 
ΔίΙΡΟΙΣ. 

173• Λ ΜΕΓΑΑΑ ΦΑΤΙΣ. ουττ» τηνιηυχύς ο Χοςος, ως 
Αίας το ίΜτι^ζυλλΎίίΜνον !ανξόί]^Λτο ίξγον, «λλ' ο16[Λί¥ος (χ 
τινοί (Αΐίΐβΐίος των θιων ταυτην τη* φηι^^'ην γεγ%)/7ί<τ^οα^ «"βοί 
ταϋτυμ αττοτί/νβ τον λογον• 

176. το ΠΟΤ ου |χόνον ίηλοί τόπον^ άλλα χα* αντί του 
ί^ως τΆίΤΛΐ, ωσιης ^λλοι η νολλοι ρα^τνοϋσι, και Φιλο^^α- 
τος λίγων Ιν τακ £ίκο(Γ*ν ίτως* Όχνκντί; τσ-» οί Θϋ^αΓοι α^- 
5αι ^αχιις. 

ΐ8θ• ΜΟΜΦΑΝ ΕΧΩΝ, ηγνν ΐΑψφψ$νίς ^οι^ ^ια το 
««"ίκ^ς Εν ττοΧψω σν/^ι/Μαχ^σαι, χαι /Αη τνχ^Γν θυο*ια; βί; ο^/μοι* 
6ιίν. Το ίΙ ΕΝΝΤΧΙΟΙΣ ιΤιΤί, Αά το ίν νυκτι γίνΙσθαι τί\ 
[ΑΜίχν αυτω. 

1 82. ΕΤΙΣΑΤΟ, ηγνν αντϋωχιν, η (λαίίν» ^ ΰοιχιν α* 
νλως, η ιτιΐΜωζη<η τοιαυτην ΑΠΒΗΝ^ ηγυν «βριν. 

ίδρ• ΒΑΣΙΛΗΣ. Τ8Τ0 Άτ1ιχη? εγι ίΊαλίχτβ^ το τξίναν 
την η ^ιίρθογΓον ικ 91 • 01 βασιλης γα^ λέγ^ΟΊ χαι οι ίιτιτΐ;* και 
το γ3η -ΰΤΛξ Ό/Αΐί^ω, α'ντι τ2 ^ιτίςΛΤΟ^ της αυτής ίν ^Ίαλιχτ»^ 
ΐΓΛφίντίξον Τ8Τ0 Α/χνυΟΊν• 

ΐρο. τινίς η'ς το ΤΑΣ ΑΣΛΤΟΤ ΣΙΣΤΦΙΔΑΝ ΓΕΝΕΑΣ 
*το ο οίςΒ'ξον λα/Α^ανκοΊν ί^»^(ν^ λΕΤ^οντις* οι (β,ΐγοίλοι βα<Γΐλ<ΜΓ^ 
χα» ό υ'τΓα^χων της αιτωτ» Σι<Γυφι£?ν γινίας *0^υβ*ΦΤυς* ονς^ 
ως α'γνοΐντας^ αυτός Ιχ^Λς^ ουτβο λΕγ<* ει ^'ε υττοΰαλλόροοι 
μύ^πς οϊ μ.ι*γί\ο\ βαοΊλεΓς κλΕίττζιιβΊ και αττΛτω^ι τκς αχκον- 
τας, χαι υποί^χιισΊν «ι /ιιυθΌΐ της αατίτα γινιοίς τΣψ Σιοι^φι* 
^»ν, ηγβν Τ8 ττανιί^γχ *0^υ<Γ6'Ε6}ς^ τβ εχ Σίσυφε το γένος χατα* 
γοντος, χαι το ίζης• Κυ^ιίνς ^ί οίνωτος^ ο τον τ^-ατ^Μον χο(χ«ς 
^αιτανηνας χλη^ον• 
• 1 95• ΑΓΑΝΙίΙι^ ηγνν €ν0(γβι;νΓ»* ίνταυθ'α γα^ Αατςιΐον^ ΕΙΣ ΑΙΑΝΤΑ. 54Ϊ 

ης τ•7( Τζων\ ΐ9Όλί/χ«|ΕΑ<»* ν αγωνί»^ τ? αγανίαρ χλ) φόβο» 
ψιτϋίί^η ^χοΚη χ»λ ίίΛΤζίζγ, ίΐΛ ΎΟ {Ις [Λίίχος τασουτοΐτ τ£« 
τβι^θΐθί* τοίτ νολί(Αον^ χλ\ υιτοψ/ίκ» ττασιιτ ιί/^Γν <(ΐτΐκι τοΓ^ £λ« 

203• ΟΙ £ΗΔΟΜ£ΝΟΙ• )} ΐτ^ος /*ονο» το» Χο^οιι ιτοητ/οΐτ^ 
Αλ μίη το ΕΧΟΜΕΝ ΓΓΟΝΑΧΑΣ λΛΐ^ζοίνοιηοίς* ούτος γοίζ 
νατξο^ τω Αιαντ» υττο^ίίξίος ην^ χλι Αλ τ2τβ ΐΑοίλίςΆ τταίι^- 
τω» ομΙτχ ίχιί^ίΕτο* η συ(ΑνοίζθίλιηΓτίον καΐ τΐίΐι Τίχ/Αίισ'Ο'αν^ <ίς 
«ντη» /ΐΑΐτα τ» Χο^8 χη3ο(Λίνη¥ τ2 Αιαντο^, α τι γ^/Αΐτην βυίτα» 
Λϋτ^. Οί ^£ λίγοι^τις το ΤΗΛΟΘΕΝ αντ) τ», απο Τροίας 
ψζοι^τίζονης ΧΛ?^[Α7νος^ τοΙλη^Ις αγνοβ<Γΐ»• κΛίί <^α^ λόγος 
•μτΛυθ'Λ τίς ΣοίλΛμ,Τνος' ιίτατη^τα* Λ βίττο του λίγαν ΤΟΤ 
ΤΕΑΑΜΠΝΟΣ ΟΙΚΟΤ. το 3ί ιπ τοίουτον οί φ^οντ/^οιττίς 
τ»ν ΑίκιτΓος νξΛγΐΑχτω¥ του Τ<λα/Μϋΐ^ος ΤΗΛΟΘΕΝ, «κ- 
«-αλαι. 

&θ8. ^ί ίίνγς ΎΟ ΕΝΗΑΑΑΚΤΑΙ οίντι του, ίι/ηλλΛγ/χι- 
»»< ιινι^ιν, «ίς τιμις οϊοιττΛί, ν^ντάσσα^ ϋ^ίΚονης -σζΐς το ΒΑ- 
ΡΟΣ* βίλλ' οίντ* τ5, Ινηλλοίγη, ωο-ττι^ φα|;Αίΐ/, ιίλλο*ω3•ιιν αλ- 
λοιωοΊν, και /Α;τ<ελΐ)•^ν»τ ΙχίταΕολγίν* ούτω χοίνταΖ^α, ίίον £»« 
ν«Γν, τ/νΛ ΙψΛλλΛγτν #Λ η μυζ ινηλλαχται της ΑΜΕΡΙΑΣ και 
τϊς ιημίζίνίίς χατατασιως, ο ϋ αντί τί ίΙτηΤν Ινχλλαγνιν^ ΒΑ- 
ΡΟΣ ί*ΐΓί, 3αχνυς το της ιι^αλλαγης ίυσχί^ες* ωστηξ γοΐξ βοίςϋ 
φοξτιοΐί ου ίυΐίάΐΑίΙ^Λ φίς€ί¥^ ούτω και τηι/ ανοο(Γ^οκητο^ μ,ίτΛ" 
ζολιίιτ. Ε» |ΐΑΐ» Ιί» συναψίκ ζτ^ος το ΑΜΕΡΙΑΣ το ΕΝΗΑΑΑΚ• 
ΤΑΙ, το αμ,ΐξίΛς αντί τ?, ώγ^ο αυτής ηρι^ιι^ης καταΓα(Γεως 
»οιι<Γβ<ς* » ^1 το ΒΑΡΟΣ νζος το ΑΜΕΡΙΑΣ ε^^Γς^ το α/^£^Γας, 
αντί του, της νυν η*/^^ινης καταΓαο'ίως νοηο-ης* τ»το ^( ιητοις 
αν» Α» το ΛμΛ νξωι την ττι^ι του Απαντος κακήν φήμ,Ά^ τητη? 
άχουσκί^ καντιυθ^ιν βοερός λυτής λ^έχθ'αι, ωΓ£ η κατά την 
νύχτα» συμ,ζαίτχ Ιναλλαγη της ^£τ* <κ</ι^ηκ η*|(Λ£^ας ηι^. 

αΐ3• το ΤΠΕΙΠΟΙΣ α>τί τί, ττςοιίποις' ίΐς ταυτην γαΑ 
την ση/ΐΑαο'/αν τω υ-πίποις χ^ωντα» ατταντις* η γα^ .υιτο οίντι 
της ττ^ο, ως εχ» και το υποτΖ/κησις• 

2ΐ6• το ΗΜΙΝ ου Όταντίλως α^γόν* αλλ* <;ρ^Β χλΙ τίνα 
^^ίΛ¥^ Λιτίζ ^Μ)ί(ί^9ίς ούτως, Ο ΑΙΑΧ ΗΜΙΝ. φίλτζον γοίξ 
Ι/Αφα/ν«< και σχια-ιν το ψο\ χλ) %^ν^ ϊν^Λ αν «υ^ητα» κτωσι 
Χίΐ/Αΐνον* δ ^ και ιυ*^ηΓ«ς εν τε ΟΌίηταΓς και λογοττοιοΓς νολ* 

Ν η α 54β ΕΙΣ ΑΙΑΝΐΑ. 

>β&χ?, άΐίξίζως (Γκοπων. Το Λ ΝΤΚΤΕΡΟί η -ΰτςίς το ΑΠΕ- 
ΑΩΒΗΘΗ συνταβτσΊ, η ζτςος το ΑΛΟΤΣ. 

423• ΑΤΛΑΤΟΝ, ^γΗ9 βυ φο^ιιτομ, αλλ* οίνννομοιήΐίτον 
τοις Λχίπΰ-ί^ και (Αοίλις•» τοΓ? φίχοις» ΟΤ ΦΕΤΚΤΑΝ, ίν ου 
ϋψΛΤΛϊ ης φυγιΓν^ χα» |Μη χαταχλα^^ΐναι τ^ αιατσ'ραη• 

23 2^. ΒΟΤΗΡΑΣ τΗί τίιτ τΒΌΐ/χνίΐΐρ φυλα6'^βι^τας λίγβ χΰ- 
»ας, Λ και ν^οΓω\ ί^ίΓ• το ϋ ΒΟΤΗΡΑΧ και ΙΠΠΟΝΟ- 
ΜΟΤΣ £χ ττα^αλλιίλ»• καταχ^ΐ)Γίκ»ς Λ το ΓΠΠΟΝΟΜΟΤΣ 
ΐΤίτίρ* ΙτΓίΓονίΐΜς γοίξ ο των ίπ^των νομνίς' ί ΙΠΠΟΝΟΜΟΤΣ, 
τη; μίγΛλ8ς νοίΑΐΐς και ^υλαχα; τω» Έτοιρνιωι^' ιντος γίζς το 
|(4ίγα ττα^* ΆτΙικοΓς, ωτν^ζ χαι το βίίς• και τ» /ϋΐ» »ος «τα- 
ζάίίίγίΑ,Λ το ββττβικ* τίί ^% <τ£(η, το ίτηΓοδινος και I1η^ο^ο•^- 
χολος. 

α35• <>* γ?Λνο»'•»'«? ΛΝ ΤΗΝ ΜΕΝ χαι ΤΑΣ ΔΕ ΠΛΕΤ- 
ΐΌΚΟΠίΙΝ, αγνοβσ-ι τα (Αίτςα,• 

243• ""^^ ΔΕΝΝΑΖΠ α'ίΓΟ τ2 ίανίρ γίγονε^ τςονγ τβ ι «ς 
¥* ϋννος γοίξ τι* λοίίοςί». 

245• ®* γξοίφοντες ΚΡΑΤΑ, ου καλώ; γςοίφτίσΊν* ιχίΐ γα^ 
το |ΜΕ>τ κζΛτα το κςα |(Αακςόν* το ^£ ΚΑΡΑ, το κα βζο^χ^9 '^'^ 
ί{ ^α μακξόν. 

251. ΕΡΕΣΣΟΤΣΙΝ, κινουο-ιν ιίκοτ»; ίΐιτϋψ τϋν λίζιν, Λ 
ναυται. 

256. ΑΠΛΑΣΤΟΣ, ανίλΛς-ος^ κα* κατά συγκο*^» α- 
ιτλΛΓος• ιί αΊτληο^ιαΓος, τητιγι» ^ κακή, ιί ρί 'ίΠ'αξί^ζ^8ύ^Λ «•λϋ• 
^καζίκΐτ αυτί τινοί* τοΓ; 7^^ |»αινο/Α£νοις 8#£ΐ; ιτλιιΟΊαζίΐ^ Ίρλ 
μΛ τι χακο» υ'τ' αυ'των ^^Γαθ^ί. 

257• ΑΤΕΡ ΣΤΕΡΟΠΑΣ. φασ-ΐν οί ίιτίξΐ τ»οτα Λινοί, Λ 
ιϊ |Λη τυχοι 80•α αΥ^αίΓη, ιίιηκα ο νοτοΓ α^^ητΛι τηΛ^ ΤΛχίης 
«Γαυ£Ται• 

269• 'τ?το ιί Τίκμ^ϊτσ» λίγα 9ιλ τον ΑΤαντα* Χο> 4% ΐι* 
ιτίΓν, ο Αία; ου νόσων βλα^Ιιται, ΗΜΕΙΣ ΟΤ ΝΟΣΟΤΝΤΕΣ 
ΐΓίΓΐ Αά ταίίτα, ογι ιΐωθα/χεν, οιτίίνικα «γ£^ι τινοί τ»ν )^ω{ΐ• 
/Α»ν ληγκρι^α Λνίντος^ ίκ τ3 04κ«« υ^οσβΰττ» τ»; λόγβς ίτβι- 
π<τθαι, χαι ^ι; <αυτ8; το {χΗνβ 'σςία•ω7Γ0¥ ΜΟίίΙχζσΒ'αι* χα» 
ΟΤΙ αυτίϊ η Τ£Χ|Λ?ϊθΌ•α ΐΐ Αιαντο; ιιν, και το (χι/νβ χαχ^, οί- 
χηον Ινο/Αίζιν* ί^ίν σχόΐίΐνως ειοηβΌαι Λκ?ν, Ε^Ε^ιτηΛς ΰίνοξηϋΛ 
τον Χο^ον ο -δτοίτίτιί; ΛΓκνυσ•ιν, >να ίηλβν Αά τ«ν ίζ?ς ^ινυτΛΐ• είΣ ΛΙΑΝΤΑ. 549 

Το Λ Ε3 ΑΠΛΩΝ α^τι τκ, /ΜονοβΑίαιτ ψίΐβ-Λ ϋτ^ωΐ)» γαρ $λυ- 
ιτύμ^Λ ιΙ/Αΐΐς /[*όν«»* ΐ'υ» 1{ χαι ό Αι^; /χ£•&* •ΐ|Μ»ν• 

279• ΠίΙΣ ΓΑΡ. {^« γαρ νυν /ι^αλλον ΐυφ^αΓν^β'Β'αι^ ναν- 
9Λμίΐ/ον τιίς μανίας, ϋ 'ίτε ταυτιι συ»£ΐχιτο, (Ι και άλογο; 7ν ΐι 
τοπ χαξΰί* ίι6π(ς οίποξων ό ,Χο^ο^ ιΐ( θ(ον( αναφίξϋ το ΊΤξαγ• 
^9 χαΑ τταρ' ιχ£ΐνωμ (λΒ'ίΓν αυτω φηβ-* τα Ιπναι ιιγ( και |ϋΐιτ» 
την νόίτον χαζ(ΰ Αακ«τα* τί λντηΐ• 

282• τβτο το ΓΑΡ ο/χοιον^ «V αν« β^|(Α£ν^ τω (ΐΟΙ•) Τ• 
γα/ί ίί τταΓί ό τ2 ΑαιρτίΗ" ί το ΓΑΡ αντ) του Λ νουτίον, ί«- 
νοιταθιιαν ίζω^ιν ιτχίτλιοίζο^Γος τκ Χοςν^ χρ ο νο^ητιίς ίΐΛ9% 
τβτο Αίλωβ-αι. 

285. Α*ιί λαβιι; ίΐί το ΝΤΚΤΟΣ ιζωθιν το ιν/' αλλ' ίρν 
ιί τοιαύτη γίνιχη ν^ος το ΗΝ ΙΚ Α .—ΕΣΠΕΡΟΙ, »; ιίά^Λ^ 
Ιρ ίσπίρ^ Λπταν, ίια την ύη σχίτας ναξΗ^Ιαν^ 

290. ΟΧΤΕ ΤΟΤ ΐςΛΤΛΝ. ίΙ»3•α(ην οι Άτΐίχοί τα 5ΐι- 
λνχα αξ^ζ» οίς^ίνιχως Ιχ,φίζαν^ αντί τβ τη; ΤΟΤ λίγον- 
ης* ϊς\ α τίτο Οποιον τ^ τ^λ^ ΕυξίνΙίη' (Έχαδ• 37^•) ^^'^^' 
του ^ό^η; θ(«* £υ^ται ^ι χαι τταρ* Ίσοχρατ« νολλα τοιαύτα, 
χαι χοιν»;, νς ίτο; ίΙττ^Γν, τταξά όΖ^ϊ λογοπολοΓ; το, το 

κ^Ί?«• , , . , . 

293* ^^ τλθ^ντις {1ΓΙ τω ΓΤΝΑΙ ττι^ιΟΊτω/Αίνην, οί/ΕΑοθΐΜ» 
των μ.ίτξ(αν* ίνην^ίν ου ν |4αν3^ανίτωο'αν οζιΤαν τιθ'ίναΓ β^αχο 
γαί^ ΐΓ» το γυ* η χαι αιτο τκ γυΓον» το /χιλο;, γινιται, αλλ - 
ΐχζληθίντο; τϋ ι, ψανί βξΛχ^' αι γαρ τ^αραγωγαι των σρω- < 
τοτυττων βραχυτί^αι. 

3θ6. ΜΟΛΙΣ ΠΠΣ λΤΝ ΧΡΟΝίΙι. τα τ^ια ταύτα τταξ^' 
ΐΓωρ-ιν, ω'; ττοίνυ βςαϋως ίΐς το χο^ίριχο; ηχ»• 

309• ΝΕΚΡΛΝ ΑΡΝΕΙΟΤ ΦΟΝΟΤ, τβτίρ, ΐ'Λίρίν α^- 
»ων ΐίΓΐφον£*ϋ|Α£νων* (ΐ^ητα^ ^( τ^το οΐττο μίξας το ττ'αν' ου γα^ 
μξνις /40νον ηο-αν, άλλα χαι χριοι χαι βόίς• 
. 3^9• ί^ΑΚΟΤ ΚΑΙ ΒΑΡΤΫΤΧΟΤ. α^φότιρον αντί τοϊ 
ίείλοΛ) ν^ητίον^ 

32θ• 01 λίγοντίί το ΕΧΕΙΝ οίνη του νπο^ξχ^Ην, οΙμ.αξΎοί'* 
ψ»σ^ν' ω<Ττη^ γαρ φα/Α{ν> τ^ ίίκ,Λία ττοιιΓν χαλου ανίζος ίχ/^^ 
ούτω χαι τούτο* 2λ£γ{ γαρ ό. Αια;, ω; ίχπ το τοιούτο ^βλου 
βίν^ρο;, το χαθανιρ γυναΓχα χλαβν, χαι θρην•; ιι; υψο; 
αιρ^ν• 

Νη3 5^0 ΕΙΣ ΑΙΑΝΤΑΐ 

322. ΜΤΚΠΜΕΝΟΣ. οί γςόίφονης ΒΡΥ2^ΩΜΕΝ0Γ, 
κα» (Αίγι^υνοι^ης το ρ^ο !ιοί το ΐΑΐΎξύν, 1(Γως αίΑΛ^ίΐς μι χα» 
γςΜΙΑ(ΑΛηκτίς χ,χί [Αίτξοίν* χβίλλίοι^ 3\ το ΜΤΚΩΜΕΝΟΣ ττξος 
το ΤΑΤΡΟΣ. 

328. καταχΛηρχωί το ΕΣΤΑΛΗΝ 06»τι τ» ΙΐΓ0^ίυ3Ίΐι> η- 
^ητ»*• κυ^ιω? γα^ το ΐΓΟκλην ίίτι θαλαο-ση; λίγίται, οΤον, Ιηί^ 
λατο τκ τομΛ ττλΗν• 

33^• λ£)^«? έν τοκ νΌ¥ χαχοκ ΔΙΑΠΕΦΟΙΒΑΣΘΑΙ χαΐ 
ραντ^υνασ^α» τον Λ^ίς» ιί[Μ¥ ίπνοί* τ^τίςιν^ ίζ ω» ίιπγν^ 
τΰ-Λζίς-οίς 7!Γ^0|ΕΛΐ/Αηνυχ»αι αυτόν, ώ; Ιαυτον {^γα(Γ£Τθίΐ' τί χα• 
κομ' α ^αρ «ιτραζικ ανΛλογίζίΐΛ,ινος^ χ,ξίίτίον το ^ΟίνίΤν χγή• 
αταν. 

34^• ΠΟΤ ποτ* ΕΙ; τίίτβ ί ^ΓΛο^ το» ιιταΜΪ», η ττ^ο^ το> 
Α<α>ττα, ούτως* τσ-β ττοτίΚΗ ιι, και τ» ταύτα βοας^ ; 

355• ΔΗΛΟΙ ΔΕ ΤΟ'ΤΡΓΟΝ. τϊτο λίγβ, οτι τα β-α^- 
Λτα υΐΓβ ι^Λνι»ς γινίσ'θ'α» β•α^»ριο•*ν. *Η ούτως* το ϊξγον^ τχτ• 
ιη το Ιν τπτοίς ίϊνΛΐ τον ΑΓαντα, (ίς οΐίοζον^ κα* ναΓ^α ανΛ^ 
καλιΓο'θ'αι^ και τιίν αυτ» τυγ^ν νςος νίρας ανοΜίλαιιβ'θ'αι^ λπ- 
λοΓ ως αφςοντίς-ως κα» α^ΌΓατιχως ιχ» της ^ανι^ας* οχ£^ & 
λίγΛς, τ!Γ^ος |ϋΐόνηι> τίν Τΐκ|ΕΑΐισ(Γαν τοι» λογον ίρ«ς. Η βυτω* το 
Χςγον ί\^ ΐζγπν το τοο-βτον αυτοιτ λυπηβ'θ'αι κα« ίυ^χιροάνΗψ ίνί 
τοΓς τα-ίττξΛγίΜίνοίς^ απ'α^α|ϋΐ.υθητον τ»το ^Ακνυ«, «ς αφςοντί' 
Γως τ?ς οίκίΐ'ας σωττι^ιας (χ«, κα» ^«να κα5* αυτΒ /χιλη-^• 

356. το ΝΑΙΑΣ ΤΕΧΝΑΣ ί «τ^ος το ΓΕΝΟΣ (τυ^αντίβ», 
βυτω, ω γίνος νοΛο^ς ^^Χ^^^» ^Ύ^ ^ ναί?ται• ί -ΒΤ^ος το ΑΡίΙ- 
ΓΟΝ, λα/ΑΕανο/Αέμκ ιζωθίν Τ8 ίΐ'^κα, οίτως^ ω γίνος άξωγοψ 
$μ,ο\ ίνικΛ τίίς νοΛας τίχνι^ς, τ»τίς•$ σνμ,νλίον ί/Αοι, χαι ττ^ς 
ναντα κίνίυνον ΐΓυνίΐτίλζκ.(ΑζΛνίμίνον, 

360. μη λαδ«ς ίίς το ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΐζω^ίΡ το αιτο, α'λλά 
•υτω λιγ£* (Γ£ /ΐΑονον ΔΕΔΟΡΚΑ κα» βλίιτ» φςοντις-ων ίπΛζτά* 
σοιττα* τΗτίη 0^ |ΐΑΟνος β^ανης ι/χος φ^οντιρ^ς <ίς το» ναροιττα 
ΧΛίζίν• Το Α ΠΟΙΜΕΝΩΝ /ΐΑΐταφο^ικως ιϊΊ^ται αντ) τ», χϋ- 
Α^Μονωΐτ* και γας και ο νο»^ηι/, χηίψ»^ των σρ•(ατ«ν Ιπ». 

373• ΑΛΑΣΤΟΡΑΣ ΙκταυΒ^α λίγ», ί τβς κακΗς κατα- 
ρ^τίΓίχως, η τ^ς φονεΐς* κα» γα^ τοόντον τι»α και ο Γ ^Ελλιιιτίς 
αυτόν αν£κτοναο•*ν, αΐãã^»ικοτις τα οιτλα, και των ντΛρορταψ 
αυ'τω ^ίγο^οτίς αίτιοι, Λ* αττί^ ου'κ άνίζζται ζ?ν, άλλα ίθιλιι- 
«•« τ£θνϊί^£θ'θ«ι, ο ίΐ και γίγονί* ΕΙΣ ΑΙΑΝΤΑ. 55^ 

387. οΐ γξοίφονης ΠΡΟΓΟΝΠΝ ΠΡΟΠΑΤΠΡ ουκ ίο-αβ-ι 
τα ττίζΐ των (Αίτςιοί^' ΛΓ ουν ΠΑΤΕΡ γζόίφΐίν^ ως χα« Ιν τιψ) 
τωΐτ βιζλίωψ ίυξΠΤΛί. 

394• ΕΡΕΜΒΟΣ γ^ζ^^ γςΛφζΐ¥ Αα το (^(,{^ςον^ καΐ ΦΑΕ• 
ΝΟΝ^ ου φοϋνωΎΛΎ9ν' ο|ιαο»οι^ γ»ς χ^ <(»«» τ^ τίς «ντίστ^ο• 

399• "^^ ΤΙΝΑ ίι νξος το ΑΜΕΡΙΛΝ ίτυντΛΗτίον• ί το 
/ΑΙ» ΓΕΝΟΣ κατά κοιι^β Κβί^Αζανί χτξοζ τβτο* (τυνατίι ^β το 
ΤΙΝΑ νςος τέ ΟΝΗΣΙΝ, ω(ηης χ») το ΑΝΘΡΛΠίΙΝ »? 
νςος το ΑΜΕΡΙίΙΝ^ η^' ί το λΜ, η ττ^ο^ το ΟΝΗΣΙΝ, ου- 
τως* ουτι γαρ οίζιός ιίρι βχίίΓΗΐ^ το γ»ος τϋν ^ίών ουτ$ των 
άμ,$ζ\ν» ίκ τίνα ονιιο'ίν αν^^ύνων^ τ8τ£γ»ρ, ου ^)ίΓ ρ^ α^το τν^Έ 
ζ?ν, ίυχίμίρορ τοκ θίοΓ^, κα» /Μ,δτά τ«ν αλλαητ ίίοίγοντΛ^ ?/ 
Μ^'ξωτΓίνως ιυτυχϊσαί ρο» γίνοιτο' ονπ γί το ΑΝΘΡΠΠίΙΝ 
«ς το ΑΜΕΡΙΩΝ β-υνατττων, ουτ» το ΟΝΗΣΙΝ «{«Γς. 

402• ΟΛΕΘΡΙΟΝ. ολί^ζίως εΙνίΤν ϊία' οίλλοί νςος το 
£ΜΈ ίιπίγαγι' κα« ίπ» α'ρσΊκκον, ο'^^'ρς^ ύ^ν$ τινε; οιονται^ 
ον1)ΕΤ£^ον• 

405• ΤΑ ΜΕΝ• τιΛς λίγΗΟ-ι την ττεςΐ των ^ττλων χ^ΜΤίνι 
κα« το ΦΘΙΝΕΙ -σξος τίν Άφηναν οΙττοΜόο^^ι, κα» ιτι^' ατΙα* 
βγ<ο Α αυτο^ ουτ«, ΤΑ ΜΕΝ των ν)/ϋΐίτ£^ωκ ΦΘΙΝΕΙ κα( φ^»« 
ξίΤΛί* λίγω ^11 το τ^μΜ€^Λί και ττα^ΰί τταντων αι^οΊ/Αον <7ναι^ 
χαί /ΐΑΐτα τη λ£λογΐ(Γ|Μΐνου ΊΓξάτΙπν οσ-α και Άίλο^μι, ατής ι^οι 
το'ρωτον ανθπντα νυν καταρ/ίιΓ^ και ικ ου^^ν χω^π, να^αττλΐ)- 
σιω^ τοκ νζοκΗμ^νοις ΆζίΐΜ^»σΊν, Η το ΦΘΙΝΕΙ αντί του 
φ^ίίξασιν^ ούτω* ΤΑ Μ£Ν, ήτοι τα συρβα^ντα μοί χαϊ^χ^ 
φ^'ίίζΗΟ'ί ΐΑ(^ ίΐς ΐΑ^[Λΐιΐ¥ {^χο/Αΐνα. 

4θ8. ΔΙΠΑΛΤΟΣ, ήτοι Λιτλίί χ«ί» κ»* τταν»» ίυνα^ίΑ»• 
^λοΓ Λ ίια τ»τβ τι}ν κατ* αυνου σ-φοίξοίν οςγτίι/ του ς-ςχτί. 

412. ΠΟΡΟΙ ΑΑΙΡΡΟΘΟΙ, ττοτα^Αο) οΐ ντςος την ά'λα 
Ι|(*εαλλοντΐ(, και ροθον -σοίΗντίς τω ^ευ^χτι. ΝΕΜΟΣ £ΠΑΚ«- 
ΤΙΟΝ, ίίγ»ν Βτα^αθαλανσιον οίλΰ-ος^ οτπξ^ ΐΓΐ νλη^τίον Σκα- 
μόίνίζΒ^ τκ και Ηανθ"»• 

420• εΤΦΡΟΝΕΣ, ιυφραντικοι, Λα χο 뻣(Γ.&αι και τσίν^ίψ 
χαι ταλλα χ^ησθαι υ|;ΑΠ». 

• 434• *• βτίνταζίί* βιΤΒ ο ττατη^ ΤΕλαρων ηλθίν απο τΐϋς 
Ταοηι^ ιΐί τον οΤκον ψίζων ττασαν «υκλβαν, ΤΑ ΠΡΛΤΑ ΚΑΛ- 
ΛΙΣΤΕΙΑ και ίζο^ίξίτ» γίζα τ» γ^λτη, λβγω την Ήσιονν» 

Ν η 4 55» ΒΙΣ ΑΙΑΝΤΑ. 

ΑΡΙΣΤ£ΤΣΑΣ μ) Λξΐ^ος φαπίς* ντξΖτος γίξ τ• Τ^οίβ^ί μ^ 
ητήίηνε ηΤχος* ΣτξΛτορ 31 λίγπ^ ίν χ»τ» τ?ί ΎξΜς *ΗξΛ^ 
χλίίς ιίγαγιτο, α(Αυνό(Αη9ς ΑΛΟ^ϋοιττα^ λ«. το μη τ^( ιτττϋί 
ΧαζεΙί, Ηζ νιτίϋ'χίτ• αυτ^ ^ηι^μ» ιΙ το x^ιτο^ α>£λοΓ «' ^€ ΐΓΟ^/οί 
ν«(» Αυχο>(ο»». Το ;ί £ΤΚΑ£ΙΑΝ χαΧ ΤΑ ΠΡΑΤΑ ΚΑΑ« 
ΛΙΣΤΕΙΑ ταυτον ίΓ*»> « χλ*' τ»νί? των Λ/Λοθωι^ το ΑΡΙΣΤΕΤ• 
ΣΑ? οίΐττ» τ5, «V Λ^ίΓΡί' λοίβιίν, ^γ»β•*, βκλομινο» βν»τ#τΛχί- 
να* ΤΑ ΠΡΛΤΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ, £ μ% άλλο ουΛν ίι^, βίλ